SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 Datum"

Transkript

1 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 Datum Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl (därefter utflykt till ca 11,00) ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Joakim Turesson (M) Margit Hielte (V), ersätter Karolina Treson (S) Anna Riekje Niburg (S) Irene Westergaard (MP) Hans Nahlbom (S) Övriga deltagare Camilla Björck, miljöchef Susanne Pettersson, miljöinspektör, föredragande 23 Annika Persson, miljöinspektör, föredragande 26 Birgitta Blomberg Quintino, föredragande 26 Jens Andersson, miljöinspektör, föredragande 26 Mia Bergman, miljöinspektör, föredragande 26 Billy Ferm (C), ej tjänstgörande ersättare Zbigniew Karczewski (KD), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Margareta Ahlström Mora Sekreterare Paragrafer Camilla Björck Ordförande Justerande Christina Bröms Margareta Ahlström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Mora Orsa miljönämnd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Mora Orsa miljökontor, Orsa Underskrift

2 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Innehållsförteckning att komma in med uppgifter, Orsa Stadshotell, Järnvägen 1, Orsa Kommun. 3 Ekonomi... 6 Delegationsbeslut... 7 Information... 16

3 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Dnr H02 att komma in med uppgifter, Orsa Stadshotell, Järnvägen 1, Orsa Kommun Miljönämnden beslutar att förelägga CSM Invest AB, org.nr , som driver asylboende på Orsa stadshotell på fastigheten Järnvägen 1 i Orsa att senast två månader efter att beslutet har delgivits komma in med nedanstående uppgifter: 1. Redogörelse för hur CSM Invest AB säkerställer att ventilationen är anpassad för antalet personer som vistas i olika rum och lokaler, baserat på aktuella flöden i lokalerna och gällande riktvärden om ventilation från Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:18). 2. Ventilationsritning och beskrivning av ventilationssystemet för hela fastigheten där det framgår typ av ventilationssystem, placering av samtliga ventilationsdon och var uteluft tas in för respektive boenderum. 3. Planritning för byggnaden där det redovisas rumsfunktion för samtliga rum samt antal boendeplaster och boende per boenderum. et är fattat med stöd av 9 kap 3, 9, 26 kap 19, 21 Miljöbalken samt 33 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sammanfattning Den 1 oktober 2015 utförde miljökontoret ett uppföljande tillsynsbesök på Orsa stadshotell som varit asylboende sedan september Ett antal boenderum besöktes och i vissa av rummen upplevdes luften fuktig. Miljökontoret påpekade för verksamhetsutövaren att det var viktigt att vara observant på fukt då badrum nu används mycket mer än tidigare samt att det var viktigt att ventilationen var anpassad för verksamheten. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation samt om fukt och mikroorganismer bifogades inspektionsrapporten. Miljökontoret har vid flera tillfällen, när hotellet har passerats, noterat att det regelbundet under vintern har varit kondens på fönster på hotellet samt att fönster varit öppna trots att det har varit kallt ute. Detta kan vara indikatorer på att ventilationen inte är tillfredställande. Den 26 april 2016 gjorde miljökontoret ytterligare ett tillsynsbesök på hotellet. Vid besöket bodde 116 personer på hotellet. Ett antal boenderum besöktes och luften upplevdes instängd. Ventilationslösningarna varierade mellan rummen. Godkänd OVK från mars 2015 finns för hotellet där det framgår att det finns 28 boenderum varav tre har kompletterats med våtrumsfläktar, övriga har enbart självdrag. Hotellet är byggt Det fanns dock ingen information om huruvida ventilationen är anpassad för den verksamhet som bedrivs i dagsläget med det antal personer som bor på hotellet och utifrån gällande riktvärden.

4 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 4 Motivering Enligt 9 kap 9 miljöbalken (1998:808) framgår bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer samt att nyttjanderättshavare ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra uppkomst av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Enligt 33 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa särskilt ge betryggande skydd mot bl.a. fukt samt ha tillfredställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt. Begreppet olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 miljöbalken. Enligt denna bestämmelse avses med olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Tillsynsmyndigheten får enligt 26 kap 21 miljöbalken förelägga den som bedriver verksamhet som det finns bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet. Enligt 26 kap 19 miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Egenkontrollen för ett asylboende bör enligt Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning innehålla anvisningar om hur många personer som kan vistas i olika rum och lokaler, baserat på aktuella flöden i lokalerna och gällande riktvärden. Folkhälsomyndigheten vägleder vidare att i asylboenden är det ofta brist på utrymme och boendetätheten är hög, vilket gör att kraven på ventilation är höga. I vanliga bostäder är Folkhälsomyndighetens riktvärden för luftomsättning 0,5 rumsvolymer per timme och uteluftflödet 0,35 liter per kvadratmeter och sekund. I asylboenden vistas ofta fler personer per ytenhet än i bostäder, och därför bör i stället det personanpassade riktvärdet 4 liter per sekund och person användas. Om fler personer placeras i ett rum eller lokal bör uteluftsflödet anpassas efter detta. Med självdragsventilation är det oftast inte möjligt att uppnå de tilluftflöden som behövs, därför krävs oftast mekanisk ventilation. Miljönämnden vill med anledning av ovanstående få in uppgifter från verksamhetsutövaren för att säkerställa att inomhusluften är bra, något som inte har kunnat redogöras för i samband med tillsyn.

5 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 5 sunderlag Tjänsteskrivelse Delgivning et delges med rekommenderat brev. Sändlista CSM Invest AB Migrationsverket

6 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Dnr A02 Ekonomi Miljönämnden beslutar att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna Sammanfattning Resultatet för perioden januari till och med april 2016 är tkr. Detta överskott beror på att de årliga avgifterna för livsmedelskontrollen och miljöbalkstillsynen är fakturerade. Resultatet gäller för både Mora och Orsa kommuner. Årsprognosen beräknas vara 0 kr. Orsa kommun fakturerar varje månad en tolftedel av årsbudgeten fördelat på varje verksamhet, administration, livs, miljö, kalkning och naturvård. När det gäller nämndens kostnader såsom arvoden och sociala avgifter, redovisas kostnaderna i respektive kommun. sunderlag Ekonomisk rapport januari - april

7 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Delegationsbeslut Miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut tagna under perioden till och med Sammanfattning Miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänsteman enligt delegationsordning beslutad av nämnden 10 juni Dessa beslut ska anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation. sunderlag Delegationslista tom Ärenderubrik Objektnam Handläggare Johannisholm 1:8 Remiss tillståndsansökan DB-ÖVRIGT Johannisholm Camilla Björck Skattungbyn 61:11 Avloppsanläggning DB-ÖVRIGT Tobias Nilsson Gruddbo 134:10 Remiss bygglov, nybyggn bostadshus + DB-MILJÖ Michael Horn UTANMYRA 124:2 Remiss strandskydd, nybygggn DB-MILJÖ Privatfastighet Olle Bylander Skattungbyn 61:11 Avloppsanläggning DB-MILJÖ Tobias Nilsson Tillsyn PCB - sanering, Utmeland 89:24 DB-MILJÖ Samlingsobjekt PCB Jens Andersson HANSJÖ 88:17 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Elisabeth Åkärbjär

8 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 8 Ärenderubrik Objektnam Handläggare Klagomål buller/vibration DB-MILJÖ Samlingsobjekt Susanne Pettersson NORET 149:1 Värmepump DB-MILJÖ privat fastighet Magnus Lundberg Orsa Kyrkby 25:1 Remiss bygglov, nybyggn DB-MILJÖ Privatfastighet Olle Bylander NUSNÄS 444:2 Remiss förhandsbesked fritidshus DB-MILJÖ Privatfastighet Michael Horn Stranden 2:2 Remiss bygglov, nybyggn teknikbyggn DB-MILJÖ Michael Horn Klagomål renhållning DB-MILJÖ Samlingsobjekt Tobias Nilsson Johannisholm 1:7 Remiss alkohol DB-MILJÖ Steiner s Camping Susanne Pettersson Morkarlby 43:172 Värmepump DB-MILJÖ Magnus Lundberg KÄTTBO 28:15 Avloppsanläggning DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman Tillstånd Tillsyn PCB, Bengtsarvet 119:2 DB-MILJÖ Samlingsobjekt PCB Jens Andersson Tillsyn PCB, Diös fastigheter AB DB-MILJÖ Samlingsobjekt PCB Jens Andersson OXBERG 198:1 Värmepump DB-MILJÖ Privat fastighet Magnus Lundberg VIKA 173:1 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg

9 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 9 Ärenderubrik Objektnam Handläggare Stranden 59:1 Remiss ansökan om tillstånd för DB-MILJÖ OK Q8 Vasagatan Mia Bergman Anmälan om spridning av kemiska DB-MILJÖ Trafikverket Annica Edström Remiss tivoli midsommar, Mora DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Remiss cirkus Maximum, Orsa DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Stranden 2:2 Remiss bygglov nybyggn teknikbyggnad DB-MILJÖ Michael Horn Vika 177:1 Remiss strandskydd + förhandsbesked, DB-MILJÖ Privat fastighet Michael Horn Remiss ang avloppsanläggning, utrivning DB-MILJÖ Länsstyrelsen Dalarnas Tobias Nilsson BONÄS 21:16 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg KALLHOLEN 3:4 Remiss bygglov, nybyggn DB-MILJÖ Privat fastighet Olle Bylander BENGTSARVET 124:1 Remiss strandskydd + förhandsbesked, DB-MILJÖ Privatfastighet Michael Horn Anmälan miljöfarlig verksamhet - DB-MILJÖ Orsa Lokaler AB Tobias Nilsson Utmeland 656:1 Tillsyn länsprojekt äldreboende DB-MILJÖ Tomtebogården Susanne Pettersson Tillsyn PCB, Morkarlby 215:3 m.fl. DB-MILJÖ Samlingsobjekt PCB Jens Andersson

10 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 10 Ärenderubrik Objektnam Handläggare Östnor 246:1 Remiss bygglov, tillbyggn av DB-MILJÖ Skjutbana Östnor Michael Horn Gruddbo 134:7 Remiss bygglov, nybyggn bostadshus DB-MILJÖ Michael Horn Västbygge 239:3 Remiss strandskydd nybyggn garage mm DB-MILJÖ Olle Bylander Orsa Kyrkby 1:21 Tillsyn länsprojekt äldreboende DB-MILJÖ Lillåhem servicehus Susanne Pettersson Remiss Mora marknad DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Vattnäs 71:4 Remiss bygglov nybyggn kompl.byggn DB-MILJÖ Privat fastighet Michael Horn Öna 136:1 Remiss bygglov installation oljeavskiljare DB-MILJÖ Mora Biltvätt Mia Bergman Järnvägen 1 Tillsyn DB-MILJÖ Orsa Stadshotell Susanne Pettersson Remiss alkohol, tillfälligt tillstånd DB-MILJÖ Centralgrillen vagn - Susanne Pettersson Tillsyn PCB, Stranden 73:11 DB-MILJÖ Samlingsobjekt PCB Jens Andersson Utmeland 599:1 Remiss bygglov, installation vatten/avlopp DB-MILJÖ Privatfastighet Michael Horn Remiss Detaljplan, Kyrkogatans norra del, DB-MILJÖ Samlingsobjekt Michael Horn Öna 332:1 Remiss bygglov, anordn av parkering och DB-MILJÖ Michael Horn

11 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 11 Ärenderubrik Objektnam Handläggare HANSJÖ 12:9 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Elisabeth Åkärbjär Tillsyn PCB, Knås 130:2 DB-MILJÖ Samlingsobjekt PCB Jens Andersson VINÄS 89:2 Klagomål djurhållning mm. DB-MILJÖ Privatfastighet Tobias Nilsson Gruddbo 134:8 Remiss bygglov. Nybyggn bostadshus + DB-MILJÖ Michael Horn Stranden 5:2 Tillsyn länsprojekt äldreboende DB-MILJÖ Strömsgården Susanne Pettersson Utmeland 558:1 Remiss - Ansökan hantering av brandfarlig DB-MILJÖ Mora-Siljan Flygplats Mia Bergman Remiss musikskolan, Orsa DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Remiss dans Våmmevi DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Morkarlby 121:24 Remiss bygglov, nybyggn DB-MILJÖ Återvinningsstation- Tobias Nilsson Storken 7 Remiss rivningslov DB-MILJÖ Tobias Nilsson Remiss VIKA 173:1 Remiss strandskydd, ytjordvärme DB-MILJÖ Privatfastighet Olle Bylander Remiss bygglov, nybyggn DB-MILJÖ Vattenskyddsområde Michael Horn BONÄS 145:18 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg

12 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 12 Ärenderubrik Objektnam Handläggare STRANDEN 35:7 Anmälan om sanering förorenad byggnad DB-MILJÖ Tandläkare Kerstin Jon Böhlmark Stranden 19:7 Tillsyn PCB, Stranden 19:7 DB-MILJÖ Fd. Blomsterriket Jens Andersson RISA 98:5 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg Remiss karneval, Venjan DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Remiss bilutställning vid Rosa Huset, DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Anmälan om spridning av kemiska DB-MILJÖ Trafikverket Annica Edström VIBORG 34:20 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg Gruddbo 141:4 Remiss bygglov, tillbyggn fritidshus DB-MILJÖ Privatfastighet Michael Horn Remiss majbrasa, Färnäs DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Stranden 22:1 Remiss alkohol DB-MILJÖ Restaurang & Pub Susanne Pettersson Fridhem 1 Tillsyn länsprojekt äldreboende DB-MILJÖ Orsagården servicehus Susanne Pettersson VIKA 453:1 Remiss strandskydd, tillbyggn slogbod DB-MILJÖ Privatfastighet Olle Bylander OLJONSBYN 33:7 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg

13 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 13 Ärenderubrik Objektnam Handläggare Tillsyn PCB, Stranden 19:7 DB-MILJÖ Samlingsobjekt PCB Jens Andersson NORET 56:58 Värmepump DB-MILJÖ privat fastighet Magnus Lundberg KRAKAU 4 Anmälan miljöfarlig verksamhet - DB-MILJÖ Flerfamiljshus Tobias Nilsson Orsa Kyrkby 36:59 Anmälan miljöfarlig verksamhet - DB-MILJÖ Destruct Demolition Tobias Nilsson Oxberg S:12 Remiss strandskydd, brygga DB-MILJÖ Olle Bylander Stranden 5:2 Tillsyn länsprojekt äldreboende DB-MILJÖ Emmagården Susanne Pettersson Västbygge 225:3 Tillsyn länsprojekt äldreboende DB-MILJÖ Juntgården servicehus Susanne Pettersson Remiss skogsgödsling, Kallmora 51:1 DB-MILJÖ Samlingsobjekt 12:6 Olle Bylander UTMELAND 89:24 Tillsyn PCB - sanering, Utmeland 89:24 DB-MILJÖ Boggs Grus AB Jens Andersson Remiss Valborgsfest, Orsa DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson STRANDEN 35:7 Anmälan om sanering förorenad byggnad DB-MILJÖ Tandläkare Kerstin Jon Böhlmark Remiss alkohol DB-MILJÖ Serveringstält Orsayran Susanne Pettersson Skattungbyn 26:18 Värmepump DB-MILJÖ Magnus Lundberg

14 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 14 Ärenderubrik Objektnam Handläggare Morkarlby 43:169 Värmepump DB-MILJÖ Magnus Lundberg Noret 42:50 Remiss strandskydd nybyggn DB-MILJÖ Olle Bylander Garsås 122:1 Remiss bygglov, nybyggn DB-MILJÖ Privatfastighet Michael Horn BENGTSARVET 119:2 Tillsyn PCB, Bengtsarvet 119:2 DB-MILJÖ industri Jens Andersson Remiss pyroteknik vid tv-inspeln, Orsa DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Järnvägen 3 Klassning DB-LIVS Orsa station Oleana Hedman Klassning & Stranden 53:1 Registrering DB-LIVS Håll & Cherry s Oleana Hedman Registrering Klassning DB-LIVS Centralgrillen vagn - Oleana Hedman Klassning & Bävern 4 Kontroll DB-LIVS Orsaskolan Camilla Björck Ryssa 172:16 Klassning DB-LIVS Hero-Ryssa EKB Camilla Björck Klassning & Stranden 35:4 Registrering DB-LIVS Glass i stora lass Sara Hodler Registrering Hansjö 111:3 Registrering DB-LIVS Lissäng mat & dryck Sara Hodler Registrering Bävern 7 Kontroll DB-LIVS Ekonovum Sara Hodler Upphävande

15 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 15 Ärenderubrik Objektnam Handläggare Bävern 7 Klassning DB-LIVS Ekonovum Sara Hodler Klassning & Östnor 188:2 Klassning DB-LIVS Ingelas Kock & Sara Hodler Klassning & Klassning DB-LIVS Centralgrillen vagn - Oleana Hedman Klassning & KVARNBERG 4:2 Registrering DB-LIVS Skogslyckans kursgård Oleana Hedman Registrering Johannisholm 1:7 Undersökningsprogram DB-LIVS Steiner s Camping Sara Hodler Fastställande Undersökningsprogram DB-LIVS Vasaloppet Elisabeth Åkärbjär Fastställande Gesunda 117:1 Värmepump DB-LIVS Magnus Lundberg Bävern 7 Kontroll DB-LIVS Ekonovum Camilla Björck Häradsarvet 164:1 Kontroll DB-LIVS Konsum Sollerön Camilla Björck Stranden 16:1 Klassning DB-LIVS Hassans Livs Oleana Hedman Klassning & Östra Storbyn 31:8 Registrering DB-LIVS Våmåbadets Camping Oleana Hedman Registrering Järnvägen 3 Registrering DB-LIVS Orsa station Oleana Hedman Registrering Ryssa 172:16 Registrering DB-LIVS Hero-Ryssa EKB Sara Hodler Registrering

16 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Information Miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Information från kontoret - Energi- och klimatrådgivarna informerade om ett projekt som heter Klimatpiloterna som har genomförts under Information angående besök från Länsstyrelsen - Information angående möjligheterna att delta på distans i nämndsammanträden - Information angående mark- och miljödomstolens beslut om miljösanktionsavgift på Frisörvillan. - Utflykt för nämnden till Enåns dalgång

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-19 2016-04-27 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 12.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Zbigniew

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-08-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-08-26 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-08-26 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.30 ande Christina Bröms (C), ordförande Margareta Ahlström (MOP) Carina Janneson (M) Anna Riekje Niburg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-8 2014-11-05 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.00 Beslutande Hans Nahlbom (S), ordförande Christina Bröms, (C) vice ordförande Anna Riekje Niburg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2016-02-03 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.30 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Anna

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2013-06-05

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2013-06-05 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 10.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-10-01 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-10-01 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.30 ande Hans Nahlbom (S) Christina Bröms (C) Anna Riekje Niburg (S) Karolina Treson (S) Billy Ferm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2015-09-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2015-09-30 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2015-09-30 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.45, ajournering 9.15 9.40 ande Christina Bröms (C), ordförande Margareta Ahlström (MOP) Carina Janneson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-24 2015-06-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-24 2015-06-10 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-24 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.15 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Anna Riekje Niburg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 2 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 2 2015-04-29 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2015-04-29 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-8 Plats och tid Nya ÅVC, Mora kommun kl 08.00 10.15 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) 45-46 Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson (S) Ingrid

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-8 Plats och tid Kommunsalen, Orsa kommun kl 08.00 11.10 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Bert Persson (C) ers Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Vice ordf Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S) Barbara

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 10.15 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.20 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-02-05

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-02-05 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Barbara Sundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-04-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-04-24 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 12.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karolina Treson (S) ersätter Gunnar Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-37 2016-09-07 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.30 ande Åke Falk (C), ordförande Billy Ferm (C), ersätter Christina Bröms (C) Margareta Ahlström (MOP)

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2013-02-06

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2013-02-06 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.30 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Utredning? Har vi tillräckligt med underlag? Vad har vi för indikationer? Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation,

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-09-26

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-09-26 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 Plats och tid KS-Salen, Mora kommun kl 08.00 11.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Einar Bäckström ( C) ers

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Grå Tisdagen den 18 februari 2014, klockan 16:00 16:20 Anna Mörée, ordf. (M) Sven Arne Nilsson (KD) Lars-Olle Tuvesson (S) Sören Rudmer (M) Bengt

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 10.00 ande Hans Nahlbom (S) Christina Bröms (C) Vice ordf, Karin Finnpers-Wahlund (C) (Ordförande för sammanträdet)

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16 13 Plats och tid: Beslutande: Vänstra kammaren i kommunhuset, Habo, torsdagen den 17 februari 2011 klockan 15.00-17.20 Erik Johansson(M), ordförande Nina Zacho (MP) tjg ersättare för Bertil Engström (MP)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-08-29

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-08-29 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 11.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C), Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S)

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2012-06-12

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2012-06-12 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 11.45 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Einar Bäckström (C), Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S) Barbara

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt- /mögelskada

Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt- /mögelskada Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Gustav Helander Miljö- och räddningstjänstnämnden Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt-

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 10.30 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Vice ordf Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S)

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2012-11-07

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2012-11-07 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid KS-Salen, Orsa kommunhus kl 08.00 11.30 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S) Barbara Sundberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (6) YTTRANDE Gustav Helander Miljö- och räddningstjänstnämnden Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Läs mer

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Kajutan,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-12

Sammanträdesdatum Sida 1-12 Sammanträdesdatum Sida 1-12 Socialnämnden 2012-10-17 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M)

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-09-19 Plats och tid Konferensrum Älven, Socialkontoet, kl 08.15-10.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Eva Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP) Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-05-02 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30 14.15 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget (rum 363), torsdagen den 16 december 2004, kl. 08.00 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

2013-10-30, kl 18.00-19.40 i Kommunhuset, lokal Prologen

2013-10-30, kl 18.00-19.40 i Kommunhuset, lokal Prologen Tid och plats 2013-10-30, kl 18.00-19.40 i Kommunhuset, lokal Prologen Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Lennart Nilsson (M) ordförande, jäv 236 Jan Runesten (M) Robert Claussnitzer (M) Eva

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2009 08 20 30 1 Miljönämndens arbetsutskott 2009 08 13 30 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslutsattestanter för år 2009, miljökontoret 2 009 1229 Tillfälligt återkallande av delegation inom

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 11.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Vice ordf Karin Finnpers-Wahlund (C) ej 47 Gunnar Nilsson

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 13 Ärendeförteckning 66 Anmälan enligt miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på Staketet 2 67 Bygglov för pumphus på Dönaberga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (10)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (10) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-04-21 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 april 2016 kl 09.00 10.40. Ajournering för kaffe kl 09.30 09.50. Beslutande John

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:05. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:05. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Carl von der Esch (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Göran Hammarlund (FP) Britta

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 66 Verksamhetsplan 2013 för miljönämndens verksamhet... 95 67 Behovsutredning 2013 för miljönämndens verksamhet... 96 68 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2012...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (11) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-05-23 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00 10:50 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge M Göran Forsén

Läs mer

Kallelse till sammanträde med miljönämnden

Kallelse till sammanträde med miljönämnden Kallelse till sammanträde med miljönämnden 2014-11-17 Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 13:30 Plats: Trosa Stadshotell Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Sammanträdesplan 2015

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2013-03-13 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Prostgatan 7, Mora, kl 08.30 10.00 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden...

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... Jävsnämnden 2015-10-29 Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården 1... 2 Jn 14 Förslag till kalendarium 2016... 3 Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2015-10-29 1

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer