Resvaneundersökning Anderstorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resvaneundersökning Anderstorp"

Transkript

1 Resvaneundersökning Anderstorp Skellefteå kommun, Västerbottens län Yta för bild eller mönster 1

2 Dokumenttitel: Resvaneundersökning Anderstorp Skapat av: Tyréns AB Dokumentdatum: Dokumenttyp: Rapport Ärendenummer: TRV2010/77848A Version: 1 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Anna-Lena Strömwall Uppdragsledare: Rune Karlberg Tyréns AB Utredare/Kontaktperson: Lisa Stridsman Tyréns AB Distributör: Trafikverket, Box 809, Luleå, telefon:

3 Innehåll SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Syfte STUDIEN Urval Genomförande RESULTAT Svarsfrekvens Sysselsättning Förvärvsarbete och studenter Hushållens sammansättning Hushållens bilinnehav Körkortsinnehav Tillgång till bil vid behov Förflyttning med personbil Cykel Cykelhjälm Cykelfrekvens Tillgång till cykel Kollektivtrafik Andel bussresenärer och könsfördelning Busskort Bussfrekvens Inköpsresor för dagligvaror Nya gång- och cykelvägar i Skellefteå Gång- och cykelväg mellan Anderstorp och Stackgrönnan Gång- och cykelbro över Skellefteå älven öster om E4:an SLUTSATSER... 15

4

5 Sammanfattning En resvaneundersökning har genomförts i Skellefteå bland boende i några bostadsområden under december månad Enkäten skickades ut till 50 % (2640 stycken) av befolkningen i områdena som var mellan år. Det var en svarsfrekvens på 52 % som var jämnt fördelat mellan båda könen. Enkäten innehöll frågor om vardagliga resor såsom arbetspendling och inköpsresor men även frågor om de två nya gång- och cykelvägarna i Skellefteå. Svaren från enkäten har analyserats och presenteras i den här rapporten. Det är många som reser i vardagen med hjälp av bil och en stor orsakt till detta kan vara att det är låg kostnad per månad för att parkera sin bil vid arbetet eller skolan. De flesta gör sina arbets- och skolpendlingsresor med bil. Men det finns även de som cyklar eller promenerar. De som promenerar tenderar att göra det hela året jämfört med de som cyklar. Hälften av cyklisterna väljer att byta färdsätt till promenad eller bil under vintern. Men det finns stor potential att öka andelen resor som genomförs genom promenad eller cykel i bostadsområdena då många arbetar eller studerar inom 5 km från sin bostad. De nya satsningarna som görs inom gång- och cykeltrafik i Skellefteå kommer att påverka utvecklingen positivt. Det finns störst potential att få folk att använda den nya gång- och cykelbron då det är många som har ärenden i det området. Den ligger centralt till och knyter samman båda sidor om älven. Men för att få fler att se fördelarna med hållbart resande behövs prioriterat underhåll av vägarna samt information till befolkningen. 1

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund I Skellefteå har och kommer nya gång- och cykelvägar att byggas för att främja hållbart resande som promenader och cykelturer. Trafikverket har under 2010 byggt en gång- och cykelväg mellan Anderstorp och Stackgrönnan och Skellefteå kommun bygger under vintern en gång- och cykelbro över Skellefteåälven öster om E4:an. Bron kommer att knyta ihop bostadsområdena med centrum. Den beräknas bli invigd under sommaren Med anledning av dessa byggnationer inom gång- och cykeltrafik genomförs en resvaneundersökning i några bostadsområden för att få ett underlag till olika typer av påverkansåtgärder för att öka cykelfrekvensen hos befolkningen i områdena. 1.2 Syfte Kartlägga hur befolkningen i bostadsområdena Andertorp, Mörön, Älvbacka och Norrböle genomför sina resor samt hur benägna de är att gå och cykla. 2

7 2 Studien 2.1 Urval Den geografiska avgränsningen i undersökningen är gjort till bostadsområdena Anderstorp, Morön, Älvbacka och Norrböle som alla ligger i Skellefteå. Av de som bor i de utvalda bostadsområdena har ett 50 % systematiskt urval gjorts i åldrarna år där varje åldersgrupp är representerad med sin procentuella andel av den totala befolkningen i bostadsområdena och det är även jämnt fördelat mellan de båda könen. 2.2 Genomförande Undersökningen är genomförd via en enkät som skickats ut med posten till 2640 stycken personer under vecka 49. För att få så hög svarsfrekvens som möjligt har två påminnelse skickats ut under svarstiden. Första påminnelsen var ett vykort och den andra påminnelsen ett brev med tillhörande ny enkät. Undersökningen avslutades under vecka 50 och alla svar som inkommit till och med vecka 51 har avlästs digitalt och sammanställts i ett dokument. Analysen av undersökningen är genomförd i statistikprogrammet SPSS. 3

8 3 Resultat 3.1 Svarsfrekvens Den totala befolkning i urvalsområdet bestod av 5280 personer i åldrarna år. Resvaneundersökningen skickades ut till hälften av befolkningsurvalet, 2640 stycken personer som var jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Svarsbortfallet blev 2 %, personerna hade antingen flyttat från adressen och inte angett eftersändning eller så kontaktade de oss och lät meddela att de ej önskade svara på enkäten av olika orsaker. Diagram 1: Åldersfördelning i urvalsområdet Diagram 2: Åldersfördelning bland respondenterna Undersökningen besvarades av 1368 stycken personer vilket ger en svarsfrekvens på 52 %. Könsfördelning var relativt jämnt fördelat, det var 729 stycken (53,3 %) kvinnor som svarade på enkäten och 639 stycken (46,7 %) män. I diagram 2 ser man att åldersgrupperna 80 och 50-talisterna är de som har tappat flest i sin åldersgrupp jämfört med andelen i diagram 1. 4

9 Tabellen nedan visar både hur ålders- och könsfördelningen ser ut. Kvinnor Män Totalt 40-talister 103 st 93 st 196 st 50-talister 209 st 199 st 408 st 60-talister 166 st 146 st 312 st 70-talister 127 st 107 st 234 st 80-talister 115 st 89 st 204 st 90-talister 9 st 5 st 14 st Totalt 729 st 639 st 1368 st Könsfördelning 53 % 47 % Tabell 1: Ålders- och könsfördelning I undersökningen ställdes frågan om i vilket bostadsområde de var bosatta och resultatet blev enligt diagram 3 till höger. Den största andelen, 35 %, var bosatta i Anderstorp. Därefter bor flest personer i undersökningen i Morön (21 %), Älvbacka (19 %) och Norrböle (8 %). Diagram 3: Andel respondenter per bostadsområde 5

10 3.2 Sysselsättning Tabell 2 nedan visar hur sysselsättningen är fördelad bland de som svarat på enkäten. Den största andelen, 70 %, är förvärvsarbetare och därefter är det 8 % som är pensionärer. Nuvarande sysselsättning Antal Procentuell andel Förvärvsarbetar 954 st 70 % Pensionär 106 st 8 % Arbetssökande 82 st 6 % Studerar 55 st 4 % Annat 35 st 3 % Sjukskriven 29 st 2 % Föräldraledig/ tjänstledig 21 st 1,5 % Svar saknas 86 st 6 % Tabell 2: Sysselsättning Förvärvsarbete och studenter Det är 70 % som förvärvsarbetare och 4 % som studerar vilket totalt sett är 1009 stycken personer. Dessa två grupper reser till och från sin arbetsplats och skola frekvent och därför har det ställts extra frågor om deras resvanor till och från arbetet och skolan Arbets och studietider För den grupp som förvärvsarbetar eller studerar är det 51 % som svarar att startiden på morgonen är klockan Efter det är det näst vanligast, 31 %, att starttiden är klockan på morgonen. Undersökningen visar att det är vanligast att arbeta 8 timmar per dag då sluttiden för dagen harmonierar väl med starttiden på morgonen. Den största andelen, 44 %, slutar dagen klockan och den näst största andelen, 28 %, slutar klockan

11 Diagram 4: Starttid för arbete & skola Diagram 5: Sluttid för arbete & skola Resväg och frekvens av arbets/skolpendling 66 % av har 5 km eller kortare resväg till sin arbetsplats eller skola. Hur ofta de genomförs resor till och från arbetsplatserna och skolorna tydliggörs i diagram 7 här nedan. 69 % arbetar/studerar enligt en traditionell arbetsvecka, 5-7 dagar per vecka. Därefter är det 15 % som åker till sin arbetsplats/skola 2-4 dagar per vecka. Diagram 6: Avstånd till arbete & skola Diagram 7: Antal resor per vecka till arbete & skola 7

12 Val av färdsätt Det är vanligast att cykla eller åka bil till sin arbetsplats och skola under barmarksperioden. Totalt 40 % använder sig av bilen som färdsätt och 46 % cyklar. Under vinterperioden ökar andelen som promenerar samt åker bil och andelen som cyklar sjunker. Bilresenärerna har ökat till 51 %, cyklisterna minskat till 20 % och de som promenera under vintern ökat till 23 %. Det är låg andel som väljer bussen som färdsätt, detta gäller under hela året. Diagram 8: Färdsätt till arbete & skola under barmarksperioden Diagram 9: Färdsätt till arbete & skola under vinterperioden De som inte cyklar eller promenerar till arbetet/skolan säger att orsaken till detta är att avståndet är för långt samt det tar för lång tid. Det är även bekvämmare att köra bil till arbetet och en del måste ha bilen i arbetet. Väderförhållanden och snö är ibland också orsaker till att de inte cyklar eller promenerar Tillgång till parkering Det är 90 % som säger sig ha tillgång till parkering vid sin arbetsplats/skola. Avgiften på parkeringsplatserna varierar men det vanligaste, 55 %, är att det är gratis att parkera sin bil. Bland de som betalar för sin parkeringsplats varierar priset. Från att betala under 100 kronor per månad till att det kostar flera hundra kronor. Bland de som betalar för en parkeringsplats är det 10 % som betalar under 100 kr per månad och 19 % som betalar kr per månad. 8

13 Diagram 10: Tillgång till parkeringsplats vid arbete & skola Diagram 11: Kostnad för parkeringsplats per månad 3.3 Hushållens sammansättning Hushållen i urvalet består till största delen av 2 personers hushåll, det är totalt sett 38 % som svarar att deras hushåll är i den storleken. Därefter kommer 1 personers hushåll, 4 personers hushåll och 3 personers hushåll. Det är mindre vanligt med större familjer såsom 5-9 personer i ett hushåll. Diagram 12: Antal personer i hushållen Diagram 13: Bilinnehav i hushållen 3.4 Hushållens bilinnehav Det är vanligast att hushållen innehar en bil, 63 % har det. Ungefär vart femte hushåll har även en extra bil i hushållet. Det är mindre än 1 % om svarat att de inte har någon bil i hushållet. Bland de som svarat att de har leasing/tjänste/firma bil i hushållet är det 7,5 % av hushållen som har en bil och mindre än 1 % av hushållen som har två stycken. 9

14 3.5 Körkortsinnehav Körkortsinnehavet är högt. Totalt sett är det endast 10 % som inte har körkort varav det är 7 % kvinnor och 3 % män. 3.6 Tillgång till bil vid behov Alltid tillgång till bil när de behöver det har 59 % och 27 % har det nästan alltid. Det är endast 8 % som inte har tillgång till bil när de behöver det. Tillgång till personbil när det behövs? Nej 8 % Ja, sällan 5 % Ja, nästan alltid 27 % Ja, alltid 59 % Svar saknas 1 % Tabell 3: Tillgång till personbil när det behövs 3.7 Förflyttning med personbil Att använda personbil vid förflyttning gör 45 % 3-10 gånger i veckan. Därefter är det 22 % som gör förflyttningar upp till 2 gånger i veckan. De som aldrig eller sällan förflyttar sig med personbil står för 14 %. Diagram 14: Använder personbil för att förflytta sig Diagram 15: Körkortsinnehav 10

15 3.8 Cykel Cykelhjälm Bland de tillfrågade är cykelhjälmsanvändningen låg. Endast 15 % svarar att de använder cykelhjälm och 81 % säger sig aldrig göra det. Svaren skiljer sig inte så mycket åt mellan de båda könen. Bland kvinnorna är det 82 % som inte använder cykelhjälm och 86% bland männen. Diagram 16: Cykelhjälmsanvändning Diagram 17: Cykelfrekvens Cykelfrekvens På frågan om hur ofta de cyklar när de cyklar som mest under året svarade 38 % att de cyklar mellan 3-10 gånger i veckan. De som använder cykeln upp till 2 gånger i veckan står för 14 % och de som cyklar mer än 10 gånger per vecka står för 21 %. De som svarade att de sällan eller aldrig cyklar står för 25 % Tillgång till cykel Bland de tillfrågade var det totalt sett 86 % som kunde disponera en cykel i hushållet och 5 % som inte kunde det. Det var 9 % som inte svarade på frågan. Det är att 36 % av hushållen som disponerar 2 stycken cyklar, det är det vanligast. Efter två cyklar är det vanligast att ha en cykel (20 %), tre cyklar (15 %), fyra cyklar (13 %) och övriga antal 8 %. Det var 8 % som inte svarade på frågan. Diagram 18: Tillgång till cykel 11

16 3.9 Kollektivtrafik Andel bussresenärer och könsfördelning Det är 27 % som åker buss. Det är större andel kvinnor än män som åker buss. 18 % kvinnor och 8 % män av den totala mängden säger sig åka kollektivt Busskort Diagram 19: Andel bussresenärer Diagram 20: Könsfördelning bland bussresenärer Bland de som är bussresenärer är det 162 stycken som säger sig ha tillgång till busskort och 204 stycken som betalar kontant på bussen. Bland icke bussresenärerna är det 7 stycken som har tillgång till busskort men som inte åker buss. Har INTE tillgång till busskort Har tillgång till busskort Icke bussresenär Bussresenär Tabell 4: Tillgång till busskort Bland de som har uppgett vilket busskort de har tillgång till visar det sig att det är vanligast att ha rabattkort och därefter periodkort, båda på lokaltrafiken. 12

17 Periodkort Lokaltrafiken Periodkort Länstrafiken Rabattkort Lokaltrafiken Rabattkort Länstrafiken Annat kort Icke bussresenär Bussresenär Tabell 5: Antal busskort Bussfrekvens Det är låg frekvens av bussåkning, den stora andelen åker sällan buss. Bland de som säger sig åka buss är det endast 5 % som åker mer än 10 gånger i veckan. Den stora andelen, 62 %, säger sig åka mer sällan. Mer sällan Åker upp till 2 ggr/v Åker 3-10 ggr/v Åker mer än 10 ggr/v Icke bussresenär 128 st 3 st 0 st 1 st Bussresenär 225 st 60 st 61 st 17 st Tabell 6: Bussfrekvens Varför åker man inte buss? Orsaken till att de inte åker buss är många. 56 % har annan orsak än de orsakerna som föreslagits. I de öppna svaren svarar många att de inte åker buss på grund av bekvämlighet, det är enklare att köra bil. Många har nära till arbete och andra platser, de cyklar eller går hellre. Flera behöver bilen i arbetet och kör då även bil till arbetsplatsen. Bland de redan föreslagna orsakerna är det biljettpriset som styr 14 % att inte åka buss och 8 % anser att det är tidtabellensom gör att de inte åker. Diagram 21: Orsak till att inte åka buss 13

18 Morot till ökad bussfrekvens På frågan vad som skulle få de att åka mera buss är det varierande svar. Men de flesta svarar att det ska passa arbetstiderna bättre, tätare avgångar samt kväll och helgtrafik. Många önskar att det vore billigare eller gratis att åka buss. Flera anser inte att det finns någonting som skulle göra att de skulle börja åka buss samtidigt som en del skulle kunna tänka sig att börja åka buss om det var längre sträcka till arbetet Inköpsresor för dagligvaror Inköps av daglig varor genomförs av 48 % mellan 2-4 dagar per vecka. Därefter är det 33 % som genomför inköpsresor 1 dag per vecka. Färdsättet varierar beroende på årstid. Under barmarksperioden väljer 66 % att köra bil och 25 % cyklar till affärerna. Under vinterperioden väljer fler att Diagram 22: Frekvens av inköpsresor åka bil och det är 80 % som gör det. Cyklisterna minskar under vinterperioden och det är 7 % som cyklar för att göra inköpsresor för daglig varor. De andra färdsätten är väldigt lika under båda perioderna av året. Diagram 23: Färdsätt vid inköpsresor under vinterperioden Diagram 24: Färdsätt vid inköpsresor under barmarksperioden 14

19 3.11 Nya gång- och cykelvägar i Skellefteå Gång- och cykelväg mellan Anderstorp och Stackgrönnan Trafikverket har byggt en ny gång- och cykelväg mellan Anderstorp och Stackgrönnan under Det är bra kännedom om den då 89 % visste att den fanns. På frågan om den nya gång- och cykelvägen skulle öka cykelfrekvensen var det 69 % som inte ansåg att de skulle cyklar mera tack vare att den nya vägen fanns och 27 % svarade att de skulle börja cykla mera. Diagram 25: Kännedom om ny gång- och cykelväg Diagram 26: Nyttjande av ny gång- och cykelväg Gång- och cykelbro över Skellefteå älven öster om E4:an Skellefteå kommun bygger en ny gång- och cykelbro över Skellefteå älven öster om E4:an och den beräknas bli invigd under sommaren Det är 93% som kände till att den ska byggas. 45 % tror att den nya bron kommer att göra att de kommer att cyklar mer. 48 % tror inte att bron påverkar deras cyklade. Tabell 27: Kännedom om ny gång- och cykelbro Tabell 28: Nyttjande av ny gång- och cykelbro 15

20 4 Slutsatser Gratis p-platser, bra eller dålig? Bilberoendet i Skellefteå beror till stor del på de låga kostnader som man betalar för sin parkeringplats på arbetet eller skolan där nio av tio har tillgång till en parkeringsplats. Lite drygt än varannan person har gratis parkeringsplats och 10 % betalar under 100 kronor i månaden. Eftersom många bilister inte ser bilens verkliga kostnader blir kostnaden för att åka buss tydligare än en parkeringsplats som kanske kostar bråkdelen av månadskostnaden för parkeringsplatsen. Bland de som har gratis parkeringsplats är det 60 % som väljer att köra bil under barmarksperioden och 75 % fortsätter även med det under vinterperioden. De bilister som väljer att köra bil mindre under barmarksperioden väljer då istället att cykla som färdsätt. Har avståndet till arbetsplatsen och skolan någon betydelse? Sju av tio säger sig ha 5 km eller kortare till sitt arbete eller skola. En stor andel av dessa tar bilen till arbetet eller skolan. Förutsättningarna för att påverka dessa att välja hållbara färdsätt som att gå eller cykla är därför stora. Under vinterperioden är det hälften som tar bilen till arbetet och det är 20% som cyklar, 23 % som promenerar och 5 % som åker buss. Under barmarksperioden ökar cyklisterna till 46 % och de som promenerar minskar till 9 %. Dock är det fortfarande var fjärde som väljer att köra bil till arbetet. Bland de som går när det är barmark, är det åtta av tio som fortsätter att promenera även under vintern. Avståndet till arbetet/skolan verkar vara avgörande för att man väljer att gå under hela året, då 85 % har mindre än 4 km till sin arbetsplats/skola. De som cyklar när det är barmark är mer benägna att välja andra färdmedel under vintern. I den här gruppen är det 40 % som fortsätter att cyklar under vintern, 30 % börjar promenera, 25 % kör bil och 5 % åker buss eller annat färdmedel. Könsfördelningen bland barmarkscyklisterna är lite ojämn då det är 65 % kvinnor och 35 % män. 16

21 Piska eller morot? När det är barmark cyklar den största delen till arbetet och skolan. Vad är det som gör att de inte fortsätter under vinterperioden och hur ska man göra för att få de att fortsätta? Påverkansåtgärder såsom information och morötter skulle kunna få fler att fortsätta det hållbara resandet såsom cykla eller promenad under vinterperioden istället för att ta bilen. Det är viktigt att visa på tidsåtgången då många anser att det tar för lång tid att ta sig fram via gång eller cykel. Många beskriver det som tidsödande och jobbigt att cykla. Arbetsgivarens inställning till hur de ser på kostnaden för en parkeringsplats kan få en stor inverkan på hur anställda tar sig till och från jobbet. Varför ska jag gå, cykla eller ta bussen även om jag skulle kunna det om parkeringsplatsen är gratis? Morötterna skulle behöva kompletteras med piskor, där en väg kan vara att Trafikverket eller kommunen tar en dialog med större arbetsgivare om parkeringsplatsens vara eller inte vara. Samt visa på vilka alternativ som finns som bidrar till ett hållbart resande till och från arbetet. Prioriterat vägunderhåll på gång- och cykelvägar är viktigt. En bilist som kör i lite snömodd blir inte svettigare än när vägen är fint plogad. För en cyklist som cyklar i lite snömodd kan detta bli avgörande som gör att man väljer bort cykeln. Kvaliten på snöröjningen är oerhört viktig för att få folk att cykla även på vintern. Blande de som cyklar som mest under året är det var fjärde person som cyklar 3-10 gånger i veckan och var femte som cyklar mer än 10 gånger i veckan. Denna grupp har förutsättningarna för att cykla oftare än de 25 % som säger sig sällan eller aldrig cykla. Det kan vara svårt att få alla att börja cykla eller gå till jobbet men buss är ett alternativ för många bilister. De flesta har arbetstider mellan klockan Detta ger bra förutsättningar för en bra busstrafik som måste utgå från en hög turtäthet och raka linjesträckningar för att bussen ska bli ett alternativ till bilen för arbetsresor. En viktig sak i påverkansarbetet är att få fler att använda cykelhjälm då endast 15 % säger sig använda cykelhjälm när de cyklar. Orsakerna till att inte använda cykelhjälm kan vara många och varierar mellan olika personer. Många anser sig inte behöva cykelhjälm på grund av att de cyklar så sällan eller att de är vana cyklister. Andra tycker inte att det är snyggt att använda hjälm och att det är en onödig kostnad. Olyckor när det skulle vara bra med en cykelhjälm händer andra, inte mig! Var sjunde person som kör bil är man och var tredje kvinna. Däremot är åldersfördelningen väldigt varierande, det går inte att plocka ut någon viss årsgrupp utan alla är respresenterade. Men män är den grupp som bör öppna ögonen för andra mer hållbara färdsätt. Många kvinnor ser redan alternativen idag och väljer att variera sig mer i sina färdsätt än vad männen gör. 17

22 Har alla tillgång till bil? De flesta har tillgång till bil när de behöver. 59 % säger sig alltid ha tillgång till bil när de behöver det och 27 % säger sig nästan alltid ha det. De som nästan alltid har tillgång till bil och de som sällan har det är den målgrupp där man kan få de största förändringarna mot andra alterntiv till bilen. Hushållen i bostadsområdena har bra tillgång till bil, det är endast 1 % som inte säger sig ha någon bil. I 63 % av hushållen finns det en bil och 19 % har två stycken. För många hushåll så är extra bilen mindre i trafik än den andra. Får man hushållen att se andra transportslag som alternativ och visa på både de ekonomiska fördelarna och hälsovinsterna med att cykla eller gå istället för att ha en extra bil kan många överväga att sälja andra bilen. Inköpsresor för daglig varor Inköpsresorna för daglig varor genomförs under vinterperioden med färdsättet bil av 80 % och 66 % under sommaren. Cyklisterna är mest aktiva under sommaren då 25 % cyklar till affären jämfört med bara 7 % under vintern. Cyklisterna väljer under vinterperioden att köra bil till affären istället för att cykla. De som promenerar gör inte så stora skillnader under året jämfört med de som cyklar och kör bil. Inköpsresor är en resa som de flesta genomför med bil och det är svårt att ändra på detta. Externhandelsområden gör att man måste ha bil för att göra många av sina inköp. Att dessa områden också planeras för att folk ska kunna cykla eller ta bussen är viktiga delar för att minska biltrafiken. Vilken effekt får den nya cykelbron? Många känner till de två nya gång- och cykelvägarna i Skellefteå. Den nya gångoch cykelvägen mellan Anderstorp och Stackgrönnan känner 89 % till. Däremot är det få som tror att de kommer att nyttja den. Endast 27 % tror att den nya vägen gör att de kommer cykla mer. Trafikanterna som använder sig av denna gång- och cykelväg har olika resmål men det är främst olika utflyktsmål, motion och till viss del arbetspendling från Stackgrönnan. Den nya gång- och cykelbro som byggs över Skellefteåälven öster om E4:an känner 9 av 10 till. Här är det dock fler som tror att de kommer att nyttja bron. 45 % tror att den nya bron gör att de kommer cykla mer. Gång- och cykelbron knyter ihop båda sidor om älven. Många uppskattar att inte behöva åka jämnsides med den trafikerade E4:an. De som kommer att använda sig av den nya bron har främst dessa resmål i sikte; motionera broarna runt, in till centrum för shopping, hälsa på vänner samt till arbetet. Hur vägvisning är till bron och information om den, är viktigt för att påverka att fler Skellefteåbor upptäcker hur mycket kortare det blir för gående och cyklister. 18

23 Trafikverket, Luleå. Besöksadress: Sundsbacken 2-4. Telefon: , Texttelefon:

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen 2010-02-26 Renare stadsluft Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 En resvaneundersökning för Skelleftedalen, Skellefteå

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning Guide Att genomföra en resvaneundersökning Varför genomföra en resvaneundersökning? En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten

Läs mer

Innehåll Innehåll 3. Allmänt om undersökningen 5. Sammanfattning 5. 1. Bakgrund 6. 2. Resultatredovisning 8. 3. Avslutning 22

Innehåll Innehåll 3. Allmänt om undersökningen 5. Sammanfattning 5. 1. Bakgrund 6. 2. Resultatredovisning 8. 3. Avslutning 22 3 Innehåll Innehåll 3 Allmänt om undersökningen 5 Sammanfattning 5 1. Bakgrund 6 1.1 SYFTE 6 1.2 METOD 6 1.3 METODKRITIK 6 1.4 BORTFALL 7 1.5 REDOVISNINGSPRINCIPER 7 2. Resultatredovisning 8 2.1 BAKGRUNDSFRÅGOR

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen Trängselskatt Backa Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Primärområden - SDN Norra Folkmängd 2012 Backa Brunnsbo Skogome Skälltorp 7 592 6 444 2 549 8 488 Säve Rödbo Kärra Tuve

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Trafik i Skövde. A1 Är du? 1 kvinna 2 man. A2 Din ålder är år. A4 I vilken typ av bostad bor du? (Kryssa för ett alternativ)

Trafik i Skövde. A1 Är du? 1 kvinna 2 man. A2 Din ålder är år. A4 I vilken typ av bostad bor du? (Kryssa för ett alternativ) Trafik i Skövde Resvaneundersökning Skövde kommun A Först några frågor om dig själv A1 Är du? 1 kvinna 2 man A2 Din ålder är år A3 Hur många personer är ni i ditt hushåll? (Räkna även med dig själv) st

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Transportforum 10-11 Januari 2007 Linköping

Transportforum 10-11 Januari 2007 Linköping Transportforum 10-11 Januari 2007 Linköping En vanlig vardag cyklar ungefär 3100 personer över Göta Älvbron i Göteborg. Tänk dig att de skulle ta var sin bil istället. Bilköerna skulle förlängas med drygt

Läs mer

RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA

RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA Resvaneundersökning i Örebro kommun och i Kumla kommun hösten 2011 Rapport 2011-12-16 RAPPORT Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 92139, 120 08 Stockholm Telefon:070 696

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Resvaneundersökning - ett fundament för att utforma effektiva åtgärder

Resvaneundersökning - ett fundament för att utforma effektiva åtgärder Resvaneundersökning - ett fundament för att utforma effektiva åtgärder Vi planerare har en uppgift Lena Smidfelt Rosqvist Trivector Traffic AB Domus Anders Tecknare Visionen Åtgärda upplevda brister i

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet?

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? Enkät 2 Testresenär Namn: Vad har du för sysselsättningsgrad? 100 % 75 % 50 % 25 % Annat Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? 20-22 dagar/månad 16-19 dagar/månad 12-15 dagar/månad

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström MAXSUMO Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011 Av: Ida Lundström Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet.

Läs mer

Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar

Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar Fokusområde nr 3: Arbetsplatser i tätorter Projektledare Johan Raustorp Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55 60 Email:

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Testresenär Startmöte höst 2013. Page 1

Testresenär Startmöte höst 2013. Page 1 Testresenär Startmöte höst 2013 Page 1 Testresenär höst 2013 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat NÅGRA FRÅGOR OM DIG 1. Du är? Man Kvinna 2. Födelseår? 19 3. Hur många personer finns i ditt hushåll? Vuxna (räkna med dig själv) Barn under 18 år 4. Har du körkort för bil? Ja Nej 5. Hur många personbilar

Läs mer

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Problem och syfte Resandet har ökat och med det koldioxidutsläppet som bidrar till växthuseffekten.

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 2013

RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 2013 RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 1 RAPPORT 14-9-5 DOKUMENTINFORMATION Titel: Resvaneundersökning i Malmö 1 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare: Dokumenthistorik: Version.1 1. 1.1 1. Charlotte Wahl och

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 1. Hur har du upplevt det att vara vintercyklist? Kommentera gärna. Mycket positivt Positivt Varken positivt eller negativt Negativt Mycket negativt Fritextsvar: Mycket

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun

RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun Under våren 2012 genomförde Vectura, på uppdrag av Halmstads kommun, en resvaneundersökning (RVU 12) för att för att kartlägga kommuninnevånarnas

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 GENOMFÖRANDE... 4 BAKGRUNDSVARIABLER... 5 RESULTAT...

Läs mer

Cykling och gående vid större vägar

Cykling och gående vid större vägar FORSKNINGSRAPPORT Cykling och gående vid större vägar Resultat av enkät Sebastian Arnehed, Charlotta Johansson Slutlig version ISSN: 1402-1528 ISBN 98-91-439-396-5 Luleå 2012 www.ltu.se FÖRORD Denna rapport

Läs mer

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen RVU Sverige Den nationella resvaneundersökningen Mats Wiklund Andreas Holmström mats.wiklund@trafa.se andreas.holmstrom@trafa.se Innehåll Bakgrund Upplägg och frågor Mätdagsundersökning Långväga resor

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA BILD FRÅN BROMÖLLA Stockholm 2005-11-08 SWECO VBB AB Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 62 10 2005-11-08

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Kollektivtrafik i Mariehamn våren En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Kollektivtrafik i Mariehamn våren En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn Urval och bortfall 1022 i urvalet Datainsamling från den

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

TNS Sifo. Uppföljande konverteringsstudie 2015 Hur öka andelen cyklister? Av Christina Karlsson

TNS Sifo. Uppföljande konverteringsstudie 2015 Hur öka andelen cyklister? Av Christina Karlsson Uppföljande konverteringsstudie 0 Hur öka andelen cyklister? Av Christina Karlsson christina.karlsson@tns-sifo.se 0709 69 66 Nov 6, 0 Innehåll Introduktion Bakgrund Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvaneundersökningen Resvaneundersökningen, RVU har genomförts i samverkan mellan Göteborgs Stad Trafikkontoret, Vägverket och Västtrafik. Det är en undersökning

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

RAPPORT 2012:107 VERSION 1.0. Resvanor i Gävle 2012

RAPPORT 2012:107 VERSION 1.0. Resvanor i Gävle 2012 RAPPORT 2012:107 VERSION 1.0 Resvanor i Gävle 2012 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Gävle 2012 Serie nr: 2012:107 Projektnr: 12152 Författare: Kvalitetsgranskning Beställare: Anja Quester, Lovisa

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning Resvanor i Sundsvall Resultat från resvaneundersökning 2016 Resvaneundersökning 2016 1 ± Liden Indal Omland Kovland Sundsbruk Stöde Nedansjö Tätortsområde Sundsvall Matfors Lucksta Kvissleby Njurundabommen

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006 Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Ipsos, 23 januari 2006 Bakgrund och syfte Syfte: att genomföra en mindre underhandsstudie för att inhämta kunskap, om TEMP-kontorets

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson Trivector Traffic (Stockholm) Resvaneundersökning (RVU) Enda sättet att mäta andel! Kräver tillräckligt antal svar på lokal nivå för

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Handläggare RAPPORT Datum Björn Strimfors 2014-11-10 På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Projekt- och exploateringsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Testresenärsprojektet i Riksten 2017

Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Bakgrund Under maj månad 2017 genomfördes ett testresenärsprojekt i Riksten. Testresenärsprojektet är en aktivitet inom utvecklingsprogrammet för Tullinge. Ett av målen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tidsjämförelse mellan buss-bil och cykel-bil. Alexander Iwanowski 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Tidsjämförelse mellan buss-bil och cykel-bil. Alexander Iwanowski 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Tidsjämförelse mellan buss-bil och cykel-bil Alexander Iwanowski 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Alexander

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Härnösands Gymnasium, TETD08

Härnösands Gymnasium, TETD08 Utgångspunkt Vid festivaldagen fick alla deltagande klasser uppgiften: Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter, som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt..

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/ Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/175.441 HANDLÄGGARE Per Francke, Nicklas Lord Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Gatu- och trafikavdelningen 3 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer