Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012"

Transkript

1 Stockholm Januari Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1

2 Uppdrag: Medborgarundersökning i Botkyrka kommun Beställare: Kommunledningsförvaltningen Kontaktperson kommun: Eva Berggren Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod: Vecka 0- år /

3 Innehåll Inledning... Bakgrund och syfte... Inför läsning av rapporten... Signifikanta skillnader... Genomförande av undersökningen... Population och urval... Metod... Datainsamlingsperiod... Enkät... Jämförelse med tidigare undersökning... Andel svarande... Viktning... Bortfall... Resultat... Om de svarande... Kön och ålder... Huvudsaklig sysselsättning och utbildning... Boende... Påståenden om Botkyrka kommun... Kulturutbudet i Botkyrka kommun... Servicen i Botkyrka kommun... Bostadsbyggande... Påverka i kommunala frågor... Information... Kontakter med Botkyrka kommun... Dialogforum... Diskriminering...1 Sammanfattning/Analys... Mål: Botkyrka är en bra kommun att bo, leva och verka i... Mål. Botkyrkaborna är delaktiga och kan påverka i kommunen... Mål: Kommuninvånarna får ett bra bemötande och bra service av kommunens anställda. Mål: Medborgarna har lika möjligheter och rättigheter...

4 Inledning Bakgrund och syfte Botkyrka kommun har sedan år 0 årligen genomfört en attitydundersökning hos medborgarna i kommunen. Syftet med medborgarundersökningen är att ta reda på hur de boende upplever att det är att bo i kommunen och hur man ser på de kommunala verksamheterna. Inför läsning av rapporten I rapporten redovisas resultatet i form av diagram och med kommenterande text. Rapporten redovisar respondenternas uppfattning på totalnivå och i vissa fall per kommundel. Eventuella skillnader i undergrupper kommenteras och återspeglas i sin helhet som tabeller i bilaga. Enkäten för undersökningen finns i bilaga 1 och i bilaga redovisas samtliga öppna svar. Maskinella avrundningar och partiellt bortfall förekommer. Signifikanta skillnader De signifikanta skillnader som finns mellan grupperna (åldersgrupp, kön) jämfört med totalt för hela Botkyrka kommun kommenteras i löpande text. En signifikant skillnad innebär i detta fall att vi med % säkerhet kan säga att en grupp har svarat ett alternativ i mindre eller större utsträckning jämfört med totalt för hela Botkyrka kommun. Genomförande av undersökningen Population och urval Populationen är samtliga personer mellan och 0 år i Botkyrka kommun. Undersökningen genomfördes med ett så kallat stratifierat urval. Detta innebar att populationen delades in i förbestämda kommundelar och i förväg bestämdes ett önskat antal genomförda intervjuer, totalt och per kommundel. I detta fall bestämdes minst 0 svar per kommundel och kön. Kommundelarna som används i denna undersökning är följande: Alby Hallunda/Norsborg Fittja Tullinge Tumba/Storvreten Grödinge/Vårsta Undersökningens urval tillhandahölls genom kommunens invånarregister. Från invånarregistret slumpades personer fram för respektive kommundel, därefter filtrerades det bort personer boende i samma hushåll så att endast den personen vars förnamn som kommer sist i alfabetet var kvar i urvalet. På grund av ett lågt svarsdeltagande gjordes ett extra slumpmässigt urval på samma sätt som tidigare. Metod Den primära insamlingsmetoden som användes var postala enkäter. Två påminnelser skickades ut till de respondenter som ej svarade. Enkäterna försågs med inloggningsuppgifter för att respondenterna också skulle kunna välja att svara via Internet. I slutet av datainsamlingen genomfördes också telefonintervjuer av Markörs egen intervjuarkår för att uppnå 0 svar i varje stratum. Till det extra urvalet skickades en postal enkät med en påminnelse ut, även dessa respondenter hade möjlighet att välja att svara postalt eller med via Internet med inloggningsuppgifter.

5 Datainsamlingsperiod Insamlingen av data skedde under vecka 0- år /. Enkät Utgångspunkten för enkäten har legat i de tidigare medborgarundersökningar som Botkyrka kommun har genomfört. Vissa korrigeringen har gjorts i samråd mellan Botkyrka kommun och Markör. Enkäten i sin helhet återfinns i bilaga 1. Jämförelse med tidigare undersökning Undersökningen år genomfördes av Markör och samma metod som år användes. Jämförelse mellan år - redovisas där så är möjligt. Andel svarande Efter ett första utskick samt ytterligare två påminnelser per post och telefonuppföljning av ett urval av de som fortfarande inte svarat på enkäterna resulterade i följande antal svar år. Kommundel totalt Man Kvinna Alby 0 Fittja Grödinge/ 0 0 Vårsta Hallunda/ 11 Norsborg Tullinge 0 0 Tumba/St 1 orvreten Botkyrka kommun totalt Kommundel totalt - år - år - år -0 år Alby Fittja 1 1 Grödinge/ 0 1 Vårsta Hallunda/ 0 Norsborg Tullinge 0 Tumba/St orvreten Botkyrka kommun totalt 0 Viktning Svaren har viktas upp för att motsvara faktisk ålders- och könsfördelning i respektive kommundel och totalt för respektive år.

6 Bortfall Då insamlingsmetoden i första hand var postala enkäter kan vi enbart göra reflektioner över bortfallet. Under datainsamlingens gång har vi haft viss telefonkontakt med några av de tilltänkta respondenterna som har meddelat att de inte kan/tänker svara på medborgarenkäten. Orsaken till detta har varierat från att de uppger att de är för sjuka för att svara på enkäten, inte villiga att delta i undersökningen, personen enkäten var ställd till inte bor på adressen eller är avliden.

7 Resultat Om de svarande Kön och ålder Som framkom under rubriken viktning har resultaten viktats för att motsvara faktisk ålders- och könsfördelning i respektive kommundel och totalt. Oviktad kön och åldersfördelning redovisas här övriga bakgrundsvariabler visas viktade. 0 % av respondenterna är män och 0 % av de svarande är kvinnor år. Den största ålderskategorin är respondenter mellan - år ( %), följt av ålderskategorin -0 år ( %), 1- år ( %), - år ( %). Ålder - år % % - år % % - år % % -0 år % % Huvudsaklig sysselsättning och utbildning % är anställda, 1 % är pensionärer, % är egen företagare och % är studerande år. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning Anställd % % Egen företagare % % Föräldraledig % % Studerande % % Arbetssökande % % Pensionär 1% 1% Annat % % 0 % har avslutat gymnasial utbildning, 0 % har avslutat eftergymnasial utbildning och % har avslutat grundskola år. Boende 1 % av respondenterna bor i villa, radhus eller jordbruksfastighet, % bor i hyreslägenhet och % bor i bostadsrättslägenhet år. Boendeform Villa, radhus eller jordbruksfastighet 1% % Bostadsrättslägenhet % % Hyreslägenhet % % % bor i ett hushåll som består av två personer, % bor i ett hushåll som består av fyra personer, % bor i hushåll som består av tre personer, % bor i ensamhushåll, % bor i ett hushåll som består av fem personer och % bor i ett hushåll som består av sex personer eller fler år. % har bott i Botkyrka i mer än år, % har bott i Botkyrka hela livet år.

8 Hur länge har du bott i Botkyrka? Två år eller mindre % % - år % % - år % % Mer än tio år % 0% Hela livet % % % uppger att de har tillgång till Internet i hemmet år vilket är en ökning med 1 % sedan år. Påståenden om Botkyrka kommun Botkyrka kommun är en bra kommun att bo och leva i. Botkyrka totalt 1 Botkyrka totalt Alby Alby 0 1 Fittja 1 Fittja 0 Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg 1 0 Hallunda/Norsborg 1 1 Tullinge 0 Tullinge Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten 1 1 0% 0% 0% 1 (Instämmer inte alls) (Instämmer helt) Drygt hälften av respondenterna instämmer (-) i påståendet att Botkyrka kommun är en bra kommun att leva och bo i. 1 % instämmer inte i påståendet dvs de har besvarat frågan med betyget 1 eller på den -gradiga skalan.. Respondenter i Botkyrka kommun i åldersgruppen -0 år svarar i signifikant högre grad alternativet instämmer helt på denna fråga än övriga respondenter.

9 Det är tryggt att bo och leva i min kommundel. Botkyrka totalt Botkyrka totalt Alby 1 1 Alby 0 Fittja 1 1 Fittja Grödinge/Vårsta 01 Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg 1 Hallunda/Norsborg 1 1 Tullinge Tullinge Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten 0% 0% 0% 1 (Instämmer inte alls) (Instämmer helt) Totalt uppger % av respondenterna att Det är tryggt att bo och leva i min kommundel. Respondenter boende i kommundelarna Grödinge/Vårsta och Tullinge instämmer (-) i högre utsträckning i påståendet det är tryggt att bo och leva i min kommundel än boende i övriga kommundelar. Lägst trygghet känner invånarna i Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg. Jag kan rekommendera en vän att flytta till mitt bostadsområde. Botkyrka totalt 1 Botkyrka totalt 1 Alby 1 Alby 1 Fittja 1 Fittja 1 Grödinge/Vårsta 1 Grödinge/Vårsta 1 1 Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg 1 Tullinge 1 Tullinge Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten 0 0% 0% 0% 1 (Instämmer inte alls) (Instämmer helt)

10 % av respondenterna instämmer (-) i påståendet Jag kan rekommendera en vän att flytta till mitt bostadsområde. Respondenter i kommundelen Grödinge/Vårsta instämmer helt () i detta påstående i högre grad ( %) än övriga kommundelar. Även invånarna i Tullinge uppger i hög grad att de instämmer helt i påståendet (1 %). *Jag har förtroende för de flesta som bor i mitt bostadsområde. Botkyrka totalt Botkyrka totalt 1 Alby 1 Alby Fittja 1 1 Fittja 1 Grödinge/Vårsta 1 Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg 0 1 Hallunda/Norsborg 0 1 Tullinge 1 Tullinge Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten 0% 0% 0% * formulerades frågan: Jag kan lita på de flesta som bor i mitt bostadsområde. 1 (Instämmer inte alls) (Instämmer helt) 0 % av invånarna i Botkyrka kommun instämmer i påståendet att Jag har förtroende för de flesta som bor i mitt bostadsområde. Respondenter boende i Grödinge/Vårsta och Tullinge instämmer (-) i högre grad i påståendet jag kan lita på de flesta som bor i mitt bostadsområde än i övriga kommundelar. Respondenter boende i Fittja instämmer inte (1-) i detta påstående i högre utsträckning (0 %) än i övriga kommundelar. Respondenter i Botkyrka kommun i åldersgruppen - 0 år svarar i signifikant högre grad alternativet instämmer helt på denna fråga än övriga respondenter.

11 Botkyrka är en kommun där det är tryggt att åldras. Botkyrka totalt Botkyrka totalt 1 Alby 0 Alby Fittja 1 Fittja 1 1 Grödinge/Vårsta 1 1 Grödinge/Vårsta 1 Hallunda/Norsborg 1 1 Hallunda/Norsborg Tullinge Tullinge Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten 0% 0% 0% 1 (Instämmer inte alls) (Instämmer helt) % instämmer (-) i påståendet Botkyrka är en kommun där det är tryggt att åldras. Respondenter i Botkyrka kommun i åldersgruppen -0 år svarar i signifikant högre grad ett högre alternativ på denna fråga än övriga respondenter. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %. Botkyrka är en bra kommun för barn och ungdomar att växa upp i. Botkyrka totalt 0 Botkyrka totalt 0 Alby Alby Fittja Fittja 1 Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Tullinge 1 Tullinge Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten 0% 0% 0% 1 (Instämmer inte alls) (Instämmer helt)

12 % av respondenterna instämmer i påståendet Botkyrka är en bra kommun för barn och ungdomar att växa upp i. Nästan varannan respondent boende i Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg instämmer inte (1-) i detta påstående. Kommunens anställda ger mig ett bra bemötande. Botkyrka totalt 1 Botkyrka totalt 1 Alby Alby Fittja Fittja 1 1 Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg 1 Hallunda/Norsborg 1 1 Tullinge 1 Tullinge 1 Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten 1 0 0% 0% 0% 1 (Instämmer inte alls) (Instämmer helt) % av respondenterna instämmer (-) i påståendet Kommunens anställda ger mig ett bra bemötande. Resultatet är jämt fördelat mellan de olika kommundelarna. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %.

13 Jag kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar mig. Botkyrka totalt 0 1 Botkyrka totalt 1 Alby 1 Alby Fittja 1 Fittja 1 Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta 0 Hallunda/Norsborg 1 Hallunda/Norsborg 1 1 Tullinge 1 1 Tullinge Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten 0% 0% 0% 1 (Instämmer inte alls) (Instämmer helt) % av respondenterna instämmer i påståendet Jag kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar mig. Boende i Hallunda-Norsborg och Fittja uppger i något högre utsträckning att de kan vara med och påverka. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %. Jag upplever att kommunen stimulerar till kreativitet och entreprenörskap. Botkyrka totalt 1 Botkyrka totalt Alby Alby 0 Fittja 1 1 Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta 1 Hallunda/Norsborg 1 1 Hallunda/Norsborg 1 Tullinge 1 Tullinge 1 Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten 1 0% 0% 0% 1 (Instämmer inte alls) (Instämmer helt)

14 % av respondenterna i Botkyrka kommun instämmer (-) i påståendet Jag upplever att kommunen satsar på kreativitet och entreprenörskap. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %. Tillgången till naturområden i närheten av din bostad? Botkyrka totalt Alby Fittja Grödinge/Vårsta 01 Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba/Storvreten 0% 0% 0% 1 (Mycket missnöjd) (Mycket nöjd) % av respondenterna i Botkyrka kommun är nöjda (-) med tillgången till naturområden i närheten av deras bostad. Boende i Grödinge/Vårsta är i högre grad nöjda ( %) jämfört med de andra kommundelarna. 1

15 Hur viktigt är frågan/påståendet för dig? Botkyrka totalt Botkyrka kommun är en bra kommun att bo och leva i Det är tryggt att bo och leva i min kommundel. 1 Jag kan rekommendera en vän att flytta till mitt bostadsområde. Jag har förtroende för de flesta som bor i mitt bostadsområde. Botkyrka är en kommun där det är tryggt att åldras. 1 Botkyrka är en bra kommun för barn och ungdomar att växa upp i. 0 Kommunens anställda ger mig ett bra bemötande. Jag kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar mig. Jag upplever att kommunen stimulerar till kreativitet och entreprenörskap. 0 Dina möjligheter att kunna delta i kulturaktiviteter i Botkyrka? 0 Dina möjligheter att skapa kultur i Botkyrka? 1 Dina möjligheter att leva miljövänligt/klimatsmart i Botkyrka? 1 Tillgången till naturområden i närheten av din bostad? 1 0% 0% 0% 1 (Inte alls viktigt) (Mycket viktigt) De viktigaste frågorna, utan inbördes ordning, för respondenterna i Botkyrka kommun är att kommundelen är trygg att bo och leva i, tillgången till naturområden i närheten av bostaden och att det är en bra kommun för barn och ungdomar att växa upp. Kulturutbudet i Botkyrka kommun Dina möjligheter att kunna delta i kulturaktiviteter i Botkyrka? Botkyrka totalt 1 Botkyrka totalt 0 Alby Alby 1 Fittja Fittja 1 Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta 1 1 Hallunda/Norsborg 1 Hallunda/Norsborg 0 Tullinge Tullinge 1 Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten 0% 0% 0% 1 (Mycket missnöjd) (Mycket nöjd)

16 Nästan hälften av respondenterna i Botkyrka är nöjda (-) med sina möjligheter att ta del av kulturutbudet i Botkyrka. Respondenterna i Grödinge/Vårsta är något mer nöjda jämfört med de andra kommundelarna. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %. Respondenter i Botkyrka kommun i åldersgruppen -0 år svarar i signifikant högre grad alternativet mycket nöjd på denna fråga än övriga respondenter. Dina möjligheter att skapa kultur i Botkyrka? Botkyrka totalt 1 Alby Fittja 1 Grödinge/Vårsta 1 Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba/Storvreten 0% 0% 0% 1 (Mycket missnöjd) (Mycket nöjd) % av respondenterna i Botkyrka kommun är nöjda med deras möjligheter att skapa kultur i Botkyrka. Resultatet är jämt fördelat mellan kommundelarna. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %.

17 Botkyrka kommun driver verksamheter och ger service inom flera olika område, vad tycker du om... Kulturverksamheten Botkyrka totalt 1 Botkyrka totalt 1 Alby Alby 0 0 Fittja Fittja 0 Grödinge/Vårsta 1 1 Grödinge/Vårsta 1 1 Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Tullinge Tullinge 0 0 Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten 0% 0% 0% 1 (Mycket dålig) (Ganska dålig) (Osäker) (Ganska bra) (Mycket bra) % av respondenterna anser att kulturverksamheten är ganska bra/mycket bra i Botkyrka kommun år. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %.

18 % av respondenterna i Botkyrka kommun uppger att de har deltagit i någon kulturaktivitet det senaste året. Respondenter i Botkyrka kommun i åldersgruppen 1- år svarar i signifikant högre grad att de inte har deltagit i någon kulturaktivitet jämfört med övriga respondenter. Respondenter i Botkyrka kommun i åldersgruppen -0 år svarar i signifikant högre grad alternativet att de har deltagit i någon kulturaktivitet. Miljöarbete i Botkyrka kommun Dina möjligheter att leva miljövänligt/klimatsmart i Botkyrka? Botkyrka totalt Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba/Storvreten 0% 0% 0% 1 (Mycket missnöjd) (Mycket nöjd) % av respondenterna i Botkyrka kommun är nöjda (-) med deras möjligheter att leva miljövänligt/klimatsmart i Botkyrka.

19 Känner du till Hållbarhetsveckan som arrangeras i kommunen varje höst? Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba Botkyrka totalt 0 % 0 0 Ja Nej % känner till Hållbarhetsveckan som arrangeras i kommunen varje höst. Deltog du i någon aktivitet under årets Hållbarhetsvecka? (Bas: de som känner till Hållbarhetsveckan) 0 Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba Botkyrka totalt 0 1 % Ja Nej Av de respondenter som känner till Hållbarhetsveckan deltog % av dem i någon aktivitet under året Hållbarhetsvecka. 1

20 Servicen i Botkyrka kommun Botkyrka kommun driver verksamheter och ger service inom flera olika område, vad tycker du om... Idrottsverksamheten Botkyrka totalt 1 Botkyrka totalt Alby Alby Fittja 1 Fittja Grödinge/Vårsta 1 0 Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg 1 Hallunda/Norsborg 0 Tullinge 1 Tullinge Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten 0% 0% 0% 1 (Mycket dålig) (Ganska dålig) (Osäker) (Ganska bra) (Mycket bra) % av respondenterna i Botkyrka anser att idrottsverksamheten är ganska bra/mycket bra år. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %.

21 Botkyrka kommun driver verksamheter och ger service inom flera olika område, vad tycker du om... Biblioteksverksamheten Botkyrka totalt 1 1 Botkyrka totalt 0 Alby Alby Fittja Fittja 1 1 Grödinge/Vårsta 1 Grödinge/Vårsta 1 1 Hallunda/Norsborg 1 Hallunda/Norsborg 0 Tullinge 1 Tullinge 1 1 Tumba/Storvreten 0 0 Tumba/Storvreten 0% 0% 0% 1 (Mycket dålig) (Ganska dålig) (Osäker) (Ganska bra) (Mycket bra) % av respondenterna i Botkyrka kommun anser att biblioteksverksamheten är ganska bra/mycket bra år. Resultatet är jämt fördelat mellan de olika kommundelarna. Botkyrka kommun driver verksamheter och ger service inom flera olika område, vad tycker du om... Parker och lekparker Botkyrka totalt Botkyrka totalt 1 Alby 1 Alby 1 1 Fittja 1 Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg Tullinge 0 Tullinge Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten 0% 0% 0% 1 (Mycket dålig) (Ganska dålig) (Osäker) (Ganska bra) (Mycket bra) 1

22 % av respondenterna i Botkyrka kommun anser att kommunens service av parker och lekparker är ganska bra/mycket bra år. Boende i kommundelen Alby är mer nöjda jämfört med övriga kommundelar. Botkyrka kommun driver verksamheter och ger service inom flera olika område, vad tycker du om... Friluftsområden Botkyrka totalt Botkyrka totalt Alby Alby 1 Fittja 0 Fittja 1 0 Grödinge/Vårsta 1 1 Grödinge/Vårsta 1 1 Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg 1 Tullinge 1 0 Tullinge 1 Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten 0% 0% 0% 1 (Mycket dålig) (Ganska dålig) (Osäker) (Ganska bra) (Mycket bra) % av respondenterna i Botkyrka kommun anser att kommunens service gällande natur och friluftsområden är ganska bra/mycket bra år. Boende i Grödinge/Vårsta och Tullinge är i högre grad nöjda jämfört med övriga kommundelar.

23 Botkyrka kommun driver verksamheter och ger service inom flera olika område, vad tycker du om... Gator och vägar Botkyrka totalt 0 Botkyrka totalt Alby 1 1 Alby Fittja 1 1 Fittja Grödinge/Vårsta Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg 1 1 Hallunda/Norsborg Tullinge Tullinge Tumba/Storvreten 1 Tumba/Storvreten 0% 0% 0% 1 (Mycket dålig) (Ganska dålig) (Osäker) (Ganska bra) (Mycket bra) % av respondenterna i Botkyrka kommun anser att kommunens service gällande gator och vägar är ganska bra/mycket bra år. Botkyrka kommun driver verksamheter och ger service inom flera olika område, vad tycker du om... Skolverksamheten Botkyrka totalt 1 0 Alby Fittja Grödinge/Vårsta 0 Hallunda/Norsborg 1 Tullinge 1 Tumba/Storvreten % 0% 0% 1 (Mycket dålig) (Ganska dålig) (Osäker) (Ganska bra) (Mycket bra)

24 Drygt hälften av respondenterna anser att kommunens service kring skolverksamheten är ganska bra eller mycket bra. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är 0 %. Botkyrka kommun driver verksamheter och ger service inom flera olika område, vad tycker du om... Äldreomsorgen Botkyrka totalt 1 Alby Fittja Grödinge/Vårsta 1 Hallunda/Norsborg 1 Tullinge Tumba/Storvreten 1 1 0% 0% 0% 1 (Mycket dålig) (Ganska dålig) (Osäker) (Ganska bra) (Mycket bra) 0 % av respondenterna i Botkyrka kommun anser att kommunens service gällande äldreomsorgen är ganska bra eller mycket bra. Grödinge/Vårsta har den högsta andelen som anser att servicen är mycket dålig/ganska dålig. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %.

25 Botkyrka kommun driver verksamheter och ger service inom flera olika område, vad tycker du om... Omsorg om personer med funktionshinder Botkyrka totalt Alby 0 1 Fittja 1 Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg 0 Tullinge 0 Tumba/Storvreten 1 0% 0% 0% 1 (Mycket dålig) (Ganska dålig) (Osäker) (Ganska bra) (Mycket bra) % av respondenterna i Botkyrka kommun anser att servicen kring personer med funktionser är ganska bra eller mycket bra. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är 1 %.

26 Bostadsbyggande Vad tycker du om nivån på bostadsbyggandet i kommunen? 0 % 0 0 Det byggs för mycket Det byggs för lite Det byggs lagom mycket Ingen åsikt En tredjedel av invånarna anser att det byggs för lite i kommunen och en tredjedel anser att det byggs lagom mycket bostäder. Av de öppna svaren framgår att många av de respondenter som anser att det byggs för lite efterfrågar fler hyresrätter, främst till ungdomar. Påverka i kommunala frågor Genom de öppna svaren på frågan Om du vill påverka i kommunala frågor, hur gör du eller hur skulle du göra? ser vi att det finns en stor spridning mellan hur respondenterna skulle gå till väga för att påverka i kommunala frågor. Vi urskiljer dock några vanligt förekommande svar vilka kan kategoriseras som följande. Ringa till kommunen Maila/skriva brev till kommunen Rösta Engagera sig politiskt Medborgarkontoren Ringa till kommunen växel och fråga vart jag skulle vända mig till..

27 Skulle besöka medborgarkontoret. Medborgarförslag. Skriftligt inlämnat.. Jag skulle kontakta kommunen i första hand genom att ringa eller gå in på hemsidan och sedan söka mig vidare därifrån. Information På vilka av följande sätt har du under de senaste månaderna sökt information om kommunen och den service kommunen erbjuder? (Flera svar möjliga) Mailat, skickat brev och frågat Kommunens tidning Pejl Kommunens webbplats, I kommunannonsen i tidningen Mitt i Botkyrka Salem I kommunannonsen i Södra sidan Informationsmöten Medborgarkontoren Ringt till kommunen Sociala medier t.ex. Facebook, Twitter och Youtube Jag har inte sökt information om Botkyrka kommun % 1 Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba Botkyrka totalt Det vanligaste sättet att söka information år om den service som Botkyrka kommun erbjuder är genom kommunens webbplats botkyrka.se, ett sätt som 0 % uppger att de använt sig av. Även annonsen i Mitt Botkyrka Salem har använts av en hög andel 0 %. % av respondenterna uppger att de inte sökt information om Botkyrka kommun.

28 Tycker du att Botkyrka kommun är bra eller dålig på att informera dem som bor i kommunen? Botkyrka totalt Botkyrka totalt 1 Alby 1 Alby Fittja Fittja Grödinge/Vårsta 0 0 Grödinge/Vårsta 1 Hallunda/Norsborg Hallunda/Norsborg 0 Tullinge Tullinge 1 1 Tumba/Storvreten Tumba/Storvreten 0% 0% 0% 1 (Mycket dålig) (Ganska dålig) (Osäker) (Ganska bra) (Mycket bra) % av respondenterna i Botkyrka kommun anser att kommunen är ganska bra/mycket bra på att informera dem som bor i kommunen. Kontakter med Botkyrka kommun Ja, i förskolan Ja, i skolan Ja, inom äldrevården Ja, på medborgarkontoret Ja, i miljöfrågor Ja, i bygglovsärenden Ja, på annat sätt Jag har inte haft någon kontakt under det senaste året med Botkyrka kommun Har du någon gång under det senaste året haft kontakt med Botkyrka kommun? (Flera svar möjliga) % Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba Botkyrka totalt

29 Dialogforum 0 Dialogforum är möten som ordnas i ditt bostadsområde. Där kan du träffa dina lokala politiker och diskutera aktuella frågor som berör och intresserar dig. Känner du till Dialogforum? Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba Botkyrka total % Ja Nej Osäker % av respondenterna i Botkyrka kommun år känner till Dialogforum. Högst andel återfinns i kommundelen Grödinge/Vårsta.

30 Har du deltagit i något Dialogforum? (Bas: De som känner till Dialogforum) Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba Botkyrka total 0 % Ja Nej Osäker Av de respondenter som känner till Dialogforum uppger % att de har deltagit. Högst andel som har deltagit i Dialogforum är de boende i Grödinge/Vårsta där 1 % av de som känner till Dialogforum också har deltagit i något. Vad tycker du om idén med dialogforum? Alby 0 Fittja Grödinge/Vårsta 1 Hallunda/Norsborg 1 Tullinge 1 Tumba Botkyrka total 0% 0% 0% 1 (Mycket dålig) (Ganska dålig) (Osäker) (Ganska bra) (Mycket bra) 0

31 Nästan av respondenter i Botkyrka anser att idén med Dialogforum är ganska eller mycket bra. Andelen respondenter som svarat alternativet vet ej på denna fråga är %. Diskriminering % av respondenterna i Botkyrka kommun uppger att de under det senaste året har utsatts för diskriminering. Respondenter i Botkyrka kommun i åldersgruppen -0 år svarar i signifikant högre grad att de under det senaste året inte har utsatts för diskriminering. 1

32 Om du har upplevt dig diskriminerad, i vilket sammanhang? (Bas: Uppger att de har upplevt sig diskriminerade. Flera svar möjliga) Arbetslivet Skolan Vården I kontakt med kommunen Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba Botkyrka totalt I andra sammanhang % En tredjedel av respondenterna i Botkyrka kommun som har upplevt att de blivit diskriminerade under det senaste året anser att de har blivit det i arbetslivet. Resultatet visar dock att respondenterna upplever diskriminering i relativt hög utsträckning på flera platser och i olika sammanhang. Kön Ålder Språk Hudfärg Religion Sexuell läggning Funktionsnedsättning På vilka grunder har du upplevt dig diskriminerad? (Bas: Uppger att de har upplevt sig diskriminerade. Flera svar möjliga) % Alby Fittja Grödinge/Vårsta Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba Botkyrka totalt

33 Den vanligaste grunden för diskriminering är språk, %. Men även diskriminering pga. religion och hudfärg upplevs som vanliga orsaker.

34 Sammanfattning/Analys Mål: Botkyrka är en bra kommun att bo, leva och verka i Drygt hälften av respondenterna anser att Botkyrka kommun är en bra kommun att bo och leva i. % svarar med alternativet. Detta kan tyda på att de antingen är relativt nöjda med att bo och leva i Botkyrka eller att det anser att det finns både positiva aspekter och saker som kan förbättras. En mindre andel, 1 %, instämmer inte i påståendet att Botkyrka är en bra kommun att bo och leva i. Det finns stora skillnader mellan kommundelarna gällande tryggheten i kommundelen, rekommendera en vän att flytta till mitt bostadsområde och jag kan lita på de flesta som bor i mitt bostadsområde. Boende i Grödinge/Vårsta, Tullinge och Tumba/Storvreten är betydligt mer positivt inställda än boende i Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg. Totalt sett väger de olika kommundelarna upp varandra till den grad att ungefär hälften är positivt inställda. För att öka nöjdheten i de kommundelar där ungefär av är missnöjda behöver åtgärder vidtas främst kring trygghet kring den egna boendemiljön. Gällande frågan om Botkyrka är en kommun där det är tryggt att åldras i är ungefär av positivt inställda till detta. En relativt hög andel ( %) anser sig inte kunna svara på denna fråga och respondenter i åldersgruppen -0 år är mer positivt inställda än andra åldersgrupper. De flesta respondenter har inte någon personlig erfarenhet av hur det är att åldras i Botkyrka vilket gör att deras uppfattning kan antas påverkas av andra runtomkring dem. En viktig uppgift för kommunen bör vara att öka medvetenheten om vad Botkyrka kommun gör för de äldre. Genom tydlig och bra information kan attityderna till att åldras i Botkyrka kommun förbättras. De viktigaste frågorna för invånarna i Botkyrka kommun är att de upplever att kommundelen de bor i är trygg, att tillgången till naturområden finns i närheten av deras bostäder och att det är en bra kommun för barn och ungdomar att växa upp i. Mål. Botkyrkaborna är delaktiga och kan påverka i kommunen av invånare är nöjda med möjligheten att påverka i kommunala frågor. Av de öppna kommentarerna framgår att invånarna främst vill/påverkar kommunala frågor genom att ringa/skriva brev eller maila till kommunen eller om det gäller ett specifikt ärende försöka kontakta den ansvarige direkt. Kontakter med medborgarkontoren och att engagera sig politiskt eller genom andra organisationer är också kanaler som invånarna väljer/skulle välja. Drygt av kan inte svara på frågan om de är nöjda med att kunna påverka i kommunala frågor vilket kan tyda på att de inte anser sig behöva påverka i någon större utsträckning. Mål: Kommuninvånarna får ett bra bemötande och bra service av kommunens anställda Hälften av Botkyrkas invånare anser att de får ett bra bemötande av kommunens anställda. Det finns inga avgörande skillnader mellan olika kommundelar. På frågorna om kommunens service anser generellt sett hälften eller fler av invånarna att servicen är bra eller mycket bra. Det har även det generellt skett en liten ökning vad gäller andel nöjda jämfört med år. Undantaget är servicen inom äldreomsorgen och omsorg om personer med funktionshinder där drygt av är nöjda, dock är det en hög andel som inte kan svara på frågan. Att över hälften av Botkyrka kommuns invånare anser att kommunen är bra på att informera boende i kommunen är ett gott tecken på att de insatser som har gjort för att öka informationsflödet till medborgarna har givit gott resultat. Mål: Medborgarna har lika möjligheter och rättigheter % av respondenterna i Botkyrka kommun har någon gång upplevt att de har blivit diskriminerade under det senaste året. Det främsta sammanhanget de upplever sig diskriminerade är i arbetslivet och

35 på grund av språk, men orsakerna och sammanhanget skiljer sig åt beroende på åldersgrupp, kön och vilken kommundel man bor i. Diskriminering är en svår fråga som finns över allt i samhället. Det finns inte heller någon ensam lösning på hur diskriminering kan motverkas. Dock vet vi att bristande information och okunskap är en viktig faktor som ofta spelar in. Att fortsatt informera och kommunicera med invånare, företagare, skolor med flera samtidigt som kommunen genom sitt interna arbete föregår med gott exempel är ett sätt att bidra till minskad diskriminering. Beteende frågor tar tid att ändra. Det är därför viktigt att kommunen har ett långsiktigt perspektiv i sin satsning för minskad diskriminering.

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Stockholm 25 november 2011 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel:

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juli Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddinge kommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 212 Hemtjänst Ordinärt boende Alerta Omsorg AB Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat uppdelat

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Arbetsliv Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport arbetsmiljökompetens 2008 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juni Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddingekommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand Syfte Följa upp kampanjen aktiv mot brand för att se hur den nått ut till och eventuellt påverkat olika målgrupper i samhället. Delsyfte är att ge återkoppling på nuvarande

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Kultur- och fritidsundersökning Botkyrka 2013

Kultur- och fritidsundersökning Botkyrka 2013 Kultur- och fritidsundersökning Botkyrka 2013 1a. Bor du i Botkyrka kommun? Om NEJ Intervjun avslutas Om JA: 1b. I vilket område bor du? Alby Hallunda/Norsborg Fittja Tullinge Tumba/Grödinge 2a. Har du

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Vård- och omsorgsboende Edsätra vård- och omsorgsboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun?

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lidköping 2016-02-22 Lisa Flood, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Disposition

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012 Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel Medborgarundersökning Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid Matavfall Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 213 Vård- och omsorgsboende Åsengårdens gruppboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat per fråga

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun

Brukarundersökning Järfälla kommun Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Psykiskt funktionshindrade Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tilläggsfrågor Simrishamns kommun Hösten 2007 Tabell 1. Tilläggsfrågor Invånarnas bedömning av Simrishamns

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6 Sundbyberg stad Skolundersökning Föräldrar grundskola Ängskolan F- Antal svar Ängskolan F-: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Daglig verksamhet Liljans dv (fd Liljeholmsgården) Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar Ekorrens förskola: (7 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 16 (64 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO)

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Antal svar: 2 (svarsfrekvens: 83 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 139 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer