ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN"

Transkript

1 ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ målgruppsundersökning Dec

2 METOD OCH DATAINSAMLING, I EN KVANTITATIV UNDERSÖKNING: En kvantitativ metod har tillämpats och datainsamlingen har genomförts med hjälp av en elektronisk enkät som distribuerats till målgruppen genom en webbpanel omfattande panelister. MÅLGRUPP: Målgrupp för undersökningen var förvärvsarbetande, privatanställa arbetare. Ålder: år. Hälften kvinnor och hälften män. Undersökningen genomfördes i landets tretton största län: Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland, Västernorrland. DATAINSAMLING: Totalt har svar samlats in. Svaren fördelar sig med 200 svar på de tre storstadslänen (Skåne, Malmö; Västra Götaland, Gbg och Stockholms län, Stockholm), och 150 svar i de övriga 10 länen. Svaren har samlats in med hjälp av en telefonrekryterad webbpanel vars panellistprofil överensstämmer med profilen på den svenska allmänheten. Panelen omfattar panellister, den administreras aktivt, det vill säga panellisterna byts kontinuerligt ut den aktuella panelen håller hög kvalitet. ENKÄTEN: Enkäten omfattade totalt 34 frågor. Därutöver registrerades data avseende 5 bakgrundsvariabler (1. kön, 2. ålder, 3. inkomst, 4. civilstånd, 5. boendeform.) IDENTIFIKATION AV MÅLGRUPP: Målgruppen för undersökningen identifierades genom screeningförfarande i datainsamlingen. Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ målgruppsundersökning Dec

3 PRIVAT PENSIONSSPARANDE, I Fråga: Har du något privat pensionssparande (individuellt pensionssparande eller pensionsförsäkring)? Privat pensionssparande: Yngre har i lägre utsträckning än äldre ett privat pensionssparande. Av de yngsta (21 24 år) har 34% ett privat pensionssparande, i övriga åldersgrupper är det 63% som uppger sig ha ett privat pensionssparande. De som bor i hyresrätt/studentrum har i lägre utsträckning ett privat pensionssparande: 51%, mot 65% i övriga boendeformer. Mer än hälften, 60%, uppger sig ha ett privat pensionssparande som komplement till statlig pension / tjänstepension. Det privata pensionssparandet är också kopplat till inkomst. Ju högre inkomst, desto större andel som har ett privat pensionssparande (38% av de som tjänar upp till kr, mot 76% av de som tjänar över ). Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ målgruppsundersökning Dec

4 BUFFERTSPARANDE, I Andel som har / inte har pengar sparade i en privat buffert : Sparande: Vet ej 1% Har inte pengar sparade Har pengar sparade Den åldersgrupp som i högst grad har en ekonomisk buffert är åringarna (80%, mot 65% av de övriga). En lägre andel av de som bor i hyresrätt/studentrum än i övriga boendeformer har en ekonomisk buffert (56% mot 75%). Av de med lägst inkomst (upp till kr) har mindre än hälften (45%) en ekonomisk buffert, mot 80% av de som tjänar mest (över kr). En knapp tredjedel (31%) har inga pengar sparade för oförutsedda utgifter. Vet ej -svar är exkluderade i beräkningarna ovan. Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ målgruppsundersökning Dec

5 PRIVAT PENSIONSSPARANDE, II Fråga: Vilket eller vilka är de huvudskaliga skälen till att du valt att pensionsspara privat? Fråga: Vilket eller vilka är de huvudskaliga skälen till att du valt att inte pensionsspara privat? Max tre svarsalternativ möjliga, (diagramsumman överstiger 100%). Bas: svar Max tre svarsalternativ möjliga, (diagramsumman överstiger 100%). Bas: 830 svar Svarsalternativ: Svarsfrekvens: Svarsalternativ: Svarsfrekvens: För att klara mig som pensionär Det är alltid bra att spara För att få en guldkant på tillvaron när jag blir gammal För att någon sagt åt mig att jag borde spara privat (typ: råd från banken) Har läst/hört att man bör ha ett eget pensionssparande Av skatteskäl 66% 38% 34% 28% 18% 5% Har inte råd Prioriterar inte pensionssparande Har inte haft tid eller ork Pensionsåren ligger alltför långt fram i tiden tänker inte på det nu Av ideologiska skäl (jag tycker det är statens ansvar) Blivit avrådd av någon, typ banken 40% 34% 33% 24% 11% 4% Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ målgruppsundersökning Dec

6 BUFFERTSPARANDE, II Fördelning sparat belopp Samtliga Bas: svar Fördelning sparat belopp Kvinnor Bas: 458 svar Fördelning sparat belopp Män Bas: 971 svar Av de totalt 68% som har sparade pengar, så har drygt hälften (53%) under 20 Tkr i sparkapital. Kvinnorna visar högre representation på lägre sparbelopp än män. Här har 62% under 20 Tkr sparat. 49% av männen har ett sparkapital under 20 Tkr. Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ målgruppsundersökning Dec

7 VALSAMHÄLLET, I Fråga: Idag förväntas du fatta många ekonomiska beslut och göra egna val ( ) Hur känner du inför de val som ska göras? Valen: Mycket få skillnader mellan undergrupper gör sej gällande. De positiva och negativa attityderna finns spridda i alla undergrupper. Yngre, år, är dock i något lägre utsträckning representerad i gruppen negativa till valen. Man har olika inställning i fråga om valen. En stor grupp (44%) är relativt likgiltiga. En knapp tredjedel (28%) är positiva till möjligheten att få välja. Lika många (28%) är negativa. Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ målgruppsundersökning Dec

8 VALSAMHÄLLET, II Fråga: Varför är du positiv till valen? Endast ett svarsalternativ möjligt. Bas: 600 svar Fråga: Varför är du negativ till valen? Endast ett svarsalternativ möjligt. Bas: svar Svarsalternativ: Svarsfrekvens: Svarsalternativ: Svarsfrekvens: Jag tror att jag får det bättre om jag väljer själv 47% Det tar för mycket tid att hålla sej insatt i alla valalternativ 45% Jag vill bestämma själv 35% Valen är ofta krångliga och svåra 14% Av ideologiska skäl, jag är för eget val 17% Risken att välja fel är stressande 13% Annat 2% Har inte lust eller ork med alla val 12% Har inte tid med alla val 6% Det spelar i slutänden ändå ingen roll hur man väljer 6% Bättre om någon som kan mer gör valen 4% Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ målgruppsundersökning Dec

9 VAL OCH BESLUT I PENSIONSFRÅGOR, II Fråga: Hur viktigt tror du att det är att själv engagera sig i valen av pensionsförvaltare för att du ska få en bra pension? Vikten av att engagera sig: En lite högre andel kvinnor (86%) än män (73%) tror att det är viktigt att själv engagera sig. I övrigt skär dessa svar tvärs igenom alla undergrupper. Gemensamt är att en stor majoritet anser att det är viktigt att engagera sig i sin pension. En klar majoritet (78%) upplever att det är vikigt att engagera sig i valet av förvaltare. Endast 3% tror inte att det egna engagemanget är viktigt. Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ målgruppsundersökning Dec

10 VAL OCH BESLUT I PENSIONSFRÅGOR, IV Fråga: Tycker du att du har tillräckliga kunskaper för att fatta bra beslut om din pension? Upplevda kunskaper: Ja, i mycket hög utsträckning Ja, i hög utsträckning Varken i hög eller låg utsträckning Nej, i låg utsträckning Nej, i mycket låg utsträckning Endast en knapp femtedel (18%) tycker sig ha tillräckliga kunskaper för att fatta beslut i pensionsfrågor. Hela 44% upplever sig inte ha tillräckliga kunskaper. Männen anser sig i högre utsträckning än kvinnor ha tillräckliga kunskaper för att kunna fatta bra beslut om sin pension. Bland männen svarar 22% ja, och 37% svara nej. Motsvarande siffror i gruppen kvinnor: 11% ja, och 58% nej. De yngsta anser sig i lägst utsträckning ha tillräckliga kunskaper. 66% av åringarna svarar nej, motsvarande andel för åringarna är bara 37%. Det vill säga, ju yngre man är, desto sämre kunskaper tycker man sig ha. Liknande mönster finns mellan inkomstgrupper: ju mer man tjänar, desto bättre kunskaper anser man sig ha. (12% i upp till kr, 27% i över kr.) Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ målgruppsundersökning Dec

11 VAL OCH BESLUT I PENSIONSFRÅGOR, III Fråga: Vilka faktorer tror du är viktigast för att just du ska få en bra ekonomi som pensionär? Max två svarsalternativ (= summan överstiger 100%). Viktiga faktorer: Hur många år man arbetat totalt Att man har bra lön Att man har ett privat pensionssparande Att man har en bra privat ekonomi Egen buffert i form av ett banksparande, fonder, aktier etc. 40% av kvinnorna tror att ett privat pensionssparande är en viktig faktor. Betydligt färre män, endast 24%, tror att det privata pensionssparande är viktigt. Av åringarna tror 35% att privat pensionssparande är viktigt, en andel som sjunker till 22% bland de äldsta. I övrigt: inga säkerställda skillnader mellan undergrupper. Att det går bra för Sverige Att man köpt hus eller lägenhet som kunnat öka i värde Att det går bra i världsekonomin Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ målgruppsundersökning Dec

12 PENSIONEN, VII Fråga: Vem tycker du borde ha störst ansvar för folks pensioner? Attityd till ansvar för pensionerna: Staten Individen själv Arbetsgivaren Den yngsta gruppen sticker ut här. Av åringarna anser 46% att staten ska ha huvudansvaret, mot 71% i de övriga åldersgrupperna. I stället föredrar de yngsta att individen själv tar ansvaret: 32%, mot bara 12% av de övriga åldersgrupperna. Bankerna Facket Inga andra skillnader mellan undergrupper synliga i materialet. Försäkringsbolagen Ingen av ovan nämnda/annan part Vet ej Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ målgruppsundersökning Dec

13 PENSIONEN, IX Fråga: Hur sannolikt tror du att det är att staten kommer att kunna hålla sina pensionslöften den dag då du går i pension? Förtroende för statens pensionslöften: åringarna har större tilltro till att staten kommer att hålla sina löften än övriga åldersgrupper. (29% av åringarna, mot 11% av övriga.) Inga andra säkerställda skillnader mellan undergrupper. Något fler än hälften (51%) har inte förtroende för statens pensionslöften. Endast 13% tycker att det är sannolikt att staten lyckat infria sina pensionslöften. Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ målgruppsundersökning Dec

14 PENSIONEN, VIII Fråga: Hur stort förtroende har du för de bolag som förvaltar pensionerna? Förtroende för pensionsförvaltarna: Männen är i något högre utsträckning negativa än kvinnorna: 23% mot 16%. Dock är inte kvinnorna mer positiva än männen, utan bara i högre grad varken eller. I övrigt inga säkerställda skillnader mellan undergrupper. Förtroendet för pensionsförvaltarna är lågt. Endast 15% uppger sig ha förtroende för förvaltarna. En stor grupp, 65%, har ingen bestämt uppfattning, och 21% hyser misstro. Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ målgruppsundersökning Dec

15 VAL OCH BESLUT I PENSIONSFRÅGOR, I Fråga: Vilka tre faktorer är viktigast för dig när du väljer / om du skulle välja pensionssparande? Max tre svarsalternativ möjliga =diagramsumman överstiger 100%. Avkastning Säkerhet/trygghet Pris Rekommendationer från min bank Tidigare resultat och tester Service och support Rekommendationer från familj, vänner och bekanta Miljö och etik Tidigare erfarenhet Kunna identifiera sig med o. tycka om företaget (starkt varumärke) Uppmärksamhet i media Annat Viktiga faktorer: I alla undergrupper är topp tre likadant: avkastning, säkerhet/trygghet och pris. Men det finns vissa skillnader i den inbördes ordningen: Av männen anser 87% att avkastning är viktigt, mot 79% av kvinnorna. Av kvinnorna anser i stället 79% att säkerhet/ trygghet är viktigt, mot 67% av männen. 60% av männen anser att priset är viktigt, mot 49% av kvinnorna. Bland de yngsta, åringarna, är säkerhet/trygghet det vanligaste motivet (71%). Hos alla övriga åldersgrupper är avkastning det vanligaste. Ju äldre man är, desto vanligare blir det att anse att avkastning är viktigt: 70% hos de yngsta, mot 89% av de äldsta. Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ målgruppsundersökning Dec

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi 2007-06-27 Hushållens ekonomiska förmåga en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 UNDERSÖKNINGEN 3 Förord De senaste åren har allt fler finansiella beslut och allt

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot Undersökning via webbpanel/webbenkät: Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot september 2014 Fakta om undersökningen Metod:

Läs mer

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012 Medelklass utan medel Länsförsäkringars sparrapport 212 1 Innehållsförteckning 1. Fler saknar sparkapital och månadssparande jämfört med 21... 5 1.1 Andelen utan sparkapital har ökat... 5 1.2 En av fem

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Inledning Välfärdsfrågor i centrum av debatten Under de 100 år som gått sedan den första svenska folkpensionen infördes 1913 har välfärdspolitiken

Läs mer

Så sparar svenskarna III

Så sparar svenskarna III Så sparar svenskarna III Institutet för Privatekonomi, oktober 2005 Erika Pahne Innehållsförteckning Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning: Förändringar på totalnivå jämfört med tidigare undersökningar

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen Inspektionen för socialförsäkringen Kunskapsmätning Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet -- Johan Orbe Caroline Theorell Projektnummer: Sammanfattning Bara knappt

Läs mer

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Bankkundernas möjligheter att välja rätt Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-05-31

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

DELADE MENINGAR Svenska folkets syn på digital integritet 2015

DELADE MENINGAR Svenska folkets syn på digital integritet 2015 DELADE MENINGAR Svenska folkets syn på digital integritet 2015 Bakgrund Mängden information som vi människor delar med oss av digitalt har exploderat de senaste åren. För bara tjugo år sedan hade nog

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer