RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB"

Transkript

1 RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

2 RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt aktivitetsstöd 17 Kommunala idrottsanläggningar 24 Föreningsägda idrottsanläggningar 32 Fakta om kommunerna 37 Bilagor 1. Jämförelser mellan län 2. Öppna svar och kommentarer 3. Enkät

3 RF Kommunundersökning 2010, sid 2 Sammanfattning En högre andel kommuner minskar sina bidrag inför 2010 Jämfört med tidigare år (2006, 2007, 2008) så är det en högre andel av kommunerna som minskar och en lägre andel som ökar sitt totala stöd/bidrag till idrottsföreningar inför Bidragsnivåerna är ändå relativt stabila då över hälften av kommunernas olika bidrag är oförändrade inför Inför 2011 Av de kommuner som inför år 2011 planerar att öka sitt totala stöd planerar flest kommuner att öka investeringsbudgeten för nya idrottsanläggningar och driftbudgeten för kommunala anläggningar. Kommuner med mer än invånare avser i högre utsträckning än mindre kommuner att öka någon typ av bidrag/stöd inför år Idrottspolicy Det är idag relativt få av kommunerna som har en idrottspolicy. Andel av kommunerna som inför året har ökat... 40% 30% 20% 10% 0% 11% 24% 35% Totalt stöd till föreningar Andel av kommunerna som inför året har ökat... 40% 30% 20% 10% 0% 7% 19% 16% Föreningsbidraget 20% 30% 34% Drift kommunens anl. 10% 24% 20% Driftbidrag föreningsanl

4 RF Kommunundersökning 2010, sid 3 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Sedan 2004 genomför Riksidrottsförbundet tillsammans med CMA Research en årlig undersökning riktad till Sveriges kommuner. Syftet är att undersöka hur det kommunala stödet till svensk idrott ser ut och förändras över tiden. Med stöd avses alla kommunala anslag till idrottsföreningar och idrottsanläggningar, såväl kommunala som föreningsägda. Frågeställningarna har avgränsats till att vara på en övergripande nivå. Målgruppen är samtliga kommuner i Sverige. Genomförande Undersökningen har genomförts under januariapril 2010 av CMA Research AB, se för mer information. Projektledare på CMA: Mårten Jacobson. Analys genomförd av: Helene Pettersson. Kontaktperson vid Riksidrottsförbundet: Ola Stadler. Metod Undersökningen har genomförts som en webbundersökning. Informationsbrev och enkät har skickats till ansvarig person på fritidsförvaltningen eller den person i kommunens organisation som har kännedom om kommunens anslag till idrottslivet. 98 procent (283 av 290) av kommunerna har deltagit i undersökningen. Enkät Enkäten innehåller drygt 30 frågor och rör i huvudsak fem områden: kommunalt stöd till idrotten, föreningsbidrag, lokalt aktivitetsstöd, idrottsanläggningar och framtida stöd. Formuläret innehåller också ett antal bakgrundsfrågor om kommunen och dess idrottsföreningar. Respondenterna har också haft möjlighet att framföra kommentarer och åsikter på vissa frågor i formuläret.

5 Kommunens stöd till idrottsrörelsen en helhetsbild På följande sidor redogör vi för hur kommunernas stöd till idrottsföreningarna ser ut totalt sett. Vi utreder vilka typer av stöd/bidrag som förekommer, och huruvida Genomförd förändringar sker av CMA avseende Research stödets AB omfattning.

6 RF Kommunundersökning 2010, sid 5 Förändring kommuners totala stöd Majoriteten av kommunerna uppger att det totala stödet till idrottsföreningarna inte har förändrats inför Drygt en av tio kommuner uppger att det totala stödet har ökat inför år 2010, vilket är en markant lägre andel än vid tidigare mätningar. Drygt en av fem kommuner uppger att stödet till idrottsföreningarna minskat inför 2010 vilket är en markant högre andel jämfört med tidigare år. Kommuner med fler än invånare har i högre utsträckning än mindre kommuner minskat sitt stöd till idrottsföreningarna inför år Har kommunen inför detta år (2010) förändrat det totala stödet/bidraget till idrottsföreningarna? Vet ej % % % % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ökat Omfördelat Oförändrat Minskat Bas: Samtliga svarande (283 kommuner). 286 år 2008, tidigare mätningar samtliga 290 kommuner.

7 RF Kommunundersökning 2010, sid 6 Förändring av olika bidragsformer Drygt en av fem kommuner har minskat det totala stödet/bidraget till idrottsföreningar inför En nästan lika hög andel av kommunerna har inför 2010 minskat det kontanta föreningsbidraget till idrottsföreningar. Nästan samtliga kommuner som har minskat stödet till idrottsföreningar totalt sett uppger att det kontanta föreningsbidraget har minskat. Har ni inför detta år (2010) förändrat det totala stödet/bidraget till idrottsföreningarna? Vet ej 2%... det kontanta föreningsbidraget till idrottsföreningarna? % budgeten för drift av egna kommunala anläggningar? % bidraget till de föreningsdrivna/ föreningsägda idrottsanläggningarna? % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ökat Omfördelat Oförändrat Minskat Bas: Samtliga svarande 283 kommuner.

8 RF Kommunundersökning 2010, sid 7 Planering av stödet till 2011 Bidragen till idrottsrörelsen kommer under år 2011 att vara oförändrade i flertalet kommuner. Tre av tio kommuner avser att öka den egna investeringsbudgeten för idrottsanläggningar, medan 16 procent kommer att minska densamma. Två av tio kommuner kommer att öka driftbudgeten för egna kommunala idrottsanläggningar. Planerar kommunen att inför nästa år (2011) förändra? det kontanta föreningsbidraget inom idrottsområdet? % driftbudgeten för egna kommunala idrottsanläggningar inom idrottsområdet? driftbidragen för föreningsägda anläggningar inom idrottsområdet? den egna investeringsbudgeten för idrottsanläggningar? % Vet ej 26% 26% investeringsbidragen för föreningsägda idrottsanläggningar inom idrottsområdet? % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Öka Oförändrat Minska Bas: Samtliga svarande (283 kommuner).

9 RF Kommunundersökning 2010, sid 8 Olika former av stöd/bidrag Nästan alla kommuner tillhandahåller föreningsbidrag (kontantbidrag) och stöd för drift av idrottsanläggningar. Svar under Annat stöd innefattar bland annat aktivitetsbidrag, utbildningsbidrag och projektbidrag. Samtliga svar under Annat stöd redovisas i Bilaga 2. Vilka former av stöd/bidrag ger din kommun till idrottsföreningar? Föreningsbidrag (kontantbidrag) Stöd för drift av idrottsanläggningar 95% 94% Lokalsubvention på samtliga anläggningar Stöd för investeringar i nya anläggningar 53% 59% Lokalsubvention på vissa anläggningar 17% Annat stöd 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: Samtliga svarande (283 kommuner).

10 RF Kommunundersökning 2010, sid 9 Omfattning lokalsubventioner 76 procent av kommunerna subventionerar lokaler helt eller delvis. Det är vanligast att kommunerna subventionerar hyran för samtliga grupper eller för ungdomar mellan 13 och 20 år. Vilka grupper omfattas av nolltaxan/får subventioner av hyra? Alla grupper 42% Barn (upp till 13 år) 34% Ungdomar (13-20 år) 42% Vuxna 4% Annan grupp 18% Vet ej/ingen åsikt 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bas: 215 kommuner som subventionerar lokaler.

11 RF Kommunundersökning 2010, sid 10 Omfattning lokalsubventioner Kommunerna subventionerar lokaler i olika utsträckning för olika grupper. 35 procent subventionerar hela lokalhyran för ungdomar i åldern år och 30 procent subventionerar hela hyran för barn upp till 13 år. Den genomsnittliga kommunen subventionerar lokaler med 11 mkr per år eller 289 kr per kommuninvånare. Hur stort belopp uppskattar ni att era totala lokalsubventioner uppgår till? Antal Andel <5 Mkr 84 39% 5-10 Mkr 34 16% Mkr 21 10% Mkr 3 1% Mkr 4 2% Mkr 7 3% >70 Mkr 6 3% Kan inte ange belopp 22 10% Inget svar 36 17% Hur stor lokalsubvention tillämpar kommunen? Antal kommuner < 50 % % % 100% Kan inte ange procentsats/det varierar Inget svar Samtliga 90 2% 22% 14% 13% 36% 11% Barn upp till 13 år 71 1% 20% 24% 30% 23% 3% Ungdomar (13-20 år) 89 0% 18% 21% 35% 20% 6% Vuxna 9 11% 11% 11% 22% 44% 0% Annan grupp 32 0% 19% 3% 44% 28% 6% Bas: 215 kommuner som subventionerar lokaler.

12 RF Kommunundersökning 2010, sid 11 Idrottspolicy 17 procent (47 st) av kommunerna uppger att de har en idrottspolicy. Har kommunen någon idrottspolicy? 9% 17% Ja Nej Vet ej/inget svar 74% Vilket år antogs indrottspolicyn? Antal Andel % % % % % % % % % % Vet ej/inget svar 9 19% Bas: Samtliga svarande (283 kommuner).

13 Föreningsbidrag I kommande avsnitt tittar vi närmare på en viss typ av kommunalt stöd till idrottsföreningarna nämligen föreningsbidrag (även kallat kontantbidrag). Genomförd av CMA Research AB 270 av 283 kommuner i undersökningen tillhandahåller någon typ av föreningsbidrag. Vi utreder vilken typ av föreningsbidrag som tillhandahålls, vilken omfattning det har och om omfattningen ökar/minskar.

14 RF Kommunundersökning 2010, sid 13 Förändring av föreningsbidraget Majoriteten av kommunerna har inför 2010 inte gjort några förändringar av det kontanta föreningsbidraget. Andelen kommuner som inför 2010 ökat föreningsbidraget har halverats jämfört med nivåerna under 2008, 2007 och Nästan en av fem kommuner har inför 2010 minskat föreningsbidraget, vilket är en högre andel än de senaste fyra åren. Större kommuner (mer än invånare) har i högre utsträckning än mindre kommuner minskat sitt kontanta föreningsbidrag inför Har kommunen inför detta år (2010) förändrat det kontanta föreningsbidraget till idrottsföreningarna? Bas: 270 kommuner som tillhandahåller föreningsbidrag. 275 år 2008 och för tidigare mätningar, samtliga 290 kommuner. Vet ej % % % % % ,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ökat Omfördelat Oförändrat Minskat

15 RF Kommunundersökning 2010, sid 14 Omfattning per kommuninvånare Kommunernas budget för föreningsbidrag per kommuninvånare varierar mellan 13 kr och 434 kr. Genomsnittet är 122 kr per invånare. Kommunernas totala föreningsbidrag 2010, per kommuninvånare Medel 122 kr 127 kr Median 102 kr 104 kr Min. 13 kr 13 kr Max. 434 kr 788 kr Bas: 270 kommuner som tillhandahåller föreningsbidrag. 18 kommuner har ej besvarat frågan.

16 RF Kommunundersökning 2010, sid 15 Utveckling sedan 2008 I genomsnitt delade kommunerna under 2010 ut fyra miljoner kronor i föreningsbidrag, vilket är i linje med fjolårets resultat. Hur stort är kommunens totala föreningsbidrag (kontantbidrag) till idrottsföreningarna år 2010? Medel 4,0 mkr 4,0 mkr Median 2,0 mkr 1,9 mkr Min kr kr Max. 77 mkr 85 mkr Bas: 270 kommuner som tillhandahåller föreningsbidrag. 18 kommuner har ej besvarat frågan. Bas 2008: 268 kommuner.

17 RF Kommunundersökning 2010, sid 16 Typer av föreningsbidrag Den vanligaste typen av föreningsbidrag är lokalt aktivitetsstöd följt av lokalbidrag. Svar under Annat bidrag innefattar en stor spridning beträffande former av föreningsbidrag. Ett tiotal kommuner nämner driftbidrag, anläggningsbidrag och startbidrag. Samtliga svar under Annat bidrag redovisas i Bilaga 2. Vilka typer av föreningsbidrag tillämpar kommunen? Lokalt aktivitetsstöd 86% Lokalbidrag 76% Ledarutbildningsbidrag 49% Projektbidrag 39% Administrationsbidrag 22% Annat bidrag 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: 270 kommuner som tillhandahåller föreningsbidrag.

18 Lokalt aktivitetsstöd På följande sidor kartlägger vi den vanligaste typen av föreningsbidrag lokalt aktivitetsstöd. Genomförd av CMA Research AB 227 av 283 kommuner uppger att de tillhandahåller lokalt aktivitetsstöd och har därmed fått besvara de frågor som redovisas i följande avsnitt.

19 RF Kommunundersökning 2010, sid 18 Omfattning per kommuninvånare Kommunerna delade i genomsnitt ut 38 kr per kommuninvånare i lokalt aktivitetsstöd under Hur stor del av föreningsbidraget utgör det lokala aktivitetsstödet? Medel 38 kr 39 kr Median 32 kr 34 kr Min. 2 kr 2 kr Max. 161 kr 173 kr Bas: 227 kommuner som tillhandahåller lokalt aktivitetsstöd. 17 kommuner har ej besvarat frågan.

20 RF Kommunundersökning 2010, sid 19 Utveckling sedan 2008 Det lokala aktivitetsstödet ligger på samma nivå som 2008 års resultat. De kommuner som tillämpar lokalt aktivitetsstöd har en genomsnittlig budget för detta om 1,5 mkr (median 600 tkr). År 2008 hade kommunerna en genomsnittlig budget för föreningsbidraget om 1,4 mkr (median 600 tkr). Hur stor del av föreningsbidraget utgör det lokala aktivitetsstödet? Medel 1,5 mkr 1,4 mkr Median kr kr Min kr kr Max. 23 mkr 20 mkr Bas: 227 kommuner som tillhandahåller lokalt aktivitetsstöd. 20 kommuner har ej besvarat frågan. Bas 2008: 227 kommuner.

21 RF Kommunundersökning 2010, sid 20 Ersättning per sammankomst Den genomsnittliga kommunen delar ut 23 kr per sammankomst (median 20 kr). 28 procent av kommunerna som tillämpar lokalt aktivitetsstöd betalar inte ut något per sammankomst Hur stort belopp betalas ut i kommunalt aktivitetsstöd per sammankomst? Medel 23 kr 20 kr Median 20 kr 15 kr Min. 0 kr 0 kr Max. 100 kr 150 kr Bas: 227 kommuner som tillhandahåller lokalt aktivitetsstöd. 76 kommuner har ej besvarat frågan.

22 RF Kommunundersökning 2010, sid 21 Ersättning per deltagartillfälle I genomsnitt betalar kommunerna ut 5 kr per deltagartillfälle (median 5 kr). 21 procent av kommunerna som tillämpar lokalt aktivitetsstöd betalar inte ut något per deltagartillfälle Hur stort belopp betalas ut i kommunalt aktivitetsstöd per deltagartillfälle? Medel 5 kr 6 kr Median 5 kr 4 kr Min. 0 kr 0 kr Max. 25 kr 70 kr Bas: 227 kommuner som tillhandahåller lokalt aktivitetsstöd. 91 kommuner har ej besvarat frågan.

23 RF Kommunundersökning 2010, sid 22 Åldersgränser vid tilldelning Tre av fem kommuner uppger att de tillämpar åldersgränsen 7-20 år vid fördelning av det kommunala aktivitetsstödet. Andra åldersgränser som nämns av flera kommuner är 4-20 år (12 st) och 7-25 år (5 st). Vilka åldersgränser tillämpar ni vid fördelning av det kommunala lokala aktivitetsstödet? 3% 37% 60% 7-20 år Andra åldersgränser Inget svar Bas: 227 kommuner som tillhandahåller lokalt aktivitetsstöd.

24 RF Kommunundersökning 2010, sid 23 Prioriterade grupper Knappt en tredjedel (68 st) av kommunerna som tillhandahåller lokalt aktivitetsstöd har någon prioriterad grupp vid fördelningen av stödet. Har er kommun någon prioriterad grupp vid fördelning av det lokala aktivitetsstödet? Vet ej 4% Mer än hälften (36 st) av de kommuner som prioriterar någon grupp uppger att personer med funktionshinder prioriteras vid tilldelning av lokalt aktivitetsstöd. Ungdomar är en annan grupp som av många kommuner ses som en prioriterad grupp. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nej Ja Funktionshindrade Ungdomar (13-20 år) % 53% Flickor 3 12% Prioriterade grupper vid fördelning av lokalt aktivitetsstöd Barn (upp till 13 år) Pojkar Barn och ungdomar med utländsk bakgrund Annan prioritering % 1% 10% 26% Vet ej/ingen åsikt 8 1% 0% 20% 40% 60% Bas: 227 kommuner som tillhandahåller lokalt aktivitetsstöd.

25 Kommunala idrottsanläggningar I följande avsnitt behandlas frågor som rör de kommunala idrottsanläggningarna. Genomförd Kommunerna av har CMA fått frågor Research om 2010 AB års budget för drift, underhåll och nyinvesteringar för kommunala idrottsanläggningar. Vi har även undersökt huruvida kommunerna prioriterar någon eller några grupper vid tillsättning av anläggningstider.

26 RF Kommunundersökning 2010, sid 25 Förändringar av driftsbudgeten En fjärdedel av kommunerna har inför år 2008 ökat budgeten för drift av kommunens egna idrottsanläggningar. Detta är klart färre jämfört med år procent har minskat budgeten för drift av kommunens egna anläggningar inför 2010, detta är en högre andel jämfört med tidigare år. Har ni inför detta år (2010) förändrat (ökat/minskat) budgeten för drift av egna kommunala idrottsanläggningarna? Detta är exklusive driftsbidrag till föreningar. Vet ej % % % % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ökat Oförändrat Minskat Bas: Samtliga svarande 283 kommuner (286 kommuner 2008, 290 kommuner 2007 och 2006).

27 RF Kommunundersökning 2010, sid 26 Förändringar av driftsbudgetens omfattning De kommuner (58 st) som inför 2010 har ökat sin driftbudget för kommunala anläggningar har i genomsnitt ökat anslaget med 4,0 mkr (median 1,2 mkr). 40 kommuner har minskat bidraget inför år Genomsnittet för minskningen bland dessa kommuner är 2,2 mkr (median 0,8 mkr). Hur stor är ökningen/minskningen av budgeten för drift av egna kommunala idrottsanläggningar? Ökning Minskning Medel 4,0 mkr 2,2 mkr Median 1,2 mkr 0,8 mkr Min. 40 tkr 100 tkr Max. 46 mkr 25 mkr Antal Bas: De kommuner som har ökat eller minskat sin budget (18 respektive 19 kommuner har ej besvarat frågan).

28 RF Kommunundersökning 2010, sid 27 Driftbudgetens omfattning Det finns en stor spridning i omfattningen av kommunernas driftbudget, räknat per kommuninvånare. Fyra kommuner har inga kostnader alls för drift av kommunala idrottsanläggningar. Tre av dessa kommuner har färre än invånare, den fjärde har kommuninvånare. Den genomsnittliga kommunen har en driftbudget på ungefär 495 kr per kommuninvånare. Per inv. Totalt Hur stor är driftbudgeten för drift av egna kommunala idrottsanläggningar (netto)? Medel 495 kr 19,2 mkr Median 424 kr 9,0 mkr Min. 0 kr 0 kr Max kr 268 mkr Bas: 187 kommuner som har besvarat frågan.

29 RF Kommunundersökning 2010, sid 28 Olika förändringar av driftbudgeten Den vanligaste orsaken till att kommunen har ökat sin budget för drift av kommunala idrottsanläggningar är att man har höjt avgifterna för föreningarna. Andra vanliga orsaker till att ha förändrat budgeten är ökad service. På vilka sätt har ni förändrat budgeten för drift av egna idrottsanläggningar? Antal Andel Höjda avgifter för föreningarna 32 33% Ökad service 18 18% Minskad service 16 16% Nya anläggningar 11 11% Högre driftskostnader 5 5% Nedlagd anläggning 3 3% Sänkta avgifter för föreningarna 1 1% Annat 42 43% Vet ej/ingen åsikt 27 28% Bas: 98 kommuner som har förändrat (ökat/minskat) budgeten för drift av egna idrottsanläggningar).

30 RF Kommunundersökning 2010, sid 29 Underhållsbudgetens omfattning Kommunernas budget för underhåll av idrottsanläggningar år 2010 motsvarar i genomsnitt 85 kr per kommuninvånare (median 42 kr). Flertalet kommuner har en underhållsbudget motsvarande kr per kommuninvånare. Hur stor underhållsbudget för idrottsanläggningar har kommunen för 2010? Per inv. Totalt Medel 85 kr 3,2 mkr Median 42 kr kr Min. 0 kr 0 kr Max. 989 kr 75 mkr Bas: 149 kommuner som har besvarat frågan.

31 RF Kommunundersökning 2010, sid 30 Investeringar i nya anläggningar Den genomsnittliga kommunen investerade 14,7 miljoner kronor, eller 344 kr per invånare i nya idrottsanläggningar för kommuner har inte investerat något alls i nya idrottsanläggningar under året. Per inv. Totalt Hur stora blir de totala investeringarna (kommunens egen investeringsbudget plus investeringsbidragen) i nya idrottsanläggningar för 2010? Medel 344 kr 14,7 mkr Median 63 kr 0,9 mkr Min. 0 kr 0 kr Max kr 280 mkr Bas: 198 kommuner som har besvarat frågan.

32 RF Kommunundersökning 2010, sid 31 Prioriterade grupper vid anläggningstider 72 procent av kommunerna har någon prioriterad grupp vid tilldelning av anläggningstider. Har er kommun någon prioriterad grupp vid fördelning av det lokala aktivitetsstödet? Vet ej 8% De vanligaste grupperna som prioriteras vid tilldelning av anläggningstider är ungdomar och barn. Till skillnad från vid tilldelning av lokalt aktivitetsstöd prioriterar relativt få kommuner personer med funktionshinder beträffande anläggningstider. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nej Ja Ungdomar (13-20 år) Barn (upp till 13 år) % 75% Prioriterade grupper vid tilldelning av anläggningstider Elitverksamhet Funktionshindrade Flickor % 12% 8% Pojkar 6 4% Annan prioritering 7 23% 0% 20% 40% 60% 80% Bas: Samtliga svarande (283 kommuner). Bas: De kommuner som prioriterar någon grupp (188 st).

33 Föreningsägda idrottsanläggningar För att komplettera bilden av det kommunala stödet till idrottsrörelsen har vi även ställt några frågor om idrottsanläggningar som ägs/drivs av föreningar. Genomförd Dels har kommunerna av CMA angivit Research huruvida AB bidraget till föreningsdrivna idrottsanläggningar har förändrats under 2010, och dels har respondenterna fått uppskatta hur stora investeringar idrottsföreningarna själva har gjort i idrottsanläggningar under 2010.

34 RF Kommunundersökning 2010, sid 33 Förändringar av bidrag till föreningar En av tio kommuner i undersökningen har inför år 2010 ökat bidraget till föreningsägda idrottsanläggningar. Andelen av kommunerna som ökat sitt bidrag inför 2010 är klart mindre än vid föregående mätning. Två av fem kommuner med mer än invånare har inför år 2010 ökat bidraget till föreningsdrivna idrottsanläggningar. Har ni inför detta år (2010) förändrat bidraget till föreningsdrivna/föreningsägda idrottsanläggningar? Vet ej % % % % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ökat Oförändrat Minskat Bas: Samtliga svarande (283 kommuner 2010, 286 kommuner 2008, 290 kommuner 2007 och 2006).

35 RF Kommunundersökning 2010, sid 34 Kommunens driftbidrag till föreningar Kommunerna betalar i genomsnitt 87 kr per invånare i driftbidrag till föreningar (median 53 kr). Flertalet kommuner har en större budget för drift av egna kommunala anläggningar än de har för driftbidrag till föreningar. I sju kommuner är förhållandet det omvända. Sju kommuner har inte betalat något driftbidrag alls till föreningar under Per inv. Totalt Hur stor är budgeten för driftbidrag till föreningar (netto)? Medel 87 kr 2,1 mkr Median 53 kr 1,2 mkr Min. 0 kr 0 kr Max. 887 kr 18,5 mkr Bas: 159 kommuner som har besvarat frågan.

36 RF Kommunundersökning 2010, sid 35 Förändring av bidrag till föreningars storlek Den genomsnittliga ökningen av bidraget till föreningsdrivna idrottsanläggningar är cirka 282 tkr (i de 25 kommuner som ökat bidraget). 19 kommuner har minskat bidraget inför år 2010, vilket är fler än vid föregående mätning (7 st 2008). Snittet är cirka 165 tkr. Hur stor är ökningen/minskningen av bidraget till de föreningsdrivna/föreningsägda idrottsanläggningarna? Ökning Minskning Medel kr kr Median kr kr Min kr kr Max. 1,0 mkr 0,9 mkr Antal Bas: De kommuner som har ökat eller minskat sin budget (12 respektive 5 kommuner har ej besvarat frågan).

37 RF Kommunundersökning 2010, sid 36 Föreningarnas egna investeringar Respondenterna ombads uppskatta föreningarnas egna investeringar inför I genomsnitt bedömer kommunerna att föreningarna kommer att investera 5,0 mkr per år, eller 101 kr per kommuninvånare. Kommunerna uppskattar föreningars investeringar i idrottsanläggningar (per invånare) till något mer än en tredjedel av vad kommunerna investerar i idrottsanläggningar (101 kr respektive 344 kr). Observera att många kommuner inte har kunnat ange något svar på frågan. Per inv. Totalt Uppskatta, om möjligt, föreningars egna investeringar i nya idrottsanläggningar för 2010? Medel 101 kr 5,0 mkr Median 11 kr kr Min. 0 kr 0 kr Max kr 200 mkr Bas: 118 kommuner som har besvarat frågan.

38 RF Kommunundersökning 2010, sid 37 Fakta om kommunerna Antal kommuninvånare Fördelningen av antal kommuninvånare redovisas i nedanstående graf. Antal idrottsföreningar i kommunen I genomsnitt finns i varje kommun tre idrottsföreningar per invånare. 19% 26% Antal föreningar som erhåller bidrag 22% 33% invånare invånare invånare Mer än invånare Respondenterna bedömer i genomsnitt att 80 procent av idrottsföreningarna i kommunen erhåller föreningsbidrag (kontantbidrag). I genomsnitt 37 procent av idrottsföreningarna bedöms erhålla driftbidrag. Andel barn och ungdomar i kommunen Personer i åldern 7-20 år utgör i genomsnitt 15 procent av befolkningen.

39 Bilaga 1- Jämförelser mellan län I följande avsnitt redovisar vi resultaten per län, för att se om stödet till idrottsverksamhet ser olika ut i olika delar av landet.

40 Länsjämförelser Budget per kommuninvånare RF Kommunundersökning 2010 Kronor per kommuninvånare Antal Föreningsbidrag netto egna anl. nya anl. föreningar Drift egna anl. Underhåll Investeringar i Driftbidrag till Aktivitets-stöd kommuner Län Medel Median Medel Median Medel Median Medel Median Medel Median Medel Median Blekinge län kr 134 kr 50 kr 47 kr 525 kr 502 kr 35 kr 35 kr 365 kr 314 kr 20 kr 12 kr Dalarnas län kr 92 kr 33 kr 29 kr 592 kr 626 kr 86 kr 27 kr 80 kr 14 kr 164 kr 79 kr Gotlands län kr 115 kr 46 kr 46 kr 356 kr 356 kr 44 kr 44 kr 26 kr 26 kr 100 kr 100 kr Gävleborgs län kr 157 kr 55 kr 46 kr 615 kr 677 kr 28 kr 10 kr 432 kr 155 kr 95 kr 81 kr Hallands län kr 149 kr 33 kr 33 kr 512 kr 361 kr 79 kr 94 kr 339 kr 301 kr 47 kr 54 kr Jämtlands län kr 128 kr 57 kr 18 kr 283 kr 132 kr 50 kr 21 kr 54 kr 54 kr 131 kr 131 kr Jönköpings län kr 136 kr 39 kr 35 kr 551 kr 567 kr 51 kr 55 kr 394 kr 65 kr 67 kr 72 kr Kalmar län kr 130 kr 41 kr 32 kr 378 kr 351 kr 51 kr 48 kr 286 kr 101 kr 81 kr 77 kr Kronobergs län kr 182 kr 36 kr 37 kr 463 kr 488 kr 31 kr 30 kr 225 kr 209 kr 79 kr 73 kr Norrbottens län kr 149 kr 42 kr 34 kr 763 kr 825 kr 114 kr 86 kr 75 kr 49 kr 88 kr 59 kr Skåne län kr 97 kr 41 kr 34 kr 474 kr 441 kr 108 kr 40 kr 514 kr 102 kr 57 kr 40 kr Stockholms län kr 79 kr 44 kr 45 kr 441 kr 411 kr 56 kr 38 kr 719 kr 384 kr 58 kr 29 kr Södermanlands län kr 135 kr 27 kr 19 kr 542 kr 604 kr 163 kr 42 kr 473 kr 248 kr 48 kr 43 kr Uppsala län kr 93 kr 41 kr 34 kr 225 kr 182 kr 56 kr 8 kr 253 kr 208 kr 38 kr 38 kr Värmlands län kr 91 kr 24 kr 21 kr 497 kr 466 kr 84 kr 55 kr 179 kr 0 kr 155 kr 80 kr Västerbottens län kr 109 kr 46 kr 36 kr 540 kr 539 kr 504 kr 504 kr 169 kr 32 kr 115 kr 121 kr Västernorrlands län kr 136 kr 16 kr 10 kr 642 kr 524 kr 46 kr 49 kr 203 kr 110 kr 241 kr 221 kr Västmanlands län kr 169 kr 94 kr 91 kr 374 kr 298 kr 60 kr 30 kr 120 kr 0 kr 78 kr 78 kr Västra Götalands län kr 117 kr 36 kr 34 kr 478 kr 401 kr 115 kr 63 kr 444 kr 41 kr 116 kr 63 kr Örebro län kr 73 kr 14 kr 15 kr 478 kr 454 kr 78 kr 54 kr 400 kr 73 kr 41 kr 51 kr Östergötlands län kr 67 kr 31 kr 26 kr 424 kr 405 kr 34 kr 24 kr 6 kr 0 kr 47 kr 42 kr Total kr 102 kr 38 kr 32 kr 495 kr 454 kr 85 kr 42 kr 344 kr 63 kr 87 kr 53 kr

41 Länsjämförelser Förändring av det totala stöd till idrottsföreningar RF Kommunundersökning 2010 Har kommunen inför detta år (2010) förändrat det totala stödet/bidraget till idrottsföreningarna? Observera att vissa kommuner ej besvarat frågan. Andel ej svarande redovisas inte i tabellen. Län Antal kommuner Ökat Omfördelat Oförändrat Minskat Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Blekinge län 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% Dalarnas län % 1 7% 7 50% 5 36% Gotlands län 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% Gävleborgs län % 0 0% 3 33% 4 44% Hallands län 6 0 0% 0 0% 4 67% 2 33% Jämtlands län % 0 0% 3 50% 2 33% Jönköpings län % 1 8% 7 58% 2 17% Kalmar län % 1 8% 9 75% 1 8% Kronobergs län % 0 0% 6 86% 0 0% Norrbottens län % 1 8% 10 77% 1 8% Skåne län % 3 9% 21 66% 4 13% Stockholms län % 0 0% 17 65% 6 23% Södermanlands län % 1 11% 3 33% 2 22% Uppsala län % 0 0% 1 20% 3 60% Värmlands län % 3 20% 7 47% 5 33% Västerbottens län % 1 7% 10 71% 2 14% Västernorrlands län 7 0 0% 0 0% 6 86% 1 14% Västmanlands län % 0 0% 7 78% 1 11% Västra Götalands län % 1 2% 30 63% 9 19% Örebro län % 1 8% 9 69% 3 23% Östergötlands län % 0 0% 8 62% 4 31% Total % 14 5% % 60 22%

42 Länsjämförelser Det kontanta föreningsbidraget: Förändringar 2010 RF Kommunundersökning 2010 Har kommunen inför detta år (2010) förändrat det kontanta föreningsbidraget till idrottsföreningarna? Observera att vissa kommuner ej besvarat frågan. Andel ej svarande redovisas inte i tabellen. Län Antal kommuner Ökat Omfördelat Oförändrat Minskat Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Blekinge län 5 0 0% 0 0% 4 100% 0 0% Dalarnas län % 1 8% 7 58% 3 25% Gotlands län 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% Gävleborgs län % 1 11% 5 56% 2 22% Hallands län 6 0 0% 0 0% 4 80% 1 20% Jämtlands län 6 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% Jönköpings län % 1 8% 7 58% 2 17% Kalmar län % 1 9% 9 82% 0 0% Kronobergs län % 1 14% 5 71% 0 0% Norrbottens län % 2 15% 8 62% 2 15% Skåne län % 3 10% 21 68% 4 13% Stockholms län % 1 4% 16 62% 6 23% Södermanlands län % 1 11% 5 56% 2 22% Uppsala län 8 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% Värmlands län % 2 15% 4 31% 5 38% Västerbottens län % 1 9% 9 82% 1 9% Västernorrlands län 7 0 0% 0 0% 4 67% 2 33% Västmanlands län % 0 0% 7 88% 1 13% Västra Götalands län % 2 4% 30 64% 10 21% Örebro län % 1 8% 8 67% 3 25% Östergötlands län % 0 0% 8 73% 2 18% Total % 20 8% % 50 19%

43 Länsjämförelser Det kontanta föreningsbidraget: Utveckling 2011 RF Kommunundersökning 2010 Kommer ni att inför 2011 förändra det kontanta föreningsbidraget inom idrottsområdet? Observera att vissa kommuner ej besvarat frågan. Andel ej svarande redovisas inte i tabellen. Län Antal kommuner Ökar Oförändrat Minskar Antal Andel Antal Andel Antal Andel Blekinge län % 2 67% 0 0% Dalarnas län % % 0 0% Gotlands län 1 0 0% 0 0% 1 100% Gävleborgs län 9 0 0% 5 83% 1 17% Hallands län 6 0 0% 4 80% 1 20% Jämtlands län 6 0 0% 3 75% 1 25% Jönköpings län % 10 91% 0 0% Kalmar län % % 0 0% Kronobergs län 7 0 0% 7 100% 0 0% Norrbottens län % 8 80% 2 20% Skåne län % 26 90% 0 0% Stockholms län % 13 76% 3 18% Södermanlands län % 6 75% 1 13% Uppsala län % 2 40% 2 40% Värmlands län % % 0 0% Västerbottens län % 8 80% 2 20% Västernorrlands län 7 0 0% 5 100% 0 0% Västmanlands län % 6 100% 0 0% Västra Götalands län % 31 82% 1 3% Örebro län % 10 83% 2 17% Östergötlands län % 7 88% 0 0% Total % % 17 8%

44 Länsjämförelser Driftbudget kommunala anläggningar: Förändringar 2010 RF Kommunundersökning 2010 Har ni inför detta år (2010) förändrat (ökat/minskat) budgeten för drift av egna kommunala idrottsanläggningarna? Observera att vissa kommuner ej besvarat frågan. Andel ej svarande redovisas inte i tabellen. Län Antal kommuner Ökat Oförändrat Minskat Antal Andel Antal Andel Antal Andel Blekinge län % 3 75% 0 0% Dalarnas län % 4 36% 5 45% Gotlands län 1 0 0% 1 100% 0 0% Gävleborgs län 9 0 0% 7 88% 1 13% Hallands län % 1 20% 2 40% Jämtlands län % 3 60% 1 20% Jönköpings län % 7 58% 4 33% Kalmar län % 8 73% 0 0% Kronobergs län % 5 71% 1 14% Norrbottens län % 5 45% 3 27% Skåne län % 19 66% 3 10% Stockholms län % 9 38% 6 25% Södermanlands län % 2 33% 2 33% Uppsala län % 2 50% 0 0% Värmlands län % 6 50% 3 25% Västerbottens län % 8 67% 1 8% Västernorrlands län 7 0 0% 5 83% 1 17% Västmanlands län % 3 43% 1 14% Västra Götalands län % 24 62% 4 10% Örebro län % 9 82% 1 9% Östergötlands län % 6 60% 1 10% Total % % 40 17%

45 Länsjämförelser Driftbudget kommunala anläggningar: Utveckling 2011 RF Kommunundersökning 2010 Kommer ni att inför 2011 förändra driftbudgeten för egna kommunala idrottsanläggningar inom idrottsområdet? Observera att vissa kommuner ej besvarat frågan. Andel ej svarande redovisas inte i tabellen. Län Antal kommuner Ökar Oförändrat Minskar Antal Andel Antal Andel Antal Andel Blekinge län % 2 67% 0 0% Dalarnas län % 9 82% 1 9% Gotlands län 1 0 0% 1 100% 0 0% Gävleborgs län % 6 86% 0 0% Hallands län % 1 20% 0 0% Jämtlands län 6 0 0% 2 50% 2 50% Jönköpings län % 9 82% 1 9% Kalmar län % 9 90% 0 0% Kronobergs län 7 0 0% 6 86% 1 14% Norrbottens län % 5 50% 3 30% Skåne län % 16 62% 1 4% Stockholms län % 10 53% 6 32% Södermanlands län % 5 71% 0 0% Uppsala län % 2 40% 2 40% Värmlands län % 5 63% 1 13% Västerbottens län % 7 70% 3 30% Västernorrlands län 7 0 0% 3 60% 2 40% Västmanlands län % 3 60% 0 0% Västra Götalands län % 24 69% 2 6% Örebro län % 9 75% 2 17% Östergötlands län % 8 89% 0 0% Total % % 27 13%

46 RF Kommunundersökning 2010 Länsjämförelser Driftbidrag föreningsägda anläggningar: Förändringar 2010 Har ni inför detta år (2010) förändrat (ökat/minskat) bidraget till de föreningsdrivna/ föreningsägda idrottsanläggningarna? Observera att vissa kommuner ej besvarat frågan. Andel ej svarande redovisas inte i tabellen. Län Antal kommuner Ökat Oförändrat Minskat Antal Andel Antal Andel Antal Andel Blekinge län 5 0 0% 3 100% 0 0% Dalarnas län % 8 73% 2 18% Gotlands län 1 0 0% 1 100% 0 0% Gävleborgs län % 7 88% 0 0% Hallands län 6 0 0% 4 80% 1 20% Jämtlands län 6 0 0% 4 80% 1 20% Jönköpings län % 9 75% 1 8% Kalmar län % 10 91% 0 0% Kronobergs län % 5 71% 0 0% Norrbottens län % 10 91% 1 9% Skåne län % 26 90% 0 0% Stockholms län % 17 77% 3 14% Södermanlands län % 6 67% 0 0% Uppsala län % 2 40% 2 40% Värmlands län % 9 60% 3 20% Västerbottens län % 10 91% 0 0% Västernorrlands län 7 0 0% 5 100% 0 0% Västmanlands län % 5 83% 1 17% Västra Götalands län % 36 86% 2 5% Örebro län % 9 75% 2 17% Östergötlands län % % 0 0% Total % % 19 8%

47 Länsjämförelser Driftbidrag föreningsägda anläggningar: Utveckling 2011 RF Kommunundersökning 2010 Kommer ni att inför 2011 förändra driftbidragen för föreningsägda anläggningar inom idrottsområdet? Observera att vissa kommuner ej besvarat frågan. Andel ej svarande redovisas inte i tabellen. Län Antal kommuner Ökar Oförändrat Minskar Antal Andel Antal Andel Antal Andel Blekinge län % 2 67% 0 0% Dalarnas län % 9 75% 0 0% Gotlands län Gävleborgs län 9 0 0% 5 100% 0 0% Hallands län 6 0 0% 5 100% 0 0% Jämtlands län 6 0 0% 3 75% 1 25% Jönköpings län % 9 82% 0 0% Kalmar län % % 0 0% Kronobergs län % 6 86% 0 0% Norrbottens län % 8 80% 2 20% Skåne län % 22 79% 1 4% Stockholms län % 16 89% 1 6% Södermanlands län % 6 75% 0 0% Uppsala län % 2 40% 2 40% Värmlands län % 7 88% 0 0% Västerbottens län % % 0 0% Västernorrlands län 7 0 0% 4 80% 1 20% Västmanlands län % 6 100% 0 0% Västra Götalands län % 28 85% 1 3% Örebro län % 10 83% 2 17% Östergötlands län % 8 89% 0 0% Total % % 11 5%

48 Länsjämförelser Investeringar kommunala anläggningar: Utveckling 2010 RF Kommunundersökning 2010 Kommer ni att inför 2011 förändra den egna investeringsbudgeten för idrottsanläggningar? Observera att vissa kommuner ej besvarat frågan. Andel ej svarande redovisas inte i tabellen. Län Antal kommuner Ökar Oförändrat Minskar Antal Andel Antal Andel Antal Andel Blekinge län % 0 0% 0 0% Dalarnas län % 6 60% 1 10% Gotlands län 1 0 0% 1 100% 0 0% Gävleborgs län % 4 57% 2 29% Hallands län % 0 0% 3 60% Jämtlands län 6 0 0% 2 67% 1 33% Jönköpings län % 6 55% 2 18% Kalmar län % 5 63% 2 25% Kronobergs län % 5 71% 0 0% Norrbottens län % 6 67% 1 11% Skåne län % 14 54% 2 8% Stockholms län % 8 40% 6 30% Södermanlands län % 1 20% 0 0% Uppsala län % 1 33% 1 33% Värmlands län % 5 71% 1 14% Västerbottens län % 7 70% 2 20% Västernorrlands län % 2 40% 1 20% Västmanlands län % 2 50% 0 0% Västra Götalands län % 20 63% 5 16% Örebro län % 4 44% 1 11% Östergötlands län % 6 60% 1 10% Total % % 32 16%

49 RF Kommunundersökning 2010 Länsjämförelser Investeringar föreningsägda anläggningar: Utveckling 2011 Kommer ni att inför 2011 förändra investeringsbidragen för föreningsägda idrottsanläggningar inom idrottsområdet? Observera att vissa kommuner ej besvarat frågan. Andel ej svarande redovisas inte i tabellen. Län Antal kommuner Ökar Oförändrat Minskar Antal Andel Antal Andel Antal Andel Blekinge län % 2 67% 0 0% Dalarnas län % 5 63% 1 13% Gotlands län 1 0 0% 1 100% 0 0% Gävleborgs län 9 0 0% 3 60% 2 40% Hallands län 6 0 0% 5 100% 0 0% Jämtlands län 6 0 0% 1 50% 1 50% Jönköpings län % 10 91% 0 0% Kalmar län % 7 88% 1 13% Kronobergs län % 4 57% 1 14% Norrbottens län % 8 80% 2 20% Skåne län % 22 88% 0 0% Stockholms län % 12 92% 0 0% Södermanlands län % 5 71% 0 0% Uppsala län 8 0 0% 2 67% 1 33% Värmlands län % 5 83% 0 0% Västerbottens län % 6 75% 2 25% Västernorrlands län 7 0 0% 4 100% 0 0% Västmanlands län % 4 100% 0 0% Västra Götalands län % 21 72% 2 7% Örebro län % 6 60% 1 10% Östergötlands län % 7 88% 0 0% Total % % 14 8%

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005 Kommunernas stöd till idrotten En undersökning våren 2005 Sammanfattning Det stöd landets kommuner ger till idrottsrörelsen, genom såväl kontanta bidrag som stöd till antingen egna eller föreningsdrivna

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2010 Innehåll Sökande höstterminen 2010 3 Allmän kurs 3 Särskilda kurser 3 Exempel på inriktningar som ökat/minskat 3 Deltagargrupper 4 Verksamhet med deltagare med

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2015 SVERIGES FASTIGHETER

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Östergötlands län Johan Kreicbergs Östergötland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kalmar. Företagsamhetsmätning

Kalmar. Företagsamhetsmätning Företagsamhetsmätning - Kalmar län Johan Kreicbergs Våren 2009 Kalmar Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Reflektioner 7. Räkneexempel

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer