Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media"

Transkript

1 Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning Jema Kulturundersökningar

2 Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under oktober månad 2010 intervjuat 100 biblioteksanvändare vid huvudbiblioteket i Höör boende i Höörs kommun. Frågorna har ställts personligen och haft formen av kortare bibliotekssamtal. Intervjuerna har omfattat personer från 16 år och uppåt och vid urvalet av dessa har största möjliga representativitet avseende ålder och kön eftersträvats. Med hänsyn till det begränsade antalet intervjuade ska samtliga angivna resultat tolkas med stor försiktighet och i flertalet fall mer ses som indikationer. Detta gäller i synnerhet vid uppdelning på bakgrundsvariablerna ålder och utbildning, då bastalen för respektive grupp är mycket låga. 2

3 1. Hur många gånger har du besökt detta bibliotek under de senaste 12 månaderna? Nära hälften av biblioteksanvändarna har besökt biblioteket någon eller några gånger per vecka och den andra hälften någon gång per månad. Endast ett fåtal har besökt biblioteket mer sällan. 3

4 Kvinnor tenderar i något större omfattning än män att besöka biblioteket flera gånger i veckan. Högutbildade tenderar att besöka biblioteket oftare än lågutbildade. 4

5 2. Hur många gånger har du använt biblioteket på nätet under de senaste 12 månaderna? Fyra av tio har använt biblioteket på nätet under det senaste året och av dessa har hälften gjort det någon gång per månad. Endast ett fåtal personer har uppgivit att de använder biblioteket på nätet oftare. 5

6 Denna fråga ställs till de som besökt biblioteket på nätet under de senaste 12 månaderna: 2b. Vilka digitala e-tjänster som biblioteket erbjuder på webben har du utnyttjat? Av de som utnyttjat bibliotekets tjänster på nätet under det senaste året har nära två tredjedelar reserverat bok eller annat media och nära hälften har förlängt lån respektive sökt i bibliotekskatalogen. 6

7 3. Ange hur informerad du känner dig om vad som händer på biblioteken i Höör, där 1 står för helt oinformerad och 5 står för mycket väl informerad. Nio av tio har en uppfattning om hur informerade de känner sig, och av dessa anger nära hälften en 5:a eller en 4:a, alltså att de känner sig mycket väl eller väl informerade. Män tenderar i högre utsträckning än kvinnor att sakna uppfattning, samtidigt som de män som har en uppfattning tenderar att känna sig något mer välinformerade än kvinnorna. 7

8 De äldre tenderar att känna sig något mer välinformerade än de yngre. 8

9 4. Hur skulle du helst vilja få information om vad som händer på biblioteket? En tredjedel av de tillfrågade biblioteksanvändarna önskar i första hand få information som nyhetsbrev via e-post och totalt önskar sig hälften av de tillfrågade detta i första eller andra hand. Ungefär en femtedel önskar i första hand få informationen via bibliotekets hemsida, i brevlådan eller via annonser. 9

10 De unga, i åldrarna år, tenderar att vilja ha information i brevlådan, medan de äldsta, från 65 år, tenderar att vilja få information via annonser. 10

11 5. Ange hur lätt eller svårt det brukar vara att hitta det du söker på biblioteket, där 1 står för mycket svårt och 5 står för mycket lätt. 5.1 Skönlitteratur. Fyra av fem av de tillfrågade användarna har en åsikt om hur lätt eller svårt det brukar vara att hitta det de söker på biblioteket. Av dessa anger drygt hälften en 5:a, att det är mycket lätt, och större delen av de övriga en 4:a, att det är lätt. Detta fördelar sig relativt jämnt mellan könen. 11

12 5. Ange hur lätt eller svårt det brukar vara att hitta det du söker på biblioteket, där 1 står för mycket svårt och 5 står för mycket lätt. 5.2 Barnlitteratur Hälften av de tillfrågade användarna har en uppfattning om hur lätt eller svårt det är att hitta barnlitteratur, och av dessa anger i princip samtliga en 5:a eller 4:a, alltså att det är mycket lätt eller lätt. Kvinnor tenderar att ha en uppfattning i större utsträckning än män. 12

13 5. Ange hur lätt eller svårt det brukar vara att hitta det du söker på biblioteket, där 1 står för mycket svårt och 5 står för mycket lätt. 5.3 Facklitteratur Sex av tio av de tillfrågade användarna har en uppfattning om huruvida de tycker att det är lätt eller svårt att hitta facklitteratur. Av dessa anger de allra flesta en 5:a eller 4:a, alltså att de tycker att det är mycket lätt eller lätt. Kvinnor har i betydligt högre grad än män en uppfattning. 13

14 5. Ange hur lätt eller svårt det brukar vara att hitta det du söker på biblioteket, där 1 står för mycket svårt och 5 står för mycket lätt. 5.4 Uppslagsverk/lexikon Endast en tredjedel av de tillfrågade användarna har en uppfattning om huruvida de tycker att det är lätt eller svårt att hitta uppslagsverk/lexikon på biblioteket. Av dessa anger de allra flesta en 5:a eller 4:a; mycket lätt eller lätt. Kvinnor tenderar att ha en uppfattning i större utsträckning än män. 14

15 5. Ange hur lätt eller svårt det brukar vara att hitta det du söker på biblioteket, där 1 står för mycket svårt och 5 står för mycket lätt. 5.5 Tidningar/tidskrifter Hälften av de tillfrågade användarna har en uppfattning om huruvida de tycker att det är lätt eller svårt att hitta tidningar/tidskrifter på biblioteket. Av dessa anger de allra flesta en 5:a; att det är mycket lätt och de flesta av de övriga en 4:a; att det är lätt. Kvinnor tenderar att ha en uppfattning i större utsträckning än män. 15

16 5. Ange hur lätt eller svårt det brukar vara att hitta det du söker på biblioteket, där 1 står för mycket svårt och 5 står för mycket lätt. 5.6 Ljudböcker att låna Hälften av de tillfrågade användarna har en uppfattning om huruvida de tycker att det är lätt eller svårt att hitta ljudböcker att låna på biblioteket. Av dessa anger de flesta en 5:a; att det är mycket lätt, och de flesta övriga en 4:a; att det är lätt. Kvinnor tenderar i något högre grad än män att ha en uppfattning. 16

17 5. Ange hur lätt eller svårt det brukar vara att hitta det du söker på biblioteket, där 1 står för mycket svårt och 5 står för mycket lätt. 5.7 Musik att låna Endast en tredjedel av de tillfrågade användarna har en uppfattning om huruvida de tycker att det är lätt eller svårt att hitta musik att låna på biblioteket. Av dessa anger två tredjedelar en 5:a, mycket lätt, och de flesta andra en 4:a, lätt. Detta fördelar sig relativt jämt mellan könen. 17

18 5. Ange hur lätt eller svårt det brukar vara att hitta det du söker på biblioteket, där 1 står för mycket svårt och 5 står för mycket lätt. 5.8 Film att låna Endast en tredjedel av de tillfrågade användarna har en uppfattning om huruvida de tycker att det är lätt eller svårt att hitta film att låna på biblioteket. Av dessa anger två tredjedelar en 5:a, mycket lätt, och de flesta andra en 4:a, lätt. Detta fördelar sig relativt jämt mellan könen. 18

19 5. Ange hur lätt eller svårt det brukar vara att hitta det du söker på biblioteket, där 1 står för mycket svårt och 5 står för mycket lätt. 5.9 Använda bibliotekets datorer Endast en fjärdel av de tillfrågade användarna har en uppfattning om huruvida de tycker att det är lätt eller svårt att använda bibliotekets datorer. Av dessa anger de flesta en 5:a, mycket lätt. Kvinnor tenderar att ha en uppfattning i större utsträckning än män. 19

20 6. Vilka var anledningen/anledningarna till att du valde att besöka biblioteket idag och vad var det sedan du gjorde när du väl var på biblioteket? De tillfrågade användarna gjorde det de planerade att göra när de väl kom till biblioteket, bortsett ifrån att låna film, vilket ingen hade uppgivit att de planerat men som några sedan gjorde. Ungefär lika många som planerade och sedan lånade skönlitteratur för vuxna hade också planerat att göra, och gjorde, annat på biblioteket. Det är jämnt mellan könen. 20

21 De yngre planerade att låna, och lånade, skönlitteratur för vuxna i långt större utsträckning än de äldre. När det gäller barnlitteratur är gruppen år överrepresenterad. Vad den tillfrågade faktiskt gjorde när han/hon väl var på biblioteket: 21

22 Om ip lånade något: 6b. Lånade du endast åt dig själv? Tre fjärdedelar av de tillfrågade användarna (77 av 100) hade lånat någonting på biblioteket. Av dessa lånade sex av tio bara till sig själv, en fjärdedel både åt sig själv och andra och en sjättedel bara åt andra. Kvinnor tenderar i större utsträckning att bara ha lånat åt sig själva, medan män tenderar att i större utsträckning ha lånat åt både sig själva och andra. 22

23 De i åldrarna år tenderar i större utsträckning att låna både åt sig själva och andra, och samtliga av de äldre, från 65 år och uppåt, hade enbart lånat åt sig själva. 23

24 7. I hur hög grad brukar du få den hjälp du behöver vid besök på detta bibliotek, där 1 står för inte alls och 5 står för helt och hållet? Fyra femtedelar av de tillfrågade uppger en 5:a; att de helt och hållet brukar få den hjälp de behöver när de besöker huvudbiblioteket i Höör. Ytterligare en tiondel uppger en 4:a, att de får den hjälp de behöver, och en knapp tiondel uppger att de inte behöver hjälp. Ingen av de tillfrågade uppger en 3:a, 2:a eller 1:a. Kvinnor tenderar att ge ett högre betyg än män; nio av tio kvinnor uppger att de helt och hållet får den hjälp de behöver. 24

25 8. Ange hur du upplever detta bibliotek, där 1 står för stämmer inte alls och 5 står för stämmer helt och hållet Personalen är vänlig och trevlig. Nio av tio av de tillfrågade biblioteksanvändarna ger en 5:a; att det stämmer helt och hållet att personalen är vänlig och trevlig. Övriga ger en 4:a och några få personer vet inte. Detta fördelar sig jämnt mellan könen. 25

26 8. Ange hur du upplever detta bibliotek, där 1 står för stämmer inte alls och 5 står för stämmer helt och hållet Personal finns på plats i låne- och infodiskarna. Nio av tio av ger en 5:a; att det stämmer helt och hållet att personalen finns på plats i låne- och infodiskarna. Övriga ger en 4:a och några få personer vet inte. Detta fördelar sig jämnt mellan könen. 26

27 8. Ange hur du upplever detta bibliotek, där 1 står för stämmer inte alls och 5 står för stämmer helt och hållet Personalen finns till hands ute i biblioteket. Åtta av tio av har en åsikt. Upplevelsen av om personalen finns till hands ute i biblioteket sprider sig relativt jämnt över betygen; och hälften av de som har en åsikt ger en 5:a eller 4:a, alltså att det stämmer helt och hållet eller att det stämmer. Kvinnor har i större utsträckning en åsikt än män. 27

28 8. Ange hur du upplever detta bibliotek, där 1 står för stämmer inte alls och 5 står för stämmer helt och hållet Jag får snabb service. Åtta av tio av ger en 5:a; att det stämmer helt och hållet att de får snabb service. De flesta övriga ger en 4:a; att det stämmer att de får snabb service. Detta fördelar sig relativt jämnt mellan könen. 28

29 8. Ange hur du upplever detta bibliotek, där 1 står för stämmer inte alls och 5 står för stämmer helt och hållet Personalen frågar aktivt om jag vill ha hjälp. Sex av sju har en åsikt. Upplevelsen av om personalen aktivt frågar om man vill ha hjälp sprider sig relativt jämnt över betygen. I princip lika många ger en 1:a, att det inte alls stämmer, som en 5:a; att det stämmer helt och hållet. Kvinnor tenderar i högre utsträckning än män att ha en åsikt och ger också generellt sätt högre betyg än män. 29

30 8. Ange hur du upplever detta bibliotek, där 1 står för stämmer inte alls och 5 står för stämmer helt och hållet Personalen ger relevanta råd och tips vid förfrågan. Åtta av tio av ger en 5:a; att det stämmer helt och hållet att de får relevanta råd och tips vid förfrågan. Betygen fördelar sig relativt jämnt mellan könen. 30

31 9. Om Höör ska satsa mer pengar på biblioteken, vad är det då viktigast att satsa på? Var fjärde av de tillfrågade biblioteksanvändarna uppger i första hand att Höör borde satsa mer på ett större urval av vuxenlitteratur, och ytterligare var en av tio anger detta i andra hand. Var sjunde anger i första eller andra hand att de önskar en kafeteria. 31

32 Män tenderar att i första hand efterfråga kafeteria och utökade öppettider och kvinnor mer föredrag/aktiviteter respektive bättre möjligheter för studenter. Högutbildade önskar i betydligt högre grad ett större urval av vuxenlitteratur än de med lägre utbildning. 32

33 10. Hur ser du på detta biblioteks framtid? Nio av tio av de tillfrågade biblioteksanvändarna har en åsikt, och av dessa tycker sju av tio att huvudbiblioteket ska ligga kvar på nuvarande plats. Var fjärde tycker att det ska flyttas till Höörs centrum. Detta fördelar sig jämnt mellan kvinnor och män och över utbildning. 33

34 De äldre tenderar i högre utsträckning än de yngre att önska att huvudbiblioteket flyttades till Höörs centrum, istället för att ligga kvar där det ligger. 34

35 12. Hur länge varade ditt besök på biblioteket idag? Fyra av tio stannade mellan fem och femton minuter, medan en tredjedel av besöken varade mellan femton minuter och en timme. Var tionde tillbringade mer än en timme på biblioteket. Var sjätte var inne och vände. 35

36 Av de som stannat minst fem minuter, tenderar kvinnorna att ha tillbringat mer tid på biblioteket än männen. Av de som enbart var inne och vände var dock nästan samtliga kvinnor. Några av de yngre, i åldrarna år, tillbringade mellan två och tre timmar på biblioteket. I övrigt fördelar det sig jämnt mellan åldrarna. Tillbringad tid på biblioteket fördelar sig jämnt över utbildning. 36

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Svenskarna och Internet

Svenskarna och Internet Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Olle Findahl Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Svenskarna och Internet 2012 Version 1.0 2012 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer