Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld"

Transkript

1 Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans

2 Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande Appendix 1: Bakgrundsfrågor Appendix 2: Om webbenkäter

3 Om undersökningen

4 Om undersökningen Undersökningen genomfördes 25-29/ av United Minds på uppdrag av Postkodlotteriet svenskar i åldrarna 18 till 80 år deltog i undersökningen. Datainsamlingen skedde via digitala enkäter, distribuerade via e-post. Utskicken gjordes i representativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Resultatet har viktats utifrån hur respondenterna röstade i riksdagsvalet 2010 samt utifrån kön och internetanvändande.

5 Resultat i sammandrag

6 Sammanfattning (utan brytningar) 58% Svarar att de upplever att diskriminering är ett mycket eller ganska stort samhällsproblem. 62% Upplever att de ofta eller ibland har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras religiösa tillhörighet, varav 1 av 10 svarar ofta. 51% har det sällan eller aldrig. 47% Upplever att de sällan eller aldrig har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras sexuella läggning. 25% har det ofta eller ibland. 61% Upplever att de sällan eller aldrig har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras etniska tillhörighet. 36% har det ofta eller ibland. 79% Upplever att de sällan eller aldrig har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras ålder. 31% har det ofta eller ibland. Antal svar: % Upplever att de sällan eller aldrig har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras funktionsnedsättning. 20% har det ofta eller ibland.

7 Sammanfattning (utan brytningar) 54% Instämmer inte alls i påståendet: Det är onaturligt med sex mellan två personer av samma kön. 72% Instämmer inte alls i påståendet: Det är onaturligt att inte vilja tillhöra det kön man är född till. 44% Instämmer helt eller delvis i påståendet: Det är för mycket prat om könskvotering. 85% Instämmer helt eller delvis i påståendet: Män och kvinnor är bra på olika saker. 71% Instämmer helt eller delvis i påståendet: Dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer. Antal svar: % Instämmer inte alls i påståendet: Samhället gör för mycket för att anpassa bostäder och andra lokaler åt personer med funktionsnedsättning.

8 Sammanfattning (utan brytningar) 79% Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående gifte sig med en person av annan etnisk tillhörighet. 91% Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående vill konvertera till en annan religion. 46% Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om det i området där de bor flyttade in ett samkönat par. 74% Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående berättade att han eller hon var homosexuell. 55% Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående ville byta kön. Antal svar: % Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om det i området där de bor byggdes en flyktingförläggning.

9 Sammanfattning (utan brytningar) 74% Instämmer helt eller delvis i påståendet: En ökad mångfald hos företag leder till ökad effektivitet. 44% Upplever att det finns mycket eller ganska stor könsdiskriminering i näringslivet. 29% Anser att arbetsgivare bör verka för en arbetsplats med jämnare åldersfördelning. 44% Upplever att det finns mycket eller ganska stor diskriminering baserat på funktionsnedsättning i näringslivet. 26% Tror att en ökad mångfald inom polisen skulle påverka deras resultat till det bättre. Antal svar: % Känner till att det finns en uttalad plan för att främja mångfald på deras arbetsplats.

10 Resultatgenomgång

11 Synen på mångfald och diskriminering

12 Hälften har ofta eller ibland förutfattade meningar baserat på en persons religiösa tillhörighet Religiösa tillhörighet Etniska tillhörighet Sexuella läggning Ålder Funktionsnedsättning Kön 12% 35% 8% 5% 4% 4% 4% 28% 20% 27% 16% 22% 28% 29% 31% 29% 31% 26% 25% 33% 44% 37% 50% 42% 2% 2% 2% 1% 2% 2% - 1 av 2 (47%) upplever att de ofta eller ibland har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras religiösa tillhörighet, varav 1 av 10 svarar ofta. - 36% upplever att de ofta eller ibland har förutfattade meningar baserat på människors etniska tillhörighet. - Motsvarande siffra för ålder är 31%, för kön 26%, för sexuell läggning 25% och för funktionsnedsättning 20%. Hälften uppger att de aldrig har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras funktionsnedsättning Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej/vill ej uppge Fråga: Upplever du att du har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras? N=1033

13 Unga kvinnor uppger i högre utsträckning än andra att de har förutfattade meningar baserat på kön år år år 18% - Visar andelen som har svarat ofta eller ibland 23% 34% 34% 34% 49% Kvinnor Män - Hälften av kvinnorna i åldern år uppger att de ofta eller ibland har förutfattade meningar om människor baserad på kön. Motsvarande andel för män i samma ålder är 34%. - Bland de äldre uppger avsevärt färre att de har förutfattade meningar baserade på kön. I åldersgruppen år är andelarna för män och kvinnor 17 respektive 12 procent år 12% 17% Fråga: Upplever du att du har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras kön? (Visar andelar som svarat ofta eller ibland) N=1033

14 Hälften av unga män har ofta eller ibland förutfattade meningar om andra människor baserad på etnicitet år år år - Visar andelen som har svarat ofta eller ibland 34% 39% 42% 42% 45% 48% Kvinnor Män - Män i alla åldersgrupper uppger i högre utsträckning än kvinnor att de ofta eller ibland har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras etnicitet. - Förutfattade meningar baserade på andra människors etnicitet är mer ovanligt bland äldre. Bland kvinnor i åldern år uppger endast 15% att de upplever sig ha det år 15% 28% Fråga: Upplever du att du har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras etniska tillhörighet? (Visar andelar som svarat ofta eller ibland) N=1033

15 3 av 5 yngre män har ofta eller ibland förutfattade meningar p.g.a. en persons religiösa tillhörighet år år år - Visar andelen som har svarat ofta eller ibland 39% 44% 47% 59% 55% 58% Kvinnor Män - Män, särskilt yngre åldersgrupper, har i högre utsträckning förutfattade meningar baserade på andra människors religiösa tillhörighet år 31% 40% Fråga: Upplever du att du har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras religiösa tillhörighet? (Visar andelar som svarat ofta eller ibland) N=1033

16 3 av 5 upplever att diskriminering är ett mycket eller ganska stort samhällsproblem 13% 10% 2% 18% 46% av männen anser att diskriminering är ett mycket/ganska stort samhällsproblem 36% 24% 68% av kvinnorna anser att diskriminering är ett mycket/ganska stort samhällsproblem 30% 45% 40% 37% Ja, mycket stort problem Ja, ganska stort problem Ja, men inte särskilt stort problem Nej, inget problem Vet ej 23% 13% 6% 1% 3% Män Kvinnor Fråga: Upplever du att diskriminering* (t.ex. baserat på etnisk tillhörighet, ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet) är ett samhällsproblem idag? N=1033 (M=520, K=513)

17 Drygt en tredjedel umgås regelbundet* med personer med en annan sexuell läggning än den egna Etnisk tillhörighet än din egen Religiös tillhörighet än din egen Sexuell läggning än din egen Ålder än din egen 12% 13% 19% 18% 5% 13% 17% 39% 20% 18% 18% 13% 14% 34% 22% 12% 2% 22% 12% 4% 27% 17% 3% 14% 2% 6% 3% - 9 av 10 umgås privat med personer av en annan ålder än den egna någon gång i månaden eller oftare. - Umgås privat med personer av en annan sexuell läggning gör 35% någon gång i månaden eller oftare. - Motsvarande andelar för privat umgänge med personer av en annan religiös eller etnisk tillhörighet är 49 respektive 51 procent. Varje dag Varje vecka Någon gång i månaden Några gånger om året Mer sällan Aldrig Vill ej uppge *Regelbundet = en ihopslagning av varje dag, varje vecka och någon gång i månaden. Fråga: Hur ofta umgås du privat med personer (utanför din egen familj) som har en annan? N=1033

18 Högutbildade umgås i högre utsträckning med människor av annan sexuell läggning, religion eller etnisk tillhörighet Etnisk tillhörighet än din egen Religiös tillhörighet än din egen - Visar andelen som har svarat någon gång i månaden eller oftare Sexuell läggning än din egen Ålder än din egen 26% 32% 34% 42% 42% 45% 52% 60% 42% 42% 52% 58% 83% 85% 92% 88% - Sex av tio med minst treårig eftergymnasial utbildning umgås någon gång i månaden eller oftare med människor av annan etnisk tillhörighet än den egna. Motsvarande andel bland de med grundskole-utbildning är 42%. - De med längre utbildning umgås även mindre regelbundet med människor av annan religiös tillhörighet och sexuell läggning. Grundskola/folkskola Gymnasieutbildning Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning, 3 år eller längre Fråga: Hur ofta umgås du privat med personer (utanför din egen familj) som har en annan? (Visar de som svarat Någon gång i månaden eller oftare) N=1033 (Grund-/folkskola=105, Gymnasie=378, Eftergymn.<3 år=231, Eftergymn. 3 år=319)

19 Övervägande negativa reaktioner om ett barn eller en närstående skulle vilja byta kön eller konvertera Ditt barn eller annan närstående ville gifta sig med en person av annan etnisk tillhörighet (t.ex. annan hudfärg) Ditt barn eller annan närstående ville konvertera till en annan religion Ditt barn eller annan närstående berättade att hon eller han var homosexuell? Ditt barn eller annan närstående vill byta kön 15% 11% 5% 6% 35% 12% 10% 5% 7% 26% 53% 25% 52% 25% 11% 5% 6% 19% 9% 14% 5% 7% 23% 14% - 8 av 10 skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående gifte sig med en person av annan etnisk tillhörighet. - Motsvarande siffra om ens barn eller närstående konverterade till annan religion är nästan 5 av 10 och vid ett könsbyte 4 av av 4 skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående berättade att han eller hon var homosexuell. Mycket positivt Ganska positivt Jag skulle inte reagera Ganska negativt Mycket negativt Vet ej/vill ej uppge Fråga: Hur skulle du reagera om? N=1033

20 Hälften av de mellan år uppger att de skulle reagera negativt om deras barn ville byta kön - Visar andelen som har svarat ganska eller mycket negativt Ditt barn eller annan närstående ville gifta sig med en person av annan etnisk tillhörighet (t.ex. annan hudfärg) Ditt barn eller annan närstående ville konvertera till en annan religion Ditt barn eller annan närstående berättade att hon eller han var homosexuell? 12% 12% 19% 17% 17% 17% 21% 19% 37% 45% 48% 42% - 36% av åringar skulle reagera ganska eller mycket negativt om en närstående skulle vilja byta kön. Motsvarande andel i åldersgruppen år är 54%. - Åldersgruppen år skulle även reagera mest negativt om en närstående skulle vilja gifta sig med en person av annan etnisk tillhörighet eller konvertera till en annan religion. Ditt barn eller annan närstående vill byta kön 36% 46% 54% 49% år år år år Fråga: Hur skulle du reagera om? (Visar de som svarat ganska eller mycket negativt) N=1033 (18-25 år=157, år=309, år=336, år=231)

21 Hälften skulle reagera negativt om det byggdes en moské där de bor Det i området där du bor byggdes en moské Det i området där du bor byggdes en kyrka knuten till en frikyrkoförsamling? Det i området där du bor byggdes en flyktingförläggning? Det i området där du bor byggdes ett vårdhem för personer med funktionsnedsättning? 5% 6% 5% 7% 7% 10% 22% 33% 51% 38% 22% 22% 28% 5% 19% 21% 48% 13% 5% 19% 6% 4% 2% - 4 av 10 skulle reagera negativt om det byggdes en flyktingförläggning i området där de bor, drygt hälften skulle reagera positivt eller inte alls. - 9 av 10 skulle reagera positivt eller inte alls om det i området där de bor flyttade in ett samkönat par. Det i området där du bor byggdes ett vårdhem för psykiskt sjuka? 12% 15% 43% 19% 6% 5% Det i området där du bor flyttade in ett samkönat par? 19% 13% 58% 4% 3% 2% Mycket positivt Ganska positivt Jag skulle inte reagera Ganska negativt Mycket negativt Vet ej/vill ej uppge Fråga: Hur skulle du reagera om? N=1033

22 3 av 4 tycker att en ökad mångfald hos företag leder till ökad effektivitet Det är för mycket prat om könskvotering Samhället gör för mycket för att tillgodose olika religiösa gruppers behov Samhället gör för mycket för att anpassa bostäder, och andra lokaler åt personer med funktionsnedsättning Människor som kommer till Sverige bör anpassa sig till svensk kultur En ökad mångfald hos företag leder till ökad effektivitet Instämmer helt Instämmer till viss del Vet ej/vill ej uppge 17% 16% 2% 6% 16% 28% 18% 18% 15% 25% 21% 38% 35% 71% 33% 43% 19% 22% 13% Instämmer i hög utsträckning Instämmer inte alls 8% 8% 5% 6% 3% 13% - 3 av 4 instämmer helt eller delvis i påståendet att det är för mycket prat om könskvotering. - Nästan lika många, 69%, instämmer helt eller delvis i påståendet att samhället gör för mycket för att tillgodose olika religiösa gruppers behov. - 1 av 4 instämmer helt eller delvis i påståendet att samhället gör för mycket för att anpassa bostäder och andra lokaler åt funktionsnedsatta. - Drygt 9 av 10 instämmer helt eller delvis i påståendet att människor som kommer till Sverige bör anpassa sig till svensk kultur. - 3 av 4 instämmer helt eller delvis i påståendet att ökad mångfald i företag leder till ökad effektivitet- 13% vet ej eller vill inte uppge. Fråga: Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? N=1033

23 Män instämmer i högre utsträckning än kvinnor att det är för mycket prat om könskvotering 1 av 4 kvinnor instämmer inte alls - Visar andelen som har svarat att de instämmer helt, i hög utsträckning eller till viss del år 54% 69% år 57% 79% Kvinnor år 74% 80% Män år 68% 88% Fråga: Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden: Det är för mycket prat om könskvotering (Visar de som svarat att de instämmer helt, i hög utsträckning eller till viss del) N=1033 (M=520, K=513)

24 Mer än hälften instämmer inte alls i påståendet att det är onaturligt med sex mellan två personer av samma kön Det är onaturligt med sex mellan två personer av samma kön Det är onaturligt att inte vilja tillhöra det kön man är född till Män och kvinnor är bra på olika saker Dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer 9% 6% 8% 9% 30% 24% 26% 20% 15% 18% 34% 54% 7% 44% 12% 35% 11% 4% 23% 9% - 4 av 10 instämmer helt eller delvis i påståendet att det är onaturligt med samkönat sex. - Något fler, 44%, instämmer helt eller delvis i påståendet att det är onaturligt att inte vilja tillhöra det kön man är född till. - 85% instämmer helt eller delvis i påståendet att män och kvinnor är bra på olika saker. - 7 av 10 instämmer helt eller delvis i påståendet att dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer. Instämmer helt Instämmer i hög utsträckning Instämmer till viss del Instämmer inte alls Vet ej/vill ej uppge Fråga: Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? N=1033

25 Yngre tycker i lägre utsträckning att dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer 4% 14% 12% 23% 19% 32% 30% 40% 27% 22% 16% 12% 15% 17% 16% 10% 23% 37% 19% 11% - I åldersgruppen år instämmer 54% helt eller delvis i påståendet att: dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer. - Bland åringar är det störst andel, 72%, som instämmer helt eller delvis i påståendet. - I åldersgrupperna år och år är det en lika stor andel, ca två tredjedelar, som instämmer helt eller delvis i påståendet år år år år Instämmer helt Instämmer i hög utsträckning Instämmer till viss del Instämmer inte alls Fråga: Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden: Dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer. N=1033 (18-25 år=157, år=309, år=336, år=231)

26 Nästan 2 av 5 har upplevt sig särbehandlade på grund av sin ålder tre av tio på grund av kön Kön 2% Ålder 2% Eventuella funktionsnedsättning 11% 11% 30% 37% 67% 61% 78% Sexuella läggning 5% 4% Etniska tillhörighet 5% Religiösa tillhörighet 6% 10% 7% 91% 85% 87% Ja Nej Vet ej/vill ej uppge Fråga: Har du själv upplevt att du behandlas annorlunda, på grund av din? N=1033

27 Kvinnor har i högre utsträckning upplevt att de särbehandlats på grund av sitt kön Kön 3% 2% 52% 82% Ålder 1% 2% 5% 3% 33% 57% 70% 67% - 45 % av kvinnorna upplever att de behandlas annorlunda på grund av sitt kön. Motsvarande siffra bland män är 16%. - Drygt 3 av åringar har upplevt särbehandling på grund av sin ålder. Motsvarande andel bland dem äldre än 45 år är 3 av % 45% 16% 40% 29% 31% Kvinnor Män Ja Nej Vet ej/vill ej uppge år år år år Ja Nej Vet ej/vill ej uppge Fråga: Har du själv upplevt att du behandlas annorlunda, på grund av ditt/din? N=1033 (K=513, M=520, år=157, år=309, år=336, år=231)

28 Drygt 1 av 3 utlandsfödda upplever sig särbehandlade på grund av sin etniska tillhörighet Är född i Sverige av svenskfödda föräldrar 7% 89% 4% Är född i Sverige med minst en förälder som är född i ett annat land 18% 74% 8% Är född i ett annat land än Sverige 36% 54% 10% Ja Nej Vet ej/vill ej uppge Fråga: Har du själv upplevt att du behandlas annorlunda, på grund av din etniska tillhörighet? N=1033 (född i Sverige av svenska föräldrar=835, född i Sverige av minst en utlandsfödd förälder=117, utlandsfödd=81)

29 Diskriminering från politiskt håll, från myndigheter eller bland allmänheten Kön Ålder Funktionsnedsättning Sexuell läggning Etnicitet Religion 6% 9% 8% 6% 12% 8% 15% 22% 24% 20% 25% 19% 49% 44% 42% 42% 39% 43% 21% 17% 16% 21% 15% 18% 9% 8% 9% 12% 11% 12% - 21% upplever att det finns mycket eller ganska stor könsdiskriminering i det svenska samhället från politiskt håll, från myndigheter eller bland allmänheten. - 31% anser åldersdiskriminering finnas i mycket eller ganska stor utsträckning. - Motsvarande andel för funktionsnedsättning är 32%, sexuell läggning 26%, etnicitet 36% och religion 27%. Ja, mycket stor diskriminering Ja, ganska stor diskriminering Ja, viss diskriminering Nej, ingen diskriminering alls Vet ej/vill ej uppge Fråga: Upplever du att det finns diskriminering i det svenska samhället från politiskt håll, från myndigheter eller bland allmänheten utifrån? N=1033

30 3 av 10 män tycker inte att det finns någon könsdiskriminering i samhället Kön Ålder Funktionsnedsättning Sexuell läggning Etnicitet 12% 13% 10% 14% 8% 21% 22% 21% 28% 30% - I samtliga studerade områden upplever män i högre grad än kvinnor att det inte finns någon diskriminering. - Störst är skillnaden när det gäller könsdiskriminering, där 30% av männen svarar att de upplever att det inte finns någon diskriminering jämfört med 12% av kvinnorna. Religion 12% 25% Kvinnor Män Fråga: Upplever du att det finns diskriminering i det svenska samhället från politiskt håll, från myndigheter eller bland allmänheten utifrån? (Visar de som svarat Nej, ingen diskriminering alls) N=1033 (K=513, M=520)

31 Jobb och företagande

32 3 av 10 upplever att det finns mycket eller ganska stor könsdiskriminering i näringslivet Kön Ålder Funktionsnedsättnin g Sexuell läggning Etnicitet Religion 9% 19% 14% 15% 6% 13% 15% 10% 17% 26% 29% 26% 50% 43% 37% 41% 36% 39% 20% 12% 10% 8% 9% 7% 12% 20% 10% 12% 17% 16% - 29% upplever att det finns mycket eller ganska stor könsdiskriminering i näringslivet. - 40% upplever att där finns mycket eller ganska stor åldersdiskriminering. - 44% upplever att det i näringslivet diskrimineras i mycket eller ganska stor utsträckning utifrån funktionsnedsättning, 19% utifrån sexuell läggning, 42% utifrån etnicitet och 27% utifrån religion. Ja, mycket stor diskriminering Ja, ganska stor diskriminering Ja, viss diskriminering Nej, ingen diskriminering alls Vet ej/vill ej uppge Fråga: Upplever du att det finns diskriminering i näringslivet, t.ex. möjligheter till jobb eller karriärutveckling, utifrån? N=1033

33 3 av 10 upplever att småföretagen är mycket eller ganska passiva i att bidra till mångfald Storföretagen Småföretagen Politiken Polisen Högskolor och universitet 3% 20% 2% 10% 5% 22% 5% 21% 8% 30% 31% 29% 27% 27% 21% 25% 14% 4% 7% 16% 8% 16% 7% 8% 2% 30% 29% 22% 24% 26% - Andel som upplever att följande sektorer är mycket eller ganska aktiva i att bidra till mångfald: 1. Idrottsrörelsen 39% 2. Högskolor och universitet 38% 3. Politiken 27% 4. Polisen 26% 5. Storföretagen 23% 6. Småföretagen 12% Idrottsrörelsen 12% 28% 21% 10% 3% 26% Mycket aktiva Varken aktiva eller passiva Mycket passiva Ganska aktiva Ganska passiva Vet ej/vill ej uppge Fråga: Hur aktiva upplever du att följande sektorer i samhället är på att bidra till mångfald, t.ex. genom rekrytering eller värderingsarbete? N=1033

34 De flesta tror att mångfald påverkar företag och organisationer till det bättre Storföretagen Småföretagen Politiken Polisen Högskolor & universitet Idrottsrörelsen Till det bättre Till det sämre 44% 5 % 43% 8% 47% 12 % 54% 8% 46% 5 % 49% 5 % Ingen skillnad 33% 32% 26% 23% 32% 30% Vet ej 18% 18% 15% 15% 17% 16% Fråga: Hur tror du att en ökad mångfald skulle påverka följande typer av företag och organisationer när det gäller deras resultat? N=1033

35 4 av 10, fler kvinnor än män, anser att arbetsgivare bör arbeta aktivt för en jämnare köns- och åldersfördelning En jämnare könsfördelning Ja Nej Vet ej/vill ej uppge 46% 12% 42% Kvinnor 15% 31% 54% 61% Män 9% 31% En jämnare åldersfördelning Ja Nej Vet ej/vill ej uppge 46% 11% 44% Kvinnor 14% 51% 35% Män 7% 36% 56% Fråga: Tycker du att arbetsgivare bör verka aktivt (t.ex. genom kvotering) för en arbetsplats med? N=1033 (K=513, M=520)

36 Nästan hälften anser att arbetsgivare bör arbeta aktivt för en arbetsplats med människor med funktionshinder Människor med olika etnisk tillhörighet Människor med funktionsnedsättning 14% 16% Ja 48% 38% 39% 46% Nej Vet ej/vill ej uppge Fråga: Tycker du att arbetsgivare bör verka aktivt (t.ex. genom kvotering) för en arbetsplats med? N=1033 (K=513, M=520)

37 1 av 4, större andel offentliganställda, känner till att den egna arbetsplatsen har en uttalad mångfaldsplan 21% 29% 23% 26% Vet ej 59% 42% Nej Ja 51% 20% 29% Ja Nej Vet ej Privat sektor Offentlig sektor 53% 23% 24% Skulle du vilja att det fanns en uttalad plan för att främja mångfald? N=210 Ja Nej Vet ej Fråga: Känner du till att finns en uttalad plan för att främja mångfald (t.ex. genom jämnare fördelning när det gäller kön, ålder, etnisk tillhörighet) på din arbetsplats? N=418 (Privat sektor=137, Offentlig sektor=71)

38 Övervägande positiva erfarenheter av arbete/studier med personer av annan ålder, kön, etnicitet, religion etc. Av annat kön Av annan ålder Med funktionsnedsättning Av annan sexuell läggning Av annan etnisk tillhörighet Av annan religiös tillhörighet Som har bytt kön 24% 29% 26% 22% 5% 5% 2% 2% Mycket goda erfarenheter 59% 62% Ganska dåliga erfarenheter Saknar erfarenheter 28% 25% 36% 41% 62% 5% 1% 4% 2% 10% 31% 9% 5% 31% 29% 27% 4% 17% Ganska goda erfarenheter Mycket dåliga erfarenheter Vet ej 2% 3% 5% 14% 25% 2% 4% 11% 13% 6% 10% - Nio av tio har mycket eller ganska goda erfarenheter av att arbeta/studera med personer av annat kön eller annan ålder. - Drygt hälften har mycket eller ganska goda erfarenheter av att arbeta/studera med personer med funktionsnedsättning. 42% svarar att saknar erfarenhet/vet ej. - 54% har övervägande positiva erfarenheter av att arbeta/studera med personer av annan sexuell läggning, 40% saknar erfarenhet/vet ej. - Två av tre har mycket eller ganska god erfarenhet av att arbeta/studera tillsammans med personer av annan etnisk tillhörighet, 58% tillsammans med personer av annan religion. Andel som svarat att de saknar erfarenhet/vet ej är 20 respektive 27%. - Av de 14% som uppger att de har erfarenheter av arbete/studier med personer som bytt kön har två tredjedelar mycket eller ganska positiva erfarenheter. Fråga: Vilken är din erfarenhet av att arbeta/studera med personer? N=1033

39 Appendix 1 Bakgrundsfrågor

40 Om respondenterna Könsfördelning Män 51% Kvinnor 49% Ålderfördelning år 13% år 29% år 33% år 24% Moderaterna 20% Folkpartiet 4% Centerpartiet 4% Kristdemokraterna 2% Socialdemokraterna 25% Vänsterpartiet 7% Miljöpartiet 8% Sverigedemokraterna 13% Annat 2% Tänker rösta blankt 2% Skulle inte rösta 1% Vill ej uppge 3% Tveksam, vet ej 13%

41 Om respondenterna Bostadsort: Storstadsregionerna Storstad (mer än invånare) 26% Större stad/kommun ( invånare) 16% Medelstor stad ( invånare) 16% Mindre stad (färre än invånare) Vill ej uppge 1% 41% V:a Götalands län 187 personer 18% Stockholms län 201 personer 20% Skåne län 158 personer 16%

42 Demografiska bakgrundsvariabler Var bor du? N = % 26% 16% 16% 1% Storstad (mer än invånare) Större stad/kommun ( invånare) Medelstor stad ( invånare) Mindre stad (mindre än invånare) Vill ej uppge 37% 19% 15% 5% 4% 11% 8%

43 Demografiska bakgrundsvariabler 37% 10% 23% 30% Vilken är din högsta avslutade utbildning? N = 1033 Grundskola/folkskola Gymnasieutbildning Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning, 3 år eller längre 31% 41% Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? N = % 5% 11% 2% 2% 1%

44 Demografiska bakgrundsvariabler 25% Hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen idag? N = % 20% 13% 13% 7% 8% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 1% 1%

45 Demografiska bakgrundsvariabler 82% Vilken av följande beskrivning stämmer in på dig? N = % 3% 2% 3% Är född i Sverige av svenskfödda föräldrar 91% Är född i Sverige med minst en förälder som är född i ett annat land Är född i ett annat nordiskt land Är född i ett annat europeiskt land utanför Norden Är född utanför Europa Vilken av följande beskrivning stämmer in på dig? N = % 4% 4% Jag är heterosexuell Jag är homosexuell Jag är bisexuell Vill ej uppge

46 Appendix 2 Om webbenkäter

47 Kort om digital datainsamling (1) Fördelar med metoden United Minds använder ofta digitala enkäter för att göra sina kvantitativa undersökningar. Digitala enkäter distribueras genom webbpaneler och når respondenterna via . United Minds använder Cint som underleverantör för den löpande opinionsmätningen Väljarbarometern, som publiceras varje månad i Aftonbladet. Det är ett verktyg för att göra datainsamlingar som har flera fördelar jämfört med andra metoder. Man kan nå många personer snabbt. Respondenter nås smidigt via . 2 Träffsäkerheten är stor. Enkäter kan skickas ut till grupper där särskilda geografiska eller demografiska krav är uppfyllda. 4 Det går att nå människor över 1 hela jordklotet. United Minds har genomfört undersökningar i ett stort antal länder i alla världsdelar. 3 Det är billigt att göra undersökningar på webben eftersom mindre personal- och materialresurser krävs.

48 Kort om digital datainsamling (2) Tillvägagångssätt United Minds samarbetar med datainsamlingsföretaget Cint för att göra kvantitativa undersökningar av åsikter och attityder. 1 Enkäten sammanställs av kunden i samråd med United Minds, för att den ska nå rätt målgrupper och ge bra svarsfrekvenser. Datainsamling sker via webbpaneler knutna till Cint och når en bred bas av respondenter. Enkäten skickas från Cint ut till respondenter via ett flertal olika webbpaneler. 2 Cint Resultaten från 3 undersökningen samlas in. Resultaten bryts på intressanta variabler och tolkas av United Minds.

49

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Bygg mer och gärna på min backyard!

Bygg mer och gärna på min backyard! Boende i storstadsområden i ny studie om bostadsbristen: Bygg mer och gärna på min backyard! 1 Nu måste det byggas! Boverket rapporterade nyligen att 595 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025 och

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Det här är en lättläst sammanfattning av intoleransrapporten. Texten är skriven med korta meningar och enkla ord.

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Rapport 2007:7 De senaste rapporterna från ÅSUB 2006:1 Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare och Ålands Företagareförening En utvärdering 2006:2 Det framtida utbildningsbehovet på Åland 2006:3

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Resultat av Sveriges Kvinnolobbys enkätundersökning om könsdiskriminerande reklam och psykisk hälsa bland unga

Resultat av Sveriges Kvinnolobbys enkätundersökning om könsdiskriminerande reklam och psykisk hälsa bland unga Resultat av Sveriges Kvinnolobbys enkätundersökning om könsdiskriminerande reklam och psykisk hälsa bland unga Genomförd under perioden maj-augusti 2013 Sveriges Kvinnolobby Norrtullsgatan 45 113 45 Stockholm

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström Johan Kostela Dalarnas forskningsråd februari 2010 Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Alla människor har lika värde Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Liten ordlista En del ord i broschyren Alla människor har lika värde kan man med fördel arbeta lite extra kring. Här är

Läs mer

BloggSverige 2. En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare. Augusti 2006. Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin.

BloggSverige 2. En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare. Augusti 2006. Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin. BloggSverige 2 En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare Augusti 2006 Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin.net Hans Kullin, www.kullin.net, augusti 2006 - Some rights

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer