Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB"

Transkript

1 Skånepanelen Medborgarundersökning November 2015 Genomförd av CMA Research AB

2 Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Medborgarnas resvanor 5 Tillgängliga färdmedel 6 Kombination av färdmedel 7 Färdmedel för vanligaste resan 8 Mål för vanligaste resan 10 Utnyttjande av restid 11 Bilåkande 13 Skånetrafiken 15 Resa kollektivt med Skånetrafiken 16 Incitament för att åka mer kollektivt 18 Hållbart och miljövänligt resande 21 Faktorer för resande 22 Vanligaste resan med vanligaste färdmedlet 23 Viktiga faktorer vid resande 24 Cykeln som färdmedel 26 Vanligaste resan med cykel som färdmedel 27 Acceptans bland närstående 28 Beteende 29 Jämförelser mellan grupper 30 Färdmedel, mål för resa 31 Ålder, kön, utbildningsnivå 44 Sysselsättning, Region 57

3 Sida 2 Sammanfattning Medborgarna i Region Skåne reser främst för arbete och bil är det färdmedel som flest använder Majoriteten, 84 procent, av hushållen har tillgång till bil och hälften av medborgarna använder sig huvudsakligen av bil som färdmedel för den vanligaste resan. Andelen bilåkare är störst för resor på 6-50 km, medan cykel är vanligast för kortare resor. För resor längre än 50 km är det ungefär lika vanligt med bil som kollektivtrafik. Målet för vanligaste resan är i de flesta fall arbetet (60 procent) och andelen är större ju längre resan är. Den viktigaste faktorn för val av färdmedel för den vanligaste resan är att kunna ta sig smidigt mellan punkt A och B, vilket bilåkare (med kortare resa än 16 km) inte tycker att cykeln som färdmedel uppfyller i särskilt hög grad. De flesta utnyttjar restiden till att lyssna på musik Ungefär hälften, 48 procent, av bil- och kollektivåkarna utnyttjar restiden till att lyssna på musik, ljudböcker, radio eller liknande. 43 procent uppger att det är vad de skulle vilja utnyttja restiden till. Överlag är det 40 procent som uppger att de brukar göra vad de skulle vilja göra med sin restid. Bland kollektivåkarna är det en tredjedel som inte ser några hinder till att utnyttja restiden till det de vill. Bristfälligt wifi och trängsel är de vanligaste anledningarna till att inte kunna göra det man vill. Majoriteten reser med Skånetrafiken åtminstone någon gång i månaden 16 procent av medborgarna reser med Skånetrafiken dagligen. Ytterligare 18 och 29 procent reser veckovis respektive månadsvis. De flesta använder sig av kort med reskassa som färdbevis. Mer än nio av tio dagligåkare har under det senaste halvåret upplevt en försening på mer än tio minuter. 72 procent av de som reser minst en gång i månaden har upplevt en försening. Punktlighet och tätare avgångar nyckelfaktorer En förbättrad punktlighet samt tätare avgångar är nyckelfaktorer för ett ökat kollektivåkande bland Region Skånes medborgare. Ungefär en femtedel skulle dock endast åka mer (eller börja åka) kollektivt med Skånetrafiken om deras livssituation förändrades. 28 procent av de som aldrig åker med Skånetrafiken skulle börja om det fanns en hållplats närmare hemmet och få kan tänka sig att gå längre än 10 minuter till en hållplats.

4 Sida 3 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling inom regionen. Regionen har beslutat inrätta en e-panel samt genomföra regelbundna medborgarenkäter som en del i arbetet med medborgardialog. Denna undersökning, kallad Skånepanelen, utgör återkommande medborgarenkäter med varierande frågeämnen. Syftet med denna mätning är att bland annat undersöka medborgarnas resvanor samt särskilt attityder till cykeln som färdmedel. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden oktober till november 2015 av CMA Research AB ( Projektledare på CMA: Johanna Svanberg. Metod Målgruppen för undersökningen är personer bosatta i Region Skåne, som är 18 år eller äldre. Urvalet är taget från Skånepanelen* och datainsamlingen är genomförd via webbenkät under perioden 26 oktober till 23 november Två påminnelser skickades ut. Uppnådd svarsfrekvens: 67 procent. (5 245 utskick, 174 felaktiga adresser och 3 403) Felmarginaler i resultaten på totalnivå: 1-2 procent. Resultatet har viktats på regiondel, kön och ålder för att bättre spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i Region Skåne avseende dessa faktorer. Enkät Enkäten består av områdena Resande i Skåne, Upplevelsen av att cykla i Skåne samt bakgrundsfrågor. Se frågeformuläret i bilaga 1 (separat dokument). Kontaktperson på Region Skåne: Tamas Krizsan och Johan Lidmark. * Region Skånes webbpanel.

5 Sida 4 Fakta om respondenterna Ålder Antal Andel 29 år eller yngre 148 4% år % år % år % 70 år eller äldre % Är du Antal Andel Man % Kvinna % Utbildningsnivå Antal Andel Grundskola eller motsvarande % Gymnasium eller motsvarande % Universitet/högskola % Ingen avslutad utbildning 11 0% Region Antal Andel Nordväst % Nordost % Sydväst % Sydost % Huvudsaklig sysselsättning Antal Andel Förvärvsarbetande/anställd % Egen företagare 238 7% Studerande 78 2% Pensionär % Långtidssjukskriven (> 3 månader) 19 1% Tjänstledig eller föräldraledig 41 1% Arbetssökande 44 1% Hemarbetande, sköter hushållet 11 0% Annat 29 1% Färdmedel för vanligaste resan Antal Andel Cykel % Bil % Kollektivtrafik % Gång 201 6% Annat 37 1% Målet för vanligaste resan Antal Andel Arbete % Skola/utbildning 73 2% Inköp/ärende % Hämta/lämna barn 62 2% Fritidsaktivitet % Annat 44 1% Redovisning av bakgrundsvariabler baseras på oviktade data.

6 Skåneenkäten, Medborgarundersökning Mars 2015, sida 5 Medborgarnas resvanor Tillgängliga färdmedel Kombination av färdmedel Färdmedel för vanligaste resan Mål för vanligaste resan Utnyttjande av restid Bilåkande

7 Sida 6 Tillgängliga färdmedel Majoriteten av medborgarna bor i hushåll med tillgång till både cykel och bil. I två av tre fall är det den svarande som i huvudsak använder hushållets bil. Vilka av följande färdmedel finns tillgängliga i ditt hushåll? * Är det du som i huvudsak använder bilen? ** Cykel 91% Bil Motorcykel 8% 84% 34% Ja Nej Moped 4% Inget av ovanstående 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 66% * Bas: Samtliga. ** Bas: De som bor i hushåll med tillgång till bil.

8 Sida 7 Kombination av färdmedel Vanligast är att man kombinerar två olika färdmedel under en resa, medan en tredjedel alltid bara använder sig att ett färdmedel. Bil är det färdmedel som nämns mest överlag. Bilen kombineras dock oftast inte med något annat färdmedel, men när det kombineras är det främst med gång. Tåg, cykel och gång förekommer oftast i kombination med ett eller två andra färdmedel. Vilka färdmedel kombinerar du oftast tillsammans under en och samma resa? Bil Buss Tåg Cykel Gång Moped/ mc 50% 35% 38% 28% 43% 1% 2% 32% 44% 18% 5% Annat Kombinerar inga färdmedel Två färdmedel Tre färdmedel Fler än tre färdmedel Bil 48% 37% 10% 5% Buss 7% 4% 46% 36% 14% Tåg 9% 21% 2% 46% 38% 13% Cykel 4% 9% 15% 16% 42% 27% 15% Gång 16% 20% 18% 11% 2% 55% 31% 12% Moped/mc 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 47% 36% 15% 2% Annat 1% 0,2% 0,5% 0,2% 0,3% 0,0% 38% 40% 18% 5% Tabeller ovan visar endast kombinationer av två färdmedel i taget, utan hänsyn till att mer än två färdmedel kan har kombinerats. Bas: Samtliga.

9 Sida 8 Färdmedel för vanligaste resan Det vanligaste färdmedlet bland medborgarna är bil och ungefär en av fem använder huvudsakligen kollektivtrafik för vanligaste resan. Ytterligare en av fem använder främst cykel. För resor kortare än sex kilometer är cykel det vanligaste färdmedlet. Bil är vanligast färdmedlet för längre resor, men andelen kollektivåkare är även hög för resor längre än 50 kilometer. Vilket färdmedel använder du huvudsakligen för din vanligaste resa, dvs. den resa som du oftast genomför under en vecka? Andel Resans längd: 1 km % 2-5 km % 6-10 km % km % km % > 50 km % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bil Kollektivtrafik Cykel Gång Annat Vanligaste resa: Om två eller fler resor görs lika ofta, svar gäller för resan med längst restid. Bas: Samtliga.

10 Färdmedel för vanligaste resan Närmaste tre veckorna Sida 9 Ungefär tre av fem medborgare finner det troligt att de kommer att köra bil för sin vanligaste resa någon gång under de närmaste tre veckorna och drygt en av fyra kommer troligtvis att åka bil som passagerare. Majoriteten tror inte att de kommer att använda cykel på sin vanligaste resa under den närmsta framtiden. Hur troligt är det att du kommer att färdas med följande färdsätt på din vanligaste resa, någon gång under de närmaste tre veckorna? Medelvärde Ingen åsikt Bil som förare ,2 4% Bil som passagerare ,5 4% Cykel ,3 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Säkert (6-7) (3-5) Inte troligt (1-2) Bas: Samtliga.

11 Sida 10 Mål för vanligaste resan Resor till och från arbete står för den klart största delen av resorna bland medborgarna i Skåne. Ungefär en femtedel av de vanligaste resorna görs för inköp och andra ärenden. Inköp och andra ärenden utgör en större del av de kortare resorna, medan andelen av resorna som görs för arbete är större ju längre resa det handlar om. Skola och utbildning är något vanligare mål för de kortaste respektive längsta resorna. Vad är målet för din vanligaste resa? Andel Resans längd: 1 km % 2-5 km % 6-10 km % km % km % > 50 km % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Arbete Inköp/ärende Fritidsaktivitet Skola/utbildning Hämta/lämna barn Annat Bas: Samtliga.

12 Utnyttjande av restid Bil- och kollektivresa De allra flesta medborgarna brukar utnyttja restiden till att lyssna på musik och dylikt. Det är även vad de flesta vill utnyttja tiden till. Sida procent brukar utnyttja restiden till det som de skulle vilja göra (svarar samma sak på båda frågorna). Hur brukar du utnyttja restiden vid din vanligaste resa? Hur skulle du vilja utnyttja restiden vid din vanligaste resa? Lyssnar på musik/ljudböcker/poddar/radio* Läser tidning/bok Använder internet/appar/spel på telefon/surfplatta Pratar i telefon Pratar med medresenärer Jobbar med dator Tittar på film/tv Annat 13% 12% 10% 10% 4% 2% 4% 48% 21% 13% 10% 12% 13% 5% 4% 43% Gör ingenting 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Radio har lagts till vid analys efter justeringar av Annat-svar. Bas: De med bil eller kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel för vanligaste resan.

13 Utnyttjande av restid Hinder vid kollektivresa Bristfälligt wifi och trängsel är de främsta orsakerna till att kollektivresenärerna inte kan utnyttja restiden till det de vill. Ungefär en tredjedel upplever dock att inget hindrar dem från göra vad de vill med restiden. Sida 12 Annat-svaren handlar bland annat om att man störs av medresenärer, att det saknas tillräcklig bordsyta eller att det är dålig täckning för telefoner. Finns det något som gör att du inte kan utnyttja restiden till det du vill? Bristfälligt wifi Trängsel/får ej sittplats Obekvämt För kort ressträcka Känner att jag stör medresenärer Privata samtal Arbetar med känslig information Annat Inget, jag kan använda tiden till det jag vill 15% 14% 7% 6% 5% 7% 32% 38% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: De med kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel för vanligaste resan.

14 Sida 13 Bilåkande Fyra av tio medborgare reser med dagligen och nästan lika många reser minst någon gång per vecka. Drygt fyra av tio medborgare (som åker bil minst en gång i veckan) har under det senaste halvåret upplevt en försening i trafiken. Hur ofta reser du med bil? * Har upplevt en försening på mer än 10 minuter det senaste halvåret ** Dagligen Någon gång per vecka 40% 37% 44% 37% Någon gång per månad Mer sällan Aldrig 11% 8% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% % * Bas: Samtliga. ** Bas: De som reser med bil någon gång per vecka eller dagligen.

15 Bilåkande Tillgång till parkering Sida 14 Nära hälften av bilåkarna har tillgång till bilparkering vid eller nära arbetet eller skolan. Har du tillgång till bilparkering vid/nära din arbetsplats/skola? Ja, gratis 44% Ja, betalas alltid av arbetsgivaren Ja, betalas av arbetsgivaren om jag reser i tjänsten Ja, betalas alltid av mig Nej Ej aktuellt 5% 2% 6% 16% 27% Reser med bil dagligen Reser med bil veckovis 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: De som reser med bil någon gång per vecka eller dagligen.

16 Skåneenkäten, Medborgarundersökning Mars 2015, sida 15 Skånetrafiken Resa kollektivt med Skånetrafiken Incitament för att åka mer kollektivt Hållbart och miljövänligt resande

17 Sida 16 Resa kollektivt med Skånetrafiken Majoriteten av medborgarna reser med Skånetrafiken minst en gång per månad. Dagligåkarna uppgår till 16 procent. Sju av tio kollektivresenärer har upplevt en försening under det senaste halvåret. De som reser dagligen har även oftare upplevt förseningar. Hur ofta reser du med Skånetrafiken? * Har upplevt en försening i kollektivtrafiken på mer än 10 minuter det senaste halvåret ** Dagligen Någon gång per vecka 16% 18% 94% 73% Någon gång per månad Mer sällan 29% 31% 60% - Aldrig 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% - 72% * Bas: Samtliga. ** Bas: De som reser med Skånetrafiken någon gång per månad eller oftare.

18 Resa kollektivt med Skånetrafiken Färdbevis Sida 17 De flesta som reser med Skånetrafiken använder sig oftast av kort med reskassa. Bland svaren under Annat nämner många seniorkort som färdbevis. Vilken typ av färdbevis för kollektivtrafik brukar du oftast använda när du reser med Skånetrafiken? Kort med reskassa 67% Periodbiljett (t.ex. månadsbiljett etc.) Köper enstaka biljetter Annat 2% 7% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: De som reser med Skånetrafiken någon gång per månad eller oftare.

19 Sida 18 Incitament för att åka mer kollektivt Medborgare som inte reser med Skånetrafiken dagligen skulle åka mer kollektivt främst om punktligheten förbättras eller om turtätheten ökar. Ungefär en av fem medborgare skulle resa oftare om en ändrad livssituation krävde det. Vad skulle få dig att åka mer kollektivt med Skånetrafiken? Punktligheten för kollektivtrafiken förbättras Tätare turer/avgångar Min livssituation förändras Svårare att köra bil En hållplats närmare hemmet Mindre trängsel inom kollektivtrafiken Enklare att lösa biljett Min ekonomiska situation förändras Bensinpriset går upp Bättre trafikinformation Lättare att parkera vid hållplats/station Enklare att planera min resa Andra biljettalternativ Möjlighet att utnyttja restiden till det jag vill Annat 37% 30% 22% 16% 15% 13% 11% 9% 7% 6% 4% 4% 4% 4% 24% Reser med Skånetrafiken veckovis månadsvis mer sällan aldrig Bas: De som reser med Skånetrafiken mer sällan än dagligen. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20 Incitament för att åka mer kollektivt Om det skulle bli svårare att köra bil Sida procent skulle börja åka eller åka mer kollektivt med Skånetrafiken om det blev svårare att köra bil. Specifikt gäller det främst om det skulle bli svårare att parkera vid målet för resan. Det är framförallt de som reser månadsvis som skulle åka mer kollektivt om bilåkandet försvårades av mycket olyckor eller vägarbeten. Vanliga svar inom kategorin annat innefattar sjukdom och hög ålder. Du svarade att du skulle börja åka kollektivt om det skulle bli svårare att köra bil. Vad av följande skulle vara den utlösande faktorn? Svårt att parkera vid målet 62% Trängsel på vägarna 43% Trängselskatt eller liknande 32% Höjda parkeringsavgifter Mycket olyckor Vägarbeten 17% 15% 32% Reser med Skånetrafiken veckovis månadsvis mer sällan aldrig Hastighetssänkningar 6% Annat 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bas: De som kan tänka sig att börja åka mer kollektivt om det skulle bli svårare att köra bil.

21 Incitament för att åka mer kollektivt En hållplats närmare hemmet Sida procent av de som aldrig åker med Skånetrafiken skulle kunna tänka sig att börja om det fanns en hållplats närmare hemmet. En tredjedel av dessa kan inte tänka sig att behöva gå längre än 5 minuter för att komma till en hållplats, men de flesta tycker 5-10 minuter är en rimlig tid. Hur lång tid kan du tänka dig att gå för att komma till en hållplats eller pendeltågsstation? Mindre än 5 minuter 31% 5-10 minuter 48% minuter minuter minuter Mer än 25 minuter Vet ej 10% 4% 1% 1% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: De som aldrig reser med Skånetrafiken men som kan tänka sig att börja åka kollektivt om det fanns en hållplats närmare hemmet.

22 Sida 21 Hållbart och miljövänligt resande Två av tre medborgare tycker det är viktigt att resa på ett hållbart och miljövänligt sätt. En hög andel tycker inte det är hållbart och miljövänligt att resa med bil. De flesta anser att det är hållbart och miljövänligt att resa kollektivt med Skånetrafiken eller att resa med elbil/laddhybrid. Jag tycker att det är Medelvärde Vet ej viktigt att resa på ett hållbart och miljövänligt sätt ,8 1% hållbart och miljövänligt att resa kollektivt med Skånetrafiken ,5 4% hållbart och miljövänligt att resa med elbil/laddhybrid ,3 12% hållbart och miljövänligt att resa med bil ,2 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (6-7) (3-5) Instämmer inte (1-2) Till dessa frågor har det funnits möjlighet att även ge kommentarer. Bas: Samtliga.

23 Skåneenkäten, Medborgarundersökning Mars 2015, sida 22 Faktorer för resande Faktorer för resande Vanligaste resan med vanligaste färdmedlet Viktiga faktorer vid resande

24 Sida 23 Vanligaste resan med vanligaste färdmedlet Medborgarna oroar sig i låg grad för att bli överfallen eller hotad av andra under sin vanligaste resa och de kan i mycket hög grad ta sig smidigt fram från A till B. Om jag ger mig iväg på min vanligaste resa, med mitt vanligaste färdmedel, skulle jag förbättra min kondition * Bil/cykel/moped/mc ** Svarsskalan för negativa påstående presenteras omvänt för lättare jämförbarhet. Bas: Samtliga. ta mig smidigt fram från A till B, utan onödiga omvägar oroa mig för att bli överfallen eller hotad av andra ** känna mig fri färdas på ett bekvämt sätt komma fort fram oroa mig för att ha svårt att hitta en plats att ställa mitt färdmedel* ** oroa mig för att inte bli respekterad av mina medtrafikanter ** hinna med mina vardagliga aktiviteter bli svettig ** känna mig stressad under resan ** oroa mig för att bli inblandad i en trafikolycka ** oroa mig för att färdmedlet* ska bli stulet/vandaliserat ** kunna njuta av omgivningen resa på ett billigt sätt hjälpa till att förbättra miljön bli piggare och/eller må bättre De upplever i låg grad att de förbättrar sin kondition eller blir piggare/mår bättre vid resande med sitt huvudsakliga färdmedel % 20% 40% 60% 80% 100% 28 Positiv (6-7) Neutral (3-5) Negativ (1-2) Medelvärde Ingen åsikt 6,1 3% 5,9 3% 5,8 4% 5,7 3% 5,7 3% 5,5 7% 5,3 5% 5,2 6% 5,2 5% 5,1 4% 5,0 2% 4,8 7% 4,8 3% 4,6 4% 4,3 4% 3,9 5% 3,3 5%

25 Sida 24 Viktiga faktorer vid resande En enskilt viktigaste faktorn är att kunna ta sig smidigt fram från A till B, utan onödiga omvägar. Hur viktigt eller oviktigt är det att * Bil/cykel/moped/mc Bas: Samtliga. jag kan ta mig smidigt fram från A till B, utan onödiga omvägar resan går fort jag färdas på ett bekvämt sätt jag hinner med mina vardagliga aktiviteter jag inte känner mig stressad under resan jag inte behöver oroa mig för att färdmedlet* ska bli stulet/vandaliserat jag slipper oroa mig för olycksrisker i trafiken jag lätt kan hitta en plats att ställa mitt färdmedel* jag känner mig fri jag slipper oroa mig över risken för hot eller överfall jag med mitt val av färdmedel kan bidra till att förbättra miljön jag kan resa så billigt som möjligt resan får mig att bli pigg och/eller må bättre jag inte blir svettig jag kan njuta av omgivningen andra respekterar mitt färdmedel jag kan förbättra min kondition i samband med resan Minst viktigt med resan är att bli pigg/må bättre, inte bli svettig, kunna njuta av omgivningen eller att konditionen förbättras i samband med resan % 20% 40% 60% 80% 100% Viktigt (6-7) (3-5) Inte viktigt (1-2) 1 3 Medelvärde Ingen åsikt 6,3 1% 5,9 1% 5,9 1% 5,8 3% 5,8 1% 5,8 3% 5,7 1% 5,6 3% 5,5 3% 5,5 3% 5,2 2% 5,1 2% 4,8 2% 4,7 2% 4,6 2% 4,6 2% 4,0 2%

26 Attityd Viktiga faktorer vid resande Uppfyllandegrad Sida 25 I spridningsdiagrammet nedan ställs hur viktiga faktorerna är mot hur väl de uppfylls med det vanligaste färdmedlet för vanligaste resan. Gränserna för respektive axel är medelresultaten för attityder respektive vikter. 7 5,3 Faktorer som främst upplevs som viktiga uppfylls relativt väl enligt hur medborgarna upplever sin vanligaste resa med sitt vanligaste färdmedel. De som inte uppfylls är generellt heller inte särskilt viktiga. Att slippa oroa sig för att bli inblandad i en trafikolycka eller för att färdmedlet ska bli stulet/vandaliserat ligger dock något lågt jämfört med hur viktigt det är. Q G 2 7 Vikt I P M N O C B F H K D J L E A 5,0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q ta mig smidigt fram från A till B, utan onödiga omvägar oroa mig för att bli överfallen eller hotad av andra känna mig fri färdas på ett bekvämt sätt komma fort fram oroa mig för att ha svårt att hitta en plats att ställa mitt färdmedel* oroa mig för att inte bli respekterad av mina medtrafikanter hinna med mina vardagliga aktiviteter bli svettig känna mig stressad under resan oroa mig för att bli inblandad i en trafikolycka oroa mig för att färdmedlet* ska bli stulet/vandaliserat resa på ett billigt sätt hjälpa till att förbättra miljön bli piggare och/eller må bättre kunna njuta av omgivningen förbättra min kondition * Bil/cykel/moped/mc

27 Skåneenkäten, Medborgarundersökning Mars 2015, sida 26 Cykeln som färdmedel Vanligaste resan med cykel som färdmedel Acceptans bland närstående Beteende

28 Sida 27 Vanligaste resan med cykel som färdmedel De flesta anser att om de i stället reser med cykel på sin vanligaste resa så kommer de att resa på ett billigt sätt, förbättra sin kondition och hjälpa till att förbättra miljön. Om jag ger mig iväg på min vanligaste resa, med cykel, skulle jag bli svettig * * Svarsskalan för negativa påstående presenteras omvänt för lättare jämförbarhet. Bas: De med resa som är 15 km eller kortare och som inte redan har cykel som huvudsakligt färdmedel. resa på ett billigt sätt förbättra min kondition hjälpa till att förbättra miljön oroa mig för att ha svårt att hitta en plats att ställa min cykel * bli piggare och/eller må bättre kunna njuta av omgivningen oroa mig för att bli överfallen eller hotad av andra * ta mig smidigt fram från A till B, utan onödiga omvägar känna mig fri oroa mig för att inte bli respekterad av mina medtrafikanter * känna mig stressad under resan * oroa mig för att cykeln ska bli stulen/vandaliserad * oroa mig för att bli inblandad i en trafikolycka * hinna med mina vardagliga aktiviteter komma fort fram färdas på ett bekvämt sätt Det skulle bli svårt att hinna med vardagliga aktiviteter och de skulle inte färdas på ett bekvämt sätt eller komma fort fram. Att de skulle bli svettiga är det även många som tror % 20% 40% 60% 80% 100% Positiv (6-7) Neutral (3-5) Negativ (1-2) Medelvärde Ingen åsikt 6,4 5% 6,2 5% 6,2 6% 5,8 7% 5,7 7% 5,4 6% 5,3 7% 4,6 7% 4,5 7% 4,4 7% 4,1 7% 4,0 7% 4,0 6% 3,7 10% 3,6 7% 3,5 7% 2,8 7%

29 Sida 28 Acceptans bland närstående De flesta medborgarna tror att deras närmaste tycker att det skulle vara acceptabelt om de väljer att cykla vid sin vanligaste resa. Det är framför allt barnen som hög grad använder sig av cykel som färdmedel. Personer i din närmaste omgivning kan ha betydelse för ditt eget val av färdsätt. Vad tror du att dina närmaste anser om att du väljer/skulle välja att cykla vid din vanligaste resa? Medelvärde Ingen åsikt Min partner anser att det är ,4 23% Mitt/mina barn anser att det är ,3 39% Mina närmaste vänner anser att det är ,5 18% Mina arbets-/studiekamrater anser att det är ,4 26% Är cykel ett färdmedel som dina närmaste själva använder? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Acceptabelt (6-7) (3-5) Oacceptabelt (1-2) Min partner ,7 19% Mitt/mina barn ,5 38% Mina närmaste vänner ,0 15% Mina arbets-/studiekamrater ,9 27% Bas: Samtliga. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Använder (6-7) (3-5) Använder inte (1-2)

30 Sida 29 Beteende Ungefär en tredjedel cyklar regelbundet och har gjort så i mer än ett halvår. Vanligast är dock att medborgarna inte cyklar och heller inte tänker göra det inom det närmaste året. Vilket påstående stämmer bäst in på din vanligaste resa? Jag cyklar inte och tänker inte göra det inom det närmaste halvåret Jag cyklar inte men har planer på det, inom det närmaste halvåret Det senaste halvåret har jag cyklat, men inte regelbundet 7% 18% 41% Jag cyklar regelbundet, men har bara gjort så i högst ett halvår Jag cyklar regelbundet och har gjort så i mer än ett halvår 2% 32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: Samtliga.

31 Skåneenkäten, Medborgarundersökning Mars 2015, sida 30 Jämförelser mellan grupper Färdmedel, mål för resa Ålder, kön, utbildningsnivå Sysselsättning, Region

32 Färdmedel, mål för resa Sida 31 Vilka av följande färdmedel finns tillgängliga i ditt hushåll? Bil 65% 99% 71% 68% 87% 45% 88% 87% 86% 84% Cykel 100% 90% 89% 83% 94% 93% 82% 88% 89% 91% Moped 3% 6% 3% 0% 6% 0% 2% 6% 4% 4% Motorcykel 4% 10% 6% 4% 10% 7% 5% 2% 4% 8% Inget av ovanstående 0% 0% 6% 6% 1% 4% 4% 0% 3% 2% Är den som huvudsakligen använder bilen 44% 80% 47% 47% 70% 32% 66% 66% 58% 66% Antal färdemdel som oftast kombineras Färdmedel för vanligaste resan Cykel Kombinerar inga färdmedel 25% 47% 7% 16% 38% 3% 33% 18% 20% 32% Två färdmedel 48% 38% 52% 56% 42% 40% 47% 64% 55% 44% Tre färdmedel 18% 11% 34% 17% 15% 47% 15% 10% 18% 18% Fler än tre färdmedel 9% 3% 7% 12% 5% 9% 5% 7% 8% 5% Bil Gång Arbete Målet för vanligaste resan Skola/ utb. Inköp/ ärende Hämta/ lämna barn Kollektivtrafik Fritidsaktivitet

33 Färdmedel, mål för resa Sida 32 Färdmedel för vanligaste resan Målet för vanligaste resan Vilket färdmedel använder du huvudsakligen för din vanligaste resa, dvs. den resa som du oftast genomför under en vecka? Cykel % 41% 13% 12% 22% 21% Bil % 3% 65% 52% 49% 51% Kollektivtrafik % 53% 12% 11% 19% 22% Gång % 3% 8% 24% 10% 5% Annat % 0% 1% 0% 1% 1% Vad är målet för din vanligaste resa? Arbete 62% 61% 61% 38% % Skola/utbildning 15% 0% 18% 5% % Inköp/ärende 14% 28% 12% 33% % Hämta/lämna barn 1% 2% 1% 9% % Fritidsaktivitet 8% 8% 7% 14% % Annat 0% 1% 0% 2% % Hur troligt är det att du kommer att färdas med följande färdsätt på din vanligaste resa,någon gång under de närmaste tre veckorna? Cykel 6,9 2,1 2,7 3,9 3,2 4,4 3,2 4,0 3,7 3,3 Bil som förare 3,4 6,7 3,5 3,7 5,3 2,7 5,6 5,3 5,4 5,2 Bil som passagerare 2,9 3,9 3,1 3,7 3,1 2,8 4,5 4,2 4,3 3,5 Medelvärde, skala 1 Inte alls trolig - 7 Mycket troligt Cykel Gång Bil Arbete Skola/ utb. Inköp/ ärende Hämta/ lämna barn Kollektivtrafik Fritidsaktivitet

34 Färdmedel, mål för resa Sida 33 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än övriga gruppers (inom kategori). Hur brukar du utnyttja restiden vid din vanligaste resa? Lyssnar på musik/ljudböcker/poddar - 53% 37% - 55% 59% 31% 38% 34% 48% Jobbar med dator - 1% 11% - 5% 9% 0% 7% 2% 4% Använder internet/appar/spel på telefon/surfplatta - 1% 36% - 13% 48% 2% 6% 7% 12% Pratar i telefon - 12% 7% - 14% 13% 3% 5% 2% 10% Pratar med medresenärer - 9% 11% - 6% 15% 15% 15% 15% 10% Läser tidning/bok - 3% 36% - 12% 43% 8% 9% 10% 13% Tittar på film/tv - 0% 6% - 3% 2% 1% 5% 0% 2% Annat - 2% 10% - 5% 12% 2% 1% 3% 4% Gör ingenting - 37% 24% - 26% 10% 52% 36% 45% 33% Hur skulle du vilja utnyttja restiden vid din vanligaste resa? Färdmedel för vanligaste resan Cykel Lyssna på musik/ljudböcker/poddar - 46% 36% - 47% 55% 31% 32% 39% 43% Jobba med dator - 9% 21% - 18% 22% 1% 7% 3% 13% Använda internet/appar/spel på telefon/surfplatta - 5% 32% - 16% 47% 2% 11% 6% 13% Prata i telefon - 10% 9% - 14% 14% 2% 2% 1% 10% Prata med medresenärer - 11% 16% - 8% 25% 17% 15% 18% 12% Läsa tidning/bok - 14% 39% - 22% 49% 14% 18% 18% 21% Titta på film/tv - 3% 10% - 6% 20% 1% 5% 1% 5% Annat - 3% 9% - 5% 13% 3% 0% 3% 4% Ingenting - 33% 20% - 24% 1% 45% 33% 36% 29% Bil Gång Arbete Målet för vanligaste resan Skola/ utb. Inköp/ ärende Hämta/ lämna barn Kollektivtrafik Fritidsaktivitet

35 Färdmedel, mål för resa Sida 34 Finns det något som gör att du inte kan utnyttja restiden till det du vill? Färdmedel för vanligaste resan Cykel Trängsel/får ej sittplats % - 40% 56% 11% 33% 12% 37% Bristfälligt wifi % - 43% 55% 4% 25% 15% 38% Arbetar med känslig information - - 5% - 8% 1% 0% 0% 0% 5% För kort ressträcka % - 14% 10% 16% 8% 17% 14% Obekvämt % - 15% 26% 3% 0% 7% 15% Privata samtal - - 6% - 6% 8% 6% 10% 2% 6% Känner att jag stör medresenärer - - 7% - 5% 18% 1% 0% 4% 7% Annat - - 7% - 6% 16% 2% 0% 1% 7% Inget, jag kan använda tiden till det jag vill % - 28% 15% 66% 33% 55% 32% Bil Fritidsaktivitet Kollektivtrafik Gång Arbete Målet för vanligaste resan Skola/ utb. Inköp/ ärende Hämta/ lämna barn

36 Färdmedel, mål för resa Sida 35 Hur ofta reser du med bil? Dagligen 3% 73% 8% 9% 51% 6% 29% 46% 24% 40% Någon gång per vecka 50% 26% 46% 55% 29% 29% 57% 40% 53% 37% Någon gång per månad 25% 1% 22% 11% 10% 33% 7% 2% 12% 11% Mer sällan 17% 0% 15% 22% 7% 26% 6% 8% 8% 8% Aldrig 5% 0% 9% 3% 3% 6% 1% 4% 3% 3% Har du tillgång till bilparkering vid/nära din arbetsplats/skola? Färdmedel för vanligaste resan Cykel Ja, gratis 33% 53% 22% 25% 61% 30% 15% 42% 16% 44% Ja, betalas alltid av arbetsgivaren 2% 5% 7% 0% 7% 0% 1% 10% 0% 5% Ja, betalas av arbetsgivaren om jag reser i tjänsten 4% 2% 3% 0% 3% 0% 0% 1% 1% 2% Ja, betalas alltid av mig 29% 10% 34% 13% 20% 44% 7% 21% 6% 16% Nej 8% 3% 13% 13% 6% 12% 4% 6% 7% 6% Ej aktuellt 24% 27% 22% 50% 3% 13% 74% 21% 71% 27% Bil Gång Arbete Målet för vanligaste resan Skola/ utb. Inköp/ ärende Hämta/ lämna barn Kollektivtrafik Fritidsaktivitet Har upplevt en försening på mer än 10 minuter det senaste halvåret 37% 41% 45% 33% 46% 45% 29% 48% 36% 41%

37 Färdmedel, mål för resa Sida 36 Hur ofta reser du med Skånetrafiken? Färdmedel för vanligaste resan Cykel Dagligen 3% 0% 67% 5% 19% 46% 2% 8% 3% 16% Någon gång per vecka 28% 9% 29% 25% 13% 35% 21% 29% 27% 18% Någon gång per månad 46% 32% 4% 39% 30% 16% 30% 19% 36% 29% Mer sällan 22% 48% 0% 25% 33% 3% 34% 42% 29% 31% Aldrig 2% 11% 0% 5% 6% 0% 13% 1% 5% 7% Vilken typ av färdbevis för kollektivtrafik brukar du oftast använda när du reser med Skånetrafiken? Periodbiljett (t.ex. månadsbiljett etc.) 7% 4% 75% 6% 35% 59% 6% 10% 5% 29% Kort med reskassa 89% 86% 28% 86% 61% 47% 87% 91% 85% 67% Köper enstaka biljetter 8% 11% 1% 8% 9% 3% 2% 7% 4% 7% Annat 2% 3% 2% 2% 0% 0% 7% 0% 9% 2% Bil Gång Arbete Målet för vanligaste resan Skola/ utb. Inköp/ ärende Hämta/ lämna barn Kollektivtrafik Fritidsaktivitet Har upplevt en försening i kollektivtrafiken på mer än 10 minuter det senaste halvåret 70% 58% 88% 69% 79% 88% 52% 57% 54% 72%

38 Färdmedel, mål för resa Sida 37 Vad skulle få dig att åka mer kollektivt med Skånetrafiken? Färdmedel för vanligaste resan Cykel Målet för vanligaste resan Lättare att parkera vid hållplats/station 3% 5% 5% 4% 4% 5% 5% 8% 4% 4% Svårare att köra bil 10% 18% 19% 13% 13% 6% 22% 20% 23% 16% Andra biljettalternativ 5% 3% 4% 8% 3% 2% 6% 13% 4% 4% Enklare att lösa biljett 14% 10% 12% 10% 9% 10% 16% 14% 12% 11% Enklare att planera min resa 2% 5% 4% 4% 4% 1% 5% 4% 3% 4% Bättre trafikinformation 7% 5% 14% 10% 6% 3% 7% 5% 8% 6% Bensinpriset går upp 4% 8% 10% 8% 6% 1% 10% 6% 12% 7% Min livssituation förändras 23% 23% 8% 28% 26% 26% 13% 36% 15% 22% Min ekonomiska situation förändras 5% 11% 4% 10% 7% 3% 13% 17% 8% 9% Möjlighet att utnyttja restiden till det jag vill 6% 3% 6% 5% 3% 18% 3% 0% 3% 4% Mindre trängsel inom kollektivtrafiken 19% 9% 21% 15% 13% 22% 12% 9% 14% 13% Punktligheten för kollektivtrafiken förbättras 46% 33% 45% 34% 41% 52% 30% 25% 28% 37% En hållplats närmare hemmet 6% 21% 6% 11% 16% 5% 18% 11% 12% 15% Tätare turer/avgångar 26% 32% 33% 24% 34% 25% 24% 22% 30% 30% Annat 25% 24% 19% 22% 25% 39% 19% 7% 28% 24% Bil Gång Arbete Skola/ utb. Inköp/ ärende Hämta/ lämna barn Kollektivtrafik Fritidsaktivitet

39 Färdmedel, mål för resa Sida 38 Färdmedel för vanligaste resan Målet för vanligaste resan Cykel Du svarade att du skulle börja åka kollektivt om det skulle bli svårare att köra bil. Vad av följande skulle vara den utlösande faktorn? Trängsel på vägarna 62% 40% 38% 28% 52% 81% 28% 39% 43% 43% Svårt att parkera vid målet 84% 58% 49% 69% 63% 90% 63% 59% 50% 62% Vägarbeten 17% 15% 15% 11% 21% 0% 9% 20% 10% 15% Mycket olyckor 23% 18% 7% 9% 24% 8% 10% 0% 15% 17% Hastighetssänkningar 6% 6% 8% 0% 7% 0% 3% 0% 13% 6% Höjda parkeringsavgifter 31% 30% 47% 31% 27% 73% 31% 42% 45% 32% Trängselskatt eller liknande 30% 34% 25% 33% 36% 0% 23% 40% 46% 32% Annat 2% 11% 15% 8% 4% 61% 17% 0% 9% 10% Hur lång tid kan du tänka dig att gå för att komma till en hållplats eller pendeltågsstation? Mindre än 5 minuter - 29% % - 30% % 5-10 minuter - 50% % - 54% % minuter - 11% % - 4% % minuter - 5% - - 4% - 5% - - 4% minuter - 1% - - 1% - 0% - - 1% Mer än 25 minuter - 1% - - 1% - 1% - - 1% Vet ej - 3% - - 0% - 6% - - 5% Bil Gång Arbete Skola/ utb. Inköp/ ärende Hämta/ lämna barn Kollektivtrafik Fritidsaktivitet

40 Färdmedel, mål för resa Sida 39 Jag tycker att det är Färdmedel för vanligaste resan Cykel Målet för vanligaste resan viktigt att resa på ett hållbart och miljövänligt sätt 6,1 5,5 6,0 6,1 5,7 6,0 5,7 6,1 6,0 5,8 hållbart och miljövänligt att resa kollektivt med Skånetrafiken 5,7 5,3 5,7 5,8 5,5 5,8 5,5 5,8 5,7 5,5 hållbart och miljövänligt att resa med elbil/laddhybrid 5,1 5,4 5,3 5,2 5,4 5,1 5,1 5,7 5,2 5,3 hållbart och miljövänligt att resa med bil 2,6 3,7 2,9 3,1 3,2 2,5 3,7 3,4 3,3 3,2 Bil Gång Arbete Skola/ utb. Inköp/ ärende Hämta/ lämna barn Kollektivtrafik Fritidsaktivitet

41 Färdmedel, mål för resa Sida 40 Om jag ger mig iväg på min vanligaste resa, med mitt vanligaste färdmedel, skulle jag ta mig smidigt fram från A till B, utan onödiga omvägar 6,2 6,3 5,3 6,2 6,1 5,5 6,1 6,1 6,1 6,1 komma fort fram 5,9 6,0 4,8 5,3 5,8 5,0 5,6 5,8 5,6 5,7 färdas på ett bekvämt sätt 5,5 6,1 5,2 5,4 5,9 5,0 5,7 5,9 5,7 5,7 känna mig fri 6,2 6,1 4,6 5,8 5,8 5,2 5,8 5,8 5,9 5,8 känna mig stressad under resan 5,2 5,4 4,4 4,8 5,0 4,5 5,5 4,8 5,4 5,1 bli svettig 3,8 5,9 5,1 4,4 5,3 4,0 5,4 4,9 5,1 5,2 hinna med mina vardagliga aktiviteter 5,8 5,3 4,4 5,4 5,2 5,1 5,2 5,5 5,3 5,2 oroa mig för att inte bli respekterad av mina medtrafikanter 4,3 5,7 5,7 4,9 5,4 5,2 5,2 4,8 5,3 5,3 oroa mig för att bli inblandad i en trafikolycka 4,4 5,1 5,5 4,8 5,0 5,3 5,0 4,9 4,9 5,0 oroa mig för att bli överfallen eller hotad av andra 5,8 6,1 5,6 5,3 6,1 5,9 5,5 5,7 5,7 5,9 oroa mig för att ha svårt att hitta en plats att ställa mitt färdmedel* Färdmedel för vanligaste resan Cykel Medelvärde, skala 1 Tar helt avstånd stånd - 7 Instämmer helt. Skalan presenteras omvänt för negativa påståenden 5,5 5,6 5,4 5,4 5,9 5,0 5,0 5,4 5,3 5,5 oroa mig för att färdmedlet* ska bli stulet/vandaliserat 3,9 5,4 4,6 4,5 5,0 4,4 4,5 4,9 4,6 4,8 förbättra min kondition 5,9 2,1 2,9 5,3 3,1 3,7 3,5 3,6 4,0 3,3 bli piggare och/eller må bättre 6,0 3,1 3,3 5,7 3,8 4,1 4,1 4,2 4,5 3,9 hjälpa till att förbättra miljön 6,4 2,8 5,4 5,8 4,2 5,5 4,2 3,9 4,5 4,3 resa på ett billigt sätt 6,7 3,5 4,5 6,0 4,5 5,4 4,5 4,3 4,8 4,6 kunna njuta av omgivningen 5,8 4,4 4,6 5,8 4,7 4,8 5,0 4,9 5,4 4,8 Bil Gång Arbete Målet för vanligaste resan Skola/ utb. Inköp/ ärende * Bil/cykel/moped/mc Hämta/ lämna barn Kollektivtrafik Fritidsaktivitet

42 Färdmedel, mål för resa Sida 41 Hur viktigt eller oviktigt är det att jag kan ta mig smidigt fram från A till B, utan onödiga omvägar 6,4 6,3 6,3 6,1 6,5 6,4 6,0 6,0 6,1 6,3 resan går fort 5,8 6,0 6,1 5,3 6,2 6,2 5,3 5,8 5,3 5,9 jag färdas på ett bekvämt sätt 5,6 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,8 5,6 5,9 jag känner mig fri 5,5 5,6 5,3 5,9 5,5 5,2 5,7 5,7 5,7 5,5 jag inte känner mig stressad under resan 5,5 5,8 6,0 5,9 5,8 5,9 5,7 5,9 5,5 5,8 jag inte blir svettig 3,8 5,0 4,9 4,5 4,7 4,4 4,8 4,5 4,6 4,7 jag hinner med mina vardagliga aktiviteter 5,9 5,8 5,9 5,8 5,9 6,0 5,6 5,9 5,5 5,8 andra respekterar mitt färdmedel 5,5 4,2 4,3 4,8 4,5 4,8 4,8 4,5 4,5 4,6 jag slipper oroa mig för olycksrisker i trafiken 6,2 5,4 5,8 6,0 5,7 6,0 5,7 5,4 5,8 5,7 jag slipper oroa mig över risken för hot eller överfall 5,8 5,2 5,7 5,8 5,5 5,8 5,5 5,3 5,5 5,5 jag lätt kan hitta en plats att ställa mitt färdmedel* 5,8 5,6 5,2 5,6 5,5 5,4 5,7 5,3 5,6 5,6 jag inte behöver oroa mig för att färdmedlet* ska bli stulet/vandaliserat Färdmedel för vanligaste resan Cykel Medelvärde, skala 1 Tar helt avstånd stånd - 7 Instämmer helt. Skalan presenteras omvänt för negativa påståenden Målet för vanligaste resan 6,2 5,6 5,7 5,9 5,7 6,1 5,8 5,5 5,9 5,8 jag kan förbättra min kondition i samband med resan 5,0 3,7 3,8 4,5 3,9 3,6 4,2 4,1 4,5 4,0 resan får mig att bli pigg och/eller må bättre 5,5 4,5 4,6 5,2 4,7 4,6 4,8 4,5 5,1 4,8 jag med mitt val av färdmedel kan bidra till att förbättra miljön 5,9 4,6 5,5 5,5 5,1 5,6 5,2 5,2 5,4 5,2 jag kan resa så billigt som möjligt 5,7 4,6 5,8 5,4 5,0 6,0 5,1 5,0 5,2 5,1 jag kan njuta av omgivningen 5,2 4,4 4,5 5,2 4,4 4,5 5,1 4,3 5,3 4,6 Bil Gång Arbete Skola/ utb. Inköp/ ärende * Bil/cykel/moped/mc Hämta/ lämna barn Kollektivtrafik Fritidsaktivitet

43 Färdmedel, mål för resa Sida 42 Om jag ger mig iväg på min vanligaste resa, med cykel, skulle jag Färdmedel för vanligaste resan Cykel ta mig smidigt fram från A till B, utan onödiga omvägar - 4,3 5,0 5,7 4,4 4,3 4,7 5,3 5,1 4,6 komma fort fram - 3,1 4,0 5,5 3,3 3,3 3,7 4,4 4,0 3,6 färdas på ett bekvämt sätt - 3,1 3,9 4,7 3,3 3,2 3,6 3,9 3,7 3,5 känna mig fri - 4,3 5,0 5,2 4,5 4,4 4,5 5,1 4,6 4,5 känna mig stressad under resan - 4,0 4,3 4,7 3,7 3,5 4,7 4,0 4,6 4,1 bli svettig - 2,6 2,8 3,3 2,3 2,2 3,4 2,8 3,2 2,8 hinna med mina vardagliga aktiviteter - 3,3 4,0 5,3 3,4 3,7 3,8 4,1 4,2 3,7 oroa mig för att inte bli respekterad av mina medtrafikanter - 4,4 4,3 4,3 4,3 3,6 4,4 5,3 4,6 4,4 oroa mig för att bli inblandad i en trafikolycka - 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,9 4,6 4,1 4,0 oroa mig för att bli överfallen eller hotad av andra - 5,3 5,2 5,5 5,5 5,7 5,0 5,3 5,3 5,3 oroa mig för att ha svårt att hitta en plats att ställa min cykel - 5,9 5,5 5,6 6,1 5,5 5,4 5,9 5,7 5,8 oroa mig för att cykeln ska bli stulen/vandaliserad - 4,1 3,8 4,1 4,3 3,8 3,7 4,0 3,9 4,0 förbättra min kondition - 6,2 6,4 6,0 6,3 6,6 6,2 6,4 6,2 6,2 bli piggare och/eller må bättre - 5,6 5,9 5,8 5,7 5,8 5,7 6,2 5,7 5,7 hjälpa till att förbättra miljön - 6,2 6,4 6,3 6,2 6,5 6,1 6,4 6,2 6,2 resa på ett billigt sätt - 6,4 6,5 6,3 6,4 6,6 6,3 6,6 6,4 6,4 kunna njuta av omgivningen - 5,3 5,4 5,5 5,2 5,2 5,4 5,8 5,5 5,4 Medelvärde, skala 1 Tar helt avstånd stånd - 7 Instämmer helt. Skalan presenteras omvänt för negativa påståenden Bil Gång Arbete Målet för vanligaste resan Skola/ utb. Inköp/ ärende Hämta/ lämna barn Kollektivtrafik Fritidsaktivitet

44 Färdmedel, mål för resa Sida 43 Min partner anser att det är 6,7 4,9 5,0 6,2 5,3 6,1 5,2 6,2 5,5 5,4 Mitt/mina barn anser att det är 6,6 4,8 4,9 6,0 5,3 5,5 5,2 5,6 5,4 5,3 Mina närmaste vänner anser att det är 6,7 5,0 5,0 6,2 5,5 5,7 5,3 6,3 5,4 5,5 Mina arbets-/studiekamrater anser att det är 6,7 4,9 4,9 6,4 5,4 5,7 5,2 6,2 5,4 5,4 Är cykel ett färdmedel som dina närmaste själva använder? Min partner 5,1 3,1 3,9 4,2 3,7 4,4 3,5 3,6 3,8 3,7 Mitt/mina barn 5,5 4,2 4,7 4,5 4,5 4,7 4,4 4,4 4,5 4,5 Mina närmaste vänner 5,2 3,3 4,1 4,5 3,8 5,1 3,8 4,6 4,0 4,0 Mina arbets-/studiekamrater 4,9 3,3 4,0 4,3 3,7 5,2 3,6 4,1 3,8 3,9 Vilket påstående stämmer bäst in på din vanligaste resa? Färdmedel för vanligaste resan Cykel Personer i din närmaste omgivning kan ha betydelse för ditt eget val av färdsätt. Vad tror du att dina närmaste anser om att du väljer/skulle välja att cykla vid din vanligaste resa? Jag cyklar inte och tänker inte göra det inom det närmaste halvåret 1% 55% 46% 32% 45% 27% 39% 22% 29% 41% Jag cyklar inte men har planer på det, inom det närmaste halvåret 0% 9% 6% 13% 7% 5% 6% 22% 7% 7% Det senaste halvåret har jag cyklat, men inte regelbundet 2% 24% 20% 22% 16% 11% 25% 31% 22% 18% Jag cyklar regelbundet, men har bara gjort så i högst ett halvår 3% 1% 2% 0% 2% 3% 1% 1% 1% 2% Jag cyklar regelbundet och har gjort så i mer än ett halvår 94% 10% 26% 32% 31% 54% 28% 24% 41% 32% Medelvärde, skala 1 Helt oacceptabelt - 7 Helt acceptabelt / 1 Avänder inte alls - 7 Använder i hög grad Bil Fritidsaktivitet Kollektivtrafik Gång Arbete Målet för vanligaste resan Skola/ utb. Inköp/ ärende Hämta/ lämna barn

45 Ålder, kön, utbildningsnivå Sida 44 Vilka av följande färdmedel finns tillgängliga i ditt hushåll? Bil 62% 85% 94% 92% 88% 86% 82% 88% 82% 85% 84% Cykel 92% 95% 95% 92% 79% 91% 91% 81% 90% 93% 91% Moped 3% 4% 8% 3% 1% 4% 5% 3% 6% 4% 4% Motorcykel 6% 8% 11% 10% 2% 9% 6% 6% 9% 7% 8% Inget av ovanstående 2% 1% 0% 1% 5% 1% 3% 3% 1% 2% 2% Är den som huvudsakligen använder bilen 56% 71% 69% 62% 69% 73% 60% 69% 65% 67% 66% Antal färdemdel som oftast kombineras Kombinerar inga färdmedel 21% 32% 42% 36% 29% 35% 30% 38% 37% 29% 32% Två färdmedel 38% 48% 41% 44% 50% 41% 47% 42% 39% 48% 44% Tre färdmedel 31% 15% 13% 15% 17% 18% 18% 17% 19% 17% 18% Fler än tre färdmedel 10% 5% 3% 5% 4% 5% 5% 2% 5% 6% 5% Ålder 29 år eller år år år yngre 70 år eller äldre Kön Utbildningsnivå Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola

46 Ålder, kön, utbildningsnivå Sida 45 Vilket färdmedel använder du huvudsakligen för din vanligaste resa, dvs. den resa som du oftast genomför under en vecka? Cykel 31% 21% 19% 16% 13% 20% 21% 7% 19% 23% 21% Bil 26% 50% 59% 63% 60% 56% 46% 71% 52% 47% 51% Kollektivtrafik 36% 23% 17% 13% 16% 18% 25% 13% 21% 23% 22% Gång 5% 5% 3% 7% 9% 4% 7% 6% 6% 5% 5% Annat 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 1% Vad är målet för din vanligaste resa? Arbete 60% 85% 88% 37% 3% 63% 57% 28% 58% 65% 60% Skola/utbildning 33% 3% 0% 0% 0% 7% 8% 2% 12% 6% 8% Inköp/ärende 3% 6% 8% 46% 68% 19% 24% 55% 20% 18% 21% Hämta/lämna barn 1% 4% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2% Fritidsaktivitet 3% 2% 3% 13% 26% 8% 8% 13% 7% 7% 8% Annat 0% 0% 0% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% Hur troligt är det att du kommer att färdas med följande färdsätt på din vanligaste resa,någon gång under de närmaste tre veckorna? Cykel 3,9 3,3 3,0 3,3 3,1 3,2 3,5 2,8 3,1 3,5 3,3 Bil som förare 3,7 5,3 5,6 5,7 5,7 5,4 4,9 5,8 5,1 5,1 5,2 Bil som passagerare 3,2 3,2 3,1 4,0 4,4 3,2 3,8 4,4 3,7 3,3 3,5 Medelvärde, skala 1 Inte alls trolig - 7 Mycket troligt 29 år eller år år år yngre Ålder Kön Utbildningsnivå 70 år eller äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola

47 Ålder, kön, utbildningsnivå Sida 46 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än övriga gruppers (inom kategori). Hur brukar du utnyttja restiden vid din vanligaste resa? Lyssnar på musik/ljudböcker/poddar 63% 56% 52% 35% 27% 50% 45% 42% 48% 49% 48% Jobbar med dator 6% 7% 3% 2% 0% 5% 3% 0% 3% 5% 4% Använder internet/appar/spel på telefon/surfplatta 29% 14% 8% 4% 2% 10% 14% 6% 10% 13% 12% Pratar i telefon 18% 13% 12% 6% 1% 12% 8% 9% 10% 11% 10% Pratar med medresenärer 9% 7% 9% 12% 14% 9% 10% 13% 8% 10% 10% Läser tidning/bok 27% 11% 9% 11% 9% 12% 14% 9% 13% 13% 13% Tittar på film/tv 6% 2% 1% 0% 0% 3% 1% 0% 2% 2% 2% Annat 5% 5% 5% 3% 3% 3% 5% 1% 3% 6% 4% Gör ingenting 17% 25% 31% 44% 55% 32% 34% 43% 35% 30% 33% Hur skulle du vilja utnyttja restiden vid din vanligaste resa? 29 år eller år år år yngre Ålder Kön Utbildningsnivå Lyssna på musik/ljudböcker/poddar 51% 49% 47% 35% 27% 44% 42% 36% 45% 43% 43% Jobba med dator 25% 16% 13% 5% 1% 17% 8% 3% 11% 15% 13% Använda internet/appar/spel på telefon/surfplatta 30% 16% 11% 6% 3% 14% 13% 2% 12% 16% 13% Prata i telefon 18% 12% 10% 5% 1% 12% 8% 7% 10% 10% 10% Prata med medresenärer 18% 9% 8% 13% 16% 14% 11% 21% 11% 12% 12% Läsa tidning/bok 33% 24% 17% 16% 16% 21% 21% 15% 19% 23% 21% Titta på film/tv 16% 5% 3% 1% 1% 6% 4% 2% 8% 4% 5% Annat 5% 7% 4% 3% 2% 3% 6% 0% 3% 6% 4% Ingenting 15% 22% 27% 38% 47% 28% 30% 39% 31% 26% 29% 70 år eller äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola

48 Ålder, kön, utbildningsnivå Sida 47 Finns det något som gör att du inte kan utnyttja restiden till det du vill? 29 år eller år år år yngre Ålder Kön Utbildningsnivå Trängsel/får ej sittplats 54% 37% 31% 23% 13% 47% 30% 24% 36% 39% 37% Bristfälligt wifi 52% 43% 41% 15% 5% 44% 34% 17% 41% 39% 38% Arbetar med känslig information 2% 13% 5% 5% 0% 8% 3% 5% 3% 6% 5% För kort ressträcka 14% 13% 10% 10% 23% 14% 14% 23% 12% 14% 14% Obekvämt 22% 16% 11% 5% 3% 20% 11% 14% 6% 19% 15% Privata samtal 4% 10% 7% 3% 4% 8% 5% 0% 8% 6% 6% Känner att jag stör medresenärer 13% 5% 4% 2% 2% 9% 5% 0% 4% 9% 7% Annat 10% 7% 6% 6% 1% 6% 8% 2% 2% 10% 7% Inget, jag kan använda tiden till det jag vill 20% 26% 33% 49% 62% 25% 37% 55% 35% 29% 32% 70 år eller äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola

49 Ålder, kön, utbildningsnivå Sida 48 Hur ofta reser du med bil? Dagligen 24% 49% 55% 37% 27% 46% 34% 35% 41% 40% 40% Någon gång per vecka 30% 30% 30% 50% 57% 34% 40% 49% 35% 37% 37% Någon gång per månad 24% 10% 8% 6% 7% 11% 12% 4% 12% 12% 11% Mer sällan 16% 8% 6% 6% 6% 6% 10% 9% 8% 9% 8% Aldrig 6% 4% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 5% 2% 3% Har du tillgång till bilparkering vid/nära din arbetsplats/skola? 29 år eller år år år yngre Ålder Kön Utbildningsnivå Ja, gratis 59% 58% 56% 26% 13% 49% 40% 35% 53% 41% 44% Ja, betalas alltid av arbetsgivaren 5% 6% 8% 2% 0% 7% 3% 2% 4% 5% 5% Ja, betalas av arbetsgivaren om jag reser i tjänsten 0% 4% 3% 1% 0% 3% 2% 1% 1% 3% 2% Ja, betalas alltid av mig 22% 20% 19% 12% 7% 14% 19% 6% 12% 20% 16% Nej 3% 8% 6% 6% 5% 5% 7% 2% 4% 7% 6% Ej aktuellt 10% 5% 8% 53% 75% 23% 30% 54% 26% 23% 27% 70 år eller äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Har upplevt en försening på mer än 10 minuter det senaste halvåret 45% 49% 45% 33% 27% 44% 37% 32% 39% 43% 41%

50 Ålder, kön, utbildningsnivå Sida 49 Hur ofta reser du med Skånetrafiken? 29 år eller år år yngre Dagligen 34% 16% 14% 7% 3% 15% 16% 3% 15% 18% 16% Någon gång per vecka 20% 16% 14% 17% 24% 14% 21% 14% 15% 20% 18% Någon gång per månad 29% 29% 26% 32% 31% 30% 28% 29% 27% 31% 29% Mer sällan 16% 34% 38% 34% 31% 34% 28% 37% 34% 28% 31% Aldrig 2% 5% 7% 10% 11% 7% 6% 17% 8% 4% 7% Vilken typ av färdbevis för kollektivtrafik brukar du oftast använda när du reser med Skånetrafiken? Ålder Kön Utbildningsnivå Periodbiljett (t.ex. månadsbiljett etc.) 46% 36% 28% 14% 4% 29% 29% 14% 30% 31% 29% Kort med reskassa 57% 60% 66% 81% 82% 64% 69% 80% 66% 66% 67% Köper enstaka biljetter 6% 10% 8% 4% 2% 9% 5% 4% 8% 7% 7% Annat 0% 0% 1% 1% 13% 2% 3% 9% 2% 2% 2% år 70 år eller äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Har upplevt en försening i kollektivtrafiken på mer än 10 minuter det senaste halvåret 87% 77% 72% 63% 46% 73% 72% 59% 67% 76% 72%

51 Ålder, kön, utbildningsnivå Sida 50 Vad skulle få dig att åka mer kollektivt med Skånetrafiken? 29 år eller år år år yngre Ålder Kön Utbildningsnivå Gymnasium Universitet/ högskola Lättare att parkera vid hållplats/station 4% 4% 4% 5% 6% 5% 4% 3% 5% 4% 4% Svårare att köra bil 14% 11% 13% 20% 24% 15% 17% 21% 16% 15% 16% Andra biljettalternativ 2% 3% 4% 4% 5% 4% 4% 6% 4% 4% 4% Enklare att lösa biljett 7% 9% 10% 15% 17% 11% 11% 15% 9% 12% 11% Enklare att planera min resa 5% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 3% 4% Bättre trafikinformation 9% 6% 5% 7% 7% 6% 6% 13% 6% 6% 6% Bensinpriset går upp 6% 4% 6% 9% 13% 7% 8% 10% 8% 6% 7% Min livssituation förändras 32% 27% 24% 14% 10% 25% 19% 19% 23% 22% 22% Min ekonomiska situation förändras 5% 8% 8% 12% 11% 8% 10% 14% 10% 7% 9% Möjlighet att utnyttja restiden till det jag vill 6% 4% 4% 4% 2% 4% 4% 2% 3% 5% 4% Mindre trängsel inom kollektivtrafiken 23% 11% 13% 10% 9% 14% 13% 10% 10% 15% 13% Punktligheten för kollektivtrafiken förbättras 53% 39% 36% 33% 27% 38% 37% 33% 38% 38% 37% En hållplats närmare hemmet 9% 17% 15% 15% 18% 14% 16% 15% 15% 15% 15% Tätare turer/avgångar 29% 37% 33% 30% 20% 28% 32% 23% 29% 32% 30% Annat 25% 26% 27% 20% 23% 25% 24% 21% 25% 25% 24% 70 år eller äldre Man Kvinna Grundskola

52 Ålder, kön, utbildningsnivå Sida år eller år år yngre Du svarade att du skulle börja åka kollektivt om det skulle bli svårare att köra bil. Vad av följande skulle vara den utlösande faktorn? Trängsel på vägarna 63% 59% 43% 37% 25% 46% 39% 27% 43% 45% 43% Svårt att parkera vid målet 62% 69% 62% 62% 56% 60% 63% 58% 59% 64% 62% Vägarbeten 19% 25% 18% 12% 7% 14% 15% 20% 14% 14% 15% Mycket olyckor 6% 27% 30% 16% 6% 18% 16% 12% 9% 23% 17% Hastighetssänkningar 0% 6% 10% 9% 5% 8% 4% 6% 5% 7% 6% Höjda parkeringsavgifter 34% 32% 33% 27% 34% 33% 31% 34% 29% 34% 32% Trängselskatt eller liknande 63% 28% 32% 28% 22% 37% 28% 13% 43% 29% 32% Annat 6% 1% 7% 12% 19% 8% 12% 22% 8% 9% 10% Hur lång tid kan du tänka dig att gå för att komma till en hållplats eller pendeltågsstation? Ålder Kön Utbildningsnivå Mindre än 5 minuter - 52% 18% 24% 31% 28% 35% 13% 32% 38% 31% 5-10 minuter - 35% 59% 52% 46% 53% 46% 67% 59% 34% 48% minuter - 11% 17% 9% 3% 12% 9% 4% 6% 15% 10% minuter - 0% 7% 5% 5% 7% 0% 0% 0% 8% 4% minuter - 2% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 1% Mer än 25 minuter - 0% 0% 5% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% Vet ej - 0% 0% 6% 13% 0% 8% 15% 0% 4% 5% år 70 år eller äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Johan Raustorp Projektsamordnare 040-675 38 44 johan.raustorp@skane.se PM Datum 2016-04-19 Version 1 1 (43) Hur uppfattar Skåningar cykeln som färdmedel?

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Bilaga pressinformation 2011-02-02 Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Kollektivtrafikbarometern är en nationell undersökning som drivs och utvecklas av branschorganisationen Svensk

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

IdentX Attityder till parkeringsvakter

IdentX Attityder till parkeringsvakter Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 1 IdentX Attityder till parkeringsvakter Genomförd av CMA Research AB Juni 2016 Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Intervjuer med användare, Företagskort 365

Intervjuer med användare, Företagskort 365 Intervjuer med användare, 2015 Företagskort 365 Undersökning bland användare av Företagskort 365 Författare: Markus Lagerqvist, Michaela Andersson Intermetra Business & Market Research Group AB Datum:

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Linköpings kommun Attityder 2015

Linköpings kommun Attityder 2015 Linköpings kommun Attityder 2015 Genomförd av CMA Research AB December 2015 Linköpings kommun, Attityder 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder till Linköping

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Resvaneundersökning Anderstorp

Resvaneundersökning Anderstorp Resvaneundersökning Anderstorp Skellefteå kommun, Västerbottens län 2011-02-01 Yta för bild eller mönster 1 Dokumenttitel: Resvaneundersökning Anderstorp Skapat av: Tyréns AB Dokumentdatum: 2011-02-01

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Simrishamnsbanan 213 Trafikverket Attitydundersökning Simrishamnsbanan 213 Projektnummer: TRV 21/21715 Bakgrund Syfte Det primära syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014 Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 14 Om undersökningen Bakgrund och teknisk beskrivning På uppdrag av Regionförbundet Örebro har Markör Marknad och Kommunikation AB genomfört en undersökning

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen Trängselskatt Backa Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Primärområden - SDN Norra Folkmängd 2012 Backa Brunnsbo Skogome Skälltorp 7 592 6 444 2 549 8 488 Säve Rödbo Kärra Tuve

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016 RÖDA KORSET People on war - Sverige Genomförd av CMA Research AB November 2016 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Övergripande resultat 6 Internationell humanitär rätt 7 Krigsförbrytelser

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning Guide Att genomföra en resvaneundersökning Varför genomföra en resvaneundersökning? En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen 2010-02-26 Renare stadsluft Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 En resvaneundersökning för Skelleftedalen, Skellefteå

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB December 2014 Linköpings kommun, Attitydundersökning 2014, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Attityder

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02 Arbetspendling-scann Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: 18-5-29 9:23:2 1 Är du man eller kvinna? Sid 1 25 28 2 15 142 5 Man Kvinna 1 Är du man eller kvinna? Absoluta tal % Man

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Kollektivtrafik i Mariehamn våren En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Kollektivtrafik i Mariehamn våren En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn Urval och bortfall 1022 i urvalet Datainsamling från den

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Svenska Ägg - Frukostvanor

Svenska Ägg - Frukostvanor Svenska Ägg - Frukostvanor Sverigebussen panelundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2016 Fakta om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes i en riksrepresentativ webbpanel, CMA-panelen.

Läs mer

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 1. Hur har du upplevt det att vara vintercyklist? Kommentera gärna. Mycket positivt Positivt Varken positivt eller negativt Negativt Mycket negativt Fritextsvar: Mycket

Läs mer

Innehåll Innehåll 3. Allmänt om undersökningen 5. Sammanfattning 5. 1. Bakgrund 6. 2. Resultatredovisning 8. 3. Avslutning 22

Innehåll Innehåll 3. Allmänt om undersökningen 5. Sammanfattning 5. 1. Bakgrund 6. 2. Resultatredovisning 8. 3. Avslutning 22 3 Innehåll Innehåll 3 Allmänt om undersökningen 5 Sammanfattning 5 1. Bakgrund 6 1.1 SYFTE 6 1.2 METOD 6 1.3 METODKRITIK 6 1.4 BORTFALL 7 1.5 REDOVISNINGSPRINCIPER 7 2. Resultatredovisning 8 2.1 BAKGRUNDSFRÅGOR

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

Attityd- och resvaneundersökning i Örnsköldsviks kommun

Attityd- och resvaneundersökning i Örnsköldsviks kommun Rapport 9:8 Attityd- och resvaneundersökning i Örnsköldsviks kommun - en sammanställning av resvanor och attityder till resande För frågor kring rapporten: Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning Resvanor i Sundsvall Resultat från resvaneundersökning 2016 Resvaneundersökning 2016 1 ± Liden Indal Omland Kovland Sundsbruk Stöde Nedansjö Tätortsområde Sundsvall Matfors Lucksta Kvissleby Njurundabommen

Läs mer

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011 SE2011-0772 Julundersökning Julundersökning 2011 Blocket Oktober 2011 Stockholm oktober 2011 1 Blocket AB 2011 YouGov Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation

Läs mer

Cykling och gående vid större vägar

Cykling och gående vid större vägar FORSKNINGSRAPPORT Cykling och gående vid större vägar Resultat av enkät Sebastian Arnehed, Charlotta Johansson Slutlig version ISSN: 1402-1528 ISBN 98-91-439-396-5 Luleå 2012 www.ltu.se FÖRORD Denna rapport

Läs mer

Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1

Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1 KÖN 8 7 6 5 4 3 1 Kvinna Man Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1 HÖGSTA UTBILDNING 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Gymnasium Högskola eller Universitet Zayera

Läs mer

Stockholmarna fortsatt nöjda med livet

Stockholmarna fortsatt nöjda med livet Nr 03 / 2013 Stockholmarna fortsatt nöjda med livet Drygt nio av tio i Stockholms län är på det hela taget nöjda med det liv de lever och lika många trivs med både boende och arbete. Länsborna ser även

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Privata tjänstemän om att vobba 2015 27/01 2015 Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Kund: Unionen Kontakt: Peter Tai Christensen Datum: 2015-01-27 1 Unionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar

Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar En studie bland ett riksrepresentativ urval April 2007 Metod 3 Syfte Att kartlägga vanorna och attityderna kring lagring av digitala ägodelar i hemdatorn.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP WEBBDIALOG Webbdialogen genomfördes under oktober och november genom att människor uppmanades att gå in på webbplatsen nextstop2035.se och påverka

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun

RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun Under våren 2012 genomförde Vectura, på uppdrag av Halmstads kommun, en resvaneundersökning (RVU 12) för att för att kartlägga kommuninnevånarnas

Läs mer

Resvanor i Eskilstuna

Resvanor i Eskilstuna Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 2016 Koucky & Partners AB och Enkätfabriken På uppdrag av Eskilstuna kommun 1 Titel: Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 Författare: Hanna Ljungblad,

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-20 Handläggare Helene Lindman Telefon: 076-1228856 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-07, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

0d. Skriv in koden som står ovanför namnet på inbjudan: (Koden markeras med en rödrosa pil på inbjudan.)

0d. Skriv in koden som står ovanför namnet på inbjudan: (Koden markeras med en rödrosa pil på inbjudan.) Bakgrundsenkäten 0. Vem gäller bakgrundsinformationen? o Mig själv o En hushållsmedlem o Någon annan (utanför mitt hushåll) 0b. Är den här personen en av dem som via posten fått en inbjudan till Influensakoll?

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer