SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2015-09-30"

Transkript

1 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl , ajournering ande Christina Bröms (C), ordförande Margareta Ahlström (MOP) Carina Janneson (M) Anna Riekje Niburg (S) Örjan Gustafsson (C) Irene Westergaard (MP) Hans Nahlbom (S) Karin Finnpers Walund (C) ersätter Åke Falk (C) Jons Ingemar Larsson (S) ersätter Karolina Treson (S) Övriga deltagare Camilla Björck, miljöchef, föredragande 35, 36, 37 Hanna Rosdahl, sekreterare Susanne Pettersson, miljöinspektör, föredragande 33 Kenneth Lilja (S), ej tjänstgörande ersättare Zbigniew Karczewski (KD), ej tjänstgörande ersättare Billy Ferm (C), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Under- skrifter Irene Westergaard (MP) Sekreterare Paragrafer Hanna Rosdahl Ordförande Justerande Christina Bröms Irene Westergaard (MP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Mora Orsa miljönämnd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Mora Orsa miljökontor, Orsa Underskrift

2 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Innehållsförteckning Remiss medborgarförslag införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Mora kommun... 3 Miljösanktionsavgift bassängbad Grönklitt... 4 Reviderad kontrollplan för över förslag till vatten- och avloppspolicy, Orsa kommun... 6 Ekonomi... 7 Delegationsbeslut... 8 Remiss ansökan om fortsatt och utvidgad täkt, Kättbo (Länsstyrelsens diarienummer: ) Information... 16

3 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Dnr H04 Remiss medborgarförslag införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Mora kommun Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkt: Miljönämnden har att förhålla sig till gällande lagstiftning, föreskrifter och förordningar men framhåller att försiktighetsprincipen bör beaktas med hänsyn till Europarådets resolution 1815 (2011). Miljönämnden hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten som anser att exponering för radiovågor från trådlösa datornätverk samt trådlösa telefoner och dess basenheter inte medför några hälsorisker. Sammanfattning Miljönämnden har på internremiss från kommunledningskontoret fått ta del av ett medborgarförslag där det begärs att Mora kommun använder trådburen internet- och telefonuppkoppling istället för trådlösa i alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, för att minska risken för ohälsa bland elever och personal. Motivering Strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin hemsida att bedömningen är att exponeringen för radiovågor från trådlösa datornätverk inte medför några hälsorisker. I stort sett alla forskare och strålskyddsmyndigheter i hela världen gör liknande bedömningar, inklusive ansvariga myndigheter i våra nordiska grannländer liksom Världshälsoorganisationen, WHO. Enligt mätningar vi tidigare gjort ligger signalstyrkan i lokaler med trådlösa datornätverk på jämförbar nivå med normal utomhusmiljö och långt under gällande referensvärde. Referensvärdet är också satt med god marginal till alla kända hälsoeffekter. Strålsäkerhetsmyndigheten skriver vidare att bedömning är att det inte finns några hälsorisker ur strålskyddssynpunkt med att använda en trådlös telefon eller att vara i närheten av dess basenhet. Enligt miljötillsynsförordningen är det Strålsäkerhetsmyndigheten som ska ge tillsynsvägledning i frågor som regleras av Strålskyddslagen (1988:220) eller strålskyddsförordningen (1988:293) sunderlag Tjänsteutlåtande, Susanne Pettersson Medborgarförslag Information från Strålsäkerhetsmyndigheten om trådlösa datornätverk Sändlista Samhällsplanerare, Mora kommun

4 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Dnr H02 Miljösanktionsavgift bassängbad Grönklitt Miljönämnden beslutar att Grönklittsgruppen AB med orgnr ska betala en miljösanktionsavgift på 3000 kr. et är fattat med stöd av 30 kapitlet miljöbalken (1998:808) samt 3 kapitlet 3:3 i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas med 3 000kr för en överträdelse av 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs. Yrkanden Anna-Riekje Niburg (S) och Örjan Gustafsson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. Sammanfattning Grönklittsgruppen AB, orgnr , kom den 9 juli 2015 in med anmälan enligt 38 förordningen för bassängbad. Enligt anmälan startade verksamheten den 3 juli Grönklittsgruppen AB har blivit kommunicerad och inte inkommit med några synpunkter. Motivering Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen har skett av oaktsamhet eller med uppsåt. Avgift ska dock inte debiteras om det är oskäligt med anledning av till exempel sjukdom som har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått göra det som krävs. Information om miljösanktionsavgift Miljösanktionsavgift är en administrativ straffavgift som tas ut vid vissa överträdelser av föreskrifter, tillstånd eller villkor som meddelats av miljöbalken. Bestämmelserna om miljösanktionsavgift finns dels i 30 kapitlet miljöbalken, dels i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Naturvårdsverket har gett ut föreskrifter om betalning av miljösanktionsavgifter (NFS 2002:16). Avgift ska betalas av den som bryter mot någon av de överträdelser som har tagits upp i förordningen om miljösanktionsavgifter. Avgifterna är specificerade för de olika överträdelserna. Avgiften beslutas av tillsynsmyndigheten men betalas till Kammarkollegiet och tillfaller staten. et kan överklagas hos mark- och miljödomstolen och därefter Mark- och miljööverdomstolen som sista instans (prövningstillstånd krävs). Delgivning et delges med rekommenderat brev sunderlag Tjänsteutlåtande, Annika Persson Kommunicering Sändlista Grönklittsgruppen AB

5 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Dnr A02 Reviderad kontrollplan för 2015 Miljönämnden beslutar att anta revideringen av kontrollplan Sammanfattning Under hela 2015 har vi saknat en tjänst på 75 % inom livsmedel. Detta beror på att den ordinarie medarbetaren är sjukskriven och inte kommer återgå med att arbeta med livsmedelsinspektioner. På grund av denna personalbrist har vi inte kunnat utföra all kontroll enligt kontrollplanen. Vi måste därför göra omprioriteringar i den fastställda planen. Förslaget är att några planerade projekt kommer att utgå: Nationellt projekt om kosttillskott Nationellt projekt om odeklarerade allergener i färdigförpackade livsmedel Nationellt projekt om kontroll av dricksvattenanläggningar. Tiden det tar för att planera och rapportera dessa nationella projekt kommer vi istället att lägga på planerade kontroller. Förutom detta kommer vi att bli tvungna att prioritera bort en del kontroller som vi planerat att göra. Vi kommer att fokusera på att genomföra kontroller på de verksamheter som är nyregistrerade, som har många timmarskontrolltid kvar och som har pågående ärenden. Det innebär att vi kommer att bortprioritera kontrollen på verksamheter som har mindre än 3 timmar kontrolltid kvar under Först i december månad kommer vi att ha full bemanning inom livsmedelskontrollen. sunderlag Tjänsteutlåtande, Camilla Björck

6 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Dnr över förslag till vatten- och avloppspolicy, Orsa kommun Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande över förslag till vatten- och avloppspolicy. Sammanfattning Ett förslag till vatten- och avloppspolicy har arbetats fram genom förvaltningsövergripande arbete. Va-policyn har sin utgångspunkt i Va-översikt och lagkrav och är en del i arbetet med att ta fram en strategisk och långsiktig Va-plan. I Va-policyn anges övergripande mål med riktlinjer för vatten- och avloppsförsörjningen i Orsa kommun. Miljönämnden har fått ta del av förslaget till Va-policy för att lämna synpunkter. Miljönämndens synpunkter I tredje stycket under Inledning bör dricksvattenföreskriften finnas med på ett tydligare sätt. Ett förslag är att efter vattendirektivet skriva in, dricksvattenföreskriften och andra föreskrifter och förordningar Under Mål utanför allmän vatten- och avloppsförsörjning, punkt 3 så anser nämnden att det ska stå att skydd av större enskilda vattentäkter ska finnas. Under Mål utanför allmän vatten- och avloppsförsörjning. Punkt 5 är något otydlig och bör förtydligas. Om det är tanken att kommunen ska arbeta med kunskapsutveckling gentemot föreningar är det viktigt att resurser tillsätts för detta. Under Riktlinjer vid prioritering, ska det stå förutsättningar att ordna enskilt avlopp istället för status enskilda avlopp. sunderlag Förslag till vatten- och avloppspolicy, Tjänsteutlåtande, Camilla Björck,

7 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Dnr A02 Ekonomi Miljönämnden beslutar att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna. Sammanfattning Resultatet för perioden januari till september 2015 är tkr. Detta beror på att de årliga intäkterna för livsmedelskontrollen och miljöbalkstillsynen är fakturerade och att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Resultatet gäller både för Mora och Orsa kommuner. Totalt sett kommer årsprognosen troligtvis bli ca tkr, + 50 tkr för Orsa och kr för Mora. Orsa kommun fakturerar varje månad en tolftedel av årsbudgeten fördelat på varje verksamhet, administration, livs, miljö, kalkning och naturvård. När det gäller nämndens kostnader såsom arvoden och sociala avgifter, redovisas kostnader i respektive kommun.

8 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Delegationsbeslut Miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut tagna under perioden till och med Sammanfattning Miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänsteman enligt delegationsordning beslutad av nämnden 10 juni Dessa beslut ska anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation. sunderlag Delegationslista för perioden till och med Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik Kråkberg 3:34 Remiss Strandskydd nybygg förråd DB-ÖVRIGT Olle Bylander VÅNGSGÄRDE 24:11 Remiss Bygglov nybyggn stall/förråd DB-ÖVRIGT Annika Persson Isunda 9:24 Remiss Strandskydd nybbyggnad förråd DB-ÖVRIGT Olle Bylander Remiss biotopskydd Morkarlby 254:1 DB-ÖVRIGT Samlingsobjekt Olle Bylander Rekrytering miljöinspektör vik 2015 DB-ÖVRIGT Miljökontoret Personal Camilla Björck Anställningsbevis Tobias Nilsson Stranden 16:2 Registrering DB-MILJÖ Bull-Dog Café Sara Hodler Registrering Noret 1:99 Remiss bygglov nybyggn tankstation DB-MILJÖ INGO (obemannad Mia Bergman

9 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 9 Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik Skattungbyn 94:9 Remiss förhandsbesked nybyggn DB-MILJÖ Tobias Nilsson Gävunda 2:12 Dispens slamtömning DB-MILJÖ Privatfastighet Tobias Nilsson Anmälan miljöfarlig verksamhet - DB-MILJÖ Orsa Lokaler AB Frida Persdotter KRAKAU 4 Anmälan miljöfarlig verksamhet - DB-MILJÖ Flerfamiljshus Frida Persdotter VÅNGSGÄRDE 10:17 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg Nusnäs 358:1 Remiss strandskydd + förhandsbesked, DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman Orsa Kyrkby 90:2 Remiss bygglov nybyggn fritidshus DB-MILJÖ Mia Bergman Stranden 8:8 Remiss bygglov tidsbegr, ny parkering o DB-MILJÖ OK Q8 Mora Centrum Mia Bergman Orsa Kyrkby 34:12 Remiss rivningslov industribyggnad DB-MILJÖ Frida Persdotter VATTNÄS 54:5 Remiss strandskydd DB-MILJÖ Privatfastighet Olle Bylander Nusnäs 331:4 Remiss bygglov och strandskydd DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman Utmeland 89:264 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ Mora Salt o Rökning Susanne Pettersson Upphävande av avgiftsbeslut GARSÅS 95:1 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg

10 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 10 Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik UTMELAND 622:1 Avloppsanläggning DB-MILJÖ Privatfastighet Tobias Nilsson Tillstånd Utmeland 660:1 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Elisabeth Åkärbjär Orsa Kyrkby 73:11 Tillsyn tobak DB-MILJÖ Grönklitt Campingbutik Susanne Pettersson Avgift Knås 183:77 Avloppsanläggning DB-MILJÖ Tobias Nilsson Öna 394:18 Remiss Bygglov nybygg industribyggnad DB-MILJÖ Jens Andersson Vattnäs 86:9 Remiss bygglov nybyggn bostadshus DB-MILJÖ Mia Bergman KALLHOLEN 9:16 PCB inventering Nordkalk DB-MILJÖ Nordkalk AB Jens Andersson Avgift PCB inventering Nordkalk DB-MILJÖ Samlingsobjekt PCB m Jens Andersson Avgift NORET 52:43 Remiss bygglov tillbyggn handelshus DB-MILJÖ Komatsu Forest AB Frida Persdotter Nusnäs 522:2 Värmepump DB-MILJÖ Elisabeth Åkärbjär Remiss vattenverksamhet Blåvasslan DB-MILJÖ Samlingsobjekt Olle Bylander Remiss vattenverksamhet Ivarsbäcken DB-MILJÖ Samlingsobjekt Olle Bylander Mångberg 83:1 Avloppsanläggning DB-MILJÖ Privatfastighet Tobias Nilsson

11 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 11 Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik Heden 1:18 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg ÅBERGA 27:7 Avloppsanläggning DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman Tillstånd Utmeland 89:264 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ Mora Salt o Rökning Susanne Pettersson Östnor 289:2 Avloppsanläggning DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman Tillstånd Tillsyn PCB, Morkarlby 566:4 DB-MILJÖ Samlingsobjekt PCB Jens Andersson Avgift NUSNÄS 544:3 Dispens slamtömning DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman NUSNÄS 173:1 Remiss bygglov nybyggn fritidshus och DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman BODARNA 113:1 Remiss bygglov tillbyggn bostadshus DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman Kråkberg 85:2 Värmepump DB-MILJÖ Elisabeth Åkärbjär Stackmora 7:11 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg VINÄS 98:3 Remiss strandskydd DB-MILJÖ Karlsson Kenneth Olle Bylander NORET 140:1 Remiss strandskydd, sanering/återst DB-MILJÖ Sanda Småbåtshamn Olle Bylander Näckådalen 4:2 Dispens slamtömning DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman

12 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 12 Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik UTMELAND 44:17 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg Remiss Lokalproducerad afton DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Remiss Endurotävling, Tallhed DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Tillsyn PCB, Färnäs 595:1 DB-MILJÖ Samlingsobjekt PCB Jens Andersson Avgift MÅNGBERG 76:1 Avloppsanläggning DB-MILJÖ Privatfastighet Tobias Nilsson Tillstånd ULVSJÖN 1:9 Remiss strandskydd DB-MILJÖ Privat fastighet Olle Bylander Remiss Bygglov nybygg industribyggnad DB-MILJÖ Persson & Skogs Jens Andersson Garsås 282:1 Remiss bygglov nybyggnad lagerlokal DB-MILJÖ Mia Bergman Hemus 92:1 Remiss strandskydd, pumpbrunn mm DB-MILJÖ Olle Bylander Vattnäs 103:2 Remiss strandskydd DB-MILJÖ Privatfastighet Olle Bylander Orsa Kyrkby 36:59 Anmälan miljöfarlig verksamhet - DB-MILJÖ Destruct Demolition Frida Persdotter Remiss seriespel hockeallsvenskan DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Vika 319:2 Dispens slamtömning DB-MILJÖ Privatfastighet Tobias Nilsson

13 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 13 Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik Vattnäs 86:10 Remiss bygglov nybyggn bostadshus DB-MILJÖ Mia Bergman Tillsyn PCB, Öna 141:3 DB-MILJÖ Samlingsobjekt PCB Jens Andersson Avgift Näckådalen 1:3 Tillsyn avloppsanläggning DB-MILJÖ Privatfastighet Michael Horn Anteckning HÄRADSARVET 140:1 Anmälan ändring av miljöfarlig DB-MILJÖ Täktverksamhet Björka Olle Bylander HÄRADSARVET 161:1 Anmälan miljöfarlig verksamhet DB-MILJÖ Täktverksamhet Ryssa Olle Bylander Stranden 44:13 Remiss strandskydd, pumpbrunn mm DB-MILJÖ Skeppshusviken Olle Bylander Vångsgärde 1:15 Dispens slamtömning DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman Gesunda 14:5 Remiss bygglov nybyggn gäststuga DB-MILJÖ Tobias Nilsson Hansjö 135:136 Värmepump DB-MILJÖ Elisabeth Åkärbjär Remiss vattenverksamhet knölbäcken DB-MILJÖ Samlingsobjekt Olle Bylander SELJA 310:1 Dispens slamtömning DB-MILJÖ Privatfastighet Tobias Nilsson VÄSTBYGGE 205:2 Dispens slamtömning DB-MILJÖ Privatfastighet Tobias Nilsson Orsa Kyrkby 30:8 Kontroll DB-LIVS Orsaskolan Sara Hodler

14 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Klassning DB-LIVS DMK evenemang Sara Hodler Klassning & Avgift Noret 128:4 Kontroll DB-LIVS Aromköket, Camilla Björck Avgift Bävern 7 Registrering DB-LIVS Ekonovum Magnus Lundberg Registrering NORET 1:88 Registrering DB-LIVS Norets förskola Sara Hodler Registrering Stranden 54:2 Kontroll DB-LIVS Thai Cuisine Sara Hodler Stranden 54:4 Klassning DB-LIVS Shell/7-Eleven Mora Elisabeth Åkärbjär Klassning & Avgift Selja 124:1 klassning DB-LIVS Selja-Långlet friskola Magnus Lundberg Klassning & Avgift Östnor 188:2 Klassning DB-LIVS Ostnor 150-års- Camilla Björck Klassning & Avgift Klassning DB-LIVS Preem mobil Elisabeth Åkärbjär Klassning & Avgift Stranden 22:1 Klassning DB-LIVS FM Mattsson Arena Sara Hodler Klassning & Avgift Stranden 54:2 Registrering DB-LIVS Thai Cuisine Sara Hodler Registrering Limbäck 29:6 Kontroll DB-LIVS Förskolan Sparven Camilla Björck Avgift Orsa 1:15 Kontroll DB-LIVS Skräddar-Djurberga Sara Hodler VIKA 248:7 Klassning DB-LIVS Lisa Jernberg - enskild Sara Hodler Klassning & Avgift

15 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Dnr M02 Remiss ansökan om fortsatt och utvidgad täkt, Kättbo (Länsstyrelsens diarienummer: ) Miljönämnden beslutar att tillstyrka ansökan från JP Grus om fortsatt och utökad moräntäkt inom fastigheten Kättbo 15:1 i Mora kommun. Sammanfattning JP Grus ansöker om tillstånd om fortsatt och utvidgad täkt av morän enligt 9 kap MB. Nuvarande tillstånd gäller till och omfattar ett uttag om ton morän. Efterfrågan på material ur täkten har ökat dom senaste åren och den tillståndsgivna mängden bedöms var utbruten inom några år. JP Grus ansöker nu om tillstånd till utökad brytning av morän. Ett uttag om 5000 ton morän per år planeras. Tillstånd söks för en total mängd av ton morän för en tillståndstid på 20 år. Länsstyrelsen anhåller om Miljönämndens yttrande. Motivering JP Grus har brukat täkten sedan Tillståndet till fortsatt täkt söks på 20 år och omfattar ton moränmaterial. Miljönämnden har inga inrapporterade klagomål på täktverksamheten. sunderlag Tjänsteutlåtande, Olle Bylander Remiss Utdrag ur ansökan Sändlista Länsstyrelsen Dalarna

16 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Information Miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Information från kontoret - Oxberg norra vlf - Kättbo vlf - Utbildning för miljönämnden - Träffa miljökontoret i Orsa 11/ Miljökontorets nya facebooksida - Anna-Riekje Niburg (S) och Hans Nahlbom (S) rapporterade från seminariet Dalarna minskar avfallet, ett seminarium om det avfallsförebyggande arbetet i Dalarnas län.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-08-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-08-26 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-08-26 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.30 ande Christina Bröms (C), ordförande Margareta Ahlström (MOP) Carina Janneson (M) Anna Riekje Niburg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-24 2015-06-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-24 2015-06-10 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-24 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.15 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Anna Riekje Niburg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-8 2014-11-05 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.00 Beslutande Hans Nahlbom (S), ordförande Christina Bröms, (C) vice ordförande Anna Riekje Niburg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 2 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 2 2015-04-29 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2015-04-29 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-10-01 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-10-01 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.30 ande Hans Nahlbom (S) Christina Bröms (C) Anna Riekje Niburg (S) Karolina Treson (S) Billy Ferm

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-8 Plats och tid Nya ÅVC, Mora kommun kl 08.00 10.15 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) 45-46 Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson (S) Ingrid

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2013-06-05

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2013-06-05 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 10.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-8 Plats och tid Kommunsalen, Orsa kommun kl 08.00 11.10 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Bert Persson (C) ers Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-19 2016-04-27 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 12.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Zbigniew

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Vice ordf Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S) Barbara

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-02-05

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-02-05 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Barbara Sundberg

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.20 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 Datum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 Datum MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 Datum 2016-06-08 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 9.15 (därefter utflykt till ca 11,00) ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2016-02-03 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.30 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-04-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-04-24 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 12.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karolina Treson (S) ersätter Gunnar Nilsson

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2013-02-06

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2013-02-06 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.30 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 10.15 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-09-26

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-09-26 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 Plats och tid KS-Salen, Mora kommun kl 08.00 11.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Einar Bäckström ( C) ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-37 2016-09-07 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.30 ande Åke Falk (C), ordförande Billy Ferm (C), ersätter Christina Bröms (C) Margareta Ahlström (MOP)

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 10.00 ande Hans Nahlbom (S) Christina Bröms (C) Vice ordf, Karin Finnpers-Wahlund (C) (Ordförande för sammanträdet)

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.00 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Kommunalkontoret 14.00-16.30 Beslutande Lisa Johansson (V), ordförande Lars-Göran Gustavsson (S) Jörgen Norén (S) Lars Björlin (S) Ulf Andersson (M) Conny Sivertsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2012-11-07

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2012-11-07 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid KS-Salen, Orsa kommunhus kl 08.00 11.30 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S) Barbara Sundberg

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Grå Tisdagen den 18 februari 2014, klockan 16:00 16:20 Anna Mörée, ordf. (M) Sven Arne Nilsson (KD) Lars-Olle Tuvesson (S) Sören Rudmer (M) Bengt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Isabelle Vramsten (M)

Isabelle Vramsten (M) Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus, rum 214, klockan 17.30 19.30. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Lars Möglebust (S) Jennie Rodin (MP) tjänstgörande för My Blomgren (MP), 76-86,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 12 januari 2015, kl 14:00-16:15

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 12 januari 2015, kl 14:00-16:15 2015-01-12 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 12 januari 2015, kl 14:00-16:15 Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Karin Mörk (M), ersättare för Hans Blomberg

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 9.00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke Nottemark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-08-29

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-08-29 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 11.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C), Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(14) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (10)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (10) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-04-21 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 april 2016 kl 09.00 10.40. Ajournering för kaffe kl 09.30 09.50. Beslutande John

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 11.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Vice ordf Karin Finnpers-Wahlund (C) ej 47 Gunnar Nilsson

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 10.30 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Vice ordf Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S)

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

Ero Ahola (S) Othmar Nekham (MP) Ordföranden samt Håkan Nylander. Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson

Ero Ahola (S) Othmar Nekham (MP) Ordföranden samt Håkan Nylander. Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2015-02-11 Sammanträdestid Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M) Peter

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 44 Förslag till verksamhetsplan 2014 presenteras... 101 45 om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus... 102 46 Yttrande gällande avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Mullsjö

Läs mer

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8.

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8. 1(13) Plats och tid Måndagen den 16 februari, klockan 15.00-16.10 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Jonas Ahlgren (S) Jonas Ahlgren (S) Niklas Isfeldt (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2012-06-12

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2012-06-12 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 11.45 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Einar Bäckström (C), Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S) Barbara

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-12

Sammanträdesdatum Sida 1-12 Sammanträdesdatum Sida 1-12 Socialnämnden 2012-10-17 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M)

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-09-19 Plats och tid Konferensrum Älven, Socialkontoet, kl 08.15-10.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Eva Johansson

Läs mer

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3 2013-06-19 Sida 1-12 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 19 juni 2013, Kl 08:30 10:00 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla Rombo (KD) Eva

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, kl. 13:30-14:00

Plats och tid: Trosa Stadshotell, kl. 13:30-14:00 Plats och tid: Trosa Stadshotell, kl. 13:30-14:00 Beslutande ledamöter: Carl von der Esch (M), ordf. 42-44, 46-48 Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Bengt Larsson (M) 45 Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Staffan Malm (M)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Staffan Malm (M) Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-10-02 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30 14.00 Beslutande ledamöter: Dan Larson (M), ordförande Staffan Malm (M) Övriga närvarande: Mats

Läs mer

Roland Dahlström (S), Älvdalen, tjänstgörande ordförande Christiane Djäken (M), Mora, tjänstgörande ersättare

Roland Dahlström (S), Älvdalen, tjänstgörande ordförande Christiane Djäken (M), Mora, tjänstgörande ersättare myndighetsutövning Sammanträdesdatum Sida 1-5 Plats och tid Konferensrum Älven, Socialkontoret i Mora, kl 13.15-14.30 ande Roland Dahlström (S), Älvdalen, tjänstgörande ordförande Christiane Djäken (M),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16 13 Plats och tid: Beslutande: Vänstra kammaren i kommunhuset, Habo, torsdagen den 17 februari 2011 klockan 15.00-17.20 Erik Johansson(M), ordförande Nina Zacho (MP) tjg ersättare för Bertil Engström (MP)

Läs mer