Sammanställning Enkätsvar VA 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning Enkätsvar VA 2014"

Transkript

1 Kommunledningskontoret Utvecklingsenheten/Eva Larsson Sammanställning Enkätsvar VA version.0

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... 4 Resultat... 4 Slutsats... 5 Bilaga Följebrev Bilaga Enkät

3 Sammanfattning Enkäten genomfördes för att vara ett underlag till Mora och Orsa kommuns VAplanering samt att ge möjlighet till dessa kommuners fastighetsägare, utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och/eller avlopp, att ge synpunkter om hur de ser på sin vatten- och avloppsförsörjning. Utskick med frågeformulär och följebrev gick ut till fastighetsägare bosatta i Sverige och övriga Europa, totalt drygt stycken. En svarsfrekvens på 5,9 procent uppnåddes. Nedan en kort sammanställning av svaren. Enkätfråga Mora Orsa Antal svar (stycken) Svarsfrekvens (%) 76 5, ,4 Typ av fastighet: permanent/fritid/annat (%) 4/56/ 64/4/ Vattenförsörjning Vattenförsörjning via Egen brunn (%) Gemensam vattenförening (%) Upplevd kvalitet: (%) Mycket bra eller ganska bra Ganska dålig eller mycket dålig 5 Tillräcklig mängd: (%) Inga eller ganska små Framtida vattenförsörjning: Bra som det är Förbättras Avloppshantering 8 Avloppshantering via Eget avlopp Gemensam avloppsförening 9 Problem i området: Inga eller ganska små Ganska stora eller stora 0 Framtida avloppshantering: Bra som det är Förbättras Av de sammanställda enkätsvaren kan utläsas att det stora flertalet (~90 procent) av respondenterna anser att deras vatten- respektive avloppsförsörjning är bra som den är. Materialet kan och bör analyseras djupare på geografiska områden och/eller på frågeområden. Det är först i denna djupare analys som materialet blir riktigt användbart i VA-planeringen. Fritextkommentarerna kompletterar dessutom bilden av svaren och ger en viktig känsla för fastighetsägarnas synpunkter och verklighet

4 Inledning Syfte Enkätens syfte är att vara ett underlag till Mora och Orsa kommuns VA-planering samt att ge möjlighet till dessa kommuners fastighetsägare, utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och/eller avlopp, att ge synpunkter om hur de ser på sin vatten- och avloppsförsörjning. Tillvägagångssätt Urval utskick: Fastighetsägare utanför kommunernas verksamhetsområde för vatten och/eller avlopp. Adresslistor togs fram ur NODAVA:s kundregister. Utskick till fastighetsägare (inom Europa) via brev med följebrev och enkät, se bilaga och, med hänvisning till möjlighet att svara via webbenkät. Enkätutskick v 6 och Webbenkät öppen från v 6. Pressmeddelande skickades ut v 6. Info på kommunernas hemsidor samt intranät från v 5. Enkätsvar senast 4 augusti (v ), dock samlade vi in brevsvar fram till och med och webbenkäten var öppen t o m Sortering av inkomna enkätsvar i byar/områden och inmatning av brevsvar i enkätverktyget. Sammanställning av enkätens kryssvar samt sammanställning av fritextkommentarer. Orsas enkätsvar skickades under v 7 till Orsa kommun. Resultat Enkäten skickades till totalt 5 60 fastighetsägare i Mora och Orsa, se tabell. En svarsfrekvens på 5,9 procent uppnåddes. Det stora flertalet (8 procent) svar kom in via brev. Utskick Tabell : Kommun Antal utskickade (antal inom övriga Europa) Antal svar (brev/webb/ofullständiga) Svarsfrekvens % Åter avsändare Mora 40 (04) 76 5,7 48 (49/7/06) Orsa 0 (7) 69 57,4 Ca 0 (057/69/4) Totalt 5 60 () 0 5,9 80 (486/96/49) Åter med svaret, avlidna eller sålda: ett 0-tal + några påringningar angående detta) En hel del telefonsamtal (80 90 st) besvarades av NODAVA (kundtjänst och VD). Flertalet av dessa kom från fastighetsägare i Orsa. 4

5 Enkätsvar Mora Nedan kommer en sammanställning över enkätens kryssvar. Fritextkommentarerna finns sammanställda i separat rapport. Webb/brev Undersökningar Enkät om vatten och avlopp via webb 7 (8%) Enkät om vatten och avlopp via BREV 49 (9%). I vilken by eller i vilket område ligger din fastighet? Bergkarlås 0 (%) Bonäs 6 (4%) Bäcka 7 (0%) 4 Fu/Fudalen/Skejsnäs 4 (%) 5 Färnäs 7 (%) 6 Garsås 4 (%) 7 Gesunda 8 (5%) 8 Gopshus 45 (%) 9 Gävunda (%) 0 Isunda 7 (%) Kråkberg 6 (%) Kättbo 85 (5%) Landbobyn/Brintbodarna/Finnbodarna 4 (%) 4 Läde 5 (%) 5 Mora/Morkarlby/Hånåkni 4 (%) 6 Mora-Noret (%) 7 Mångberg 40 (%) 8 Nusnäs 6 (4%) 9 Oxberg 98 (6%) 0 Risa 0 (%) Ryssa 0 (%) Selbäck 9 (%) Selja/Långlet (%) 4 Sollerön 95 (%) 5 Säs 6 (%) 6 Utmeland/Klockarhagen 40 (%) 7 Vattnäs (%) 8 Venjan 5 (8%) 9 Vika (%) 0 Vinäs (0%) Vålan 0 (0%) Våmhus 5 (%) Öna (%) 4 Östnor (%) 5 Övrigt 88 (%) 5

6 . Välj typ av fastighet Permanenthus 649 (4%) Fritidshus 87 (56%) Annat 5 (%). Min vattenförsörjning sker främst via: Egen brunn 764 (49%) Kommunalt vatten 4 (%) Fastigheten har ingen vattenförsörjning (gå till fråga 6) 4 (8%) 4 Gemensam vattenförening 04 (0%) 6

7 4. Upplever du att du har ett bra dricksvatten, gällande kvalitet (lukt, färg, bakterier, kemiskt, smak, etc)? Mycket bra 0 (7%) Ganska bra 80 (0%) Varken bra eller dåligt 70 (5%) 4 Ganska dålig 9 (%) 5 Mycket dålig 0 (%) 5. Upplever du att du har tillräcklig mängd vatten (driftavbrott, sinande brunnar, vattenrestriktioner, etc.)? Inga 74 (89%) Ganska små (9%) Ganska stora 4 (%) 4 Stora (0%) 7

8 6. Hur ser du på den framtida försörjningen av dricksvatten? Det är bra som det är 70 (88%) Vattenförsörjningen måste förbättras (ex brunn, ledningsnät, organisation, rådgivning, etc.) 80 (%) 8. Min avloppshantering sker via: Eget avlopp 85 (55%) Kommunalt avlopp 66 (4%) Avlopp saknas 40 (5%) 4 Gemensam avloppsförening 80 (5%) 8

9 9. Upplever du att det finns med avloppen i området kring din fastighet (som lukt, utsläpp, påverkan på dricksvatten, etc.)? Inga 6 (88%) Ganska små 6 (9%) Ganska stora 4 (%) 4 Stora 7 (%) 0. Hur ser du på din framtida avloppshantering? Det är bra som det är 5 (87%) Avloppshanteringen måste förbättras (ledningsnät, anläggning, organisation, rådgivning, etc.) 94 (%) 9

10 Enkätsvar Orsa Nedan kommer en sammanställning över enkätens kryssvar. Enkäterna är överlämnade till Orsa kommun för eventuell vidare bearbetning.. I vilken by eller i vilket område ligger din fastighet? Berget (0%) Bjus 7 (%) Björken 6 (%) 4 Born (0%) 5 Bäcka 6 (%) 6 Fryksås 0 (%) 7 Grönklitt 6 (%) 8 Hansjö 58 (4%) 9 Heden 0 (%) 0 Holen (%) Hornberga (%) Höglunda (0%) Kallholn 4 (%) 4 Kallmora 49 (4%) 5 Kvarnberg 5 (0%) 6 Kårgärde 8 (%) 7 Lindänget 5 (0%) 8 Lisselhed (%) 9 Maggås (%) 0 Mickelvål 6 (%) Mässbacken 7 (%) Nederberga 6 (%) Näckådalen (%) 4 Oljonsbyn/Lindorna 59 (5%) 5 Orsa kyrkby 6 (%) 6 Orsbleck 9 (%) 7 Rosentorp 5 (0%) 8 Sandhed 54 (5%) 9 Skattungbyn 9 (%) 0 Slättberg 6 (5%) Stackmora 6 (6%) Stenberg 44 (4%) Sundbäck (%) 4 Tallhed (%) 5 Torrvål 9 (%) 6 Torsmo 4 (0%) 7 Untorp 40 (4%) 8 Viborg 9 (%) 9 Vångsgärde 45 (4%) 40 Åbega 4 (%) 4 Övrigt 7 (%) 0

11 . Välj typ av fastighet Permanenthus 7 (64%) Fritidshus 79 (4%) Annat 6 (%). Min vattenförsörjning sker främst via: Egen brunn 6 (%) Kommunalt vatten 64 (6%) Fastigheten har ingen 4 5 vattenförsörjning (gå till fråga 6) Gemensam vattenförening Kommunalt vatten och gemensam vattenförs (%) 80 (7%) (0%)

12 4. Upplever du att du har ett bra dricksvatten, gällande kvalitet (lukt, färg, bakterier, kemiskt, smak, etc)? Mycket bra 87 (79%) Ganska bra 9 (7%) 4 5 Varken bra eller dåligt Ganska dålig Mycket dålig 9 (%) 9 (%) (0%) 5. Upplever du att du har tillräcklig mängd vatten (driftavbrott, sinande brunnar, vattenrestriktioner, etc.)? 4 Inga Ganska små Ganska stora Stora 98 (8%) 7 (6%) 9 (%) 5 (0%)

13 6. Hur ser du på den framtida försörjningen av dricksvatten? Det är bra som det är Vattenförsörjningen måste förbättras (ex brunn, ledningsnät, organisation, rådgivning, etc.) 05 (9%) 90 (8%) 8. Min avloppshantering sker via: Eget avlopp 694 (6%) Kommunalt avlopp (9%) Avlopp saknas 8 (%) 4 Gemensam 58 (5%) avloppsförening 5 Kommunalt avlopp och gemensam avloppsför 4 (0%)

14 9. Upplever du att det finns med avloppen i området kring din fastighet (som lukt, utsläpp, påverkan på dricksvatten, etc.)? 4 Inga Ganska små Ganska stora Stora 07 (9%) 78 (7%) 4 (%) 5 (0%) 0. Hur ser du på din framtida avloppshantering? Det är bra som det är Avloppshanteringen måste förbättras (ledningsnät, anläggning, organisation, rådgivning, etc.) 0 (9%) 9 (8%) Resultat övrigt Vissa fritextkommentarer har skickats för handläggning på miljökontoret eller NODAVA. 4

15 Slutsats Syftet med VA-enkäten var att vara ett underlag för VA-planeringen samt att ge möjlighet till fastighetsägare utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och/eller avlopp att ge synpunkter om hur de ser på sin vatten och avloppsförsörjning. Drygt enkäter skickades ut och svarsfrekvensen var 5,9 procent, vilket kan anses som ganska högt i detta sammanhang. Många viktiga inspel i planeringen har därmed kommit in såväl via kryssvaren på enkätfrågor men också i den rikliga mängd fritextkommentarer. Detta visar på ett stort engagemang bland fastighetsägarna. Vi kan därmed anse att syftet med enkäten uppnåtts. Enkäten skickades ut under sommaren vilket var helt nödvändigt med tanke på att vi då hade möjlighet till hjälp med arbetet, både utskick och inrapportering i enkätverktyg, av våra feriepraktikanter. Eventuellt kan semesterperioder och annat gjort att enkäten blivit liggande hos respondenterna men i och med att vi tog emot svar till slutet av september så borde svarsfrekvensen inte minskat på grund av detta. En miss i utskicket var att enkäten adresserats till tidigare fastighetsägare och avlidna vilket var mycket beklagligt. Detta beror på att adresser ur avställda/uppskovsabonnemang ingick i urvalet i adressregistret. Detta är något lära av för att inte upprepas vid eventuella liknande utskick. Ytterligare en miss i urvalet var att fastighetsägare som delar avfallsabbonnemang mellan två fastigheter inte kom med i utskicket. Många telefonsamtal från framförallt fastighetsägare i Orsa togs emot av NODAVA:s kundtjänst och VD. Jag bedömer det som viktigt att vi kunde ha denna dialog med fastighetsägarna vilket också säkerligen höjde svarsfrekvensen på enkäten och trovärdigheten för vår VA-planering. Av de sammanställda enkätsvaren kan utläsas att det stora flertalet (~90 procent) av respondenterna anser att deras vatten- respektive avloppsförsörjning är bra som den är. Men var finns och vilken atik döljer sig bakom resterande 0 procent? Vi kan också se att några procent upplever sig ha en dålig kvalitet på vattnet samt några procent som har med avloppshanteringen i området. Materialet kan och bör därför analyseras djupare på geografiska områden och/eller på frågeområden. Det är först i denna djupare analys som materialet blir riktigt användbart i VA-planeringen. Fritextkommentarerna kompletterar dessutom bilden av svaren och ger en viktig känsla för fastighetsägarnas synpunkter och verklighet. Den fördjupade analysen bör även innehålla uppgifter om antal utskickade enkäter i de olika områdena samt en analys över de fastighetsägare som i urvalet inte kom med i utskicket. 5

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Kontigo AB 2014-05-28 Petet Bjerkesjö, Pär Lindquist, Kontigo AB Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning... 3 2 Metod... 5 2.1

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Vatten och avlopp 2014

Vatten och avlopp 2014 Vatten och avlopp 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Vatten Sid 16-22 Avlopp Sid 23-29 Kunskap, attityd

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB Vatten och Avlopp 2009 Presentation av enkätresultat Moravatten AB Rapportens innehåll Sid 3 Mätskalor i enkät och system Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-7 Samtliga frågor Sid 8-14 Kvalitetsfrågor

Läs mer

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Leena Hagsmo Sara Westlindh Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun 27:1 Leena Hagsmo och Sara Westlindh. Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Dokumentationsrapport

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Mönsterås kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer