Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynssamverkan i Halland - Miljö"

Transkript

1 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2013 Kungsbacka Therese Lind Lars Johansson

2 2 Tillsynssamverkan i Halland-Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2013 Kommunrapport Kungsbacka Inledning Under maj-juni 2007 skickades en gemensam enkät ut i länets samtliga kommuner. I april 2009 upprepades utskicket i samtliga kommuner utom Kungsbacka. Under maj-juni 2011 genomfördes en tredje omgång, nu i länets samtliga kommuner. Under hösten 2013 skickades totalt enkäter ut i länets samtliga kommuner. Detta var 382 färre än under 2011 då antalet utskick var st. Utskick med svarskuvert gjordes av Region Halland. I 2013 år enkät har enkäten också kunnat besvaras digitalt. Svarsfrekvens Svarsfrekvensen i 2013 års enkät i länet som helhet är 39%. Detta är betydligt lägre än 2011 då den var 47%. Högst svarsfrekvens har Varberg med 44% och lägst har Laholm med 34%. Kungsbackas svarsfrekvens är 40% vilket är 1% högre än i länet som helhet och lägre än 2011 då den var 50%. Tabell 1 Varav Svars- Kommun Utskick Postreturer Svar web frekvens Laholm % (46%) Varberg % (46%) Halmstad % (47%) Falkenberg % (48%) Hylte % (41%) Kungsbacka % (50%) % % Inom parentes redovisas svarsfrekvenserna i 2011 års enkät. Skillnader i metod och svarsfrekvens gör att viss försiktighet måste iakttas när 2013 års enkät jämförs med tidigare enkäter. Webb-svar Samtliga har erbjudits möjligheten att besvara enkäten digitalt. Andelen som har gjort det i länet som helhet är 20%. Andelarna webb-svar varierade mellan kommunerna enligt följande: Laholm 22% Varberg 25% Halmstad 26% Falkenberg 16%

3 3 Hylte 18% Kungsbacka 15% Kommunernas andelar av de svarande (Andelar i procent) Laholm Varberg Halmstad Falkenberg Hylte Kungsbacka Jämfört med enkäten 2011 har framförallt Varbergs andel ökat medan Falkenbergs och Halmstads andelar har minskat. Detta beror på att Varberg i stort sett har oförändrad svarsfrekvens medan den har sjunkit markant i Falkenberg och Halmstad Diagram 1 Vilka svarade? Andelar i % Privatperson Företagsrepresentant Offentlig verksamhet Annat Jämfört med länet som helhet är andelen privatpersoner högre och andelen företagsrepresentanter lägre i Kungsbacka. Så var fallet även i 2007 och 2011 års undersökningar. Skillnaden gentemot 2007 och 2011 års enkäter är att andelen privatpersoner har minskat medan andelen företagsrepresentanter har ökat.

4 4 Diagram 2 Antal kontakter. Andelar i % En gång Flera gånger Jämfört med länet som helhet har Kungsbacka en högre andel som haft kontakt med miljöoch hälsoskyddskontoret flera gånger. I 2013 års enkät har andelen Kontakt en gång minskat jämfört med den förra enkäten medan Kontakt flera gånger har ökat.

5 5 Diagram 3 Vem tog kontakt? Andelar i % Jag Miljö- och hälsoskyddskontoret Varierat Jämfört med länet som helhet är andelen som har svarat Jag betydligt högre i Kungsbacka medan andelen som svarat Miljö- och hälsoskyddskontoret är lägre. Från föregående enkät 2011 har andelen som svarat Jag ökat och andelen Miljö- och hälsoskyddskontoret minskat, vilket är det motsatta förhållandet i länet. Diagram 4 Vilken typ av ärende? Andelar i % Enskilt avlopp Livsmedel Miljöskydd Annat Hygienlokaler Lantbruk Köldmedia Offentliga lokaler Vattenprovtagning Cistern Naturskydd Jämfört med länet som helhet är andelarna ärenden som avser Enskilt avlopp och Annat och Naturskydd högre i Kungsbacka medan andelarna för övriga typer av ärenden är lägre.

6 6 Jämfört med den förra enkäten har främst andelarna ärenden som rör Livsmedel, Miljöskydd, Hygienlokaler, Offentliga lokaler, Vattenprovtagning och Naturskydd ökat medan ärenden som rör Enskilt avlopp, Cistern och Annat har minskat. Diagram 5 Vad är viktigast? Andelar i % Tydlig information Diskussion Goda kunskaper Korrekt bemötande Bra råd Lätt att få kontakt Att mitt ärende går fort Kungsbacka har i jämförelse med länet som helhet något högre andelar som anser det vara viktigast med Att mitt ärende går fort samt något lägre andelar som anser det vara viktigast med Bra råd. I stort är dock fördelningen densamma som i länet som helhet. Jämfört med den tidigare enkäten har andelen som svarat Lätt att få kontakt och Att mitt ärende går fort minskat medan andelarna som svarat Goda kunskaper, och Tydlig Information har ökat.

7 7 Diagram 6 Den information jag fick var tydlig. Andelar i %. Instämmer: Inte alls Knappast Varken eller Delvis Helt Medelvärde 4,1 3,9 3,8 3,7 Medelvärde Företag 4,0 3,8 Fördelningen i Kungsbacka skiljer sig marginellt från länet som helhet. En högre andel svarar Instämmer helt medan en något lägre andel svarar Delvis. Jämfört med den förra enkäten så har andelen som svarat Inte alls och Helt ökat medan andelarna som svarat Varken eller och Delvis har minskat. Kungsbackas medelbetyg på informationen har minskat något sedan den förra enkäten och närmar sig medelvärdet för länet som helhet.

8 8 Diagram 7 Jag fick ett trevligt bemötande. Andelar i %. Instämmer: Inte alls Knappast Varken eller Delvis Helt Medelvärde 4,3 4,3 4,2 4,2 Medelvärde företag 4,1 4,1 Fördelningen i Kungsbacka skiljer sig något från länet genom att andelen som har svarat Instämmer inte alls och Varken eller är högre medan andelen som har svarat Delvis är något lägre. Jämfört med 2011 års enkät har andelen som svarat Instämmer inte alls ökat medan andelen som svarat Delvis har minskat. Kungsbackas medelbetyg på bemötande är oförändrat jämfört med år 2007 och 2011 och motsvarar medelbetyg för länet som helhet. Företagarnas uppfattning av bemötande i Kungsbacka är detsamma som länets.

9 9 Diagram 8 Mitt ärende gick snabbt. Andelar i %. Instämmer: Inte alls Knappast Varken eller Delvis Helt Medelvärde 3,8 3,8 3,7 3,7 Medelvärde Företag 3,6 3,7 Svarsfördelningen i Kungsbacka skiljer sig från länet som helhet genom att andelen som har svarat instämmer Inte alls är högre medan andelen som har svarat Varken eller är lägre. Jämfört med 2011 års enkät har främst andelarna som svarat instämmer Inte alls och Delvis ökat medan andelarna som svarat Varken eller och Instämmer helt har minskat. Kungsbackas medelbetyg på snabbhet har minskat något jämfört med den tidigare enkäten och motsvarar nu medelbetyget för länet som helhet. Medelvärdet för företag är något lägre än länets.

10 10 Diagram 9 Personalen hade goda kunskaper i mitt ärende. Andelar i % Instämmer: Inte alls Knappast Varken eller Delvis Helt Medelvärde 3,9 3,9 3,5 3,6 Medelvärde Företag 3,8 3,7 Fördelningen i Kungsbacka skiljer sig mot länet som helhet främst i att andelen som har svarat instämmer Helt är högre medan andelen som har svarat Instämmer knappast är lägre. Skillnaderna är dock marginella. Svarsfördelningen i 2013 års enkät överensstämmer generellt sett med 2011, förutom gruppen inte instämmer alls har ökat. Kungsbackas medelbetyg på Personalen hade goda kunskaper i mitt ärende har sjunkit något i jämförelse med tidigare enkäter.

11 11 Diagram 10 Det var lätt att komma i kontakt med personalen. Andelar i%. Instämmer Inte alls Knappast Varken eller Delvis Helt Medelvärde 3,9 3,8 3,9 3,8 Medelvärde Företag 3,7 3,8 Fördelningen i Kungsbacka är i stort sett densamma i jämförelse med länet. Dock är det något högre andel som har svarat Instämmer inte alls. I övrigt är skillnaden marginell. Jämfört med 2011 års enkät har andelen som har svarat Instämmer knappast minskat medan andelen som har svarat Instämmer inte alls ökat. Kungsbackas medelvärde på Lätt att komma i kontakt med personalen är något högre än länet. Bland företag är det dock något lägre.

12 12 Diagram 11De råd som gavs var användbara. Andelar i %. Instämmer: Inte alls Knappast Varken eller Delvis Helt Medelvärde 3,8 3,8 3,6 3,6 Medelvärde Företag 3,7 3,6 Fördelningen i Kungsbacka skiljer sig gentemot länet som helhet främst i att andelen som har svarat Instämmer Helt är betydligt högre medan andelarna som har svarat Instämmer knappast är lägre. Skillnaden jämfört med 2011 års enkät är främst att andelen som har svarat instämmer inte alls har ökat medan andelar som har svarat Instämmer knappast och Varken eller och har minskat. Kungsbackas medelbetyg på De råd som gavs var användbara har minskat något jämfört med 2011 års enkät men motsvarar genomsnittet för länet som helhet. Medelvärdet för företag är lite högre än samtliga svarande.

13 13 Diagram 12 Det förekom konstruktiva diskussioner med mig. Andelar i %. Instämmer: Inte alls Knappast Varken eller Delvis Helt Medelvärde 3,4 3,4 3,5 3,5 Medelvärde Företag 3,2 3,3 Fördelningen i Kungsbacka skiljer sig gentemot länet främst i andelen som svarat Instämmer inte alls och Instämmer helt är högre medan andelen som svarat Varken eller och Delvis är lägre. Jämfört med 2011 års enkät har andelarna som svarat Instämmer inte alls och Instämmer helt ökat medan andelarna som har svarat Varken eller och Delvis har minskat. Kungsbackas medelbetyg på Det förekom konstruktiva diskussioner med mig har ökat något jämfört med 2011 års enkät och motsvarar genomsnittet för länet som helhet. Företagarna är något lägre än de för samtliga svarande.

14 14 Diagram 13 Totalt sett fungerade kontakten med miljö- och hälsoskyddskontoret bra. Andelar i %. Instämmer: Inte alls Knappast Varken eller Delvis Helt Medelvärde 4,1 4,0 3,9 3,9 Medelvärde Företag 3,9 3,9 Jämfört med länet som helhet har Kungsbacka ett snarlikt utfall. Dock är det en högre andel som svarat Instämmer helt och Inte alls och lägre andelar som har svarat Instämmer delvis. Jämfört med 2011 års enkät har andelarna som svarat Inte alls, Knappast och Instämmer Helt ökat medan andelarna som har svarat Varken eller och Delvis minskat. Kungsbackas medelbetyg på Totalt sett fungerade kontakten med miljö- och hälsoskyddskontoret bra är i oförändrat och motsvarar genomsnittet för länet som helhet.

15 15 Diagram 14 Vilken kontaktväg föredrar du? Andelar i %. Kontaktväg: Telefon Personligt E-post Brev Kvittar Jämfört med länet som helhet är andelen som föredrar E-post högre i Kungsbacka medan andelarna som föredrar Telefon är betydligt lägre. Jämfört med 2011 års enkät har andelarna svarande som föredrog E-post, Personlig kontakt och Brev ökat medan andelarna svarande som föredrog Telefonkontakt har minskat.

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2011 Varberg Therese Lind Lars Johansson 2011-11-15 2 Tillsynssamverkan i Halland-Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Företagsamheten 2017 Hallands län

Företagsamheten 2017 Hallands län Företagsamheten 2017 Hallands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Insikt 2013 Laholms kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Laholms kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Laholms kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Vet vi vad företagen tycker om vår kommun? - Ja, delvis (via Svenskt Näringslivs LFKs undersökning, Utmaningen,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad 10 oktober 2014 Peter Nofors, Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2014 Arbetslösheten fortsätter

Läs mer

CISTERNER SLUTRAPPORT

CISTERNER SLUTRAPPORT TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-10-20 RH06090 CISTERNER SLUTRAPPORT Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1 + 46 (0)35-17 98 00 + 46

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Hallands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Hallands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Hallands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Hallands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka men bara i södra Halland Arbetslösheten ökar för tredje

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 Arbetslöshet minskar inte längre Arbetslösheten har minskat sedan början av 2014.

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Välkomna Till EN EFFEKT Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Program för dagen 09:00 Fika och mingel 09:20 Presentation av Region Halland och början av ett samverkansprojekt. 09:30

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Hallands län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se Resultat av enkät om miljönämnder och miljö- och byggnadsnämnder i Dalarna 28 Utformning av enkäter, bearbetning av resultatet samt sammanställning av rapporten har gjorts av Region Dalarna. Landstinget

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens Brukarundersökning inom personlig assistans 2015 Bakgrund och syfte Brukarundersökningen är genomförd under perioden juni till oktober 2015. Undersökningsperioden var från början juni juli men fick förlängas

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Upplevelsenäringen i Halland. Nuläge och utveckling 2003-2015

Upplevelsenäringen i Halland. Nuläge och utveckling 2003-2015 Upplevelsenäringen i Halland Nuläge och utveckling 2003-2015 Metod Data från SCB:s företagsregister Omsättning och sysselsättning i företag som har koppling till upplevelsenäringen Antagande om hur stor

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka i mellersta Halland Kungsbacka har fortfarande

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Halland

Regelförenkling på kommunal nivå. Halland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 80% Nej 12% Nej 20% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(6) Projekt Minireningsverk : 2013-03-28 Tid: 9.00-14.30 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Kristin Broman, Varberg Jonas Persson, Falkenberg Johan Cederbrink, Halmstad

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade under i stort

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Hallands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

1(5) RH09216 VINDKRAFT. SLUTRAPPORT Februari 2010

1(5) RH09216 VINDKRAFT. SLUTRAPPORT Februari 2010 1(5) 2010-03-08 VINDKRAFT SLUTRAPPORT Februari 2010 2(5) Bakgrund Vindkraften är ett område som ständigt växer, kommunerna får fler och fler ärenden att handlägga inom området samtidigt som denna energikälla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Hallands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MÖLNDAL Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

MILJÖTILLSYN VID LANTBRUK

MILJÖTILLSYN VID LANTBRUK TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2007-06-13 RH06090 MILJÖTILLSYN VID LANTBRUK SLUTRAPPORT Juni 2007 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

Företagsklimatet i Halmstads kommun Anna Gillek Dahlström, Jönköping

Företagsklimatet i Halmstads kommun Anna Gillek Dahlström, Jönköping Företagsklimatet i Halmstads kommun 2016 Anna Gillek Dahlström, Jönköping Vad är företagsklimat? Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 3 Företagens välfärdsavtryck

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen noterar handlingarna till protokollet.

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen noterar handlingarna till protokollet. 3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen noterar handlingarna till protokollet. Ärendet Följande handlingar anmäls för anteckning till

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Hallands län Halmstad, 10 maj 2017 Peter Nofors Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Antalet personer som får ett arbete minskar Antalet personer som fått ett arbete varierar

Läs mer

Swedac. Kundundersökning. december Genomförd av Enkätfabriken

Swedac. Kundundersökning. december Genomförd av Enkätfabriken Swedac Kundundersökning december 2015 Genomförd av Enkätfabriken Kontaktpersoner hos Swedac har varit: Robin Lundgren robin.lundgren@swedac.se Projektledare för undersökningen har varit: Erik Granberg

Läs mer

Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun

Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun Halmstads kommun Socialförvaltningen Funktionshinderomsorgen Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun Rapport från personalenkät 2014 För undersökning och rapport

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. </