Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013"

Transkript

1 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: , Fax: Tel: , Fax:

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... Metodbeskrivning... Frågeformulär... Population och urval... Datainsamling... Svarsfrekvens och bortfall... Resultat... Nöjd Kommun Index... Vara kommuns kultur och fritidsverksamhet Parker grönområden och miljö... Gator och vägar... Övriga frågor... 1 Kontakten med Vara kommun... Möjligheter till inflytande på beslut... 1 Vara kommuns övergripande mål... 1 Prioriteringsmatris Sidan av 1

3 Sammanfattning På uppdrag av Vara kommun har Markör hösten genomfört en Invånarenkäten riktad till ett slumpvis urval av 1 08 personer mellan 1- år och som är mantalsskrivna i Vara kommun. Undersökningen har genomförts med hjälp av en postal enkät som skickades hem till respondenten. En påminnelse genomfördes till dem som inte besvarat enkäten. Totalt besvarades enkäten av 61 personer vilket ger en svarsfrekvens på procent. Undersökningen genomfördes mellan vecka -8 år. För kommunen som helhet och fördelat på olika bakgrundsvariabler såsom kön, ålder och var i kommunen man är bosatt har ett Nöjd Kommun Index (NKI) beräknats. Indexet beräknas som ett medelvärde av tre övergripande frågor som besvarar: - Ett övergripande betyg om kommunen - Hur väl kommunen motsvarar invånarnas förväntningar på en plats att bo och leva på - Hur nära en perfekt plats Vara kommun är att bo och leva på Nöjd Kommun Index uppgår till 6, ett godkänt resultat men som också visar att det finns potential till förbättring. Undersökningen visar att framför allt de äldre invånarna över 6 år är mer nöjda medan de yngsta är dem som är minst nöjda med kommunen. De över 6 år når ett index på medan Nöjd Kommun Index för dem som är mellan 18-0 år uppgår till 8. Undersökningen visar också att boende i Stora Levene är mest nöjda med ett index på 6 medan boende i Kvänum ger ett något lägre betyg och når ett index på. En jämförelse mellan män och kvinnor visar inte på några större skillnader i Nöjd Kommun Index. Avseende de övergripande målen för kommunen kan konstateras att procent av invånarna instämmer i påståendet att de trivs med att bo och leva i Vara kommun. 81 procent uppger också att de kan rekommendera vänner att flytta till Vara kommun. 6 procent uppger att de litar på att skattemedlen används effektivt jämfört med 6 procent i föregående undersökning. procent av invånarna uppger att Vara kommuns verksamhet drivs på ett sådant sätt att det skapar mervärde för dem som bor i kommunen. Andra områden som invånarna upplever fungerar väl i Vara kommun är t ex vatten, avlopp, sophämtning och avfallshantering där 0 procent eller fler instämmer i att hanteringen sköts bra. Allt fler invånare upplever också att kommunen i högre utsträckning sköter lekplatser och parkområden bra 6 procent jämfört med år 6 procent. Exempel på områden där invånarna är mindre nöjda och som enligt den statistiska prioriteringsmatrisen har större påverkan på Nöjd Kommun Index är bland annat: Sidan av 1

4 - Snöröjning av gator och vägar - Kommunens arbete med att aktivt minska antalet fastigheter som är ovårdade/dåligt underhållna - Gator och vägar underhålls/repareras bra Utöver ovanstående områden som är dem som har störst påverkan på NKI så visar undersökningen även på några andra områden där kommunens invånare ger lägre betyg. Även dessa bör beaktas vid prioritering av åtgärder även om de inte enligt en statistisk analys har lika stor påverkan på Nöjd Kommun Index. Exempel på frågor är: - Vara kommun erbjuder den kollektivtrafik jag har behov av - Det finns möjligheter att få arbete inom rimligt avstånd - Lätt att skaffa den bostad man söker i Vara kommun Sidan av 1

5 Metodbeskrivning Frågeformulär Frågeformuläret för års undersökning har utarbetats i samarbete mellan Vara kommun och Markör. För att möjliggöra jämförelser med tidigare år har enkäten i möjligaste mån haft samma utformning med frågor och svarsalternativ som år. För att bättre möta Vara kommuns behov av information har ett antal frågor tillkommit. Jämförelse över tid görs för de frågor som är oförändrade jämfört med och. Beräkningen och skalan för NKI har anpassats till branschstandard och som bland annat används av SCB och Sveriges Kommuner och Landsting. Formuläret består av påståenden som besvaras på en skala huruvida respondenten upplever att han/hon kan instämma i påståendet. Respondenten har också fått möjlighet att fylla i alternativet ingen åsikt. Frågeformuläret avslutas med en öppen fråga där respondenten fritt kunnat skriva synpunkter/kommentarer. Resultatet av den öppna frågan redovisas som helhet i ett separat dokument. Population och urval Urvalet slumpades från SPAR med kriterierna invånare mellan år som är mantalsskrivna i kommunen, totalt slumpades det fram 108 st. invånare. Datainsamling Ett brev innehållande information om undersökningen, enkät samt portofritt svarskuvert skickades hem till de 1 08 slumpvis utvalda invånarna under vecka år. Till dem som inte besvarat enkäten vecka 6 skickades en postal påminnelse innehållande information, enkät och svarskuvert. Sista svarsdag var fredag vecka 8,. Svarsfrekvens och bortfall Totalt postades 1 08 enkäter av dessa har 61 besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om procent. Sidan av 1

6 Område Kön Åldersgrupp Antal svar Resultatredovisning Till skillnad från 00 har ingen viktning av svaren genomförts med avseende på kön, ålder eller kommundel. Anledningen till detta är att en viktning enligt tidigare modell baseras på små baser (få svarande i åldersgrupper, kön i en viss kommundel) varför risken att viktningen i sig skapar skevheter i resultatet bedöms som större än nyttan av viktningen. Istället redovisas resultatet totalt som oviktade värden samt att jämförelser görs mellan kön, åldersgrupper och kommundelar i separata tabeller i Excel. Jämförelserna görs per fråga och skalsteg. I vissa fall summerar inte diagrammen till exakt 100 procent. Differensen beror på avrundning till hela procenttal i redovisningen. Statistisk säkerhet Svarsfrekvens % Utan löpnummer Kvänum 1 1 Larv/Tråvad 68 Stora Levene 6 Vara 61 Vedum 6 Totalt 61 Utan löpnummer Kvinna Man 0 Totalt 61 Utan löpnummer 18-0 år år år år 00 6 Totalt 61 Med 61 genomförda intervjuer kan säkerheten uttryckas att med % säkerhet stämmer de redovisade resultaten med + - % - enheter. På frågor med en lägre bas samt brytning på kön, ålder och område kan felmarginalen variera beroende på bortfall och svarsfördelning. Sidan 6 av 1

7 Resultat Nöjd Kommun Index Ett NKI-index har beräknats enligt gällande branschstandard. NKI-beräkningen baseras på tre frågor som besvarats på en skala mellan Frågorna är: - Övergripande betyg: Hur nöjd är du med Vara kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? - Motsvarar förväntningarna: Hur väl uppfyller Vara kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? - Ideal kommun: Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att Vara kommun är? Betygen för de tre frågorna har indexerats (Svarsskalan 1-10 har räknats om till 0-100) och ett medelvärde har beräknats för respektive fråga. Därefter har ett medelvärde beräknats av de tre frågorna för att få fram NKI. Nöjd Kommun Index. Vara kommun totalt % Nöjd Kommun Index 6 Övergripande betyg 8 61 Motsvarar förväntningarna Ideal kommun 8 0 Vara kommun når ett NKI på 6 år jämfört med år. Det övergripande betyget är högst medan invånarna ger ett lägre betyg på hur nära en perfekt plats Vara kommun är att bo och leva på. Av diagrammet nedan framgår andelarna av invånarna som avgivit ett visst betyg på respektive fråga. Sidan av 1

8 Vara kommun totalt NKI-Frågor 0% 0% 100% Hur nöjd är du med Vara kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 16 % 1- (Inte alls nöjd) (I allra högsta grad) Hur väl uppfyller Vara kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? (Inte alls) (I allra högsta grad) Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att Vara kommun är? (Långt ifrån) (Mycket nära) Av diagrammet framgår att majoriteten av invånarna är nöjda med Vara kommun. Andelen invånare som är nöjda med frågorna har ökat jämfört med år men fortfarande är det dock cirka 0 procent av invånarna som totalt sett inte är särskilt nöjda med Vara kommun. Nöjd Kommun Index. Per kommundel % Nöjd Kommun Index 6 Vedum Vara Larv/Tråvad Kvänum Stora Levene 6 Av diagrammet framgår att invånarna i de olika kommundelarna är ungefär lika nöjda. Stora Levene sticker ut med något högre värden medan Kvänum får lite lägre. Observera att Stora Levene samt Larv/Tråvad har ett lägre antal respondenter jämfört med övriga kommundelar vilket gör att den statistiska säkerheten i deras resultat minskar. Sidan 8 av 1

9 Nöjd Kommun Index. Ålder % Nöjd Kommun Index år år år 6 6 år- 8 En jämförelse mellan olika åldersgrupper visar att de äldre är mer nöjda med kommunen än de yngre invånarna. Det är relativt vanligt förekommande att äldre i undersökningar ger något högre betyg jämfört med yngre. Observera att åldersgruppen 18-0 år har ett lägre antal respondenter jämfört med övriga åldersgrupper vilket gör att den statistiska säkerheten i deras resultat minskar. Nöjd Kommun Index. Kön % Nöjd Kommun Index 6 Män Kvinnor 6 Av diagrammet ovan framgår att män är något mer nöjda med kommunen jämfört med kvinnor. Sidan av 1

10 Vara kommuns kultur och fritidsverksamhet Vad tycker du om Vara kommuns kultur- och fritidsverksamhet? Inom Vara kommun finns goda möjligheter till spontanidrott som t ex motionsspår, bollplaner, öppna parkytor mm 0% 0% 100% Andel positiva (%) 8 88 I Vara kommun finns goda möjligheter till organiserade aktiviteter genom olika idrottsföreningar Det finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter i Vara kommun Det finns ett rikt utbud av kulturaktiviteter i Vara kommun Det finns många trevliga strövområden och naturområden i Vara kommun Det finns trevliga utflyktsmål i Vara kommun Inte alls Knappast Delvis Helt Av undersökningen framgår att invånarna i Vara kommun är nöjda med möjligheterna till olika typer av fritidsaktiviteter. Mest nöjd är invånarna med möjligheten till organiserade aktiviteter genom olika idrottsföreningar där procent instämmer i påståendet. Även att det finns ett rikt utbud av kulturaktiviteter i Vara kommun får goda betyg av invånarna där 1 procent instämmer i påståendet. Lägst betyg får påståendena om det finns trevliga utflyktsmål och trevliga strövområden i Vara kommun. I detta påstående instämmer procent av invånarna. Sidan 10 av 1

11 Parker grönområden och miljö Vad tycker du om parker, grönområden och miljö? (Bild 1/) Lekplatser och parkområden i Vara kommun sköts bra. 0% 0% 100% Andel positiva (%) Vara kommun arbetar aktivt för att skydda miljön (t.ex. luft och vatten) Vara kommun arbetar aktivt för att minska antalet ovårdade, misskötta och dåligt underhållna fastigheter Vara kommun arbetar aktivt för vackra och trivsamma bostadsområden Inte alls Knappast Delvis Helt 6 procent av invånarna i Vara är nöjda med hur lekplatser och parkområden sköts i kommunen, detta är en ökning från 6 % år. procent är nöjda med kommunens aktiva arbete för att skydda miljön och 60 procent är nöjda med kommunens aktiva arbete för att minska antalet dåligt underhållna fastigheter. Vad tycker du om parker, grönområden och miljö? (Bild /) I den del av Vara kommun där jag bor är det rent och städat. 0% 0% 100% Andel positiva (%) Dricksvattnet från det kommunala VA-nätet smakar bra Den kommunala vatten- och avloppshanteringen sköts bra i Vara kommun Sophämtning och avfallshantering sköts bra i Vara kommun Inte alls Knappast Delvis Helt Sidan av 1

12 8 % av invånarna är positiva till att det i deras del av Vara kommun är det rent och städat och att dricksvattnet från det kommunala VA-nätet smakar bra. Detta är något lägre betyg jämfört med år. Två frågor där invånarna är mer nöjda år jämfört med år är att det kommunala vatten och avloppshantering sköts bra där 0 % är nöjda samt att sophämtningen och avfallshanteringen sköts bra i Vara kommun där 6 % är nöjda. Gator och vägar Vad tycker du om gator och vägar? (Bild 1/) Vara kommun har ett väl utbyggt nät av cykelvägar. 0% 0% 100% Andel positiva (%) Gator och vägar inom Vara kommun underhålls/repareras bra Renhållningen av gator och vägar inom Vara kommun är bra Snöröjningen av gator och vägar i Vara kommun är bra Gång- och cykelvägar i Vara kommun sköts på ett bra sätt Inte alls Knappast Delvis Helt Vad tycker du om gator och vägar? (Bild/) Trafiksäkerheten på gator och vägar i Vara kommun är bra. 0% 0% 100% Andel positiva (%) Trafiksäkerheten på cykelvägar i Vara kommun är bra Vara kommun erbjuder den kollektivtrafik jag har behov av Det är enkelt att ta sig fram på trottoarer och gångvägar i Vara kommun Jag upplever kommunens gatumiljöer som positiva Jagg upplever att de offentliga utomhusmiljöerna är trevliga. 6 8 Inte alls Knappast Delvis Helt Sidan av 1

13 Gator och vägar är ett område där invånarna ger kommunen blandat betyg. Tillgången och tillgängligheten på cykelvägar, trottoarer och gångvägar får i stort ett gott betyg både år och år. Detsamma gäller trafiksäkerheten och gatu- och utomhusmiljöer. Det tydligaste utvecklingsområdet inom Vara kommun är kollektivtrafiken där av 10 invånare inte instämmer i påståendet att kommunen erbjuder den kollektivtrafik de har behov av. Snöröjningen av gator och vägar fick år ett lägre betyg jämfört med tidigare undersökningar men en klar ökning åt det positiva hållet ses år då nästan 6 av 10 invånare är nöjda. Övriga frågor Övriga frågor Det är lätt att skaffa den bostad man söker i Vara kommun. 0% 0% 100% 16 Andel positiva (%) Det känns tryggt att vistas utomhus när som helst på dygnet i Vara kommun Det finns möjligheter att få arbete inom rimligt avstånd från bostaden Inte alls Knappast Delvis Helt En tydlig positiv utveckling ses genom att allt fler tycker att det är lätt att skaffa den bostad man söker i Vara kommun. Trots att fler är positiva än tidigare år finns det fortfarande mer utvecklingspotential inom området då nästan varannan invånare uppger att de inte alls eller knappast kan instämma i påståendet. Även andelen som uppger att det känns tryggt att vistas utomhus när som helst på dygnet i Vara kommun har ökat. instämmer 81 procent av invånarna i påståendet jämfört med procent i undersökningen. Nästan hälften av invånarna upplever att det finns möjlighet att få arbete inom rimligt avstånd från bostaden vilket är en minskning från 6 procent år till procent år. Sidan 1 av 1

14 Kontakten med Vara kommun % 100 Har du försökt komma i kontakt med Vara kommun eller politiker i kommunen unde de senaste månaderna? Ja Nej Var tredje invånare i Vara kommun uppger att de försökt komma i kontakt med Vara kommun eller politiker under de senaste månaderna. Vad tycker du om kontakten med Vara kommun? (Bas: De som har svarat ja på frågan, om man försökt komma i kontakt med Vara kommun eller politiker de senaste månaderna) 0% 0% 100% Andel positiva (%) Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt Det är lätt att få kontakt med rätt person när man ringer Vara kommuns telefonväxel Inte alls Knappast Delvis Helt Av de som sökt kontakt är de allra flesta nöjda med bemötandet och av upplever också att det är lätt att få kontakt med rätt person när man ringer till kommunens telefonväxel vilket är i linje med vad invånarna ansåg år. Sidan av 1

15 Möjligheter till inflytande på beslut Nöjd Inflytande Index. Vara kommun totalt % Nöjd Inflytande Index 1 Insynen 1 Förväntningar 1 Ideal kommun 0 Av diagrammet framgår att index över hur invånarna ser på insynen och inflytandet över besluten är betydligt lägre än för kommunindex totalt. Av diagrammet nedan framgår att procent inte alls är nöjda medan ungefär lika stor andel upplever sig vara nöjda med möjligheten till insyn och inflytandet över beslut. Flertalet invånare ger ett ljummet betyg mellan och 6 på den 10- gradiga skalan. Av diagrammen på kommande sidor framgår också att attityderna i stort är desamma oavsett ålder, kön eller vilken kommundel man bor i. Möjligheter till inflytande på beslut 0% 0% 100% Hur nöjd är du med insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamet? (Inte alls nöjd) (I allra högsta grad) Hur väl uppfyller Vara kommun dina förväntningar på invånarnas möjlighet till insyn och inflytande (Inte alls) (I allra högsta grad) Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas syn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer Vara kommun? (Lång ifrån) (Mycket nära) Sidan 1 av 1

16 Nöjd Inflytande Index. Ålder % Nöjd Inflytande Index år år år 1 6 år- Nöjd Inflytande Index. Kön % Nöjd Inflytande Index 1 Män 0 Kvinnor 0 Sidan 16 av 1

17 Nöjd Inflytande Index. Per kommundel % Nöjd Inflytande Index 1 Vedum Vara 0 Larv/Tråvad Kvänum Stora Levene Vara kommuns övergripande mål Hur uppfylls Vara kommuns övergripande mål? (Bild 1/) Jag kan rekommendera vänner att flytta till Vara kommun. 0% 0% 100% 1 6 Andel positiva (%) 81 6 Jag trivs med att bo och leva i Vara kommun Vara kommun är en bra kommun för barn och ungdomar Kulturutbudet i Vara kommun förhöjer min livskvalitet Inte alls Knappast Delvis Helt Sidan 1 av 1

18 Hur uppfylls Vara kommuns övergripande mål? (Bild /) Jag har tillgång till relevant information om kommunens verksamheter. 0% 0% 100% 1 18 Andel positiva (%) 8 Jag litar på att skattemedlen används effektivt i Vara kommun Vara kommuns verksamhet drivs på ett sådant sätt att det skapar mervärde för dem som bor i kommunen Jag upplever kommunens allmänna miljöer som tillgängliga och öppna. 8 0 Inte alls Knappast Delvis Helt Resultaten på frågorna ovan visar att invånarna trivs bra i Vara kommun. Allt fler instämmer helt eller delvis i påståendena jämfört med tidigare år. procent uppger att de trivs med att bo och leva i Vara kommun och 81 procent kan rekommendera vänner att flytta till Vara kommun. 6 procent uppger att de litar på att skattemedlen används effektivt, en ökning med 16 procentenheter sedan. Allt fler instämmer också i påståendet att kommunens verksamhet drivs på ett sådant sätt att det skapar mervärde för den som bor i kommunen, procent år jämfört med procent 00/10. 0 procent upplever kommunens allmänna miljöer som tillgängliga och öppna. Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen visar frågorna indelade efter betyg d.v.s. andelen som svarat att de instämmer helt eller delvis (stående axeln) och hur stark påverkan frågan har på NKI (liggande axeln). Frågorna till höger i matrisen är den hälft av frågor som har störst påverkan på NKI. Motsatt har de frågor som ligger till vänster en lägre påverkan på NKI. Samtliga frågor i de två högra rutorna i matrisen har en korrelation som är starkare än 0,0 medan frågorna i de vänstra rutorna har en korrelation på 0,0 eller lägre. I de två översta rutorna återfinns frågor som har en större andel än 80 procent som instämmer i påståendet. Hälften av frågorna har en andel där 80 procent eller fler instämmer helt eller delvis i påståendet. Frågor nere i höger hörn har således en stor påverkan på NKI och ett relativt lågt betyg. Dessa bör prioriteras. Motsvarande har frågor i den övre vänstra rutan en lägre påverkan på NKI samtidigt som betyget är gott. Dessa frågor är därför inte lika viktiga att prioritera för att nå ett högt NKI. Observera dock att ett högt NKI Sidan 18 av 1

19 Betyg (andel som instämmer helt eller delvis) inte behöver vara ett självändamål. Varje fråga måste därför även ställas i relation till andra mål och syften som kommunen har när åtgärder skall prioriteras. Bevara: Sophämtning och avfallshantering sköts bra Goda möjlighter till organiserade aktiviteter genom olika idrottsföreningar Rikt utbud av fritidsaktiviteter Många trevliga strövområden och naturområden I den del av Vara kommun där jag bor är det rent och städat Jag upplever kommunens gatumiljöer som positiva. Dricksvattnet från det kommunala VA-nätet smakar bra Den kommunala vatten- och avloppshanteringen sköts bra Enkelt att ta sig fram på trottoarer och gångvägar Median Tryggt att vistas utomhus när som helst på dygnet i 80 Vara kommun Framgångsfaktorer: Goda möjligheter till spontanidrott Rikt utbud av fritidsaktiviteter Renhållningen av gator och vägar är bra Trafiksäkerheten på cykelvägar är bra Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt Jag upplever att de offentliga utomhusmiljöerna är trevliga. Bevaka: Väl utbyggt nät av cykelvägar Vara kommun erbjuder den kollektivtrafik jag har behov av Lätt att skaffa den bostad man söker i Vara kommun Möjligheter att få arbete inom rimligt avstånd från bostaden Lätt att få kontakt med rätt person när man ringer Vara kommuns telefonväxel Utveckla: Arbetar aktivt för vackra och trivsamma bostadsområden Trevliga utflyktsmål Lekplatser och parkområden sköts bra Arbetar aktivt för att skydda miljön Arbetar aktivt för att minska antalet ovårdade, misskötta och dåligt underhållna fastigheter Gator och vägar underhålls/repareras bra Snöröjningen av gator och vägar är bra Gång- och cykelvägar sköts på ett bra sätt Trafiksäkerheten på gator och vägar är bra Median Korrelation 0,0 Korrelation med NKI Sidan 1 av 1

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Ekillaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för alla

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Bergius årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Aspnässkolan Antal svar för aktuell skola: 29 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 16 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 62 % 2 Presentation Om

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Stockholm 25 november 2011 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel:

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för Ekorrens förskola: st. Svarsfrekvens: 6 procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: 6 procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för Pluto förskola: 8 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Granbackaskolan årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: % Antal svar för aktuell skola: 34 Svarsfrekvens: % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Västra Brotorps förskola Antal svar för Västra Brotorps förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Dimslöjans förskola Antal svar för Dimslöjans förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 24 Föräldrar förskola Mimers Källa, föräldrakooperativ Antal svar för aktuell förskola: 22 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: %

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Föräldrakoop. Lingontuvan Antal svar för aktuell förskola: 29 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 59 % 2

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för aktuell förskola: 1 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 11 st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6 Sundbyberg stad Skolundersökning Föräldrar grundskola Ängskolan F- Antal svar Ängskolan F-: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 23 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: 2 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 4 st. Svarsfrekvens: 58 procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar för Stella Nova förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Fristående förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 grundskola Rissneskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3 Sundbyberg stad Skolundersökning 215 Föräldrar grundskola Örskolan åk Antal svar Örskolan åk : 9 (41 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk : 15 (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 grundskola Skvadronskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Väringaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Antal svar: 2 (svarsfrekvens: 83 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 139 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola Järfälla kommun Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Fastebol förskola Antal svar: 58 (svarsfrekvens: 95 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 71 (svarsfrekvens: 66 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012 Stockholm Januari Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Antal svar: 6 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk 8 totalt: 3 (svarsfrekvens: 8 %) Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Antal svar: 63 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 7 (svarsfrekvens: 66 %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %) Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt Antal svar Familjedaghem totalt: (59 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar Pluto förskola: 25 ( %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 132 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar Ekorrens förskola: (7 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 16 (64 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Antal svar Vittra, Brotorp fsk: 42 (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: 6 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Järfälla kommun Skolundersökning 01 Elever grundskola Engelska skolan, Järfälla årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens:

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ Lidingö stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ Antal svar: 19 (svarsfrekvens: 86 %) Antal svar Lidingö, alla förskolor: 183 (svarsfrekvens: 7 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Antal svar Lekplatsvägens förskola: 5 (73 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 6 (6 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juli Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddinge kommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Sundbybergs stad Lärkan - Föräldrar Förskola. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Lärkan - Föräldrar Förskola. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad Lärkan - Föräldrar Förskola Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8 Lidingö stad Skolundersökning Elever Grundskola Högsätra skola -9 åk Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Lidingö åk totalt: 4 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del 2013-07-03 Fredrik Askhem Markör Marknad och Kommunikation AB Bakgrund Teknisk beskrivning och om rapporten Greppa Näringen har låtit

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Milots förskola, finska

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Milots förskola, finska Sundbybergs stad Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Milots förskola, finska Antal svar Milots förskola, finska: 12 (67 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 1656 (72 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Tallbackaskolan - Föräldrar åk 8 28 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012 Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel Medborgarundersökning Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid Matavfall Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Vittra Frösunda förskola - Föräldrar förskola 64 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Elever

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Elever Vara kommun Grundskoleundersökning 0 Totalrapport Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat Svarsfrekvens Per fråga NöjdSkolindex (NSI) Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Albatross Montessoriskola

Albatross Montessoriskola Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning 46 43 4 Medelvärde. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 3 0 3, 64 3 64 3 3 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Medelvärde,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,,,. Lärarna i min

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer