LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005"

Transkript

1 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006

2 2

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5 LOKAL DROGVANEUNDERSÖKNING...5 SVARSFREKVENS...6 REDOVISNING...6 SAMMANFATTNING...7 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FÖR ÅK 8, Tobakskonsumtion...8 Alkoholkonsumtion...10 Läkemedel och sniffning...15 Narkotika...15 Skyddande faktorer...16 Föreningstillhörighet...16 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FÖR ÅK 2 PÅ GYMNASIET...19 Röker och snusar...19 Alkohol...21 Sniffning, läkemedel och dopning...24 Narkotika...24 SLUTORD...25

4 4

5 5 Bakgrund År 2000 antog kommunfullmäktige ett nytt drogpolitiskt program i Luleå kommun. I programmet framgår vilka uppdrag respektive förvaltning och nämnd har för att genomföra programmets mål. I programmet finns långsiktiga mål t ex skall ingen ungdom under 18 år använda någon form av droger; tobak, alkohol eller narkotika. Barn och utbildningsförvaltningen har utifrån drogpolitiska programmet tagit fram policy och handlingsplaner för grundskolan och gymnasiet. En åtgärd i programmen är att genomföra regelbundna och systematiska drogvaneundersökningar. Varför drogvaneundersökningar? Drogvaneundersökningar är ett verktyg för att beskriva hur drogsituationen ser ut. Det är också ett sätt att följa utvecklingen på sikt för att på något sätt mäta om vi är på rätt väg i det förebyggande arbetet, samt att utgöra underlag för olika prioriteringar. Det är också lätt att annars säga supandet går ner i åldrarna, det är fler ungdomar som super, narkotikamissbruket har ökat. Genom drogvaneundersökningar kan vi ge en sannare bild. Dessa undersökningar kan sedan kompletteras med uppgifter om försäljningsstatistik och intervjuer med olika grupper mm. Lokal drogvaneundersökning Den första lokala drogvaneundersökningen genomfördes i Luleå Det var en total undersökning av åk 7 9 och gymnasiets åk 2. Innan dess har Luleå haft tillgång till resultat på kommunnivå för åk 9 från Central förbundet för alkohol och narkotikaupplysnings (CAN:s) undersökningar från 1997 och År 2004 fick skolan ett erbjudande om att en drogvaneundersökning skulle genomföras men man ville avvakta pga att det var så många enkäter igång och för att man fortfarande arbetade med det materialet från När undersökningen skulle genomföras år 2005 så sammanföll detta med att en stor undersökning, Lokal ungdomspolitisk uppföljning (LUPP), som skulle genomföras i åk 8 och åk 2 på gymnasiet. För att förenkla genomförandet för skolan så beslutades att drogvaneundersökningen skulle genomföras vid samma tillfälle som LUPP:en samt i samma årskurser, dvs åk 8 och åk 2 på gymnasiet. LUPP undersökningen var digital, därför beslutades att även drogvaneundersökningen skulle göras digitalt. Kommunens webbenkät system nyttjades.

6 6 De flesta har svarat digitalt på drogvaneundersökningen men några skolor och klasser har valt att svara på pappersenkäter. Skolorna hade till att börja med tre veckor på sig att svara på enkäten. Då svarsfrekvensen var låg förlängdes tiden med ytterligare två veckor. Svarsfrekvens Åk 8 76 Åk 2 på gymnasiet 52 Vid den förra mätningen så var svarsfrekvensen 82 på högstadiet och 80 på gymnasiet. Skolan har haft svårt att hitta orsak till varför svarsfrekvensen var så låg i denna undersökning. En orsak som lyfts fram har varit att personalen haft svårare att ha kontroll på om eleverna fyllt i enkäten eller ej då den var databaserad. Vissa tekniska problem fanns de första dagarna enkäten var ute. Svar Totalt antal elever Antal elever som svarat Svarsfrekvens i Bergskolan Bergviksskolan Björkskataskolan Hertsöskolan Kråkbergsskolan Råneskolan Stadsöskolan Tunaskolan Örnässkolan Östra skolan Gymnasieskolan åk Redovisning Frågorna i undersökningen är i stort sett identiska som vid förra mätningen. Någon fråga har tagits bort då den besvaras i LUPP undersökningen, t ex när det gäller trivsel i skolan. Undersökningen är genomförd i oktober d v s samma tid som vid förra mättillfället. Då besvarades dock enkäten på några dagar och nu gjordes den under fem veckors tid. Enkäterna för gymnasiet och för åk 8 skiljer sig något och redovisas var för sig. Resultaten redovisas efter kön och årskurs. I LUPPundersökningen finns en del frågor om drogkonsumtion. Jämförelser mellan de båda undersökningarna redovisas under respektive fråga. Svarsfrekvensen i LUPP undersökningen var något högre än i

7 7 drogvaneundersökningen. (84 i åk 8 och 54 i åk 2 på gymnasiet). Jämförelse med CAN:s nationella undersökningar samt med undersökningar som gjorts i länet görs där det är möjligt. Redovisningen av drogvaneundersökningen görs på kommunnivå. Varje skola har fått sitt eget material där den egna skolans resultat redovisas tillsammans med den/de andra skolorna inom samma område. För gymnasieskolan har ingen särredovisning skett. Skolorna har enligt egen begäran fått färdiga OH bilder som vid förra redovisningen samt förslag till diskussionsfrågor med elever och föräldrar. Sammanfattning Undersökningen är gjord i åk 8 samt i åk 2 på gymnasiet. Andelen elever som druckit alkohol i åk 8 är oförändrad jämfört med undersökningen Däremot har andelen elever som druckit sex gånger eller fler minskat. Andel pojkar som druckit hembränt har ökat. Det är fler pojkar i åk 8 som har använt narkotika, nu 50 pojkar jämfört med 10 vid den förra undersökningen. Något fler pojkar röker och snusar jämfört med förra undersökningen. Undersökningen för åk 2 på gymnasiet har en låg svarsfrekvens och därför ska materialet behandlas med stor försiktighet. Bortfallet gör att materialet kan vara felaktigt. I redovisningen finns även jämförelse med en annan undersökning som gjorts i Luleå, LUPP lokal ungdomspolitisk uppföljning. Dessutom finns i vissa frågor jämförelse med undersökning i andra kommuner i länet samt med nationell undersökning.

8 8 Sammanställning av resultat för åk 8, 2005 Tobakskonsumtion Tobak är skadligt för hälsan och är starkt beroendeframkallande. Det finns ett samband mellan användande av olika droger. Senare undersökningar har tydligt visat koppling mellan tobakskonsumtion och alkoholkonsumtion och narkotikamissbruk. Enligt tobakslagen är det inte tillåtet att köpa cigaretter eller snus innan 18 års ålder. Andel elever i åk 8 som röker Pojke Flicka 4% 1 9% 7% Eleverna i åk 8 har fått svara på frågan Röker du?. Undersökningen 2005 hade fler nej alternativ än vid förra undersökningen. Nu fanns alternativen; nej, har aldrig rökt; nej, har bara prövat samt nej, har slutat. I LUPP undersökningen har eleverna i åk 8 svarat på frågan Hur ofta har du det senaste halvåret rökt cigaretter? Där har 13 av både pojkarna och flickorna uppgett att de rökt en gång i veckan eller oftare. I CAN:s nationella undersökning svarar 19 av pojkarna och 30 av flickorna i åk 9 att de röker. Rökningen har minskat sedan 2001, men under de tre senaste åren har flickorna legat på en konstant nivå.

9 9 I LUPP undersökningen har eleverna fått svara på frågan Hur gammal var du första gången när du rökte cigaretter? Pojke () Flicka () 11 år eller yngre år år år 5 4 Svaren visar att tobakspreventivt arbete bör starta tidigt. Andel elever i åk 8 som snusar Pojke Flicka 8% 14% 3% 3% Eleverna i åk 8 har fått svara på frågan Snusar du?. Undersökningen 2005 hade fler nej alternativ än vid förra undersökningen. Nu fanns alternativen; nej, har aldrig snusat; nej, har bara prövat samt nej, har slutat. Bland pojkarna i åk 8 syns en ökning av andel elever som uppgett att de snusar jämfört med förra mättillfället. I LUPP undersökningen har eleverna i åk 8 fått svara på frågan Hur ofta har du det senaste halvåret snusat? 19 av pojkarna och 6 av flickorna har uppgett att de snusar en gång i veckan eller oftare. I CAN:s nationella undersökning svarar 20 av pojkarna och 6 av flickorna att de snusar. Sedan 2001 har andelen pojkar som snusar minskat. Bland flickorna märks en tendens till ökning av andel som snusar.

10 10 LUPP undersökningen visar en större andel pojkar och flickor snusar och/eller röker jämfört med den lokala drogvaneundersökningen. Frågorna är inte ställda på exakt samma sätt och ungdomarna kan därför ha uppfattat dem olika. I de kommuner i landet som aktivt har arbetat med tobaksprevention har andelen som använt tobak minskat kraftigt. Alkoholkonsumtion Varje cell i kroppen påverkas av alkohol, inget organ slipper undan. En växande kropp är mycket känsligare för gifter och dessutom är förbränningen av alkohol upp till 50 lägre än för vuxna. Eftersom flickor/kvinnor generellt sett väger mindre än pojkar/män och att deras kroppar innehåller mindre mängd vatten blir alkoholen mer koncentrerad när den fördelar sig med kroppsvätskan. Flickor/kvinnor blir mer och snabbare berusade/skadade än pojkar/män av samma mängd alkohol. Det finns ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och negativa konsekvenser, t ex att skolarbetet påverkas negativ. Andel elever i åk 8 som druckit alkohol % 41% 41% Pojke Flicka Eleverna har svarat på frågan om de druckit alkohol någon gång. Resultatet visar ingen förändring av andelen elever i åk 8 som druckit alkohol jämfört med förra undersökningen. Målsättningen på lång sikt i Luleå kommun, enligt Drogpolitiska programmet, är att ingen ungdom under 18 år ska ha druckit alkohol. Vi har inte kommit närmare det målet sedan förra mätningen.

11 11 I LUPP undersökningen har eleverna svarat på frågan: Hur ofta har du det senaste halvåret druckit alkohol? 21 av pojkarna och 25 av flickorna har uppgett att de druckit alkohol det senaste halvåret. Skillnaderna i de båda undersökningarna i Luleå kan vara att eleverna i den lokala drogvaneundersökningen kan har druckit tidigare, men inte under höstterminen. I Norrbotten har Överkalix, Haparanda, Övertorneå och Kalix genomfört drogvaneundersökning i åk 8. Frågan om alkohol är inte riktigt lika ställd. (De har frågat om eleverna druckit under höstterminen). Svaren ligger ungefär på samma nivå som Luleås drogvaneundersökning, men Haparanda har en något högre andel i åk 8 som druckit alkohol. CAN:s nationella undersökning visar att för åk 9 så ökade såväl flickornas som pojkarnas totala alkoholkonsumtion till i början av 2000 talet. Därefter har en liten minskning skett. Det har aldrig varit så liten skillnad mellan könen som det är nu. Andel elever i åk 8 som druckit alkohol sex eller fler gånger, Pojke Flicka 19% 16% 13% Det är något färre pojkar i åk 8 som druckit alkohol sex gånger eller fler vid denna undersökning jämfört med den som genomfördes Bland flickorna är det en tydligare minskning av andel som druckit alkohol många gånger. Noteras bör att det fortfarande är ca 15 av alla elever som går i åk 8 som har druckit alkohol sex gånger eller fler. Eleverna var högst 14 år vid undersökningstillfället!

12 12 Eleverna har även fått svara på frågan Hur ofta känner du dig berusad när du dricker alkohol?. Berusad nästan varje gång () Berusad varje gång () Pojkar 5 7 Flickor 9 3 Enligt forskning ar det berusningsdrickandet som skadar kroppen mest. Alkohol elever i åk 8 vanligen brukar dricka, 2005 Annat 8% 7% Hembränd sprit 6% 4% Sprit 4% 14% Vin Starkcider 5% 1 18% flickor pojkar Alkoläsk 8% 5% Starköl Folköl 11% 15% 11% 13% Eleverna har fått ange vad de vanligtvis brukar dricka. De har fått ange flera svarsalternativ. Flickorna har större utsträckning sagt att de dricker starkcider, vin, sprit och alkoläsk. Pojkarna dricker starköl och folköl i något större utsträckning än flickorna. Om man lägger samman sprit och hembränd sprit så utgör sprit den alkoholform som eleverna i åk 8 dricker mest. I CAN:s nationella undersökning har eleverna i åk 9 svarat att det är sprit och starköl som de dricker mest. Folkölskonsumtionen har minskat kraftigt. Under 90 talet utgjorde folkölet en tredjedel av alkoholkonsumtionen och nu är det 9.

13 13 Andel elever i åk 8 som druckit hembränd sprit Pojke Flicka 7% 13% 11% 11% Eleverna har svarat på frågan om de druckit hembränd sprit de senaste 12 månaderna. För flickorna märks ingen förändring jämfört med förra undersökningen. Bland pojkarna är det en fördubbling av andel som druckit hembränd sprit jämfört med den förra undersökningen. Även om det är få i antal så bör detta observeras. Vid den förra undersökningen så noterades nästan en halvering av andel pojkar och flickor i åk 9 som druckit hembränd sprit jämfört med en undersökning som gjordes Nationellt så har man noterat att andelen som druckit hembränd sprit har minskat. Svaren i den lokala drogvaneundersökningen stämmer ganska bra med LUPP undersökningen. Frågorna var exakt lika ställda. Ca 12 av både pojkarna och flickorna har uppgett att de har druckit hembränd sprit de senaste 12 månaderna. I CAN:s nationella undersökning svarade ca 20 av eleverna i åk 9 att de druckit hembränd sprit. Hembränd sprit i sig är en risk eftersom man inte vet vad den innehåller. Sedan 2001 är det förbjudet att både tillverka och inneha hembränd sprit.

14 14 Hur elever i åk 8 får tag på alkohol Kompisar 13% 14% Äldre kompisar (18 år och äldre) Föräldrar 9% 8% 11% 17% Köper själv 4% 3% Eleverna har svarat på frågan Hur får du tag i det du dricker?. Flera svarsalternativ har fått anges. Ungdomarna har uppgett att de främst får tag på alkohol via kompisar och föräldrar. Svarsalternativet av föräldrar avses med eller utan deras lov. Drygt 10 av eleverna i åk 8 har uppgett att de får ta på alkohol via sina föräldrar. Vid förra undersökningen så var det 17. Det är bra att det skett en minskning, men andelen är fortfarande för hög. Inga undersökningar visar att det är verksamt att bjuda sina barn på alkohol. Att lära dem dricka socialt fungerar inte. Tvärtom, undersökningar visar att de som blir bjudna dricker mer. I kommunen har en hel del insatser gjorts för att uppmärksamma föräldrar om detta samt att ge föräldrar argument för att inte bjuda. Det finns ett samband mellan tillgång på alkohol hemma och en högre alkoholkonsumtion bland ungdomarna. I LUPP undersökningen har eleverna i åk 8 fått svara på frågan Bjuder dina föräldrar dig på alkohol hemma? Pojkar () Flickor () Nej, aldrig Ja, jag får smaka ur föräldrars glas Ja, jag får dricka ur eget glas 4 3 Eleverna i undersökningen var högst 14 år. Det är förbjudet att köpa ut, låna ut eller ge bort starköl, vin eller sprit till ungdomar under 20 år.

15 15 Läkemedel och sniffning 5 av pojkarna och 3 av flickorna har uppgett att de använt läkemedel i berusningssyfte. Andel som uppgett att de sniffat. Svar i Pojkar 5 7 Flickor 4 3 Av de elever totalt i åk 8 som uppgett att de sniffat har en mindre andel svarat att de fortfarande sniffar. Narkotika Andel elever som använt narkotika åk Pojke Flicka 1 1% 2% 5% Det är fler pojkar i åk 8 som har använt narkotika nu jämfört med förra undersökningen. I antal är det 50 pojkar nu jämfört med 10 vid förra undersökningen, detta är något som bör uppmärksammas. 1% 10 av pojkarna och 7 av flickorna har uppgett att de har haft möjlighet att prova narkotika. I LUPP undersökningen har ca 40 av både pojkarna och flickorna uppgett att de tror att de kan få tag på narkotika. I kommunens drogpolitiska program finns en 0 vision om narkotikaanvändning.

16 16 Skyddande faktorer Ett flertal undersökningar har visat att det finns en del faktorer som har skyddande effekter på drogkonsumtion. Drogvaneundersökningen i Luleå innehåller därför några sådana frågor. Föreningstillhörighet Föreningstillhörighet bland elever i åk % 65% 68% 73% 6 Pojke Flicka Föreningstillhörighet kan vara en skyddande faktor för drogkonsumtion. Idrottsföreningar utgör den största andelen av föreningstillhörigheten både för flickor och för pojkar i åk av flickorna och 9 av pojkarna är med i annan förening än idrottsförening. Flickorna har något högre föreningstillhörighet totalt än pojkarna. Andelen elever i åk 8 som är med i förening har ökat sedan förra undersökningstillfället. Ökningen är störst bland flickorna. Luleå har en hög andel ungdomar som är föreningsanslutna i jämförelse med riket i övrigt.

17 17 Prata med om sådant som verkligen bekymrar, åk Annan Annan vuxen Vuxen i skolan 5% 5% 5% 3% 3% 11% Pojkvän/flickvän Kompis 9% 15% 3 61% Flicka Pojke Syskon 12% 18% Föräldrar 47% 46% Ingen 8% Eleverna har fått ange flera alternativ. Flickorna har i större utsträckning angett många olika som de pratar med om sådant som verkligen bekymrar dem. Andel elever i åk 8 som uppger att de inte pratar med någon om saker som bekymrar dem Pojke Flicka 23% 12% 8% Bilden visar andel som inte pratar med någon om sådant som bekymrar dem. Det är färre elever som inte har någon att prata med jämfört med förra undersökningen. Men var femte pojke i åk 8 pratar inte med någon om sådant som bekymrar honom!

18 18 Föräldrar till elever i åk 8 vet alltid var de är på fredag- och lördagkvällar % 61% 57% 67% Pojke Flicka Några fler av flickornas föräldrar vet alltid var flickorna är under fredag och lördagkvällar jämfört med förra undersökningen. För pojkarna har däremot andelen föräldrar som vet var pojkarna är på fredag och lördagkvällar minskat. Pojkarna i åk 8 har fått sämre siffror i denna undersökning jämfört med undersökningen 2002 när det gäller andel som rökt, snusat, druckit hembränt, sniffat och använt narkotika. För de två sistnämnda ska observeras att det gäller en liten förändring och därmed avser få personer.

19 19 Sammanställning av resultat för åk 2 på gymnasiet Svarsfrekvensen var endast 52 så därför ska svaren för åk 2 på gymnasiet behandlas med försiktighet. Dessutom är könsfördelningen inte jämn. Av de elever som svarat är 253 flickor och 178 pojkar. Röker och snusar 10 Andel elever i åk 2 gymnasiet som röker 8 6 Kille Tjej 1 19% 4% 17% Eleverna i åk 2 på gymnasiet har besvarat frågan Röker du? Denna undersökning visar en minskning på andelen pojkar som uppgett att de röker jämfört med föregående undersökning. Denna gång har eleverna fått fler nej alternativ; nej, bara prövat och nej, slutat. LUPP undersökningen som genomfördes vid samma tillfälle innehöll också en fråga om rökning. Eleverna fick besvara frågan: Hur ofta har du det senaste halvåret rökt cigaretter? 13 av pojkarna och 19 av flickorna har uppgett att de röker en gång i veckan eller oftare. I CAN:s nationella underökning 2005 svarade 30 av pojkarna och 41 av flickorna att de röker. Något färre pojkar har i årets undersökning svarat att de snusar. Även här har eleverna i åk 2 fått fler nej alternativ jämfört med den förra undersökningen.

20 20 Andel elever i åk 2 gymnasiet som snusar Kille Tjej 22% 5% 8% I LUPP undersökningen ställs frågan om snus på samma sätt som när det gällde rökning. 28 av pojkarna och 8 av flickorna uppger att de snusar en gång i veckan eller oftare. I CAN:s nationella undersökning svarade 30 av pojkarna och 11 av flickorna i åk 2 på gymnasiet att de snusar. Det är betydligt fler flickor som röker och fler pojkar som snusar i åk 2 på gymnasiet jämfört med åk 8. Detta visar att många ungdomar börjar använda tobak även på gymnasiet. Därför är det viktigt att arbeta tobakspreventivt på gymnasiet.

21 21 Alkohol Andel elever i åk 2 som druckit alkohol under höstterminen % 6 61% 51% Kille Tjej Eleverna har svarat på frågan om de druckit alkohol under höstterminen. Undersökningen gjordes i oktober 2005, så eleverna hade gått ca 2 månader i skolan. Ca tre av fyra elever i åk 2 på gymnasiet har druckit alkohol under höstterminen. Det är något fler flickor än pojkar som uppger att de har druckit under höstterminen. LUPP undersökningen visar ungefär samma resultat. Det gäller både andel som druckit och fördelning mellan kön. I CAN:s nationella undersökning har eleverna i åk 2 gymnasiet fått svara på om de är alkoholkonsumenter. Som alkoholkonsument räknas den elev som en gång om året eller mer sällan dricker ett glas öl (ej lättöl), cider eller alkoläsk, 2 cl vin eller 2 cl sprit. 85 av pojkarna och 86 av flickorna i åk 2 på gymnasiet svarade att de var alkoholkonsumenter.

22 22 Andel elever i åk 2 gymnasiet som druckit hembränd sprit de senaste 12 månaderna % 39% Kille Tjej 24% I jämförelse med förra undersökningen visar pojkarna nästan en halvering av andelen som druckit hembränd sprit de senaste 12 månaderna. Flickorna ligger kvar på en hög nivå och det är t o m en liten ökning av andelen flickor i åk 2 som druckit hembränd sprit. I LUPP undersökningen som genomfördes samtidigt svarar 24 av pojkarna och 28 av flickorna att de druckit hembränd sprit. Frågan är ställd på samma sätt i de båda undersökningarna. Den stora skillnaden för flickor kan bero på att det är så få som har svarat på den lokala drogvaneunderökningen, 52. Det är endast någon högre andel som svarat på LUPP. Detta visar att svaren för åk 2 på gymnasiet i denna undersökning ska hanteras varsamt. CAN:s nationella undersökning har 27 av pojkarna och 26 av flickorna i åk 2 på gymnasiet uppgett att de druckit hembränd sprit de senaste 12 månaderna.

23 23 Andel elever i åk 2 gymnasiet som känner sig berusad varje eller nästan varje gång de dricker alkohol % 51% 55% 57% Kille Tjej Andelen pojkar i åk 2 på gymnasiet som känner sig berusad varje eller nästan varje gång de dricker har minskat något. Men det är fortfarande drygt hälften av både pojkarna och flickorna som känner sig berusade varje eller nästan varje gång de dricker alkohol. Bland flickorna är det dessutom några fler jämfört med förra undersökningen. Berusningsdrickande är det som är mest skadligt för kroppen och därför lyfts det fram nationellt som ett område där vi alla behöver arbeta vidare. I CAN:s undersökning från 2005 på gymnasiet framkommer tydliga könsskillnader, pojkarna dricker betydligt mer än flickorna. I LUPP undersökningen har eleverna i åk 2 på gymnasiet fått svara på frågan Bjuder dina föräldrar dig på alkohol hemma? Pojkar () Flickor () Nej, aldrig Ja, jag får smaka ur föräldrars glas Ja, jag får dricka ur eget glas Denna fråga har även ställts i åk 8. Där svarade ca 4 av eleverna att de fick dricka ur eget glas. Inga undersökningar visar att det är verksamt att bjuda sina barn på alkohol. Att lära dem dricka socialt fungerar inte. Tvärtom, undersökningar visar att de som blir bjudna dricker mer. Det är förbjudet att köpa ut, låna ut eller ge bort starköl, vin eller sprit till ungdomar under 20 år.

24 24 Sniffning, läkemedel och dopning 4 av eleverna i åk 2 på gymnasiet har uppgett att de har sniffat. 5 har uppgett att de använt läkemedel i berusningssyfte. 2 av eleverna har uppgett att de använt dopingmedel. Narkotika För att om möjligt få en klarare bild kring narkotika har frågor ställts till eleverna om de känner till om någon i deras egen ålder använder narkotika, om de skulle ha haft möjlighet att använda narkotika samt om de själva använt narkotika. Dessutom har eleverna tillfrågats om vilken narkotika som de använt. 65 av pojkarna och 73 av flickorna har uppgett att tror eller säkert vet någon i egen ålder som använder narkotika. Det är något färre pojkar jämfört med förra undersökningen. Andel elever i åk 2 gymnasiet som har haft möjlighet att pröva narkotika Kille Tjej 32% 28% 31% Andelen pojkar som har haft möjlighet att pröva narkotika har minskat jämfört med förra undersökningen. Trots det har var femte pojke svarat att han har haft möjlighet att pröva narkotika. Ungefär var tredje flicka har uppgett att hon haft möjlighet att pröva narkotika. Det är några fler jämfört med undersökningen 2002.

25 25 Andel elever i åk 2 gymnasiet som uppger att de använt narkotika Kille Tjej 12% 8% 5% 11% För pojkarna ser vi en minskning av andel elever som svarat att de använt narkotika. Något fler flickor har uppgett att de använt narkotika. När det gäller denna fråga så är osäkerheten mycket stor!! Dels är svarsfrekvensen i undersökningen liten och dels kan det alltid finnas en underrapportering när det gäller narkotikaanvändning pga rädsla att bli identifierad. Eleverna har uppgett att de mest använt cannabis, dvs hasch och marijuana. Men det förekommer även andra droger. I LUPP undersökningen så fanns en fråga Har du berusat dig med andra droger än alkohol de senaste 12 månaderna? Här har 7 av pojkarna och 9 av flickorna svarat ja på frågan. I CAN:s nationella underökning 2005 svarade 17 av pojkarna och 19 av flickorna i åk 2 på gymnasiet att de använt narkotika. Den undersökningen visar ingen förändring jämfört med undersökningen Slutord Den här underökningen visar att vi inte uppnår de mål som finns i det drogpolitiska programmet. Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta och tar till oss de nya kunskaper som finns när det gäller drogförebyggande arbete. Idag pågår en hel del arbete i Luleå kommun bl a Örebro preventionsprogram som vänder sig till skolan och föräldrar. Undersökningen visar att vi behöver fortsätta det långsiktiga arbetet som påbörjats. Samarbete med andra aktörer som landstinget, polisen samt föreningar är avgörande för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Drogvaneundersökning 2007

Drogvaneundersökning 2007 Drogvaneundersökning 7 Camilla Jalling Jörgen Larsson Maj 8 Innehållsförteckning Sammanfattning och kommentar... 3 Årskurs 8... 3 Tobak... 3 Alkohol... 3 Narkotika... 3 Årskurs 9... 3 Tobak... 3 Alkohol...

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Alkohol Narkotika Doping Tobak Undersökning 11 i kommunens 7 9-skolor samt i gymnasiet årskurs 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (BBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2005 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 7, 5 ISSN 1-1527

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 1 Resultatsammanfattning I föreliggande rapport är eleven alkoholkonsument om man under året druckit minst 1 glas

Läs mer

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013 Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 213 årskurs 2 i gymnasiet Författare: Jörgen Larsson Sammanfattning av rapporten ÅRSKURS 2 i gymnasiet Andel rökare 27-213: Stark minskning

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år)

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år) Kommun: Genomförande -Sjunde gången - Årligen från och med år 28 (ej samma elever udda och jämna år) - Webbenkät i skolår 7 och 2 på gymnasiet - År 9 pappersenkät och färre frågor pga. andra undersökningar

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 2007 Lysekil - Munkedal - Orust - Sotenäs Strömstad - Tanum 2 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 LÄSANVISNING... 7 Definitioner... 7 Intensiv-konsument

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

Redovisning av Luleå kommuns alkoholoch drogvaneundersökning år 2015

Redovisning av Luleå kommuns alkoholoch drogvaneundersökning år 2015 Redovisning av Luleå kommuns alkoholoch drogvaneundersökning år 15 årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet Författare: Jörgen Larsson Innehållsförteckning sid 2 Om undersökningen år 15 sid 3 Bakgrund sid 3

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Februari 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011 Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Undersökning i Gullspång, Mariestad och Töreboda Anita Boij Rapport 12:1 A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Rapport 12:1 ISBN 978-91-979424-6-1

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2016

Ungdomars drogvanor 2016 Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet år 2 i Falköping CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Kalmar län 2010. Skriftserie 2010:2 Fokus Kalmar län

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Kalmar län 2010. Skriftserie 2010:2 Fokus Kalmar län RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Kalmar län 21 Ambjörn Thunberg Agnetha Hammerin Skriftserie 21:2 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av användningen

Läs mer

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum Drogvanor gymnasiet åk 2 Lysekil Strömstad Tanum 2009 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, juni 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Tanum: Dan Andersson, tel. 0525-180 00 Lysekil: Anna Nyman

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström Rapport 2001:1 Drogvaneundersökning 2001 Fotomontage: Martin Ekström Drogvanor hos unga Resultatet av en enkätundersökning i årskurs 9 samt gymnasiets andra årskurs i Lund 2001. Samordningsgruppen för

Läs mer

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Borås Vårgårda Tranemo Ulricehamn Naturbruksgymnasierna: Strömma Svenljunga i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 METOD... 3 Bortfall... 3

Läs mer

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent Grundskolan 2008 Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent 46 54 100 Hur trivs du i skolan? Mycket bra 12,0 24,1 18,4 Bra 56,0 48,3 51,9 Varken eller 28,0 27,6 27,8 Dåligt 4,0 0,0 1,9 Mycket dåligt

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 Läsanvisning... 3 METOD... 3 Bortfall och metodproblem... 4 RESULTAT... 5 TOBAK...

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Drogvaneundersökningen 2001 Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Arbetsgruppen för bearbetning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Personligt 2009 Piteå. En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan

Personligt 2009 Piteå. En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Personligt 29 Piteå En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Innehållsförteckning sid Inledning 3 Allmänt 3 Hälsa 3 Hur mår de unga? 4 Om skolan 5 Lag och

Läs mer

ANDT-undersökningen 2016 Alkohol Narkotika Dopning - Tobak

ANDT-undersökningen 2016 Alkohol Narkotika Dopning - Tobak ANDT-undersökningen 216 Alkohol Narkotika Dopning - Tobak Årskurs 9-216 Antal deltagare: 85 Bortfall i antal: 15 Bortfall i procent: 15% Redovisade enkäter: 7 ANDT-undersökningen 216 Årskurs 2-216 Antal

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36 2 (22)

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av

Läs mer

Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten 2010 Stockholmsenkäten Temarapport - Droger och spel Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 14-9- 1 Stockholmsenkäten 14 Temarapport: Droger Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 14-9- 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Februari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska rådet

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012 RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Nio kommuner i Kalmar län 12 Monica Keller Agnetha Hammerin Skriftserie 12:3 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av

Läs mer

Drogvaneundersökning Essunga kommun

Drogvaneundersökning Essunga kommun Genomfördes i Nossebro skola måndagen den 26 januari 215 Eleverna var ej förberedda Utomstående funktionärer lämnade ut enkäten. 166 av 188 elever deltog i enkäten (externt bortfall 11,7%) 54 av 57 elever

Läs mer

Utrota ungdomsfylleriet i SVANTE-kommunerna. Eksjö 29 januari 2009

Utrota ungdomsfylleriet i SVANTE-kommunerna. Eksjö 29 januari 2009 Utrota ungdomsfylleriet i SVANTE-kommunerna Eksjö 29 januari 2009 Upplägg idag: Idé / bakgrund / hypotes Resultat Öckerö Hur har vi gjort? Hur utrota ungdomsfylleriet på småländska höglandet? Varför tillåter

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2010. En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län

Ungdomars drogvanor 2010. En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län Ungdomars drogvanor 2010 En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län September 2011 Sammanfattning Årets länsövergripande rapport sammanfattar en totalundersökning av drogvanor bland

Läs mer

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun åk 7, 9 samt åk 2 på gymnasiet. (april 2006)

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun åk 7, 9 samt åk 2 på gymnasiet. (april 2006) 1 Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun åk 7, 9 samt åk 2 på gymnasiet. (april ) Denna drogvaneundersökning är ett samarbete mellan Salems kommun, Björn Callmar och Jörgen Larsson, Prev & InFo.

Läs mer

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 Narkotika har någon gång använt narkotika Röd kommunen har en högre andel ungdomar, som har använt narkotika, än både länet och riket Grön kommunen har en

Läs mer

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014 DROGVANEUNDERSÖKNING 214 Genomfördes på Perslundaskolan 22 september 214 133 av 148 elever deltog (externt bortfall 1,1%) Åk 7: 42 av 49 elever (externt bortfall 14,2%) Åk 8: 4 av 44 elever (externt bortfall

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Drogvaneundersökningen Eslövs kommun

Drogvaneundersökningen Eslövs kommun Drogvaneundersökningen 2007 -Eslövs kommun Dan Ottosson, Förebyggande enheten, BoF 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Metod sid 3 Kort om studien sid 3 Tobak, årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet sid

Läs mer