Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld"

Transkript

1 Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans

2 Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande Appendix 1: Bakgrundsfrågor Appendix 2: Om webbenkäter

3 Om undersökningen

4 Om undersökningen Undersökningen genomfördes 25-29/ av United Minds på uppdrag av Postkodlotteriet svenskar i åldrarna 18 till 80 år deltog i undersökningen. Datainsamlingen skedde via digitala enkäter, distribuerade via e-post. Utskicken gjordes i representativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Resultatet har viktats utifrån hur respondenterna röstade i riksdagsvalet 2010 samt utifrån kön och internetanvändande.

5 Resultat i sammandrag

6 Sammanfattning (utan brytningar) 58% Svarar att de upplever att diskriminering är ett mycket eller ganska stort samhällsproblem. 62% Upplever att de ofta eller ibland har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras religiösa tillhörighet, varav 1 av 10 svarar ofta. 51% har det sällan eller aldrig. 47% Upplever att de sällan eller aldrig har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras sexuella läggning. 25% har det ofta eller ibland. 61% Upplever att de sällan eller aldrig har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras etniska tillhörighet. 36% har det ofta eller ibland. 79% Upplever att de sällan eller aldrig har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras ålder. 31% har det ofta eller ibland. Antal svar: % Upplever att de sällan eller aldrig har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras funktionsnedsättning. 20% har det ofta eller ibland.

7 Sammanfattning (utan brytningar) 54% Instämmer inte alls i påståendet: Det är onaturligt med sex mellan två personer av samma kön. 72% Instämmer inte alls i påståendet: Det är onaturligt att inte vilja tillhöra det kön man är född till. 44% Instämmer helt eller delvis i påståendet: Det är för mycket prat om könskvotering. 85% Instämmer helt eller delvis i påståendet: Män och kvinnor är bra på olika saker. 71% Instämmer helt eller delvis i påståendet: Dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer. Antal svar: % Instämmer inte alls i påståendet: Samhället gör för mycket för att anpassa bostäder och andra lokaler åt personer med funktionsnedsättning.

8 Sammanfattning (utan brytningar) 79% Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående gifte sig med en person av annan etnisk tillhörighet. 91% Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående vill konvertera till en annan religion. 46% Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om det i området där de bor flyttade in ett samkönat par. 74% Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående berättade att han eller hon var homosexuell. 55% Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående ville byta kön. Antal svar: % Svarar att de skulle reagera positivt eller inte alls om det i området där de bor byggdes en flyktingförläggning.

9 Sammanfattning (utan brytningar) 74% Instämmer helt eller delvis i påståendet: En ökad mångfald hos företag leder till ökad effektivitet. 44% Upplever att det finns mycket eller ganska stor könsdiskriminering i näringslivet. 29% Anser att arbetsgivare bör verka för en arbetsplats med jämnare åldersfördelning. 44% Upplever att det finns mycket eller ganska stor diskriminering baserat på funktionsnedsättning i näringslivet. 26% Tror att en ökad mångfald inom polisen skulle påverka deras resultat till det bättre. Antal svar: % Känner till att det finns en uttalad plan för att främja mångfald på deras arbetsplats.

10 Resultatgenomgång

11 Synen på mångfald och diskriminering

12 Hälften har ofta eller ibland förutfattade meningar baserat på en persons religiösa tillhörighet Religiösa tillhörighet Etniska tillhörighet Sexuella läggning Ålder Funktionsnedsättning Kön 12% 35% 8% 5% 4% 4% 4% 28% 20% 27% 16% 22% 28% 29% 31% 29% 31% 26% 25% 33% 44% 37% 50% 42% 2% 2% 2% 1% 2% 2% - 1 av 2 (47%) upplever att de ofta eller ibland har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras religiösa tillhörighet, varav 1 av 10 svarar ofta. - 36% upplever att de ofta eller ibland har förutfattade meningar baserat på människors etniska tillhörighet. - Motsvarande siffra för ålder är 31%, för kön 26%, för sexuell läggning 25% och för funktionsnedsättning 20%. Hälften uppger att de aldrig har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras funktionsnedsättning Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej/vill ej uppge Fråga: Upplever du att du har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras? N=1033

13 Unga kvinnor uppger i högre utsträckning än andra att de har förutfattade meningar baserat på kön år år år 18% - Visar andelen som har svarat ofta eller ibland 23% 34% 34% 34% 49% Kvinnor Män - Hälften av kvinnorna i åldern år uppger att de ofta eller ibland har förutfattade meningar om människor baserad på kön. Motsvarande andel för män i samma ålder är 34%. - Bland de äldre uppger avsevärt färre att de har förutfattade meningar baserade på kön. I åldersgruppen år är andelarna för män och kvinnor 17 respektive 12 procent år 12% 17% Fråga: Upplever du att du har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras kön? (Visar andelar som svarat ofta eller ibland) N=1033

14 Hälften av unga män har ofta eller ibland förutfattade meningar om andra människor baserad på etnicitet år år år - Visar andelen som har svarat ofta eller ibland 34% 39% 42% 42% 45% 48% Kvinnor Män - Män i alla åldersgrupper uppger i högre utsträckning än kvinnor att de ofta eller ibland har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras etnicitet. - Förutfattade meningar baserade på andra människors etnicitet är mer ovanligt bland äldre. Bland kvinnor i åldern år uppger endast 15% att de upplever sig ha det år 15% 28% Fråga: Upplever du att du har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras etniska tillhörighet? (Visar andelar som svarat ofta eller ibland) N=1033

15 3 av 5 yngre män har ofta eller ibland förutfattade meningar p.g.a. en persons religiösa tillhörighet år år år - Visar andelen som har svarat ofta eller ibland 39% 44% 47% 59% 55% 58% Kvinnor Män - Män, särskilt yngre åldersgrupper, har i högre utsträckning förutfattade meningar baserade på andra människors religiösa tillhörighet år 31% 40% Fråga: Upplever du att du har förutfattade meningar om andra människor baserat på deras religiösa tillhörighet? (Visar andelar som svarat ofta eller ibland) N=1033

16 3 av 5 upplever att diskriminering är ett mycket eller ganska stort samhällsproblem 13% 10% 2% 18% 46% av männen anser att diskriminering är ett mycket/ganska stort samhällsproblem 36% 24% 68% av kvinnorna anser att diskriminering är ett mycket/ganska stort samhällsproblem 30% 45% 40% 37% Ja, mycket stort problem Ja, ganska stort problem Ja, men inte särskilt stort problem Nej, inget problem Vet ej 23% 13% 6% 1% 3% Män Kvinnor Fråga: Upplever du att diskriminering* (t.ex. baserat på etnisk tillhörighet, ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet) är ett samhällsproblem idag? N=1033 (M=520, K=513)

17 Drygt en tredjedel umgås regelbundet* med personer med en annan sexuell läggning än den egna Etnisk tillhörighet än din egen Religiös tillhörighet än din egen Sexuell läggning än din egen Ålder än din egen 12% 13% 19% 18% 5% 13% 17% 39% 20% 18% 18% 13% 14% 34% 22% 12% 2% 22% 12% 4% 27% 17% 3% 14% 2% 6% 3% - 9 av 10 umgås privat med personer av en annan ålder än den egna någon gång i månaden eller oftare. - Umgås privat med personer av en annan sexuell läggning gör 35% någon gång i månaden eller oftare. - Motsvarande andelar för privat umgänge med personer av en annan religiös eller etnisk tillhörighet är 49 respektive 51 procent. Varje dag Varje vecka Någon gång i månaden Några gånger om året Mer sällan Aldrig Vill ej uppge *Regelbundet = en ihopslagning av varje dag, varje vecka och någon gång i månaden. Fråga: Hur ofta umgås du privat med personer (utanför din egen familj) som har en annan? N=1033

18 Högutbildade umgås i högre utsträckning med människor av annan sexuell läggning, religion eller etnisk tillhörighet Etnisk tillhörighet än din egen Religiös tillhörighet än din egen - Visar andelen som har svarat någon gång i månaden eller oftare Sexuell läggning än din egen Ålder än din egen 26% 32% 34% 42% 42% 45% 52% 60% 42% 42% 52% 58% 83% 85% 92% 88% - Sex av tio med minst treårig eftergymnasial utbildning umgås någon gång i månaden eller oftare med människor av annan etnisk tillhörighet än den egna. Motsvarande andel bland de med grundskole-utbildning är 42%. - De med längre utbildning umgås även mindre regelbundet med människor av annan religiös tillhörighet och sexuell läggning. Grundskola/folkskola Gymnasieutbildning Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning, 3 år eller längre Fråga: Hur ofta umgås du privat med personer (utanför din egen familj) som har en annan? (Visar de som svarat Någon gång i månaden eller oftare) N=1033 (Grund-/folkskola=105, Gymnasie=378, Eftergymn.<3 år=231, Eftergymn. 3 år=319)

19 Övervägande negativa reaktioner om ett barn eller en närstående skulle vilja byta kön eller konvertera Ditt barn eller annan närstående ville gifta sig med en person av annan etnisk tillhörighet (t.ex. annan hudfärg) Ditt barn eller annan närstående ville konvertera till en annan religion Ditt barn eller annan närstående berättade att hon eller han var homosexuell? Ditt barn eller annan närstående vill byta kön 15% 11% 5% 6% 35% 12% 10% 5% 7% 26% 53% 25% 52% 25% 11% 5% 6% 19% 9% 14% 5% 7% 23% 14% - 8 av 10 skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående gifte sig med en person av annan etnisk tillhörighet. - Motsvarande siffra om ens barn eller närstående konverterade till annan religion är nästan 5 av 10 och vid ett könsbyte 4 av av 4 skulle reagera positivt eller inte alls om deras barn eller annan närstående berättade att han eller hon var homosexuell. Mycket positivt Ganska positivt Jag skulle inte reagera Ganska negativt Mycket negativt Vet ej/vill ej uppge Fråga: Hur skulle du reagera om? N=1033

20 Hälften av de mellan år uppger att de skulle reagera negativt om deras barn ville byta kön - Visar andelen som har svarat ganska eller mycket negativt Ditt barn eller annan närstående ville gifta sig med en person av annan etnisk tillhörighet (t.ex. annan hudfärg) Ditt barn eller annan närstående ville konvertera till en annan religion Ditt barn eller annan närstående berättade att hon eller han var homosexuell? 12% 12% 19% 17% 17% 17% 21% 19% 37% 45% 48% 42% - 36% av åringar skulle reagera ganska eller mycket negativt om en närstående skulle vilja byta kön. Motsvarande andel i åldersgruppen år är 54%. - Åldersgruppen år skulle även reagera mest negativt om en närstående skulle vilja gifta sig med en person av annan etnisk tillhörighet eller konvertera till en annan religion. Ditt barn eller annan närstående vill byta kön 36% 46% 54% 49% år år år år Fråga: Hur skulle du reagera om? (Visar de som svarat ganska eller mycket negativt) N=1033 (18-25 år=157, år=309, år=336, år=231)

21 Hälften skulle reagera negativt om det byggdes en moské där de bor Det i området där du bor byggdes en moské Det i området där du bor byggdes en kyrka knuten till en frikyrkoförsamling? Det i området där du bor byggdes en flyktingförläggning? Det i området där du bor byggdes ett vårdhem för personer med funktionsnedsättning? 5% 6% 5% 7% 7% 10% 22% 33% 51% 38% 22% 22% 28% 5% 19% 21% 48% 13% 5% 19% 6% 4% 2% - 4 av 10 skulle reagera negativt om det byggdes en flyktingförläggning i området där de bor, drygt hälften skulle reagera positivt eller inte alls. - 9 av 10 skulle reagera positivt eller inte alls om det i området där de bor flyttade in ett samkönat par. Det i området där du bor byggdes ett vårdhem för psykiskt sjuka? 12% 15% 43% 19% 6% 5% Det i området där du bor flyttade in ett samkönat par? 19% 13% 58% 4% 3% 2% Mycket positivt Ganska positivt Jag skulle inte reagera Ganska negativt Mycket negativt Vet ej/vill ej uppge Fråga: Hur skulle du reagera om? N=1033

22 3 av 4 tycker att en ökad mångfald hos företag leder till ökad effektivitet Det är för mycket prat om könskvotering Samhället gör för mycket för att tillgodose olika religiösa gruppers behov Samhället gör för mycket för att anpassa bostäder, och andra lokaler åt personer med funktionsnedsättning Människor som kommer till Sverige bör anpassa sig till svensk kultur En ökad mångfald hos företag leder till ökad effektivitet Instämmer helt Instämmer till viss del Vet ej/vill ej uppge 17% 16% 2% 6% 16% 28% 18% 18% 15% 25% 21% 38% 35% 71% 33% 43% 19% 22% 13% Instämmer i hög utsträckning Instämmer inte alls 8% 8% 5% 6% 3% 13% - 3 av 4 instämmer helt eller delvis i påståendet att det är för mycket prat om könskvotering. - Nästan lika många, 69%, instämmer helt eller delvis i påståendet att samhället gör för mycket för att tillgodose olika religiösa gruppers behov. - 1 av 4 instämmer helt eller delvis i påståendet att samhället gör för mycket för att anpassa bostäder och andra lokaler åt funktionsnedsatta. - Drygt 9 av 10 instämmer helt eller delvis i påståendet att människor som kommer till Sverige bör anpassa sig till svensk kultur. - 3 av 4 instämmer helt eller delvis i påståendet att ökad mångfald i företag leder till ökad effektivitet- 13% vet ej eller vill inte uppge. Fråga: Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? N=1033

23 Män instämmer i högre utsträckning än kvinnor att det är för mycket prat om könskvotering 1 av 4 kvinnor instämmer inte alls - Visar andelen som har svarat att de instämmer helt, i hög utsträckning eller till viss del år 54% 69% år 57% 79% Kvinnor år 74% 80% Män år 68% 88% Fråga: Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden: Det är för mycket prat om könskvotering (Visar de som svarat att de instämmer helt, i hög utsträckning eller till viss del) N=1033 (M=520, K=513)

24 Mer än hälften instämmer inte alls i påståendet att det är onaturligt med sex mellan två personer av samma kön Det är onaturligt med sex mellan två personer av samma kön Det är onaturligt att inte vilja tillhöra det kön man är född till Män och kvinnor är bra på olika saker Dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer 9% 6% 8% 9% 30% 24% 26% 20% 15% 18% 34% 54% 7% 44% 12% 35% 11% 4% 23% 9% - 4 av 10 instämmer helt eller delvis i påståendet att det är onaturligt med samkönat sex. - Något fler, 44%, instämmer helt eller delvis i påståendet att det är onaturligt att inte vilja tillhöra det kön man är född till. - 85% instämmer helt eller delvis i påståendet att män och kvinnor är bra på olika saker. - 7 av 10 instämmer helt eller delvis i påståendet att dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer. Instämmer helt Instämmer i hög utsträckning Instämmer till viss del Instämmer inte alls Vet ej/vill ej uppge Fråga: Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? N=1033

25 Yngre tycker i lägre utsträckning att dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer 4% 14% 12% 23% 19% 32% 30% 40% 27% 22% 16% 12% 15% 17% 16% 10% 23% 37% 19% 11% - I åldersgruppen år instämmer 54% helt eller delvis i påståendet att: dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer. - Bland åringar är det störst andel, 72%, som instämmer helt eller delvis i påståendet. - I åldersgrupperna år och år är det en lika stor andel, ca två tredjedelar, som instämmer helt eller delvis i påståendet år år år år Instämmer helt Instämmer i hög utsträckning Instämmer till viss del Instämmer inte alls Fråga: Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden: Dagens ungdomar har sämre arbetsmoral än tidigare generationer. N=1033 (18-25 år=157, år=309, år=336, år=231)

26 Nästan 2 av 5 har upplevt sig särbehandlade på grund av sin ålder tre av tio på grund av kön Kön 2% Ålder 2% Eventuella funktionsnedsättning 11% 11% 30% 37% 67% 61% 78% Sexuella läggning 5% 4% Etniska tillhörighet 5% Religiösa tillhörighet 6% 10% 7% 91% 85% 87% Ja Nej Vet ej/vill ej uppge Fråga: Har du själv upplevt att du behandlas annorlunda, på grund av din? N=1033

27 Kvinnor har i högre utsträckning upplevt att de särbehandlats på grund av sitt kön Kön 3% 2% 52% 82% Ålder 1% 2% 5% 3% 33% 57% 70% 67% - 45 % av kvinnorna upplever att de behandlas annorlunda på grund av sitt kön. Motsvarande siffra bland män är 16%. - Drygt 3 av åringar har upplevt särbehandling på grund av sin ålder. Motsvarande andel bland dem äldre än 45 år är 3 av % 45% 16% 40% 29% 31% Kvinnor Män Ja Nej Vet ej/vill ej uppge år år år år Ja Nej Vet ej/vill ej uppge Fråga: Har du själv upplevt att du behandlas annorlunda, på grund av ditt/din? N=1033 (K=513, M=520, år=157, år=309, år=336, år=231)

28 Drygt 1 av 3 utlandsfödda upplever sig särbehandlade på grund av sin etniska tillhörighet Är född i Sverige av svenskfödda föräldrar 7% 89% 4% Är född i Sverige med minst en förälder som är född i ett annat land 18% 74% 8% Är född i ett annat land än Sverige 36% 54% 10% Ja Nej Vet ej/vill ej uppge Fråga: Har du själv upplevt att du behandlas annorlunda, på grund av din etniska tillhörighet? N=1033 (född i Sverige av svenska föräldrar=835, född i Sverige av minst en utlandsfödd förälder=117, utlandsfödd=81)

29 Diskriminering från politiskt håll, från myndigheter eller bland allmänheten Kön Ålder Funktionsnedsättning Sexuell läggning Etnicitet Religion 6% 9% 8% 6% 12% 8% 15% 22% 24% 20% 25% 19% 49% 44% 42% 42% 39% 43% 21% 17% 16% 21% 15% 18% 9% 8% 9% 12% 11% 12% - 21% upplever att det finns mycket eller ganska stor könsdiskriminering i det svenska samhället från politiskt håll, från myndigheter eller bland allmänheten. - 31% anser åldersdiskriminering finnas i mycket eller ganska stor utsträckning. - Motsvarande andel för funktionsnedsättning är 32%, sexuell läggning 26%, etnicitet 36% och religion 27%. Ja, mycket stor diskriminering Ja, ganska stor diskriminering Ja, viss diskriminering Nej, ingen diskriminering alls Vet ej/vill ej uppge Fråga: Upplever du att det finns diskriminering i det svenska samhället från politiskt håll, från myndigheter eller bland allmänheten utifrån? N=1033

30 3 av 10 män tycker inte att det finns någon könsdiskriminering i samhället Kön Ålder Funktionsnedsättning Sexuell läggning Etnicitet 12% 13% 10% 14% 8% 21% 22% 21% 28% 30% - I samtliga studerade områden upplever män i högre grad än kvinnor att det inte finns någon diskriminering. - Störst är skillnaden när det gäller könsdiskriminering, där 30% av männen svarar att de upplever att det inte finns någon diskriminering jämfört med 12% av kvinnorna. Religion 12% 25% Kvinnor Män Fråga: Upplever du att det finns diskriminering i det svenska samhället från politiskt håll, från myndigheter eller bland allmänheten utifrån? (Visar de som svarat Nej, ingen diskriminering alls) N=1033 (K=513, M=520)

31 Jobb och företagande

32 3 av 10 upplever att det finns mycket eller ganska stor könsdiskriminering i näringslivet Kön Ålder Funktionsnedsättnin g Sexuell läggning Etnicitet Religion 9% 19% 14% 15% 6% 13% 15% 10% 17% 26% 29% 26% 50% 43% 37% 41% 36% 39% 20% 12% 10% 8% 9% 7% 12% 20% 10% 12% 17% 16% - 29% upplever att det finns mycket eller ganska stor könsdiskriminering i näringslivet. - 40% upplever att där finns mycket eller ganska stor åldersdiskriminering. - 44% upplever att det i näringslivet diskrimineras i mycket eller ganska stor utsträckning utifrån funktionsnedsättning, 19% utifrån sexuell läggning, 42% utifrån etnicitet och 27% utifrån religion. Ja, mycket stor diskriminering Ja, ganska stor diskriminering Ja, viss diskriminering Nej, ingen diskriminering alls Vet ej/vill ej uppge Fråga: Upplever du att det finns diskriminering i näringslivet, t.ex. möjligheter till jobb eller karriärutveckling, utifrån? N=1033

33 3 av 10 upplever att småföretagen är mycket eller ganska passiva i att bidra till mångfald Storföretagen Småföretagen Politiken Polisen Högskolor och universitet 3% 20% 2% 10% 5% 22% 5% 21% 8% 30% 31% 29% 27% 27% 21% 25% 14% 4% 7% 16% 8% 16% 7% 8% 2% 30% 29% 22% 24% 26% - Andel som upplever att följande sektorer är mycket eller ganska aktiva i att bidra till mångfald: 1. Idrottsrörelsen 39% 2. Högskolor och universitet 38% 3. Politiken 27% 4. Polisen 26% 5. Storföretagen 23% 6. Småföretagen 12% Idrottsrörelsen 12% 28% 21% 10% 3% 26% Mycket aktiva Varken aktiva eller passiva Mycket passiva Ganska aktiva Ganska passiva Vet ej/vill ej uppge Fråga: Hur aktiva upplever du att följande sektorer i samhället är på att bidra till mångfald, t.ex. genom rekrytering eller värderingsarbete? N=1033

34 De flesta tror att mångfald påverkar företag och organisationer till det bättre Storföretagen Småföretagen Politiken Polisen Högskolor & universitet Idrottsrörelsen Till det bättre Till det sämre 44% 5 % 43% 8% 47% 12 % 54% 8% 46% 5 % 49% 5 % Ingen skillnad 33% 32% 26% 23% 32% 30% Vet ej 18% 18% 15% 15% 17% 16% Fråga: Hur tror du att en ökad mångfald skulle påverka följande typer av företag och organisationer när det gäller deras resultat? N=1033

35 4 av 10, fler kvinnor än män, anser att arbetsgivare bör arbeta aktivt för en jämnare köns- och åldersfördelning En jämnare könsfördelning Ja Nej Vet ej/vill ej uppge 46% 12% 42% Kvinnor 15% 31% 54% 61% Män 9% 31% En jämnare åldersfördelning Ja Nej Vet ej/vill ej uppge 46% 11% 44% Kvinnor 14% 51% 35% Män 7% 36% 56% Fråga: Tycker du att arbetsgivare bör verka aktivt (t.ex. genom kvotering) för en arbetsplats med? N=1033 (K=513, M=520)

36 Nästan hälften anser att arbetsgivare bör arbeta aktivt för en arbetsplats med människor med funktionshinder Människor med olika etnisk tillhörighet Människor med funktionsnedsättning 14% 16% Ja 48% 38% 39% 46% Nej Vet ej/vill ej uppge Fråga: Tycker du att arbetsgivare bör verka aktivt (t.ex. genom kvotering) för en arbetsplats med? N=1033 (K=513, M=520)

37 1 av 4, större andel offentliganställda, känner till att den egna arbetsplatsen har en uttalad mångfaldsplan 21% 29% 23% 26% Vet ej 59% 42% Nej Ja 51% 20% 29% Ja Nej Vet ej Privat sektor Offentlig sektor 53% 23% 24% Skulle du vilja att det fanns en uttalad plan för att främja mångfald? N=210 Ja Nej Vet ej Fråga: Känner du till att finns en uttalad plan för att främja mångfald (t.ex. genom jämnare fördelning när det gäller kön, ålder, etnisk tillhörighet) på din arbetsplats? N=418 (Privat sektor=137, Offentlig sektor=71)

38 Övervägande positiva erfarenheter av arbete/studier med personer av annan ålder, kön, etnicitet, religion etc. Av annat kön Av annan ålder Med funktionsnedsättning Av annan sexuell läggning Av annan etnisk tillhörighet Av annan religiös tillhörighet Som har bytt kön 24% 29% 26% 22% 5% 5% 2% 2% Mycket goda erfarenheter 59% 62% Ganska dåliga erfarenheter Saknar erfarenheter 28% 25% 36% 41% 62% 5% 1% 4% 2% 10% 31% 9% 5% 31% 29% 27% 4% 17% Ganska goda erfarenheter Mycket dåliga erfarenheter Vet ej 2% 3% 5% 14% 25% 2% 4% 11% 13% 6% 10% - Nio av tio har mycket eller ganska goda erfarenheter av att arbeta/studera med personer av annat kön eller annan ålder. - Drygt hälften har mycket eller ganska goda erfarenheter av att arbeta/studera med personer med funktionsnedsättning. 42% svarar att saknar erfarenhet/vet ej. - 54% har övervägande positiva erfarenheter av att arbeta/studera med personer av annan sexuell läggning, 40% saknar erfarenhet/vet ej. - Två av tre har mycket eller ganska god erfarenhet av att arbeta/studera tillsammans med personer av annan etnisk tillhörighet, 58% tillsammans med personer av annan religion. Andel som svarat att de saknar erfarenhet/vet ej är 20 respektive 27%. - Av de 14% som uppger att de har erfarenheter av arbete/studier med personer som bytt kön har två tredjedelar mycket eller ganska positiva erfarenheter. Fråga: Vilken är din erfarenhet av att arbeta/studera med personer? N=1033

39 Appendix 1 Bakgrundsfrågor

40 Om respondenterna Könsfördelning Män 51% Kvinnor 49% Ålderfördelning år 13% år 29% år 33% år 24% Moderaterna 20% Folkpartiet 4% Centerpartiet 4% Kristdemokraterna 2% Socialdemokraterna 25% Vänsterpartiet 7% Miljöpartiet 8% Sverigedemokraterna 13% Annat 2% Tänker rösta blankt 2% Skulle inte rösta 1% Vill ej uppge 3% Tveksam, vet ej 13%

41 Om respondenterna Bostadsort: Storstadsregionerna Storstad (mer än invånare) 26% Större stad/kommun ( invånare) 16% Medelstor stad ( invånare) 16% Mindre stad (färre än invånare) Vill ej uppge 1% 41% V:a Götalands län 187 personer 18% Stockholms län 201 personer 20% Skåne län 158 personer 16%

42 Demografiska bakgrundsvariabler Var bor du? N = % 26% 16% 16% 1% Storstad (mer än invånare) Större stad/kommun ( invånare) Medelstor stad ( invånare) Mindre stad (mindre än invånare) Vill ej uppge 37% 19% 15% 5% 4% 11% 8%

43 Demografiska bakgrundsvariabler 37% 10% 23% 30% Vilken är din högsta avslutade utbildning? N = 1033 Grundskola/folkskola Gymnasieutbildning Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning, 3 år eller längre 31% 41% Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? N = % 5% 11% 2% 2% 1%

44 Demografiska bakgrundsvariabler 25% Hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen idag? N = % 20% 13% 13% 7% 8% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 1% 1%

45 Demografiska bakgrundsvariabler 82% Vilken av följande beskrivning stämmer in på dig? N = % 3% 2% 3% Är född i Sverige av svenskfödda föräldrar 91% Är född i Sverige med minst en förälder som är född i ett annat land Är född i ett annat nordiskt land Är född i ett annat europeiskt land utanför Norden Är född utanför Europa Vilken av följande beskrivning stämmer in på dig? N = % 4% 4% Jag är heterosexuell Jag är homosexuell Jag är bisexuell Vill ej uppge

46 Appendix 2 Om webbenkäter

47 Kort om digital datainsamling (1) Fördelar med metoden United Minds använder ofta digitala enkäter för att göra sina kvantitativa undersökningar. Digitala enkäter distribueras genom webbpaneler och når respondenterna via . United Minds använder Cint som underleverantör för den löpande opinionsmätningen Väljarbarometern, som publiceras varje månad i Aftonbladet. Det är ett verktyg för att göra datainsamlingar som har flera fördelar jämfört med andra metoder. Man kan nå många personer snabbt. Respondenter nås smidigt via . 2 Träffsäkerheten är stor. Enkäter kan skickas ut till grupper där särskilda geografiska eller demografiska krav är uppfyllda. 4 Det går att nå människor över 1 hela jordklotet. United Minds har genomfört undersökningar i ett stort antal länder i alla världsdelar. 3 Det är billigt att göra undersökningar på webben eftersom mindre personal- och materialresurser krävs.

48 Kort om digital datainsamling (2) Tillvägagångssätt United Minds samarbetar med datainsamlingsföretaget Cint för att göra kvantitativa undersökningar av åsikter och attityder. 1 Enkäten sammanställs av kunden i samråd med United Minds, för att den ska nå rätt målgrupper och ge bra svarsfrekvenser. Datainsamling sker via webbpaneler knutna till Cint och når en bred bas av respondenter. Enkäten skickas från Cint ut till respondenter via ett flertal olika webbpaneler. 2 Cint Resultaten från 3 undersökningen samlas in. Resultaten bryts på intressanta variabler och tolkas av United Minds.

49

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Undersökning om arbetsförhållanden 2013

Undersökning om arbetsförhållanden 2013 Arbetsmarknaden 0 Undersökning om arbetsförhållanden 0 Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet De preliminära resultaten från Statistikcentralens

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD 2 Alla människor är lika mycket värda Alla människor har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vad du har för religion,

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Diskrimineringslagstiftning

Diskrimineringslagstiftning Diskrimineringslagstiftning Rätten att inte bli diskriminerad är en mänsklig rättighet Internationell lagstiftning som är tvingande för Sverige (EUrätt) eller som Sverige valt att följa (EKMR) begränsar

Läs mer

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns.

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Inledning Den 1:a April 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering,

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Hur svenskarna vill bo 2015-02-09

Hur svenskarna vill bo 2015-02-09 Hur svenskarna vill bo 2015-02-09 Om undersökningen NCC har låtit analysföretaget United Minds genomföra en kvantitativ undersökning bland 1 066 svenskar 1 066 intervjuer genomfördes under perioden 24-26

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande Deltagarmål Ha kännedom om hur normer påverkar vår arbetsmiljö och vårt bemötande

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Dokument fastställt av styrelsen 2014-12-09 Dokument reviderat av styrelsen 2015-05-05 Inledning Denna policy gäller Uppsala Politicesstuderande (UPS) styrelse,

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

351 miljonprogramsbor har svarat

351 miljonprogramsbor har svarat 351 miljonprogramsbor har svarat Bakgrund Sedan Gringo tillsammans med United minds genomförda Miljonprogramsrapporten 2006, har ingen undersökning om livet i miljonprogrammen gjorts. Nu, liksom då, ligger

Läs mer

Stockholm 2013 04 23. Kongliga Bergssektionens. jämställdhetsplan

Stockholm 2013 04 23. Kongliga Bergssektionens. jämställdhetsplan Stockholm 2013 04 23 Kongliga Bergssektionens jämställdhetsplan 2013/2014 Bakgrund: På Bergssektionen finns idag (VT 2011) 205 betalande sektionsmedlemmar varav 59 är kvinnor. På Bergssektionen finns idag

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Alla människor har lika värde Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Liten ordlista En del ord i broschyren Alla människor har lika värde kan man med fördel arbeta lite extra kring. Här är

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige. ISSN 2000-043X HebyFS 2013:2 Infördes i författningssamlingen den 20 februari 2013 Likabehandlingsplan 2012-2014 Kommunfullmäktige beslutade 1 den 13

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Bygg mer och gärna på min backyard!

Bygg mer och gärna på min backyard! Boende i storstadsområden i ny studie om bostadsbristen: Bygg mer och gärna på min backyard! 1 Nu måste det byggas! Boverket rapporterade nyligen att 595 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025 och

Läs mer

Svenska folkets åsikter om Public Service

Svenska folkets åsikter om Public Service Svenska folkets åsikter om Public Service 1 757 intervjuer utförda av SIFO på uppdrag av SR och SVT Projektledare SIFO Media: Ante Eriksson Projektnummer: 15 16 365 Sveriges Television och Sveriges Radio

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Formuleringar som kan förbise, kränka eller diskriminera

Formuleringar som kan förbise, kränka eller diskriminera Formuleringar som kan förbise, kränka eller diskriminera Medborgare Riskerar att förbise personer utan formellt medborgarskap i Sverige. Invånare innefattar alla som bor i staden, regionen eller landet,

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete Mång falds check underlag för ett normkreativt arbete Inledning Vi förhåller oss alla dagligen (o)medvetet till normer. Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER HSB Skåne 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Policy 3 3 Definition och exempel 3 4 Om du utsätts 5 5 Om du får kännedom 6 6 Handlingsplan för arbetsgivaren 6 7

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Slututvärdering EXSISTRE. juni 2014

Slututvärdering EXSISTRE. juni 2014 Slututvärdering EXSISTRE juni 2014 Vilka är målgruppen? Deltagares perspektiv Samordningsförbundens arbete med mänskliga rättigheter-hur då? Vilka är målgruppen? Unga vuxna Hälften har avslutat utbildning/

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Programmet för arbetsmiljöstatistik September 2003. Gunilla Ljunggren Kerstin Fredriksson Åsa Greijer Marie-Louise Jädert Rafstedt

Programmet för arbetsmiljöstatistik September 2003. Gunilla Ljunggren Kerstin Fredriksson Åsa Greijer Marie-Louise Jädert Rafstedt Arbetsvillkor och utsatthet - en studie genomförd som ett led i arbetet att motverka diskriminering eller kränkande särbehandling beroende på sexuell läggning Programmet för arbetsmiljöstatistik September

Läs mer

Vad ska jag prata om?

Vad ska jag prata om? Vad ska jag prata om? En utflykt i omvärlden samtalet om rasism och intolerans Tid för tolerans teoretiska och empiriska exempel Sammanfattning utmaningar och möjligheter Samtalet om rasism i media och

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ INTRODUCTION 12580 - EES v1.1 ------------------------------------------------------------------ QUESTION 7 Formulärets IDNUMMER NUMBER 12580 NIPO Amsterdam 10/11/2013 1 QUESTION 77 Country QUESTION 8

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Jämställdhets- och diskriminerings- program

Jämställdhets- och diskriminerings- program Jämställdhets- och diskriminerings- program Inledning De flesta arbetsgivare, universitet och högskolor är måna om att ta tillvara den bästa kompetensen. Ingen har råd att avstå från betydande delar av

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer