ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013"

Transkript

1 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning... 3 Bakgrundsvariabler... 4 Resultat... 8 Attityder till miljöfrågor och resande... 8 Påverkan av miljödebatten Grad av miljöengagemang Pendla grönt Pendla grönt ja tack! Pendla grönt nej tack! Bakgrundsanalys Attityder till miljöfrågor och resande Påverkan av miljödebatten Slutkommentar...Fel! Bokmärket är inte definierat. Bilagor: Bilaga 1 Enkät 2

3 BAKGRUND Länsstyrelsen Värmland och Karlstads kommun driver tillsammans pilotprojektet Pendla Grönt med finansiering från Energimyndigheten. Projektet påbörjades kvartal 3, 2012 och avslutas kvartal 4, 2013 och har främst två aktiviteter en kampanj och en testresenärsgrupp. Syftet med projektet är att genom utåtriktade aktiviteter förmå bilpendlare att byta färdsätt. Detta för att dels minska energiåtgång och utsläpp från arbetspendling i regionen, dels att förändra attityder hos pendlare till förmån för bilfri arbetspendling. I Pendla Grönts uppstartsfas fanns behov av att få en nulägesbeskrivning dels av hur opinionsläget ser ut i regionen, dels hur resvanorna ser ut när det gäller arbetspendling. Den här undersökningen redovisar nollmätning av attityder till miljöfrågor och arbetspendling. SYFTE Syftet med undersökningen är att få ett underlag för upplägg och budskap i kampanjarbetet och få en nollmätning av attityder till miljöfrågor och arbetspendling. Ett ytterligare syfte är att undersökningen ska kunna fungera som kanal för rekrytering till testresenärer till projektet. MÅLGRUPP Personer som pendlar till arbete eller och som bor i Karlstad, Kristinehamn, Hammarö, Grums, Kil och Forshaga kommun och som är år. GENOMFÖRANDE Undersökningen har genomförts som en webbenkät i Norstats guldpanel och till viss del även i deras silverpanel under perioden 12 december 2012 till 2 januari Guldpanelen är telefonrekryterad utifrån ett slumpmässigt urval på riksnivå och utgör majoriteten av svaren. Enkäten besvarades av 345 personer. Frågorna till enkäten togs fram i ett samarbete mellan arbetsgruppen i Pendla Grönt och Attityd, se bilaga 1 för enkäten. STATISTIKBESKRIVNING Vi presenterar respondenternas svar utifrån ett antal olika statistiska begrepp. Här följer en kortfattad beskrivning av vad begreppen innebär: Medelvärde: Används för skalfrågor. De som svarat att de inte vet eller inte besvarat frågan alls tas inte med i beräkningen. n: antal som besvarat en viss fråga. Chi-square test: Statistiskt test som jämför två eller flera olika gruppers svar på en envalsfråga och ser om skillnaden i svar är tillräckligt stor för att inte bero på slumpen. Framgår som signifikant (sig) eller inte signifikant (ej sig) skillnad vid respektive diagram. 3

4 Vid frågor där respondenterna kan svara flera svarsalternativ kan inte detta test göras. Då skriver vi istället att det finns en skillnad, men det innebär inte att vi kan säga att den är statistiskt signifikant. BAKGRUNDSVARIABLER Nedan presenteras fördelningen mellan bakgrundsvariablerna i form av tabeller. I tabellerna framkommer procentuell fördelning på svarsalternativen, summerad procent, summerat antal personer som svarat samt uppdelat på bakgrundsvariabeln kön. Kön Total Man 41 Kvinna 59 Summa procent 100 Summa antal 345 Frekvens av kön. Ålder Total Män Kvinnor år år år år år Summa procent Summa antal Frekvens av ålder. Signifikant skillnad. Sysselsättning Total Män Kvinnor Anställd (hel- eller deltid) Egen företagare Student Summa procent Summa antal Frekvens av sysselsättning. Signifikant skillnad. 4

5 Kommun Total Män Kvinnor Karlstad Kristinehamn Hammarö Grums Kil Forshaga Summa procent Summa antal Frekvens av vilken kommun respondenterna bor i. Civilstånd Total Män Kvinnor Ensamstående Gift Sambo Bor tillsammans med föräldrar Annat Vill ej uppge Summa procent Summa antal Frekvens av civilstånd. Barn under 18 år i hushållet Total Män Kvinnor Inga barn under 18 år barn barn barn barn eller fler barn Summa procent Summa antal Frekvens av antal barn i hushållet som är under 18 år. 5

6 Frekvens av frågan Hur långt har du från din bostad till ditt arbete/skola? Ange hela km enkel resa.. Totalt n=345, män n=142, kvinnor n=203. Frekvens av frågan Hur reser du vanligtvis till och från din arbetsplats/dina studier på sommarhalvåret?. Totalt n=345, män n=142, kvinnor n=203. Signifikant skillnad. 6

7 Frekvens av frågan Hur reser du vanligtvis till och från din arbetsplats/dina studier på vinterhalvåret?. Totalt n=345, män n=142, kvinnor n=203. 7

8 RESULTAT Nedan presenteras resultatet i undersökningen på totalnivå. Resultatet behandlar frågeområdena Attityder till miljöfrågor och resande Påverkan av miljödebatten Grad av miljöengagemang Intresse för projektet Pendla grönt ATTITYDER TILL MILJÖFRÅGOR OCH RESANDE Medelvärdesdiagram över påståendena som rör attityder till miljöfrågor. 8

9 Frekvens av påståendet Val av färdsätt är viktigt ur miljösynpunkt.. Totalt n=345, män n=142, kvinnor n=203. Frekvens av påståendet För att få en bättre tätortsmiljö måste alla bidra med något.. Totalt n=345, män n=142, kvinnor n=203. Signifikant skillnad. 9

10 Frekvens av påståendet För att bidra till minskad klimatförändring är jag beredd att åka mer kollektivt.. Totalt n=345, män n=142, kvinnor n=203. Frekvens av påståendet För att bidra till minskad klimatförändring är jag beredd att gå eller cykla mer.. Totalt n=345, män n=142, kvinnor n=

11 Frekvens av påståendet För att bidra till minskad klimatförändring är jag beredd att sälja min bil.. Totalt n=345, män n=142, kvinnor n=203. Signifikant skillnad. Frekvens av påståendet För att bidra till minskad klimatförändring är jag beredd att äta kött mer sällan.. Totalt n=345, män n=142, kvinnor n=203. Signifikant skillnad. 1 1

12 Frekvens av påståendet Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att lämna ifrån oss miljön i minst lika gott skick som den är idag.. Totalt n=345, män n=142, kvinnor n=203. Frekvens av påståendet En miljövänligare livsstil betyder högre livskvalitet.. Totalt n=345, män n=142, kvinnor n=203. Signifikant skillnad. 1 2

13 Frekvens av frågan Vem uppfattar du har huvudansvar för att komma till rätta med klimatproblematiken?. Totalt n=345, män n=142, kvinnor n=203. Signifikant skillnad. PÅVERKAN AV MILJÖDEBATTEN Påverkan av miljödebatten Total Män Kvinnor Påverkas av miljödebatten i samhället 3,2 3,1 3,3 Inställning till arbetspendling påverkas av miljödebatten i samhället 2,6 2,5 2,7 Medelvärdestabell över påståendena om påverkan av miljödebatten i samhället uppdelat på kön. Frekvens av frågan I vilken omfattning påverkas du generellt sett av miljödebatten i samhället?. Totalt n=345, män n=142, kvinnor n=

14 Frekvens av frågan I vilken omfattning påverkar miljödebatten i samhället din inställning till arbetspendling?. Totalt n=314, män n=132, kvinnor n=182. Frekvens av påståendet Miljödebatten i samhället har gjort att jag. Flervalsfråga. Totalt n=242, män n=100, kvinnor n=

15 I bilderna nedan har vi tittat på de respondenter som svarar att de påverkats i mycket eller ganska hög grad respektive påverkats i ganska låg grad av miljödebatten i samhället generellt sett samt om miljödebatten påverkat deras inställning till arbetspendling och hur miljödebatten påverkat dem. Jag påverkas i hög grad av miljödebatten i samhället. Jag påverkas i låg grad av miljödebatten i samhället. 38 % cyklar oftare 34 % har ej förändrat sina resvanor 29 % går oftare 72 % har ej förändrat sina resvanor 18 % cyklar oftare 15 % går oftare Min inställning till arbetspendling påverkas i hög grad av miljödebatten i samhället. Min inställning till arbetspendling påverkas i låg grad av miljödebatten i samhället. 52 % cyklar oftare 43 % åker buss oftare 41 % går oftare 70 % har ej förändrat sina resvanor 11 % åker buss oftare 10 % cyklar oftare 1 5

16 GRAD AV MILJÖENGAGEMANG Frekvens av påståendet Vilket av följande beskrivningar tycker du i stort stämmer bäst in på dig och nivån av ditt miljöengagemang?. Totalt n=345, män n=142, kvinnor n=203. Frågan inleddes med texten: Det finns ett antal olika saker som människor gör i syfte att värna miljön och alla gör vi olika saker. Beskrivningarna för respondenternas nivå av miljöengagemang är i sin helhet: Jag lämnar tidningar för återvinning och återlämnar öl- och läskedrycksflaskor/burkar till pant eller återvinning. När det gäller belysning väljer jag energisnåla alternativ. Jag väljer medvetet att ersätta bilresor med kollektivtrafik, gång eller cykel. Miljömärkningar, t ex Krav påverkar vad jag väljer att handla. Jag köper i första hand förpackningar som kan återfyllas med refill och försöker på olika sätt minska mängden matrester i avfallet. Jag väljer medvetet att inte köpa produkter som har stor påverkan på miljön och väljer istället sådant med mindre påverkan, t ex byter kött mot bönor och ger bort upplevelser istället för prylar. Jag undviker flygresor, men om jag ändå flyger klimatkompenserar jag resan. Jag undviker att köpa produkter från vissa företag, därför att jag anser att företagen inte värnar om miljön. Ingen av ovanstående stämmer in på mig, jag gör mindre. Ingen av ovanstående stämmer in på mig, jag gör mer. 1 6

17 PENDLA GRÖNT En viktig del av undersökningen var att få möjlighet att komma i kontakt med personer som kunde tänka sig att delta i projektet Pendla Grönt. Frågan inleddes med nedanstående beskrivning av vad ett deltagande kan innebära: Pendla Grönt är ett projekt som Karlstads kommun och Länsstyrelsen Värmland står bakom och som riktar sig till invånare i Karlstads kommun med kranskommuner. Projektet handlar om att ge goda förutsättningar för bilpendlare att ställa om sina resvanor till en mer klimatsmart arbetspendling. Som deltagare i projektet ställer du bilen hemma minst tre gånger i veckan och tar istället buss, tåg eller cykel till jobbet. Projektet kommer att genomföras under tre månader våren Ta chansen och anmäl ditt intresse! Sju starka skäl till att anta utmaningen och anmäla ditt intresse till Pendla Grönt Du - får personlig hjälp med reseplanering i vardagen - får miljöutbildning - du får utrustning och hjälpmedel för att underlätta det nya resandet - får delta i utlottningar med fina vinster - kan få bättre hälsa och spara pengar - minskar dina koldioxidutsläpp och därmed din miljöbelastning - blir en god miljöambassadör Vill du få ett erbjudande om att delta i projektet Pendla Grönt? Frekvens av frågan Vill du få ett erbjudande om att delta i projektet Pendla Grönt?. Totalt n=345, män n=142, kvinnor n=

18 Vi ser att de som tackat ja i högre utsträckning har 5,1-15 km till arbete/studier och de som tackat nej har i högre utsträckning upp till 3 km till arbete/studier. Det är även främst de som tackat ja som också svarar att de främst åker kollektivt till arbetsplatsen/studierna under vinterhalvåret. Respondenter som tackar ja bor i större utsträckning i Karlstad och på Hammarö och det är fler bland de som svarar nej som bor i Kristinehamn. Pendla grönt ja tack! Följande frågor redovisar enbart svar från de som är intresserade av att delta i projektet Pendla Grönt. Frekvens av frågan Är du främst intresserad av att ta kollektivtrafik eller cykel till jobbet?. Diagrammet visar enbart de respondenter som svarat att de är intresserade av att delta i Pendla Grönt. Totalt n=104, män n=45, kvinnor n=

19 Frekvens av frågan Hur långt har du från din bostad till ditt arbete/skola? Ange hela km enkel resa.. Diagrammet visar enbart de respondenter som svarat att de är intresserade av att delta i Pendla Grönt. Totalt n=104, män n=45, kvinnor n=59. Frekvens av frågan Hur reser du vanligtvis till och från din arbetsplats/dina studier på sommarhalvåret?. Diagrammet visar enbart de respondenter som svarat att de är intresserade av att delta i Pendla Grönt. Totalt n=104, män n=45, kvinnor n=

20 Frekvens av frågan Hur reser du vanligtvis till och från din arbetsplats/dina studier på vinterhalvåret?. Diagrammet visar enbart de respondenter som svarat att de är intresserade av att delta i Pendla Grönt. Totalt n=104, män n=45, kvinnor n=59. Pendla grönt nej tack! Följande frågor redovisar enbart svar från de som inte är intresserade av att delta i projektet Pendla Grönt. Frekvens av frågan Hur långt har du från din bostad till ditt arbete/skola? Ange hela km enkel resa.. Diagrammet visar enbart de respondenter som svarat att de inte är intresserade av att delta i Pendla Grönt Totalt n=241, män n=97, kvinnor n=

21 Frekvens av frågan Hur reser du vanligtvis till och från din arbetsplats/dina studier på sommarhalvåret?. Diagrammet visar enbart de respondenter som svarat att de inte är intresserade av att delta i Pendla Grönt Totalt n=241, män n=97, kvinnor n=144. Signifikant skillnad. Frekvens av frågan Hur reser du vanligtvis till och från din arbetsplats/dina studier på vinterhalvåret?. Diagrammet visar enbart de respondenter som svarat att de inte är intresserade av att delta i Pendla Grönt Totalt n=241, män n=97, kvinnor n=144. Signifikant skillnad. 2 1

22 BAKGRUNDSANALYS Här följer resultatet av de analyser vi gjort utifrån bakgrundsfrågorna: När vi jämför hur långt respondenterna har från sin bostad till sitt arbete eller sina studier i den här undersökningen med samma fråga i den RVU vi sammanställt till projektet Pendla Grönt ser vi att det är ungefär lika stor andel som har upp till 5 km mellan sin bostad och sitt arbete/skola, ca 40 procent. I den här undersökningen är det färre som har 5,1 15 km och fler som har 15 km eller längre. ATTITYDER TILL MILJÖFRÅGOR OCH RESANDE Respondenterna svarar att frågor kring miljö är viktigt, men de är mindre villiga att göra egna insatser trots att många ändå tror att de får en bättre livskvalitet med en mer miljövänlig livsstil. Till exempel ser vi att det är höga medelvärden för frågorna om att vi har ansvar mot kommande generationer och att alla måste bidra för en bättre tätortsmiljö, men det är lägre medelvärden på att man kan tänka sig att sälja sig bil eller äta mindre med kött. Det är starkast korrelation mellan frågan som gäller att respondenterna är beredda att gå eller cykla mer och frågan som gäller att de är beredda att åka mer kollektivt. Ju mer positiv man är till den ena frågan, desto mer positiv är man också till den andra frågan. Det är också stark korrelation mellan frågan om att alla måste bidra med något för att få en bättre tätortsmiljö och frågan att val av färdsätt är viktigt ur miljösynpunkt. Det är fler bland egenföretagare och studenter som svarar att de instämmer helt i att alla måste bidra till en bättre tätortsmiljö, medan anställda i högre grad svarar att de instämmer delvis (värde 4). Det är fler bland de som har kortare avstånd till sitt arbete som instämmer i att alla måste bidra till en bättre tätortsmiljö. Egenföretagare och studenter har en lägre andel som inte kan tänka sig att sälja sin bil. Detsamma gäller ensamboende personer jämfört med gifta eller samboende personer, samt personer som har upp till 3 km till jobbet, samt personer upp till 25 år. Kvinnor är mer positiva till att äta mindre kött, likaså studenter och egenföretagare. Kvinnor svarar i högre utsträckning att en miljövänligare livsstil betyder en högre livskvalitet. Respondenter utan barn är mer positiva till att åka mer kollektivt för att bidra till minskad klimatförändring. 2 2

23 PÅVERKAN AV MILJÖDEBATTEN Det är många som uppfattar att de i någon grad påverkas av miljödebatten i samhället, det är endast fem procent som svarar att de inte alls påverkas av miljödebatten och fyra procent som svarar att de inte vet. Bland de som svarade att de påverkas av miljödebatten är det 77 procent som svarar att miljödebatten i samhället också påverkar deras inställning till arbetspendling. För 49 procent av dem har miljödebatten i samhället lett till beteendeförändringar i form av att de går, cyklar, samåker i bil eller åker buss oftare. Som vi skriver i resultatdelen är det de som i låg grad påverkas av miljödebatten som också svarar att de inte har förändrat sina resvanor, jämfört med de som påverkas i ganska eller mycket hög grad av miljödebatten i samhället. GRAD AV MILJÖENGAGEMANG 3 av 4 personer identifierar sig själva med att deras miljöengagemang är på nivån att de återvinner, pantar och väljer energisnål belysning (nivå 1). Det är 17 procent som har ett ökat engagemang sett till att de gör medvetna val i sin konsumtion (nivå 2). När det gäller den tredje gruppen där miljöengagemanget påverkar valen i högre grad är det fyra procent som identifierar sig med den gruppen (nivå 3), men också ytterligare fyra procent som upplever att de gör mer, det vill säga åtta procent som är väldigt aktiva i sitt miljöengagemang. Det är fler bland egenföretagare och studenter som har ett miljöengagemang där de medvetet ersätter bilresor med kollektivtrafik, gång eller cykel och där de påverkas av miljömärkningar (nivå 2). Det är något fler bland gifta och sambor som svarar att de har ett miljöengagemang där de lämnar tidningar för återvinning (nivå 1). Använder vi frågan kring grad av miljöengagemang som en bakgrundsfråga för övriga frågor i undersökningen, ser vi att det är signifikanta skillnader för alla frågor utom den som gäller vem som har ansvar för att komma till rätta med klimatproblematiken. Skillnaden består i att ju högre miljöengagemang, desto fler som instämmer i frågorna som gäller att de är beredda att sälja sin bil, att äta mindre med kött, samt att en miljövänligare livsstil betyder högre livskvalitet. När det gäller frågorna som är mer av karaktären attityder till miljöfrågor, så är det istället nivå två av engagemang som i högst grad instämmer, till exempel när det gäller frågor som att alla måste bidra till bättre tätortsmiljö och att vi har ett gemensamt ansvar gentemot kommande generationer. 2 3

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 GENOMFÖRANDE... 4 BAKGRUNDSVARIABLER... 5 RESULTAT...

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Slutkommentar... 14

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD

FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD En undersökning bland nyföretagare och etablerade företagare FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 SAMMANFATTNING Projektet Det företagsamma Värmland (DfV)

Läs mer

ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES

ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES 2014-11-06 VÄXJÖ KOMMUN ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES Enkätresultat 2:2 Växjö kommun Enkät skickad till låntagare ca 2 månader efter återlämnande av elcykel. Sammanställd 2014-11-06 av Mats

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik. Bilaga 9 Resultat uppdelat på referens-/övriga skolor

Ingen skolväg är den andra lik. Bilaga 9 Resultat uppdelat på referens-/övriga skolor Ingen skolväg är den andra lik Bilaga 9 Resultat uppdelat på referens-/övriga skolor RESULTAT Nedan presenteras resultatet i undersökningen uppdelat på referens-/övriga skolor. Resultat från 2010 och 2012,

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Testresenärsprojektet i Riksten 2017

Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Bakgrund Under maj månad 2017 genomfördes ett testresenärsprojekt i Riksten. Testresenärsprojektet är en aktivitet inom utvecklingsprogrammet för Tullinge. Ett av målen

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till via Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två sista veckorna

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012 Resultat från telefonintervjuer December 2012 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs

Läs mer

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION WORLD SUMMIT ON Sammanfattande analys Undersökningen är initierad av Pratoo AB på uppdrag av World Summit Karlstad. Datainsamlingen, som genomfördes vecka 9, 2010

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014 Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 14 Om undersökningen Bakgrund och teknisk beskrivning På uppdrag av Regionförbundet Örebro har Markör Marknad och Kommunikation AB genomfört en undersökning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Enkätundersökning om solvanor

Enkätundersökning om solvanor Enkätundersökning om solvanor Genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 24 november-2 december 211 Om undersökningen Strålsäkerhetsmyndigheten vill med undersökningen

Läs mer

ICA-kundernas syn på en klimaträtt livsstil

ICA-kundernas syn på en klimaträtt livsstil ICA-kundernas syn på en klimaträtt livsstil Rapport ICAs kundpanel Juni 2016 Om ICAs kundpanel ICAs kundpanel har funnits sedan 2011, under 2015 gjordes en uppdatering för att rekrytera in nya kunder och

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen Trängselskatt Backa Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Primärområden - SDN Norra Folkmängd 2012 Backa Brunnsbo Skogome Skälltorp 7 592 6 444 2 549 8 488 Säve Rödbo Kärra Tuve

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006 Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Ipsos, 23 januari 2006 Bakgrund och syfte Syfte: att genomföra en mindre underhandsstudie för att inhämta kunskap, om TEMP-kontorets

Läs mer

Undersökning klimaträtt. Marknads- och Konsumentinsikt

Undersökning klimaträtt. Marknads- och Konsumentinsikt Undersökning klimaträtt Marknads- och Konsumentinsikt Metod Insamlingsmetod: Online via Nepas paneler Marknad: Sverige Period: v.45-46 2015 Population: Alla 15-74år Representativitet: Nationellt representativt

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling

Läs mer

Gör inte som alla andra

Gör inte som alla andra Gör inte som alla andra Två gånger om dagen, på exakt samma tid, sätter vi oss i varsin bil och ger oss ut i trafiken. Resultatet är en trång och stökig stad. Och flockmentaliteten är inte bara negativ

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten?

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Anna Matsson Hållbarhetsstrateg, SITE Destination Från Ord till Handling dec 2011 Målet med konferensen var att initiera konkreta lösningar på kort sikt

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

En trevligare upplevelse

En trevligare upplevelse En trevligare upplevelse Kännedom och attitydmätning om Värmland En undersökning genomförd av Attityd i Karlstad AB 9-1 Sammanfattning Bakgrund Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland driver tillsammans

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Europa minskar avfallet 2011

Europa minskar avfallet 2011 Europa minskar avfallet 2011 Rapport framtagen för Avfall Sverige Beställare: Anna-Carin Gripwall Upplägg och rapport: Katharina Norborg Genomförande: 1-10 november, 2011 Projektnummer: 110041 Bakgrund

Läs mer

Pendla grönt (Keep rollin )

Pendla grönt (Keep rollin ) Pendla grönt (Keep rollin ) PUBLIKATIONSNUMMER 2014:03 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Publ nr 2014:03 ISSN 0284-6845 Foton: Karlstad kommun Rapporten är sammanställd av Jörgen Persson Länsstyrelsen Värmland, 651

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser handikappomsorgen i Karlstads kommun, totalt 12 olika insatser. Undersökningen är genomförd våren 2013. Kontaktperson på Karlstads

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Avtalsbarometern 2014

Avtalsbarometern 2014 Avtalsbarometern 2014 en årlig undersökning om svenskars inställning till att skriva juridiska avtal En undersökning genomförd av Red Blue Green på uppdrag av Avtal24 Sammanfattning AVTALSBAROMETERN 2014

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar

Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar Fokusområde nr 3: Arbetsplatser i tätorter Projektledare Johan Raustorp Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55 60 Email:

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning November 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Medborgarnas resvanor 5 Tillgängliga färdmedel

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Årsrapport 2012 Barometer för anropsstyrd trafik, ANBARO Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport 2012 Barometer för anropsstyrd trafik, ANBARO Svensk Kollektivtrafik Årsrapport 2012 Barometer för anropsstyrd trafik, ANBARO Svensk Kollektivtrafik INNEHÅLL Box 12236 S:t Göransgatan 63, 1 tr. 102 26 Stockholm tfn: 08-598 998 00 fax: 08-598 998 05 www.ipsos.se 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F-6 48 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Lite pengar gör stor skillnad

Lite pengar gör stor skillnad Lite pengar gör stor skillnad Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Sverige i månadsskiftet oktober-november 2007. Datainsamlingen gjordes i form av en e- postenkät tillsammans med datainsamlingsföretaget

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Handläggare RAPPORT Datum Björn Strimfors 2014-11-10 På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Projekt- och exploateringsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-20 Handläggare Helene Lindman Telefon: 076-1228856 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-07, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N

S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N 2 0 1 4 E N U N D E R S Ö K N I N G O M V A D I N V Å N A R N A T Y C K E R O M S T A D S M I L J Ö N I G Ö T E B O R G P r e s e n t a t i o n 1 5 j a n u a r i 2 0 1

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Tillgänglighet sida 1

Tillgänglighet sida 1 Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: TILLGÄNGLIGHET Aspekt Tillgänglighet Utfallsindikatorer Objektiv EN/Acc-I-O1 Kvot av genomsnittlig restid mellan

Läs mer