Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016"

Transkript

1 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn

2 Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och mindre i Botkyrka och Haninge (en tredjedel). Fler kan beskriva projektet i år. Den totala kännedomen om bakomliggande orsaker/motiv till projektet har ökat. Attityd Tre fjärdedelar är positiva/mycket positiva till tvärförbindelsen. Nio av tio tror på god framtida framkomlighet, nya jobb och bostäder och bättre arbetspendling. Inga stora förändringar i attityd sedan, möjligen något färre positiva i år*. Haninge har störst andel positiva och minst andel neutrala. Män mer positiva (och negativa) än kvinnor. Kontakt med Trafikverket respondenter har haft kontakt med Trafikverket. En majoritet av dessa fick den information de behövde. *Se Redovisning, s, för förklaring till varför inga exakta jämförelser kan göras. --

3 Oro Oron har ökat i alla områden. Nu ligger andelen som oroar sig på samma nivå (en femtedel) som bland närboende. Oron är störst i Huddinge (en fjärdedel). Information Drygt hälften svarar att de skulle söka info via annan webbplats (t ex Google). Näst vanligaste sökkanalen är Trafikverkets webbplats. Närmare sex av tio har inte tagit del av någon information, vilket motsvarar närboende. I första hand efterfrågas allmän information. Gäller alla kommuner. De negativa vill i högre grad ha information om motiven till projektet. Brevlådan, media och webben är de kanaler som föredras. --

4 -- Kännedom och attityd

5 Ökad kännedom Känner du till (projektet) Tvärförbindelse Södertörn? % % Känner till Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total Ålder Ja - % - % - % - % Årets total på ungefär samma nivå som närboende vilket sannolikt innebär att den totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och lägre i Botkyrka och Haninge (en tredjedel). % Större andel män som känner till. Ökad kännedom med ökad ålder. Kännedomen har inte ökat i Huddinge. Ja Nej --

6 Fler kan beskriva projektet Det är en ny sträcka för länsväg Det blir en ny led i öst-västlig riktning på Södertörn En ny förbindelse mellan östra och västra Södertörn Det blir en led som går mellan Skärholmen/Kungens Kurva i väster och Haninge i öster. Det blir en del av en yttre ringled Det är en led som planeras bland annat genom Flemingsbergsskogen, Flemingsberg och Glömstadalen Ålder Vet ej - % - % - % - % Vad är (Projekt) Tvärförbindelse Södertörn? Hur skulle du beskriva projektet? Annat Vet ej Bastal Är en ny väg som byggs En förbindelse mellan väg och E:an Tunnelbana mellan Flemmingsberg och Kungens kurva Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total % Fler kan beskriva projektet i år. Årets total för Vet ej är lägre än totalen för års närboende. Vanligast att känna till (en fjärdedel) är att det blir en led som går mellan Skärholmen och Haninge. Störst andel som inte kan beskriva finnas i Haninge (%). Yngre har mindre kännedom om vad projektet innebär. --

7 Kännedomen om motiven har ökat Vet du varför vi planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn? Stockholm och kommunerna på Södertörn växer kraftigt. Kapaciteten både för bil- och kollektivtrafik måste öka. Knyter ihop Haninge C-Flemingsberg-Kungens Kurva/Skärholmen Avlastar befintlig väg som går genom villaområden med skolor Gör trafiksystemet mindre känsligt för störningar Utgör den södra länken i Stockholms yttre ringled Knyter ihop framväxande regionala kärnor Skapar nya möjligheter för busstrafiken Ålder - % - % - % - % Annat Nej/Vet ej Bättre framkomlighet Underlätta trafiken Snabbare förbindelse För att det behövs Avlasta trafiken % Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total Kännedomen om bakomliggande orsaker/motiv har ökat. hade närboende högst kännedom (% svarade vet ej). I år är det % av totalen som svarar vet ej, dvs fler känner till orsaken i år. Drygt en av tio svarar att trafiksystemet ska bli mindre känsligt för störningar. Yngre har lägre kännedom om motiven --

8 Män fortfarande mer positiva Vad är din inställning till Tvärförbindelse Södertörn? Botkyrka Vet ej (%) Inga stora förändringar i attityd sedan, möjligen något färre positiva. Botkyrka Haninge Tre fjärdedelar är positiva/mycket positiva till tvärförbindelsen. Haninge Huddinge Huddinge Flest positiva i Haninge. Totalen i år nästan lika positiv som närboende. Närboende Total % % % % % Positiva Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv --

9 Förbättrad framkomlighet bakom positiv attityd Du är positivt inställd till Tvärförbindelse Södertörn. Kan du kort beskriva varför? Totalt respondenter är positiva Mindre trafik genom villaområden Bättre framkomlighet, färre köer, färre trafikproblem Ökad trafiksäkerhet Nya möjligheter till snabb kollektivtrafik Enklare/snabbare att ta sig tvärs över Södertörn Nya möjligheter att passera Stockholm Främjar södertörnskommunernas utveckling Annat Det behövs Jag vet inte Bra med ny väg Jag använder dessa vägar Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total % Vanligast svaret (drygt sex av tio) är att man anser att framkomligheten förbättras. Inga stora skillnader mellan kommunerna. Näst vanligaste (en fjärdedel) är att det blir enklare/ snabbare att ta sig tvärs över ön. Andelen är högre (en tredjedel) i Haninge men inte lika hög för Huddingebor (en femtedel). --

10 Miljöpåverkan bakom negativ attityd Du är negativt inställd till Tvärförbindelse Södertörn. Kan du kort beskriva varför? Totalt respondenter är negativa Pengarna bör satsas i kollektivtrafiken Sämre för miljön, ökade utsläpp Leder till ökad biltrafik Påverkar naturen negativt Jag är orolig för störningar i mitt närområde Jag är orolig för att min fastighet påverkas negativt För dyrt att bygga Löser inte trafikproblemen på längre sikt Annat % Det finns förbindelser så att det räcker Det är synd att hus rivs Räcker med alla byggen runtomkring Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total Miljöpåverkan är den främsta orsaken till att man är negativ. Notera att det är ett fåtal svar vilket kan ge stort utslag i diagram (tex % i Annat). --

11 -- Oro

12 Oron har ökat Finns det någon fråga kring Tvärförbindelse Södertörn som oroar dig? Miljöpåverkan Naturen/Naturområdena Mer trafik/bilar Kostnader Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total En femtedel oroar sig. Oron har ökat i alla områden och ligger nu på samma nivå som bland närboende. % % % Oron är störst i Huddinge (en fjärdedel). Känner oro Ingen större skillnad mellan könen. Åldersgruppen - år oroar sig mer än de yngsta och de äldsta. Ja Nej --

13 -- Påverkan

14 Fler har en positiv/negativ uppfattning om miljön Hur tror du följande kommer påverkas av Tvärförbindelse Södertörn under byggtiden? Svår fråga - en femtedel kan inte svara. Miljön/naturen Kulturmiljön i Flemingsbergsskogen och Glömstadalen Vet ej (%) Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total % % % Mycket negativt Negativt Inte alls Positivt Mycket positivt Attityden har blivit mer positiv i alla områden. Fortfarande runt sex av tio som är negativt inställda till hur miljön kommer påverkas. Huddingebor är mest negativa, knappt sju av tio. Svår fråga drygt fyra av tio kan inte svara. Större andel positiva och negativa i år = fler med en stark åsikt. Huddingebor lite mer negativa till hur kulturmiljön kommer att påverkas. --

15 Fortfarande negativt om framkomligheten Hur tror du följande kommer påverkas av Tvärförbindelse Södertörn under byggtiden? Vet ej (%) Din närmiljö Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Höga andelar neutrala svar gällande närmiljön. Ingen större skillnad mellan kommunerna. Närboende Total Botkyrka Framkomligheten Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Runt sex av tio är negativt inställda till hur framkomligheten kommer att påverkas. Huddinge Närboende Total % % % Inga större skillnader mellan kommunerna vad gäller framkomligheten. Mycket negativt Negativt Inte alls Positivt Mycket positivt --

16 Påverkan i framtiden Miljön/naturen Kulturmiljön i Flemingsbergsskogen och Glömstadalen Din närmiljö Hur tror du följande kommer påverkas när Tvärförbindelse Södertörn är klar? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total % % % Vet ej (%) Hälften tror att miljön kommer att påverkas positivt. Mest positivt i Haninge. En fjärdedel tror negativt. Inga stora skillnader mellan kommunerna Svår fråga, fyra av tio svarar Vet ej. Botkyrka- och Huddingebor mer negativa än Haningebor till påverkan på kulturmiljön Stora andelar neutrala svar. Fyra av tio är positiva till påverkan på närmiljön. Mycket negativt Negativt Inte alls Positivt Mycket positivt --

17 Positiv framtidsbild av framkomlighet och jobb Hur tror du följande kommer påverkas när Tvärförbindelse Södertörn är klar? Framkomligheten Framväxten av nya jobb och bostäder på Södertörn Möjligheten till arbetspendling Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total % % % Mycket negativt Negativt Inte alls Positivt Mycket positivt Vet ej (%) Allmänheten mycket positiv till effekterna av detta projekt. Överlag fortfarande mycket positiva omdömen om framkomligheten, framväxten av nya jobb och möjligheten till pendling när projektet är klart. --

18 -- Kontakt med Trafikverket

19 Har du haft någon direktkontakt med Trafikverket eller projektet kring Tvärförbindelse Södertörn? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total % personer har haft kontakt med Trafikverket Ja med Trafikverket Nej --

20 Har du fått någon respons/svar från Trafikverket? Botkyrka Haninge Huddinge Total Totalt personer har svarat. % Ja, inom arbetsdagar Ja, men det tog mer än arbetsdagar Nej, men det är idag mindre än arbetsdagar sedan jag tog kontakt Nej, det har gått mer än arbetsdagar sedan jag tog kontakt Inte aktuellt (jag förväntar mig ingen respons/svar) --

21 Fick du den information du behöver? Botkyrka Haninge Huddinge Total Totalt personer har svarat. % Ja Nej --

22 -- Information

23 En majoritet skulle söka information via annan webbplats Vid behov, hur skulle du söka information om Tvärförbindelse Södertörn? Trafikverkets webbplats Annan webbplats Facebook Twitter Andra sociala medier Hyresvärd/fastighetsägare Tryckt tidning Övrig media: Tv, radio Vänner, bekanta, kolleger Annan aktör/annat sätt (kommunen, SL) Annat sätt Skulle inte söka information Svarsalternativen lästes inte upp. Kommunen Kommunens hemsida Huddinge kommuns hemsida SL Internet Vet inte/ingen aning Google Internet Kommunens hemsida Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total % Drygt hälften svarar att de skulle söka info via annan webbplats, de allra flesta ( personer) uppger att de skulle söka på Google. Näst vanligaste kanalen är Trafikverkets webbplats som skulle användas av en fjärdedel. En tiondel skulle inte söka information. Ytterst få skulle vända sig till sociala medier. --

24 Majoritet har inte tagit del av information Har du tagit del av (sett, hört) någon information om Tvärförbindelse Södertörn? Trafikverkets webbplats (tex Projektets webbplats) Annons (Trafikverkets annons, och april) Media: Tv, radio, tidning Vänner, bekanta, kolleger Annan aktör/annat sätt (kommunen, SL) Annat sätt Har inte tagit del av någon information om Tvärförbindelse Södertörn Information/utskick hem i brevlådan Brev Jobbet Skyltar Facebook % Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total Närmare sex av tio har inte tagit del av någon information, vilket motsvarar närboende. Ju yngre desto större andel som inte tagit del av information. Tre fjärdedelar av de yngsta har inte tagit del. Ålder - % - % - % - % --

25 Fler vill ha information i år Vilken information skulle vara intressant för dig att få om Tvärförbindelse Södertörn? Svarsalternativen lästes upp. Fler vill ha information i år. Uppdateringar om vad som händer i projektet Vad som händer just nu Allmän/ övergripande information om projektet Information om ett visst geografiskt område Motiven till varför man bygger Tvärförbindelse Södertörn Tidplan Kostnader Annan information Inte intresserad av information Haninge Flemingsberg Tullinge Miljöpåverkan Vilken sträckning % % Inte intresserad Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total Ålder - % - % - % - % % Knappt hälften vill ha allmän information. Ingen stor skillnad mellan kommunerna. % av de negativa och % av de positiva vill ha information om motiven till projektet. Jämn fördelning mellan könen vad gäller ointresse. De äldsta minst intresserade. --

26 Brevlådan, webben och media Hur föredrar du att få information om Tvärförbindelse Södertörn? Bastal Drygt hälften (i alla åldrar) vill ha information i brevlådan. Trafikverkets webbplats (tex Projektets webbplats) Elektroniskt nyhetsbrev Facebook Twitter Informationsmöte/öppet hus/fokusgrupp Information från Trafikverket direkt hem i brevlådan Annons Hyresvärd/fastighetsägare Media: Tv, radio, tidning Vänner, bekanta, kolleger Annan aktör/annat sätt (kommunen, SL) Annat sätt Jag vill inte ha någon information E-post På internet Sociala medier Ålder - % - % - % - % Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Närboende Total % En tredjedel totalt sett vill ha info via webben men endast % av de äldsta föredrar denna kanal. En tredjedel vill ha info via media. Fler bland de äldsta. Liknande svar från de med kännedom och de utan kännedom om projektet. --

27 En majoritet nöjd med Trafikverkets information Trovärdig Kommer i rätt tid för dig Hur värderar du Trafikverkets information om Tvärförbindelse Södertörn utifrån följande faktorer Bastal Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge * Huddinge Huddinge Närboende Total Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge * Huddinge Huddinge Närboende Total Vet ej (%) Få respondenter. En majoritet är nöjd med informationen ur de sju aspekterna (se kommande två sidor). Begriplig *Färre än fem svar Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge * Huddinge Huddinge Närboende Total % % % Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd --

28 En majoritet nöjd med Trafikverkets information Hur värderar du Trafikverkets information om Tvärförbindelse Södertörn utifrån följande faktorer Bastal Vet ej (%) Botkyrka Botkyrka Haninge Användbart Haninge * Huddinge Huddinge Närboende Total Observera att det är få respondenter. Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge * Tillräcklig Huddinge Huddinge Närboende Total % % % *Färre än fem svar Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd --

29 En majoritet nöjd med Trafikverkets information Hur värderar du Trafikverkets information om Tvärförbindelse Södertörn utifrån följande faktorer Bastal Vet ej (%) Botkyrka Botkyrka Haninge Korrekt Haninge * Huddinge Huddinge Närboende Total Observera att det är få respondenter. Botkyrka Botkyrka * Haninge Haninge * Lätt att hitta (Bastal ) Huddinge Huddinge Närboende Total *Färre än fem svar % % % Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd --

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Borås-Göteborg Företag Avtalsnummer: TRV 213/4576 Datum: 216-12-2 Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat sedan förra mätningen (214). Drygt åtta av tio (82%) känner till projektet vilket är

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015 Attitydundersökning Flackarp-Arlöv Innehåll Teknisk beskrivning Bakgrund Karta Målgrupp och urval Metod och undersökningsperiod Fördelning av svar Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakt med

Läs mer

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076 Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås Projektnummer: TRV / Bakgrund Trafikverket planerar att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges

Läs mer

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Simrishamnsbanan 213 Trafikverket Attitydundersökning Simrishamnsbanan 213 Projektnummer: TRV 21/21715 Bakgrund Syfte Det primära syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning

Läs mer

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn E4 E20 STOCKHOLM Vårby ön BOTKYRKA Glömsta Huddinge Solgård Tullinge Visättra HUDDINGE Länna Orlången Vidja kvarn 73 Kvarnsjön Hacksjön industriområde Lissmasjön Lissma Handen Rudan Ådran Tvärförbindelse

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till via Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två sista veckorna

Läs mer

Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV /4576 Markör Sammanfattning ( av 3) Kännedom t känner 57 procent till projektet (69 procent, 58 procent övrig allmänhet och 5 procent

Läs mer

Bakgrund och syfte MARKÖR

Bakgrund och syfte MARKÖR Bakgrund och syfte Tunnelbygget vid Hallandsås har pågått sedan 1992. E fter byggstoppet i tunneln 1997 riktades mycket kri tik mot Trafikverket (tidigare Banverket), inte minst från de boende som bland

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

RAPPORT Varbergstunneln 2013. Trafikverket. Förmätning Varbergstunneln 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT Varbergstunneln 2013. Trafikverket. Förmätning Varbergstunneln 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Varbergstunneln 2013 Trafikverket Förmätning Varbergstunneln 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715 1 Dokumenttitel: Varbergstunneln 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum:

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Ovanåker Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 62 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Filipstad Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 61 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Läs mer om projektet! www.trafikverket.se/tvarforbindelsesodertorn Teckenförklaring Utredningsområde 0 1 2 3 4 km Lantmäteriet, Geodatasamverkan Så jobbar vi med Utredningsområdet

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Svar på interpellation av Ann-Marie Högberg (S) och Emil Högberg (S) om Spårväg Syd

Svar på interpellation av Ann-Marie Högberg (S) och Emil Högberg (S) om Spårväg Syd 7 december 2012 1 (1) Kommunfullmäktige Svar på interpellation av Ann-Marie Högberg (S) och Emil Högberg (S) om Spårväg Syd Till att börja med vill jag understryka att Spårväg syd är ett av de viktigaste

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog Rapport Allmänheten om vindkraft i Söderhamn Bergvik skog 212-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer 62 intervjuer Metod Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp Allmänheten i Söderhamn

Läs mer

Malmöbon och delad konsumtion

Malmöbon och delad konsumtion Malmöbon och delad konsumtion Bakgrund till undersökningen Som en del av projektet Malmö Innovationsarena genomförde Miljöförvaltningen en undersökning om Malmöbornas inställning till delad konsumtion.

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1

Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1 Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1 Innehåll sid Om undersökningen 3 Urval 4 Resultatredovisning 5 Följer händelserna kring ombyggnaden Känner till ombyggnadsplaner 7 Inställningen till ombyggnaden

Läs mer

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 SAMMANFATTNING Fyrtio procent av svenska folkets vitvaror är äldre än 6 år, medan nästan hälften av alla

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015 DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 15 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 15 Ipsos. All rights reserved Väljarna om Decemberöverenskommelsen Endast hälften av väljarna känner till vad

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2009

Sifos Telefonbuss 2009 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Vilken ort? Medlemmar i föreningen

Vilken ort? Medlemmar i föreningen Kursutvärdering Kompetenta Anordnare - omgång 3 De flesta deltagarna kommer från Blekinge och från Värmland. Diagram (n=45) Vilken ort? 2 6 7 6 Blekinge Umeå Vara Värmland Västerås Det är i huvudsak större

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

1. Förord Metodsammanställning IT-baserade läromedel Skolbok i tiden Kollegiet.com ITIS 31

1. Förord Metodsammanställning IT-baserade läromedel Skolbok i tiden Kollegiet.com ITIS 31 KK-Stiftelsen IT-baserade läromedel Elever, lärare Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. IT-baserade läromedel...5 4. Skolbok i tiden.23 5. Kollegiet.com 26 6. ITIS 31 7. Publiceringsregler...35

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Anställda i staten synen på pension och information

Anställda i staten synen på pension och information Anställda i staten synen på pension och information FÖRORD Pensioner är på flera sätt ett aktuellt ämne. Många funderar på när man skulle vilja pensionera sig och vad olika val kan betyda för privatekonomin.

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län

Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län 2013-05-06 Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län Ett förslag till en Regional cykelplan för Stockholms län har skickats ut på remiss av Trafikverket Region Stockholm,

Läs mer

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT 2014. Om undersökningen

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT 2014. Om undersökningen 1 Om undersökningen Kommunerna i Botkyrka, Haninge, Nacka, Södertälje, och Täby, Upplands Väsby, Huddinge, Sollentuna och Stockholm har sedan några år tillbaka ett samarbete som syftar till att jämföra

Läs mer

MTM. Utvärdering taltidningsspelare. Augusti Markör AB 1 (27)

MTM. Utvärdering taltidningsspelare. Augusti Markör AB 1 (27) MTM Utvärdering taltidningsspelare Augusti 216 Markör AB 1 (27) Uppdrag: Beställare: Projektledare Markör: Utvärdering taltidningsspelare MTM Peter Linsér Rapportförfattare Markör: Peter Linsér Datainsamlingsperiod:

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand Syfte Följa upp kampanjen aktiv mot brand för att se hur den nått ut till och eventuellt påverkat olika målgrupper i samhället. Delsyfte är att ge återkoppling på nuvarande

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet Vårdindikatorn Tredje kvartalet 2008 2009-01-20 Innehållsförteckning 1. Vårdindikatorn tredje kvartalet 2008 3 2. Medlemsundersökning 4 Vårdföretagen är nöjda med den borgerliga regeringens vårdpolitik

Läs mer

Testresenärsprojektet i Riksten 2017

Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Bakgrund Under maj månad 2017 genomfördes ett testresenärsprojekt i Riksten. Testresenärsprojektet är en aktivitet inom utvecklingsprogrammet för Tullinge. Ett av målen

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer