Riksidrottsförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksidrottsförbundet"

Transkript

1 Riksidrottsförbundet Kommunundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om de deltagande kommunerna 5 Kommunens stöd till idrotten 6 Kommunens sammanlagda stöd 7 Särskild idrottssatsning som påverkar idrottsbudgeten 8 Särskild idrottssatsning som påverkar idrottsbudgeten 9 Villkorat stöd 10 Planering av stödet inför Olika former av stöd/bidrag 12 Lokalsubventioner 13 Idrottspolicy 15 Utvecklingsplan för idrottsanläggningar 17 Framtida utveckling av stödet 19 Föreningsbidrag 20 Förändringar av bidraget 21 Typer av bidrag 23 Omfattning per kommuninvånare 24 Omfattning och utveckling av bidraget 25 Lokalt aktivitetsstöd 26 Omfattning per kommuninvånare 27 Omfattning och utveckling av aktivitetsstödet 28 Ersättning per sammankomst 29 Ersättning per deltagartillfälle 30 Åldersgränser vid tilldelning 31 Prioriterade grupper 32 Kommunala idrottsanläggningar 33 Förändringar av driftsbudgeten 34 Driftbudgetens omfattning 36 Underhållsbudgetens omfattning 37 Investeringar i nya anläggningar 38 Prioriterade grupper 39 Föreningsägda idrottsanläggningar 40 Förändringar av driftbidrag till föreningar 41 Omfattning av driftbidrag till föreningar 43 Föreningars egna investeringar 44 Bilagor 45 Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 1

3 Sammanfattning Fler kommuner har minskat föreningsbidraget Av de kommuner där uppgifter finns för hur stort föreningsbidraget varit de två senaste åren så har en större andel minskat sitt bidrag. Detta trots att hänsyn tagits till prissänkningar utifrån KPI sedan 2013, och ett eventuellt oförändrat bidrag klassas som ökning. Förändring av föreningsbidraget till idrottsföreningarna (baserat på de kommuner där uppgift finns) 100% Färre kommuner planerar att minska totala stödet till idrottsföreningar I årets undersökning uppger färre kommuner än tidigare att de planerar att minska det totala stödet till idrottsföreningar. I stället planerar fler att låta stödet vara oförändrat, och andelen som planerar att öka stödet är samma som Andel kommuner som planerar att förändra stödet till idrottsföreningar totalt sett 100% 75% 75% 76% 69% 50% 49% 49% 51% 37% % % 0% 14% 0% Ökat Oförändrat Minskat 25% 0% 22% 21% 10% 2% Öka Oförändrat Minska Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 2

4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksidrottsförbundet genomför årligen sedan 2004 tillsammans med CMA en undersökning riktad mot Sveriges kommuner. Huvudsyftet med undersökningen är att se huruvida kommunerna minskat eller ökat sina bidrag till föreningar under det senaste året. En stor förändring jämfört med tidigare mätningar är att eventuella förändringar gällande föreningsbidrag, lokalsubvention, underhållsbudget, totala investeringar, driftbudget och driftbidrag mot tidigare år har satts i förhållande till konsumentprisindex (KPI). Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden februari-april 2014 av CMA Research AB. För mer info gå till Projektledare på CMA: Denis Zgela. Analys och rapportsammanställning har genomförts av Erik Nygårds. Kontaktperson på Riksidrottsförbundet: Jesper Thiborg. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 3

5 Fakta om undersökningen Metod Informationsbrev och webbenkät har skickats ut till samtliga kommuner, riktat till ansvarig person på fritidsförvaltningen eller den person i kommunens organisation som har kännedom om kommunens anslag i idrottslivet. Två påminnelser skickades ut, vartefter de som ännu inte svarat kontaktades via telefon för möjlighet att delta. Uppnådd svarsfrekvens: 92 procent (268 av 290 kommuner). Enkät Enkäten består av drygt 30 frågor som i huvudsak rör fem områden: kommunalt stöd till idrotten, föreningsbidrag, lokalt aktivitetsstöd, idrottsanläggningar och framtida stöd. Utöver detta finns även ett antal bakgrundsfrågor om kommunen och dess idrottsföreningar. Det har även funnits möjlighet att ge kommentarer på varje område i enkäten. För redovisning av kommentarer, se bilaga 3. Enkäten återfinns i bilaga 4. Svarsfrekvens 2013: 91 % Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 4

6 Fakta om de deltagande kommunerna Antal kommuninvånare Fördelningen av antal kommuninvånare* redovisas i nedanstående graf. 22% 23% invånare invånare invånare Mer än invånare Idrottsföreningar Det finns i genomsnitt 65 idrottsföreningar i varje kommun (ungefär 3 föreningar per invånare). Föreningar som erhåller bidrag I genomsnitt 75 procent av idrottsföreningarna i kommunen erhåller föreningsbidrag (kontantbidrag). I genomsnitt 34 procent erhåller driftbidrag. 22% 33% Andel barn och ungdomar Personer i åldern 7-20 år utgör i genomsnitt 16 procent av antalet kommuninvånare. *) Källa: SCB.se. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 5

7 Kommunens stöd till idrotten På följande sidor redogör vi för hur kommunernas stöd till idrottsföreningar ser ut totalt sett. Vi sammanfattar vilka typer av stöd/bidrag som förekommer och huruvida kommunerna planerar att förändra stöden inför nästkommande år. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 6

8 Kommunens stöd till idrotten Kommunens sammanlagda stöd Kommunernas sammanlagda stöd till idrotten 2014 uppgår i genomsnitt till 557 kr per kommuninvånare (median 475 kr). Kommunernas sammanlagda stöd uppgår i genomsnitt till 18,8 Mkr totalt (median 7,7 Mkr). Per inv. Totalt Medel 557 kr 18,8 Mkr Median 475 kr 7,7 Mkr Min 0 kr 0,0 Mkr Max kr 214,4 Mkr Bas: Samtliga deltagande kommuner, 268 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 7

9 Kommunens stöd till idrotten Särskild idrottssatsning som påverkar idrottsbudgeten 45 procent av kommunerna (120 st) uppger att kommunen genomför någon särskild idrottssatsning som specifikt påverkar idrottsbudgeten Kostnaden för kommunernas särskilda idrottssatsning uppgår i genomsnitt till kr per kommuninvånare (median 443 kr). Per inv. Totalt Medel kr 32,8 Mkr Median 443 kr 10,0 Mkr Min 0 kr 0,0 Mkr Max kr 500,0 Mkr Bas: 120 kommuner, de som har uppgett att kommunen genomför någon särskild idrottssatsning som specifikt påverkar idrottsbudgeten Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 8

10 Kommunens stöd till idrotten Särskild idrottssatsning som påverkar idrottsbudgeten De respondenter som svarat att kommunen gör en särskild satsning som specifikt påverkar idrottsbudgeten 2014 blev tillfrågade vad för typ av satsning det rör sig om. I nedanstående ordmoln redovisas vanligt förekommande ord. Fullständiga kommentarer redovisas i separat bilaga. Vad för typ av särskild satsning rör det sig om som påverkar idrottsbudgeten 2014? Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 9

11 Kommunens stöd till idrotten Villkorat stöd 38 procent av kommunerna (101 st) uppger att någon del av stödet till idrottsföreningarna är villkorat stöd. I genomsnitt delar kommunerna ut 67 kr per kommuninvånare i villkorat stöd (median 30 kr). Per inv. Totalt Medel 67 kr 1,5 Mkr Median 30 kr 0,6 Mkr Min 0 kr 0,0 Mkr Max 504 kr 16,3 Mkr Bas: 101 kommuner, de som har uppgett att någon del av stödet till idrottsföreningarna är villkorat stöd. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 10

12 Kommunens stöd till idrotten Planering av stödet inför 2015 Överlag så uppger kommunerna att stödet till idrotten kommer vara oförändrat 2015, vilket är ett resultat i nivå med de senaste årens mätningar. Var tredje kommun planerar att öka den egna investeringsbudgeten för idrottsanläggningar. Enbart två procent av kommunerna planerar att minska stödet till idrottsföreningar totalt sett, vilket är en mindre andel än 2013 (10 procent). Planerar kommunen för att nästa år förändra (öka/minska) Vet ej... föreningsbidraget (kontant) inom idrottsområdet? %... lokalsubvention (nolltaxa) %... lokalsubvention (reduerad taxa) %... driftbudgeten för egna kommunala idrottsanläggningar inom idrottsområdet?... driftbidragen för föreningsägda anläggningar inom idrottsområdet?... den egna investeringsbudgeten för idrottsanläggningar? %... investeringsbidragen för föreningsägda idrottsanläggningar inom idrottsområdet? stöd till idrottsföreningar totalt sett? % % 12% 22% Bas: Samtliga deltagande kommuner, 268 st. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Öka Oförändrat Minska Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 11

13 Kommunens stöd till idrotten Olika former av stöd/bidrag De allra flesta kommuner ger föreningsbidrag till idrottsföreningar, och nio av tio ger stöd för drift av idrottsanläggningar. Tre av fyra kommuner tillhandahåller lokalsubvention genom nolltaxa/subventioner av hyra, och hälften av kommunerna svarar att de ger stöd för investeringar i nya anläggningar. Svar under kategorin annat stöd redovisas i separat bilaga. Vilka former av stöd/bidrag ger din kommun till idrottsföreningar? Föreningsbidrag (kontant stöd/bidrag) Stöd för drift av idrottsanläggningar Lokalsubvention genom nolltaxa/subventioner av hyra Stöd för investeringar i nya anläggningar Föreningsbidrag utifrån samtal (Sandviken-modellen) Annat stöd 11% 25% 53% 76% 95% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: Samtliga deltagande kommuner, 268 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 12

14 Kommunens stöd till idrotten Lokalsubventioner 76 procent av kommunerna (203 st) subventionerar lokaler i kommunen genom nolltaxa/subventioner av hyra. I nio av tio fall omfattas barn och ungdomar av reducerad taxa/nolltaxa. Svar under annan grupp redovisas i separat bilaga. Vilka grupper omfattas av reducerad taxa/nolltaxa? De kommuner som angett att en grupp omfattas av reducerad taxa har även fått uppge hur stor denna subvention är. Subventionen är i genomsnitt högre för barn och ungdomar i jämförelse med vuxna och pensionärer. Hur stor är subventionen? Medel Median Min Max Barn (upp till 12 år) % 80% 25% 99% Ungdomar (13-20 år) % 80% 25% 99% Vuxna % 75% 15% 99% Pensionärer % 75% 25% 99% Personer med funktionsnedsättningar % 80% 10% 99% Annan grupp Annan grupp Annan grupp Bas: Kommuner som tillhandahåller lokalsubvention genom nolltaxa/subventioner av hyra, 203 st. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Reducerad taxa Nolltaxa Ej aktuellt Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 13

15 Kommunens stöd till idrotten Lokalsubventioner I genomsnitt uppgår kommunernas lokalsubventioner genom reducerat taxa och/eller nolltaxa till 16,3 mkr (median 5,5 mkr). En jämförelsevis hög andel kommuner har inte kunnat svara i hur hög grad de subventionerar lokaler. Hur stort belopp (miljoner kronor) uppskattar ni att er Lokalsubvention uppgår till? Andel 5 mkr eller mindre 39% 6-10 mkr 16% mkr 7% mkr 8% mkr 6% mkr 0,5% Mer än 100 mkr 2% Inget svar 22% Bas: Kommuner som tillhandahåller lokalsubvention genom nolltaxa/subventioner av hyra, 203 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 14

16 Kommunens stöd till idrotten Idrottspolicy Drygt en fjärdedel av kommunerna uppger att de har något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (25 procent 2013 och 2012). Hälften av kommunerna som har ett idrottspolitiskt program och/eller idrottspolicy uppger att dessa antogs inom de senaste fyra åren. Har kommunen något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? 51% 7% 28% 14% Ja Nej, men det är på gång Nej Vet ej/osäker Vilket år antogs kommunens idrottspolitiska program och/eller idrottspolicy? Andel % % % % % % % % % % % % Tidigare än % Vet ej 3% Bas: Samtliga deltagande kommuner, 268 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 15

17 Kommunens stöd till idrotten Idrottspolicy De kommuner som har ett idrottspolitiskt program och/eller en idrottspolicy ger i genomsnitt ett högre sammanlagt stöd till idrottsföreningar per kommuninvånare jämfört med övriga kommuner. Har kommunen något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Medel 595 kr 522 kr 550 kr Median 494 kr 513 kr 474 kr Min 0 kr 71 kr 0 kr Max kr kr kr Antal svar Ja Nej, men det är på gång Nej Bas: 248 kommuner, de som svarat på frågan om kommunen har något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 16

18 Kommunens stöd till idrotten Utvecklingsplan för idrottsanläggningar Var fjärde kommun uppger att de har en utvecklingsplan för idrottsanläggningar (24 procent 2013). En av fem kommuner uppger att de inte har någon utvecklingsplan men att det är på gång. Har kommunen någon utvecklingsplan för idrottsanläggningar? 10% 24% Ja Nej, men det är på gång Nej Vet ej/osäker 45% 21% Bas: Samtliga deltagande kommuner, 268 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 17

19 Kommunens stöd till idrotten Utvecklingsplan för idrottsanläggningar De kommuner som har en utvecklingsplan ger i genomsnitt mer sammanlagt stöd till idrottsföreningar per kommuninvånare jämfört med övriga kommuner. Har kommunen någon utvecklingsplan för idrottsanläggningar? Medel 734 kr 571 kr 509 kr Median 672 kr 589 kr 354 kr Min 34 kr 67 kr 0 kr Max kr kr kr Antal svar Ja Nej, men det är på gång Nej Bas: 241 kommuner, de som svarat på frågan om kommunen har någon utvecklingsplan för idrottsanläggningar. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 18

20 Kommunens stöd till idrotten Framtida utveckling av stödet Kommunerna blev tillfrågade om hur de tror att kommunernas stöd till idrotten kommer att utvecklas under de närmaste tre åren. I nedanstående ordmoln redovisas vanligt förekommande ord. Fullständiga kommentarer redovisas i separat bilaga. Även om inga formella beslut har fattats, vilken bedömning gör du när det gäller kommunens stöd till idrotten under de närmaste tre åren, avseende omfattning och inriktning? Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 19

21 Föreningsbidrag I kommande avsnitt tittar vi närmare på en viss typ av kommunalt stöd till idrottsföreningarna nämligen föreningsbidrag (även kallat kontantbidrag). 255 av 268 kommuner i undersökningen tillhandahåller någon typ av föreningsbidrag. Vi utreder vilken typ av föreningsbidrag som tillhandahålls, vilken omfattning det har och om omfattningen ökar/minskar. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 20

22 Föreningsbidrag Förändringar av bidraget Två av fem kommuner har inför 2014 ökat sitt föreningsbidrag, och något fler har minskat föreningsbidraget. Notera att hänsyn har tagits till KPI i årets mätning. Förändring av föreningsbidraget till idrottsföreningar inför % 20% 40% 60% 80% 100% Ökat Oförändrat Minskat Uppgift saknas Bas: Kommuner som tillhandahåller föreningsbidrag (kontant), 255 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 21

23 Föreningsbidrag Förändringar av bidraget De kommuner som sedan föregående mätning ökat föreningsbidraget till idrottsföreningarna har i genomsnitt ökat anslaget med ungefär 0,85 mkr (median 0,1 mkr). De kommuner som sedan föregående mätning minskat föreningsbidraget till idrottsföreningarna har i genomsnitt minskat anslaget med ungefär 2,3 mkr (median 1,0 mkr). Notera att hänsyn har tagits till KPI i årets mätning. Föreningsbidrag till idrottsföreningar Ökning Minskning Medel kr kr Median kr kr Min 287 kr kr Max kr kr Antal svar Bas: 216 kommuner vars föreningsbidrag till idrottsföreningar ökat alternativt minskat sedan mätningen Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 22

24 Föreningsbidrag Typer av bidrag Den vanligaste typen av föreningsbidrag som kommunerna ger är lokalt aktivitetsstöd. Majoriteten av de som ger någon typ av föreningsbidrag uppger att omfattningen är oförändrad från föregående år. Vilka typer av föreningsbidrag (kontantbidrag) ger din kommun till idrottsföreningar och hur har dessa förändrats från föregående år? Ej svar Lokalt aktivitetsstöd % Lokalbidrag % Evenemangs-/arrangemangsbidrag % Ledarutbildningsbidrag % Startbidrag % Projektbidrag % Administrationsbidrag/grundbidrag % Lönebidrag % Annat bidrag % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: Kommuner som tillhandahåller föreningsbidrag (kontant), 255 st. Ger, har ökat Ger, har minskat Ger, är oförändrat Ger ej Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 23

25 Föreningsbidrag Omfattning per kommuninvånare Kommunernas budget för föreningsbidrag till idrottsföreningar 2014 uppgår i genomsnitt till 110 kr per kommuninvånare (median 89 kr). Resultaten ligger lägre jämfört med mätningen Medel 110 kr 156 kr 121 kr 126 kr 122 kr 127 kr Median 89 kr 111 kr 99 kr 111 kr 102 kr 104 kr Min 0 kr 27 kr 5 kr 7 kr 13 kr 13 kr Max kr kr kr 547 kr 434 kr 788 kr Bas: 255 kommuner som tillhandahåller föreningsbidrag (kontant). Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 24

26 Föreningsbidrag Omfattning och utveckling av bidraget I genomsnitt delar kommunerna under 2014 ut 3,6 mkr i föreningsbidrag (kontant), vilket är mindre jämfört med mätningen Hur stort är kommunens totala föreningsbidrag (kontantbidrag) till idrottsföreningarna? Medel kr kr kr kr kr kr Median kr kr kr kr kr kr Min 0 kr kr kr kr kr kr Max kr kr kr kr kr kr Bas: 255 kommuner som tillhandahåller föreningsbidrag (kontant). Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 25

27 Lokalt aktivitetsstöd På följande sidor kartlägger vi den vanligaste typen av föreningsbidrag lokalt aktivitetsstöd. 243 av 268 kommuner uppger att de tillhandahåller lokalt aktivitetsstöd och har därmed fått besvara de frågor som redovisas i följande avsnitt. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 26

28 Lokalt aktivitetsstöd Omfattning per kommuninvånare Under 2014 delade kommunerna i genomsnitt ut 221 kr per kommuninvånare (median 179 kr) som tillhör den åldersgrupp det lokala aktivitetsstödet tillämpas på * Medel Median Min Max 221 kr 179 kr 23 kr kr * Frågan baserades 2013 på totala invånarantalet varför värdena inte är jämförbara. Bas: Kommuner som tillhandahåller lokalt aktivitetsstöd (2014: 243 st, 2013: 229 st). Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 27

29 Lokalt aktivitetsstöd Omfattning och utveckling av aktivitetsstödet De kommuner som tillämpar lokalt aktivitetsstöd har en genomsnittlig budget för detta på 1,4 mkr (median 0,65 mkr). Omfattningen av det lokala aktivitetsstödet ligger i linje med föregående års mätning. Hur stort är det totala kommunala lokala aktivitetsstödet i kronor? Medel kr kr kr kr kr kr Median kr kr kr kr kr kr Min kr kr 0 kr kr kr kr Max kr kr kr kr kr kr Bas: 243 kommuner som tillhandahåller lokalt aktivitetsstöd. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 28

30 Lokalt aktivitetsstöd Ersättning per sammankomst 56 procent av kommunerna delar ut det lokala aktivitetsstödet per sammankomst. Kommunerna delar i genomsnitt ut 41 kr per sammankomst (median 30 kr), vilket är i nivå med fjolårets mätning Medel 41 kr 40 kr Median 30 kr 30 kr Min 5 kr 5 kr Max 700 kr 700 kr Bas: Kommuner som delar ut lokalt aktivitetsstöd per sammankomst, 137 st. Ingen jämförelse mot tidigare år än 2013 då frågan det året gjordes om. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 29

31 Lokalt aktivitetsstöd Ersättning per deltagartillfälle 63 procent av kommunerna delar ut det lokala aktivitetsstödet per deltagartillfälle. Kommunerna delar i genomsnitt ut 7 kr per deltagartillfälle (median 6 kr), vilket är i nivå med fjolårets mätning Medel 7 kr 7 kr Median 6 kr 6 kr Min 0 kr 0 kr Max 23 kr 42 kr Bas: Kommuner som delar ut lokalt aktivitetsstöd per deltagartillfälle, 153 st. Ingen jämförelse mot tidigare år än 2013 då frågan det året gjordes om. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 30

32 Lokalt aktivitetsstöd Åldersgränser vid tilldelning Drygt två av fem kommuner som delar ut lokalt aktivitetsstöd tillämpar åldersgränsen 7-20 år vid fördelningen av stödet. Svar under kategorin annat redovisas i separat bilaga. Vilka åldersgränser tillämpar ni vid fördelning av det kommunala lokala aktivitetsstödet? 8% 20% 7-20 år 7-25 år 5-20 år 4-20 år 44% Annat 9% 18% Bas: Kommuner som tillhandahåller lokalt aktivitetsstöd, 243 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 31

33 Lokalt aktivitetsstöd Prioriterade grupper Knappt tre av fem kommuner uppger att de inte prioriterar någon grupp vid fördelningen av det lokala aktivitetsstödet. Bland de kommuner som prioriterar någon grupp är det vanligast att personer med funktionsnedsättningar prioriteras. Svar under annan prioritering redovisas i separat bilaga. Vilken eller vilka grupper prioriterar ni framför andra grupper genom att ge en högre tilldelning av det lokala aktivitetsstödet? Personer med funktionsnedsättningar Ungdomar (13-20 år) Barn (upp till 12 år) Flickor Pojkar Barn och ungdomar med utländsk bakgrund Annan prioritering Prioriterar inte någon grupp 22% 15% 9% 5% 2% 1% 12% 57% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: Kommuner som tillhandahåller lokalt aktivitetsstöd, 243 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 32

34 Kommunala idrottsanläggningar I följande avsnitt behandlas frågor som rör de kommunala idrottsanläggningarna. Kommunerna har fått frågor om 2014 års budget för drift, underhåll och nyinvesteringar för kommunala idrottsanläggningar. Vi har även undersökt huruvida kommunerna prioriterar någon eller några grupper vid tillhandahållandet av anläggningstider. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 33

35 Kommunala idrottsanläggningar Förändringar av driftsbudgeten Knappt två av fem kommuner har inför 2014 ökat driftbudgeten (netto) för drift av egna kommunala idrottsanläggningar. Notera att hänsyn har tagits till KPI i årets mätning. Förändring av kommunernas driftbudget (netto) inför 2014 för drift av egna kommunala idrottsanläggningar % 20% 40% 60% 80% 100% Ökat Oförändrat Minskat Uppgift saknas Bas: Samtliga deltagande kommuner, 268 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 34

36 Kommunala idrottsanläggningar Förändringar av driftsbudgeten De kommuner som sedan föregående mätning ökat driftsbudgeten (netto) för egna kommunala idrottsanläggningar har i genomsnitt ökat den med ungefär 5,5 mkr (median 0,7 mkr). De kommuner som sedan föregående mätning minskat driftsbudgeten (netto) för egna kommunala idrottsanläggningar har i genomsnitt minskat den med ungefär 7,2 mkr (median 2,0 mkr). Notera att hänsyn har tagits till KPI i årets mätning. Budgeten (netto) för drift av egna kommunala idrottsanläggningar Ökning Minskning Medel kr kr Median kr kr Min 750 kr kr Max kr kr Antal svar Bas: 171 kommuner vars driftbudget (netto) för drift av egna kommunala idrottsanläggningar har ökat alternativt minskat sedan mätningen Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 35

37 Kommunala idrottsanläggningar Driftbudgetens omfattning Kommunernas driftbudget (netto) för egna kommunala idrottsanläggningar uppgår i genomsnitt till 559 kr per kommuninvånare (median 534 kr). Per inv. Totalt Medel 559 kr 21,3 Mkr Median 534 kr 9,2 Mkr Min -710 kr -5,0 Mkr Max kr 320,0 Mkr Bas: Samtliga deltagande kommuner, 268 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 36

38 Kommunala idrottsanläggningar Underhållsbudgetens omfattning Kommunernas underhållsbudget för idrottsanläggningar uppgår i genomsnitt till 89 kr per kommuninvånare (median 47 kr). Per inv. Totalt Medel 89 kr 3,0 Mkr Median 47 kr 1,0 Mkr Min 0 kr 0,0 Mkr Max kr 88,4 Mkr Bas: Samtliga deltagande kommuner, 268 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 37

39 Kommunala idrottsanläggningar Investeringar i nya anläggningar I genomsnitt uppgår kommunernas totala investeringar i nya idrottsanläggningar till 445 kr per kommuninvånare. Per inv. Totalt Medel 445 kr 16,2 Mkr Median 120 kr 2,5 Mkr Min 0 kr 0,0 Mkr Max kr 340,0 Mkr Bas: Samtliga deltagande kommuner, 268 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 38

40 Kommunala idrottsanläggningar Prioriterade grupper Två av tre kommuner uppger att barn och ungdomar prioriteras vid tilldelning av anläggningstider. Svar under annan prioritering redovisas i separat bilaga. Vilken eller vilka grupper prioriterar ni vid tilldelning av anläggningstider? Flickor Pojkar Barn (upp till 12 år) Ungdomar (13-20 år) Personer med funktionsnedsättningar Barn och ungdomar med utländsk bakgrund Elitverksamhet Annan prioritering Prioriterar inte någon grupp 13% 11% 28% 4% 15% 22% 11% 67% 69% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: Samtliga deltagande kommuner, 268 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 39

41 Föreningsägda idrottsanläggningar För att komplettera bilden av det kommunala stödet till idrottsrörelsen har vi även ställt några frågor om idrottsanläggningar som ägs/drivs av föreningar. Dels har kommunerna angivit hur stort bidraget till föreningsdrivna idrottsanläggningar är 2014, och dels har kommunerna ombetts uppskatta hur stora investeringar idrottsföreningarna själva har gjort i idrottsanläggningar under Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 40

42 Föreningsägda idrottsanläggningar Förändringar av driftbidrag till föreningar Drygt hälften av kommunerna har inför 2014 ökat budgeten för driftbidrag till föreningsägda/ föreningsdriva idrottsanläggningar. Dock har en av fyra kommuner minskat driftbidraget till föreningsägda/föreningsdriva idrottsanläggningar. Notera att hänsyn har tagits till KPI i årets mätning. Förändring av budgeten för driftbidrag till föreningsägda/föreningsdrivna idrottsanläggningar % 20% 40% 60% 80% 100% Ökat Oförändrat Minskat Uppgift saknas Bas: Samtliga deltagande kommuner, 268 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 41

43 Föreningsägda idrottsanläggningar Förändringar av driftbidrag till föreningar De kommuner som sedan föregående mätning ökat budgeten för driftbidrag till föreningsägda/ föreningsdriva idrottsanläggningar har i genomsnitt ökat den med ungefär 0,4 mkr (median 0,05 mkr). De kommuner som sedan föregående mätning minskat budgeten för driftbidrag till föreningsägda/ föreningsdriva idrottsanläggningar har i genomsnitt minskat den med ungefär 1,8 mkr (median 0,3 mkr). Notera att hänsyn har tagits till KPI i årets mätning. Budgeten för driftbidrag till föreningsägda/föreningsdrivna idrottsanläggningar Ökning Minskning Medel kr kr Median kr kr Min 44 kr 253 kr Max kr kr Antal svar Bas: 208 kommuner vars budget för driftbidrag till föreningsägda/föreningsdriva idrottsanläggningar ökat alternativt minskat sedan mätningen Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 42

44 Föreningsägda idrottsanläggningar Omfattning av driftbidrag till föreningar I genomsnitt betalar kommunerna ut 76 kr per kommuninvånare i driftbidrag till föreningar (median 47 kr). Per inv. Totalt Medel 76 kr 1,8 Mkr Median 47 kr 0,9 Mkr Min 0 kr 0,0 Mkr Max 929 kr 28,7 Mkr Bas: Samtliga deltagande kommuner, 268 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 43

45 Föreningsägda idrottsanläggningar Föreningars egna investeringar Kommunerna uppskattar att föreningarnas egna investeringar i genomsnitt uppgår till 45 kr per kommuninvånare (median 7 kr). Per inv. Totalt Medel 45 kr 1,2 Mkr Median 7 kr 0,1 Mkr Min 0 kr 0,0 Mkr Max kr 30,0 Mkr Bas: Samtliga deltagande kommuner, 268 st. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014, sid 44

46 Bilagor Bilaga 1: Jämförelser mellan län Bilaga 2: Jämförelser mellan distrikt Bilaga 3: Nationsnivå Bilaga 4: Öppna svar och kommentarer (separat) Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

47 Bilaga 1: Jämförelser mellan län Budget per kommuninvånare Län Antal kommuner Föreningsbidrag Medel Median Drift egna anl. (netto) Medel Median Underhåll egna anl. Medel Median Investeringar i nya anl. Medel Median Driftbidrag till föreningar Medel Median Aktivitetsstöd Medel Median Totalt kr 89 kr 559 kr 534 kr 89 kr 47 kr 445 kr 120 kr 76 kr 47 kr 221 kr 179 kr Blekinge län kr 109 kr 628 kr 595 kr 28 kr 21 kr 207 kr 108 kr 59 kr 42 kr 272 kr 282 kr Dalarnas län kr 78 kr 633 kr 611 kr 209 kr 66 kr 584 kr 117 kr 144 kr 36 kr 169 kr 180 kr Gotlands län 1 76 kr 76 kr 465 kr 465 kr 0 kr 0 kr kr kr 91 kr 91 kr 258 kr 258 kr Gävleborgs län kr 98 kr 567 kr 518 kr 58 kr 26 kr 374 kr 259 kr 110 kr 85 kr 277 kr 273 kr Hallands län kr 120 kr 611 kr 632 kr 307 kr 217 kr 385 kr 336 kr 58 kr 53 kr 234 kr 173 kr Jämtlands län kr 142 kr 432 kr 477 kr 44 kr 36 kr 88 kr 0 kr 112 kr 91 kr 112 kr 121 kr Jönköpings län kr 92 kr 525 kr 640 kr 99 kr 72 kr 95 kr 106 kr 64 kr 54 kr 357 kr 156 kr Kalmar län kr 65 kr 399 kr 417 kr 44 kr 19 kr 196 kr 73 kr 75 kr 70 kr 174 kr 141 kr Kronobergs län kr 97 kr 534 kr 544 kr 70 kr 31 kr 355 kr 156 kr 148 kr 76 kr 160 kr 158 kr Norrbottens län kr 121 kr kr kr 139 kr 89 kr 483 kr 292 kr 61 kr 43 kr 295 kr 202 kr Skåne län kr 88 kr 536 kr 570 kr 122 kr 77 kr kr 317 kr 49 kr 32 kr 288 kr 272 kr Stockholms län kr 79 kr 556 kr 545 kr 82 kr 53 kr 450 kr 381 kr 22 kr 18 kr 299 kr 252 kr Södermanlands län 9 97 kr 79 kr 738 kr 757 kr 65 kr 43 kr kr 259 kr 61 kr 45 kr 152 kr 127 kr Uppsala län kr 72 kr 623 kr 691 kr 27 kr 27 kr 23 kr 13 kr 34 kr 29 kr 228 kr 172 kr Värmlands län kr 80 kr 507 kr 504 kr 53 kr 43 kr 336 kr 23 kr 135 kr 81 kr 149 kr 138 kr Västerbottens län kr 89 kr 930 kr kr 79 kr 58 kr 218 kr 0 kr 65 kr 49 kr 155 kr 126 kr Västernorrlands län kr 111 kr 673 kr 561 kr 61 kr 60 kr 324 kr 40 kr 215 kr 118 kr 109 kr 77 kr Västmanlands län kr 87 kr 419 kr 437 kr 30 kr 25 kr 189 kr 58 kr 48 kr 35 kr 227 kr 176 kr Västra Götalands län kr 103 kr 447 kr 409 kr 62 kr 16 kr 218 kr 22 kr 82 kr 58 kr 190 kr 177 kr Örebro län 9 51 kr 36 kr 415 kr 371 kr 21 kr 0 kr 197 kr 0 kr 43 kr 42 kr 122 kr 120 kr Östergötlands län kr 76 kr 472 kr 309 kr 121 kr 43 kr 351 kr 232 kr 46 kr 31 kr 219 kr 191 kr Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

48 Bilaga 1: Jämförelser mellan län Utveckling av totalt föreningsbidrag Län 2008 Totalt föreningsbidrag till idrottsföreningar (omräknat utifrån KPI, basår=2008) Totalt kr kr kr kr kr kr Blekinge län kr kr kr kr kr kr Dalarnas län kr kr kr kr kr kr Gotlands län kr kr kr kr kr kr Gävleborgs län kr kr kr kr kr kr Hallands län kr kr kr kr kr kr Jämtlands län kr kr kr kr kr kr Jönköpings län kr kr kr kr kr kr Kalmar län kr kr kr kr kr kr Kronobergs län kr kr kr kr kr kr Norrbottens län kr kr kr kr kr kr Skåne län kr kr kr kr kr kr Stockholms län kr kr kr kr kr kr Södermanlands län kr kr kr kr kr kr Uppsala län kr kr kr kr kr kr Värmlands län kr kr kr kr kr kr Västerbottens län kr kr kr kr kr kr Västernorrlands län kr kr kr kr kr kr Västmanlands län kr kr kr kr kr kr Västra Götalands län kr kr kr kr kr kr Örebro län kr kr kr kr kr kr Östergötlands län kr kr kr kr kr kr Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

49 Bilaga 1: Jämförelser mellan län Utveckling av total lokalsubvention Län Total lokalsubvention (omräknat utifrån KPI, basår=2010) Totalt - 11,4 Mkr 13,6 Mkr 11,8 Mkr 14,4 Mkr 15,7 Mkr Blekinge län - 5,0 Mkr 21,5 Mkr 13,0 Mkr 13,9 Mkr 16,7 Mkr Dalarnas län - 9,1 Mkr 10,2 Mkr 3,1 Mkr 10,5 Mkr 4,8 Mkr Gotlands län - 28,0 Mkr 24,5 Mkr 29,8 Mkr 28,9 Mkr 12,5 Mkr Gävleborgs län - 14,3 Mkr 20,1 Mkr 10,1 Mkr 3,5 Mkr 6,7 Mkr Hallands län - 9,0 Mkr 10,8 Mkr 6,2 Mkr 10,1 Mkr 10,1 Mkr Jämtlands län - 1,3 Mkr 5,9 Mkr 12,4 Mkr 5,3 Mkr 5,8 Mkr Jönköpings län - 5,9 Mkr 7,8 Mkr 6,8 Mkr 3,0 Mkr 12,1 Mkr Kalmar län - 5,8 Mkr 5,8 Mkr 1,4 Mkr 8,3 Mkr 10,5 Mkr Kronobergs län - 4,6 Mkr 6,0 Mkr 6,8 Mkr 3,3 Mkr 5,2 Mkr Norrbottens län - 14,8 Mkr 7,7 Mkr 8,1 Mkr 8,5 Mkr 6,7 Mkr Skåne län - 8,4 Mkr 14,5 Mkr 8,4 Mkr 16,4 Mkr 23,3 Mkr Stockholms län - 17,4 Mkr 27,0 Mkr 23,7 Mkr 29,3 Mkr 31,2 Mkr Södermanlands län - 12,0 Mkr 4,7 Mkr 12,0 Mkr 8,0 Mkr 7,3 Mkr Uppsala län - 32,0 Mkr 18,9 Mkr 17,7 Mkr 34,5 Mkr 48,3 Mkr Värmlands län - 8,3 Mkr 9,2 Mkr 2,7 Mkr 7,1 Mkr 8,6 Mkr Västerbottens län - 9,8 Mkr 3,1 Mkr 9,8 Mkr 3,0 Mkr 2,4 Mkr Västernorrlands län - 23,7 Mkr 39,3 Mkr 15,4 Mkr 30,0 Mkr 33,0 Mkr Västmanlands län - 27,0 Mkr 17,0 Mkr 16,5 Mkr 19,4 Mkr 16,1 Mkr Västra Götalands län - 13,7 Mkr 11,5 Mkr 15,0 Mkr 14,5 Mkr 14,8 Mkr Örebro län - 5,5 Mkr 12,9 Mkr 27,3 Mkr 4,8 Mkr 1,4 Mkr Östergötlands län - 1,0 Mkr 15,1 Mkr 14,8 Mkr 15,0 Mkr 22,3 Mkr Frågan tillkom efter 2008 års mätning, varför ingen jämförelse kunnat göras. Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

50 Bilaga 1: Jämförelser mellan län Utveckling av underhållsbudget för idrottsanläggningar Län Underhållsbudget för idrottsanläggningar (omräknat utifrån KPI, basår=2008) Totalt 2,9 Mkr 3,3 Mkr 3,2 Mkr 3,8 Mkr 2,7 Mkr 2,9 Mkr Blekinge län 0,8 Mkr 0,9 Mkr 1,4 Mkr 0,6 Mkr 0,5 Mkr 0,4 Mkr Dalarnas län 2,7 Mkr 3,3 Mkr 0,4 Mkr 0,8 Mkr 3,0 Mkr 2,2 Mkr Gotlands län 28,0 Mkr 2,4 Mkr - 23,2 Mkr 9,4 Mkr 0,0 Mkr Gävleborgs län 4,4 Mkr 0,8 Mkr 0,6 Mkr 1,5 Mkr 1,0 Mkr 1,1 Mkr Hallands län 2,1 Mkr 3,5 Mkr 3,5 Mkr 0,0 Mkr 1,1 Mkr 23,6 Mkr Jämtlands län 5,2 Mkr 0,4 Mkr 1,2 Mkr 1,1 Mkr 0,6 Mkr 0,8 Mkr Jönköpings län 1,8 Mkr 1,6 Mkr 2,1 Mkr 1,4 Mkr 1,6 Mkr 1,9 Mkr Kalmar län 0,4 Mkr 0,9 Mkr 0,6 Mkr 5,5 Mkr 1,8 Mkr 0,8 Mkr Kronobergs län 0,9 Mkr 0,8 Mkr 11,5 Mkr 10,5 Mkr 5,5 Mkr 1,1 Mkr Norrbottens län 3,0 Mkr 3,4 Mkr 3,6 Mkr 2,1 Mkr 1,5 Mkr 1,4 Mkr Skåne län 3,4 Mkr 6,7 Mkr 4,2 Mkr 5,0 Mkr 5,4 Mkr 6,6 Mkr Stockholms län 6,7 Mkr 5,6 Mkr 5,1 Mkr 10,2 Mkr 7,3 Mkr 5,5 Mkr Södermanlands län 4,8 Mkr 5,3 Mkr 2,6 Mkr 7,8 Mkr 3,9 Mkr 2,1 Mkr Uppsala län 0,9 Mkr 2,0 Mkr 1,1 Mkr 0,7 Mkr 1,0 Mkr 0,2 Mkr Värmlands län 0,4 Mkr 0,6 Mkr 1,2 Mkr 0,8 Mkr 1,1 Mkr 0,6 Mkr Västerbottens län 2,4 Mkr 2,2 Mkr 1,7 Mkr 1,9 Mkr 0,9 Mkr 1,0 Mkr Västernorrlands län 3,3 Mkr 0,8 Mkr 1,1 Mkr 1,0 Mkr 1,5 Mkr 1,7 Mkr Västmanlands län 3,5 Mkr 1,2 Mkr 4,0 Mkr 0,5 Mkr 0,6 Mkr 0,5 Mkr Västra Götalands län 1,7 Mkr 4,5 Mkr 4,6 Mkr 2,9 Mkr 1,3 Mkr 1,7 Mkr Örebro län 2,4 Mkr 9,7 Mkr 1,0 Mkr 1,9 Mkr 0,3 Mkr 0,5 Mkr Östergötlands län 1,3 Mkr 1,1 Mkr 1,6 Mkr 2,6 Mkr 2,6 Mkr 2,7 Mkr Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

51 Bilaga 1: Jämförelser mellan län Utveckling av totala investeringar i nya anläggningar Län 2008 Totala investeringar i nya anläggningar (omräknat utifrån KPI, basår=2008) Totalt 15,3 Mkr 15,3 Mkr 20,9 Mkr 13,3 Mkr 10,2 Mkr 15,3 Mkr Blekinge län 8,4 Mkr 8,2 Mkr 17,4 Mkr 6,6 Mkr 1,7 Mkr 4,6 Mkr Dalarnas län 2,1 Mkr 2,2 Mkr 3,6 Mkr 0,0 Mkr 5,0 Mkr 26,3 Mkr Gotlands län 1,5 Mkr 1,5 Mkr 1,0 Mkr 15,0 Mkr 0,0 Mkr 85,0 Mkr Gävleborgs län 3,1 Mkr 7,4 Mkr 5,0 Mkr 3,4 Mkr 7,0 Mkr 7,8 Mkr Hallands län 40,0 Mkr 15,2 Mkr 10,0 Mkr 7,5 Mkr 12,8 Mkr 11,5 Mkr Jämtlands län 0,6 Mkr 0,5 Mkr 8,5 Mkr 17,2 Mkr 33,3 Mkr 3,8 Mkr Jönköpings län 6,0 Mkr 7,9 Mkr 12,2 Mkr 7,4 Mkr 4,2 Mkr 2,9 Mkr Kalmar län 8,3 Mkr 13,0 Mkr 19,3 Mkr 9,7 Mkr 10,5 Mkr 5,3 Mkr Kronobergs län 2,7 Mkr 10,6 Mkr 58,7 Mkr 9,1 Mkr 16,2 Mkr 5,2 Mkr Norrbottens län 5,7 Mkr 2,2 Mkr 4,9 Mkr 13,3 Mkr 10,9 Mkr 10,8 Mkr Skåne län 11,8 Mkr 18,1 Mkr 38,6 Mkr 46,7 Mkr 21,4 Mkr 42,6 Mkr Stockholms län 43,3 Mkr 48,3 Mkr 43,8 Mkr 19,0 Mkr 10,7 Mkr 33,5 Mkr Södermanlands län 8,1 Mkr 9,8 Mkr 25,1 Mkr 5,5 Mkr 11,3 Mkr 19,7 Mkr Uppsala län 4,9 Mkr 16,6 Mkr 9,9 Mkr 0,4 Mkr 1,7 Mkr 0,2 Mkr Värmlands län 7,2 Mkr 12,3 Mkr 25,5 Mkr 3,8 Mkr 3,2 Mkr 4,6 Mkr Västerbottens län 32,0 Mkr 14,3 Mkr 21,7 Mkr 2,7 Mkr 0,2 Mkr 1,6 Mkr Västernorrlands län 3,2 Mkr 4,7 Mkr 2,2 Mkr 5,7 Mkr 2,7 Mkr 6,1 Mkr Västmanlands län 3,7 Mkr 2,5 Mkr 3,5 Mkr 6,0 Mkr 1,9 Mkr 3,6 Mkr Västra Götalands län 23,3 Mkr 14,1 Mkr 14,9 Mkr 10,2 Mkr 9,8 Mkr 9,1 Mkr Örebro län 0,7 Mkr 29,6 Mkr 16,5 Mkr 13,2 Mkr 3,5 Mkr 4,7 Mkr Östergötlands län 33,0 Mkr 0,3 Mkr 5,6 Mkr 2,8 Mkr 4,4 Mkr 12,3 Mkr Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

52 Bilaga 1: Jämförelser mellan län Det kontanta föreningsbidraget Förändringar 2014 Län Antal kommuner Förändring av föreningsbidraget till idrottsföreningar 2014 Ökat Oförändrat Minskat Uppgift saknas Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Totalt % 0 0% % 39 15% Blekinge län % 0 0% 2 40% 0 0% Dalarnas län % 0 0% 3 30% 4 40% Gotlands län 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% Gävleborgs län % 0 0% 6 67% 0 0% Hallands län % 0 0% 2 33% 0 0% Jämtlands län % 0 0% 3 38% 1 13% Jönköpings län % 0 0% 5 42% 1 8% Kalmar län % 0 0% 6 60% 1 10% Kronobergs län % 0 0% 4 57% 0 0% Norrbottens län % 0 0% 4 36% 4 36% Skåne län % 0 0% 11 34% 7 22% Stockholms län % 0 0% 13 52% 2 8% Södermanlands län % 0 0% 3 43% 0 0% Uppsala län % 0 0% 4 67% 0 0% Värmlands län % 0 0% 8 53% 3 20% Västerbottens län % 0 0% 3 23% 3 23% Västernorrlands län % 0 0% 3 43% 1 14% Västmanlands län % 0 0% 2 25% 3 38% Västra Götalands län % 0 0% 21 47% 6 13% Örebro län % 0 0% 2 29% 2 29% Östergötlands län % 0 0% 5 45% 1 9% Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

53 Bilaga 1: Jämförelser mellan län Det kontanta föreningsbidraget Inför 2015 Län Planerar kommunen för att nästa år förändra föreningsbidraget inom idrottsområdet? Antal kommuner Öka Oförändrat Minska Antal Andel Antal Andel Antal Andel Totalt % % 3 1% Blekinge län % 4 80% 0 0% Dalarnas län 9 0 0% 9 100% 0 0% Gotlands län 1 0 0% 1 100% 0 0% Gävleborgs län % 6 86% 0 0% Hallands län % 4 80% 0 0% Jämtlands län 8 0 0% 8 100% 0 0% Jönköpings län % 10 83% 0 0% Kalmar län % 9 90% 0 0% Kronobergs län % 5 83% 0 0% Norrbottens län % 11 92% 0 0% Skåne län % 24 75% 0 0% Stockholms län % 20 91% 0 0% Södermanlands län 9 0 0% 9 100% 0 0% Uppsala län 6 0 0% 6 100% 0 0% Värmlands län % 14 93% 0 0% Västerbottens län % % 0 0% Västernorrlands län % 6 86% 0 0% Västmanlands län 6 0 0% 6 100% 0 0% Västra Götalands län % 34 77% 2 5% Örebro län 8 0 0% 7 88% 1 13% Östergötlands län % 7 70% 0 0% Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

54 Bilaga 1: Jämförelser mellan län Driftbudget kommunala anläggningar Förändringar 2014 Län Antal kommuner Förändring av driftbudgeten för drift av egna kommunala idrottsanläggningar 2014 Ökat Oförändrat Minskat Uppgift saknas Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Totalt % 2 1% 70 26% 95 35% Blekinge län % 0 0% 3 60% 0 0% Dalarnas län % 0 0% 2 17% 4 33% Gotlands län 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% Gävleborgs län % 0 0% 3 30% 3 30% Hallands län % 0 0% 4 67% 1 17% Jämtlands län % 0 0% 3 38% 3 38% Jönköpings län % 0 0% 4 33% 2 17% Kalmar län % 0 0% 0 0% 4 36% Kronobergs län % 0 0% 2 29% 0 0% Norrbottens län % 0 0% 2 17% 5 42% Skåne län % 0 0% 7 21% 17 52% Stockholms län % 0 0% 6 24% 8 32% Södermanlands län % 0 0% 4 44% 2 22% Uppsala län % 0 0% 2 29% 3 43% Värmlands län % 0 0% 4 27% 7 47% Västerbottens län % 0 0% 3 23% 7 54% Västernorrlands län % 0 0% 2 29% 1 14% Västmanlands län % 0 0% 4 44% 1 11% Västra Götalands län % 2 4% 7 15% 19 41% Örebro län % 0 0% 3 33% 4 44% Östergötlands län % 0 0% 4 36% 4 36% Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

55 Bilaga 1: Jämförelser mellan län Driftbudget kommunala anläggningar Inför 2015 Län Planerar kommunen för att nästa år förändra driftbudgeten för egna kommunala idrottsanläggningar Antal inom idrottsområdet? kommuner Öka Oförändrat Minska Antal Andel Antal Andel Antal Andel Totalt % % 10 4% Blekinge län % 4 80% 0 0% Dalarnas län % 5 56% 0 0% Gotlands län 1 0 0% 1 100% 0 0% Gävleborgs län % 5 83% 0 0% Hallands län % 3 60% 0 0% Jämtlands län 8 0 0% 8 100% 0 0% Jönköpings län % 8 67% 0 0% Kalmar län % 7 70% 0 0% Kronobergs län % 5 83% 0 0% Norrbottens län % 7 64% 1 9% Skåne län % 18 64% 0 0% Stockholms län % 16 73% 2 9% Södermanlands län % 6 67% 0 0% Uppsala län % 2 33% 1 17% Värmlands län % 12 86% 0 0% Västerbottens län % 11 92% 0 0% Västernorrlands län % 2 29% 2 29% Västmanlands län % 4 67% 0 0% Västra Götalands län % 35 83% 2 5% Örebro län % 5 71% 1 14% Östergötlands län % 7 70% 1 10% Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

56 Bilaga 1: Jämförelser mellan län Driftbidrag föreningsägda anläggningar Förändring 2014 Län Antal kommuner Förändring av budgeten för driftbidrag till föreningar 2014 Ökat Oförändrat Minskat Uppgift saknas Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Totalt % 5 2% 68 25% 55 21% Blekinge län % 1 20% 1 20% 0 0% Dalarnas län % 0 0% 4 33% 4 33% Gotlands län % 0 0% 0 0% 0 0% Gävleborgs län % 0 0% 3 30% 1 10% Hallands län % 0 0% 2 33% 1 17% Jämtlands län % 0 0% 4 50% 1 13% Jönköpings län % 1 8% 2 17% 2 17% Kalmar län % 0 0% 1 9% 2 18% Kronobergs län % 0 0% 2 29% 0 0% Norrbottens län % 1 8% 3 25% 1 8% Skåne län % 0 0% 8 24% 9 27% Stockholms län % 1 4% 4 16% 6 24% Södermanlands län % 0 0% 1 11% 1 11% Uppsala län % 0 0% 3 43% 1 14% Värmlands län % 0 0% 3 20% 4 27% Västerbottens län % 0 0% 3 23% 4 31% Västernorrlands län % 0 0% 3 43% 1 14% Västmanlands län % 0 0% 2 22% 1 11% Västra Götalands län % 0 0% 11 24% 13 28% Örebro län % 1 11% 3 33% 2 22% Östergötlands län % 0 0% 5 45% 1 9% Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

57 Bilaga 1: Jämförelser mellan län Driftbidrag föreningsägda anläggningar Inför 2015 Län Planerar kommunen för att nästa år förändra driftbidragen för föreningsägda anläggningar inom Antal idrottsområdet? kommuner Öka Oförändrat Minska Antal Andel Antal Andel Antal Andel Totalt % % 6 3% Blekinge län 5 0 0% 5 100% 0 0% Dalarnas län % 7 88% 0 0% Gotlands län % 0 0% 0 0% Gävleborgs län % 5 83% 0 0% Hallands län % 4 80% 0 0% Jämtlands län 8 0 0% 8 100% 0 0% Jönköpings län % 8 73% 0 0% Kalmar län % 9 90% 0 0% Kronobergs län % 5 83% 0 0% Norrbottens län % 8 80% 0 0% Skåne län % 23 79% 1 3% Stockholms län % 17 89% 0 0% Södermanlands län 8 0 0% 7 88% 1 13% Uppsala län % 4 67% 1 17% Värmlands län % % 0 0% Västerbottens län % 11 92% 0 0% Västernorrlands län % 6 86% 0 0% Västmanlands län % 6 75% 0 0% Västra Götalands län % 36 80% 2 4% Örebro län % 5 71% 1 14% Östergötlands län % 7 70% 0 0% Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

58 Bilaga 1: Jämförelser mellan län Investeringsbudget för kommunala anläggningar Inför 2015 Län Planerar kommunen för att nästa år förändra den egna investeringsbudgeten för idrottsanläggningar? Antal kommuner Öka Oförändrat Minska Antal Andel Antal Andel Antal Andel Totalt % % 15 7% Blekinge län % 3 75% 0 0% Dalarnas län % 4 57% 0 0% Gotlands län % 0 0% 0 0% Gävleborgs län 5 0 0% 3 60% 2 40% Hallands län % 4 67% 0 0% Jämtlands län % 2 40% 1 20% Jönköpings län % 7 64% 1 9% Kalmar län % 8 80% 0 0% Kronobergs län % 3 50% 0 0% Norrbottens län % 4 36% 1 9% Skåne län % 16 59% 0 0% Stockholms län % 11 52% 1 5% Södermanlands län % 2 25% 1 13% Uppsala län % 3 50% 1 17% Värmlands län % 11 85% 0 0% Västerbottens län % 11 92% 0 0% Västernorrlands län % 2 33% 2 33% Västmanlands län % 4 50% 2 25% Västra Götalands län % 29 76% 2 5% Örebro län % 4 67% 0 0% Östergötlands län % 5 50% 1 10% Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

59 Bilaga 1: Jämförelser mellan län Investeringsbudget för föreningsägda anläggningar Inför 2015 Län Planerar kommunen för att nästa år förändra investeringsbidragen för föreningsägda Antal idrottsanläggningar inom idrottsområdet? kommuner Öka Oförändrat Minska Antal Andel Antal Andel Antal Andel Totalt % % 6 3% Blekinge län 4 0 0% 4 100% 0 0% Dalarnas län 6 0 0% 6 100% 0 0% Gotlands län % 0 0% 0 0% Gävleborgs län % 5 83% 0 0% Hallands län % 3 75% 0 0% Jämtlands län 5 0 0% 5 100% 0 0% Jönköpings län % 8 73% 1 9% Kalmar län % 9 90% 0 0% Kronobergs län % 5 83% 0 0% Norrbottens län 9 0 0% 9 100% 0 0% Skåne län % 26 90% 0 0% Stockholms län % 16 94% 0 0% Södermanlands län 6 0 0% 6 100% 0 0% Uppsala län % 4 67% 1 17% Värmlands län % % 0 0% Västerbottens län % 10 91% 0 0% Västernorrlands län 6 0 0% 6 100% 0 0% Västmanlands län % 5 71% 1 14% Västra Götalands län % 28 78% 2 6% Örebro län % 5 71% 1 14% Östergötlands län % % 0 0% Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

60 Bilaga 2: Jämförelser mellan distrikt Budget per kommuninvånare Distrikt Antal kommuner Föreningsbidrag Drift egna anl. (netto) Underhåll egna anl. Medel Median Medel Median Medel Median Medel Investeringar i nya anl. Driftbidrag till föreningar Aktivitetsstöd Median Medel Median Medel Median Totalt kr 89 kr 559 kr 534 kr 89 kr 47 kr 445 kr 120 kr 76 kr 47 kr 221 kr 179 kr Blekinge kr 109 kr 628 kr 595 kr 28 kr 21 kr 207 kr 108 kr 59 kr 42 kr 272 kr 282 kr Dalarna kr 78 kr 633 kr 611 kr 209 kr 66 kr 584 kr 117 kr 144 kr 36 kr 169 kr 180 kr Gotland 1 76 kr 76 kr 465 kr 465 kr 0 kr 0 kr kr kr 91 kr 91 kr 258 kr 258 kr Gästrikland 4 88 kr 86 kr 658 kr 713 kr 8 kr 8 kr 0 kr 0 kr 69 kr 63 kr 200 kr 179 kr Halland kr 120 kr 611 kr 632 kr 307 kr 217 kr 385 kr 336 kr 58 kr 53 kr 234 kr 173 kr Hälsingland kr 122 kr 476 kr 359 kr 92 kr 73 kr 598 kr 528 kr 131 kr 100 kr 323 kr 363 kr Jämtland-Härjedalen kr 142 kr 432 kr 477 kr 44 kr 36 kr 88 kr 0 kr 112 kr 91 kr 112 kr 121 kr Norrbotten kr 121 kr kr kr 139 kr 89 kr 483 kr 292 kr 61 kr 43 kr 295 kr 202 kr Skåne kr 88 kr 536 kr 570 kr 122 kr 77 kr kr 317 kr 49 kr 32 kr 288 kr 272 kr Småland kr 79 kr 482 kr 521 kr 74 kr 62 kr 200 kr 92 kr 88 kr 65 kr 234 kr 155 kr Stockholm kr 88 kr 581 kr 646 kr 85 kr 53 kr 442 kr 381 kr 21 kr 18 kr 335 kr 269 kr Södermanland kr 79 kr 681 kr 721 kr 59 kr 37 kr kr 329 kr 54 kr 45 kr 144 kr 122 kr Uppland kr 55 kr 586 kr 502 kr 48 kr 55 kr 43 kr 34 kr 40 kr 33 kr 206 kr 172 kr Värmland kr 81 kr 522 kr 504 kr 53 kr 43 kr 350 kr 38 kr 123 kr 63 kr 149 kr 138 kr Västerbotten kr 89 kr 930 kr kr 79 kr 58 kr 218 kr 0 kr 65 kr 49 kr 155 kr 126 kr Västergötland kr 97 kr 519 kr 499 kr 36 kr 9 kr 89 kr 14 kr 105 kr 72 kr 196 kr 181 kr Västernorrland kr 111 kr 673 kr 561 kr 61 kr 60 kr 324 kr 40 kr 215 kr 118 kr 109 kr 77 kr Västmanland kr 87 kr 419 kr 437 kr 30 kr 25 kr 189 kr 58 kr 48 kr 35 kr 227 kr 176 kr Västsvenska kr 105 kr 370 kr 336 kr 82 kr 26 kr 324 kr 47 kr 58 kr 39 kr 184 kr 167 kr Örebro 7 44 kr 33 kr 356 kr 326 kr 0 kr 0 kr 120 kr 0 kr 47 kr 42 kr 122 kr 120 kr Östergötland kr 76 kr 472 kr 309 kr 121 kr 43 kr 351 kr 232 kr 46 kr 31 kr 219 kr 191 kr Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

61 Bilaga 2: Jämförelser mellan distrikt Utveckling av totalt föreningsbidrag Distrikt 2008 Totalt föreningsbidrag till idrottsföreningar (omräknat utifrån KPI, basår=2008) Totalt kr kr kr kr kr kr Blekinge kr kr kr kr kr kr Dalarna kr kr kr kr kr kr Gotland kr kr kr kr kr kr Gästrikland kr kr kr kr kr kr Halland kr kr kr kr kr kr Hälsingland kr kr kr kr kr kr Jämtland-Härjedalen kr kr kr kr kr kr Norrbotten kr kr kr kr kr kr Skåne kr kr kr kr kr kr Småland kr kr kr kr kr kr Stockholm kr kr kr kr kr kr Södermanland kr kr kr kr kr kr Uppland kr kr kr kr kr kr Värmland kr kr kr kr kr kr Västerbotten kr kr kr kr kr kr Västergötland kr kr kr kr kr kr Västernorrland kr kr kr kr kr kr Västmanland kr kr kr kr kr kr Västsvenska kr kr kr kr kr kr Örebro kr kr kr kr kr kr Östergötland kr kr kr kr kr kr Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2014

RF Kommunundersökning Juni 2011 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Juni 2011 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2011 Juni 2011 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 13 Lokalt

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Riksidrottsförbundet. Kommunundersökning Maj 2019

Riksidrottsförbundet. Kommunundersökning Maj 2019 Riksidrottsförbundet Kommunundersökning 2019 Maj 2019 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om de deltagande kommunerna 4 Föreningsbidrag 5 Kommunernas föreningsbidrag 6 Förändring av föreningsbidraget

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Är det viktigt för ditt företag med el till konkurrenskraftiga priser? 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 2 3 20, 10, 0, Ja, det har en avgörande betydelse

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005 Kommunernas stöd till idrotten En undersökning våren 2005 Sammanfattning Det stöd landets kommuner ger till idrottsrörelsen, genom såväl kontanta bidrag som stöd till antingen egna eller föreningsdrivna

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Information om bidraget:

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Information om bidraget:

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Information om bidraget:

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Information om bidraget:

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Besök Behandling/operation Total Rangording kömiljard kömiljard Resultat per Resultat per per Landsting 1 Halland 96% 4 816 269 16 97% 4 684

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik Appendix 1 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting

Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting Andel väntande inom 60 dagar Kömiljard besök andel väntande inom 60 dagar 100 90 80 70 60 2012 2011 2010 50 40 30 Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

:50. Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet ej Totalt Andel ja Andel nej

:50. Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet ej Totalt Andel ja Andel nej Fråga: 9a Kan ni tänka er att erbjuda praktik/arbetsträning till en person med funktionsnedsättning? Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet Andel ja Andel nej K Kommun 2 0 0 2 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% K

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Landstingens/regionernas. bidrag till folkhögskolor

Landstingens/regionernas. bidrag till folkhögskolor Landstingens/regionernas bidrag till folkhögskolor! 2014 folkbildningsradet.se Folkbildningsrådet 2016 Författare: Elvir Gigovic Stockholm, januari 2016 INNEHÅLL Landstingens/regionernas bidrag till folkhögskolor...

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Företagsamheten 2018 Jämtlands län

Företagsamheten 2018 Jämtlands län Företagsamheten 2018 Jämtlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Företagsamheten 2018 Gotlands län

Företagsamheten 2018 Gotlands län Företagsamheten 2018 Gotlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Pengar riktade till hembygdsgårdar en uppföljning inom landsbygdsprogrammet

Pengar riktade till hembygdsgårdar en uppföljning inom landsbygdsprogrammet Pengar riktade till hembygdsgårdar en uppföljning inom landsbygdsprogrammet Uppgifterna gäller stöd inom landsbygdsprogrammet 2014 2020 fram till och med den 30 oktober 2018 Uppföljningen är gjord av Sofia

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Löner inom industrin 2014

Löner inom industrin 2014 Löner inom industrin 2014 Kapitel 2 - Löneutveckling Tabell 2.1 Medellöneökningar, okorrigerat 2000-2014 2010-2014 2014 Arbetare 3,0 2,3 2,8 Tjänstemän 3,6 2,4 2,8 Tabell 2.2 Medellöneökningar, korrigerat

Läs mer

Särskilda boendeformer

Särskilda boendeformer Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Anmälningsärenden gällande kränkande behandling Rapport (15)

Anmälningsärenden gällande kränkande behandling Rapport (15) Anmälningsärenden gällande kränkande behandling 2010 Rapport 1 (15) 2 (15) Sammanfattning År 2010 tog Skolinspektionen och Barn och elevombudet (BEO) mot 1 105 ärenden där anmälaren uppgav att elever blivit

Läs mer

Företagarpanelen Q MARS 2011 Östergötlands län

Företagarpanelen Q MARS 2011 Östergötlands län Företagarpanelen Q1 2011 MARS 2011 s län 2 Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan Bas: (3818) 41 37 16 6 44 36 12 9 0% 20% 40% 60% 80% 0% Högre Oförändrat

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 10 till 21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 september 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län augusti 2014 11 552 (8,4 %) 5 103 kvinnor (7,8 %) 6 449 män (9,0 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari 2015 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsamheten 2018 Kronobergs län

Företagsamheten 2018 Kronobergs län Företagsamheten 2018 Kronobergs län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2015 SVERIGES FASTIGHETER

Läs mer