Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel 16 Syn på sjukvård 19 Sjukvårdens resurser 22 Åtgärd vid brist på sjukvårdens resurser 25 Patient- eller brukarförening 28 Förbättringar inom hälso- och sjukvård 31 Delaktighet i beslutsfattande 34 Samtal mellan beslutsfattare och medborgare 39 Medborgarinflytande på vård 48 Bilagor Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 1

3 Sammanfattning En majoritet av medborgarna vill ha mer gemensamma utgifter 61 procent av medborgarna uppger att de gemensamma utgifterna för hälso- och sjukvården bör öka. 79 procent anser inte att patienterna ska betala mer i vården. 45 procent anser att fler hjälpmedel bör betalas av gemensamma skattemedel. Andelen som både vill att gemensamma utgifter ska öka och att hjälpmedel ska betalas av gemensamma skattemedel ökar signifikant med ålder. Medborgarna tror inte att sjukvårdens resurser är tillräckliga En klar majoritet tror att sjukvårdens resurser inte är tillräckliga. Om sjukvårdens resurser inte skulle räcka till anser 46 procent av medborgarna i första hand att inkomstskatten ska höjas, 34 procent att sjukvården ska upphöra med vissa mindre motiverade behandlingar och 20 procent att patienterna ska bidra själva i form av avgifter eller försäkringar. En majoritet anser att det skrivs ut för mycket läkemedel 61 procent anser att det skrivs ut för mycket läkemedel, andelen med den åsikten ökar med åldern. Tillgänglighet viktigaste förbättringsområde inom hälso- och sjukvård Medborgarna uppger att tillgänglighet är allra viktigaste förbättringsområdet inom hälso- och sjukvård. Även kontinuitet och vårdens resultat har flertalet angett som viktiga förbättringsområden. Medborgarinflytande inom vården viktigt Överlag anser medborgarna att vårdinflytande är viktigt. Särskilt viktigt är det att bli lyssnad på och tagen på allvar samt att enkelt kunna komma i kontakt med vården. Medborgarna anser även att det är viktigt att få tillgång till lättförståelig information om de alternativ som diskuteras för att hantera de gemensamma resurserna inom vården. Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 2

4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling inom regionen. Regionen har beslutat inrätta en e-panel samt genomföra regelbundna medborgarenkäter som en del i arbetet med medborgardialog. Denna undersökning, kallad Skånepanelen, utgör den första av återkommande medborgarenkäter via webbpanel. Planen är att Skånepanelen ska genomföras några gånger per år. Syftet med studien är att undersöka medborgarnas attityder till sjukvården i Skåne. Resultaten kommer att kunna användas som en del av olika beslutsunderlag. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden november-december 2013 av CMA Research AB. För mer info gå till Projektledare på CMA: Henrik Brandes. Analysen har genomförts av Josefine Nilsson och Theres Sjölin. Kontaktpersoner på Region Skåne: Tamas Krizsan och Johan Lidmark. Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 3

5 Fakta om undersökningen Metod Undersökningen har främst genomförts via webben (3 respondenter har genomfört undersökningen via telefonintervju med anledning av att dessa inte har möjlighet att besvara undersökningar via webben). Två påminnelser skickades ut via e-post. Målgruppen för undersökningen är personer bosatta i Region Skåne som är 16 år eller äldre. Urvalet är taget från Skånepanelen*. Uppnådd svarsfrekvens: 87 procent (3 660 utskick, 52 felaktiga adresser, fullständiga svar och 57 delvis besvarade) Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS. Resultatet har viktats på ålder, kön och region för att spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i Region Skåne avseende dessa faktorer. Då statistiskt signifikanta skillnader finns mellan grupper (kön, ålder, sysselsättning, utbildningsnivå, region) redovisas dessa i tabellform. Enkät Enkäten består av 14 frågeställningar om sjukvården och politiken i Skåne. Förutom dessa frågor har respondenterna även fått svara på ett antal bakgrundsfrågor. Felmarginaler i resultaten presenteras för respektive frågeställning. * Region Skånes webbpanel. Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 4

6 Fakta om respondenterna Kön Antal Andel Man % Kvinna % Vill ej uppge 2 0,1% Ålder Antal Andel år 137 4% år % år % år % 80 år eller äldre 35 1% Sysselsättning Antal Andel Förvärvsarbetande/anställd % Egen företagare 224 7% Studerande 126 4% Pensionär % Långtidssjukskriven 28 1% Tjänstledig eller föräldraledig 52 2% Arbetssökande 68 2% Hemarbetande, sköter hushållet 14 0,4% Annat 33 1% Utbildningsnivå Antal Andel Grundskola eller motsvarande % Gymnasium eller motsvarande % Universitet/högskola % Ingen avslutad utbildning 4 0,1% Region Antal Andel Nordost % Nordväst % Sydost % Sydväst % * Notera att resultatet i tabellerna är oviktade. Undersökningsresultaten i rapporten har viktats med avseende på ålder, kön och region. Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 5

7

8 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård Majoriteten av medborgarna anser att de gemensamma utgifterna för hälso- och sjukvård bör öka, medan knappt en tiondel anser att de bör minska. Anser du att våra gemensamma utgifter för hälso- och sjukvården bör öka, minska eller vara som idag? Felmarginal Bör öka 61% 1,7% Bör vara som idag 32% Bör minska 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 7

9 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Män anser i signifikant högre grad än kvinnor att de gemensamma utgifterna för hälso- och sjukvården bör minska. En signifikant större andel av de äldsta medborgarna (80+) anser att de gemensamma utgifterna bör öka jämfört med övriga åldersgrupper. Andelen som uppger att de gemensamma utgifterna bör minska minskar signifikant med åldern. Det finns inga signifikanta skillnader i hur de gemensamma utgifterna för hälso- och sjukvården bör vara, baserat på utbildningsnivå. Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Anser du att våra gemensamma utgifter för hälso- och sjukvården bör öka, minska eller vara som idag? Bör öka 60% 62% 49% 62% 63% 63% 69% 60% 59% 62% Bör vara som idag 31% 33% 37% 31% 30% 32% 28% 34% 33% 31% Bör minska 9% 6% 14% 7% 7% 5% 3% 6% 9% 7% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 8

10 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård Jämförelser per sysselsättning och region Medborgare som är tjänstlediga eller föräldralediga uppger i signifikant högre grad att de gemensamma utgifterna bör öka jämfört med personer med annan sysselsättningsform. En signifikant större andel av arbetssökande anser att de gemensamma utgifterna bör minska eller vara som de är idag än personer med annan sysselsättningsform. Medborgare som bor i region Sydväst uppger i signifikant högre grad att de gemensamma utgifterna bör öka jämfört region Sydost och Nordväst. Sydväst Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Hemarb. Anser du att våra gemensamma utgifter för hälso- och sjukvården bör öka, minska eller vara som idag? Bör öka 62% 53% 59% 63% 53% 74% 31% 61% 58% 57% 54% 65% Bör vara som idag 31% 33% 30% 31% 39% 25% 53% 29% 35% 34% 36% 29% Bör minska 6% 14% 12% 5% 8% 1% 16% 11% 7% 9% 10% 6% Region Tjänst- el. föräldraledig Arbetssökande Nordost Nordväst Sydost Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 9

11 Syn på patientkostnad En klar majoritet av medborgarna anser att patienterna inte ska betala mer i vården. Felmarginal Bör patienterna betala mer i vården? ,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 10

12 Syn på patientkostnad Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Män anser i signifikant större utsträckning än kvinnor att patienterna bör betala mer i vården. Yngre medborgare uppger i signifikant lägre grad att patienterna bör betala mer i vården, jämfört med övriga åldersgrupper. Personer med högskoleutbildning anser i signifikant högre grad att patienterna bör betala mer i vården än medborgare med lägre utbildningsnivå. Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Bör patienterna betala mer i vården? Ja 26% 16% 11% 19% 26% 25% 21% 16% 16% 25% Nej 74% 84% 89% 81% 74% 75% 79% 84% 84% 75% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 11

13 Syn på patientkostnad Jämförelser per sysselsättning och region Egenföretagare anser i signifikant högre grad att patienterna bör betala mer i vården än personer med annan sysselsättningsform. Medborgare som är tjänstlediga/föräldralediga eller studerar uppger i lägst grad att patienterna bör betala mer i vården. Det finns inga signifikanta skillnader i vad medborgarna anser om huruvida patienterna ska betala mer i vården, baserat på region. Sydväst Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Hemarb. Bör patienterna betala mer i vården? Ja 22% 32% 9% 23% 15% 5% 14% 19% 21% 22% 20% 20% Nej 78% 68% 91% 77% 85% 95% 86% 81% 79% 78% 80% 80% Region Tjänst- el. föräldraledig Arbetssökande Nordost Nordväst Sydost Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 12

14 Hjälpmedel 45 procent av medborgarna anser att fler hjälpmedel bör betalas av gemensamma skattemedel, 34 procent tycker att det bör vara som idag medan en tiondel anger att fler hjälpmedel bör betalas av den enskilde. Notera att en relativt hög andel inte tagit ställning till denna fråga. Idag subventioneras vissa hjälpmedel som hörapparater, medan du t ex får betala glasögon själv. Vilket av följande alternativ föredrar du? Fler hjälpmedel bör betalas av gemensamma skattemedel 45% Felmarginal 1,9% Det bör vara som det är idag 34% Fler hjälpmedel bör betalas av den enskilde Vet inte/osäker 9% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 13

15 Hjälpmedel Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Kvinnor anser i signifikant högre grad fler hjälpmedel bör betalas av gemensamma skattemedel, medan män uppger i signifikant högre att det bör vara som det är idag eller att fler hjälpmedel bör betalas av den enskilde. De äldre medborgarna (65-79 år och 80+) anser i signifikant högre grad att fler hjälpmedel bör betalas av gemensamma skattemedel jämfört med medborgare mellan år. En signifikant större andel av medborgare med grundskoleutbildning anser att fler hjälpmedel bör betalas av gemensamma skattemedel jämfört med personer med gymnasie- eller högskoleutbildning. Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Idag subventioneras vissa hjälpmedel som hörapparater, medan du t ex får betala glasögon själv. Vilk et av följande alternativ föredrar du? Fler hjälpmedel bör betalas av 41% 49% 44% 41% 46% 48% 54% 57% 47% 41% gemensamma skattemedel Det bör vara som det är idag 37% 30% 29% 36% 34% 34% 31% 23% 33% 36% Fler hjälpmedel bör betalas av den enskilde 11% 8% 9% 10% 10% 8% 7% 6% 7% 11% Vet inte/osäker 11% 13% 18% 13% 10% 10% 8% 14% 12% 12% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 14

16 Hjälpmedel Jämförelser per sysselsättning och region Långtidssjukskrivna medborgare uppger i signifikant högre grad att fler hjälpmedel bör betalas av gemensamma skattemedel än personer med annan sysselsättningsform. Egenföretagare anser i signifikant högre grad att fler hjälpmedel bör betalas av den enskilde än personer med annan sysselsättningsform. Det finns inga signifikanta skillnader i vad medborgarna anser om hjälpmedel, baserat på region. Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Tjänst- el. föräldraledig Hemarb. Idag subventioneras vissa hjälpmedel som hörapparater, medan du t ex får betala glasögon själv. Vilk et av följande alternativ föredrar du? Fler hjälpmedel bör betalas av 42% 36% 48% 51% 72% 34% 54% 49% 45% 45% 53% 44% gemensamma skattemedel Det bör vara som det är idag 35% 36% 34% 32% 13% 47% 17% 24% 35% 35% 29% 33% Region Nordost Nordväst Sydost Sydväst Fler hjälpmedel bör betalas av den enskilde 11% 15% 4% 7% 0% 6% 13% 0% 8% 10% 9% 9% Vet inte/osäker 12% 13% 15% 10% 15% 13% 16% 27% 11% 11% 9% 13% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 15

17 Utskrift av läkemedel Majoriteten av medborgarna anser att för mycket läkemedel skrivs ut idag, endast ett fåtal uppger att det skrivs ut för lite läkemedel. Notera att en hög andel inte kan ta ställning till denna fråga. Hur mycket läkemedel skrivs det ut idag? För mycket läkemedel 62% Felmarginal 2,0% Lagom mycket 13% För lite läkemedel 1% Vet Inte/osäker 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 16

18 Utskrift av läkemedel Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Män anser i signifikant högre grad än kvinnor att det skrivs ut för lite läkemedel. De äldsta medborgarna (80+) uppger i signifikant större utsträckning att för mycket läkemedel skrivs ut idag jämfört med övriga åldersgrupper. Medborgare mellan år och år är signifikant mest osäkra på hur mycket läkemedel som skrivs ut idag jämfört med övriga åldersgrupper. Medborgare med grundskoleutbildning anser i signifikant högre grad att det skrivs ut för mycket läkemedel idag jämfört med personer med gymnasieeller högskoleutbildning. Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Hur mycket läkemedel skrivs det ut idag? För mycket läkemedel 61% 63% 56% 56% 64% 64% 92% 72% 57% 63% Lagom mycket 14% 12% 13% 14% 13% 14% 4% 10% 13% 13% För lite läkemedel 2% 1% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 2% 1% Vet Inte/osäker 23% 25% 29% 28% 23% 22% 3% 18% 27% 23% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 17

19 Utskrift av läkemedel Jämförelser per sysselsättning och region Pensionärer och egenföretagare uppger i signifikant högre grad att för mycket läkemedel skrivs ut idag än förvärvsarbetare samt studenter. Förvärvsarbetare är i signifikant högre grad osäkra på hur mycket läkemedel som skrivs ut idag än egen företagare, studenter och pensionärer. En signifikant större andel av medborgare som bor i region Sydväst uppger att det skrivs ut lagom mycket läkemedel idag jämfört med region Nordväst. Sydväst Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Hemarb. Hur mycket läkemedel skrivs det ut idag? För mycket läkemedel 58% 73% 56% 71% 54% 55% 64% 70% 65% 64% 63% 60% Lagom mycket 14% 10% 12% 12% 31% 14% 8% 0% 11% 11% 11% 15% För lite läkemedel 2% 3% 1% 0% 0% 3% 1% 0% 1% 2% 0% 1% Vet Inte/osäker 26% 14% 31% 17% 16% 28% 27% 30% 23% 24% 26% 24% Region Tjänst- el. föräldraledig Arbetssökande Nordost Nordväst Sydost Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 18

20

21 Syn på sjukvård Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Kvinnor anser i signifikant högre grad än män att sjukvården alltid ska erbjuda bästa tänkbara vård samt att allmänheten alltid ska ha rätt till sjukvård. De äldsta medborgarna (80+) uppger i signifikant högre utsträckning att sjukvården alltid ska erbjuda bästa tänkbara vård jämfört med övriga åldersgrupper. Andelen som anser att allmänheten alltid ska ha rätt till sjukvård minskar signifikant med åldern. Andelen som uppger att sjukvården alltid ska erbjuda bästa tänkbara vård minskar signifikant med utbildningsnivå. Högskoleutbildade anser i signifikant lägre grad att allmänheten alltid ska ha rätt till sjukvård jämfört med medborgare med grundskoleeller gymnasieutbildning. Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Bör sjukvården alltid erbjuda bästa tänkbara vård, oavsett vad det kostar? Ja 70% 80% 73% 71% 77% 79% 86% 85% 80% 71% Nej 21% 11% 15% 19% 17% 11% 8% 9% 11% 20% Vet ej/osäker 9% 9% 12% 10% 7% 10% 6% 5% 9% 10% Bör allmänheten alltid ha rätt till sjuk vård, oavsett hur lindriga besvären är? Ja 50% 59% 75% 54% 52% 50% 29% 61% 65% 47% Nej 42% 31% 22% 36% 39% 38% 57% 27% 27% 44% Vet ej/osäker 8% 10% 3% 10% 9% 12% 14% 12% 8% 9% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 20

22 Syn på sjukvård Jämförelser per sysselsättning och region Medborgarna som är långtidssjukskrivna har i signifikant högre grad angett att sjukvården alltid ska erbjuda bästa tänkbara vård än personer med annan sysselsättningsform. En signifikant större andel av långtidssjukskrivna uppger att allmänheten alltid bör ha rätt till sjukvård än personer med annan sysselsättningsform. Medborgare som bor i region Nordost anser i signifikant högre grad att sjukvården alltid bör erbjuda bästa tänkbara vård än region Sydväst. En signifikant högre andel av personerna boende i region Sydväst uppger att allmänheten inte alltid ska ha rätt till sjukvård jämfört med region Nordost och Nordväst. Sydväst Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Hemarb. Bör sjukvården alltid erbjuda bästa tänkbara vård, oavsett vad det kostar? Ja 75% 71% 65% 81% 99% 64% 77% 82% 80% 76% 78% 73% Nej 17% 20% 19% 10% 0% 27% 13% 7% 12% 14% 12% 18% Vet ej/osäker 7% 10% 16% 9% 1% 9% 11% 11% 9% 10% 10% 9% Bör allmänheten alltid ha rätt till sjuk vård, oavsett hur lindriga besvären är? Ja 52% 54% 72% 47% 77% 69% 69% 75% 59% 57% 54% 52% Nej 38% 40% 24% 41% 14% 24% 23% 20% 31% 33% 37% 39% Vet ej/osäker 10% 6% 4% 11% 9% 7% 8% 5% 10% 10% 9% 9% Region Tjänst- el. föräldraledig Arbetssökande Nordost Nordväst Sydost Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 21

23

24 Sjukvårdens resurser Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Män tror i signifikant högre grad att sjukvårdens resurser är tillräckliga för att tillgodose alla sjukvårdsbehov och erbjuda alla patienter bästa tänkbara vård. Andelen som tror att sjukvårdens resurser är tillräckliga för att erbjuda alla patienter bästa tänkbara vård ökar signifikant med åldern. Medborgare med gymnasieutbildning tror i signifikant lägre grad att sjukvårdens resurser är tillräckliga för att tillgodose alla sjukvårdsbehov och erbjuda alla patienter bästa tänkbara vård än personer med grundskole- eller högskoleutbildning. Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Tror du att sjuk vårdens nuvarande resurser räck er till för att tillgodose alla sjuk vårdsbehov? Ja 17% 8% 5% 12% 15% 18% 9% 14% 9% 14% Nej 78% 88% 88% 85% 82% 76% 83% 80% 85% 82% Vet ej/osäker 5% 4% 7% 4% 3% 7% 8% 6% 6% 4% Tror du att sjukvårdens resurser räcker till för att erbjuda alla patienter bästa tänkbara vård? Ja 14% 7% 1% 10% 12% 16% 16% 14% 8% 12% Nej 82% 88% 96% 86% 85% 77% 75% 81% 88% 84% Vet ej/osäker 4% 4% 2% 4% 3% 7% 9% 5% 4% 4% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 23

25 Sjukvårdens resurser Jämförelser per sysselsättning och region En signifikant högre andel av egen företagare och hemarbetande tror att sjukvårdens nuvarande resurser räcker till för att tillgodose alla sjukvårdsbehov än personer med annan sysselsättningsform. Tjänstlediga/föräldralediga och arbetssökande tror i signifikant högre utsträckning att sjukvårdens resurser inte räcker till för att erbjuda alla patienter bästa tänkbara vård jämfört med förvärvsarbetare, egen företagare, pensionärer samt hemarbetande. En signifikant större andel av medborgarna boende i region Nordost är osäkra på om sjukvårdens resurser är tillräckliga för att erbjuda alla patienter bästa tänkbara vård jämfört med Sydväst. Sydväst Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Hemarb. Tror du att sjuk vårdens nuvarande resurser räck er till för att tillgodose alla sjuk vårdsbehov? Ja 13% 23% 4% 15% 9% 4% 3% 23% 11% 13% 13% 13% Nej 84% 73% 89% 79% 91% 86% 92% 66% 84% 82% 81% 83% Vet ej/osäker 3% 4% 8% 7% 0% 9% 4% 11% 5% 5% 6% 5% Tror du att sjukvårdens resurser räcker till för att erbjuda alla patienter bästa tänkbara vård? Ja 11% 24% 0% 15% 3% 2% 1% 17% 9% 11% 11% 11% Nej 86% 73% 99% 78% 97% 90% 95% 80% 85% 85% 84% 85% Vet ej/osäker 3% 3% 1% 8% 0% 7% 3% 2% 6% 4% 6% 3% Region Tjänst- el. föräldraledig Arbetssökande Nordost Nordväst Sydost Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 24

26 Åtgärd vid brist på sjukvårdens resurser Knappt hälften av medborgarna föredrar att inkomstskatten höjs om sjukvårdens resurser inte räcker till. Lägst andel har svarat att de föredrar mer av privata sjukförsäkringar om sjukvårdens resurser inte räcker till. Om sjukvårdens resurser inte räcker till, vilket av följande föredrar du? Att inkomstskatten höjs 46% Felmarginal 1,7% Att sjukvården upphör med vissa mindre motiverade behandlingar 34% Att patientavgifterna höjs Mer av privata sjukförsäkringar 7% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 25

27 Åtgärd vid brist på sjukvårdens resurser Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Män föredrar i signifikant högre utsträckning än kvinnor att patientavgifterna höjs ifall sjukvårdsresurserna inte räcker till. Samtliga åldersgrupper föredrar främst att inkomstskatten höjs eller att sjukvården upphör med vissa mindre motiverade behandlingar. Medborgare med grundskoleutbildning föredrar i signifikant högre grad att inkomstskatten höjs ifall sjukvårdens resurser inte räcker till jämfört med högskoleutbildade. Andelen som föredrar att sjukvården upphör med vissa mindre motiverade behandlingar ökar signifikant med utbildningsnivå. Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Om sjukvårdens resurser inte räcker till, vilket av följande föredrar du? Att inkomstskatten höjs 45% 48% 45% 49% 47% 44% 40% 53% 48% 45% Att patientavgifterna höjs 15% 12% 10% 14% 14% 16% 8% 13% 14% 13% Mer av privata sjukförsäkringar 7% 6% 13% 6% 4% 6% 7% 7% 8% 6% Att sjukvården upphör med vissa mindre motiverade behandlingar 33% 34% 32% 31% 35% 33% 45% 27% 31% 36% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 26

28 Åtgärd vid brist på sjukvårdens resurser Jämförelser per sysselsättning och region Medborgare som är långtidssjukskrivna föredrar i signifikant högre grad att inkomstskatten höjs än personer med annan sysselsättningsform. Förvärvsarbetare föredrar i signifikant större utsträckning att patientavgifterna höjs jämfört med studenter och pensionärer. Medborgare boende i region Sydväst föredrar i signifikant större utsträckning att inkomstskatten höjs om sjukvårdens resurser inte räcker till jämfört region Nordost, medan personer som bor i region Nordväst föredrar i signifikant högre grad att det blir mer av privata sjukförsäkringar jämfört med region Sydväst. Sysselsättning Region Sydväst Förvärvsarb./ anställd Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Hemarb. Tjänst- el. föräldraledig Arbetssökande Nordost Nordväst Sydost Om sjukvårdens resurser inte räcker till, vilket av följande föredrar du? Att inkomstskatten höjs 47% 41% 55% 43% 81% 46% 43% 56% 39% 45% 46% 49% Att patientavgifterna höjs 15% 13% 7% 14% 6% 10% 7% 8% 16% 13% 12% 13% Mer av privata sjukförsäkringar 6% 9% 9% 7% 1% 7% 9% 8% 8% 9% 8% 5% Att sjukvården upphör med vissa mindre motiverade behandlingar 32% 37% 30% 36% 12% 37% 41% 28% 37% 33% 34% 32% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 27

29 Patient- eller brukarförening Majoriteten av medborgarna är inte med i någon patient- eller brukarförening, endast ett fåtal har angett att de är medlemmar. Felmarginal Är du medlem i någon patient- eller brukarförening? ,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 28

30 Patient- eller brukarförening Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Kvinnor är i signifikant högre grad än män medlem i någon patient- eller brukarförening. De yngsta medborgarna är i signifikant lägre utsträckning medlem i någon patient- eller brukarförening jämfört med övriga åldersgrupper. Det finns inga signifikanta skillnader i vilken utsträckning medborgarna är medlem i någon patient- eller brukarförening, baserat på utbildningsnivå. Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Är du medlem i någon patient- eller bruk arförening? Ja 3% 5% 1% 3% 6% 5% 3% 6% 3% 4% Nej 97% 95% 99% 97% 94% 95% 97% 94% 97% 96% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 29

31 Patient- eller brukarförening Jämförelser per sysselsättning och region Långtidssjukskrivna är i signifikant högre grad medlem i någon patient- eller brukarförening än personer med annan sysselsättningsform. Det finns inga signifikanta skillnader i vilken utsträckning medborgarna är medlem i någon patient- eller brukarförening, baserat på region. Sydväst Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Hemarb. Är du medlem i någon patient- eller bruk arförening? Ja 3% 5% 1% 6% 25% 3% 5% 12% 4% 4% 4% 4% Nej 97% 95% 99% 94% 75% 97% 95% 88% 96% 96% 96% 96% Region Tjänst- el. föräldraledig Arbetssökande Nordost Nordväst Sydost Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 30

32 Förbättringar inom hälso- och sjukvård Medborgarna anser att tillgängligheten är allra viktigaste förbättringsområdet inom hälso- och sjukvård. Många har även angett att kontinuitet och vårdens resultat är viktiga förbättringsområden. Vilken av följande förbättringar inom hälso- och sjukvården tycker du är allra viktigast? Tillgängligheten 41% Felmarginal 1,7% Vårdens resultat Kontinuiteten 20% 29% Bemötandet Informationen Valfriheten 4% 3% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 31

33 Förbättringar inom hälso- och sjukvård Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå En signifikant större andel av män jämfört med kvinnor anser att tillgängligheten är allra viktigaste förbättringsområdet inom hälso- och sjukvården. Kvinnor uppger i signifikant högre grad än män att bemötande och information är allra viktigaste förbättringsområdena inom hälso- och sjukvård. De yngsta medborgarna (16-24) anger i signifikant högre grad att tillgänglighet är allra viktigaste förbättringsområdet jämfört med övriga åldersgrupper. Medborgare med grundskoleutbildning anser i signifikant högre grad att kontinuiteten är allra viktigaste förbättringsområdet inom hälso- och sjukvård jämfört med personer med gymnasie- eller högskoleutbildning. Andel som angett att vårdens resultat är allra viktigaste förbättringsområde ökar signifikant med utbildningsnivå. Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Vilken av följande förbättringar inom hälso- och sjukvården tycker du är allra viktigast? Tillgängligheten 44% 39% 51% 39% 40% 40% 32% 39% 42% 41% Valfriheten 3% 2% 1% 2% 3% 5% 4% 3% 3% 2% Kontinuiteten 19% 21% 7% 14% 22% 32% 46% 32% 19% 18% Vårdens resultat 29% 29% 30% 38% 30% 19% 6% 18% 28% 32% Bemötandet 3% 6% 8% 5% 3% 3% 8% 4% 5% 4% Informationen 2% 4% 5% 3% 2% 2% 4% 3% 3% 2% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 32

34 Förbättringar inom hälso- och sjukvård Jämförelser per sysselsättning och region Tillgänglighet, vårdens resultat och kontinuitet har varje grupp inom sysselsättning angett som de viktigaste förbättringsområden inom hälso- och sjukvården. Tjänstlediga eller föräldralediga anser i signifikant högre grad att vårdens resultat är allra viktigast än personer med annan sysselsättningsform. Medborgare som bor i region Sydost uppger i signifikant högre utsträckning att kontinuiteten är allra viktigaste förbättringsområdet jämfört med region Sydväst. Sydväst Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Hemarb. Vilken av följande förbättringar inom hälso- och sjukvården tycker du är allra viktigast? Tillgängligheten 42% 41% 48% 39% 34% 45% 33% 55% 40% 41% 34% 43% Valfriheten 2% 9% 0% 4% 0% 0% 0% 11% 3% 2% 5% 2% Kontinuiteten 16% 19% 9% 35% 29% 7% 15% 12% 21% 22% 26% 18% Vårdens resultat 34% 27% 33% 17% 25% 44% 40% 11% 28% 26% 29% 31% Bemötandet 5% 1% 4% 4% 12% 2% 9% 11% 6% 7% 4% 3% Informationen 2% 3% 6% 1% 0% 3% 2% 0% 3% 2% 3% 3% Region Tjänst- el. föräldraledig Arbetssökande Nordost Nordväst Sydost Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 33

35

36 Delaktighet i beslutsfattande Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Medborgarna sk a delta tidigt i beslutsprocessen Mycket viktigt 18% 16% 19% 12% 17% 19% 32% 23% 17% 16% Viktigt 39% 38% 51% 37% 36% 38% 36% 37% 43% 36% Mindre viktigt 29% 32% 23% 34% 33% 31% 22% 32% 27% 33% Inte viktigt 12% 7% 3% 12% 11% 8% 4% 5% 6% 12% Vet ej 2% 6% 4% 5% 3% 4% 6% 2% 6% 3% Medborgarna behöver inte delta i disk ussioner, utan hellre få insyn i att beslutsprocessen är öppen och går rätt till Mycket viktigt 30% 30% 30% 30% 29% 31% 32% 24% 27% 32% Viktigt 47% 45% 39% 46% 48% 50% 43% 54% 46% 45% Mindre viktigt 13% 14% 19% 13% 13% 11% 13% 12% 15% 13% Inte viktigt 7% 4% 5% 5% 6% 4% 6% 6% 4% 6% Vet ej 4% 6% 7% 6% 4% 4% 6% 4% 7% 4% Medborgarna ska delta när det finns ett förslag att ta ställning till Mycket viktigt 24% 30% 42% 22% 24% 25% 37% 30% 29% 26% Viktigt 47% 45% 44% 47% 46% 50% 42% 47% 47% 46% Mindre viktigt 20% 17% 9% 22% 21% 17% 14% 17% 17% 20% Inte viktigt 8% 3% 4% 6% 7% 5% 1% 4% 4% 7% Vet ej 2% 4% 2% 3% 2% 3% 6% 2% 4% 2% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 35

37 Delaktighet i beslutsfattande Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Medborgarna sk a tillfrågas strax före att beslutet sk a fattas Mycket viktigt 17% 22% 31% 15% 16% 19% 36% 22% 22% 18% Viktigt 35% 36% 43% 33% 36% 37% 20% 36% 42% 31% Mindre viktigt 28% 24% 13% 32% 27% 26% 25% 30% 20% 29% Inte viktigt 15% 11% 8% 13% 16% 12% 9% 7% 9% 16% Vet ej 5% 7% 5% 7% 4% 6% 10% 5% 6% 6% Medborgarna ska tillfrågas efter att beslutet är fattat, om hur beslutet ska bli verklighet på ett bra sätt Mycket viktigt 13% 15% 21% 11% 11% 14% 24% 15% 16% 12% Viktigt 29% 33% 31% 31% 30% 32% 27% 36% 33% 28% Mindre viktigt 31% 27% 31% 32% 28% 27% 15% 22% 28% 30% Inte viktigt 23% 17% 10% 19% 26% 18% 24% 20% 15% 23% Vet ej 5% 8% 7% 7% 5% 8% 10% 5% 8% 6% Medborgarna sk a ha tillgång till lättförståelig information om alternativen som disk uteras Mycket viktigt 53% 65% 66% 53% 57% 64% 73% 67% 59% 58% Viktigt 39% 29% 27% 38% 37% 31% 22% 29% 34% 35% Mindre viktigt 4% 2% 3% 5% 3% 3% 0% 2% 2% 4% Inte viktigt 2% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 0% 1% 1% Vet ej 1% 2% 3% 2% 1% 1% 3% 2% 3% 1% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 36

38 Delaktighet i beslutsfattande Jämförelser per sysselsättning och region Sydväst Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Hemarb. Medborgarna sk a delta tidigt i beslutsprocessen Mycket viktigt 13% 18% 20% 23% 26% 9% 24% 25% 17% 15% 20% 18% Viktigt 38% 40% 46% 37% 31% 31% 37% 30% 42% 41% 39% 37% Mindre viktigt 33% 27% 29% 28% 14% 44% 26% 28% 28% 30% 29% 32% Inte viktigt 12% 13% 4% 7% 10% 12% 10% 8% 7% 9% 8% 11% Vet ej 4% 2% 2% 5% 19% 4% 4% 9% 5% 6% 3% 3% Medborgarna behöver inte delta i disk ussioner, utan hellre få insyn i att beslutsprocessen är öppen och går rätt till Mycket viktigt 30% 25% 31% 30% 10% 28% 32% 27% 24% 29% 23% 32% Viktigt 46% 54% 42% 48% 47% 58% 35% 43% 51% 46% 50% 44% Mindre viktigt 13% 15% 17% 12% 24% 9% 14% 0% 12% 13% 17% 14% Inte viktigt 6% 4% 5% 5% 9% 3% 10% 14% 7% 4% 5% 6% Vet ej 5% 3% 6% 5% 11% 2% 8% 16% 7% 7% 5% 4% Medborgarna ska delta när det finns ett förslag att ta ställning till Mycket viktigt 23% 29% 41% 27% 28% 24% 39% 14% 29% 27% 25% 27% Viktigt 48% 41% 39% 49% 39% 40% 40% 43% 47% 44% 52% 46% Mindre viktigt 21% 21% 13% 16% 11% 31% 9% 32% 16% 19% 15% 19% Inte viktigt 6% 7% 5% 4% 9% 1% 8% 11% 5% 6% 5% 6% Vet ej 2% 2% 2% 4% 14% 4% 4% 0% 4% 4% 2% 2% Region Tjänst- el. föräldraledig Arbetssökande Nordost Nordväst Sydost Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 37

39 Delaktighet i beslutsfattande Jämförelser per sysselsättning och region Sydost Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Hemarb. Medborgarna sk a tillfrågas strax före att beslutet sk a fattas Mycket viktigt 15% 17% 34% 23% 24% 15% 25% 0% 20% 19% 16% 21% Viktigt 36% 29% 43% 33% 31% 31% 41% 16% 37% 34% 44% 35% Mindre viktigt 29% 31% 14% 25% 17% 33% 17% 29% 24% 26% 24% 27% Inte viktigt 15% 20% 5% 11% 13% 12% 12% 28% 13% 13% 12% 13% Vet ej 6% 3% 3% 7% 16% 10% 6% 27% 6% 8% 5% 5% Medborgarna ska tillfrågas efter att beslutet är fattat, om hur beslutet ska bli verklighet på ett bra sätt Mycket viktigt 11% 11% 21% 17% 12% 13% 20% 0% 18% 12% 13% 13% Viktigt 30% 30% 33% 31% 32% 38% 30% 26% 33% 29% 34% 31% Mindre viktigt 31% 28% 32% 23% 21% 27% 24% 36% 24% 28% 23% 31% Inte viktigt 22% 26% 9% 20% 11% 15% 21% 24% 17% 22% 21% 20% Vet ej 6% 6% 5% 9% 25% 7% 5% 15% 8% 9% 9% 5% Medborgarna sk a ha tillgång till lättförståelig information om alternativen som disk uteras Mycket viktigt 55% 58% 67% 65% 62% 45% 70% 95% 61% 58% 64% 59% Viktigt 38% 32% 29% 30% 30% 51% 28% 5% 35% 34% 31% 34% Mindre viktigt 4% 7% 2% 2% 0% 4% 0% 0% 2% 3% 3% 4% Inte viktigt 2% 2% 0% 1% 9% 0% 1% 0% 1% 1% 2% 1% Vet ej 2% 2% 1% 2% 0% 0% 2% 0% 1% 4% 1% 1% Region Tjänst- el. föräldraledig Arbetssökande Nordost Nordväst Sydväst Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 38

40

41 Samtal mellan beslutsfattare och medborgare Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Ansvariga politik er sk a delta i samtalen med medborgarna Mycket viktigt 41% 46% 42% 43% 43% 44% 56% 41% 41% 46% Viktigt 44% 41% 42% 43% 45% 43% 32% 43% 45% 41% Mindre viktigt 10% 7% 11% 9% 7% 9% 6% 11% 8% 8% Inte viktigt 3% 2% 2% 2% 3% 3% 0% 1% 2% 2% Vet ej 2% 4% 4% 3% 1% 2% 6% 4% 4% 2% Experter sk a delta i samtalen med medborgarna Mycket viktigt 35% 39% 39% 39% 36% 33% 39% 32% 33% 40% Viktigt 45% 43% 43% 43% 44% 45% 42% 44% 46% 42% Mindre viktigt 15% 12% 13% 12% 16% 16% 11% 18% 13% 13% Inte viktigt 3% 2% 2% 2% 3% 3% 1% 2% 3% 2% Vet ej 2% 5% 3% 4% 2% 3% 6% 4% 5% 2% Samtalen sk a ledas av oberoende samtalsledare Mycket viktigt 34% 42% 45% 35% 35% 38% 50% 38% 37% 38% Viktigt 38% 34% 21% 37% 41% 39% 34% 38% 35% 37% Mindre viktigt 19% 14% 21% 18% 15% 15% 5% 13% 17% 16% Inte viktigt 6% 4% 7% 3% 6% 4% 4% 5% 5% 5% Vet ej 3% 7% 6% 7% 3% 4% 6% 5% 7% 4% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 40

42 Samtal mellan beslutsfattare och medborgare Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Alla medborgare ska kunna delta i samtalen Mycket viktigt 31% 31% 52% 29% 26% 23% 31% 24% 34% 31% Viktigt 34% 36% 23% 37% 38% 39% 31% 33% 34% 36% Mindre viktigt 27% 23% 19% 25% 26% 25% 32% 34% 23% 25% Inte viktigt 6% 4% 4% 4% 6% 9% 0% 3% 5% 6% Vet ej 2% 6% 2% 4% 3% 5% 6% 6% 5% 3% Bara berörda grupper ska delta i samtalen Mycket viktigt 12% 16% 18% 13% 12% 15% 16% 15% 14% 14% Viktigt 30% 30% 20% 26% 34% 38% 38% 44% 31% 28% Mindre viktigt 31% 29% 37% 31% 27% 23% 34% 18% 30% 32% Inte viktigt 20% 15% 14% 20% 21% 15% 6% 14% 14% 20% Vet ej 6% 11% 11% 10% 6% 9% 6% 9% 11% 7% Möten ska hållas inom rimligt reseavstånd från den ort där jag bor/från mitt hem Mycket viktigt 14% 18% 19% 11% 14% 19% 32% 20% 18% 14% Viktigt 42% 42% 37% 36% 46% 48% 51% 54% 45% 38% Mindre viktigt 30% 25% 29% 32% 28% 23% 14% 17% 24% 31% Inte viktigt 12% 9% 12% 13% 10% 6% 0% 5% 8% 12% Vet ej 3% 6% 3% 7% 3% 4% 3% 3% 5% 5% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 41

43 Samtal mellan beslutsfattare och medborgare Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Mötena ska läggas upp så, att de uppmuntrar till samtal och diskussion mellan deltagarna Mycket viktigt 26% 33% 38% 26% 29% 28% 36% 32% 31% 28% Viktigt 52% 51% 41% 50% 55% 57% 53% 54% 50% 52% Mindre viktigt 14% 9% 14% 13% 10% 9% 8% 8% 12% 12% Inte viktigt 4% 2% 4% 3% 4% 2% 0% 3% 3% 3% Vet ej 4% 5% 3% 7% 2% 4% 3% 4% 4% 4% Mötena ska vara återkommande Mycket viktigt 15% 20% 16% 13% 18% 20% 33% 23% 16% 17% Viktigt 47% 47% 41% 43% 51% 53% 52% 55% 48% 45% Mindre viktigt 27% 22% 30% 29% 23% 19% 5% 11% 25% 26% Inte viktigt 7% 4% 8% 6% 5% 3% 0% 4% 4% 6% Vet ej 5% 8% 5% 9% 4% 5% 10% 7% 7% 6% Samtalen och diskussionerna ska kunna ske över Internet som alternativ eller komplement att träffas öga mot öga Mycket viktigt 23% 25% 32% 25% 22% 20% 19% 21% 24% 25% Viktigt 44% 47% 43% 44% 51% 47% 33% 43% 45% 47% Mindre viktigt 20% 16% 15% 17% 17% 20% 36% 19% 20% 17% Inte viktigt 8% 5% 6% 8% 6% 7% 3% 8% 6% 7% Vet ej 4% 7% 4% 6% 3% 6% 9% 10% 6% 4% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 42

44 Samtal mellan beslutsfattare och medborgare Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Mötesdeltagarna ska kunna få återkoppling på ett enkelt sätt Mycket viktigt 31% 41% 35% 35% 39% 37% 31% 28% 36% 38% Viktigt 57% 48% 51% 52% 53% 54% 58% 63% 51% 52% Mindre viktigt 7% 5% 7% 7% 5% 5% 5% 5% 6% 6% Inte viktigt 2% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 1% Vet ej 3% 5% 7% 4% 2% 3% 6% 3% 6% 2% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 43

45 Samtal mellan beslutsfattare och medborgare Jämförelser per sysselsättning och region Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Tjänst- el. föräldraledig Hemarb. Ansvariga politik er sk a delta i samtalen med medborgarna Mycket viktigt 43% 46% 41% 46% 57% 38% 49% 36% 45% 45% 47% 42% Viktigt 45% 40% 43% 41% 28% 51% 28% 46% 42% 41% 41% 44% Mindre viktigt 8% 11% 13% 8% 0% 9% 9% 0% 7% 9% 8% 9% Inte viktigt 2% 2% 0% 2% 9% 0% 9% 8% 2% 1% 3% 3% Vet ej 2% 1% 3% 4% 6% 2% 4% 11% 4% 5% 1% 2% Experter sk a delta i samtalen med medborgarna Mycket viktigt 38% 32% 40% 35% 38% 35% 43% 25% 36% 37% 35% 38% Viktigt 43% 50% 44% 43% 29% 49% 40% 45% 45% 44% 43% 43% Mindre viktigt 14% 14% 11% 15% 13% 9% 11% 20% 14% 12% 16% 14% Inte viktigt 2% 2% 2% 3% 13% 0% 5% 0% 2% 2% 4% 2% Vet ej 3% 1% 3% 4% 6% 6% 1% 11% 4% 5% 2% 2% Samtalen sk a ledas av oberoende samtalsledare Mycket viktigt 34% 38% 51% 39% 28% 36% 37% 25% 37% 37% 37% 39% Viktigt 39% 37% 22% 40% 46% 28% 20% 31% 36% 36% 32% 36% Mindre viktigt 18% 19% 18% 12% 4% 18% 21% 5% 18% 16% 18% 15% Inte viktigt 4% 5% 5% 4% 15% 4% 13% 14% 3% 3% 5% 6% Vet ej 5% 2% 5% 5% 8% 13% 8% 25% 6% 7% 7% 4% Region Nordost Nordväst Sydost Sydväst Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 44

46 Samtal mellan beslutsfattare och medborgare Jämförelser per sysselsättning och region Sydost Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Hemarb. Alla medborgare ska kunna delta i samtalen Mycket viktigt 30% 31% 47% 24% 31% 29% 46% 19% 32% 30% 34% 31% Viktigt 38% 30% 25% 36% 23% 32% 22% 37% 38% 35% 33% 35% Mindre viktigt 24% 27% 26% 27% 29% 30% 14% 28% 20% 25% 24% 26% Inte viktigt 5% 9% 0% 7% 9% 3% 17% 0% 4% 5% 7% 5% Vet ej 3% 3% 2% 6% 8% 7% 1% 17% 5% 6% 3% 3% Bara berörda grupper ska delta i samtalen Mycket viktigt 12% 9% 20% 15% 15% 13% 18% 14% 13% 13% 16% 14% Viktigt 28% 37% 23% 39% 21% 29% 9% 32% 33% 33% 30% 28% Mindre viktigt 32% 29% 34% 23% 30% 32% 32% 19% 27% 26% 30% 32% Inte viktigt 20% 18% 14% 14% 13% 15% 24% 19% 15% 17% 16% 18% Vet ej 8% 7% 10% 8% 20% 11% 17% 17% 11% 11% 7% 7% Möten ska hållas inom rimligt reseavstånd från den ort där jag bor/från mitt hem Mycket viktigt 12% 12% 19% 22% 23% 9% 24% 17% 13% 16% 23% 16% Viktigt 40% 44% 39% 49% 21% 46% 35% 51% 47% 42% 43% 40% Mindre viktigt 31% 32% 28% 20% 40% 26% 21% 3% 27% 25% 25% 29% Inte viktigt 13% 8% 10% 5% 9% 11% 16% 18% 8% 11% 6% 11% Vet ej 5% 3% 3% 4% 8% 8% 3% 11% 4% 6% 4% 4% Region Tjänst- el. föräldraledig Arbetssökande Nordost Nordväst Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Sydväst Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 45

47 Samtal mellan beslutsfattare och medborgare Jämförelser per sysselsättning och region Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Tjänst- el. föräldraledig Hemarb. Mötena ska läggas upp så, att de uppmuntrar till samtal och diskussion mellan deltagarna Mycket viktigt 26% 29% 39% 29% 37% 26% 40% 36% 27% 29% 35% 30% Viktigt 54% 50% 42% 56% 42% 39% 39% 17% 58% 53% 48% 50% Mindre viktigt 11% 16% 12% 9% 5% 22% 17% 28% 10% 11% 13% 12% Inte viktigt 4% 2% 4% 2% 9% 3% 1% 8% 2% 2% 2% 4% Vet ej 5% 2% 2% 3% 8% 10% 4% 11% 4% 6% 3% 3% Mötena ska vara återkommande Mycket viktigt 15% 17% 16% 22% 30% 10% 16% 14% 14% 19% 22% 17% Viktigt 45% 52% 44% 54% 38% 49% 34% 26% 55% 47% 45% 45% Mindre viktigt 28% 22% 28% 15% 9% 22% 28% 41% 21% 23% 23% 26% Inte viktigt 5% 4% 8% 3% 9% 0% 14% 8% 3% 4% 4% 7% Vet ej 6% 5% 4% 6% 14% 20% 7% 11% 7% 7% 5% 5% Samtalen och diskussionerna ska kunna ske över Internet som alternativ eller komplement att träffas öga mot öga Mycket viktigt 25% 25% 29% 20% 25% 24% 35% 28% 21% 20% 29% 26% Viktigt 48% 46% 42% 45% 44% 45% 40% 20% 45% 45% 40% 47% Mindre viktigt 16% 21% 20% 23% 15% 13% 9% 25% 23% 18% 21% 17% Inte viktigt 7% 6% 6% 6% 9% 7% 9% 16% 6% 9% 7% 6% Vet ej 5% 2% 3% 7% 8% 11% 7% 11% 5% 9% 3% 4% Region Nordost Nordväst Sydost Sydväst Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 46

48 Samtal mellan beslutsfattare och medborgare Jämförelser per sysselsättning och region Sydost Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Hemarb. Mötesdeltagarna ska kunna få återkoppling på ett enkelt sätt Mycket viktigt 37% 34% 36% 34% 48% 30% 36% 45% 34% 37% 40% 36% Viktigt 52% 49% 51% 57% 37% 53% 48% 44% 55% 49% 48% 54% Mindre viktigt 5% 9% 8% 5% 0% 10% 4% 0% 5% 7% 8% 5% Inte viktigt 1% 3% 0% 1% 9% 0% 6% 0% 1% 1% 1% 2% Vet ej 3% 5% 5% 3% 6% 7% 6% 11% 5% 5% 3% 3% Region Tjänst- el. föräldraledig Arbetssökande Nordost Nordväst Sydväst Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 47

49

50 Medborgarinflytande på vård Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Att informationen om utbudet av vård är lätt att komma åt Mycket viktigt 39% 52% 47% 42% 46% 48% 51% 43% 46% 46% Viktigt 50% 41% 42% 46% 45% 47% 41% 47% 45% 44% Mindre viktigt 9% 6% 8% 10% 7% 4% 9% 8% 7% 8% Inte viktigt 1% 0% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 1% 1% Vet ej 1% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% Att enkelt komma i kontakt med vården Mycket viktigt 68% 80% 77% 73% 76% 74% 70% 71% 80% 72% Viktigt 30% 19% 22% 25% 23% 25% 30% 27% 20% 27% Mindre viktigt 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Inte viktigt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Vet ej 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% Att hålla k ontak ten med vården med dator, surfplatta eller mobiltelefon Mycket viktigt 22% 25% 25% 24% 25% 23% 15% 20% 21% 26% Viktigt 43% 40% 39% 41% 42% 43% 46% 40% 46% 40% Mindre viktigt 28% 28% 30% 28% 27% 27% 25% 28% 28% 27% Inte viktigt 6% 5% 4% 6% 6% 5% 7% 4% 5% 6% Vet ej 1% 2% 2% 1% 1% 2% 6% 8% 1% 1% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 49

51 Medborgarinflytande på vård Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Att själv kunna boka/avboka tider för besök i vården på nätet Mycket viktigt 30% 30% 44% 28% 28% 23% 30% 24% 32% 30% Viktigt 43% 40% 34% 43% 41% 45% 40% 37% 39% 43% Mindre viktigt 23% 23% 18% 21% 26% 27% 23% 28% 24% 21% Inte viktigt 4% 5% 2% 6% 4% 3% 3% 6% 4% 4% Vet ej 1% 1% 1% 2% 1% 2% 3% 5% 1% 1% Att komma till rätt vårdnivå med en gång Mycket viktigt 55% 67% 62% 55% 63% 62% 79% 67% 65% 58% Viktigt 38% 29% 29% 38% 34% 34% 18% 31% 30% 37% Mindre viktigt 5% 3% 6% 5% 3% 3% 3% 0% 4% 5% Inte viktigt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Vet ej 1% 1% 3% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% Att kunna välja vilken vårdenhet du vill gå till Mycket viktigt 26% 38% 25% 24% 36% 41% 54% 46% 35% 28% Viktigt 37% 38% 33% 35% 41% 44% 29% 33% 37% 39% Mindre viktigt 29% 19% 30% 31% 20% 13% 17% 19% 22% 26% Inte viktigt 7% 4% 9% 9% 4% 1% 0% 2% 4% 7% Vet ej 1% 1% 3% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 1% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 50

52 Medborgarinflytande på vård Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Att kunna välja din egen läkare/sjuksköterska Mycket viktigt 22% 34% 17% 16% 32% 41% 58% 40% 30% 24% Viktigt 35% 35% 30% 33% 38% 40% 30% 40% 34% 35% Mindre viktigt 33% 25% 39% 37% 26% 18% 12% 16% 31% 30% Inte viktigt 10% 5% 13% 13% 5% 1% 0% 4% 6% 10% Vet ej 1% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% Att vårdpersonalen gör dig mer k unnig Mycket viktigt 26% 41% 47% 28% 31% 32% 43% 32% 37% 32% Viktigt 51% 45% 38% 48% 49% 54% 51% 51% 47% 48% Mindre viktigt 19% 12% 13% 18% 17% 13% 6% 15% 13% 17% Inte viktigt 3% 1% 1% 3% 2% 1% 0% 0% 2% 2% Vet ej 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 1% 1% Att ha tillgång till din egen journal Mycket viktigt 28% 34% 27% 25% 35% 37% 38% 33% 32% 30% Viktigt 35% 33% 33% 31% 34% 37% 43% 39% 36% 32% Mindre viktigt 29% 26% 31% 32% 26% 21% 19% 23% 25% 30% Inte viktigt 8% 4% 4% 10% 5% 3% 0% 3% 5% 7% Vet ej 1% 2% 5% 2% 0% 1% 0% 2% 2% 1% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 51

53 Medborgarinflytande på vård Jämförelser per kön, ålder och utbildningsnivå Kön Ålder Utbildningsnivå Man Kvinna år år år år 80 år eller äldre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Att bli lyssnad på och tagen på allvar Mycket viktigt 73% 90% 83% 80% 83% 80% 86% 78% 83% 81% Viktigt 25% 9% 16% 18% 16% 19% 14% 20% 16% 17% Mindre viktigt 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% Inte viktigt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Vet ej 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% Att få snabb återkoppling på resultaten från besöket Mycket viktigt 52% 66% 57% 52% 63% 62% 77% 54% 62% 59% Viktigt 45% 31% 41% 42% 36% 36% 23% 44% 36% 38% Mindre viktigt 2% 2% 0% 5% 1% 1% 0% 1% 1% 3% Inte viktigt 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Vet ej 1% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% Att vårdpersonalen följer upp effek ten av behandlingen/råden som du har fått Mycket viktigt 54% 64% 50% 55% 63% 63% 71% 56% 60% 59% Viktigt 39% 32% 34% 38% 34% 35% 29% 38% 34% 35% Mindre viktigt 5% 3% 11% 5% 2% 2% 0% 4% 4% 4% Inte viktigt 1% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% Vet ej 1% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 52

54 Medborgarinflytande på vård Jämförelser per sysselsättning och region Sydost Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Hemarb. Att informationen om utbudet av vård är lätt att komma åt Mycket viktigt 43% 43% 47% 49% 46% 46% 54% 32% 45% 48% 49% 44% Viktigt 47% 48% 38% 44% 44% 49% 41% 68% 47% 44% 46% 45% Mindre viktigt 8% 8% 13% 6% 10% 4% 3% 0% 5% 7% 5% 10% Inte viktigt 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% Vet ej 1% 1% 1% 1% 0% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 0% Att enkelt komma i kontakt med vården Mycket viktigt 74% 74% 77% 73% 83% 71% 80% 79% 74% 74% 75% 74% Viktigt 24% 25% 22% 27% 17% 28% 20% 21% 25% 24% 24% 25% Mindre viktigt 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% Inte viktigt 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Vet ej 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% Att hålla k ontak ten med vården med dator, surfplatta eller mobiltelefon Mycket viktigt 25% 26% 20% 20% 42% 24% 32% 22% 17% 26% 23% 25% Viktigt 41% 39% 39% 44% 36% 41% 49% 31% 45% 37% 43% 43% Mindre viktigt 27% 24% 34% 28% 21% 28% 16% 19% 27% 29% 26% 28% Inte viktigt 6% 10% 4% 5% 0% 7% 4% 28% 9% 6% 8% 4% Vet ej 1% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 1% 1% Region Tjänst- el. föräldraledig Arbetssökande Nordost Nordväst Sydväst Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 53

55 Medborgarinflytande på vård Jämförelser per sysselsättning och region Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Tjänst- el. föräldraledig Hemarb. Att själv kunna boka/avboka tider för besök i vården på nätet Mycket viktigt 29% 29% 43% 24% 25% 19% 44% 24% 25% 31% 32% 30% Viktigt 44% 36% 32% 43% 51% 45% 36% 14% 44% 36% 39% 44% Mindre viktigt 21% 28% 20% 27% 24% 25% 15% 29% 23% 26% 24% 21% Inte viktigt 4% 7% 3% 4% 0% 8% 4% 32% 4% 6% 4% 4% Vet ej 1% 1% 1% 2% 0% 4% 2% 0% 4% 1% 1% 1% Att komma till rätt vårdnivå med en gång Mycket viktigt 60% 61% 58% 66% 67% 42% 68% 59% 63% 62% 66% 59% Viktigt 35% 35% 31% 31% 24% 54% 28% 25% 32% 33% 30% 35% Mindre viktigt 4% 3% 8% 3% 9% 3% 4% 16% 4% 4% 3% 4% Inte viktigt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Vet ej 1% 2% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% Att kunna välja vilken vårdenhet du vill gå till Mycket viktigt 29% 37% 16% 44% 53% 20% 39% 40% 34% 35% 43% 29% Viktigt 39% 35% 33% 40% 28% 29% 33% 33% 42% 36% 35% 37% Mindre viktigt 25% 25% 36% 14% 18% 40% 25% 27% 18% 24% 18% 26% Inte viktigt 6% 3% 13% 1% 0% 11% 1% 0% 5% 3% 4% 7% Vet ej 1% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 1% 2% 0% 1% Region Nordost Nordväst Sydost Sydväst Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 54

56 Medborgarinflytande på vård Jämförelser per sysselsättning och region Sydost Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Pensionär Hemarb. Att kunna välja din egen läkare/sjuksköterska Mycket viktigt 24% 28% 10% 46% 45% 3% 24% 32% 30% 31% 36% 24% Viktigt 35% 39% 30% 36% 31% 40% 32% 47% 38% 37% 35% 33% Mindre viktigt 31% 28% 43% 17% 24% 43% 32% 21% 26% 25% 23% 33% Inte viktigt 9% 5% 15% 1% 0% 14% 11% 0% 6% 5% 5% 10% Vet ej 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% Att vårdpersonalen gör dig mer k unnig Mycket viktigt 28% 33% 49% 35% 49% 41% 40% 38% 33% 34% 34% 34% Viktigt 49% 51% 38% 53% 41% 45% 41% 51% 53% 50% 48% 46% Mindre viktigt 19% 13% 11% 11% 10% 11% 17% 11% 12% 13% 16% 17% Inte viktigt 3% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% Vet ej 1% 1% 1% 1% 0% 2% 2% 0% 1% 2% 1% 1% Att ha tillgång till din egen journal Mycket viktigt 29% 37% 21% 36% 47% 33% 38% 39% 31% 32% 40% 29% Viktigt 32% 32% 38% 40% 33% 30% 30% 31% 40% 35% 31% 33% Mindre viktigt 31% 23% 31% 21% 16% 29% 21% 30% 23% 25% 24% 30% Inte viktigt 7% 9% 7% 3% 4% 8% 9% 0% 5% 6% 4% 6% Vet ej 1% 0% 3% 1% 0% 0% 2% 0% 2% 2% 1% 1% Region Tjänst- el. föräldraledig Arbetssökande Nordost Nordväst Egen företagare Studerande Långtidssjukskr. Sydväst Region Skåne, Skånepanelen Q4 2013, sid 55

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen Södra sjukvårdsregionen Regionalt samarbete Medborgarundersökning Mars 2018 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Om respondenterna Resultat

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning november 2017 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning november 2017 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB SKÅNEENKÄTEN Medborgarundersökning november 2017 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB INNEHÅLL Resultat i korthet 1 Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 4 Att leva och bo i

Läs mer

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning augusti 2018 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning augusti 2018 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB SKÅNEENKÄTEN Medborgarundersökning augusti 2018 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB INNEHÅLL Resultat i korthet 1 Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 4 Att leva och bo i Skåne

Läs mer

Skånepanelen Medborgarundersökning September 2017 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator)

Skånepanelen Medborgarundersökning September 2017 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Skånepanelen Medborgarundersökning September 2017 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Om respondenterna Inställning till vårdtjänster

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi

Regional utvecklingsstrategi Skånepanelen Regional utvecklingsstrategi Medborgarundersökning januari-februari 2019 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Sida 2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Undersökningen Om

Läs mer

IdentX Attityder till parkeringsvakter

IdentX Attityder till parkeringsvakter Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 1 IdentX Attityder till parkeringsvakter Genomförd av CMA Research AB Juni 2016 Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 2. Genomförd av CMA Research AB Februari 2018

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 2. Genomförd av CMA Research AB Februari 2018 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 2 Genomförd av CMA Research AB Februari 2018 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 2, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat

Läs mer

Linköpings kommun. Attitydundersökning. Genomförd av CMA Research AB. December 2013

Linköpings kommun. Attitydundersökning. Genomförd av CMA Research AB. December 2013 Linköpings kommun Attitydundersökning Genomförd av CMA Research AB December 2013 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder till Linköping 5 Associationer till Linköping

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

Svenska Ägg - Frukostvanor

Svenska Ägg - Frukostvanor Svenska Ägg - Frukostvanor Sverigebussen panelundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2016 Fakta om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes i en riksrepresentativ webbpanel, CMA-panelen.

Läs mer

Resultat Hälso- och sjukvårdsbarometern Hälso- och sjukvårdsnämnden /04

Resultat Hälso- och sjukvårdsbarometern Hälso- och sjukvårdsnämnden /04 Resultat Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-03/04 Innehåll 1. Om undersökningen 2. Tillgänglighet 3. Förtroende 4. Jämlikhet Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell

Läs mer

Linköpings kommun Attityder 2015

Linköpings kommun Attityder 2015 Linköpings kommun Attityder 2015 Genomförd av CMA Research AB December 2015 Linköpings kommun, Attityder 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder till Linköping

Läs mer

Demokratiberedningen. Vid protokollet: Elna Henriksson. Rätt utdraget intygar. Elna Henriksson. Sänt till: Regionstyrelsen, Diariet

Demokratiberedningen. Vid protokollet: Elna Henriksson. Rätt utdraget intygar. Elna Henriksson. Sänt till: Regionstyrelsen, Diariet Demokratiberedningen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-05-07 1 (1) 24 Budgetuppdrag kultur - slutrapport Diarienummer 1100552 Demokratiberedningens beslut 1. Demokratiberedningen godkänner slutrapporten och

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Medborgarenkät Kriskommunikation Lidingö Stad

Medborgarenkät Kriskommunikation Lidingö Stad Medborgarenkät Kriskommunikation Lidingö Stad Undersökning av kommuninvånarnas upplevelse av stadens kommunikation i samband med vattenläckan 2015-01-05 Författare CMA Research Beställare: Martin Västberg,

Läs mer

Sammanfattning

Sammanfattning Reklamationsrätt Sammanfattning Fler än tre av fyra bedömer sig ha goda kunskaper om vad öppet köp innebär medan drygt två av tre bedömer sig ha goda kunskaper om vad bytesrätt och garanti innebär. Därutöver

Läs mer

Linköpings kommun. Attityder Genomförd av CMA Research AB November 2016

Linköpings kommun. Attityder Genomförd av CMA Research AB November 2016 Linköpings kommun Attityder 2016 Genomförd av CMA Research AB November 2016 Linköpings kommun, Attityder 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Attityder till Linköping

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning November 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Medborgarnas resvanor 5 Tillgängliga färdmedel

Läs mer

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet Riksidrottsförbundet Kommunundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om de deltagande kommunerna 5 Kommunens stöd till idrotten

Läs mer

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB December 2014 Linköpings kommun, Attitydundersökning 2014, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Attityder

Läs mer

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016 RÖDA KORSET People on war - Sverige Genomförd av CMA Research AB November 2016 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Övergripande resultat 6 Internationell humanitär rätt 7 Krigsförbrytelser

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient?

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% Nej 37% 36% 36% Q2 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående?

Läs mer

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Resultat från patient- och närståendeenkät 2010 Utvecklingsavdelningen 08-123 132 00 Datum: 2011-08-31 Riitta Sorsa Sammanfattning Patienter inom avancerad sjuvård i

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

Skånepanelen Medborgarundersökning December 2017 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator)

Skånepanelen Medborgarundersökning December 2017 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Skånepanelen Medborgarundersökning December 2017 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Sida 2 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Om respondenterna Resultat Resvanor Resor

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, FÖRVÄNTNINGAR PÅ OCH ERFARENHETER AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårdsbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, FÖRVÄNTNINGAR PÅ OCH ERFARENHETER AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, FÖRVÄNTNINGAR PÅ OCH ERFARENHETER AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, FÖRVÄNTNINGAR PÅ OCH

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Vårdbarometern. Olika befolkningsgruppers uppfattningar om tillgång till hälso- och sjukvård och jämlik vård i Västra Götalandsregionen

Vårdbarometern. Olika befolkningsgruppers uppfattningar om tillgång till hälso- och sjukvård och jämlik vård i Västra Götalandsregionen Kunskapscentrum för jämlik vård Västra Götalandsregionen 2018-02-02 Vårdbarometern Olika befolkningsgruppers uppfattningar om tillgång till hälso- och sjukvård och jämlik vård i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård 2017

Nationell Patientenkät Primärvård 2017 Nationell Patientenkät Primärvård 2017 Resultatrapport för Region Norrbotten PATIENTSÄKERHETRÅDET UPPRÄTTAD 2018-04-18 ANSVARIG FÖR RAPPORTEN EVA SJÖLUND Bakgrund Nationell Patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Globala målen Telefonundersökning

Globala målen Telefonundersökning Globala målen 2017 1. Telefonundersökning KÄNNEDOM OM DE GLOBALA MÅLEN 2015 antog världens länder 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För andra året i rad mäts

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

LRF Jeanette Scherman. Rapport. IPSOS Agneta Hallström och Andreas Brand. Nöjd Medlem Datum:

LRF Jeanette Scherman. Rapport. IPSOS Agneta Hallström och Andreas Brand. Nöjd Medlem Datum: Rapport Nöjd Medlem 2018 LRF Jeanette Scherman IPSOS Agneta Hallström och Andreas Brand Datum: 2018-04-18 1 Innehåll 3 Sammantaget 29 Övriga resultat Synen på LRF, Framtid och Digitalisering 5 Inledning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, FÖRVÄNTNINGAR PÅ OCH ERFARENHETER AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårdsbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, FÖRVÄNTNINGAR PÅ OCH ERFARENHETER AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, FÖRVÄNTNINGAR PÅ OCH ERFARENHETER AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, FÖRVÄNTNINGAR PÅ OCH

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010 December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Hösten 2010, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Undersökningens resultat

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Mars februari Medborgarpanel 8. Tillgång till din patientjournal på internet

Mars februari Medborgarpanel 8. Tillgång till din patientjournal på internet Mars 2014 10 23 februari 2014 Medborgarpanel 8 Tillgång till din patientjournal på internet Inledning Hösten 2011 startade Landstinget Kronoberg en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

SVENSKARNA OCH IOT INTERNET OF THINGS HISS ELLER DISS FRÅN SVENSKARNA?

SVENSKARNA OCH IOT INTERNET OF THINGS HISS ELLER DISS FRÅN SVENSKARNA? SVENSKARNA OCH IOT INTERNET OF THINGS HISS ELLER DISS FRÅN SVENSKARNA? INDENTIVE AB 1 SVENSKARNA OCH IOT INTERNET OF THINGS HISS ELLER DISS FRÅN SVENSKARNA? Dörrar, larm, lampor, bilar, uppvärmning och

Läs mer

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Uppdrag från regionstyrelsen till lokala nämnder De lokala nämnderna ska under mars och/eller april

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014 UPPLEVELSEN AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND 2014-03-04 Handläggare Ove Granholm Forskning och Utveckling 2014-03-04 2(6) Undersökning nummer 1

Läs mer

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 1 Bortfallsanalys primärvårdsundersökning, läkare Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Webbenkä t sämisk hä lsä

Webbenkä t sämisk hä lsä Webbenkä t sämisk hä lsä Webbenkät om erfarenheter och önskemål beträffande hälso- och sjukvården Webbenkäten har vänt sig till samer över 15 år och varit tillgänglig under 39 dagar (november 2018). Syftet

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden TIMBRO Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden 11 mars 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden Nio av tio har under

Läs mer

(%) (1 000 respondenter.) (1 000 respondenter.)

(%) (1 000 respondenter.) (1 000 respondenter.) Globala målen 8. Telefonundersökning KÄNNEDOM OM GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 5 antog världens länder 7 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För andra året

Läs mer

Deskriptiv statistik av intervjuer med nyblivna pensionärer med statlig tjänstepension

Deskriptiv statistik av intervjuer med nyblivna pensionärer med statlig tjänstepension 2019-01-14 1(16) Helén Högberg, 060 18 76 60 Deskriptiv statistik av intervjuer med nyblivna pensionärer med statlig tjänstepension Två studenter från Mittuniversitetet har praktiserat hos SPV under hösten

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk öppen och slutenvård vuxna 2018 Resultatrapport för Norrbotten

Nationell Patientenkät Somatisk öppen och slutenvård vuxna 2018 Resultatrapport för Norrbotten Nationell Patientenkät Somatisk öppen och slutenvård vuxna 2018 Resultatrapport för Norrbotten Bakgrund Nationell Patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Utvärdering av ÅB 2011 Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten

Utvärdering av ÅB 2011 Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2011 Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten Claes Falck Kidist Hamrén 1 Bearbetning av Christer Nordh, Pensionsmyndigheten 2011-05-17 Bakgrund och syfte 4 Pensionsmyndigheten

Läs mer

FRII Allmänheten om givande 2017

FRII Allmänheten om givande 2017 FRII Allmänheten om givande 2017 Kontakt: Charlotte Rydh Novus: Jessica Åkerström Datum: 1 Bakgrund & Syfte BAKGRUND och SYFTE Novus har på uppdrag av FRII genomfört en kvantitativ undersökning om allmänhetens

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Anledningar till inflyttning i Ljusdals kommun 2010

Anledningar till inflyttning i Ljusdals kommun 2010 Kommunledningskontoret Inflyttarservice Datum 2011-12-09 Anledningar till inflyttning i Ljusdals kommun 2010 Bakgrund och syfte Befolkningsutvecklingen i Ljusdals kommun är negativ, och antalet invånare

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Medieinnehav i hushållen hösten 2004

Medieinnehav i hushållen hösten 2004 INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION (JMG) Göteborgs universitet Dagspresskollegiet PM nr. 56 Medieinnehav i hushållen hösten 2004 Anna Olsén Antoni 2005 Medieinnehav i hushållen hösten

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Rapport. Självförtroende och Förutsebarhet 2014:2. Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012

Rapport. Självförtroende och Förutsebarhet 2014:2. Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012 Rapport Självförtroende och Förutsebarhet 2014:2 Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe 2014-12-15 TNS 2012 Innehåll 1 Om undersökningen 03 2 Övergripande slutsatser 04 3 Effektmål 10 4 Prognos 13

Läs mer

s SÅ TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN

s SÅ TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN Rapport 2018-01-25 VON 230/17 Vård- och omsorgsförvaltningen Enheten för kvalitet- och verksamhetsutveckling s SÅ TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN Undersökning av kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Anställda i staten synen på pension och information

Anställda i staten synen på pension och information Anställda i staten synen på pension och information FÖRORD Pensioner är på flera sätt ett aktuellt ämne. Många funderar på när man skulle vilja pensionera sig och vad olika val kan betyda för privatekonomin.

Läs mer

Starkt stöd för RIT- avdraget en brygga för de yngre att hjälpa de äldre in i IT-samhället. SILENTIUM AB COPYRIGHT

Starkt stöd för RIT- avdraget en brygga för de yngre att hjälpa de äldre in i IT-samhället. SILENTIUM AB COPYRIGHT Starkt stöd för RIT- avdraget en brygga för de yngre att hjälpa de äldre in i IT-samhället. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2015

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2015 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01-1 Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Anställda i staten. Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet

Anställda i staten. Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet Anställda i staten Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet FÖRORD SPV gör återkommande undersökningar om kundernas syn på frågor som

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Attityder till framtidens boende

Attityder till framtidens boende Attityder till framtidens boende Undersökning bland svenska folket om kommande boendeformer Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer