Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013"

Transkript

1 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1

2 Uppdrag: Medborgarundersökning i Botkyrka kommun Beställare: Kommunledningsförvaltningen Kontaktperson kommun: Eva Berggren Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod: Vecka - år

3 Innehåll Sammanfattning... Bakgrund och syfte... Att leva och bo i Botkyrka... Påverka i kommunala frågor... Fritidsmöjligheter... Medborgarna har lika möjligheter och rättigheter... Inledning... Bakgrund och syfte... Inför läsning av rapporten... Signifikanta skillnader... Genomförande av undersökningen... Population och urval... Metod... Datainsamlingsperiod... Enkät... Jämförelse med tidigare undersökning... Antal svarande... Viktning... Bortfall... Resultat... Om de svarande... Kön och ålder... Huvudsaklig utbildning... Boende... Att leva och bo i Botkyrka... Fritidsmöjligheter... Bostäder... Kommunens verksamheter...1 Kontakter med kommunen... Information... Påverkan av kommunens verksamheter...0 Diskriminering...1

4 Sammanfattning Bakgrund och syfte Botkyrka kommun har sedan år 0 årligen genomfört en attitydundersökning hos medborgarna i kommunen. Syftet med medborgarundersökningen är att ta reda på hur de boende upplever att det är att bo i kommunen och hur man ser på de kommunala verksamheterna. Att leva och bo i Botkyrka av invånare i Botkyrka anser att det är tryggt att bo och leva i sin kommundel och kan rekommendera en vän att flytta till bostadsområdet. Detta är en ökning sedan år och utvecklingen går i en positiv riktning. Dock finns det stora skillnader mellan de olika kommundelarna där invånare i Grödinge/Vårsta och Tullinge är mer trygga i sin kommundel än invånarna Alby och Fittja. Gällande frågan om Botkyrka är en kommun där det är tryggt att åldras i är ungefär av positivt inställda till detta vilket är på samma nivå som tidigare års undersökningar har visat. En relativt hög andel ( %) anser sig inte kunna svara på denna fråga. De flesta respondenter har inte någon personlig erfarenhet av hur det är att åldras i Botkyrka vilket gör att deras uppfattning kan antas påverkas av andra runtomkring dem. En viktig uppgift för kommunen bör vara att öka medvetenheten om vad Botkyrka kommun gör för de äldre. Genom tydlig och bra information kan attityderna till att åldras i Botkyrka kommun förbättras av invånare anser att det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ i Botkyrka och av invånare anser att Botkyrka är en bra kommun för att starta olika verksamheter, föreningen eller företag i. Även i dessa frågor finns skillnader mellan de olika kommundelarna där boende i Grödinge/Vårsta och Tullinge är minst positiva och boende i Alby och Fittja är mest positiva. Påverka i kommunala frågor Ungefär av invånare anser att det är viktigt att kunna påverka i kommunala frågor men bara av anser att de själva kan vara med och påverka i kommunala frågor generellt. De olika sätten invånarna vet att de kan påverka genom att t.ex. lämna medborgarförslag, delta i Dialogforum, kontakta lokalpolitiker etc. visar dock på en något högre grad av medvetande om detta. Nästan av uppger t.ex. att de vet att de kan lämna medborgarförslag. Fritidsmöjligheter av invånare i Botkyrka är nöjda med deras möjligheter att utföra fritidsintressen i kommunen. Nästan av invånare är nöjda med tillgången till naturområden och ungefär hälften är nöjda med tillgången på kulturevenemang och idrottsevenemang. Ungefär en tredjedel av invånarna i Botkyrka har under det senaste året gått på teater, cirkus, dans eller operaföreställning samt sett på bio och varit på match/tävling som åskådare. Det är en signifikant skillnad mellan män och kvinnor där män i högre utsträckning har varit på match/tävling som åskådare jämfört med Botkyrka totalt. Bostäder Hälften av invånarna är nöjda med deras möjligheter till ett bra boende i Botkyrka och ungefär hälften är även nöjd med utbudet av olika bostäder och anser att bebyggelsen är trivsam. Kommunens verksamheter De områden där Botkyrkas invånare har den högsta andelen nöjda vad gäller kommunens verksamheter och service är biblioteksverksamheten där % är nöjda samt friluftsområden där %

5 är nöjda. De utvecklingsområden som syns är inom skolverksamheten samt omsorgen om äldre där lägst andel nöjda invånare finns. Hälften av invånarna i Botkyrka använder kommunens webbplats för att söka information om kommunen och dess service och hälften är nöjda med tillgången kring information om kommunen och dess verksamheter. Medborgarna har lika möjligheter och rättigheter 1 % av respondenterna i Botkyrka kommun har någon gång upplevt att de har blivit diskriminerade under det senaste året. Det främsta sammanhanget de upplever sig diskriminerade är i arbetslivet och på grund av språk, men orsakerna och sammanhanget skiljer sig åt beroende på åldersgrupp, kön och vilken kommundel man bor i. Diskriminering är en svår fråga som finns överallt i samhället. Det finns inte heller någon ensam lösning på hur diskriminering kan motverkas. Dock vet vi att bristande information och okunskap är en viktig faktor som ofta spelar in. Att fortsatt informera och kommunicera med invånare, företagare, skolor med flera samtidigt som kommunen genom sitt interna arbete föregår med gott exempel är ett sätt att bidra till minskad diskriminering. Beteendefrågor tar tid att ändra. Det är därför viktigt att kommunen fortsätter sitt långsiktiga perspektiv och sin satsning för minskad diskriminering.

6 Inledning Bakgrund och syfte Botkyrka kommun har sedan år 0 årligen genomfört en attitydundersökning hos medborgarna i kommunen. Syftet med medborgarundersökningen är att ta reda på hur de boende upplever att det är att bo i kommunen och hur man ser på de kommunala verksamheterna. Inför läsning av rapporten I rapporten redovisas resultatet i form av diagram och med kommenterande text. Rapporten redovisar respondenternas uppfattning på totalnivå och i vissa fall per kommundel. Eventuella skillnader i undergrupper kommenteras i rapporten och återspeglas i sin helhet som tabeller i bilaga. Enkäten för undersökningen finns i bilaga 1. Maskinella avrundningar och partiellt bortfall förekommer. Signifikanta skillnader De signifikanta skillnader som finns mellan grupperna (åldersgrupp, kön) jämfört med totalt för hela Botkyrka kommun kommenteras i löpande text. En signifikant skillnad innebär i detta fall att vi med % säkerhet kan säga att en grupp har svarat ett alternativ i mindre eller större utsträckning jämfört med totalt för hela Botkyrka kommun. Genomförande av undersökningen Population och urval Populationen är samtliga personer mellan och 0 år i Botkyrka kommun. Undersökningen genomfördes med ett så kallat stratifierat urval. Detta innebar att populationen delades in i förbestämda kommundelar och i förväg bestämdes ett önskat antal genomförda intervjuer, totalt och per kommundel. I detta fall bestämdes minst 0 svar per kommundel och kön. Kommundelarna som används i denna undersökning är följande: Alby Hallunda/Norsborg Fittja Tullinge Tumba/Storvreten Grödinge/Vårsta Undersökningens urval tillhandahölls genom kommunens invånarregister. Från invånarregistret slumpades personer fram för respektive kommundel, därefter filtrerades det bort personer boende i samma hushåll så att endast den personen vars förnamn som kommer sist i alfabetet var kvar i urvalet. Metod Den primära insamlingsmetoden som användes var postala enkäter. Två påminnelser skickades ut till de respondenter som ej svarade. Enkäterna försågs med inloggningsuppgifter för att respondenterna också skulle kunna välja att svara via Internet. Datainsamlingsperiod Insamlingen av data skedde under vecka - år. Enkät Utgångspunkten för enkäten har legat i de tidigare medborgarundersökningar som Botkyrka kommun har genomfört. Vissa korrigeringen har gjorts i samråd mellan Botkyrka kommun och Markör. Enkäten i sin helhet återfinns i bilaga 1.

7 Jämförelse med tidigare undersökning Undersökningen år och år genomfördes av Markör och samma metod som år användes. Jämförelse mellan år - redovisas där så är möjligt. Antal svarande Efter ett första utskick samt ytterligare två påminnelser per post och telefonuppföljning av ett urval av de som fortfarande inte svarat på enkäterna resulterade i följande antal svar år per år. Antal svar Kommundel totalt Man Kvinna Alby 1 Alby 0 Alby Fittja Fittja 1 0 Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta 0 0 Grödinge/Vårsta 0 Hallunda/Norsborg 1 Hallunda/Norsborg 1 Hallunda/Norsborg Tullinge 1 Tullinge 0 0 Tullinge 00 1 Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten Botkyrka kommun totalt 0 Botkyrka kommun totalt 1 Botkyrka kommun totalt 1 Antal svar Kommundel totalt - år - år - år - år Alby 1 1 Alby 0 1 Alby 1 Fittja Fittja 1 1 Fittja 0 1 Grödinge/Vårsta 0 0 Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta 1 10 Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg 0 Hallunda/Norsborg 10 Tullinge 1 Tullinge 0 Tullinge Tumba/Storvreten 0 0 Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten 1 1 Botkyrka kommun totalt 1 0 Botkyrka kommun totalt 0 Botkyrka kommun totalt 00

8 Viktning Svaren har viktas upp för att motsvara faktisk ålders- och könsfördelning i respektive kommundel och totalt för respektive år. Bortfall Då insamlingsmetoden i första hand var postala enkäter kan vi enbart göra reflektioner över bortfallet. Under datainsamlingens gång har vi haft viss telefonkontakt med några av de tilltänkta respondenterna som har meddelat att de inte kan/tänker svara på medborgarenkäten. Orsaken till detta har varierat från att de uppger att de är för sjuka för att svara på enkäten, inte villiga att delta i undersökningen, personen enkäten var ställd till inte bor på adressen eller är avliden.

9 Resultat Om de svarande Kön och ålder Som framkom under rubriken viktning har resultaten viktats för att motsvara faktisk ålders- och könsfördelning i respektive kommundel och totalt. Oviktad kön och åldersfördelning redovisas här övriga bakgrundsvariabler visas viktade. % av respondenterna är män och % av de svarande är kvinnor år. Den största ålderskategorin är respondenter mellan - år (,1 %), följt av ålderskategorin - år (1, %), 1- år (,0 %), - år (1,1 %). Ålder - år % % % - år % % % - år % % 1% - år % % % Huvudsaklig utbildning % har avslutat en eftergymnasialutbildning, % har avslutat gymnasium och % har avslutat grundskolan år. Vilken är din högsta avslutade utbildningsnivå? Grundskola % % % Gymnasium % 0% % Eftergymnasial % 0% % Boende % av respondenterna bor i villa, radhus eller jordbruksfastighet, % bor i hyreslägenhet och % bor i bostadsrättslägenhet år. Boendeform Villa, radhus eller jordbruksfastighet % 1% % Bostadsrättslägenhet % % % Hyreslägenhet % % % 0 % har bott i Botkyrka i mer än år, 1 % har bott i Botkyrka hela livet år. Hur länge har du bott i Botkyrka? Två år eller mindre % % % - år % % % - år % % % Mer än år 0% % 0% Hela livet % % 1% % uppger att de har tillgång till Internet år vilket är i samma nivå som undersökningen år.

10 Att leva och bo i Botkyrka Botkyrka totalt Botkyrka totalt Botkyrka totalt Alby Alby Alby Fittja Fittja Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Grödinge Vårsta Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Tullinge Tullinge Tullinge Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten Det är tryggt att bo och leva i min kommundel har svarat Instämmer inte alls.... Instämmer helt Totalt uppger 0 % av invånarna att Det är tryggt att bo och leva i min kommundel år. Det är en ökning med % sedan år. Invånare boende i kommundelarna Grödinge/Vårsta och Tullinge instämmer (-) i högre utsträckning i påståendet det är tryggt att bo och leva i min kommundel än boende i övriga kommundelar. Lägst trygghet känner invånarna i Alby och Fittja. Botkyrka totalt Botkyrka totalt Botkyrka totalt Alby Alby Alby Fittja Fittja Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta 1 Grödinge Vårsta Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Tullinge Tullinge Tullinge Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten Jag kan rekommendera en vän att flytta till mitt bostadsområde har svarat Instämmer inte alls.... Instämmer helt

11 % av invånarna instämmer (-) i påståendet Jag kan rekommendera en vän att flytta till mitt bostadsområde. Invånare i kommundelen Tullinge och Grödinge/Vårsta instämmer helt () i detta påstående i högre grad ( % resp. %) än övriga kommundelar. Botkyrka totalt Botkyrka totalt Botkyrka totalt Alby Alby Alby Fittja Fittja Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Grödinge Vårsta Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Tullinge Tullinge Tullinge Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten Botkyrka är en kommun där det är tryggt att åldras Instämmer inte alls.... Instämmer helt har svarat +. % instämmer (-) i påståendet Botkyrka är en kommun där det är tryggt att åldras. Andelen invånare som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %. Botkyrka totalt Botkyrka totalt Botkyrka totalt Alby Alby Alby Fittja Fittja Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Grödinge Vårsta Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Tullinge Tullinge Tullinge Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten Kommunens anställda ger mig ett bra bemötande Instämmer inte alls.... Instämmer helt har svarat +.

12 % av invånarna instämmer (-) i påståendet Kommunens anställda ger mig ett bra bemötande. Resultatet är jämt fördelat mellan de olika kommundelarna. Andelen invånare som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %. Jag kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar mig. Botkyrka totalt Botkyrka totalt Botkyrka totalt Alby Alby Alby Fittja Fittja Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Grödinge Vårsta Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Tullinge Tullinge Tullinge Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten Instämmer inte alls.... Instämmer helt har svarat +. % av invånarna instämmer i påståendet Jag kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar mig. Boende i Fittja uppger i något högre utsträckning att de kan vara med och påverka. Andelen invånare som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %. Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ. Botkyrka totalt 1 Alby Fittja 0 1 Grödinge/Vårsta 1 1 Hallunda/Norsborg 0 Tullinge Tumba/Storvreten har svarat Instämmer inte alls.... Instämmer helt

13 % av invånarna anser att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ. Alby är den kommundel där högst andel ( %) svarar instämmande på detta påstående. % av invånarna uppger att de inte kan svara på frågan. Botkyrka är en bra kommun för att starta olika verksamheter t.ex. föreningar eller företag. Botkyrka totalt 1 1 Alby 1 0 Fittja 1 Grödinge/Vårsta 0 Hallunda/Norsborg 1 Tullinge Tumba/Storvreten 1 har svarat Instämmer inte alls.... Instämmer helt % av invånarna anser att Botkyrka är en bra kommun för att starta olika verksamheter. Invånarna i Grödinge/Vårsta är den kommundel där lägst andel instämmer i detta (0 %). Hälften av invånarna i Botkyrka kan inte besvara frågan. Hur viktigt är det för dig att kunna påverka i kommunala frågor? Botkyrka totalt Viktigt** Ingen åsikt Botkyrka totalt 1 1 Alby Alby Fittja 1 Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta 1 Hallunda/Norsborg 0 Hallunda/Norsborg 1 Tullinge 0 Tullinge 0 Tumba/Storvreten 0 Tumba/Storvreten 0 1 ** Viktigt visar de som har svarat Inte alls viktigt.... Mycket viktigt

14 % anser att det är viktigt att kunna påverka i kommunala frågor. Detta är i linje med resultaten för år och är jämt fördelat mellan de olika kommundelarna. Fritidsmöjligheter Hur ser du på möjligheterna att utföra fritidsintressen i Botkyrka t.ex. kultur, sport och fritidsaktiviteter? Botkyrka totalt Alby Fittja Grödinge/Vårsta 1 0 Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba/Storvreten 1 har svarat Inte alls nöjd.... Mycket nöjd % är nöjda med möjligheterna att utföra fritidsintressen i Botkyrka kommun. Lägst andel nöjda med detta är invånarna i kommundelen Fittja ( %) och högst andel nöjda är boende i Tullinge ( %).

15 Botkyrka totalt Hur ser du på tillgången till naturområden? 1 0 Botkyrka totalt Alby Alby Fittja 1 Fittja Grödinge/Vårsta 1 Grödinge/Vårsta 01 1 Hallunda/Norsborg 1 Hallunda/Norsborg Tullinge 0 Tullinge 0 Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten 1 har svarat Inte alls nöjd.... Mycket nöjd % av invånarna i Botkyrka kommun är nöjda (-) med tillgången till naturområden. Boende i Grödinge/Vårsta är i högre grad nöjda ( %) jämfört med de andra kommundelarna. Hur ser du på tillgången till kulturevenemang? Botkyrka totalt Alby 1 Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba/Storvreten 1 har svarat Inte alls nöjd.... Mycket nöjd % av invånarna är nöjda (-) med tillgången till kulturevenemang. % av invånarna anger svarsalternativet vet ej. 1

16 Hur ser du på tillgången till idrottsevenemang? Botkyrka totalt 0 Alby 0 1 Fittja Grödinge/Vårsta 1 Hallunda/Norsborg 0 Tullinge Tumba/Storvreten har svarat Inte alls nöjd.... Mycket nöjd % av invånarna i Botkyrka är nöjda (-) med tillgången till idrottsevenemang. Andelen som svarat vet ej på frågan är %. Har du under det senaste året i Botkyrka? Ja Botkyrka totalt Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba/Storvreten 0 % Gått på teater, cirkus, dans eller operaföreställning 1 Sett på bio/film Deltagit i Hjärta Botkyrka Varit på match/tävling som åskådare 1 Ungefär en tredjedel av invånarna i Botkyrka har under det senaste året gått på teater, cirkus, dans eller operaföreställning samt sett på bio och varit på match/tävling som åskådare. Det är en signifikant

17 skillnad mellan män och kvinnor där män i högre utsträckning har varit på match/tävling som åskådare jämfört med Botkyrka totalt. Bostäder Hur ser du på möjligheterna till ett bra boende i Botkyrka? Botkyrka totalt 1 1 Alby 1 Fittja Grödinge/Vårsta 1 Hallunda/Norsborg 1 Tullinge 0 0 Tumba/Storvreten 1 har svarat Inte alls nöjd.... Mycket nöjd % av invånarna är nöjda (-) med möjligheterna till ett bra boende i Botkyrka. Andelen nöjda är jämt fördelade mellan de olika kommundelarna.

18 Hur ser du på utbudet av olika typer av bostäder i Botkyrka? Botkyrka totalt Alby 1 Fittja Grödinge/Vårsta 1 Hallunda/Norsborg Tullinge 0 Tumba/Storvreten har svarat Inte alls nöjd.... Mycket nöjd % av invånarna är nöjda med utbudet av olika typer av bostäder i Botkyrka. Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är? Botkyrka totalt 1 Alby 1 Fittja 1 1 Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg 0 Tullinge 0 Tumba/Storvreten har svarat Inte alls nöjd.... Mycket nöjd % av invånarna i Botkyrka anser (-) att bebyggelsen är trivsam. Lägst andel nöjda är de boende i Fittja ( %).

19 Kommunens verksamheter Vad tycker du om biblioteksverksamheten? Botkyrka totalt 1 Botkyrka totalt 1 Botkyrka totalt 0 Alby 1 Alby Alby Fittja Fittja Fittja Grödinge/Vårsta 1 Grödinge/Vårsta 1 1 Grödinge Vårsta 1 1 Hallunda/Norsborg 1 Hallunda/Norsborg 1 Hallunda/Norsborg 0 Tullinge 0 Tullinge 1 Tullinge 1 Tumba/Storvreten 0 Tumba/Storvreten 0 0 Tumba/Storvreten Mycket dålig Ganska dålig Osäker Ganska bra Mycket bra har svarat ganska bra + mycket bra. % av invånarna i Botkyrka kommun anser att biblioteksverksamheten är ganska bra/mycket bra år. Resultatet är jämt fördelat mellan de olika kommundelarna. Kvinnor svarar i signifikant högre grad att biblioteksverksamheten är mycket bra och männen i lägre grad jämfört med Botkyrka totalt. Botkyrka totalt Botkyrka totalt Botkyrka totalt Alby Alby Alby Fittja Fittja Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Grödinge Vårsta Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Tullinge 1 Vad tycker du om kulturverksamheten? Tullinge 1 1 Tullinge Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten 1 0 Mycket dålig Ganska dålig Osäker Ganska bra Mycket bra har svarat ganska bra + mycket bra. 1

20 1 % av invånarna anser att kulturverksamheten är ganska bra/mycket bra i Botkyrka kommun år. Andelen invånarna som svarat alternativet vet ej på denna fråga är 0 %. Botkyrka totalt Botkyrka totalt Botkyrka totalt Alby Alby Alby Fittja Fittja Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Grödinge Vårsta Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Tullinge Tullinge Tullinge Tumba/Storvreten Vad tycker du om idrottsverksamheten? Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten Mycket dålig Ganska dålig Osäker Ganska bra Mycket bra har svarat ganska bra + mycket bra. % av invånarna i Botkyrka anser att idrottsverksamheten är ganska bra/mycket bra år. Andelen invånare som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %. Andelen positiva invånare skiljer sig mellan kommundelarna där Tumba/Storvreten har högst andel nöjda (1 %) och Fittja har lägst andel nöjda ( %). Vad tycker du om skolverksamheten? Botkyrka totalt 1 Botkyrka totalt 0 Alby 1 1 Alby Fittja 1 Fittja Grödinge/Vårsta 1 Grödinge/Vårsta 0 0 Hallunda/Norsborg 1 Hallunda/Norsborg Tullinge 0 Tullinge Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten Mycket dålig Ganska dålig Osäker Ganska bra Mycket bra har svarat ganska bra + mycket bra.

21 Hälften av invånarna anser att kommunens service kring skolverksamheten är ganska bra eller mycket bra. Andelen invånare som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %. Vad tycker du om äldreomsorgen? Botkyrka totalt 1 Botkyrka totalt 1 1 Alby 0 1 Alby Fittja 0 1 Fittja Grödinge/Vårsta 1 Grödinge/Vårsta 1 Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg 1 Tullinge Tullinge Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten 1 0 Mycket dålig Ganska dålig Osäker Ganska bra Mycket bra har svarat ganska bra + mycket bra. % av invånarna i Botkyrka kommun anser att kommunens service gällande äldreomsorgen är ganska bra eller mycket bra. Grödinge/Vårsta har den högsta andelen som anser att servicen är mycket dålig/ganska dålig. Andelen invånare som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %. Vad tycker du om omsorg om personer med funktionshinder? Botkyrka totalt 1 0 Botkyrka totalt 1 1 Alby 1 Alby 0 1 Fittja 1 0 Fittja 0 Grödinge/Vårsta 0 Grödinge/Vårsta 1 Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg 0 Tullinge 1 1 Tullinge 0 1 Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten 1 0 Mycket dålig Ganska dålig Osäker Ganska bra Mycket bra har svarat ganska bra + mycket bra.

22 1 % av invånarna i Botkyrka kommun anser att servicen kring personer med funktionshinder är ganska bra eller mycket bra. Andelen invånare som svarat alternativet vet ej på denna fråga är 0 %. Botkyrka totalt Botkyrka totalt Botkyrka totalt Alby Alby Alby Fittja Fittja Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Grödinge Vårsta Hallunda/Norsborg Vad tycker du om parker och lekparker? Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Tullinge 1 0 Tullinge 0 1 Tullinge Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten 0 Mycket dålig Ganska dålig Osäker Ganska bra Mycket bra har svarat ganska bra + mycket bra. % av invånarna i Botkyrka kommun anser att kommunens service av parker och lekparker är ganska bra/mycket bra år. Boende i kommundelen Tullinge är mer nöjda jämfört med övriga kommundelar. Botkyrka totalt Botkyrka totalt Botkyrka totalt Alby Alby Alby Fittja Fittja Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Grödinge Vårsta Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Tullinge Tullinge Tullinge Tumba/Storvreten Vad tycker du om friluftsområden? Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten 1 Mycket dålig Ganska dålig Osäker Ganska bra Mycket bra har svarat ganska bra + mycket bra.

23 % av invånarna i Botkyrka kommun anser att kommunens service gällande natur och friluftsområden är ganska bra/mycket bra år. Boende i Grödinge/Vårsta och Tullinge är i högre grad nöjda jämfört med övriga kommundelar. Botkyrka totalt Botkyrka totalt Botkyrka totalt Alby Alby Alby Fittja Fittja Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Grödinge Vårsta Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Tullinge Tullinge Tullinge Vad tycker du om gator och vägar? Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten Mycket dålig Ganska dålig Osäker Ganska bra Mycket bra har svarat ganska bra + mycket bra. % av invånarna i Botkyrka kommun anser att kommunens service gällande gator och vägar är ganska bra/mycket bra år. Invånare i Alby och Hallunda/Norsborg är i högre grad nöjda med gator och vägar jämfört med andra kommundelar. Känner du till att kommunen arrangerar en årlig hållbarhetsvecka? % 0 0 Botkyrka totalt Botkyrka totalt Alby Alby Fittja Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Tullinge Tullinge Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten 0 Ja

24 av invånare i Botkyrka känner till att kommunen årligen arrangerar en hållbarhetsvecka. Det är en ökning jämfört med år i alla kommundelar. Känner du till att kommunen erbjuder konsumentvägledning? Botkyrka totalt Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba/Storvreten 0 % Ja % av invånarna i Botkyrka kommun känner till att kommunen erbjuder konsumentvägledning. Åldersgruppen - år svarar i signifikant lägre grad att de inte känner till att kommunen erbjuder konsumentvägledning jämfört med Botkyrka totalt och åldersgruppen - år att de känner till detta.

25 Kontakter med kommunen På vilka av följande sätt har du under det senaste månaderna sökt information om kommunen och den service kommen erbjuder? (flera svar möjliga) % Mailat, skickat brev och frågat Kommunens tidning Pejl Kommunens webbplats, 0 1 I kommunannonsen i tidningen Mitt i Botkyrka Salem 0 Botkyrka totalt Botkyrka totalt I kommunannonsen i Södra sidan Informationsmöten Medborgarkontoren Ringt till kommunen Sociala medier t.ex. Facebook, Twitter och Youtube Jag har inte sökt information om Botkyrka kommun Det vanligaste sättet att söka information år om den service som Botkyrka kommun erbjuder är genom kommunens webbplats botkyrka.se, ett sätt som 1 % uppger att de använt sig av, detta är en ökning jämfört med år (0 %). Även annonsen i Mitt Botkyrka Salem har använts av en hög andel % år. % av invånarna uppger att de inte sökt information om Botkyrka kommun år. Åldersgruppen - år svarar i signifikant högre grad att de har sökt information om kommunen genom sociala medier och på kommunens webbplats samtidigt som de i signifikant lägre grad svarar att de har sökt information genom traditionella tidningar. Åldersgruppen - år svarar signifikant åt det andra hållet, att de i högre grad har sökt information om kommunen genom traditionella tidningar och i lägre grad genom sociala medier och webben.

26 Har du någon gång under det senaste året haft kontakt med Botkyrka kommun? (flera svar möjliga) % Ja, i förskolan Ja, i skolan 1 Ja, inom äldrevården Ja, på medborgarkontoret 1 Botkyrka totalt Botkyrka totalt Ja, i miljöfrågor Ja, i bygglovsärenden Ja, på annat sätt Jag har inte haft någon kontakt under det senaste året med Botkyrka kommun Fördelningen för vilka områden invånarna har haft kontakt med Botkyrka kommun är på samma nivå år som år. Information Hur nöjd är du med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter? Botkyrka totalt Alby Fittja 1 Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg 1 Tullinge 1 1 Tumba/Storvreten 0 har svarat Inte alls nöjd. Mycket nöjd % av invånarna i Botkyrka kommun är nöjd (-) med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter. Fördelningen är jämn över de olika kommundelarna.

27 Hur nöjd är du med tydligheten i kommunens information? Botkyrka totalt Alby Fittja 0 Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg 1 0 Tullinge 1 Tumba/Storvreten 1 1 har svarat Inte alls nöjd. Mycket nöjd % av invånarna är nöjda (-) med tydligheten i kommunens information. % kan inte svara på frågan. Hur nöjd är du med möjligheten till information på andra språk än svenska? Botkyrka totalt Alby 0 0 Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg 1 0 Tullinge 0 1 Tumba/Storvreten har svarat Inte alls nöjd. Mycket nöjd % av invånarna är nöjda med möjligheten till information på andra språk än svenska i Botkyrka. En hög andel ( %) uppger svarsalternativet vet ej.

28 Hur nöjd är du med i hur god tid du får kommunens information och i vilka frågor? Botkyrka totalt 0 0 Alby 0 Fittja 1 Grödinge/Vårsta 1 Hallunda/Norsborg 1 Tullinge 1 Tumba/Storvreten har svarat Inte alls nöjd. Mycket nöjd 0 % av invånarna i Botkyrka är nöjda (-) med att kommunens information kommer i god tid. % av invånarna kan inte svara på frågan. Hur nöjd är du med kommunens webbplats? Botkyrka totalt Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge 0 0 Tumba/Storvreten 1 1 har svarat Inte alls nöjd. Mycket nöjd % är nöjda (-) med Botkyrka kommuns webbplats, % av invånarna kan inte besvara frågan.

29 Ja, jag känner till kommunens beslut att Botkyrka totalt Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba/Storvreten 0 % Alla elever i årskurs - och i gymnasiet får en egen dator Erbjuda alla ungdomar mellan och år sommarjobb Byta till mer miljövänlig gatubelysning i hela kommunen Kommunen bygger ett nytt äldreboende i Norsborg Ungefär hälften av invånarna känner till att kommunen har beslutat att alla elever i årskurs - i grundskolan och i gymnasiet får en egen dator samt att kommunen erbjuder alla ungdomar mellan - år sommarjobb. Nästan en tredjedel av invånarna känner till att gatubelysningen i Botkyrka kommun byts ut till en mer miljövänlig belysning. Respondenterna i åldersgruppen - år svarar i signifikant lägre grad ( %) att de känner till detta. Nästan en tredjedel av invånarna känner till att kommunen bygger ett nytt äldreboende i Norsborg. Av de boende i Hallunda/Norsborg känner hälften till detta och i Grödinge/Vårsta samt Tullinge känner drygt 1 av invånare till detta. Respondenter i åldersgruppen - år känner i signifikant högre grad till detta jämfört med Botkyrka totalt.

30 Påverkan av kommunens verksamheter Ja jag vet att jag kan påverka kommunens verksamhet genom Botkyrka totalt Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba/Storvreten 0 % Lämna medborgarförslag Lämna synpunkter på Botkyrkas webbplats Delta i Dialogforum Delta i medborgarpaneler Kontakta din lokalpolitiker Lämna synpunkter vid samråd t.ex. vid utbyggnadsplaner % av invånarna känner till att de kan påverka kommunens verksamheter genom att lämna medborgarförslag. % av invånarna känner till att de kan påverka kommunens verksamheter genom att lämna synpunkter på Botkyrkas webbplats. % av invånarna känner till att de kan påverka kommunens verksamheter genom att dela i Dialogforum. % av invånarna känner till att de kan påverka kommunens verksamheter genom att delta i medborgarpaneler. % av invånarna känner till att de kan påverka kommunens verksamheter genom att kontakta sin lokalpolitiker. % av invånarna känner till att de kan påverka kommunens verksamheter genom att lämna synpunkter vid samråd. Respondenterna i åldersgruppen - år svarar i signifikant lägre grad på alla frågor att de känner till att de kan påverka kommunen. 0

31 Diskriminering Ja % Har du under det senaste året upplevt att du utsatts för diskriminering? Ja Botkyrka totalt Botkyrka totalt Botkyrka totalt Alby Alby Alby Fittja Fittja Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Grödinge Vårsta Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Tullinge Tullinge Tullinge Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten 1 % av respondenterna i Botkyrka kommun uppger att de under det senaste året har utsatts för diskriminering. Åldersgruppen - år svarar i signifikant högre grad att de har upplevt diskriminering det senaste året. I vilka sammanhang har du upplevt dig diskriminerad? (Bas: Har under senaste året upplevt att de utsatts för diskriminering) % Arbetslivet 0 Skolan 1 Botkyrka totalt Botkyrka totalt Botkyrka totalt Vården I kontakt med kommunen I andra sammanhang 1

32 0 % av invånarna i Botkyrka kommun som har upplevt att de blivit diskriminerade under det senaste året anser att de har blivit det i arbetslivet. Resultatet visar dock att de upplever diskriminering i relativt hög utsträckning på flera platser och i olika sammanhang. Åldersgruppen - år svarar i signifikant högre grad att de har upplevt diskriminering i skolan. Åldersgruppen - år svarar i signifikant högre grad att de ha upplevt diskriminering i arbetslivet jämfört med Botkyrka totalt. På vilka grunder har du upplevt dig diskriminerad?? (Bas: Har under senaste året upplevt att de utsatts för diskriminering) % Kön Ålder Språk 0 Botkyrka totalt Botkyrka totalt Botkyrka totalt Hudfärg Religion Sexuell läggning Funktionsnedsättning Den vanligaste grunden för diskriminering är språk, %, vilket är en minskning med % sedan år. Men även diskriminering pga. kön, ålder och hudfärg upplevs. Åldersgruppen - år samt kvinnor svarar i signifikant högre grad att de har upplevt diskriminering pga. kön jämfört med Botkyrka totalt. Åldersgruppen - år samt män svarar i signifikant högre grad att de har upplevt diskriminering pga. religion jämfört med Botkyrka totalt. Åldersgruppen - år samt män svarar i signifikant högre grad att de ha upplevt diskriminering pga. hudfärg jämfört med Botkyrka totalt. Åldersgruppen - år svarar i signifikant högre grad att de har upplevt diskriminering pga. funktionsnedsättning jämfört med Botkyrka totalt.

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012 Stockholm Januari Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Stockholm 25 november 2011 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel:

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Kultur- och fritidsundersökning Botkyrka 2013

Kultur- och fritidsundersökning Botkyrka 2013 Kultur- och fritidsundersökning Botkyrka 2013 1a. Bor du i Botkyrka kommun? Om NEJ Intervjun avslutas Om JA: 1b. I vilket område bor du? Alby Hallunda/Norsborg Fittja Tullinge Tumba/Grödinge 2a. Har du

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juli Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddinge kommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juni Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddingekommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun?

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lidköping 2016-02-22 Lisa Flood, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Disposition

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012 Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel Medborgarundersökning Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid Matavfall Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 212 Hemtjänst Ordinärt boende Alerta Omsorg AB Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat uppdelat

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Arbetsliv Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport arbetsmiljökompetens 2008 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 2 Kommunledningskontoret, Johanna Jonsson 2014-07-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Aspnässkolan Antal svar för aktuell skola: 29 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 16 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 62 % 2 Presentation Om

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Ekillaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys Resultatet i korthet 51% rekommenderar Göteborg som en stad att leva och bo i. NRI (nöjd-region-index hamnar på 60, vilket placerar Göteborg på snittvärdet för deltagande kommuner 2017 NMI (nöjd-medborgarindex)

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

om Regiongemensam elevenkät 2014

om Regiongemensam elevenkät 2014 Viktig information till lärare och annan personal om Regiongemensam elevenkät 2014 Sedan 2011 använder 12 av 13 kommuner i Göteborgsregionen samma enkät med syfte att kunna göra jämförelser inom s.k. mjuka

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för alla

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Bergius årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Rawley Gisela Sara Ulrika

Rawley Gisela Sara Ulrika Stockholms stad Familjedaghem 215 Rawley Gisela Sara Ulrika 215-5-25 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat 215-5-25 Sida 2 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Daglig verksamhet Liljans dv (fd Liljeholmsgården) Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM

Läs mer