Målavstämning 2014, Anhörigstöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målavstämning 2014, Anhörigstöd"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/82-ÄN-012 Christina Becker - am282 E-post: Kopia till Annelie Näsman, enhetschef proaros Mona Eriksson, anhörigkonsulent, proaros Susanne Hägglund, anhörigkonsulent proaros Karin Andreasson, enhetschef Biståndsenheten Äldre Äldrenämnden Målavstämning 2014, Anhörigstöd Förslag till beslut Äldrenämnden godkänner rapporten och uppdrar åt förvaltningen att följa upp resultatet. Ärendebeskrivning Konsult och service genomförde hösten 2014 en enkätundersökning för att följa upp nämndens mål för stödet till anhöriga som vårdar en närstående. Av 166 utskickade/utdelade enkäter inkom 121 st. Personer hade möjlighet att besvara enkäten som pappersenkät och via stadens hemsida. Detta gör att svarsfrekvensen inte helt kan säkerställas, materialet anses dock ge ett bra underlag för undersökningen. Syftet med undersökningen var att följa upp anhörigvårdarnas uppfattning om stödet till anhöriga och stödet utifrån nämndens mål. MÅL: Personer som vårdar närstående i hemmet erbjuds information om tillgängligt stöd. Indikator: Andelen personer som är nöjda med informationen ökar. Åtagande: Utveckla metoder för att nå fler som vårdar närstående i hemmet. MÅL: Andelen personer som vårdar närstående är nöjda med stödet. Indikatorer: Andelen personer som är nöjda med stödet ökar. Andelen personer som anser att deras synpunker och kunskaper tas tillvara ökar. Åtagande: Utveckla stödet till barn och ungdom vilka har föräldrar yngre än 65 år med demenssjukdom. Resultaten visade att den övervägande andelen anhöriga som vårdar närstående var nöjda med den information och stöd som ges, resultaten ökade något seden Biståndshandläggarna förmedlade information till 73 % av anhörigvårdarna följt av anhörigkonsulent (27 %) stadens hemsida (10 %) och mötesplatserna (5 %). Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

2 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2015/82-ÄN-012 Omkring 27 % av de anhöriga som vårdar närstående, hade inget stöd av nämnden och cirka 20 % hade kontakt med anhörigkonsulenterna. Den relativt låga andelen talar för att ytterligare aktivt arbete med information. Åtagandet att ge stöd till barn och ungdom, vars föräldrar är yngre än 65 år med demenssjukdom, kan göras på olika sätt. Inom nämndens ansvarsområde är anhörigkonsulenterna, personal på boenden och på dagverksamheter viktiga funktioner för stödet till familjer. Nämnden erbjuder även Gapet, ett web-baserat anhörigforum där inloggningsuppgifter ges av anhörigkonsulenterna. Stödet till barn och ungdomar ges även genom kontakter med hälso- och sjukvård och socialtjänstens individ och familjeomsorg. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 3 februari 2014 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Måluppföljning 2014, anhörigstöd

3 Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 25 U 2014:25 Målavstämning Anhörigstöd Äldrenämnden År 2014 [Skriv text] Konsult och Service, Västerås , Teresia Götlin, Utredningar och rapporter produceras av Konsult och Service på uppdrag av Västerås stads förvaltningar och bolag.

4 Innehåll Sammanfattning... 3 Måluppfyllelse äldrenämndens mål... 3 Om närståendevårdarna... 3 Information... 4 Stödformer... 4 Bakgrund och syfte... 5 Metod... 5 Population och urval... 5 Genomförande... 5 Frågeformulär... 5 Bearbetning av svaren... 6 Svarsfrekvens och bortfall... 6 Statistisk säkerhet i undersökningen... 6 Rapportstruktur... 6 Resultat... 7 Måluppfyllelse... 7 Information om tillgängligt stöd... 7 Personer som vårdar närstående är nöjda med stödet... 8 Information... 9 Stöd till närståendevårdare Bemötande och samspel från/med vårdpersonalen Trygghet och helhetsomdöme Om närståendevårdarna Bilaga: Grundtabeller Svarsfördelning totalt Svarsfördelning nöjdhetsfrågor, i procent exklusive bortfall Bilaga: Enkät Bilaga: Följebrev

5 Sammanfattning Måluppfyllelse äldrenämndens mål 64 procent av närståendevårdarna är nöjda med den information om det stöd som finns att tillgå för den som stödjer eller vårdar en närstående i hemmet. 20 procent är missnöjda. 78 procent av närståendevårdarna är nöjda med hur deras kunskap om den de vårdar tas tillvara av vårdpersonalen de kommer i kontakt med. Tolv procent är missnöjda. 72 procent av närståendevårdarna är nöjda med det stöd de får av vårdpersonalen de kommer i kontakt med. 20 procent är missnöjda. Figur 1 Nöjdhet hos närståendevårdarna för frågor kopplade till Äldrenämndens mål Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i % Hur nöjd är du med informationen om det stöd som finns att få för dig som stödjer/vårdar en närstående i hemmet? 64% Hur nöjd är du totalt sett med bemötandet från vårdpersonalen? 78% Hur nöjd är du totalt sett med det stöd du har som närståendevårdare? 72% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Om närståendevårdarna Närmare 90 procent bor tillsammans med den de vårdar. I 93 procent av fallen är det en make/maka eller sambo som vårdas. För 84 procent handlar det om vård dygnet runt. Av närståendevårdarna är cirka 17 procent yngre än 70 år, cirka 56 procent mellan år och ungefär 27 procent 80 år eller äldre. Drygt 70 procent av närståendevårdarna är kvinnor 3

6 Information De viktigaste informationskällorna för närståendevårdarna är kommunens biståndshandläggare samt anhörigkonsulenterna. Cirka 71 procent har fått informationen därigenom och var fjärde har fått informationen via anhörigkonsulenterna. Figur 2 Hur närståendevårdarna fått den information de behöver för att stödja/vårda sin närstående 0% 20% 40% 60% 80% Biståndshandläggare 71% Anhörigkonsulent Annat sätt 26% 26% Kontaktcenter 16% Västerås stads hemsida på Internet 10% Mötesplats 5% Stödformer Närmare 30 procent av närståendevårdarna har ingen av de stödformer som erbjuds. Av de som har något stöd är trygghetslarm/mobilt larm den vanligaste stödformen följt av hemtjänst och växelvård/korttidsplats. Frågorna om kontakt och samspel med personal utgår också ifrån de stödformer som finns. Figur 3 Stödformer som utnyttjas av närståendevårdarna 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Trygghetslarm/mobilt larm 49% Hemtjänst 35% Dagverksamhet 11% Växelvård/korttidsplats 27% Matdistribution 5% Avlösning i hemmet 18% GAPET, webbaserat anhörigstöd 6% Kontakt med anhörigkonsulent 22% Har inget av ovanstående stöd 27% 4

7 Bakgrund och syfte En stor del av den vård och omsorg som ges äldre personer utförs av anhöriga. För att kunna utveckla rätt stöd till anhöriga som vårdar en närstående är det viktigt att få in synpunkter från dessa personer. Resultatet från den aktuella undersökningen kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet av anhörigstödet i Västerås. Metod En pappersenkät har skickats ut Västerås stads anhörigkonsulenter för distribution till de anhöriga som de möter i arbetet. Därtill skickades enkäter ut till anhöriga till de som har månadsbidrag och därmed finns registrerade hos Västerås stad. För de direktadresserade enkäterna gjordes ett ordinarie utskick samt ett påminnelseutskick. Enkäten har också gått att besvara via webben, vilket också stod i de pappersenkäter som distribuerats. Det har varit en öppen enkät utan inloggning för att möjliggöra även för de som inte kommit i kontakt med pappersenkäten, att kunna besvara enkäten. Enkäten låg då på Västerås stads hemsida under rubriken Stöd och omvårdnad. Undersökningen genomfördes under 27 oktober-30 november Population och urval Undersökningen är en totalundersökning bland anhöriga till personer med månadsbidrag som funnits registrerade hos Västerås stad samt de anhöriga som anhörigkonsulenterna haft kontakt med under perioden. Enkäten har gått att besvara via nätet då den publicerats på Västerås stads hemsida där även anhöriga som kommunen inte har kontakt med haft möjlighet att besvara den. Flera postreturer har inkommit, liksom besked från anhöriga att de inte längre anser sig höra till målgruppen. Genomförande Enkäten, både den direktadresserade samt enkäten som skulle delas ut av anhörigkonsulenterna, skickades ut den 27 oktober och svarstiden var till den 30 november. Även en påminnelse gick ut till de som fått direktadresserade enkät. Utredning och statistik har ansvarat för utskicks- och insamlingsprocessen. Varje utskick har innehållit ett exemplar av enkäten, ett följebrev samt ett portofritt svarskuvert. Enkäten har också varit möjlig att besvara via nätet. Frågeformulär Enkäten överensstämmer till stora delar med den enkät som skickades år I rapporten kommer också resultat för år 2013 att presenteras, då äldrenämndens mål är riktningsmål som anger att andelen nöjda med ska öka. 5

8 Bearbetning av svaren Efter att enkäterna skickats med svarspost till Utredning och statistik har de scannats och överförts till ett svarsregister. Adresslistor och svarsregister har hållits åtskilda under hela insamlingsprocessen. Svarsfrekvens och bortfall De som fått en pappersenkät har haft möjlighet att besvara enkäten via webben. För att eventuella personer som stöjder en närstående, men som inte har kontakt med kommunen, ska ha möjlighet att besvara webbenkäten har den återfunnits på webben utan inloggning. Därmed kan inte svarfrekvens beräknas. Redovisning av utdelade enkäter samt inkomna enkäter och svar via webb redovisas nedan. Figur 4 Redovisning av utskick och antal svar Besvarade Månadsbidrag Enkäter skickade till anhörigkonsulenterna via webben Totalt Pappersenkäter Utskickade Påminnelse 45 Korrigerat antal utskickade 107 Svar Statistisk säkerhet i undersökningen Eftersom svarsfrekvens inte kan beräknas är det svårt att dra några slutsatser kring den statistiska säkerheten. Men utifrån det faktum att det distribuerats 166 enkäter och inkommit 121 svar så får man ändå anse att det är ett gott underlag för undersökning. Rapportstruktur Rapporten går igenom samtliga frågor i enkäten under rubriken Resultat. Ett särskilt avsnitt finns kring de frågor i enkäten som är kopplade till Äldrenämndens mål. Under Resultat presenteras svaren i form av diagram där procentandelarna redovisas. I diagrammen och måluppfyllelsen ingår inte svarsalternativet Vet inte/ej aktuellt eller ej svar. I bilagan Grundtabeller-Svarsfördelning totalt finns dock den totala svarsredovisningen, inklusive alternativet vet inte. 6

9 Resultat Måluppfyllelse Information om tillgängligt stöd Det första målet är att personer som vårdar närstående i hemmet erbjuds information om tillgängligt stöd. Målet är ett riktningsmål som säger att andelen personer som är nöjda med informationen ska öka. I enkäten mäts detta genom frågan Hur nöjd är du med informationen om det stöd som finns att få för dig som stödjer/vårdar en närstående i hemmet?andelen nöjda motsvaras av de som har angett värde 6-10 på den tiogradiga skalan. Vet ej och ej svar är borträknat ifrån procentbasen. Andelen som är nöjda med informationen om det stöd som finns att tillgå är därmed drygt 64 procent av närståendevårdarna. Detta är en ökning med i jämförelse med fjolårets målavstämning. Figur 5 Hur nöjd är du med informationen om det stöd som finns att få för dig som stödjer/vårdar en närstående i hemmet? Resultat år 2014 Resultat år 2013 Procent giltig Procent totalt Antal Procent giltig Procent totalt Antal Missnöjda (1-4) 20, Neutrala (5) 15, Nöjda totalt (6-10) 64, Bortfall Ingen åsikt/ej aktuellt Ej svar Totalt 100% 100% % 100% 194 7

10 Personer som vårdar närstående är nöjda med stödet Det andra målet säger att andelen personer som är nöjda med stödet ska öka. I enkäten mäts måluppfyllelsen genom frågan Hur nöjd är du totalt sett med det stöd du har som närståendevårdare? Andelen nöjda motsvaras av de som har angett värde 6-10 på den tiogradiga skalan. Vet ej och ej svar är borträknat ifrån procentbasen. Andelen som totalt sett är nöjda med stödet de har som närståendevårdare motsvarar närmare 72 procent av närståendevårdarna, vilket alltså är en ökning från år Figur 6 Hur nöjd är du med informationen om det stöd som finns att få för dig som stödjer/vårdar en närstående i hemmet? Resultat år 2014 Resultat år 2013 Procent giltig Procent totalt Antal Procent giltig Procent totalt Antal Missnöjda (1-4) 19, Neutrala (5) 8, Nöjda totalt (6-10) 71, Bortfall Ingen åsikt/ej aktuellt Ej svar Totalt 100% 100% % 100% 194 Det tredje målet anger att andelen personer som anser att deras synpunkter och kunskaper tas tillvara ska öka. I enkäten mäts detta genom frågan Hur nöjd är du totalt sett med hur väl din kunskap om den du vårdar tas till vara av vårdpersonalen? Andelen nöjda motsvaras av de som har angett värde 6-10 på den tiogradiga skalan. Vet ej och ej svar är borträknat ifrån procentbasen. Andelen som totalt sett är nöjda med hur väl deras kunskap tas tillvara av vårdpersonalen motsvarar 78 procent av närståendevårdarna. Detta mål har därmed ett sämre resultat en förra året. Figur 7 Hur nöjd är du totalt sett med hur din kunskap om den du vårdar tas till vara av vårdpersonalen? Resultat år 2014 Resultat år 2013 Procent giltig Procent totalt Antal Procent giltig Procent totalt Antal Missnöjda (1-4) Neutrala (5) Nöjda totalt (6-10) Bortfall Vet ej/ingen åsikt Ej svar Totalt 100% 100% % 100% 194 8

11 Information Drygt 65 procent av närståendevårdarna är nöjda med informationen om det stöd som finns att tillgå och informationen om vart de ska vända sig om de behöver stöd och hjälp. Andelen mycket nöjda med informationen om det stöd som finns uppgår till 38 procent och andelen som är nöjda med informationen om vart de ska vända sig om de behöver stöd och hjälp uppgår till 41 procent. Ungefär var fjärde person är missnöjd med informationen vart de ska vända sig om de behöver stöd och hjälp och cirka var fjärde är missnöjd med informationen om det stöd som finns att få som närståendevårdare. Vad gäller frågan om hur nöjd närståendevårdaren är med informationen kring hur den närstående kan få hjälp och stöd om närståendevårdaren själv skulle bli akut sjuk så anger 47 procent att man är missnöjd medan 44 procent är nöjda med den informationen. Figur 8 Så nöjda är närståendevårdarna med olika typer av information Hur nöjd är du med informationen Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i %...om hur din närstående kan få stöd och hjälp om du själv blir akut sjuk? 47% 44%...om vart du ska vända dig om du behöver stöd och hjälp? 24% 65%...om det stöd som finns att få för dig som stödjer/vårdar en närstående i hemmet? 20% 64% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 9

12 Kommunens biståndshandläggare är den viktigaste informationskällan för de anhöriga, 71 procent av de anhöriga har fått sin information därifrån. Knappt var fjärde person, 26 procent, har fått information via anhörigkonsulent medan fem procent av närståendevårdarna har fått information via mötesplatserna. Tio procent av de närstående har hämtat information från Västerås stads hemsida och 16 procent har fått information via Kontaktcenter. Figur 9 Så har närståendevårdarna fått den information de behöver för att stödja/vårda sin närstående Varifrån har du fått den information du behöver för att stödja/vårda din närstående? (fler svarsalternativ möjliga) 0% 20% 40% 60% 80% Biståndshandläggare 71% Anhörigkonsulent Annat sätt Kontaktcenter Västerås stads hemsida på Internet Mötesplats 26% 26% 16% 10% 5% Var tredje närståendevårdare upplever att de själva sökt efter information i ganska hög eller mycket hög utsträckning. Andelen som letat information i låg utsträckning (ganska eller mycket låg) motsvarar totalt 44 procent. Figur 10 Så har närståendevårdarna själva sökt efter information I vilken utsträckning har du själv sökt aktivt efter den information som du behöver som närståendevårdare? 30% 25% 20% 23% 21% 24% 20% 15% 13% 10% 5% 0% Mycket låg utsträckning Ganska låg utsträckning Varken låg eller hög utsträckning Ganska hög utsträckning Mycket hög utsträckning 10

13 Stöd till närståendevårdare Cirka 27 procent av närståendevårdarna har inget av de kommunala stöd som finns att tillgå. Vanligaste stödet är trygghetslarm/mobilt larm, vilket närmare hälften av närståendevårdarna har, följt av hemtjänst och korttidsplats/växelvård som 35 procent respektive 27 procent har. Något fler än var femte av närståendevårdarna har kontakt med Anhörigkonsulent vilket är en ökning med tre procentenheter i jämförelse med förra året. Drygt 18 procent har stöd genom avlösning i hemmet. De minst vanliga stöden för närståendevårdarna är dagverksamhet, 11 procent, GAPET webbaserat anhörigstöd, 6 procent, samt matdistribution 5 procent. Figur 11 Så många har olika former av stöd Vilken/vilka former av stöd har du som närståendevårdare? Observera att respondenterna hade möjlighet att svara flera alternativ. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Trygghetslarm/mobilt 49% Hemtjänst 35% Växelvård/korttidsplats Har inget av Kontakt med Avlösning i hemmet Dagverksamhet GAPET, webbaserat Matdistribution 27% 27% 22% 18% 11% 6% 5% 11

14 Frågorna om hur nöjda närståendevårdarna är med stödet de får är uppdelade efter varje enskild form av stöd samt ett helhetsomdöme. Totalt sett är 72 procent av närståendevårdarna nöjda med stödet, avseende helhetsomdömet, vilket är en ökning om 3 procentenheter i jämförelse med år Andelen mycket nöjda motsvarar 52 procent och är en ökning med 6 procentenheter i förhållande till år Andelen missnöjda totalt sett har visserligen minskat med fem procentenheter men uppgår ändå till 20 procent. Figur 12 Så nöjda är närståendevårdarna med stödet Hur nöjd är du med det stöd som erbjuds till dig som vårdar en närstående? Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i % Hur nöjd är du totalt sett med det stöd du har som närståendevårdare? 72% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vissa av stödformerna har besvarats av så få personer att det inte går att särredovisa den nedan. De verksamheter som uteslutits är matdistribution samt GAPET - webbaserat anhörigstöd. Dagverksamhet är den enda stödform som samtliga personer som besvarat enkäten är nöjda med. Även med Anhörigkonsulenterna samt Trygghetslarm/mobilt larm är mycket höga andelar nöjda, 97 respektive 90 procent.. Drygt tre av fyra är nöjda med stödet avlösning i hemmet, och fyra av fem är nöjda med stödet växelvård/korttidsplats och hemtjänst. Figur 13 Så nöjda är närståendevårdarna med stödet Hur nöjd är du med det stöd som erbjuds till dig som vårdar en närstående? Anhörigkonsulent Avlösning i hemmet Växelvård/korttidsplats Dagverksamhet Hemtjänst Trygghetslarm/mobilt larm Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i % 76% 79% 81% 90% 97% 100% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

15 Bemötande och samspel från/med vårdpersonalen Överlag är de närstående nöjda med bemötandet från vårdpersonalen. Totalt sett är 82 procent nöjda, avseende helhetsomdömet. Detta är en minskning med 8 procentenheter i jämförelse med år Figur 14 Så nöjda, totalt sett, är närståendevårdarna med bemötandet från vårdpersonalen Hur nöjd är du med bemötandet från vårdpersonalen inom Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i % Hur nöjd är du totalt sett med bemötandet från vårdpersonalen? 82% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Även här är frågan uppdelad enskilt för de olika stödformernas personal. Samtliga av närståendevårdarna är mycket nöjda med bemötandet från dagverksamheternas personal. Därefter följer anhörigkonsulenterna samt trygghetslarm med 93 procent nöjda. 86 procent är nöjda med växelvård/korttidsplatsen och för hemtjänst och avlösning i hemmet är andelen nöjda 83 procent för respektive stöd. Figur 15 Så nöjda är närståendevårdarna med bemötandet från vårdpersonalen Hur nöjd är du med bemötandet från vårdpersonalen inom Nöjda Missnöjda Mycket nöjd Nöjd totalt i % anhörigkonsulent 93%...avlösning i hemmet växelvård/korttidsplats dagverksamhet hemtjänst trygghetslarm 83% 86% 100% 83% 93% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

16 Av närståendevårdarna är det 78 procent som totalt sett är nöjda med hur deras kunskap tillvaratas av personalen inom de stödverksamheter de kommer i kontakt med. Figur 16 Så nöjda är närståendevårdarna totalt sett med hur deras kunskap om den de vårdar tas till vara Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i % Hur nöjd är du totalt sett med hur din kunskap om den du vårdar tas till vara av vårdpersonalen? 78% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Även denna fråga har delats upp på verksamhetsområde där närståendevårdarna fått besvara hur de upplever att deras kunskap om den de vårdar tillvaratas av respektive verksamhet. Samtliga är även på denna fråga mycket nöjda med dagverksamheten och hur de tillvaratar närståendevårdarnas kunskaper om den de vårdar, tätt följt av nöjdhet med anhörigkonsulenternas samt trygghetslarmspersonalens tillvaratagande av kunskap. Närståendevårdarna är generellt förhållandevis nöjda med hur personalen inom verksamheterna tillvaratar kunskapen den kunskap närståendevårdarna besitter om den de vårdar. Figur 17 Så nöjda är närståendevårdarna totalt sett med hur deras kunskap om den de vårdar tas till vara av personal från Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i % anhörigkonsulent 96%...avlösning i hemmet 88% växelvård/korttidsplats 88% dagverksamhet 100% hemtjänst 85% trygghetslarm 95% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14

17 Trygghet och helhetsomdöme Totalt sett känner sig 62 procent av närståendevårdarna trygga i sin roll som vårdare. Det är en något mindre andel än år 2013 då 65 procent av närståendevårdarna kände sig trygga. Andelen mycket trygga har dock sjunkit med 2 procentenheter sedan år Likaså har andelen ökat som inte känner sig trygga, där med tre procentenheter. Figur 18 Trygghet som närståendevårdare Inte trygg Mycket trygg Trygg Trygga totalt i % Hur trygg känner du dig i din roll som närståendevårdare? 62% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Av närståendevårdarna är andelen som i helhet är nöjda med sin situation som vårdare 60 procent. Det är en smärre ökning, med en procentenhet sedan år Även på denna fråga har andelen mycket nöjda ökat med två procentenheter till 43 procent, men andelen missnöjda har också ökat med två procentenheter till 27 procent. Figur 19 Närståendevårdarnas helhetsomdöme av sin situation Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i % Hur nöjd är du som helhet med din situation som närståendevårdare? 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15

18 Anhörigcentrum Årets enkät utökades med frågor kring utbudet av aktiviteter vid Anhörigcentrum samt frågor om hur nöjd man är med Anhörigcentrums tillgänglighet. Tillgänglighet I årets enkät ställdes frågor kring Anhörigcentrums tillgänglighet avseende tider, lokaler men också kontakt och återkoppling. Mest nöjd är närståendevårdarna med Anhörigcentrums öppettider, vilket 97 procent är nöjda med, följt av en stor andel som är nöjda med lokalerna. Det bör noteras att lokalernas tillgänglighet är det som störst andel, 12 procent, är missnöjda med. Fler än fyra av fem är nöjda med kontaktmöjligheten samt tiden det tar för återkoppling från Anhörigcentrum. Figur 20 Hur nöjd är du med Missnöjda Mycket nöjd Nöjd Nöjda totalt i %...Anhörigcentrums öppettider? 97%...Anhörigcentrums tillgänglighet? (avser lokaler) 88% möjligheten att få kontakt med Anhörigcentrum? 84% hur lång tid det tar innan Anhörigcentrum återkopplar till dig? 83% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16

19 Aktivitetsutbud Andelen mycket nöjda ligger mellan procent för de olika aktiviteterna och mest nöjd är man med aktiviteterna rekreationsinsatser, föredrag och studiecirklar där samtliga svarande är nöjda. Här bör påpekas att det är mellan nio och 26 personer som svarat på nedan redovisade aktiviteter. Det innebär att varje enskilt svar påverkar resultaten i ganska mycket. För aktiviteten bokcirkel är det för få svar för att redovisa ett resultat. Figur 21 Hur nöjd är du med följande aktiviteter på Anhörigcentrum Missnöjda Mycket nöjd sommaraktiviteter 86% rekreationsinsatser 100% föredrag 100% studiecirklar 100% samtalsgrupper 94% samtal 92% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Cirka två tredjedelar av närståendevårdarna anser att utbudet av aktiviteter motsvarar deras behov. Figur 22 I vilken utsträckning motsvarar utbudet av aktiviteter på Anhörigcentrum dina behov? Totalt ganska/liten utsträckning Totalt ganska/mycket stor utsträckning 34% 66% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 17

20 Om närståendevårdarna Den absoluta majoriteten av närståendevårdarna bor tillsammans med den de stödjer/vårdar, totalt 88 procent. Sex procent är medföljare, som till exempel handlar och uträttar ärenden åt sin anhöriga. Fem procent av de svarande har angett att de stödjer/vårdar hemma hos den närstående men att de inte bor där själva. Figur 23 Olika sätt att stödja/vårda På vilket sätt stödjer/vårdar du?(fler svarsalternativ möjliga) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bor tillsammans med den jag stödjer/vårdar Stödjer/vårdar hemma hos närstående men bor inte där själv Via telefon Via IT-stöd Är medföljare, handlar, uträttar ärenden Stödjer/vårdar inte längre 5% 2% 0% 6% 6% 88% Samtliga närståendevårdare har en partnerrelation eller är släkt med den de vårdar. Närmare 93 procent av närståendevårdarna är gift eller sambo med den de vårdar, drygt fyra procent är barn till personen den vårdar och resterande vårdgivare har en annan släktrelation till personen. Figur 24 Relation till den anhörige Vilken relation har du till den du stödjer/vårdar? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Maka/make/sambo Barn Annan släkting Vän/granne 18

21 Det vanliga är att man vårdat sin närstående i ett eller flera år. Fler än hälften har vårdat sin närstående i mer än fem år och 40 procent har vårdat mellan 1-5 år. Figur 25 Så länge har man varit närståendevårdare Hur länge har du stöttat/vårdat? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mindre än ett år 1-5 år Mer än fem år Minns inte I merparten av fallen handlar det om vård dygnet runt. Här kan man också se en ökning om cirka 12 procentenheter i jämförelse med år För år 2014 anger 84 procent att det ger vård dygnet runt, att jämföra med 73 procent som angav det år Utöver de som vårdar dygnet runt är det cirka tolv procent som vårdar på daglig basis. Figur 26 I sådan utsträckning vårdar/stödjer närståendevårdarna Hur ofta stödjer/vårdar du? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Dygnet runt Dagligen 4-6 dagar i veckan 1-3 dagar i veckan Mer sällan 19

22 Knappt var tredje närståendevårdare är 80 år eller äldre. Den största andelen av vårdarna, 45 procent, är mellan år. Figur 27 Närståendevårdarnas ålder 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Yngre än 65 år år år år år 85 år eller äldre 72 procent av närståendevårdarna är kvinnor och 28 procent är män. Figur 28 Fördelning mellan kvinnor och män bland närståendevårdare 80% 60% 40% 20% 0% 72% Kvinna 28% Man 20

23 Närståendevårdarna tillfrågades också om deras internetvanor. Cirka hälften använder Internet på dator, 12 procent med surfplatta och nästan var femte använder internet med mobiltelefon. Cirka 42 procent använder inte Internet alls. Figur 29 Internetanvändande bland närståendevårdare Använder du Internet? (fler svarsalternativ möjliga) 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nej 42% Med dator 51% Med surfplatta Med mobiltelefon Annat 2% 12% 19% 1 De som besvarade enkäten via webben fick något annorlunda svarsalternativ på frågan, då svarsalternativet nej inte var passande att ha för någon som valt att besvara enkäten via webben. 21

24 Bilaga: Grundtabeller Svarsfördelning totalt Svarsfördelning nöjdhetsfrågor, i procent exklusive bortfall Bilaga: Enkät Bilaga: Följebrev 22

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/87-ÄN-012 Emelie Ågren - aw736 E-post: Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/87-ÄN-012 Emelie Ågren - aw736 E-post: Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2016-02-29 Dnr: 2016/87-ÄN-012 Emelie Ågren - aw736 E-post: emelie.agren@vasteras.se Kopia till Västerås Stad vård och omsorg Skultuna kommundelsförvaltning

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Rapport brukarenkät

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Foto Jesper Molin Jag vet inte vad jag skulle ha tagit mig till utan anhörigstödet. Kvinna, 65 + som vårdar sin make Som anhörig har man ofta inte

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 32 U 2012:32 Dnr 2012/691-KSS-064 Brukarenkät inom Individ och familjeomsorgens verksamheter 2012 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2014 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med beslut

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 212 Hemtjänst Ordinärt boende Alerta Omsorg AB Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat uppdelat

Läs mer

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2013-06-04 10 (17) 5s4 Enkätundersökning till elever i gymnas et i åk 2 (UN 20t3.109) Beslut Arbetsutskottet föreslår att:

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Demensförbundets anhörigenkät

Demensförbundets anhörigenkät Sammanställning av Demensförbundets anhörigenkät Mars 2003 Demensförbundets anhörigenkät sammanställning Mars 2003 Sammanfattning Demensförbundet har gjort en enkätundersökning bland medlemmarna med syftet

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för fritidshem Barn och föräldrar [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Linnéa Norrvik, 021-39 86 48 Utredningar

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Översyn av ansvarsfördelningen inom den ideella och arvoderade anhörigvården i Umeå kommun

Översyn av ansvarsfördelningen inom den ideella och arvoderade anhörigvården i Umeå kommun Umeå Pensionärsråd 216-11-1 Översyn av ansvarsfördelningen inom den ideella och arvoderade anhörigvården i Umeå kommun Beslutad 216-1-27 av äldrenämnden Umeå Pensionärsråd 216-11-1 Äldrenämndens uppdragsplan

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Äldreförvaltningen Rolf Ljungström 2014-04-30 Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Sammanfattning För fjortonde året har äldreförvaltningen genomfört en kundundersökning med syfte att ta fram

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

Anhörigstöd. för dig som stödjer och vårdar en anhörig

Anhörigstöd. för dig som stödjer och vårdar en anhörig Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Jag vet inte vad jag skulle ha tagit mig till utan anhörigstödet. Kvinna, 65 + som vårdar sin make Som anhörig har man ofta inte kraft att söka upp

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Brukarundersökning IFO 2016

Brukarundersökning IFO 2016 Brukarundersökning IFO 2016 Myndighetsutövning Social barn- och ungdomsvård Ekonomiskt bistånd Missbruks- & beroendevård 2 Bakgrund I samband med utvecklingen av Öppna jämförelser har behovet av nationella

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Enkätundersökning till boende inom Rågsveds Äldrecentrum,

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012 SN/202/59 202-06-25 (9) KUNDUNDERSÖKNING MAJ 202. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende serviceinsatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning November 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar för hemtjänst

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar för hemtjänst Gävle Antal svarande: 771 2010 2008 svarande: 65 I denna tabell redovisas för NKI och samtliga faktorer samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "ingen åsikt"

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Margareta Göransson, anhörigkonsulent Västerviks kommun och Ann-Christine Larsson, FoU-ledare Fokus Kalmar län KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Anhörigstödets tre ben Formell organisering

Läs mer

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015 Tjänsteutlåtande Kvalitetscontroller --7 Emelie Spanne 08-590 973 02 Dnr: emelie.spanne@upplandsvasby.se SÄN/:300 34223 Social- och äldrenämnden Öppna jämförelser inom äldreomsorgen Förslag till beslut

Läs mer

Anhörigvårdares upplevelser av avlösning i korttidsboende, ordinärt boende och dagverksamhet

Anhörigvårdares upplevelser av avlösning i korttidsboende, ordinärt boende och dagverksamhet TioHundraförvaltningen Box 801, 761 28 Norrtälje Besök: Estunavägen 14 Tel: 0176-710 00 Fax: 0176-710 55 info@tiohundra.se www.norrtalje.se Anhörigvårdares upplevelser av avlösning i korttidsboende, ordinärt

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2013

KUNDUNDERSÖKNING 2013 2013-07-29 1 (9) SN/2013/200 KUNDUNDERSÖKNING 2013 1. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende insatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Anhörigcentrum Strigeln Hösten 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Anhörigcentrum Strigeln 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Demensförbundets anhörigenkät. Sammandrag av resultatet från enkätundersökningen

Demensförbundets anhörigenkät. Sammandrag av resultatet från enkätundersökningen Demensförbundets anhörigenkät Sammandrag av resultatet från enkätundersökningen mars 2003 Anmärkning;. I den löpande texten ingår närstående i begreppet anhöriga. Trenden i samhället är att demenssjuka

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN HAGFORS KOMMUN STÖD TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg om en närstående kan betyda mycket

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Boendestöd Hagersten Liljeholmen - Egen regi Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 1 Bortfallsanalys primärvårdsundersökning, läkare Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Kvalitet- och beställarenheten Carolina Day, verksamhetsutvecklare Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken Enkätundersökning Ekonomiskt bistånd Stockholms stad januari 2017 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1. Syfte 3 2. Metod 4 2.1. Målgrupp 4 2.2. Urval 4 2.3. Datainsamling 4

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Sammanställning 1 Nätverk 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL

Sammanställning 1 Nätverk 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL Sammanställning 1 Nätverk 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2011 Varberg Therese Lind Lars Johansson 2011-11-15 2 Tillsynssamverkan i Halland-Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Helhetsbild enkätresultat område funktionshinder

Helhetsbild enkätresultat område funktionshinder Uppföljning av insatser inom område funktionshinder Biståndshandläggarna genomför kontinuerligt en enkel enkät i samband med ordinarie uppföljning av biståndsbeslut- hur brukaren upplever utförandet av

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-11 Dnr: 2015/115-NF-751 Ann Östling - au996 E-post: ann.ostling@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-11 Dnr: 2015/115-NF-751 Ann Östling - au996 E-post: ann.ostling@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-11 Dnr: 2015/115-NF-751 Ann Östling - au996 E-post: ann.ostling@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning Redovisning

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer