Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011"

Transkript

1 Stockholm 25 november 2011 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, Örebro Virkesvägen 24, Stockholm Tel: , Fax: Tel: , Fax:

2 Uppdrag: Medborgarundersökning i Botkyrka kommun Beställare: Kommunledningsförvaltningen Kontaktperson kommun: Eva Berggren Projektledare Markör: Maria Eklund/Peter Linsér Undersökningsperiod: Vecka år

3 Innehåll Inledning... 4 Bakgrund och syfte... 4 Inför läsning av rapporten... 4 Genomförande av undersökningen... 4 Population och urval... 4 Metod... 4 Datainsamlingsperiod... 4 Enkät... 4 Jämförelse med tidigare undersökning... 5 Andel svarande... 5 Viktning... 5 Bortfall... 5 Resultat... 6 Om de svarande... 6 Kön och ålder... 6 Huvudsaklig sysselsättning och utbildning... 6 Boende... 6 Påståenden om Botkyrka kommun... 7 Kulturutbudet i Botkyrka kommun...12 Miljöarbete i Botkyrka kommun...15 Servicen i Botkyrka kommun...16 Påverka i kommunala frågor...19 Information...19 Kontakter med Botkyrka kommun...21 Dialogforum...21 Diskriminering...22 Sammanfattning/Analys...25 Mål: Botkyrka är en bra kommun att bo, leva och verka i...25 Mål. Botkyrkaborna är delaktiga och kan påverka i kommunen...25 Mål: Kommuninvånarna får ett bra bemötande och bra service av kommunens anställda.25 Mål: Medborgarna har lika möjligheter och rättigheter

4 Inledning Bakgrund och syfte Botkyrka kommun har sedan år 2004 årligen genomfört en attitydundersökning hos medborgarna i kommunen. Syftet med medborgarundersökningen är att ta reda på hur de boende upplever att det är att bo i kommunen och hur man ser på de kommunala verksamheterna. Inför läsning av rapporten I rapporten redovisas resultatet i form av diagram och med kommenterande text. Rapporten redovisar respondenternas uppfattning på totalnivå och i vissa fall per kommundel. Eventuella skillnader i undergrupper kommenteras och återspeglas i sin helhet som tabeller i bilaga 2. Enkäten för undersökningen finns i bilaga 1 och i bilaga 3 redovisas samtliga öppna svar. Maskinella avrundningar och partiellt bortfall förekommer. Genomförande av undersökningen Population och urval Populationen är samtliga personer mellan 18 och 80 år i Botkyrka kommun. Undersökningen genomfördes med ett så kallat stratifierat urval. Detta innebar att populationen delades in i förbestämda 6 kommundelar och i förväg bestämdes ett önskat antal genomförda intervjuer, totalt och per kommundel. I detta fall bestämdes minst 200 svar per kommundel och kön. Kommundelarna som används i denna undersökning är följande: Alby Hallunda/Norsborg Fittja Tullinge Tumba/Storvreten Grödinge/Vårsta Undersökningens urval tillhandahölls genom kommunens invånarregister. Från invånarregistret slumpades 7200 personer fram, därefter filtrerades det bort personer boende i samma hushåll så att endast den personen vars förnamn som kommer sist i alfabetet var kvar i urvalet. Utifrån det slumpades 500 män och 500 kvinnor fram från varje kommundel. Metod Den primära insamlingsmetoden som användes var postala enkäter. Två påminnelser skickades ut till de respondenter som ej svarade. Enkäterna försågs med inloggningsuppgifter för att respondenterna också skulle kunna välja att svara via Internet. I slutet av datainsamlingen genomfördes också telefonintervjuer av Markörs egen intervjuarkår för att uppnå 200 svar i varje stratum. Datainsamlingsperiod Insamlingen av data skedde under vecka år Enkät Utgångspunkten för enkäten har legat i de tidigare medborgarundersökningar som Botkyrka kommun har genomfört. Vissa korrigeringen har gjorts i samråd mellan Botkyrka kommun och Markör. Enkäten i sin helhet återfinns i bilaga 1. 4

5 Jämförelse med tidigare undersökning Då undersökningen genomfördes 2010 användes primärt telefonintervjuer som insamlingsmetod och postala enkäter i slutet av undersökningen för att uppnå ett visst antal svar i varje stratum. Jämförelse mellan år 2010 och år 2011 redovisas där så är möjligt. För de statistiska beräkningar som har genomförts på data för år 2010 har Markör utgått från den rådata som tillhandahölls av Botkyrka kommun. Markör har också tillhandahållits den rapport som genomfördes år 2010 där även resultat från tidigare undersökningar redovisas. Andel svarande Efter ett första utskick samt ytterligare två påminnelser per post och telefonuppföljning av ett urval av de som fortfarande inte svarat på enkäterna resulterade i följande antal svar. Kommundel totalt Man Kvinna Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba/Storvreten Botkyrka kommun totalt Kommundel totalt år år år år Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba/Storvreten Botkyrka kommun totalt Viktning Svaren har viktas upp för att motsvara faktisk ålders- och könsfördelning i respektive kommundel och totalt. Bortfall Då insamlingsmetoden i första hand var postala enkäter kan vi enbart göra reflektioner över bortfallet. Under datainsamlingens gång har vi haft viss telefonkontakt med några av de tilltänkta respondenterna som har meddelat att de inte kan/tänker svara på medborgarenkäten. Orsaken till detta har varierat från att de uppger att de är för sjuka för att svara på enkäten, inte villiga att delta i undersökningen, personen enkäten var ställd till inte bor på adressen eller är avliden. 5

6 Resultat Om de svarande Kön och ålder Som framkom under rubriken viktning har resultaten viktats för att motsvara faktisk ålders- och könsfördelning i respektive kommundel och totalt. Oviktad kön och åldersfördelning redovisas här övriga bakgrundsvariabler visas viktade. 46 % av respondenterna är män och 54 % av de svarande är kvinnor år Den största ålderskategorin är respondenter mellan år (39 %), följt av ålderskategorin år (23 %), år (20 %), år (18 %). Ålder år 20% år 39% år 18% år 23% Huvudsaklig sysselsättning och utbildning 54 % är anställda, 19 % är pensionärer, 7 % är egen företagare och 8 % är studerande år Vilken är din huvudsakliga sysselsättning Anställd 54% 60% Egen företagare 7% 6% Föräldraledig 2% Alt. fanns ej Studerande 8% 12% Arbetslös 7% 5% Pensionär 19% 17% Annat 2% 1% 42 % har avslutat gymnasial utbildning, 36 % har avslutat eftergymnasial utbildning och 22 % har avslutat grundskola år Boende 44 % av respondenterna bor i villa, radhus eller jordbruksfastighet, 38 % bor i hyreslägenhet och 18 % bor i bostadsrättslägenhet år Boendeform Villa, radhus eller jordbruksfastighet 44% 48% Bostadsrättslägenhet 18% 19% Hyreslägenhet 38% 33% 29 % bor i ett hushåll som består av två personer, 22 % bor i ett hushåll som består av fyra personer, 20 % bor i hushåll som består av tre personer, 15 % bor i ensamhushåll, 10 % bor i ett hushåll som består av fem personer och 5 % bor i ett hushåll som består av sex personer eller fler år

7 50 % har bott i Botkyrka i mer än 10 år, 18 % har bott i Botkyrka hela livet. Hur länge har du bott i Botkyrka? Två år eller mindre 11% 7% 3-5 år 11% 10% 6-10 år 11% 12% Mer än 10 år 50% 54% Hela livet 18% 17% 48 % anger att den yngsta personen i deras hushåll är mellan 0-18 år. 91 % uppger att de har tillgång till Internet i hemmet. Påståenden om Botkyrka kommun Drygt hälften av respondenterna instämmer (4-5) i påståendet att Botkyrka kommun är en bra kommun att leva och bo i. 15 procent instämmer inte i påståendet dvs de har besvarat frågan med betyget 1 eller 2 på den 5-gradiga skalan. 7

8 Totalt uppger 50 procent av respondenterna att Det är tryggt att bo och leva i min kommundel. Respondenter boende i kommundelarna Grödinge/Vårsta och Tullinge instämmer (4-5) i högre utsträckning i påståendet det är tryggt att bo och leva i min kommundel än boende i övriga kommundelar. Lägst trygghet känner invånarna i Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg. 57 % av respondenterna instämmer (4-5) i påståendet Jag kan rekommendera en vän att flytta till mitt bostadsområde. Respondenter i kommundelen Grödinge/Vårsta instämmer helt (5) i detta påstående i högre grad (51 %) än övriga kommundelar. Även invånarna i Tullinge uppger i hög grad att de instämmer helt i påståendet (46 %). 8

9 56 procent av invånarna i Botkyrka kommun instämmer i påståendet att Jag kan lita på de flesta som bor i mitt bostadsområde. Respondenter boende i Grödinge/Vårsta och Tullinge instämmer (4-5) i högre grad i påståendet jag kan lita på de flesta som bor i mitt bostadsområde än i övriga kommundelar. Respondenter boende i Fittja instämmer inte (1-2) i detta påstående i högre utsträckning (31 %) än i övriga kommundelar. Respondenter i Botkyrka kommun i åldersgruppen år svarar i signifikant högre grad alternativet instämmer helt på denna fråga än övriga respondenter. 9

10 37 % instämmer (4-5) i påståendet Botkyrka är en kommun där det är tryggt att åldras. Respondenter i Botkyrka kommun i åldersgruppen år svarar i signifikant högre grad alternativet 2 på denna fråga än övriga respondenter. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är 21 %. 31 % av respondenterna instämmer i påståendet Botkyrka är en bra kommun för barn och ungdomar att växa upp i. Nästan varannan respondent boende i Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg instämmer inte (1-2) i detta påstående. Respondenter i Botkyrka kommun i åldersgruppen år svarar i signifikant högre grad alternativet instämmer inte alls på denna fråga än övriga respondenter. 47 % av respondenterna instämmer (4-5) i påståendet Kommunens anställda ger mig ett bra 10

11 bemötande. Resultatet är jämt fördelat mellan de olika kommundelarna. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är 22 %. 30 % av respondenterna instämmer i påståendet Jag kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar mig. Boende i Alby och Fittja uppger i något högre utsträckning att de kan vara med och påverka. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är 34 %. 11

12 37 % av respondenterna i Botkyrka kommun instämmer (4-5) i påståendet Jag upplever att kommunen satsar på kreativitet och entreprenörskap. Respondenter boende i Alby instämmer (4-5) i högre grad, 48 %, än i de andra kommundelarna. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är 26 %. Kulturutbudet i Botkyrka kommun Drygt 4 av 10 respondenter i Botkyrka är nöjda (4-5) med sina möjligheter att ta del av kulturutbudet i regionen. Resultatet är jämt fördelat mellan de olika kommundelarna. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är 24 %. 12

13 57 % av respondenterna anser att kulturverksamheten är ganska bra/mycket bra i Botkyrka kommun år Detta är en lägre andel än år 2010 då 66 % ansåg att kulturverksamheten är ganska eller mycket bra. Respondenter i samtliga kommundelar ger ett lägre betyg 2011 jämfört med Kvinnliga respondenter i Botkyrka kommun svarar i signifikant lägre grad alternativet mycket dåligt på denna fråga jämfört med manliga respondenter. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är 27 %. 38 % av respondenterna i Botkyrka kommun är nöjda (4-5) med sina möjligheter att själva delta i kulturaktiviteter. Respondenter i Botkyrka kommun i åldersgruppen år svarar i signifikant högre 13

14 grad alternativet instämmer inte alls på denna fråga jämfört med övriga respondenter. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är 29 %. 27 % av respondenterna i Botkyrka kommun uppger att de har deltagit i någon kulturaktivitet det senaste året. Respondenter i Botkyrka kommun i åldersgruppen år svarar i signifikant högre grad att de inte har deltagit i någon kulturaktivitet jämfört med övriga respondenter. 14

15 Miljöarbete i Botkyrka kommun 43 % av respondenterna i Botkyrka kommun är nöjda (4-5) med kommunens insatser för att de ska kunna leva miljövänligt/klimatsmart. Respondenter boende i Grödinge/Vårsta har den lägsta andelen nöjda (4-5) 30 % jämfört med Alby som har den högsta andelen nöjda 51 %. Respondenter i Botkyrka kommun i åldersgruppen år svarar i signifikant högre grad alternativet mycket missnöjd på denna fråga än övriga respondenter. 15

16 Servicen i Botkyrka kommun 62 % av respondenterna i Botkyrka anser att idrottsverksamheten är ganska bra/mycket bra år Resultatet är marginellt lägre jämfört med år % av respondenterna i Botkyrka kommun anser att biblioteksverksamheten är ganska bra/mycket bra år Resultatet är jämt fördelat mellan de olika kommundelarna och i stort sett oförändrat 16

17 jämfört med 2010 års undersökning. Respondenter i Botkyrka kommun i åldersgruppen år svarar i signifikant högre grad alternativet mycket dåligt på denna fråga än övriga respondenter. 55 % av respondenterna i Botkyrka kommun anser att kommunens service av parker och lekparker är ganska bra/mycket bra år Resultatet är marginellt lägre jämfört med år Framför allt är det boende i Hallunda/Norsborg som ger ett lägre betyg år % av respondenterna i Botkyrka kommun anser att kommunens service gällande natur och friluftsområden är ganska bra/mycket bra år Resultatet är högt men en minskning med 10 % - 17

18 enheter jämfört med år Även här ger boende i Hallunda/Norsborg ett klart lägre betyg år Även boende i Fittja och Tumba/Storvreten ger lägre betyg på påståendet år 2011 jämfört med år Hälften av respondenterna i Botkyrka kommun anser att kommunens service gällande gator och vägar är ganska bra/mycket bra år 2011, vilket är en minskning från 62 % år Markörs erfarenhet från liknande undersökningar i andra kommuner är en liknande trend, mycket förklarat av att vinterhållet får ännu lägre betyg år 2011 jämfört med år

19 41 % av respondenterna i Botkyrka kommun anser att kommunens service gällande bostadsbyggande är ganska bra/mycket bra år Påverka i kommunala frågor Genom de öppna svaren på frågan Om du vill påverka i kommunala frågor, hur gör du eller hur skulle du göra? ser vi att det finns en stor spridning mellan hur respondenterna skulle gå till väga för att påverka i kommunala frågor. Vi urskiljer dock några vanligt förekommande svar vilka kan kategoriseras som följande. Ringa till kommunen Maila/skriva brev till kommunen Rösta Engagera sig politiskt Medborgarkontoren Dialogforum Deltar i Dialogforum ringer aktuell tjänsteman på kommunkontoret. Direktkontakt med ansvariga inom berörda områden + kommunalval. Jag har lämnat medborgarförslag. Besöker områdesforum eller andra sammankomster. Hör mig för på kommunen vem/vilka jag ska vända mig till. Information 19

20 Det vanligaste sättet att söka information år 2011 om den service som Botkyrka kommun erbjuder är genom kommunens webbplats botkyrka.se, ett sätt som 43 % uppger att de använt sig av. Även annonsen i Mitt Botkyrka Salem har använts av en hög andel 39 %. 29 % av respondenterna uppger att de inte sökt information om Botkyrka kommun. 54 % av respondenterna i Botkyrka kommun anser att kommunen är ganska bra/mycket bra på att informera dem som bor i kommunen. För alla kommundelar och totalt i Botkyrka kommun ser vi en ökning av respondenter som anger alternativet ganska bra/mycket bra år 2011 jämfört med år

21 Kontakter med Botkyrka kommun Ungefär hälften av respondenterna i Botkyrka kommun uppger att de har haft kontakt med kommunen under det senaste året. Resultatet är jämt fördelat mellan kommundelarna. Dialogforum 21

22 7 % av respondenterna i Botkyrka kommun år 2011 uppger att de har deltagit i något dialogforum. Resultatet är i nivå med år 2010 och relativt jämt fördelat mellan stadsdelarna. Diskriminering 10 % av respondenterna i Botkyrka kommun uppger att de under det senaste året har utsatts för diskriminering. Skillnaden mot år 2010 är relativt liten men samtliga kommundelar visar på en ökning jämfört med år 2010, undantaget Fittja. 22

23 En tredjedel av respondenterna i Botkyrka kommun som har upplevt att de blivit diskriminerade under det senaste året anser att de har blivit det i arbetslivet. Resultatet visar dock att respondenterna upplever diskriminering i relativt hög utsträckning på flera platser och i olika sammanhang. 23

24 Den vanligaste grunden för diskriminering är språk, 40 %. Men även diskriminering pga. ålder, religion och hudfärg upplevs som vanliga orsaker. Respondenter i Botkyrka kommun i åldersgruppen år svarar i signifikant högre grad alternativet religion på denna fråga än övriga respondenter och respondenter i åldersgruppen år svarar i signifikant högre grad alternativet sexuell läggning än övriga respondenter. Manliga respondenter i Botkyrka kommun svarar i signifikant högre grad alternativet hudfärg på denna fråga än kvinnor och kvinnliga respondenter svarar i signifikant högre grad alternativet kön än män. 24

25 Sammanfattning/Analys Mål: Botkyrka är en bra kommun att bo, leva och verka i Drygt hälften av respondenterna anser att Botkyrka kommun är en bra kommun att bo och leva i. 35 % svarar med alternativet 3. Detta kan tyda på att de antingen är relativt nöjda med att bo och leva i Botkyrka eller att det anser att det finns både positiva aspekter och saker som kan förbättras. En mindre andel, 15 %, instämmer inte i påståendet att Botkyrka är en bra kommun att bo och leva i. Viss skillnad kan ses i de olika kommundelarna där boende i Alby är mer nöjda än andra kommundelar. Det finns stora skillnader mellan kommundelarna gällande tryggheten i kommundelen, rekommendera en vän att flytta till mitt bostadsområde och jag kan lita på de flesta som bor i mitt bostadsområde. Boende i Grödinge/Vårsta, Tullinge och Tumba/Storvreten är betydligt mer positivt inställda än boende i Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg. Totalt sett väger de olika kommundelarna upp varandra till den grad att ungefär hälften är positivt inställda. För att öka nöjdheten i de kommundelar där ungefär 3 av 10 är missnöjda behöver åtgärder vidtas främst kring trygghet kring den egna boendemiljön. Vi ser också detta genom de öppna svaren där flera i just Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg kommenterar detta genom exempelvis nedan citat. Skulle satsa mera på tryggheten av bovar och dåliga grupper som samlas i Fittja, (i Fittja bor jag) och överallt i Botkyrka kommun. Man vågar inte gå ute på kvällar och nätter. Gällande frågan om Botkyrka är en kommun där det är tryggt att åldras i är ungefär 4 av 10 positivt inställda till detta. En relativt hög andel (21 %) anser sig inte kunna svara på denna fråga och respondenter i åldersgruppen år är mer negativt inställda än andra åldersgrupper och har i högre utsträckning svårare att svara på frågan. Det finns en risk att den allmänt negativa bilden om äldrevården som diskuterades i media under tiden för undersökningens genomförande kan ha påverkat invånarnas attityder. De flesta respondenter har inte någon personlig erfarenhet av hur det är att åldras i Botkyrka vilket gör att deras uppfattning kan antas påverkas av den bild som sprids i media. En viktig uppgift för kommunen bör vara att öka medvetenheten om vad Botkyrka kommun gör för de äldre. Genom tydlig och bra information kan attityderna till att åldras i Botkyrka kommun förbättras. Mål. Botkyrkaborna är delaktiga och kan påverka i kommunen 3 av 10 invånare är nöjda med möjligheten att påverka i kommunala frågor. Av de öppna kommentarerna framgår att invånarna främst vill/påverkar kommunala frågor genom att rösta, ringa/skriva brev eller maila till kommunen eller om det gäller ett specifikt ärende försöka kontakta den ansvarige direkt. Kontakter med medborgarkontoren och att engagera sig politiskt eller genom andra organisationer är också kanaler som invånarna väljer/skulle välja. Drygt 3 av 10 kan inte svara på frågan om de är nöja med att kunna påverka i kommunala frågor vilket kan tyda på att de inte anser sig behöva påverka i någon större utsträckning. Mål: Kommuninvånarna får ett bra bemötande och bra service av kommunens anställda Hälften av Botkyrkas invånare anser att de får ett bra bemötande av kommunens anställda. Det finns inga avgörande skillnader mellan olika kommundelar. På frågorna om kommunens service gällande parker och lekparker, natur och friluftsområden, gator och vägar har det generellt sett skett en minskning i andelen nöjda jämfört med år Om vi tittar tillbaka på ännu tidigare undersökningar ser vi där att andelen nöjda och missnöjda med denna service varierar från år till år, vi ser varken en uppgående eller nedåtgående trend i dessa frågor. Som nämnts tidigare så vet vi av erfarenhet att de senaste årens negativa inställning till vinterunderhållet påverkat invånarnas inställning till gator och vägar. 25

26 Att hälften av Botkyrka kommuns invånare anser att kommunen är bra på att informera boende i kommunen och att det har skett en markant ökning jämfört med år 2010 får ses som att de insatser som har gjort för att öka informationsflödet till medborgarna har givit gott resultat. Mål: Medborgarna har lika möjligheter och rättigheter 10 % av respondenterna i Botkyrka kommun har någon gång upplevt att de har blivit diskriminerade under det senaste året. Det främsta sammanhanget de upplever sig diskriminerade är i arbetslivet och på grund av språk, men orsakerna och sammanhanget skiljer sig åt beroende på åldersgrupp, kön och vilken kommundel man bor i. Diskriminering är en svår fråga som finns över allt i samhället. Det finns inte heller någon ensam lösning på hur diskriminering kan motverkas. Dock vet vi att bristande information och okunskap är en viktig faktor som ofta spelar in. Att fortsatt informera och kommunicera med invånare, företagare, skolor med flera samtidigt som kommunen genom sitt interna arbete föregår med gott exempel är ett sätt att bidra till minskad diskriminering. Beteende frågor tar tid att ändra. Det är därför viktigt att kommunen har ett långsiktigt perspektiv i sin satsning för minskad diskriminering. 26

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012 Stockholm Januari Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juli Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddinge kommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juni Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddingekommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand Syfte Följa upp kampanjen aktiv mot brand för att se hur den nått ut till och eventuellt påverkat olika målgrupper i samhället. Delsyfte är att ge återkoppling på nuvarande

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Arbetsliv Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport arbetsmiljökompetens 2008 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Aspnässkolan Antal svar för aktuell skola: 29 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 16 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 62 % 2 Presentation Om

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Ekillaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för alla

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Bergius årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Rawley Gisela Sara Ulrika

Rawley Gisela Sara Ulrika Stockholms stad Familjedaghem 215 Rawley Gisela Sara Ulrika 215-5-25 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat 215-5-25 Sida 2 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6 Sundbyberg stad Skolundersökning Föräldrar grundskola Ängskolan F- Antal svar Ängskolan F-: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3 Sundbyberg stad Skolundersökning 215 Föräldrar grundskola Örskolan åk Antal svar Örskolan åk : 9 (41 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk : 15 (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Granbackaskolan årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: % Antal svar för aktuell skola: 34 Svarsfrekvens: % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012 Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel Medborgarundersökning Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid Matavfall Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm

Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm Totalrapport April 2013, Markör Marknad och Kommunikation Foto: Magnus Selander Markör AB 1 (30) Uppdrag: Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm Beställare: Arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140626 Sida 1 Innehåll Om studien Tre huvudinsikter Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Sida 2 Tre huvudinsikter 44% av arbetsgivarna

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J13345 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 4085 887 388 305 336 579 674 265 264 183 206 4085 22 9 7 8 14 16 6 6 4 5 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 4195

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer