Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014"

Transkript

1 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva förväntningar på biblioteket och dess roll. Deltagarfrekvens Vår målsättning har varit att få in 150 svar. Resultatet blev 136 svar vilket motsvarar en svarsfrekvens på 91%. Dock måste man vara medveten om att detta utgör en mycket liten del av befolkningen. När det gäller en del frågeställningar kan till synes ett relativt stort antal svarande valt att svara vet ej eller helt avstått från att svara. Detta måste huvudsakligen ses utifrån det faktum att alla svarande inte brukar alla tjänster och inte deltar i alla olika aktiviteter. Vilka har svarat? Kön 64% flickor/kvinnor. 27% pojkar/män. 9% har ej velat ange kön. Ålder 11% -12 år. 7% år. 7% år. 27% år. 21% år. 24% 70-. Av resultatet framgår att den genomsnittliga biblioteksbesökaren är en kvinna i åldern år. Hur ofta besöker man biblioteket? 30% av de svarande besöker biblioteket några gånger per vecka och 52% besöker biblioteket några gånger per månad, övriga mer sällan. Vad gör man på biblioteket? Vanligast är i fallande skala;

2 1. Lånar skönlitterära böcker 2. Lånar faktaböcker 2. Besöker utställningar 3. Läser tidningar 4. Lånar filmer 5. Lånar CD-böcker 6. Umgås med andra 7. Lånar kurslitteratur 8. Lånar dator 9. Annat 10. Lånar e-böcker Det är intressant att notera att hälften av enkätsvararna kommer för att se konstutställningar och ca en sjättedel deltar i bibliotekets aktiviteter. Exempel på aktiviteter som ryms i frågans kommentarfält och bakom rubriken Annat kan vara: Jobbar med skoluppgifter, väntar på bussen utan att frysa, spelar schack, deltar i olika föreningars årsmöten mm. Vad tycker man om bibliotekets öppettider? Övervägande delen (87,5%) är nöjda eller mycket nöjda med bibliotekets öppethållande. 0,7% är mycket missnöjda, 7% missnöjda och 5% vet ej. Vad gäller tidningshörnans öppethållande är 58% nöjda eller mycket nöjda. 32% vet ej och 8% har inte I frågans kommentarfält finns dock 12 önskemål om ökat öppethållande på måndagar och 3 önskemål om längre öppethållande på lördagar. Vad tycker man om personalens bemötande och servicemedvetenhet? 99,3% är nöjda eller mycket nöjda med personalens bemötande och lika många tycker att de får den hjälp de behöver av personalen. Vad skulle få våra användare att besöka biblioteket oftare? (Är det något du saknar?) Nästan hälften av enkätsvararna har kommit med en eller flera kommentarer kring denna fråga. Svaren kan sägas kretsa kring några urskiljbara teman: Önskemål om kafé eller liknande Programverksamhet Medier Tillgänglighet Ändrade personliga förhållande som skulle göra att man besökte biblioteket oftare Sammanfattningsvis kan sägas att svaren vittnar om att biblioteket som plats att vara och umgås på är mycket viktig i Mellerud och att de svarande vill se biblioteksanknutna aktiviteter växa. Hur ser man på bibliotekets lokaler?

3 80% är nöjda eller mycket nöjda med vuxenavdelningen. 59% är nöjda eller mycket nöjda med tidningshörnan. 21% vet ej och 14% har inte 7% är mindre nöjda eller missnöjda. 48% är nöjda eller mycket nöjda med barnavdelningen. 28 vet ej och 24% har inte På frågan om vad besökarna tycker om bibliotekets lokaler svara majoriteten att det är nöjda eller mycket nöjda. Vi antar att de som inte svarat angående tidningshörnan och barnavdelningen är besökare som helt enkelt inte uppehåller sig där. Vissa har gett uttryck för önskemål om större plats och mer avskildhet i tidningshörnan. Men möjlighet finns redan idag att utnyttja annan plats i biblioteket för tidningsläsning. Bibliotekets publika datorer 25% tycker att antalet datorer är bra eller mycket bra. 57% vet ej och 15% har inte 24% tycker att systemet med nuvarande bokningstid är bra eller mycket bra. 58% vet ej och 15% har inte 20% tycker att datorernas placering och avskildhet är bra eller mycket bra. 55% vet ej och 15% har ej 10% är mindre nöjda eller missnöjda. Angående våra publika datorer är det ingen som är helt missnöjd men det är heller inga jubelrop. Vi antar att de som inte har svarat på frågan är besökare som inte använder sig av bibliotekets datorer. När det gäller avskildheten är det några som är missnöjda och kommentarer som vi har fått på detta är till exempel att datorerna bör placeras så att man som besökare får surfa ostört. Synen på bibliotekets olika tjänster 90% tycker att tillgängligheten på biblioteket är bra eller mycket bra. 87% tycker att möjligheten att själv hitta på biblioteket är stor eller mycket stor. 50% tycker att barnvänligheten på barnavdelningen är god eller mycket god. 34% vet ej och 16% har inte 71% tycker att konsthallens utställningar är bra eller mycket bra. 18% vet ej. 9% har inte 37% tycker att övrigt aktivitetsutbud är bra eller mycket bra. 44% vet ej och 18% har ej De flesta tycker att tillgängligheten är bra. Det är många som har svarat vet ej eller inte svarat alls på frågan om barnavdelningen. Vi antar att dessa besökare inte uppehåller sig i den delen av biblioteket. När det gäller det övriga aktivitetsutbudet är det också många som inte vet eller inte har svarat alls. Kan hända är dessa människor inte intresserade av annat som händer på biblioteket. Man kan också fundera om vi kan bli bättre på att få ut information om dessa aktiviteter.

4 Hur nöjda är våra användare med medieutbudet? 88% är nöjda eller mycket nöjda med bibliotekets utbud av böcker. 20% är nöjda eller mycket nöjda med tillgången på böcker på andra språk. 55% vet ej och 19% har inte 5% är mindre nöjda eller missnöjda. 15% är nöjda eller mycket nöjda med utbudet av E-böcker. 60% vet ej och 20% har inte 34% är nöjda eller mycket nöjda med bibliotekets utbud av ljudböcker (CD). 44% vet ej och 18% har inte 15% har svarat att de är nöjda eller mycket nöjda med bibliotekets talböcker (Daisy). 64% vet ej och 20% har inte 42% är nöjda eller mycket nöjda med bibliotekets filmutbud (DVD). 7% är mindre nöjda. 35% vet ej och 16% har inte 58% är nöjda eller mycket nöjda med bibliotekets utbud av tidningar och tidskrifter. 24% vet ej och 14% har inte Med tanke på hur många som inte har svarat på frågan om böcker på andra språk så är det en relativt hög procent som anser sig vara mindre nöjda eller missnöjda med vårt utbud. När det gäller e-böcker är det ett stort antal besökare som svarar att de inte vet eller som inte har svarat alls. Vi antar att det beror på att e-boken i sig är ett relativt nytt media på biblioteket och inte har fått så stor genomslagskraft ännu. Med tanke på medelåldern på dem som har svarat kanske inte e-boken heller är något som efterfrågas i lika stor utsträckning. Även när det gäller andra medietyper råder ett liknande förhållande och man kan anta att många svarande helt enkelt inte nyttjar medietypen. Funktionsnedsättningar Hur biblioteket upplevs av besökare med funktionsnedsättningar är lite varierande. 39% upplever sig ändå vara nöjda eller mycket nöjda. Men här framgår inte om personen ifråga själv har någon funktionsnedsättning. 50% vet inte och 4% har inte 2% upplever sig vara mindre nöjda eller missnöjda. Svararna identifierar också flera problem såsom trappor, nivåskillnader, trångt mellan hyllorna och att det verkar omständligt. Hur besökarna får reda på vad som händer på biblioteket Här hade besökarna möjlighet att välja flera svarsalternativ. Så här svarade de (i fallande skala): tidningen, affischer, rykten, hemsidan, webbkatalogen, facebooksidan, annat. Resultatet visar att det är bra att sprida information via många olika kanaler. Hur ofta bibliotekets internettjänster besöks Hemsidan är den som flest personer använder sig av. Sedan kommer webbkatalogen och sist facebooksidan. 16% besöker hemsidan någon gång i månaden och 23% mer sällan. 35% besöker den aldrig och 15% kände inte till den.

5 14% besöker webbkatalogen någon gång i månaden, 19% mer sällan och 35% besöker den aldrig. 15% kände inte till den. När det gäller facebooksidan är det 11% som besöker den en gång i månaden eller mer sällan. 50% besöker den aldrig och 19% kände inte till den. Kanske behöver vi få ut mer information om att dessa möjligheter finns. Samtidigt kanske det speglar det klientel som är störst på biblioteket. Att det är många äldre personer som besöker biblioteket kan vara förklaringen till att dessa tjänster inte används i så stor utsträckning. Av de som använder sig av bibliotekets internettjänster så gör majoriteten det på hemmaplan. Hur nöjd man är med bibliotekets internettjänster Här är det många som inte har svarat eller som har angett att de inte vet och det speglar svaren på förra frågan där det framkom att många inte ens använde eller kände till dessa tjänster. 11% är nöjda eller mycket nöjda med facebooksidan, medan 74% inte vet och 15% inte har 29% är nöjda eller mycket nöjda med hemsidan. 55% vet inte och 13% har inte Här har 3% också angivit att de är mindre nöjda. När det gäller vår webbkatalog är det 28% som är nöjda eller mycket nöjda, 54% vet inte och 16% har inte 2% är mindre nöjda. Kommentarer som har kommit till denna fråga är till exempel att det kan utvecklas och önskemål om att boknyheter ska läggas ut på internet. Övrigt Vi har fått många fria kommentarer, vilket visar att många är engagerade i biblioteket. Kommentarerna rör i huvudsak biblioteket som en del av samhällsfunktionen, bibliotekets lokaler, medieurvalet, läget samt en hel del lovord. Vi kan konstatera att när de som besvarat enkäten fått uttrycka sig fritt har de i första hand valt att kommentera bibliotekets betydelse för Mellerud som ort. Många betonar bibliotekets samhällsfunktion. Ett centralt läge är viktigt för många samt en uppfräschning av/eller nya lokaler.

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

BESÖKARENKÄT. Borlänge bibliotek

BESÖKARENKÄT. Borlänge bibliotek BESÖKARENKÄT Borlänge bibliotek April 8 Antal besvarade enkäter 137 68 47 Ej uppgivit kön 22 Vad är ditt ärende på biblioteket idag? Låna skönlitteratur 54 19 13 86 Låna faktaböcker 18 13 8 39 Låna musik-cd

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Kristinehamns bibliotek

Kristinehamns bibliotek Kristinehamns bibliotek Enkätundersökning 20 maj 7 juni 2013 Enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek Den 20 maj till 7 juni genomfördes en enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek på uppdrag

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Bibliotekspersonalens trygghet med teknik

Bibliotekspersonalens trygghet med teknik Bibliotekspersonalens trygghet med teknik Enkätundersökning 2009 Niclas Siljedahl 1 Inledning Den tekniska utvecklingen har inneburit stora förändringar för biblioteken och deras användare. Biblioteken

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Kundundersökning Strömvallens isbana

Kundundersökning Strömvallens isbana Kundundersökning Strömvallens isbana Februari 2011 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4 2. Syfte...4 3. Metod...5 3.1 Bakgrundsfrågor...6 4. Resultat

Läs mer

BIBLIOTEKENS VÄRDE LARS HÖGLUND

BIBLIOTEKENS VÄRDE LARS HÖGLUND BIBLIOTEKENS VÄRDE LARS HÖGLUND Bibliotek och bibliotekarier arbetar med förmedling av information och kultur. Som kulturaktivitet, där användning i regel förutsätter besök, liknar biblioteksbesök andra

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB År 2008 UTREDNINGSINSTITUTET Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB En undersökning med fokus på teknik, läsvana och läsupplevelse bland talbokslåntagare på folkbibliotek, länstaltidningsprenumeranter

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Värnamo bibliotek. Rapport januari 09. Compile Solutions Sverige AB 031 773 04 00 www.compile.se

Värnamo bibliotek. Rapport januari 09. Compile Solutions Sverige AB 031 773 04 00 www.compile.se Värnamo bibliotek Rapport januari 09 1 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 4 VAD KAN BIBLIOTEKET GÖRA FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE? 6 DE MEST FREKVENTA ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE FÖRDELAT

Läs mer

Sociala medier : nåt för alla

Sociala medier : nåt för alla Slutrapport för projektet Sociala medier : nåt för alla Ett projekt drivet av Regionbibliotek Stockholm i samarbete med läns- och folkbibliotek Finansierat av.se http://delning.nu Rapporten författad av

Läs mer