Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1"

Transkript

1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

2 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet har ökat successivt sedan % av de före detta UF-deltagare som inte drivit företag kan tänka sig att starta eget i framtiden. 95% av respondenterna anser att Ung Företagsamhets verksamhet är bra eller mycket bra. Allt fler ger Ung Företagsamhets verksamhet betyget mycket bra. Sida 2

3 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med studien är att mäta före detta UF-deltagares attityder till UF, vilken nytta de har haft av UF, samt hur stor andel som startar eget företag. Resultatet skall jämföras med tidigare undersökningar. Studiens genomförande Januari - maj Undersökningen har genomförts av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB. Henrik Brandes har varit projektledare, Fredrik Wennström har ansvarat för analys. Kontaktperson hos Ung Företagsamhet har varit Joakim Thulin. Metod En enkät skickades till personer som har genomgått Ung Företagsamhets- programmet. Urvalet skedde slumpmässigt och stratifierat efter ålder för att få en någorlunda jämn spridning avseende vilket år man gått UF-programmet personer svarade efter en skriftlig påminnelse vilket ger en svarsfrekvens på 49%. Enkäten bifogas i bilaga1. Liknande undersökningar genomfördes 1994, 1998 och Andelen som har svarat ingen åsikt redovisas om den överstiger 15%. Sida 3

4 Fakta om respondenterna (1) 36% är män och 64% är kvinnor (40% män år 2002). Respondenternas ålder fördelas enligt diagrammet nedan. >37 år 9% år år år 15% 17% 18% år år 20% 22% 0% 10% 20% Sida 4

5 Fakta om respondenterna (2) Medelåldern är 28 år (median 26 år), se diagrammet nedan. Den yngsta respektive äldsta respondenten är 17 respektive 44 år. Respondenterna har över tiden blivit äldre, vilket är naturligt med tanke på att det har gått en längre tid sedan Ung Företagsamhet startade. Respondenternas fördelning efter region/län redovisas i bilaga 2. Respondenternas genomsnittliga ålder Genomsnitt Median Sida 5

6 Fakta om respondenterna (4) - Vidare studier (1) 68% har fortsatt att utbilda sig efter gymnasiet (67% år 2002). 51% har läst vid universitet eller högskola (motsvarande andel år 2002 var 45%). En trend i undersökningarna är att andelen respondenter som väljer att studera vidare är mer eller mindre konstant, medan en ökande andel av dessa studier sker vid högskola/universitet istället för andra typer av eftergymnasiala studier. Andra eftergymnasiala studier från kategorin Annat redovisas i bilaga 3. Universitet/högskola (3 år eller mer) 34% Universitet/högskola (mindre än 3 år) 17% Annat 18% Endast gymnasium 32% 0% 10% 20% 30% 40% Sida 6

7 Fakta om respondenterna (5) - Vidare studier (2) Andelen personer i hela riket som börjar studera på universitet eller högskola efter avslutat gymnasium är 46% (denna siffra baseras på personer som avslutade gymnasiet mellan 92/93 och 02/03 och hade börjat studera senast 03/04). Bland UF-deltagare i motsvarande åldersgrupp är andelen som har gått vidare till högre studier 48%. Skillnaderna mellan UF-deltagare och svenska folket blir större ju äldre respondenterna är. Bland de som gick ut gymnasiet mellan åren 92/93-98/99 har 56% av UF-deltagarna och 50% från den svenska befolkningen studerat vid högskola/universitet % 46% % 45% 0% 20% 40% UF-deltagare Sverige Sida 7

8 Fakta om respondenterna (6) - Sysselsättning idag 39% av respondenterna uppger att de arbetar inom den privata sektorn, 21% i den offentliga. 6% driver eget företag. Övrigt består till övervägande del av personer som uppgivit att de har mer än en sysselsättning. Övriga svar, se bilaga 3. 6% 5% 21% 23% 6% 39% Offentlig sektor Privat sektor Eget företag Studerande Arbetssökande* Övrigt *I gruppen arbetssökande ingår även personer med arbetsmarknadspolitisk sysselsättning Sida 8

9 Sida 9 Vad hände sedan?

10 Företagarerfarenhet (2) I diagrammet nedan visas företagserfarenheten uppdelad på olika åldersgrupper. Bland respondenterna i åldersgruppen 37 år och äldre har 25% någon gång startat eget företag. Andel respondenter med företagarerfarenhet uppdelat efter ålder 29 år- 19% 19% 20% 20% år 10% 12% 11% 14% år år 9% 7% 6% 5% 8% 5% 4% 3% Sida 10 0% 10% 20%

11 Företagarerfarenhet (3) En uppdelning efter de olika åldersgrupperna visar att resultaten är ganska lika mellan de olika mättillfällena. Det verkar dock som om andelen företagare bland de yngre har ökat något över tiden. I åldersgruppen år tycks en viss minskning av andelen som har startat eget företag ha skett sedan år En tänkbar orsak till detta är att fler nu går vidare till studier vid högskola/universitet än tidigare. Det är rimligt att anta att detta fördröjer etableringen i arbetslivet. Sida 11

12 Företagarerfarenhet (4) Totalt 22% av männen driver/har drivit eget företag jämfört med 8% av kvinnorna. Bland manliga respondenter 29 år har 31% erfarenhet av att driva eget företag (13% av kvinnorna). Andel respondenter med företagarerfarenhet uppdelat efter kön och ålder >37 år 16% 39% år 17% 28% år 6% 29% år 6% 15% år år 6% 4% 15% 18% Män Kvinnor 0% 10% 20% 30% 40% Sida 12

13 Företagarerfarenhet (5) Kvinnor och män avvecklar sina företag i ungefär lika hög utsträckning. 33% av de respondenter som har företagserfarenhet har avvecklat verksamheten. Bland yngre personer med företagarerfarenhet är det vanligare att män avvecklar sina företag, medan kvinnor oftare avvecklar verksamheten bland dem som är 29 år och äldre. Diagrammet nedan visar andelen respondenter som har avvecklat företag uppdelat efter ålder. Notera dock att antalet respondenter per undergrupp är få. Andel respondenter med avvecklat företag uppdelat efter kön och ålder (givet att respondenten startat eget företag) Sida 13 >36 år år år år år år 28% 30% 22% 27% 21% 25% 33% 38% 33% 43% 44% Män Kvinnor 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

14 Företagarerfarenhet (10) 51% av nuvarande egenföretagare ger UF:s verksamhet betyget mycket bra. Detta är högre än vad som gäller för före detta egenföretagare (34%) och de som inte har drivit eget företag (44%). Andel som ger UF betyget mycket bra uppdelat efter företagserfarenhet Är egen företagare 51% Har varit egen företagare 34% Har inte drivit eget företag 44% 0% 20% 40% Sida 14

15 Företagarerfarenhet (11) De största drivkrafterna till att starta och fortsätta driva eget företag: Nuvarande företagare och personer med avvecklat företag: Vilken var din största drivkraft till att starta eget företag? Antal % Frihet/vara egen/göra något eget Personlig utveckling/utmaning/spännande/förverkliga vision Tjäna pengar Större möjlighet att påverka sin situation/större inflytande Få sysselsättning/få jobb/nödvändigt Intresserad av branschen/produkten 12 8 Har ej valt själv/familjeföretag 8 5 Övrigt 8 5 Nuvarande företagare: Sida 15 Vilken är din största drivkraft i nuläget för att fortsätta driva eget företag? Antal % Tjäna pengar Personlig utveckling/utmaning/spännande/förverkliga vision/h Större möjlighet att påverka sin situation/större inflytande Frihet/vara egen/göra något eget Intresserad av branschen/produkten 7 7 Få sysselsättning/få jobb/nödvändigt/så jobbar man i bransch 4 4 Har ej valt själv/familjeföretag 1 1 Övrigt 5 5

16 Personer som inte drivit företag utanför Ung Företagsamhet (1) 62% av de som inte har drivit företag utanför UF är inte främmande för att i framtiden starta eget företag. 8% uppger att de absolut kommer att starta eget. 38% Planerar du att starta eget i framtiden? 8% 44% av dessa deltagare har åtminstone en förälder som driver eller har drivit ett eget företag. Bland nuvarande egna företagare är motsvarande andel 65%. Driver eller har dina föräldrar drivit eget företag? 12% 54% Ja, absolut Ja, kanske Nej 56% 32% Ja, båda Ja, en av dem Nej Sida 16

17 Personer som inte drivit företag utanför Ung Företagsamhet (2) Den vanligaste anledningen till varför respondenterna inte startat eget företag är att de är nöjda med nuvarande jobb eller har valt en annan karriär, se tabell. Kvinnor uppger oftare än män att de inte är intresserade/vill inte/inget engagemang av att starta eget samt för lite erfarenhet/samlar erfarenheter/brist på kunskap för att starta eget som anledning till varför de inte startat eget. Annat -svaren redovisas i bilaga 3. Sida 17 Varför har du inte startat eget företag? Antal % Är nöjd med mitt nuvarande jobb/har valt annan karriär/utbildning Har ingen brådska/har inte bestämt hur livet ska se ut/passar inte just nu Väntar på/saknar en bra idé/ Saknar idé Saknar kapital För lite erfarenhet/samlar erfarenhet/brist på kunskap Tycker det är för mycket jobb/ekonomisk risk/ansvar Tryggare/Trivs med att vara anställd/trivs i större organisationer Tidsbrist/Prioriterar familj/fritid Har annan sysselsättning i väntan på beslut om framtiden Inte intresserad/vill inte/inget engagemang Har blivit avskräckt/har inte vågat 25 3 Annat 93 9 Tabellen summerar till mer än 100% eftersom respondenten kunnat uppge flera svar

18 Sida 18 Ung Företagsamhet

19 Ung Företagsamhet (2) 42% av respondenterna drev UF-företag efter eget val. År 2002 var andelen 45%, se diagrammet nedan. 3% har drivit sitt UF-företags affärsidé vidare och 2% uppger att någon eller några av deras kamrater har drivit affärsidén vidare. 95% av UF-företagens affärsidéer har inte drivits vidare alls, vilket är samma resultat som vid undersökningen år % 58% % 45% 53% 47% 0% 20% 40% 60% Obligatoriskt Eget val Sida 19

20 Ung Företagsamhet (3) - Lärdomar Det som respondenterna främst upplever att UF-året givit dem är ökad kunskap om företagande (nämns av 83%). Drygt hälften uppger också att UF-året givit dem ökad förmåga att samarbeta, ta initiativ samt lösa problem. 6% har uppgett erfarenheter som de anser UF-året givit dem, utöver de som redovisas i tabellen, se bilaga 3. Det är en större andel män än kvinnor som uppger att UF-året givit dem ett större nätverk. Kvinnor anger oftare än män att att de har fått en ökad självkänsla och ökad samarbetsförmåga tack vare UF-året. Sida 20 Vad har UF-året givit dig? Andel 2006 Andel 2002 Kunskap om företagande 83% 85% Lättare att samarbeta 53% 53% Ökad initiativförmåga 51% 51% Öka problemlösningsförmåga 51% 48% Ökad kreativitet 46% 41% Ökad självkänsla 44% 38% Ökad beslutsförmåga 41% 38% Större nätverk 19% 17% Hjälp till anställning 8% 11% Andelar är beräknade från de som har haft en åsikt i frågan om vad UF-året givit dem.

21 Ung Företagsamhet (4) 95% av respondenterna anser att Ung Företagsamhets verksamhet är mycket bra eller bra, se cirkeldiagram. Endast 1% anser att UF:s verksamhet är dålig. Respondenter som läste UFprogrammet efter eget val är mer nöjda med UF:s verksamhet. 54% anser verksamheten vara mycket bra jämfört med 37% bland de som läste obligatoriskt. 51% Vad anser du om Ung Företagsamhets verksamhet? 1% 3% 44% Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Sida 21

22 Ung Företagsamhet (5) Deltagarna är generellt sett något mer nöjda med Ung Företagsamhet, jämfört med mätningen år Andelen som anser att UF:s verksamhet är mycket bra har ökat sedan förra mätningen, från 35% år 2002 till 44% år % skulle rekommendera andra ungdomar att delta i Ung Företagsamhets verksamhet. Vad anser du om Ung Företagsamhets verksamhet? 45% % 3% 51% 35% % 59% 1% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Sida 22 Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt

23 Ung Företagsamhet (7) Vad krävs för att fler ska starta eget? Det som främst skulle krävas för att fler skulle starta företag är bra affärsidéer, ökad hjälp och rådgivning, samt mer kapital. Även mindre byråkrati och ökat självförtroende anser mer än hälften av respondenterna är viktiga faktorer. Annat -svaren redovisas i bilaga 3. Vad krävs för att fler skall starta företag? Antal % Bra affärsidé/idérikedom/kreativitet Hjälp/Råd och stöd/information/mer stöd i början/mentorer Mer kapital/ekonomisk trygghet/starta eget-bidrag Mindre byråkrati/underlätta pappersarbetet/lättare regler Självförtroende/Att våga/vilja/motivation Lägre arbetsgivaravgifter/skatter/kostnader/lägre egenavgift Bättre företagsklimat/ny regering/bättre villkor för (små)företagare Erfarenhet/Kunskap/Trygghet/Utbildning Mer eget företagandekunskap i skolan Annat 29 2 Tabellen summerar till mer än 100% eftersom respondenten kunnat uppge flera svar. Sida 23

24 Ung Företagsamhet (8) Vad krävs för att fler ska starta eget? Bland de deltagare som idag är egenföretagare uppger 65% att mindre byråkrati, och 64% lägre arbetsgivaravgifter samt bra affärsidé skulle ge fler som startar eget. Bland kvinnor uppger 60% att det behövs mer råd och stöd. Bland manliga respondenter är motsvarande andel 46%. De manliga respondenterna ser istället en bra affärsidé samt mindre byråkrati som de viktigaste faktorerna för att flera ska starta eget företag. Vad krävs för att fler skall starta företag? Män Kvinnor Mindre byråkrati/underlätta pappersarbetet/lättare regler 47% 35% Hjälp/Råd och stöd/information/mentorer 46% 60% Mer kapital/ekonomisk trygghet/starta eget-bidrag 48% 58% Lägre arbetsgivaravgifter/skatter/kostnader/lägre egenavgift 50% 46% Självförtroende/Att våga/vilja/motivation 44% 53% Erfarenhet/Kunskap/Trygghet/Utbildning 29% 35% Bra affärsidé/idérikedom/kreativitet 58% 54% Bättre företagsklimat/ny regering/bättre villkor för (små)företagare 41% 35% Mer eget företagandekunskap i skolan 34% 32% Sida 24

25 Bilaga 4: Resultat per region (1) Andel deltagare som har eget företag är högst i region Syd, Öst och Väst. I region Norr är det mindre vanligt än i övriga regioner att deltagarna är eller har varit egen företagare. Bland de som ännu inte har startat eget företag är ambitionen att starta eget relativt lika mellan regionerna. Är eller har du varit egen företagare förutom i Ung Företagsamhets regi? Norr Syd Mitt Öst Väst Ja, jag är egen företagare 3% 12% 5% 10% 9% Ja, jag har varit egen företagare 3% 4% 6% 5% 3% Nej 95% 84% 89% 85% 88% Planerar du att starta eget i framtiden? (ställs endast till de som inte drivit eget företag) Norr Syd Mitt Öst Väst Ja, absolut 10% 8% 8% 10% 7% Ja, kanske 53% 51% 57% 51% 59% Nej 37% 41% 36% 40% 34% Sida 25 Antal respondenter: Norr: 113 st, Syd: 340 st, Mitt: 236 st, Öst: 267 st, Väst: 220 st

26 Bilaga 4: Resultat per region (2) Inställningen till Ung Företagsamhets verksamhet är relativt lika mellan regionerna. Deltagare i region Norr tenderar dock vara något mer positiva till verksamheten jämfört med övriga. Deltagare i region Norr, Mitt och Öst vill i något högre grad rekommendera andra ungdomar att delta i Ung Företagsamhets verksamhet. Vad anser du om Ung Företagsamhets verksamhet? Norr Syd Mitt Öst Väst Mycket bra 61% 41% 40% 44% 44% Bra 37% 52% 56% 52% 50% Mindre bra 1% 5% 3% 3% 3% Dålig 2% 1% 1% 1% 2% Skulle du vilja rekommendera andra ungdomar att delta i Ung Företagsamhets verksamhet? Norr Syd Mitt Öst Väst Ja 97% 94% 97% 97% 94% Nej 3% 6% 3% 3% 6% Sida 26

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

IdentX Attityder till parkeringsvakter

IdentX Attityder till parkeringsvakter Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 1 IdentX Attityder till parkeringsvakter Genomförd av CMA Research AB Juni 2016 Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013

Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013 Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013 Historik Etableringen i Sverige Tre drivande personer och ett antal lyckliga sammanträffanden gjorde att Ung

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Svenska Ägg - Frukostvanor

Svenska Ägg - Frukostvanor Svenska Ägg - Frukostvanor Sverigebussen panelundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2016 Fakta om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes i en riksrepresentativ webbpanel, CMA-panelen.

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Vad hände sen? - Uppföljning av Pol mag-studenter vid Uppsala universitet

Vad hände sen? - Uppföljning av Pol mag-studenter vid Uppsala universitet Vad hände sen? - Uppföljning av Pol -studenter vid Uppsala universitet Statsvetenskapliga institutionen Vårterminen 2005 Bakgrund till studien Denna studie har gjorts av Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010 Kvinnliga vd:ar under 45 år ökade sina löner med 5,4 procent 2010, vilket är mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig vd. Men fortfarande tjänar kvinnliga vd:ar klart mindre än manliga. Mars 2012

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Var tredje svensk tycker att status är viktigt

Var tredje svensk tycker att status är viktigt Manpower Work Life Rapport 2014 Manpower Work Life Rapport 2014 Vad innebär egentligen status och hur viktigt är det? Anpassar vi våra liv för att samla statussymboler? Eller är det egentligen inte så

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016 RÖDA KORSET People on war - Sverige Genomförd av CMA Research AB November 2016 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Övergripande resultat 6 Internationell humanitär rätt 7 Krigsförbrytelser

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Inkomstfördelningen bland pensionärer Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Hur är inkomsterna för pensionärerna? Andelen fattiga pensionärer

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

Avtalsbarometern 2014

Avtalsbarometern 2014 Avtalsbarometern 2014 en årlig undersökning om svenskars inställning till att skriva juridiska avtal En undersökning genomförd av Red Blue Green på uppdrag av Avtal24 Sammanfattning AVTALSBAROMETERN 2014

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Strandgården 11 svarande Mars 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 1 Inledning 6 2 Hur många är företagare? 7 3 Kan tänka sig att bli företagare

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning Svensk Fjärrvärme Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning 20130326 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 050 intervjuer genomfördes

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Stockholm 25 november 2011 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel:

Läs mer

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008 ALMI Företagspartners Låneindikator 008 December 008 www.cma.nu December 008, sid 1 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. 3 Fakta om respondenterna sid. 5 Bankernas utlåning till

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Novus Opinion Föräldrar om skolan. Första diagramrapport Arne Modig Viktor Wemminger

Novus Opinion Föräldrar om skolan. Första diagramrapport Arne Modig Viktor Wemminger Novus Opinion Föräldrar om n Första diagramrapport 2009-10-20 Arne Modig Viktor Wemminger Föräldrar om n Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Intervjuerna har

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Lärare om n Lärare om n Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel den 8-15 oktober 2009. Målgruppen

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer