Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009"

Transkript

1 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S11JUN9. Ansvarig för undersökningen åt Vara kommun är Örjan Hultåker. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Metodbeskrivning 4 När, var och varför fritidsgårdsbesök 5 Övergripande betyg på fritidsgården 8 Fritidsgårdens aktiviteter 13 Fritidsgårdens personal 21 Fritidsgårdens lokaler och miljö 27 Påverkan och inflytande 33 Påverkan på Nöjd Fritidsgårds-index 37 Prioriteringsmatris 38 2

3 Sammanfattning I årets undersökning har 73 av besökarna besvarat frågor om fritidsgårdarna i Vara kommun. Det finns en stor andel mycket flitiga och återkommande besökare hos Vara kommuns fritidsgårdar. Hälften av dem som besvarat undersökningen (52 procent) brukar besöka någon av fritidsgårdarna flera gånger i veckan. Det viktigaste skälet för att besöka fritidsgården är att besökarna vill träffa vänner och kompisar. Men många besöker också fritidsgården för att spela biljard, fotboll, innebandy, pingis, m.m. eller för att delta i aktiviteter som tjejernas, resgrupp, killgrupp, fotografering, m.m.. SKOP har beräknat ett Nöjd Fritidsgårds-index (NFI) som kan variera mellan som lägst och som högst. För alla fritidsgårdsbesökare är NFI i genomsnitt 85. Totalt fick besökarna ange om de instämmer i eller tar avstånd från 39 påståenden om den fritidsgård som de oftast besöker. Besökarna har också gett tre sammanfattande betyg om fritidsgårdarna på en skala mellan 1=mycket dåligt och 5=mycket bra. Högst betyg (4,4) får fritidsgårdarnas personal. På andra plats kommer det sammanfattande betyget på fritidsgårdarnas lokaler och miljö (4,3). Därefter kommer det sammanfattande betyget på aktiviteterna (4,2). Lägst sammanfattande betyg (3,9) får påverkan och inflytande En prioriteringsmatris visar vilka faktorer som det är viktigast att förbättra och bevara för att få nöjda fritidsgårdsbesökare. Vara kommun bör därför satsa på att bevara höga betyg på fritidsgårdarnas aktiviteter och personal. 3

4 Metodbeskrivning Population och urval Undersökningen riktades till personer som besöker Vara kommuns fritidsgårdar. Urvalet bland besökare gjordes av fritidsgårdarnas personal. Frågeformulär I 29 års undersökning har i huvudsak samma frågor använts som vid de undersökningar som Vara kommun genomförde åren 24 och 26 tillsammans med andra konsulter. Nytt för i år några frågor som använts för att skapa ett Nöjd Fritidsgårds-index. Frågorna hade i huvudsak fasta svarsalternativ men formulären avslutades med en öppen frågor om vad kommunen kan göra för att förbättra fritidsgårdarna. Datainsamlingsmetod Fritidsgårdsbesökarna har besvarat ett frågeformulär som de fick av personalen på fritidsgårdarna. Datainsamlingsperiod Undersökningen genomfördes i maj och juni 29. Svarsfrekvens och bortfall Totalt delade fritidsgårdarnas personalen ut frågeformulär. Av dessa kom 97 tillbaka till SKOP i förseglade kuvert, men 24 var helt blanka. Denna redovisning bygger på svaren från 73 besökare på fritidsgårdarna. 4

5 När, var och varför besök 52 procent besöker flera gånger i veckan Hälften av dem som besvarat undersökningen (52 procent) brukar besöka någon av fritidsgårdarna flera gånger i veckan; Tabell 1. Ytterligare 4 procent gör det flera gånger i månaden. Det finns således en stor andel mycket flitiga och återkommande besökare på fritidsgårdarna i Vara kommun. 7 Hur ofta besöker Du någon av fritidsgårdarna i Vara? Flera gånger i veckan Flera gånger varje månad Några gånger varje halvår Några gånger varje år En gång per år eller mer sällan Ej svar År 26 År procent besöker vanligen Vara fritidsgård SKOP frågade vilken fritidsgård som ungdomarna vanligen besöker. De flesta besöker vanligen fritidsgården i Vara (75 procent); Tabell 2. På andra plats kommer fritidsgården i Vedum (14 procent) följd av fritidsgården i Kvänum ( procent). Vanligast att vilja träffa vänner och kompisar Brukarna fick frågan, Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker fritidsgårdarna i Vara kommun? De fick ange flera skäl. Vanligast (86 procent) är att besökarna vill träffa vänner och kompisar; Tabell 3. På andra plats kommer att spela biljard, fotboll, innebandy, pingis, m.m. (48 procent) och nästan lika många svarar att de vill delta i aktiviteter som tjejernas, resgrupp, killgrupp, fotografering, m.m. (41 procent). 5

6 Många (38 procent) vill också använda dator, surfa och maila, men de som vill göra så har minskat kraftigt sedan år 26 (71 procent). Tillgången på datorer har under de senaste tre åren ökat på många andra platser. Andra vanliga skäl till att besöka fritidsgårdarna är att fika eller köpa godis (37 procent) och att se på film eller tv (37 procent) Vilken fritidsgård besöker Du vanligtvis? Vara Kvänum Vedum Ej svar År 26 År Huvudsakliga skälen till att besöka fritidsgårdarna i Vara kommun? Flera svar fick anges. Spela biljard, idrott Vänner kompisar Aktiviteter Lyssna på musik Disco Fika köpa godis År 26 År 29 Se på film tv Dator surfa maila Läsa tidningar Annat 6

7 Det är mindre vanligt att besöka fritidsgårdarna p.g.a. disco (15 procent), att läsa tidningar (12 procent) eller att lyssna på musik (7 procent). Jämfört med år 26 är det nu färre som går på fritidsgårdarna för att läsa tidningar eller lyssna på musik. Kön och ålder på besökarna Det är ungefär lika många tjejer (47 procent) och killar (53 procent) som har besvarat fritidsgårdsenkäten; Tabell 5. Besökarna är födda 1993 (3 procent), 1994 (36 procent) och 1995 (29 procent); Tabell 4. 6 Kön och ålder År Kille Tjej Född 1992 Född 1993 Född 1994 Född

8 Övergripande betyg Nöjd Fritidsgårds-index NFI SKOP har för Vara kommun utvecklat ett Nöjd Fritidsgårds-index (NFI) som bygger på svaren från tre frågor. Nöjd Fritidsgårds-index varierar mellan och, där är mest missnöjd och mest nöjd. Kommunen bör eftersträva ett högt genomsnittlig Nöjd Fritidsgårds-index. NFI är 85 bland fritidsgårdarnas besökare Det genomsnittliga Nöjd Fritidsgårds-index är 85 bland alla besökare som besvarat undersökningens frågor; Tabell 5. De som besöker Vara fritidsgård (genomnsnitt=87) och fritidsgården i Kvänum (genomsnitt=86) är något mer nöjda än de som besöker fritidsgården i Vedum (genomsnitt=76). Nöjd Fritidsgårds-index (NFI) i Vara 29 Alla fritidsgårdsbesökare 85 Vara fritidsgård 87 Kvänums fritidsgård 86 Vedums fritidsgård

9 Nöjd Fritidsgårds-index (NFI) i Vara 29 Alla fritidsgårdsbesökare 85 Besöker flera gånger i veckan 89 Besöker mer sällan 8 Kille 82 Tjej Delbetyg Nöjdindex bygger på tre delfrågor mellan och som vägs samman till Nöjd fritidsgårds-index (NBI): - Övergripande betyg: Hur nöjd eller missnöjd är Du på det hela taget med den fritidsgården (som Du vanligen besöker)? - Motsvarar förväntningarna: Hur väl motsvarar den fritidsgården (som Du vanligen besöker) Dina förväntningar? - Jämförelse med den perfekta: Om Du tänker på en fritidsgård som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Din fritidsgård motsvarar en sådan? Det övergripande betyget på fritidsgården är i genomsnitt 87 bland samtliga besökare; Tabell 51. Genomsnittsbetyget är 86 för hur väl fritidsgården motsvarar förväntningarna; Tabell 52. Det lägsta genomsnittsbetyget (81) får jämförelsen med en helt perfekt fritidsgård; Tabell 53. Rangordningen mellan de tre delfrågorna följer ett mönster som är vanligt för Nöjd-index. 9

10 Nöjd Fritidsgårds-index i Vara 29 Nöjd Fritidsgårds-index (NFI) Hur nöjd eller missnöjd är Du på det hela taget med fritidsgården? Hur väl motsvarar fritidsgården Dina förväntningar? Hur nära eller långt ifrån anser Du att fritidsgården motsvarar en helt perfekt? Målsättningar för Nöjd Fritidsgårds-index SKOP rekommenderar att kommunerna har dubbla mål för Nöjd-index. Dels att få så högt genomsnittsbetyg som möjligt dels att minimera andelen missnöjda fritidsgårdsbesökare. De som är missnöjda kan ha behov som inte tillgodoses något som behöver åtgärdas men de missnöjda är också dåliga ambassadörer för kommunen när de berättar för sin omgivning att sitt missnöje. De som har ett Nöjd Fritidsgårds-index under 46 är missnöjda, de som har ett Nöjd Fritidsgårds-index över 56 är nöjda. Ungdomar med ett Nöjd Fritidsgårdsindex mellan 46 och 55 är varken nöjda eller missnöjda. 93 procent av besökarna är nöjda Nästan alla fritidsgårdsbesökare i Vara kommun (93 procent) är nöjda med den fritidsgård som de vanligen besöker och de har ett NFI över 55; Tabell 5. Fyra av fem (8 procent) har ett högt NBI över 75, de är ganska nöjda, mycket nöjda eller extremt nöjda. Drygt hälften (58 procent) är mycket eller extremt nöjd med ett NBI över 85. Ingen av fritidsgårdsbesökarna är missnöjd Ingen av de svarande fritidsgårdsbesökarna i Vara kommun ( procent) är missnöjd och har ett NFI under 46.

11 Extremt missnöjd 6-15 Mycket missnöjd Nöjd Fritidsgårds-index (NFI) Skala mellan =lägsta betyg och =högsta betyg Ganska missnöjd Litet missnöjd Svagt missnöjd Varken/ eller Svagt nöjd Litet nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd 96- Extremt nöjd 82 procent tycker att fritidsgården är bra För att erbjuda jämförelser med 26 års undersökning bland Varas fritidsgårdsbesökare ställdes frågan, Vilket sammanfattande betyg vill Du ge den fritidsgård Du vanligen besöker i Vara? Ungdomarna svarade på en skala mellan 1=mycket dålig och 5=mycket bra. 6 Vilket sammanfattande betyg vill Du ge den fritidsgård Du vanligen besöker i Vara? Mycket dålig Mycket bra Ej svar År 26 År 29 11

12 De flesta (82 procent) ger något av de två högsta betygen, dvs. svarar att fritidsgårdarna är 4 eller 5, dvs. att fritidsgårdarna är ganska eller mycket bra; Tabell 49. En majoritet (55 procent) svarar 5, dvs. att fritidsgårdarna är mycket bra. Medelbetyget (4,5) är detsamma som i 26 års undersökning (4,5). 12

13 Fritidsgårdens aktiviteter Sammanfattande betyg på aktiviteterna SKOP frågade, Vilket sammanfattande betyg vill Du ge aktiviteterna på fritidsgården Du vanligen besöker? Fritidsgårdsbesökarna svarade på en skala mellan 1=mycket dåligt och 5=mycket bra. Skalan balanserar på den neutrala mittpunkten 3, varför betygen 4 och 5 är ett högt och bra betyg. Betygen 1 och 2 är låga och dåliga betyg. 89 procent anser att aktiviteterna är bra De flesta av besökarna (89 procent) anser att aktiviteterna är bra, 36 procent anser att de är mycket bra; Tabell 17. Det är ingen ( procent) som anser att aktiviteterna är dåliga. Övriga svarar med det neutrala betyget 3 (11 procent). Medelbetyget är 4,2 på den femgradiga skalan, vilket är något lägre än år 26 (4,4). Medelbetyget är högre bland de flitigaste besökarna än bland dem som mindre ofta kommer till fritidsgårdarna Mycket dåliga Vilket sammanfattande betyg vill Du ge aktiviteterna på fritidsgården Du vanligen besöker? Skala mellan 1=mycket dåligt och 5=mycket bra Mycket bra Ej svar År 26 År 29 13

14 11 påståenden om aktiviteterna Fritidsgårdsbesökarna besvarade 11 påståenden om fritidsgårdarnas aktiviteter, Aktiviteterna på den fritidsgård Du vanligen besöker. Påståendena var positivt formulerade och intervjupersonerna valde mellan svarsalternativen 1. Tar avstånd helt 2. Tar avstånd delvis, 3. Varken/eller 4. Håller med delvis 5. Håller med helt. Allmänna aspekter på aktiviteterna Fyra av påståendena handlade om allmänna aspekter på fritidsgårdens aktiviteter. Alla har en hög grad av instämmande. 85 procent håller med om att öppettiderna är bra Högst betyg får öppettiderna; Tabell 6. De flesta av besökarna (85 procent) håller helt eller delvis med om att öppettiderna är bra, 59 procent håller helt med om detta. Det är relativ få (7 procent) som tar avstånd. Övriga svarar varken/eller och vet inte. 82 procent håller med om att det är bra information om vad man kan göra De flesta (82 procent) håller också helt eller delvis med om att det är bra information om vad man kan göra på fritidsgården, 56 procent håller med helt; Tabell 9. En av tio (12 procent) tar avstånd. 78 procent håller med om att det är bra information om vad som händer på gården Många (78 procent) håller helt eller delvis med om att det är bra information om vad som händer på fritidsgården, 48 procent håller med helt; Tabell. Det är nästan en av tio (8 procent) som tar avstånd. 78 procent håller med om att det är bra balans mellan killars och tjejers aktiviteter Det är fyra av fem (78 procent) som helt eller delvis håller med om att det är bra balans mellan aktiviteter för killar och tjejer, 44 procent håller med helt; Tabell 8. Några få (5 procent) tar avstånd. Det bör observeras att drygt varannan tjej (54 procent) håller med helt, men att bara var tredje kille (32 procent) gör det. Jämförelse med 26 års undersökning Alla de fyra påståenden som handlar om allmänna aspekter på aktiviteterna hade något högre genomsnittsinstämmande år 26 än i årets undersökning. 14

15 Det är bra öppettider på fritidsgården Påståenden om aktiviteter Allmänna aspekter - Fritidsgården har bra balans mellan aktiviteter för killar och för tjejer Det är bra information om vad man kan göra på fritidsgården Det är tydlig information om vad som händer på fritidsgården Håller med helt Håller med delvis 14 Påståenden om aktiviteter Allmänna aspekter Det är bra öppettider på fritidsgården Fritidsgården har bra balans mellan aktiviteter för killar och för tjejer Det är bra information om vad man kan göra på fritidsgården Det är tydlig information om vad som händer på fritidsgården Tar avstånd helt Tar avstånd delvis 15

16 Medelinstämmande 5 Medelinstämmande om aktiviteter - Allmänna aspekter Skala mellan 1=tar avstånd helt och 5=instämmer helt 4,5 4 3,5 3 Det är bra öppettider på fritidsgården Fritidsgården har bra balans mellan aktiviteter för killar och för tjejer Det är bra information om vad man kan göra på fritidsgården Det är tydlig information om vad som händer på fritidsgården År 26 År 29 Att aktiviteterna passar besökaren Fyra av påståendena gällde om fritidsgårdens aktiviteter passar besökarna. Alla har en hög grad av instämmande. 82 procent håller med om att det finns aktiviteter där besökaren kan delta aktivt De flesta besökarna (82 procent) håller helt eller delvis med om att fritidsgården har aktiviteter där besökaren själv kan vara med och delta aktivt, 4 procent håller helt med; Tabell 11. Relativ få (6 procent) tar avstånd. 81 procent håller med om att fritidsgården har lagom med aktiviteter De flesta (81 procent) håller också helt eller delvis med om att fritidsgårdens utbud av idrottsevenemang, livekonserter och liknande är lagom, 48 procent håller med helt; Tabell 12. Det är 6 procent som tar avstånd. 78 procent håller med om att fritidsgården anordnar aktiviteter som intresserar Många (78 procent) håller helt eller delvis med om att fritidsgården anordnar aktiviteter som intresserar besökaren, 29 procent håller med helt; Tabell 7. Det är nästan en av tio (9 procent) som tar avstånd. 76 procent håller med om att fritidsgården har aktiviteter som passar besökaren Tre av fyra (76 procent) håller helt eller delvis med om att fritidsgårdens utbud av idrottsevenemang, livekonserter och liknande som passar besökaren, 38 procent håller med helt; Tabell 13. Det är 7 procent som tar avstånd. 16

17 Jämförelse med 26 års undersökning Alla de fyra påståenden som handlar om att aktiviteterna skall passa besökaren hade något högre genomsnittsinstämmande år 26 än i årets undersökning Fritidsgården anordnar aktiviteter som intresserar mig Påståenden om aktiviteter Att de passar besökaren - Fritidsgården har aktiviteter där jag själv kan vara med och delta aktivt Fritidsgårdens utbud av idrottsevenemang, livekonserter och liknande är lagom Fritidsgårdens utbud av idrottsevenemang, livekonserter och liknande passar mig Håller med helt Håller med delvis Fritidsgården anordnar aktiviteter som intresserar mig Påståenden om aktiviteter Att de passar besökaren - Fritidsgården har aktiviteter där jag själv kan vara med och delta aktivt Fritidsgårdens utbud av idrottsevenemang, livekonserter och liknande är lagom Fritidsgårdens utbud av idrottsevenemang, livekonserter och liknande passar mig Tar avstånd helt Tar avstånd delvis 17

18 Jämförelse med 26 års undersökning Alla de fyra påståenden som handlar om arbetet för en drogfri miljö utan våld och rasism hade något högre genomsnittsinstämmande år 26 än i årets undersökning. Medelinstämmande 5 Medelinstämmande om aktiviteter - att de passar besökaren Skala mellan 1=tar avstånd helt och 5=instämmer helt 4,5 4 3,5 3 Fritidsgården anordnar aktiviteter som intresserar mig Fritidsgården har aktiviteter där jag själv kan vara med och delta aktivt Fritidsgårdens utbud av idrottsevenemang, livekonserter och liknande är lagom Fritidsgårdens utbud av idrottsevenemang, livekonserter och liknande passar mig År 26 År 29 Arbete för drogfri miljö utan våld och rasism Fyra av påståendena gällde fritidsgårdens arbete för att skapa en drogfri miljö utan våld och rasism. 76 procent håller med om att Fritidsgården arbetar aktivt för en drogfri miljö Tre av fyra besökare (76 procent) håller helt eller delvis med om att fritidsgården arbetar aktivt för att främja en drogfri miljö, 64 procent håller helt med; Tabell 14. Det är 8 procent som tar avstånd från påståendet. 61 procent håller med om att fritidsgården arbetar aktivt för en våldsfri miljö Tre av fem (61 procent) håller helt eller delvis med om att fritidsgården arbetar aktivt för att främja en miljö som är fri från våld, 42 procent håller med helt; Tabell 16. Det är 5 procent som tar avstånd från påståendet. 6 procent håller med om att fritidsgården arbetar aktivt för att motverka rasism Det är också tre av fem (6 procent) som håller med helt eller delvis om att fritidsgården arbetar aktivt för att motverka rasism, 37 procent håller med helt; Tabell 15. Det är 7 procent som tar avstånd från påståendet. 18

19 Fritidsgården arbetar aktivt för att främja en drogfri miljö Påståenden om aktiviteter Mot våld, rasism & droger - Fritidsgården arbetar aktivt för att motverka rasism Fritidsgården arbetar aktivt för att främja en miljö som är fri från våld Håller med helt Håller med delvis Fritidsgården arbetar aktivt för att främja en drogfri miljö Påståenden om aktiviteter Mot våld, rasism & droger - Fritidsgården arbetar aktivt för att motverka rasism Fritidsgården arbetar aktivt för att främja en miljö som är fri från våld Tar avstånd helt Tar avstånd delvis 19

20 Medelinstämmande 5 Medelinstämmande om aktiviteter - mot våld, rasism & droger Skala mellan 1=tar avstånd helt och 5=instämmer helt 4,5 4 3,5 3 Fritidsgården arbetar aktivt för att främja en drogfri miljö Fritidsgården arbetar aktivt för att motverka rasism År 26 År 29 Fritidsgården arbetar aktivt för att främja en miljö som är fri från våld Det viktigaste påståendet om aktiviteterna En analys av sambanden visar den viktigaste faktorn för att få höga sammanfattande betyg på fritidsgårdarnas aktiviteter. Besökarnas instämmande i påståendet att Fritidsgården anordnar aktiviteter som intresserar mig är det enda av de 11 påståendena som har ett statistiskt säkerställt samband med det sammanfattande betyget på aktiviteterna. 2

21 Fritidsgårdens personal Sammanfattande betyg på personalen SKOP frågade, Vilket sammanfattande betyg vill Du ge personalen på fritidsgården Du vanligen besöker? 86 procent anser att personalen är bra De flesta av besökarna (86 procent) anser att personalen är bra och ger betygen 4 eller 5 på den femgradiga skalan, en majoritet (53 procent) anser att personalen är mycket bra och ger det högsta betyget 5; Tabell 29. Det är nästan ingen (1 procent) som ger ett dåligt betyg 1 eller 2 till personalen. Övriga svarar med det neutrala betyget 3 ( procent) eller vet inte (3 procent). Medelbetyget är 4,4 på den femgradiga skalan, vilket är något lägre än år 26 (4,7). Det är högre bland de flitigaste besökarna än bland dem som mindre ofta kommer till fritidsgården, och det är högre bland tjejer än bland killar Vilket sammanfattande betyg vill Du ge personalen på fritidsgården Du vanligen besöker? Skala mellan 1=mycket dåligt och 5=mycket bra 1 Mycket dåligt Mycket bra Ej svar År 26 År påståenden om personalen Fritidsgårdsbesökarna besvarade 11 påståenden om personalen på fritidsgårdarna i Vara, Personalen på den fritidsgård Du vanligen besöker. Alla påståendena var positivt formulerade. Personalen får genomgående höga betyg. 21

22 83 procent håller med om att personalen har ofta bra och roliga idéer på aktiviteter De flesta (83 procent) håller helt eller delvis med om att personalen ofta har bra och roliga idéer på aktiviteter, 49 procent håller med helt; Tabell 22. Det är 8 procent som tar avstånd. Påståenden om personalen Det är lätt att bli kompis med personalen Personalen tar sig tid om jag vill tala om något Personalen är rättvis Personalen har bra kontroll över vad som händer på fritidsgården Personalen har ofta bra och roliga idéer på aktiviteter Personalen sätter bra gränser för vad man får och inte får göra Håller med helt Håller med delvis 14 Påståenden om personalen Det är lätt att bli kompis med personalen Personalen tar sig tid om jag vill tala om något Personalen är rättvis Personalen har bra kontroll över vad som händer på fritidsgården Personalen har ofta bra och roliga idéer på aktiviteter Personalen sätter bra gränser för vad man får och inte får göra Tar avstånd helt Tar avstånd delvis 22

23 81 procent håller med om att det är lätt att bli kompis med personalen De flesta (81 procent) håller helt eller delvis med om att det är lätt att bli kompis med personalen, 66 procent håller med helt; Tabell 18. Det är 8 procent som tar avstånd. Påståenden om personalen Det är bra fördelning mellan män och kvinnor som jobbar på fritidsgården Personalen hanterar konflikter på ett bra sätt Personalen är öppen för synpunkter och idéer Jag har förtroende för personalen på fritidsgården Personalen behandlar killar och tjejer lika Håller med helt Håller med delvis Det är bra fördelning mellan män och kvinnor som jobbar på fritidsgården Påståenden om personalen - Personalen hanterar konflikter på ett bra sätt Personalen är öppen för synpunkter och idéer Jag har förtroende för personalen på fritidsgården Personalen behandlar killar och tjejer lika Tar avstånd helt Tar avstånd delvis 23

24 81 procent håller med om att personalen behandlar killar och tjejer lika De flesta (81 procent) håller helt eller delvis med om att personalen behandlar killar och tjejer lika, 63 procent håller med helt; Tabell 28. Det är 4 procent som tar avstånd. 8 procent håller med om att personalen tar sig tid om jag vill tala om något Något färre (8 procent) håller helt eller delvis med om att personalen tar sig tid om jag vill tala om något, 53 procent håller med helt; Tabell 19. Det är 5 procent som tar avstånd. 79 procent håller med om att det är bra fördelning mellan män och kvinnor Många (79 procent) håller helt eller delvis med om att det är bra fördelning mellan män och kvinnor som jobbar på fritidsgården, 56 procent håller med helt; Tabell 24. Det är 8 procent som tar avstånd. 78 procent håller med om att personalen har bra kontroll över vad som händer Många (78 procent) håller också helt eller delvis med om att personalen har bra kontroll över vad som händer på fritidsgården, 52 procent håller med helt; Tabell 21. Det är 7 procent som tar avstånd. 78 procent håller med om att personalen är öppen för synpunkter och idéer Det är också många (78 procent) som helt eller delvis håller med om att personalen är öppen för synpunkter och idéer, 51 procent håller med helt; Tabell 26. Det är 7 procent som tar avstånd. 77 procent håller med om att personalen sätter bra gränser Många (77 procent) håller helt eller delvis med om att personalen sätter bra gränser för vad man får och inte får göra, 59 procent håller med helt; Tabell 23. Det är 9 procent som tar avstånd. 76 procent håller med om att de har förtroende för personalen på fritidsgården Nästan lika många (76 procent) håller helt eller delvis med om de har förtroende för personalen på fritidsgården, 6 procent håller med helt; Tabell 27. Det är 9 procent som tar avstånd. 74 procent håller med om att personalen är rättvis Många (74 procent) håller också helt eller delvis med om att personalen är rättvis, 48 procent håller med helt; Tabell 2. Det är 6 procent som tar avstånd. 73 procent håller med om att personalen hanterar konflikter på ett bra sätt Något färre (73 procent) håller helt eller delvis med om att personalen hanterar konflikter på ett bra sätt, 48 procent håller med helt; Tabell 25. Det är 9 procent som tar avstånd. 24

25 Jämförelse med 26 års undersökning Av alla de 11 påståenden som handlar om personalen är det bara ett som i år har högre genomsnittsinstämmande än i 26 års undersökning. Det är påståendet att det är bra fördelning mellan män och kvinnor som jobbar på fritidsgården. 4,5 4 3,5 3 Det är lätt att bli kompis med personalen Medelinstämmande om personalen Skala mellan 1=tar avstånd helt och 5=instämmer helt Personalen tar sig tid om jag vill tala om något Personalen är rättvis Personalen har bra kontroll över vad som händer på fritidsgården Personalen har ofta bra och roliga idéer på aktiviteter Personalen sätter bra gränser för vad man får och inte får göra År 26 År 29 Medelinstämmande 5 Medelinstämmande 5 Medelinstämmande om personalen Skala mellan 1=tar avstånd helt och 5=instämmer helt 4,5 4 3,5 3 Det är bra fördelning mellan män och kvinnor som jobbar på fritidsgården Personalen hanterar konflikter på ett bra sätt Personalen är öppen för synpunkter och idéer Jag har förtroende för personalen på fritidsgården Personalen behandlar killar och tjejer lika År 26 År 29 25

26 Det viktigaste påståendet om personalen En analys visar att det är svaren om förtroendet som är den viktigaste faktorn för att ge höga sammanfattande betyg på fritidsgårdens personal. 26

27 Fritidsgårdens lokaler och miljö Sammanfattande betyg på lokalerna och miljön SKOP frågade, Vilket sammanfattande betyg vill Du ge lokalerna och miljön på den fritidsgård Du vanligen besöker i Vara kommun? 83 procent anser att lokalerna och miljön är bra De flesta av besökarna (83 procent) anser att lokalerna och miljön är bra och ger betygen 4 eller 5 på den femgradiga skalan, 45 procent svarar mycket bra och ger det högsta betyget 5; Tabell 42. Nästan ingen (1 procent) ger ett dåligt betyg 1 eller 2 till lokalerna och miljön. Övriga svarar med det neutrala betyget 3 (14 procent) eller vet inte (1 procent). Medelbetyget är 4,3 på den femgradiga skalan, vilket är obetydligt högre än år 26 (4,2) Vilket sammanfattande betyg vill Du ge lokalerna och miljön på fritidsgården Du vanligen besöker? Skala mellan 1=mycket dåligt och 5=mycket bra 1 Mycket dåligt Mycket bra Ej svar År 26 År påståenden om lokalerna och miljön Fritidsgårdsbesökarna besvarade 12 påståenden om lokalerna och miljön på fritidsgårdarna, Lokaler och miljö på den fritidsgård Du vanligen besöker. Alla påståendena var positivt formulerade. 27

28 Den fysiska miljön 91 procent håller med om att det är trevliga lokaler Nästan alla (91 procent) håller med helt eller delvis om att det är trevliga lokaler, 62 procent håller med helt; Tabell 3. Det är 5 procent som tar avstånd Trevliga lokaler Bra möjligheter ställa väskor/påsar hänga kläder Påståenden om lokalerna och miljön Den fysiska miljön - Snyggt och välstädat Toaletter välstädade välskötta Ej svårt att komma in på fritidsgården Bra ventilation Håller med helt Håller med delvis Trevliga lokaler Påståenden om lokalerna och miljön Den fysiska miljön - Bra möjligheter ställa väskor/påsar hänga kläder Snyggt och välstädat Toaletter välstädade välskötta Ej svårt att komma in på fritidsgården Bra ventilation Tar avstånd helt Tar avstånd delvis 28

29 88 procent håller med om bra möjligheter att ställa saker och hänga kläder De flesta (88 procent) håller helt eller delvis med om att det finns bra möjligheter att ställa ifrån sig väskor och påsar och hänga av sig kläder på fritidsgården, 55 procent håller helt med; Tabell 31. Det är 8 procent som tar avstånd. 87 procent håller med om att det är lätt att komma in på fritidsgården De flesta (87 procent) håller helt eller delvis med om att det inte är några trappor, tunga dörrar och annat som gör det svårt att komma in på fritidsgården, 71 procent håller helt med; Tabell 35. Det är 7 procent som tar avstånd. 86 procent håller med om att det är snyggt och välstädat på fritidsgården De flesta (86 procent) håller helt eller delvis med om att det är snyggt och välstädat på fritidsgården, 67 procent håller med helt; Tabell 33. Det är 8 procent som tar avstånd. 83 procent håller med om att toaletterna är välstädade och välskötta De flesta (83 procent) håller helt eller delvis med om att toaletterna är välstädade och välskötta på fritidsgården, 67 procent håller med helt; Tabell 34. Det är 7 procent som tar avstånd. 8 procent håller med om att ventilationen är bra De flesta (8 procent) håller helt eller delvis med om att ventilationen är bra, 48 procent håller med helt; Tabell 37. Det är 4 procent som tar avstånd. Medelinstämmande 5 Medelinstämmande om den fysiska miljön Skala mellan 1=tar avstånd helt och 5=instämmer helt 4,5 4 3,5 3 Trevliga lokaler Bra möjligheter ställa väskor/påsar hänga kläder Snyggt och välstädat Toaletter välstädade välskötta Ej svårt att komma in på fritidsgården Bra ventilation År 26 År 29 29

30 Jämförelse med 26 års undersökning För de sex påståenden som handlar om den fysiska miljön är det fyra som i år har högre genomsnittsinstämmande än i 26 års undersökning. Det enda som i år har lägre grad av genomsnittsinstämmande är påståendet att ventilationen är bra. Ro, ordning och stämning 89 procent håller med om att det är trevlig stämning De flesta (89 procent) håller helt eller delvis med om att det är trevlig stämning på fritidsgården, 62 procent håller helt med; Tabell 36. Det är 4 procent som tar avstånd. 87 procent håller med om att de känner sig säkra och trygga De flesta (87 procent) håller helt eller delvis med om att de känner sig säkra och trygga på fritidsgården, 71 procent håller helt med; Tabell 4. Det är 4 procent som tar avstånd. 82 procent håller med om att det finns bra möjligheter att sitta och läsa De flesta (82 procent) håller helt eller delvis med om att det finns bra möjligheter att sitta och läsa på fritidsgården, 48 procent håller helt med; Tabell 32. Det är procent som tar avstånd. 82 procent håller med om att det finns utrymmen där man kan vara ifred De flesta (82 procent) håller helt eller delvis med om att det finns utrymmen där man kan vara ifred på fritidsgården, 49 procent håller helt med; Tabell 38. Det är 9 procent som tar avstånd. 77 procent håller med om att det är lagom ljudnivå En stor majoritet (77 procent) håller helt eller delvis med om att det är lagom ljudnivå, 36 procent håller med helt; Tabell 41. Det är 7 procent tar avstånd. 63 procent håller med om att sällan förekommer stölder En stor majoritet (63 procent) håller med helt eller delvis med om att det sällan förekommer stölder på fritidsgården, 41 procent håller med helt; Tabell 39. Det är 11 procent tar avstånd. Det är relativt många (23 procent) som inte vet. Jämförelse med 26 års undersökning Det är bara ett av de sex påståenden som handlar om ro, ordning och stämning som i år har högre genomsnittsinstämmande än i 26 års undersökning. Det gäller påståendet att det finns utrymmen där man kan vara ifred. 3

31 Bra möjligheter att läsa Påståenden om lokalerna och miljön Ro, ordning och stämning - Trevlig stämning Utrymmen där man kan vara ifred Sällan stölder Känner mig säker och trygg Lagom ljudnivå på biblioteket Håller med helt Håller med delvis Bra möjligheter att sitta och läsa läsa Påståenden om lokalerna och miljön Ro, ordning och stämning - Trevlig stämning Utrymmen där man kan vara ifred Sällan stölder Känner mig säker och trygg Lagom ljudnivå på biblioteket Tar avstånd helt Tar avstånd delvis 31

32 Medelinstämmande 5 Medelinstämmande om ro, ordning och stämning Skala mellan 1=tar avstånd helt och 5=instämmer helt 4,5 4 3,5 3 Bra möjligheter att sitta och läsa läsa Trevlig stämning Utrymmen där man kan vara ifred Sällan stölder Känner mig säker och trygg Lagom ljudnivå på biblioteket År 26 År 29 32

33 Påverkan och inflytande Sammanfattande betyg på påverkan/inflytande SKOP frågade, Vilket sammanfattande betyg vill Du ge påverkan och inflytande på fritidsgården Du vanligen besöker? 65 procent anser att påverkan & inflytande är bra En stor majoritet av besökarna (65 procent) anser att påverkan och inflytande är bra och ger betygen 4 eller 5 på den femgradiga skalan, 21 procent svarar mycket bra och ger det högsta betyget 5; Tabell 48. Bara ett fåtal (4 procent) ger ett dåligt betyg 1 eller 2 till påverkan och inflytande. Övriga svarar med det neutrala betyget 3 (25 procent) eller vet inte (7 procent). Medelbetyget är 3,9 på den femgradiga skalan, vilket är lägre än år 26 (4,3) Vilket sammanfattande betyg vill Du ge påverkan och inflytande på fritidsgården Du vanligen besöker? Skala mellan 1=mycket dåligt och 5=mycket bra 1 Mycket dåligt Mycket bra Ej svar År 26 År 29 5 påståenden om påverkan och inflytande Fritidsgårdsbesökarna besvarade 5 påståenden om påverkan och inflytande på fritidsgårdarna, Möjligheten att vara med och påverka den fritidsgård Du vanligen besöker. Alla påståendena var positivt formulerade. 33

34 71 procent håller med om att de har möjlighet att påverka valet av aktiviteter Många (71 procent) håller helt eller delvis med om de har möjlighet att vara med och påverka valet av aktiviteter på fritidsgården, 37 procent håller helt med; Tabell 43. Det är 4 procent som tar avstånd Påverka valet av aktiviteter Påståenden om påverkan och inflytande - Möjlighet att delta i stormöten Möjlighet att säga vad man tycker på stormötena Personalen ser till att stormötesbesluten genomförs Får bra information om besluten på stormötena Håller med helt Håller med delvis Påståenden om påverkan och inflytande Påverka valet av aktiviteter Möjlighet att delta i stormöten Möjlighet att säga vad man tycker på stormötena Personalen ser till att stormötesbesluten genomförs Får bra information om besluten på stormötena Tar avstånd helt Tar avstånd delvis 34

35 56 procent håller med om att de har möjlighet att delta i stormöten Drygt hälften (56 procent) håller helt eller delvis med om att de har möjlighet att delta i fritidsgårdens stormöten, 29 procent håller helt med; Tabell 44. Det är 6 procent som tar avstånd. Relativt många (36 procent) vet inte. 52 procent håller med om att personalen ser till att stormötesbesluten genomförs Varannan (52 procent) håller helt eller delvis med om att personalen på fritidsgården ser till att det som beslutas på stormötena också genomförs, 3 procent håller helt med; Tabell 46. Det är 2 procent som tar avstånd. Relativt många (38 procent) vet inte. 46 procent håller med om att de får bra information om stormötenas beslut Mindre än hälften (46 procent) håller helt eller delvis med om att de får bra information om vad som har beslutats på stormötena, 27 procent håller helt med; Tabell 47. Det är 9 procent som tar avstånd. Relativt många (34 procent) vet inte. 45 procent håller med om bra möjlighet att säga vad de tycker på stormötena Mindre än hälften (45 procent) håller helt eller delvis med om att de får bra möjligheter att säga vad de tycker på stormötena, 3 procent håller helt med; Tabell 45. Det är 6 procent som tar avstånd. Relativt många (4 procent) vet inte. Jämförelse med 26 års undersökning För fyra av de fem påståendena om påverkan och inflytande har genomsnittsinstämmande sjunkit jämfört med 26 års undersökning. Medelinstämmande 5 Medelinstämmande om påverkan och inflytande Skala mellan 1=tar avstånd helt och 5=instämmer helt 4,5 4 3,5 3 Påverka valet av aktiviteter Möjlighet att delta i stormöten Möjlighet att säga vad man tycker på stormötena År 26 År 29 Personalen ser till att stormötesbesluten genomförs Får bra information om besluten på stormötena 35

36 Viktigaste påståendet om påverkan & inflytande En analys visar att det är svaren om att man får bra information om vad som har beslutats på stormötena som är den viktigaste faktorn för att ge höga sammanfattande betyg på påverkan och inflytande. 36

37 Påverkan på Nöjd Fritidsgårds-index SKOP har analyserat vad som har störst påverkan och effekt på Nöjd Fritidsgårdsindex. Störst inverkan på Nöjd Fritidsgårds-index i Vara kommun har det centrala i fritidsgårdarnass verksamhet, dvs. aktiviteterna. Ju högre sammanfattande betyg på aktiviteterna, desto högre Nöjd Fritidsgårds-index. På andra plats kommer personalen. Ju högre sammanfattande betyg på fritidsgårdarnas personal, desto högre Nöjd Fritidsgårds-index. Därefter följer lokalerna och miljön. Ju högre sammanfattande betyg på lokalerna och miljön, desto högre Nöjd Fritidsgårds-index. Det finns inget statistiskt säkerställt samband mellan det sammanfattande betyget för påverkan och inflytande och Nöjd Fritidsgårds-index. Påverkan och effekt på Nöjd Fritidsgårds-index Aktiviteterna Personalen Lokalerna och miljön Påverkan och inflytande 37

38 Prioriteringsmatris Jämförelse mellan sammanfattande betyg Som visats i respektive avsnitt ger fritidsgårdens i Vara besökare högst sammanfattande betyg till personalen (4,4) på den femgradiga skalan mellan 1 och 5. På andra plats kom det sammanfattande betyget på lokalerna och miljön med 4,3. Därefter kom det sammanfattande betyget på aktiviteterna (4,2). Lägst sammanfattande betyg (3,9) fick påverkan och inflytande. Medelvärde 5 Genomsnittligt sammanfattande betyg för Skala mellan 1=mycket dåligt och 5=mycket bra 4,5 4 3,5 3 Aktiviteterna Personalen Lokalerna och miljön Påverkan och inflytande Prioritera Det är viktigast att förbättra de faktorer som både fått relativt låga betyg och som har relativt stor påverkan på Nöjd Fritidsgårdsindex-index (NFI). Det är också viktigt att bevara höga betyg på de faktorer som har stark påverkan på Nöjd Fritidsgårds-index. Vara kommun bör därför satsa på att bevara höga betyg på fritidsgårdarnas aktiviteter och personal. 38

39 Prioriteringsmatris Relativt låga betyg Mindre viktiga Påverkan och inflytande Prioritera Relativt höga betyg Kan bli ett hot Lokalerna och miljön Viktigt att bevara höga betyg Aktiviteterna Personalen Svagare påverkan på Nöjd Fritidsgårds-index Starkast påverkan på Nöjd Fritidsgårds-index 39

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun?

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun? Allmänna frågor 1. Hur ofta besöker Du något av biblioteken i Vara kommun? Besöker flera gånger i 34 31 34 27 29 34 51+ 31 25 36 36 100+ - 33 58 20 56 månaden Flera gånger i veckan 8 12 6 12 10 3 10 6

Läs mer

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR Rapport Total Försommaren 2006 ARS P0766 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun år 2017

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun år 2017 år 2017 har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 18 september till den 30 oktober 2017.

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Rapport till tankesmedjan SNOS & tidningen SecurityUser april 2013

Rapport till tankesmedjan SNOS & tidningen SecurityUser april 2013 -research AB tankesmedjan SNOS & tidningen SecurityUser SKOP har på uppdrag av tidningen SecurityUser samt tankesmedjan SNOS intervjuat drygt 300 poliser i chefsbefattning. Intervjuerna gjordes mellan

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26

Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26 Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26 1. Är du tjej eller kille? Är du tjej eller kille? A. Tjej 28 37,8 B. Kille 46 62,2 Total 74 100 100% (74/74) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 10 12 30

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2015

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2015 År 2015 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 1 till 30 juni 2015. Resultaten

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S4DEC18.

Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S4DEC18. Rapport till Mölndals stad -analys, har på uppdrag av Mölndals stad gjort en varumärkesundersökning bland stadens invånare och bland dem som bor i övriga delar av Storgöteborg. Huvudresultaten redovisas

Läs mer

Rapport till FAR maj 2012

Rapport till FAR maj 2012 -research SKOP har på uppdrag av FAR genomfört tre undersökningar om förtroendet för revisorer och redovisningskonsulter. En undersökning genomfördes bland politiker, en bland företagare/företagsledare

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2011 Länsstyrelsen i Värmlands län

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2011 Länsstyrelsen i Värmlands län Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2011 Länsstyrelsen i Värmlands län Förord Det är viktigt att skapa former för att ta till vara på våra målgruppers synpunkter i länsstyrelsernas

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2015

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2015 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01-1 Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se Innehållsförteckning

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Sätunaskolan. Föräldrar År 5 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Sätunaskolan. Föräldrar År 5 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Föräldrar År - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3 4 2 Medelvärde 3, 2. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 3 9 20 2 3 3, 43 2 7 3. Mitt barn får det stöd

Läs mer

Anmälningsärende Dnr 3.4/4732/2013 Sida 2 (2)

Anmälningsärende Dnr 3.4/4732/2013 Sida 2 (2) Anmälningsärende Dnr 3.4/4732/2013 Sida 2 (2) Svarsalternativen stämmer ganska bra och stämmer mycket bra anses motsvara att påståendet stämmer. Den sammanlagda procentandel som svarat att påståendet stämmer

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun juni 2009

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun juni 2009 i Vetlanda kommun SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 26 maj till 6. Resultaten

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

SKOP. Rapport till NNR om regelförenklingar april/maj 2011

SKOP. Rapport till NNR om regelförenklingar april/maj 2011 om regelförenklingar gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-). I intervjuades cirka 600 företagare/företagsledare på uppdrag av bland andra NNR. Undersökningens genomförande

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00%

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Elevenkäten 2009 - Rapport skapad 2009-11-25 11:40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön 1. Om mig Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Klass 5A 5B 5C K 29,03% 35,48% 35,48% M 41,18% 32,35% 26,47% Kön K M K

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd s resultat stockholm.se Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Konsult: Enkätfabriken AB 2 Innehåll Staden 4 6 Metod 7 Målgrupp och bortfall 8 Resultat 8 Resultatens

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Haparanda stad. Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät

Haparanda stad. Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät 20 Haparanda stad Invånarenkät 20 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Förklaringar av diagram Resultat Övergripande index Index per frågeområde Per fråga

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2017 Markör AB 1 (15) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Källskolan. Elever År 8 - Våren Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Källskolan. Elever År 8 - Våren Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Kunskaper och bedömning Medelvärde 9,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 8, föregående år 1 10, 8 1,1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 9,0 föregående år

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Rapport till Företagarna december 2011

Rapport till Företagarna december 2011 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela riket. Mellan den 6 och 27 intervjuades 1. ungdomar på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningens reception. Juni 2006

Brukarundersökning. Socialförvaltningens reception. Juni 2006 Brukarundersökning Socialförvaltningens reception 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Kundundersökning inom handikappomsorgen, Karlstads kommun 2012 Kundundersökning

Kundundersökning inom handikappomsorgen, Karlstads kommun 2012 Kundundersökning Kundundersökning inom handikappomsorgen, Karlstads kommun 2012 Kundundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB Attityd i Karlstad AB 2012 1 Sammanfattning Den nu föreliggande undersökningen inom LSS-området (LSS:

Läs mer

6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet

6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet 6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet 6.1 Inledning Tabell 39. Påstående: På det hela taget är KFM:s tillgänglighet bra, procent. TOTAL TOTAL 2001 2002 Instämmer (4+5) 48+ 43 Varken eller (3) 23

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011 År 2011 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 26 maj till 9. Resultaten redovisas

Läs mer

Kundundersökning mars Operatör: Kalmar Länstrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: T83 Linköping-Västervik

Kundundersökning mars Operatör: Kalmar Länstrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: T83 Linköping-Västervik Kundundersökning mars Operatör: Kalmar Länstrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: T3 Linköping-Västervik Innehållsförteckning Bakgrund och syfte s. 3 Metodbeskrivning s. Klassificering av indexnivåer s. Prioriteringsanalys

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 9 svar, 4% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 49 48 48 40 4 Medelvärde,4,, 8 9 6, 4. Mitt barns

Läs mer

Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät

Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Förklaringar av diagram Resultat Övergripande index Index per frågeområde Per fråga Respondentprofil

Läs mer

Hur viktigt har följande varit för ditt val av gymnasieutbildning?

Hur viktigt har följande varit för ditt val av gymnasieutbildning? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan, gymnasieskolan eller går du inte i skolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt,

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Rapport brukarenkät

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Äventyret - I Ur och Skur förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 82%

Äventyret - I Ur och Skur förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren 4 svar, 8% - I Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. Äventyret Ur och Skur förskola föregående år 0 8 6 4 34 4 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt

Läs mer

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 44 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012 Elever År - Våren 7 svar, 0% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 7 0 7 Medelvärde,,,,7. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 7 7 7,7,7,7,.

Läs mer

Kundundersökning mars Operatör: Kalmar Länstrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: T84 Linköping-Kalmar

Kundundersökning mars Operatör: Kalmar Länstrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: T84 Linköping-Kalmar Kundundersökning mars Operatör: Kalmar Länstrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: T Linköping-Kalmar Innehållsförteckning Bakgrund och syfte s. Metodbeskrivning s. Klassificering av indexnivåer s. Prioriteringsanalys

Läs mer

Kungsbacka TK. Medlemsundersökning, Karin Hedelin-Lundén

Kungsbacka TK. Medlemsundersökning, Karin Hedelin-Lundén Kungsbacka TK Medlemsundersökning, 2019 Karin Hedelin-Lundén Bakgrund, syfte och metod Bakgrund och syfte Kungsbacka Tennisklubb är en förening i Kungsbacka med ca 900 medlemmar, varav ca hälften är verksamma

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Kundundersökning mars Operatör: Norrtåg Trafikslag: Tåg Sträcka: T35 Umeå-Sundsvall

Kundundersökning mars Operatör: Norrtåg Trafikslag: Tåg Sträcka: T35 Umeå-Sundsvall Kundundersökning mars Operatör: Norrtåg Trafikslag: Tåg Sträcka: T Umeå-Sundsvall Innehållsförteckning Bakgrund och syfte s. Metodbeskrivning s. Klassificering av indexnivåer s. Prioriteringsanalys s.

Läs mer

Källskolan. Föräldrar År 8 - Våren Genomsnitt Upplands-Bro kommun

Källskolan. Föräldrar År 8 - Våren Genomsnitt Upplands-Bro kommun Utveckling och lärande 47 4 Medelvärde 8 3. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 83 7 föregående år 00 38 38 6 5 3, 3. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Albatross Montessoriskola

Albatross Montessoriskola Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning 46 43 4 Medelvärde. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 3 0 3, 64 3 64 3 3 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida

Läs mer

Ekillaskolan. Elever År 8 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Ekillaskolan. Elever År 8 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 9 svar, % Kunskaper och bedömning 9 Medelvärde,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 0, 0,9. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,0 9, 9 0,.

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola 50 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Ekerö kommun Förskolan Lövhagen - Föräldrar Förskola

Ekerö kommun Förskolan Lövhagen - Föräldrar Förskola Ekerö kommun Förskolan Lövhagen - Föräldrar Förskola 40 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Kundundersökning mars Operatör: SJ AB Trafikslag: Tåg Sträcka: T30/40 Göteborg-Luleå

Kundundersökning mars Operatör: SJ AB Trafikslag: Tåg Sträcka: T30/40 Göteborg-Luleå Kundundersökning mars Operatör: SJ AB Trafikslag: Tåg Sträcka: T0/0 Göteborg-Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte s. Metodbeskrivning s. Klassificering av indexnivåer s. Prioriteringsanalys s.

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Flicka 97 47 % Pojke 105 51 % 10 år 21 10 % 11 år 23 11 % 12 år 19 9 % 13 år 34 16 % 14 år 59 29 % 15 år 39 19 % 16 år 7 3 % 17 år 4 2 % 18 år 0 0 %

Flicka 97 47 % Pojke 105 51 % 10 år 21 10 % 11 år 23 11 % 12 år 19 9 % 13 år 34 16 % 14 år 59 29 % 15 år 39 19 % 16 år 7 3 % 17 år 4 2 % 18 år 0 0 % 207 svar Sammanfattning Enkäten gick ut i alla grundskolor i Salems kommun samt på fritidsgården under vecka 42. Fritidsfältare och fritidsledare distribuerade enkäten till barnen/ungdomarna. Alla diagram

Läs mer