Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB"

Transkript

1 Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB

2 Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet 7 Skånes värden 8 Skånes styrkor 10 Skånes svagheter 11 Skåneleden 20 Kännedom 21 Preferenser 22 Associationer 24 Vistelse i naturen 25 Jämförelser mellan grupper 26 Externa bilagor Bilaga 1: Öppna svar och kommentarer Bilaga 2: Enkät Hälso- och sjukvden i Skåne 12 Besökt sjukvden 13 Tillgång och väntetider 14 Förtroende 15 Vd på lika villkor 16 Valmöjligheter 17 Kännedom 19

3 Sida 2 Sammanfattning Att leva och bo i Skåne 85 procent av medborgarna skulle med hög sannolikhet rekommendera någon annan att flytta till Skåne. När medborgarna pratar om Skåne med någon person utanför Skåne skulle de framför allt nämna att det är nära till allt och att det finns goda möjligheter till utbildning och forskning. Andra faktorer som nämns i hög grad är en hög livskvalitet och att det är en plats där det händer mycket. Det är minst troligt att medborgarna skulle nämna att det är tolerant och att det finns ett stort utbud av arbetstillfällen. Medborgarna tycker framför allt att Skånes styrkor är naturen och miljön samt att Danmark och övriga Europa ligger nära. Den svaghet som nämns i högst grad är sjukvden. Hälso- och sjukvden i Skåne Två av tre medborgare har besökt sjukvden som patient och lite mindre än hälften har besökt sjukvden som anhörig närstående under de senaste sex månaderna. Tre av fyra medborgare instämmer i att de har tillgång till den sjukvd som de behöver. De är dock i lägre utsträckning nöjda med väntetiderna, särskilt avseende besök och behandling på sjukhus. Nära hälften av medborgarna har ett mycket ganska stort förtroende för hälso- och sjukvden i sin helhet i Skåne. Färre än hälften av medborgarna uppfattar att vden ges på lika villkor. Lite mer än hälften av medborgarna anser att valmöjligheterna i Hälso- och vdval Skåne är på en lagom nivå. Två av tre medborgare skulle kunna tänka sig att söka öppenvd i ett annat landsting region än där de bor. Den främsta orsaken till det är att man vill ha kortare väntetider.

4 Sida 3 Sammanfattning Skåneleden Så gott som alla medborgare (94 procent) känner till Skåneleden, varav hälften har vandrat på den någon gång. Medborgarna är framför allt intresserade av att vandra på Skåneleden över dagen. Om de skulle övernatta längs Skåneleden föredrar de att bo på vandrarhem, bed and breakfast, lantgd liknande. Medborgarna uppger främst att de förknippar Skåneleden med natur. Andra vanliga associationer är vackert, naturupplevelser och motion. Nästan hälften av medborgarna vistas inte i naturen så mycket som de skulle önska och främsta anledningen till det är tidsbrist.

5 Sida 4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvd samt regional utveckling inom regionen. Regionen har beslutat inrätta en e-panel samt genomföra regelbundna medborgarenkäter som en del i arbetet med medborgardialog. Denna undersökning, kallad Skånepanelen, utgör återkommande medborgarenkäter med varierande frågeämnen. Syftet med denna mätning är att undersöka medborgarnas kunskaper om och attityder till den skånska hälso- och sjukvden. Syftet är även att undersöka medborgarnas inställning till Skåne och deras intresse för Skåneleden. Genomförande Undersökningen har genomförts under juni 2015 av CMA Research AB ( Johanna Svanberg har varit projektledare medan Jenny Rosell ansvarat för analys. Kontaktpersoner på Region Skåne: Tamas Krizsan och Johan Lidmark. Metod Målgruppen för undersökningen är personer bosatta i Region Skåne, som är 16 äldre. Urvalet är taget från Skånepanelen och datainsamlingen är genomförd via webbenkät mellan den 4 och 22 juni Två påminnelser skickades ut. Uppnådd svarsfrekvens: 56 procent. (5 165 utskick, 136 felaktiga adresser och svar. 92 personer påbörjade enkäten men avbröt besvarandet.) Felmarginaler i resultaten på totalnivå: 1-2 procent. Resultatet har viktats på regiondel, kön och ålder för att bättre spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i Region Skåne avseende dessa faktorer. Enkät Enkäten best av områdena Skånes värden/att leva och bo i Skåne, Hälso- och sjukvden i Skåne samt Skåneleden. Se frågeformuläret i bilaga 2 (separat dokument).

6 Sida 5 Fakta om respondenterna Kön Antal Andel Man % Kvinna % Uppgift saknas 3 0% Ålder Antal Andel 34 yngre 228 8% % % % 65 äldre % Utbildningsnivå Antal Andel Grundskola motsvarande 262 9% Gymnasium motsvarande % Universitet/högskola % Ingen avslutad utbildning 5 0,2% Uppgift saknas % Sysselsättning Antal Andel Förvärvsarbetande/anställd % Pensionär % Egen företagare 205 7% Studerande 65 2% Arbetssökande 38 1% Tjänstledig föräldraledig 37 1% Långtidssjukskriven 24 1% Hemarbetande, sköter hushållet 9 0,3% Region Antal Andel Nordväst % Nordost % Sydväst % Sydost % Redovisning av bakgrundsvariabler baseras på oviktade data.

7 Skåneenkäten, Medborgarundersökning Mars 2015, sida 6 Att leva och bo i Skåne Rekommendationsbenägenhet Skånes värden Skånes styrkor Skånes svagheter

8 Sida 7 Rekommendationsbenägenhet Rekommendationsbenägenheten ligger på en hög nivå. 85 procent uppger att det är troligt att de skulle rekommendera någon att flytta till Skåne. Rekommendationsbenägenheten är högre bland yngre medborgare (< 35 ), kvinnor och tjänst- föräldralediga jämfört med övriga. Grundskoleutbildade kan i lägst grad tänka sig att rekommendera andra att flytta till Skåne. Hur troligt är det att du skulle rekommendera någon att flytta till Skåne? % 20% 40% 60% 80% 100% Troligt (7-10) (5-6) Inte troligt (1-4) Medel Vet ej 8,1 2%

9 Sida 8 Skånes värden De faktorer som det är mest troligt att medborgarna skulle nämna när de pratar med någon utanför Skåne är att det är nära till allt och att det finns goda möjligheter till forskning. Andra faktorer med hög sannolikhet är att Skåne erbjuder en hög livskvalitet, att det händer mycket och att det finns ett rikt kulturliv. Hur troligt är det att du nämner något av följande, när du pratar om Skåne med någon person utanför Skåne? Medel Vet ej Nära till allt ,4 1% Goda möjligheter till utbildning och för forskning ,2 5% Hög livskvalitet ,9 3% En plats där det händer mycket ,9 2% Ett rikt kulturliv ,8 3% Gemytligt ,7 5% Mångsidigt ,7 4% Genuint ,5 6% Kreativt ,4 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Troligt (4-5) (3) Inte troligt (1-2)

10 Sida 9 Skånes värden Medborgarna skulle i relativt låg utsträckning nämna att Skåne är tolerant och att det finns ett stort utbud av arbetstillfällen. Åsikterna g isär gällande hur troligt det är att de skulle beskriva Skåne som främlingsfientligt inte. Hur troligt är det att du nämner något av följande, när du pratar om Skåne med någon person utanför Skåne? Medel Vet ej Innovativt ,4 8% Nyskapande ,2 7% Dynamiskt ,2 11% Tryggt ,2 3% Traditionellt ,1 6% Främlingsfientligt * ,1 4% Ett stort utbud av arbetstillfällen ,8 7% Tolerant ,8 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Troligt (4-5) (3) Inte troligt (1-2) * Notera att detta ord är negativt laddat och att tolkningen av resultatet därför blir olik de övriga påståendena.

11 Sida 10 Skånes styrkor Vilka anser du att Skånes styrkor är? Nedan presenteras de vanligast förekommande svaren i ett så kallat ordmoln. Ju större texten är desto vanligare är denna typ av svar.

12 Sida 11 Skånes svagheter Vilka anser du att Skånes svagheter är? Nedan presenteras de vanligast förekommande svaren i ett så kallat ordmoln. Ju större texten är desto vanligare är denna typ av svar.

13 Skåneenkäten, Medborgarundersökning Mars 2015, sida 12 Hälso- och sjukvden i Skåne Besökt sjukvden Tillgång och väntetider Förtroende Vd på lika villkor Valmöjligheter Kännedom

14 Sida 13 Besökt sjukvden Två av tre medborgare har någon gång under det senaste halvet besökt sjukvden som patient. Kvinnor, medborgare som är 65 äldre samt pensionärer har i högre grad än övriga besökt sjukvden som patient. Lite mindre än hälften av medborgarna har under det senaste halvet besökt sjukvden som medföljande anhörig närstående. Medborgare i åldern 35-54, förvärvsarbetande och tjänst föräldralediga har i högre grad än andra besökt sjukvden som anhörig närstående. Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvden... Vet ej...som patient? ,2%...medföljande anhörig/närstående? ,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej

15 Sida 14 Tillgång och väntetider Merparten instämmer helt delvis i att de har tillgång till den sjukvd som de behöver. Åsikterna är däremot delade vad gäller om väntetiderna på vdcentral är rimliga. Drygt hälften av medborgarna tar helt delvis avstånd från att väntetiderna till besök behandling på sjukhus är rimliga. De äldsta och de yngsta medborgarna är i högre grad än övriga nöjda med tillgången till sjukvd. Äldre medborgare (65 äldre) upplever även i högre grad att väntetiderna är rimliga. De som är minst nöjda med väntetiderna är förvärvsarbetande respektive yngre medborgare, särskilt gäller det väntetiderna på sjukhus. Medborgare som är bosatta i sydost anser i högre grad än andra att väntetiderna till besök på en vdcentral är rimliga. De som bor i nordväst anser i lägre grad än andra att väntetiderna till besök på sjukhus är rimliga. Medel Vet ej Jag har tillgång till den sjukvd jag behöver ,9 3% I Skåne är väntetider till besök på vdcentral rimliga ,0 10% I Skåne är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga ,5 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt (5) Instämmer delvis (4) Varken (3) Tar delvis avstånd (2) Tar helt avstånd (1)

16 Sida 15 Förtroende En övervägande andel av medborgarna har ett mycket ganska stort förtroende för sjukhusen i Skåne. Lite mindre än hälften av medborgarna har ett mycket ganska stort förtroende för vdcentralerna samt hälso- och sjukvden i sin helhet. Förtroendet för hälso- och sjukvden är högst bland medborgare som är 65 äldre. Lägst förtroende har förvärvsarbetande och medborgare i åldern Hur stort litet förtroende har du för... Medel Vet ej...vdcentralerna i Skåne? ,2 2%...sjukhusen i Skåne? ,5 3%...hälso- och sjukvden i sin helhet i Skåne? ,2 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket stort (5) Ganska stort (4) Varken (3) Ganska litet (2) Mycket litet (1)

17 Sida 16 Vd på lika villkor Det är en högre andel som inte tycker att vden ges på lika villkor än som gör det. Förvärvsarbetande, kvinnor och medborgare i åldern anser i lägre grad än andra att vden ges på lika villkor. Målet för hälso- och sjukvden är god hälsa och vd på lika villkor för hela befolkningen Vet ej Uppfattar du att vden ges på lika villkor, dvs. att behovet av vd avgör och inte något annat? % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej 22%

18 Sida 17 Valmöjligheter Lite mer än hälften av medborgarna tycker att valmöjligheterna i Hälso- och vdval Skåne är på en lagom nivå. En av fem anser att de bör öka och lika många anser att de bör minska. Medborgare som är 34 yngre och kvinnor anser i högre grad än övriga att valmöjligheterna är på en lagom nivå. Medborgare som är 65 äldre och pensionärer tycker i högre grad än övriga att valmöjligheterna bör öka. Universitetsutbildade, förvärvsarbetande, boende i sydväst samt medborgare i åldern tycker i högre grad än andra att valmöjligheterna bör minska. Tycker du att valmöjligheterna i Hälso- och vdval Skåne är på en lagom nivå? 59% bör öka? bör minska? 21% 20% Vet ej: 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

19 Sida 18 Valmöjligheter Två av tre medborgare kan tänka sig att söka öppenvd i ett annat landsting region än där de bor. Medborgare som är bosatta i nordväst, kvinnor och studerande är i högre grad än andra positiva till detta. Den främsta anledningen till att de kan tänka sig att söka vd i ett annat landsting är att de vill ha kortare väntetider. Kan du tänka dig att söka öppenvd i ett annat landsting region, än där du bor? Vilken är den främsta orsaken till att du kan tänka dig att söka öppenvd i ett annat landsting region? 34% Ja Nej Kortare väntetider Få tillgång till ett annat vdutbud vdgivare 18% 40% Bättre kvalitet på vden 15% 66% Närmare där jag bor arbetar Annan orsak 13% 14% Vet ej: 13% Vet ej: 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: respondenter som kan tänka sig att söka öppenvd i ett annat landsting region än där de bor.

20 Sida 19 Kännedom Merparten av medborgarna känner till Vdguidens webbplats Kännedomen är högst bland medborgare som är yngre än 45, kvinnor och högskoleutbildade. Tre av fem medborgare känner till att Patientnämnden finns till för alla som har frågor synpunkter på hälso- och sjukvden samt tandvden. Kännedomen är högst bland medborgare som är 55 äldre, kvinnor, högskoleutbildade, pensionärer och boende i nordost. Vet ej Känner du till webbplatsen 1177 Vdguiden / där du bland annat kan få råd och hjälp om sjukvd? % Känner du till att Patientnämnden finns till för dig som har frågor, synpunkter klagomål på hälso- och sjukvden samt tandvden? % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej

21 Skåneenkäten, Medborgarundersökning Mars 2015, sida 20 Skåneleden Kännedom Preferenser Associationer Vistelse i naturen

22 Sida 21 Kännedom Så gott som alla (94 procent) medborgare känner till Skåneleden, varav hälften har vandrat där någon gång. Medborgare i åldern 45-54, högskoleutbildade, förvärvsarbetande och boende i nordväst har i högre grad än andra vandrat på Skåneleden. Kännedomen om Skåneleden är lägst bland medborgare som är yngre än 35, gymnasieutbildade, egenföretagare, tjänst- föräldralediga och boende i sydväst. 29 procent av medborgarna som känner till Skåneleden har besökt Skåneledens hemsida någon gång. Män och förvärvsarbetande har i högre grad än övriga besökt hemsidan. Medborgare som är 65 äldre har gjort det i lägre utsträckning än andra. Känner du till Skåneleden? 6% Har du besökt hemsidan någon gång? Ja, jag har vandrat på Skåneleden 29% Ja Nej 45% 49% Ja, men har inte vandrat på Skåneleden Nej, känner inte till Skåneleden 71% Vet ej: 0,2% Vet ej: 3% Bas: respondenter som känner till Skåneleden.

23 Sida 22 Preferenser Det är vanligast att medborgarna skulle föredra att vandra på Skåneleden över dagen. En av fyra föredrar att vandra flera dagar med en två övernattningar. Medborgare som är 65 äldre föredrar i högre grad än andra att vandra över dagen respektive att inte vandra alls. Män och medborgare som är 34 yngre kan i högre grad än andra tänka sig att vandra under flera dagar. Jag skulle föredra att vandra på Skåneleden: Över dagen 54% Fler dagar, med en två övernattningar 26% Längre tur med flera övernattningar 4% Inte intresserad av att vandra på Skåneleden 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

24 Sida 23 Preferenser De som är intresserade av att vandra på Skåneleden skulle framför allt vilja övernatta på vandrarhem, bed and breakfast liknande. Kvinnor och medborgare som är 55 äldre är i högre grad än övriga intresserade av att bo på vandrarhem hotell. Män och medborgare som är yngre än 45 kan i högre grad tänka sig att övernatta i vindskydd tält. De som har svarat något annat har i hög grad svarat att de inte vill övernatta längs Skåneleden utan hellre sover hemma. Om jag skulle övernatta längs Skåneleden föredrar jag följande alternativ: Vandrarhem, Bed and breakfast, Bo på lantgd etc. 59% Vindskydd Tält Hotell 16% 14% 10% Annat 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: respondenter som är intresserade av att vandra på Skåneleden.

25 Sida 24 Associationer Vad för egenskaper och ord förknippar du Skåneleden med? Nedan presenteras de vanligast förekommande svaren i ett så kallat ordmoln. Ju större texten är desto vanligare är denna typ av svar.

26 Sida 25 Vistelse i naturen Hälften av medborgarna tycker inte att de vistas i naturen så mycket som de önskar. Medborgare som är 65 äldre, pensionärer och boende i nordost sydost vistas i högre grad än andra i naturen så mycket som de önskar. Medborgare som är yngre än 45, gymnasieutbildade, förvärvsarbetande, studerande och boende i sydväst vistas i lägre grad än andra i naturen så mycket som de önskar. Vistas du i naturen så mycket som du önskar? Medborgare har fått ange skäl till varför de inte vistas i naturen så mycket som de önskar och de vanligaste svaren är: Att man inte har tid (det klart vanligaste svaret) Att man arbetar mycket Att man har svt att röra på sig Att man har någon sjukdom Att man inte har någon bil Att det beror på lathet Att man bor i en stad Att man prioriterar annat Ja Nej 47% 53% Vet ej: 2%

27 Skåneenkäten, Medborgarundersökning Mars 2015, sida 26 Jämförelser mellan grupper På följande sidor presenteras resultatet nedbrutet på olika grupper baserade på bakgrundsfrågorna om ålder, kön, utbildningsnivå, sysselsättning och regiondel.

28 Jämförelser mellan grupper Att leva och bo i Skåne Rekommendationsbenägenhet Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida 27 Hur troligt är det att du skulle rekommendera någon att flytta till Skåne? Medelvärde (1-10) 34 yngre Ålder Kön Utbildningsnivå äldre Man Kvinna Universitet/ högskola 8,3 8,1 8,1 8,1 8,0 8,0 8,3 7,7 8,1 8,2 8,1 Hur troligt är det att du skulle rekommendera någon att flytta till Skåne? Medelvärde (1-10) Grundskola Gymnasium Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Region 8,2 7,9 7,8 8,0 8,6 9,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,4 8,1 Egen företagare Studerande Pensionär Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Sydost Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori).

29 Jämförelser mellan grupper Att leva och bo i Skåne Skånes värden Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida yngre Nära till allt 4,4 4,3 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 Goda möjligheter till utbildning och för forskning 4,3 3,9 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,0 4,1 4,2 4,2 Hög livskvalitet 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 En plats där det händer mycket 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Ett rikt kulturliv 3,8 3,6 3,7 3,8 4,0 3,6 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 Gemytligt 3,7 3,6 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 Mångsidigt 3,8 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,8 3,6 3,7 3,7 3,7 Genuint 3,4 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 3,5 Kreativt 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 Innovativt 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 Nyskapande 3,2 3,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,4 3,2 3,2 3,2 Dynamiskt 3,1 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Tryggt 3,3 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 Traditionellt 3,1 2,9 3,1 3,2 3,2 3,2 3,0 3,3 3,2 3,0 3,1 Främlingsfientligt * 3,2 3,1 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Ett stort utbud av arbetstillfällen 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,9 2,8 2,6 2,7 2,9 2,8 Tolerant 2,9 2,7 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 3,2 2,9 2,8 2,8 Medelvärde (1-5) * Notera att detta ord är negativt laddat och att tolkningen av resultatet därför blir olik de övriga påståendena. Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori) Ålder Kön Utbildningsnivå äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola

30 Jämförelser mellan grupper Att leva och bo i Skåne Skånes värden Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida 29 Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Nära till allt 4,4 4,5 4,2 4,4 4,3 4,6 4,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 Goda möjligheter till utbildning och för forskning 4,1 4,0 4,6 4,2 3,8 4,2 3,5 4,1 4,1 4,3 3,9 4,2 Hög livskvalitet 3,9 3,9 4,0 3,9 3,9 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,9 En plats där det händer mycket 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,6 4,0 3,8 3,9 Ett rikt kulturliv 3,7 3,7 3,7 4,0 3,7 3,4 4,1 3,7 3,8 3,8 3,9 3,8 Gemytligt 3,7 3,8 3,5 3,8 4,0 3,8 4,0 3,8 3,8 3,6 3,9 3,7 Mångsidigt 3,7 3,5 4,0 3,6 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,8 3,7 3,7 Genuint 3,5 3,5 3,2 3,5 3,6 3,5 3,2 3,5 3,5 3,4 3,7 3,5 Kreativt 3,4 3,5 3,0 3,5 3,4 3,6 3,6 3,3 3,3 3,5 3,5 3,4 Innovativt 3,4 3,5 3,2 3,4 3,6 3,7 3,5 3,3 3,2 3,5 3,3 3,4 Nyskapande 3,2 3,3 3,1 3,3 3,6 3,1 3,4 3,1 3,0 3,3 3,2 3,2 Dynamiskt 3,3 3,3 3,0 3,2 3,2 2,9 3,2 3,1 3,0 3,4 3,2 3,2 Tryggt 3,2 3,0 3,1 3,1 3,4 3,5 3,1 3,1 3,3 3,1 3,3 3,2 Traditionellt 3,1 3,0 3,0 3,3 2,9 3,0 3,4 3,3 3,3 2,9 3,4 3,1 Främlingsfientligt * 3,1 3,2 3,4 3,1 2,4 3,4 3,5 3,0 3,1 3,1 3,0 3,1 Ett stort utbud av arbetstillfällen 2,9 2,9 2,6 2,7 3,1 3,2 2,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 Tolerant 2,8 2,8 2,7 2,9 2,9 3,1 2,5 2,8 2,7 2,9 2,8 2,8 Medelvärde (1-5) * Notera att detta ord är negativt laddat och att tolkningen av resultatet därför blir olik de övriga påståendena. Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori). Region Egen företagare Studerande Pensionär Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Sydost

31 Jämförelser mellan grupper Hälso- och sjukvden i Skåne Besökt vden Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida 30 Har någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvden yngre Ålder Kön Utbildningsnivå äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola...som patient 64% 66% 61% 72% 80% 64% 73% 74% 69% 68% 68%...medföljande anhörig/närstående 43% 66% 51% 37% 33% 44% 46% 33% 43% 47% 45% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvden... Sydost Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Egen företagare Studerande Pensionär Region Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst...som patient? 65% 60% 58% 81% 100% 67% 75% 65% 69% 70% 69% 68%...medföljande anhörig/närstående? 49% 48% 31% 34% 60% 73% 46% 46% 47% 43% 53% 45% Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori).

32 Jämförelser mellan grupper Hälso- och sjukvden i Skåne Tillgång och väntetider 34 yngre Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori) Ålder Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida 31 Universitet/ högskola Jag har tillgång till den sjukvd jag behöver Instämmer helt (5) 43% 31% 32% 29% 39% 37% 36% 40% 38% 36% 36% Instämmer delvis (4) 36% 43% 37% 38% 42% 36% 41% 36% 38% 40% 39% Varken (3) 7% 5% 8% 11% 7% 8% 6% 10% 8% 6% 7% Tar delvis avstånd (2) 11% 17% 20% 17% 9% 16% 12% 8% 13% 14% 14% Tar helt avstånd (1) 3% 4% 3% 4% 3% 3% 4% 6% 3% 3% 3% Medel 4,0 3,8 3,7 3,7 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 I Skåne är väntetider till besök på vdcentral rimliga Instämmer helt (5) 14% 13% 11% 13% 21% 17% 13% 19% 14% 15% 15% Instämmer delvis (4) 26% 26% 30% 28% 34% 26% 32% 34% 27% 30% 29% Varken (3) 18% 15% 15% 16% 15% 18% 14% 16% 16% 15% 16% Tar delvis avstånd (2) 26% 29% 28% 28% 20% 23% 29% 22% 27% 27% 26% Tar helt avstånd (1) 16% 17% 17% 14% 9% 15% 13% 9% 15% 14% 14% Medel 3,0 2,9 2,9 3,0 3,4 3,1 3,0 3,3 3,0 3,0 3,0 I Skåne är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga Instämmer helt (5) 6% 5% 5% 4% 9% 7% 5% 11% 5% 6% 6% Instämmer delvis (4) 16% 17% 22% 21% 28% 21% 20% 25% 20% 20% 20% Varken (3) 17% 17% 16% 16% 18% 19% 15% 20% 20% 16% 17% Tar delvis avstånd (2) 39% 36% 33% 37% 30% 31% 39% 29% 34% 37% 35% Tar helt avstånd (1) 23% 25% 24% 22% 15% 22% 21% 15% 22% 22% 22% Medel 2,4 2,4 2,5 2,5 2,9 2,6 2,5 2,9 2,5 2,5 2, äldre Man Kön Kvinna Utbildningsnivå Grundskola Gymnasium

33 Jämförelser mellan grupper Hälso- och sjukvden i Skåne Tillgång och väntetider Förvärvsarb./ anställd Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori). Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida 32 Jag har tillgång till den sjukvd jag behöver Instämmer helt (5) 35% 28% 54% 38% 18% 38% 13% 33% 39% 37% 39% 36% Instämmer delvis (4) 38% 43% 30% 41% 38% 36% 50% 40% 39% 38% 38% 39% Varken (3) 8% 7% 2% 8% 5% 5% 22% 8% 8% 7% 7% 7% Tar delvis avstånd (2) 16% 19% 6% 9% 39% 19% 11% 15% 12% 14% 12% 14% Tar helt avstånd (1) 3% 3% 8% 3% 0% 1% 5% 4% 3% 3% 3% 3% Medel 3,9 3,7 4,2 4,0 3,3 3,9 3,5 3,8 4,0 3,9 4,0 3,9 I Skåne är väntetider till besök på vdcentral rimliga Instämmer helt (5) 14% 12% 8% 21% 10% 11% 23% 13% 19% 13% 22% 15% Instämmer delvis (4) 26% 27% 36% 34% 52% 33% 15% 27% 27% 30% 33% 29% Varken (3) 16% 19% 19% 15% 16% 6% 20% 19% 16% 15% 15% 16% Tar delvis avstånd (2) 29% 24% 14% 21% 22% 37% 32% 27% 24% 27% 21% 26% Tar helt avstånd (1) 15% 18% 23% 9% 0% 14% 11% 14% 14% 15% 8% 14% Medel 2,9 2,9 2,9 3,4 3,5 2,9 3,1 3,0 3,1 3,0 3,4 3,0 I Skåne är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga Instämmer helt (5) 5% 6% 2% 10% 16% 12% 12% 5% 8% 6% 9% 6% Instämmer delvis (4) 19% 17% 21% 28% 15% 20% 8% 19% 25% 19% 28% 20% Varken (3) 17% 12% 17% 18% 29% 9% 26% 16% 18% 17% 16% 17% Tar delvis avstånd (2) 36% 41% 38% 29% 39% 40% 38% 32% 32% 38% 32% 35% Tar helt avstånd (1) 24% 25% 21% 16% 0% 20% 15% 28% 17% 21% 15% 22% Medel 2,4 2,4 2,4 2,9 3,1 2,6 2,6 2,4 2,8 2,5 2,8 2,5 Sysselsättning Region Egen företagare Studerande Pensionär Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Sydost

34 Jämförelser mellan grupper Hälso- och sjukvden i Skåne Förtroende Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida 33 Hur stort litet förtroende har du för yngre...vdcentralerna i Skåne? Mycket stort (5) 10% 6% 6% 8% 12% 11% 6% 7% 8% 9% 9% Ganska stort (4) 40% 36% 37% 32% 45% 37% 40% 39% 36% 39% 39% Varken (3) 19% 24% 27% 32% 23% 23% 25% 26% 24% 25% 24% Ganska litet (2) 21% 25% 25% 21% 14% 20% 22% 18% 24% 19% 21% Mycket litet (1) 10% 9% 6% 8% 5% 9% 7% 10% 7% 8% 8% Medel 3,2 3,0 3,1 3,1 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2...sjukhusen i Skåne? Mycket stort (5) 17% 9% 9% 10% 19% 17% 11% 19% 15% 12% 14% Ganska stort (4) 39% 45% 49% 42% 49% 43% 46% 43% 40% 45% 44% Varken (3) 25% 20% 24% 28% 19% 22% 25% 18% 25% 24% 23% Ganska litet (2) 11% 19% 14% 15% 10% 12% 14% 11% 15% 12% 13% Mycket litet (1) 8% 7% 3% 6% 3% 7% 5% 9% 5% 6% 6% Medel 3,4 3,3 3,5 3,3 3,7 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5...hälso- och sjukvden i sin helhet i Skåne? Mycket stort (5) 9% 6% 5% 6% 7% 8% 6% 8% 8% 6% 7% Ganska stort (4) 41% 34% 42% 35% 46% 40% 40% 41% 38% 39% 40% Varken (3) 27% 28% 27% 30% 26% 26% 29% 26% 29% 28% 27% Ganska litet (2) 15% 22% 21% 22% 16% 18% 19% 15% 19% 19% 19% Mycket litet (1) 8% 10% 6% 7% 5% 7% 7% 10% 6% 7% 7% Medel 3,3 3,0 3,2 3,1 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori) Ålder Kön Utbildningsnivå äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola

35 Jämförelser mellan grupper Hälso- och sjukvden i Skåne Förtroende Hur stort litet förtroende har du för... Sydost Förvärvsarb./ anställd Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori). Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida 34...vdcentralerna i Skåne? Mycket stort (5) 8% 11% 9% 12% 3% 6% 5% 8% 11% 8% 12% 9% Ganska stort (4) 36% 30% 49% 44% 31% 39% 48% 38% 39% 38% 45% 39% Varken (3) 26% 25% 14% 24% 13% 19% 14% 22% 23% 25% 22% 24% Ganska litet (2) 22% 25% 19% 14% 43% 29% 25% 24% 21% 20% 14% 21% Mycket litet (1) 8% 9% 9% 6% 10% 7% 8% 7% 7% 9% 7% 8% Medel 3,1 3,1 3,3 3,4 2,7 3,1 3,2 3,1 3,3 3,2 3,4 3,2...sjukhusen i Skåne? Mycket stort (5) 11% 13% 20% 19% 13% 8% 20% 13% 14% 14% 11% 14% Ganska stort (4) 43% 43% 47% 47% 28% 42% 39% 42% 45% 45% 47% 44% Varken (3) 25% 26% 17% 19% 26% 20% 21% 23% 23% 24% 21% 23% Ganska litet (2) 15% 13% 8% 10% 7% 17% 13% 15% 13% 12% 15% 13% Mycket litet (1) 5% 5% 8% 3% 26% 14% 7% 6% 5% 6% 7% 6% Medel 3,4 3,5 3,6 3,7 2,9 3,1 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 3,5...hälso- och sjukvden i sin helhet i Skåne? Mycket stort (5) 6% 7% 8% 7% 3% 13% 12% 7% 8% 6% 6% 7% Ganska stort (4) 39% 34% 49% 44% 47% 32% 36% 37% 40% 40% 46% 40% Varken (3) 29% 29% 22% 26% 32% 13% 35% 25% 29% 28% 27% 27% Ganska litet (2) 19% 24% 10% 17% 18% 30% 10% 22% 17% 18% 13% 19% Mycket litet (1) 7% 6% 10% 6% 0% 11% 7% 9% 5% 7% 7% 7% Medel 3,2 3,1 3,4 3,3 3,3 3,1 3,4 3,1 3,3 3,2 3,3 3,2 Sysselsättning Egen företagare Studerande Pensionär Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Region Sydväst

36 Jämförelser mellan grupper Hälso- och sjukvden i Skåne Vd på lika villkor Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida 35 Ålder Kön Utbildningsnivå 34 yngre äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Uppfattar att vden ges på lika villkor 52% 40% 37% 33% 52% 53% 36% 48% 42% 45% 44% Sysselsättning Region Tjänst-/ föräldraledig Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Arbetssökande Studerande Pensionär Långtidssjukskr. Sydost Nordväst Nordost Sydväst Uppfattar att vden ges på lika villkor 41% 46% 51% 51% 37% 48% 47% 40% 43% 46% 51% 44% Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori).

37 Jämförelser mellan grupper Hälso- och sjukvden i Skåne Valmöjligheter Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida 36 Tycker att valmöjligheterna i Hälso- och vdval Skåne är på en lagom nivå 69% 50% 58% 49% 60% 57% 62% 58% 60% 59% 59% bör öka 11% 23% 24% 26% 29% 22% 20% 28% 24% 19% 21% bör minska 20% 26% 18% 25% 11% 21% 18% 14% 16% 22% 20% Tycker att valmöjligheterna i Hälso- och vdval Skåne 34 yngre Gymnasium Förvärvsarb./ anställd Ålder Kön Utbildningsnivå äldre Sysselsättning Man Kvinna Grundskola Universitet/ högskola är på en lagom nivå 58% 58% 58% 59% 79% 72% 71% 62% 59% 58% 62% 59% bör öka 19% 26% 16% 29% 12% 12% 13% 21% 25% 20% 25% 21% bör minska 23% 16% 26% 12% 9% 16% 16% 18% 16% 22% 13% 20% Region Egen företagare Studerande Pensionär Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Sydost Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori).

38 Jämförelser mellan grupper Hälso- och sjukvden i Skåne Valmöjligheter Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida 37 Kan du tänka dig att söka öppenvd i ett annat landsting region, än där du bor? 34 yngre Vilken är den främsta orsaken till att du kan tänka dig att söka öppenvd i ett annat landsting region? Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori) % 62% 66% 66% 69% 64% 69% 61% 69% 66% 66% Kortare väntetider 26% 37% 44% 48% 51% 44% 36% 53% 43% 38% 40% Få tillgång till ett annat vdutbud vdgivare 18% 21% 18% 15% 17% 15% 21% 23% 16% 17% 18% Bättre kvalitet på vden 14% 19% 17% 15% 10% 13% 16% 6% 11% 17% 15% Närmare där jag bor arbetar 25% 9% 12% 10% 5% 13% 13% 9% 17% 12% 13% Annan orsak 16% 15% 9% 12% 17% 15% 14% 10% 13% 15% 14% Kan du tänka dig att söka öppenvd i ett annat landsting region, än där du bor? Studerande Förvärvsarb./ anställd Ålder Kön Utbildningsnivå Egen företagare äldre Sysselsättning Vilken är den främsta orsaken till att du kan tänka dig att söka öppenvd i ett annat landsting region? Man Kvinna Universitet/ högskola 64% 75% 76% 68% 69% 57% 58% 71% 70% 62% 68% 66% Kortare väntetider 38% 45% 22% 52% 7% 39% 37% 46% 34% 39% 38% 40% Få tillgång till ett annat vdutbud vdgivare 18% 24% 15% 15% 36% 25% 18% 19% 24% 15% 19% 18% Bättre kvalitet på vden 15% 19% 12% 10% 49% 18% 23% 15% 14% 13% 20% 15% Närmare där jag bor arbetar 14% 5% 41% 5% 3% 0% 15% 10% 14% 16% 6% 13% Annan orsak 15% 8% 9% 18% 5% 18% 8% 10% 14% 16% 17% 14% Region Grundskola Gymnasium Pensionär Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Sydost

39 Jämförelser mellan grupper Hälso- och sjukvden i Skåne Kännedom Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida 38 Ålder Kön Utbildningsnivå 34 yngre äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Känner till webbplatsen 1177 Vdguiden / 96% 96% 87% 86% 88% 86% 97% 88% 91% 93% 91% Känner till att Patientnämnden 40% 60% 64% 71% 73% 47% 70% 63% 49% 64% 59% Sysselsättning Region Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Studerande Pensionär Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Sydost Känner till webbplatsen 1177 Vdguiden / 93% 82% 94% 88% 92% 100% 93% 89% 92% 93% 89% 91% Känner till att Patientnämnden 56% 53% 39% 72% 78% 73% 57% 57% 72% 55% 63% 59% Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori).

40 Jämförelser mellan grupper Skåneleden Kännedom Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida 39 Känner du till Skåneleden? Ja, jag har vandrat på Skåneleden 52% 53% 57% 46% 37% 48% 50% 31% 44% 54% 49% Ja, men har inte vandrat på Skåneleden 36% 41% 42% 51% 60% 45% 45% 63% 47% 42% 45% Nej, känner inte till Skåneleden 11% 6% 1% 2% 3% 6% 5% 6% 9% 4% 6% Har besökt hemsidan någon gång 31% 30% 34% 28% 23% 32% 27% 18% 26% 31% 29% Känner du till Skåneleden? 34 yngre Gymnasium Förvärvsarb./ anställd Ålder Kön Utbildningsnivå äldre Sysselsättning Man Kvinna Grundskola Universitet/ högskola Ja, jag har vandrat på Skåneleden 54% 41% 55% 36% 53% 37% 52% 58% 54% 45% 41% 49% Ja, men har inte vandrat på Skåneleden 41% 47% 34% 60% 47% 46% 35% 38% 42% 48% 53% 45% Nej, känner inte till Skåneleden 4% 12% 10% 4% 0% 17% 12% 4% 4% 7% 5% 6% Har besökt hemsidan någon gång 33% 21% 29% 22% 40% 17% 35% 30% 30% 29% 24% 29% Region Egen företagare Studerande Pensionär Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Sydost Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori).

41 Jämförelser mellan grupper Skåneleden Preferenser Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida 40 Jag skulle föredra att vandra på Skåneleden: 34 yngre Över dagen 47% 55% 54% 60% 61% 47% 61% 56% 54% 54% 54% Fler dagar, med en två övernattningar 36% 31% 30% 20% 10% 30% 22% 12% 22% 30% 26% Längre tur med flera övernattningar 6% 4% 5% 2% 1% 5% 2% 1% 5% 3% 4% Inte intresserad av att vandra på Skåneleden 12% 10% 11% 18% 28% 17% 14% 30% 19% 12% 16% Om jag skulle övernatta längs Skåneleden föredrar jag följande alternativ: Ålder Kön Utbildningsnivå Vandrarhem, Bed and breakfast, Bo på lantgd etc. 45% 55% 64% 71% 74% 51% 67% 71% 57% 60% 59% Vindskydd 22% 24% 14% 6% 5% 20% 11% 7% 13% 18% 16% Tält 25% 11% 10% 7% 4% 19% 8% 9% 18% 12% 14% Hotell 6% 8% 9% 15% 15% 8% 12% 12% 11% 9% 10% Annat 2% 1% 3% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori).

42 Jämförelser mellan grupper Skåneleden Preferenser Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida 41 Jag skulle föredra att vandra på Skåneleden: Sydost Förvärvsarb./ anställd Över dagen 54% 45% 47% 60% 50% 66% 44% 58% 57% 52% 52% 54% Fler dagar, med en två övernattningar 32% 26% 32% 10% 29% 32% 24% 21% 22% 30% 26% 26% Längre tur med flera övernattningar 4% 6% 10% 1% 0% 1% 9% 6% 5% 3% 2% 4% Inte intresserad av att vandra på Skåneleden 11% 22% 11% 29% 21% 0% 23% 15% 16% 15% 20% 16% Om jag skulle övernatta längs Skåneleden föredrar jag följande alternativ: Egen företagare Sysselsättning Vandrarhem, Bed and breakfast, Bo på lantgd etc. 57% 65% 37% 73% 65% 62% 58% 62% 59% 57% 64% 59% Vindskydd 19% 17% 16% 5% 0% 14% 12% 11% 19% 17% 13% 16% Tält 13% 8% 38% 4% 35% 10% 19% 13% 12% 14% 14% 14% Hotell 9% 9% 6% 16% 0% 10% 11% 12% 8% 10% 8% 10% Annat 2% 1% 3% 1% 0% 5% 0% 1% 1% 2% 1% 2% Region Studerande Pensionär Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori).

43 Jämförelser mellan grupper Skåneleden Vistelse i naturen Skånepanelen, Medborgarundersökning Juni 2015 Sida 42 Ålder Kön Utbildningsnivå Vistas i naturen så mycket som man önskar 34 yngre äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Vistas i naturen så mycket som man önskar 46% 40% 51% 57% 71% 54% 51% 56% 48% 53% 53% Sysselsättning Region Vistas i naturen så mycket som man önskar Sydost Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Studerande Pensionär Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Vistas i naturen så mycket som man önskar 47% 61% 38% 70% 46% 52% 42% 56% 63% 46% 63% 53% Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre lägre än övriga gruppers (inom kategori).

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning November 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Medborgarnas resvanor 5 Tillgängliga färdmedel

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Linköpings kommun Attityder 2015

Linköpings kommun Attityder 2015 Linköpings kommun Attityder 2015 Genomförd av CMA Research AB December 2015 Linköpings kommun, Attityder 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder till Linköping

Läs mer

IdentX Attityder till parkeringsvakter

IdentX Attityder till parkeringsvakter Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 1 IdentX Attityder till parkeringsvakter Genomförd av CMA Research AB Juni 2016 Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016 RÖDA KORSET People on war - Sverige Genomförd av CMA Research AB November 2016 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Övergripande resultat 6 Internationell humanitär rätt 7 Krigsförbrytelser

Läs mer

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB December 2014 Linköpings kommun, Attitydundersökning 2014, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Attityder

Läs mer

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Svenska Ägg - Frukostvanor

Svenska Ägg - Frukostvanor Svenska Ägg - Frukostvanor Sverigebussen panelundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2016 Fakta om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes i en riksrepresentativ webbpanel, CMA-panelen.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Örebro kommun Serviceundersökning 2015

Örebro kommun Serviceundersökning 2015 Örebro kommun Serviceundersökning Genomförd av CMA Research AB Maj Örebro kommun, Serviceundersökning, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Stöd för tolkning av resultat 4 Svarsfrekvens

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Stockholm 25 november 2011 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel:

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017 Attitydmätning ursprung Malmö februari 2017 2 Om undersökningen Metod Bakgrund och syfte I april 2016 lanserades den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige som är avsedd för livsmedel, råvaror

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Slutkommentar... 14

Läs mer

6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet

6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet 6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet 6.1 Inledning Tabell 39. Påstående: På det hela taget är KFM:s tillgänglighet bra, procent. TOTAL TOTAL 2001 2002 Instämmer (4+5) 48+ 43 Varken eller (3) 23

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 Vård social omsorg Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Famna. Syftet med undersökningen

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

Bemötande inom Dagligvaruhandeln

Bemötande inom Dagligvaruhandeln Bemötande inom Dagligvaruhandeln Myndigheten för delaktighet Annie Persson / Monica Rydén Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Telefonintervjuer med mottagare av ÅB09 (normal-åb). Februari-mars 2009. Christer Nordh/2009-06-15 1 Bakgrund och syfte PPM och Försäkringskassan

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012 Stockholm Januari Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Utvärdering av ÅB Pensionssparare

Utvärdering av ÅB Pensionssparare Utvärdering av ÅB - Pensionssparare Uppföljning av det orange kuvertet -05-04 Caroline Theorell 1 Bakgrund och syfte Pensionsmyndigheten följer varje år upp hur det årliga orange kuvertet, årligt värdebesked

Läs mer

befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Anna

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mind. Syftet med undersökningen

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient?

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% Nej 37% 36% 36% Q2 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående?

Läs mer

IMORGON! Ska deklarationen in imorgon?

IMORGON! Ska deklarationen in imorgon? IMORGON! Ska deklarationen in imorgon? Köp medges ej, kontakta din bank om problemet kvarstår. Kan vara bra ur säkerhetsaspekt 1. Pinkod 2. Svarskod 3. Kontrollkod 4. Ny svarskod 5. OK Failed. Your session

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Attitydundersökning om bidragsfusk 2010

Attitydundersökning om bidragsfusk 2010 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Claes Falck Research Director Affärsområde Samhälle och Opinion Direct line

Läs mer

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Bakgrund och syfte MARKÖR

Bakgrund och syfte MARKÖR Bakgrund och syfte Tunnelbygget vid Hallandsås har pågått sedan 1992. E fter byggstoppet i tunneln 1997 riktades mycket kri tik mot Trafikverket (tidigare Banverket), inte minst från de boende som bland

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till pensionssparare Pensionsmyndigheten

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till pensionssparare Pensionsmyndigheten Rapport Utvärdering av ÅB 2010 Det orange kuvertet till pensionssparare 2010 Pensionsmyndigheten 2010-04-08 Bakgrund och syfte 4 Pensionsmyndigheten (tidigare PPM och delar av Försäkringskassan) följer

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Strandgården 11 svarande Mars 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Brukarenkät Hemsjukvård 2012

Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Göteborgs stad En undersökning genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (11) Uppdrag: Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Beställare: Göteborgs stad Projektledare

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR

BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av tonåringar som åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2015. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad sommarperiod

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Arbetsliv Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport arbetsmiljökompetens 2008 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum:

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: 2017-03-17 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Apoteket.

Läs mer

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 Kund: Lärarförbundet Kontakt: Kristina Stutterheim, Matilda Westerman Datum: 21 juni, 2011 Anna Ragnarsson Senior Research Consultant Tel: +46 8 535 25 892 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140626 Sida 1 Innehåll Om studien Tre huvudinsikter Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Sida 2 Tre huvudinsikter 44% av arbetsgivarna

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011. December 2011 Genomförd av CMA Research AB

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011. December 2011 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011 December 2011 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Hösten 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder om

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4 Enkätens disposition A. Inledande frågor 2 1. Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3 B. Frågor om patientlagen 4 1. Några frågor om din allmänna kännedom om hälso- och sjukvårdens skyldigheter

Läs mer