Målavstämning 2014, Anhörigstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målavstämning 2014, Anhörigstöd"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/82-ÄN-012 Christina Becker - am282 E-post: Kopia till Annelie Näsman, enhetschef proaros Mona Eriksson, anhörigkonsulent, proaros Susanne Hägglund, anhörigkonsulent proaros Karin Andreasson, enhetschef Biståndsenheten Äldre Äldrenämnden Målavstämning 2014, Anhörigstöd Förslag till beslut Äldrenämnden godkänner rapporten och uppdrar åt förvaltningen att följa upp resultatet. Ärendebeskrivning Konsult och service genomförde hösten 2014 en enkätundersökning för att följa upp nämndens mål för stödet till anhöriga som vårdar en närstående. Av 166 utskickade/utdelade enkäter inkom 121 st. Personer hade möjlighet att besvara enkäten som pappersenkät och via stadens hemsida. Detta gör att svarsfrekvensen inte helt kan säkerställas, materialet anses dock ge ett bra underlag för undersökningen. Syftet med undersökningen var att följa upp anhörigvårdarnas uppfattning om stödet till anhöriga och stödet utifrån nämndens mål. MÅL: Personer som vårdar närstående i hemmet erbjuds information om tillgängligt stöd. Indikator: Andelen personer som är nöjda med informationen ökar. Åtagande: Utveckla metoder för att nå fler som vårdar närstående i hemmet. MÅL: Andelen personer som vårdar närstående är nöjda med stödet. Indikatorer: Andelen personer som är nöjda med stödet ökar. Andelen personer som anser att deras synpunker och kunskaper tas tillvara ökar. Åtagande: Utveckla stödet till barn och ungdom vilka har föräldrar yngre än 65 år med demenssjukdom. Resultaten visade att den övervägande andelen anhöriga som vårdar närstående var nöjda med den information och stöd som ges, resultaten ökade något seden Biståndshandläggarna förmedlade information till 73 % av anhörigvårdarna följt av anhörigkonsulent (27 %) stadens hemsida (10 %) och mötesplatserna (5 %). Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

2 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2015/82-ÄN-012 Omkring 27 % av de anhöriga som vårdar närstående, hade inget stöd av nämnden och cirka 20 % hade kontakt med anhörigkonsulenterna. Den relativt låga andelen talar för att ytterligare aktivt arbete med information. Åtagandet att ge stöd till barn och ungdom, vars föräldrar är yngre än 65 år med demenssjukdom, kan göras på olika sätt. Inom nämndens ansvarsområde är anhörigkonsulenterna, personal på boenden och på dagverksamheter viktiga funktioner för stödet till familjer. Nämnden erbjuder även Gapet, ett web-baserat anhörigforum där inloggningsuppgifter ges av anhörigkonsulenterna. Stödet till barn och ungdomar ges även genom kontakter med hälso- och sjukvård och socialtjänstens individ och familjeomsorg. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 3 februari 2014 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Måluppföljning 2014, anhörigstöd

3 Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 25 U 2014:25 Målavstämning Anhörigstöd Äldrenämnden År 2014 [Skriv text] Konsult och Service, Västerås , Teresia Götlin, Utredningar och rapporter produceras av Konsult och Service på uppdrag av Västerås stads förvaltningar och bolag.

4 Innehåll Sammanfattning... 3 Måluppfyllelse äldrenämndens mål... 3 Om närståendevårdarna... 3 Information... 4 Stödformer... 4 Bakgrund och syfte... 5 Metod... 5 Population och urval... 5 Genomförande... 5 Frågeformulär... 5 Bearbetning av svaren... 6 Svarsfrekvens och bortfall... 6 Statistisk säkerhet i undersökningen... 6 Rapportstruktur... 6 Resultat... 7 Måluppfyllelse... 7 Information om tillgängligt stöd... 7 Personer som vårdar närstående är nöjda med stödet... 8 Information... 9 Stöd till närståendevårdare Bemötande och samspel från/med vårdpersonalen Trygghet och helhetsomdöme Om närståendevårdarna Bilaga: Grundtabeller Svarsfördelning totalt Svarsfördelning nöjdhetsfrågor, i procent exklusive bortfall Bilaga: Enkät Bilaga: Följebrev

5 Sammanfattning Måluppfyllelse äldrenämndens mål 64 procent av närståendevårdarna är nöjda med den information om det stöd som finns att tillgå för den som stödjer eller vårdar en närstående i hemmet. 20 procent är missnöjda. 78 procent av närståendevårdarna är nöjda med hur deras kunskap om den de vårdar tas tillvara av vårdpersonalen de kommer i kontakt med. Tolv procent är missnöjda. 72 procent av närståendevårdarna är nöjda med det stöd de får av vårdpersonalen de kommer i kontakt med. 20 procent är missnöjda. Figur 1 Nöjdhet hos närståendevårdarna för frågor kopplade till Äldrenämndens mål Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i % Hur nöjd är du med informationen om det stöd som finns att få för dig som stödjer/vårdar en närstående i hemmet? 64% Hur nöjd är du totalt sett med bemötandet från vårdpersonalen? 78% Hur nöjd är du totalt sett med det stöd du har som närståendevårdare? 72% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Om närståendevårdarna Närmare 90 procent bor tillsammans med den de vårdar. I 93 procent av fallen är det en make/maka eller sambo som vårdas. För 84 procent handlar det om vård dygnet runt. Av närståendevårdarna är cirka 17 procent yngre än 70 år, cirka 56 procent mellan år och ungefär 27 procent 80 år eller äldre. Drygt 70 procent av närståendevårdarna är kvinnor 3

6 Information De viktigaste informationskällorna för närståendevårdarna är kommunens biståndshandläggare samt anhörigkonsulenterna. Cirka 71 procent har fått informationen därigenom och var fjärde har fått informationen via anhörigkonsulenterna. Figur 2 Hur närståendevårdarna fått den information de behöver för att stödja/vårda sin närstående 0% 20% 40% 60% 80% Biståndshandläggare 71% Anhörigkonsulent Annat sätt 26% 26% Kontaktcenter 16% Västerås stads hemsida på Internet 10% Mötesplats 5% Stödformer Närmare 30 procent av närståendevårdarna har ingen av de stödformer som erbjuds. Av de som har något stöd är trygghetslarm/mobilt larm den vanligaste stödformen följt av hemtjänst och växelvård/korttidsplats. Frågorna om kontakt och samspel med personal utgår också ifrån de stödformer som finns. Figur 3 Stödformer som utnyttjas av närståendevårdarna 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Trygghetslarm/mobilt larm 49% Hemtjänst 35% Dagverksamhet 11% Växelvård/korttidsplats 27% Matdistribution 5% Avlösning i hemmet 18% GAPET, webbaserat anhörigstöd 6% Kontakt med anhörigkonsulent 22% Har inget av ovanstående stöd 27% 4

7 Bakgrund och syfte En stor del av den vård och omsorg som ges äldre personer utförs av anhöriga. För att kunna utveckla rätt stöd till anhöriga som vårdar en närstående är det viktigt att få in synpunkter från dessa personer. Resultatet från den aktuella undersökningen kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet av anhörigstödet i Västerås. Metod En pappersenkät har skickats ut Västerås stads anhörigkonsulenter för distribution till de anhöriga som de möter i arbetet. Därtill skickades enkäter ut till anhöriga till de som har månadsbidrag och därmed finns registrerade hos Västerås stad. För de direktadresserade enkäterna gjordes ett ordinarie utskick samt ett påminnelseutskick. Enkäten har också gått att besvara via webben, vilket också stod i de pappersenkäter som distribuerats. Det har varit en öppen enkät utan inloggning för att möjliggöra även för de som inte kommit i kontakt med pappersenkäten, att kunna besvara enkäten. Enkäten låg då på Västerås stads hemsida under rubriken Stöd och omvårdnad. Undersökningen genomfördes under 27 oktober-30 november Population och urval Undersökningen är en totalundersökning bland anhöriga till personer med månadsbidrag som funnits registrerade hos Västerås stad samt de anhöriga som anhörigkonsulenterna haft kontakt med under perioden. Enkäten har gått att besvara via nätet då den publicerats på Västerås stads hemsida där även anhöriga som kommunen inte har kontakt med haft möjlighet att besvara den. Flera postreturer har inkommit, liksom besked från anhöriga att de inte längre anser sig höra till målgruppen. Genomförande Enkäten, både den direktadresserade samt enkäten som skulle delas ut av anhörigkonsulenterna, skickades ut den 27 oktober och svarstiden var till den 30 november. Även en påminnelse gick ut till de som fått direktadresserade enkät. Utredning och statistik har ansvarat för utskicks- och insamlingsprocessen. Varje utskick har innehållit ett exemplar av enkäten, ett följebrev samt ett portofritt svarskuvert. Enkäten har också varit möjlig att besvara via nätet. Frågeformulär Enkäten överensstämmer till stora delar med den enkät som skickades år I rapporten kommer också resultat för år 2013 att presenteras, då äldrenämndens mål är riktningsmål som anger att andelen nöjda med ska öka. 5

8 Bearbetning av svaren Efter att enkäterna skickats med svarspost till Utredning och statistik har de scannats och överförts till ett svarsregister. Adresslistor och svarsregister har hållits åtskilda under hela insamlingsprocessen. Svarsfrekvens och bortfall De som fått en pappersenkät har haft möjlighet att besvara enkäten via webben. För att eventuella personer som stöjder en närstående, men som inte har kontakt med kommunen, ska ha möjlighet att besvara webbenkäten har den återfunnits på webben utan inloggning. Därmed kan inte svarfrekvens beräknas. Redovisning av utdelade enkäter samt inkomna enkäter och svar via webb redovisas nedan. Figur 4 Redovisning av utskick och antal svar Besvarade Månadsbidrag Enkäter skickade till anhörigkonsulenterna via webben Totalt Pappersenkäter Utskickade Påminnelse 45 Korrigerat antal utskickade 107 Svar Statistisk säkerhet i undersökningen Eftersom svarsfrekvens inte kan beräknas är det svårt att dra några slutsatser kring den statistiska säkerheten. Men utifrån det faktum att det distribuerats 166 enkäter och inkommit 121 svar så får man ändå anse att det är ett gott underlag för undersökning. Rapportstruktur Rapporten går igenom samtliga frågor i enkäten under rubriken Resultat. Ett särskilt avsnitt finns kring de frågor i enkäten som är kopplade till Äldrenämndens mål. Under Resultat presenteras svaren i form av diagram där procentandelarna redovisas. I diagrammen och måluppfyllelsen ingår inte svarsalternativet Vet inte/ej aktuellt eller ej svar. I bilagan Grundtabeller-Svarsfördelning totalt finns dock den totala svarsredovisningen, inklusive alternativet vet inte. 6

9 Resultat Måluppfyllelse Information om tillgängligt stöd Det första målet är att personer som vårdar närstående i hemmet erbjuds information om tillgängligt stöd. Målet är ett riktningsmål som säger att andelen personer som är nöjda med informationen ska öka. I enkäten mäts detta genom frågan Hur nöjd är du med informationen om det stöd som finns att få för dig som stödjer/vårdar en närstående i hemmet?andelen nöjda motsvaras av de som har angett värde 6-10 på den tiogradiga skalan. Vet ej och ej svar är borträknat ifrån procentbasen. Andelen som är nöjda med informationen om det stöd som finns att tillgå är därmed drygt 64 procent av närståendevårdarna. Detta är en ökning med i jämförelse med fjolårets målavstämning. Figur 5 Hur nöjd är du med informationen om det stöd som finns att få för dig som stödjer/vårdar en närstående i hemmet? Resultat år 2014 Resultat år 2013 Procent giltig Procent totalt Antal Procent giltig Procent totalt Antal Missnöjda (1-4) 20, Neutrala (5) 15, Nöjda totalt (6-10) 64, Bortfall Ingen åsikt/ej aktuellt Ej svar Totalt 100% 100% % 100% 194 7

10 Personer som vårdar närstående är nöjda med stödet Det andra målet säger att andelen personer som är nöjda med stödet ska öka. I enkäten mäts måluppfyllelsen genom frågan Hur nöjd är du totalt sett med det stöd du har som närståendevårdare? Andelen nöjda motsvaras av de som har angett värde 6-10 på den tiogradiga skalan. Vet ej och ej svar är borträknat ifrån procentbasen. Andelen som totalt sett är nöjda med stödet de har som närståendevårdare motsvarar närmare 72 procent av närståendevårdarna, vilket alltså är en ökning från år Figur 6 Hur nöjd är du med informationen om det stöd som finns att få för dig som stödjer/vårdar en närstående i hemmet? Resultat år 2014 Resultat år 2013 Procent giltig Procent totalt Antal Procent giltig Procent totalt Antal Missnöjda (1-4) 19, Neutrala (5) 8, Nöjda totalt (6-10) 71, Bortfall Ingen åsikt/ej aktuellt Ej svar Totalt 100% 100% % 100% 194 Det tredje målet anger att andelen personer som anser att deras synpunkter och kunskaper tas tillvara ska öka. I enkäten mäts detta genom frågan Hur nöjd är du totalt sett med hur väl din kunskap om den du vårdar tas till vara av vårdpersonalen? Andelen nöjda motsvaras av de som har angett värde 6-10 på den tiogradiga skalan. Vet ej och ej svar är borträknat ifrån procentbasen. Andelen som totalt sett är nöjda med hur väl deras kunskap tas tillvara av vårdpersonalen motsvarar 78 procent av närståendevårdarna. Detta mål har därmed ett sämre resultat en förra året. Figur 7 Hur nöjd är du totalt sett med hur din kunskap om den du vårdar tas till vara av vårdpersonalen? Resultat år 2014 Resultat år 2013 Procent giltig Procent totalt Antal Procent giltig Procent totalt Antal Missnöjda (1-4) Neutrala (5) Nöjda totalt (6-10) Bortfall Vet ej/ingen åsikt Ej svar Totalt 100% 100% % 100% 194 8

11 Information Drygt 65 procent av närståendevårdarna är nöjda med informationen om det stöd som finns att tillgå och informationen om vart de ska vända sig om de behöver stöd och hjälp. Andelen mycket nöjda med informationen om det stöd som finns uppgår till 38 procent och andelen som är nöjda med informationen om vart de ska vända sig om de behöver stöd och hjälp uppgår till 41 procent. Ungefär var fjärde person är missnöjd med informationen vart de ska vända sig om de behöver stöd och hjälp och cirka var fjärde är missnöjd med informationen om det stöd som finns att få som närståendevårdare. Vad gäller frågan om hur nöjd närståendevårdaren är med informationen kring hur den närstående kan få hjälp och stöd om närståendevårdaren själv skulle bli akut sjuk så anger 47 procent att man är missnöjd medan 44 procent är nöjda med den informationen. Figur 8 Så nöjda är närståendevårdarna med olika typer av information Hur nöjd är du med informationen Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i %...om hur din närstående kan få stöd och hjälp om du själv blir akut sjuk? 47% 44%...om vart du ska vända dig om du behöver stöd och hjälp? 24% 65%...om det stöd som finns att få för dig som stödjer/vårdar en närstående i hemmet? 20% 64% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 9

12 Kommunens biståndshandläggare är den viktigaste informationskällan för de anhöriga, 71 procent av de anhöriga har fått sin information därifrån. Knappt var fjärde person, 26 procent, har fått information via anhörigkonsulent medan fem procent av närståendevårdarna har fått information via mötesplatserna. Tio procent av de närstående har hämtat information från Västerås stads hemsida och 16 procent har fått information via Kontaktcenter. Figur 9 Så har närståendevårdarna fått den information de behöver för att stödja/vårda sin närstående Varifrån har du fått den information du behöver för att stödja/vårda din närstående? (fler svarsalternativ möjliga) 0% 20% 40% 60% 80% Biståndshandläggare 71% Anhörigkonsulent Annat sätt Kontaktcenter Västerås stads hemsida på Internet Mötesplats 26% 26% 16% 10% 5% Var tredje närståendevårdare upplever att de själva sökt efter information i ganska hög eller mycket hög utsträckning. Andelen som letat information i låg utsträckning (ganska eller mycket låg) motsvarar totalt 44 procent. Figur 10 Så har närståendevårdarna själva sökt efter information I vilken utsträckning har du själv sökt aktivt efter den information som du behöver som närståendevårdare? 30% 25% 20% 23% 21% 24% 20% 15% 13% 10% 5% 0% Mycket låg utsträckning Ganska låg utsträckning Varken låg eller hög utsträckning Ganska hög utsträckning Mycket hög utsträckning 10

13 Stöd till närståendevårdare Cirka 27 procent av närståendevårdarna har inget av de kommunala stöd som finns att tillgå. Vanligaste stödet är trygghetslarm/mobilt larm, vilket närmare hälften av närståendevårdarna har, följt av hemtjänst och korttidsplats/växelvård som 35 procent respektive 27 procent har. Något fler än var femte av närståendevårdarna har kontakt med Anhörigkonsulent vilket är en ökning med tre procentenheter i jämförelse med förra året. Drygt 18 procent har stöd genom avlösning i hemmet. De minst vanliga stöden för närståendevårdarna är dagverksamhet, 11 procent, GAPET webbaserat anhörigstöd, 6 procent, samt matdistribution 5 procent. Figur 11 Så många har olika former av stöd Vilken/vilka former av stöd har du som närståendevårdare? Observera att respondenterna hade möjlighet att svara flera alternativ. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Trygghetslarm/mobilt 49% Hemtjänst 35% Växelvård/korttidsplats Har inget av Kontakt med Avlösning i hemmet Dagverksamhet GAPET, webbaserat Matdistribution 27% 27% 22% 18% 11% 6% 5% 11

14 Frågorna om hur nöjda närståendevårdarna är med stödet de får är uppdelade efter varje enskild form av stöd samt ett helhetsomdöme. Totalt sett är 72 procent av närståendevårdarna nöjda med stödet, avseende helhetsomdömet, vilket är en ökning om 3 procentenheter i jämförelse med år Andelen mycket nöjda motsvarar 52 procent och är en ökning med 6 procentenheter i förhållande till år Andelen missnöjda totalt sett har visserligen minskat med fem procentenheter men uppgår ändå till 20 procent. Figur 12 Så nöjda är närståendevårdarna med stödet Hur nöjd är du med det stöd som erbjuds till dig som vårdar en närstående? Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i % Hur nöjd är du totalt sett med det stöd du har som närståendevårdare? 72% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vissa av stödformerna har besvarats av så få personer att det inte går att särredovisa den nedan. De verksamheter som uteslutits är matdistribution samt GAPET - webbaserat anhörigstöd. Dagverksamhet är den enda stödform som samtliga personer som besvarat enkäten är nöjda med. Även med Anhörigkonsulenterna samt Trygghetslarm/mobilt larm är mycket höga andelar nöjda, 97 respektive 90 procent.. Drygt tre av fyra är nöjda med stödet avlösning i hemmet, och fyra av fem är nöjda med stödet växelvård/korttidsplats och hemtjänst. Figur 13 Så nöjda är närståendevårdarna med stödet Hur nöjd är du med det stöd som erbjuds till dig som vårdar en närstående? Anhörigkonsulent Avlösning i hemmet Växelvård/korttidsplats Dagverksamhet Hemtjänst Trygghetslarm/mobilt larm Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i % 76% 79% 81% 90% 97% 100% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

15 Bemötande och samspel från/med vårdpersonalen Överlag är de närstående nöjda med bemötandet från vårdpersonalen. Totalt sett är 82 procent nöjda, avseende helhetsomdömet. Detta är en minskning med 8 procentenheter i jämförelse med år Figur 14 Så nöjda, totalt sett, är närståendevårdarna med bemötandet från vårdpersonalen Hur nöjd är du med bemötandet från vårdpersonalen inom Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i % Hur nöjd är du totalt sett med bemötandet från vårdpersonalen? 82% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Även här är frågan uppdelad enskilt för de olika stödformernas personal. Samtliga av närståendevårdarna är mycket nöjda med bemötandet från dagverksamheternas personal. Därefter följer anhörigkonsulenterna samt trygghetslarm med 93 procent nöjda. 86 procent är nöjda med växelvård/korttidsplatsen och för hemtjänst och avlösning i hemmet är andelen nöjda 83 procent för respektive stöd. Figur 15 Så nöjda är närståendevårdarna med bemötandet från vårdpersonalen Hur nöjd är du med bemötandet från vårdpersonalen inom Nöjda Missnöjda Mycket nöjd Nöjd totalt i % anhörigkonsulent 93%...avlösning i hemmet växelvård/korttidsplats dagverksamhet hemtjänst trygghetslarm 83% 86% 100% 83% 93% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

16 Av närståendevårdarna är det 78 procent som totalt sett är nöjda med hur deras kunskap tillvaratas av personalen inom de stödverksamheter de kommer i kontakt med. Figur 16 Så nöjda är närståendevårdarna totalt sett med hur deras kunskap om den de vårdar tas till vara Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i % Hur nöjd är du totalt sett med hur din kunskap om den du vårdar tas till vara av vårdpersonalen? 78% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Även denna fråga har delats upp på verksamhetsområde där närståendevårdarna fått besvara hur de upplever att deras kunskap om den de vårdar tillvaratas av respektive verksamhet. Samtliga är även på denna fråga mycket nöjda med dagverksamheten och hur de tillvaratar närståendevårdarnas kunskaper om den de vårdar, tätt följt av nöjdhet med anhörigkonsulenternas samt trygghetslarmspersonalens tillvaratagande av kunskap. Närståendevårdarna är generellt förhållandevis nöjda med hur personalen inom verksamheterna tillvaratar kunskapen den kunskap närståendevårdarna besitter om den de vårdar. Figur 17 Så nöjda är närståendevårdarna totalt sett med hur deras kunskap om den de vårdar tas till vara av personal från Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i % anhörigkonsulent 96%...avlösning i hemmet 88% växelvård/korttidsplats 88% dagverksamhet 100% hemtjänst 85% trygghetslarm 95% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14

17 Trygghet och helhetsomdöme Totalt sett känner sig 62 procent av närståendevårdarna trygga i sin roll som vårdare. Det är en något mindre andel än år 2013 då 65 procent av närståendevårdarna kände sig trygga. Andelen mycket trygga har dock sjunkit med 2 procentenheter sedan år Likaså har andelen ökat som inte känner sig trygga, där med tre procentenheter. Figur 18 Trygghet som närståendevårdare Inte trygg Mycket trygg Trygg Trygga totalt i % Hur trygg känner du dig i din roll som närståendevårdare? 62% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Av närståendevårdarna är andelen som i helhet är nöjda med sin situation som vårdare 60 procent. Det är en smärre ökning, med en procentenhet sedan år Även på denna fråga har andelen mycket nöjda ökat med två procentenheter till 43 procent, men andelen missnöjda har också ökat med två procentenheter till 27 procent. Figur 19 Närståendevårdarnas helhetsomdöme av sin situation Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i % Hur nöjd är du som helhet med din situation som närståendevårdare? 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15

18 Anhörigcentrum Årets enkät utökades med frågor kring utbudet av aktiviteter vid Anhörigcentrum samt frågor om hur nöjd man är med Anhörigcentrums tillgänglighet. Tillgänglighet I årets enkät ställdes frågor kring Anhörigcentrums tillgänglighet avseende tider, lokaler men också kontakt och återkoppling. Mest nöjd är närståendevårdarna med Anhörigcentrums öppettider, vilket 97 procent är nöjda med, följt av en stor andel som är nöjda med lokalerna. Det bör noteras att lokalernas tillgänglighet är det som störst andel, 12 procent, är missnöjda med. Fler än fyra av fem är nöjda med kontaktmöjligheten samt tiden det tar för återkoppling från Anhörigcentrum. Figur 20 Hur nöjd är du med Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i %...Anhörigcentrums öppettider? 97%...Anhörigcentrums tillgänglighet? (avser lokaler) 88% möjligheten att få kontakt med Anhörigcentrum? 84% hur lång tid det tar innan Anhörigcentrum återkopplar till dig? 83% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16

19 Aktivitetsutbud Andelen mycket nöjda ligger mellan procent för de olika aktiviteterna och mest nöjd är man med aktiviteterna rekreationsinsatser, föredrag och studiecirklar där samtliga svarande är nöjda. Här bör påpekas att det är mellan nio och 26 personer som svarat på nedan redovisade aktiviteter. Det innebär att varje enskilt svar påverkar resultaten i ganska mycket. För aktiviteten bokcirkel är det för få svar för att redovisa ett resultat. Figur 21 Hur nöjd är du med följande aktiviteter på Anhörigcentrum Missnöjda Mycket nöjd sommaraktiviteter 86% rekreationsinsatser 100% föredrag 100% studiecirklar 100% samtalsgrupper 94% samtal 92% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Cirka två tredjedelar av närståendevårdarna anser att utbudet av aktiviteter motsvarar deras behov. Figur 22 I vilken utsträckning motsvarar utbudet av aktiviteter på Anhörigcentrum dina behov? Totalt ganska/liten utsträckning Totalt ganska/mycket stor utsträckning 34% 66% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 17

20 Om närståendevårdarna Den absoluta majoriteten av närståendevårdarna bor tillsammans med den de stödjer/vårdar, totalt 88 procent. Sex procent är medföljare, som till exempel handlar och uträttar ärenden åt sin anhöriga. Fem procent av de svarande har angett att de stödjer/vårdar hemma hos den närstående men att de inte bor där själva. Figur 23 Olika sätt att stödja/vårda På vilket sätt stödjer/vårdar du?(fler svarsalternativ möjliga) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bor tillsammans med den jag stödjer/vårdar Stödjer/vårdar hemma hos närstående men bor inte där själv Via telefon Via IT-stöd Är medföljare, handlar, uträttar ärenden Stödjer/vårdar inte längre 5% 2% 0% 6% 6% 88% Samtliga närståendevårdare har en partnerrelation eller är släkt med den de vårdar. Närmare 93 procent av närståendevårdarna är gift eller sambo med den de vårdar, drygt fyra procent är barn till personen den vårdar och resterande vårdgivare har en annan släktrelation till personen. Figur 24 Relation till den anhörige Vilken relation har du till den du stödjer/vårdar? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Maka/make/sambo Barn Annan släkting Vän/granne 18

21 Det vanliga är att man vårdat sin närstående i ett eller flera år. Fler än hälften har vårdat sin närstående i mer än fem år och 40 procent har vårdat mellan 1-5 år. Figur 25 Så länge har man varit närståendevårdare Hur länge har du stöttat/vårdat? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mindre än ett år 1-5 år Mer än fem år Minns inte I merparten av fallen handlar det om vård dygnet runt. Här kan man också se en ökning om cirka 12 procentenheter i jämförelse med år För år 2014 anger 84 procent att det ger vård dygnet runt, att jämföra med 73 procent som angav det år Utöver de som vårdar dygnet runt är det cirka tolv procent som vårdar på daglig basis. Figur 26 I sådan utsträckning vårdar/stödjer närståendevårdarna Hur ofta stödjer/vårdar du? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Dygnet runt Dagligen 4-6 dagar i veckan 1-3 dagar i veckan Mer sällan 19

22 Knappt var tredje närståendevårdare är 80 år eller äldre. Den största andelen av vårdarna, 45 procent, är mellan år. Figur 27 Närståendevårdarnas ålder 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Yngre än 65 år år år år år 85 år eller äldre 72 procent av närståendevårdarna är kvinnor och 28 procent är män. Figur 28 Fördelning mellan kvinnor och män bland närståendevårdare 80% 60% 40% 20% 0% 72% Kvinna 28% Man 20

23 Närståendevårdarna tillfrågades också om deras internetvanor. Cirka hälften använder Internet på dator, 12 procent med surfplatta och nästan var femte använder internet med mobiltelefon. Cirka 42 procent använder inte Internet alls. Figur 29 Internetanvändande bland närståendevårdare Använder du Internet? (fler svarsalternativ möjliga) 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nej 42% Med dator 51% Med surfplatta Med mobiltelefon Annat 2% 12% 19% 1 De som besvarade enkäten via webben fick något annorlunda svarsalternativ på frågan, då svarsalternativet nej inte var passande att ha för någon som valt att besvara enkäten via webben. 21

24 Bilaga: Grundtabeller Svarsfördelning totalt Svarsfördelning nöjdhetsfrågor, i procent exklusive bortfall Bilaga: Enkät Bilaga: Följebrev 22

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Redovisning av enkätundersökning. Rapport 1 - Kontaktperson och kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen

Redovisning av enkätundersökning. Rapport 1 - Kontaktperson och kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen Redovisning av enkätundersökning Rapport 1 - Kontaktperson och kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen Genomförd 2012 inom ramen för projektet Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag 2011-2014

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Leena Hagsmo Sara Westlindh Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun 27:1 Leena Hagsmo och Sara Westlindh. Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Dokumentationsrapport

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer