Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården"

Transkript

1 Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland

2 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar under de kommande åren. Allmänhetens förväntningar stiger i takt med att den medicin-tekniska utvecklingen erbjuder allt fler människor möjligheter till bättre hälsa och ökad livskvalitet. Samtidigt leder den växande andelen äldre till att vård- och omsorgsbehoven ökar. Vården och omsorgen kommer förmodligen att kräva en större andel av våra samlade resurser. Det kommer också att ställas högre krav på öppna prioriteringar för att garantera en rättvis fördelning av de begränsade resurserna. Även allmänheten måste medverka i denna diskussion, och våren 2005 fattade landstingsfullmäktige i Östergötland ett enigt beslut om att genomföra befolkningsträffar och enkätstudier bland landstingets invånare kring resursfördelning i hälso- och sjukvården. Enkätstudie Enkäter har under hösten skickats ut till drygt slumpvis utvalda invånare i (1 procent av befolkningen). Syftet har varit att diskutera gapet mellan behov och resurser, men också de etiska principer och värdekonflikter som uppstår när begränsade resurser ska fördelas. Mer än östgötar har svarat på enkäten och bland dessa har drygt 400 angett att de gärna vill lära sig mer om prioriteringar. De inbjuds till träffar med sjukvårdspolitiker och får hemsänt informationsmaterial kring resursfördelning i sjukvården. Resultat I Behov och resurser De första resultaten presenterades i oktober månad och visade i korthet att allmänhetens förväntningar på hälso- och sjukvården är stora. Visserligen är det bara var sjätte östgöte som tror att vårdens resurser räcker till för att tillgodose alla sjukvårdsbehov, men ändå svarar mer än hälften att alla sjukvårdsbehov ska tillgodoses, oberoende av hur lindriga besvären är. Denna ekvation går inte ihop. Syftet med att ställa dessa frågor var just att göra detta problem tydligt: om pengarna inte räcker till allt, vilken vård ska då prioriteras? Det fanns en förhoppning om att dessa viktiga välfärdsfrågor skulle belysas i media och stimulera till debatt. Nu reagerade tidningarna med ganska negativa rubriker och kritik av landstinget. I en ledarartikel beskrevs politikerna som inkompetenta. Även om det skulle förhålla sig så, kan ändå inte själva välfärdsparadoxen (att våra förväntningar växer snabbare än resursökningarna) skyllas på politikerna. Politikerna ska utsättas för kritisk granskning, men att inte resurserna växer lika snabbt som sjukvårdens möjligheter att behandla, det är inte politikernas fel. Däremot vore det fel om inte politikerna försökte få allmänheten att förstå att problemet huvudsakligen är strukturellt. Resultat II Demokrati och legitimitet Det kan diskuteras vem som har ansvar för att nödvändiga prioriteringar genomförs. Patienterna kan ta ett ökat ansvar för den egna hälsan och söka vård på lägsta, effektiva omhändertagandenivå eller bedriva egenvård, men även läkare, politiker och tjänstemän har ett ansvar. Läkarna kan bli mer kostnadsmedvetna, till exempel vid förskrivning av dyra originalpreparat och vid sjukskrivningar. Politikerna kan söka gemensamma lösningar som underlättar nödvändiga beslut. Tjänstemännen kan ta fram bättre prioriteringsunderlag till politikerna. Även media skulle kunna ta ett större ansvar och undvika att skapa orealistiska förväntningar. Vilka av dessa aktörer har då det största inflytandet? Allmänheten tvekar inte det är politikerna. Politiker I så gott som samtliga frågor överensstämmer resultaten med vad som framkommit vid mätningar på andra håll i Sverige. På frågan om vem som har störst inflytande över hur sjukvårdens resurser fördelas idag, svarar 78 procent att det är politikerna. Övriga kategorier som läkare, administratörer, journalister med flera får mellan 1 och 12 procent. Visst har politikerna störst inflytande, inte minst för att de fattar de stora besluten. Frågan är dock om det går att avgöra hur stort inflytande olika patient-

3 föreningar, verksamhetschefer, tv- och tidningsjournalister och chefstjänstemän utövar på politikerna. Det går inte att bortse från att det i politikerns uppdrag också ligger att vinna så många sympatisörer som möjligt och att många beslut är ett resultat av förhandlingar och kompromisser. Fråga 1. Vem anser du ha störst inflytande över hur sjukvårdens resurser fördelas idag? Politiker (78) Administratörer (12) Läkare (6) Journalister (1) Allmänheten (2) Andra (1) Antal svar: 2231 Att diskutera: 1. I vilken utsträckning fattar politiker beslut utifrån sin egen övertygelse och i vilken mån tvingas de till eftergifter? 2. På vilka olika sätt kan de övriga aktörerna påverka besluten om resursfördelning? 3. Varför har vi en politiskt styrd hälso- och sjukvård? Hela 55 procent av de svarande anser inte att sjukvårdspolitikerna i Östergötland hanterar prioriteringsfrågan på ett bra sätt. Frågan är mångtydig och kan tolkas på olika sätt. Det är också vanskligt att dra slutsatser från frågor där andelen osäkra är så stor. Däremot blir även en fråga som denna intressant då man jämför svaren från olika tidpunkter. Man kan också jämföra hur man svarar på samma fråga i andra landsting. Dessa analyser kommer att redovisas längre fram i vår då det finns mer material att jämföra med. En majoritet anser i vart fall att politikerna bör behandla prioriteringsfrågan på ett bättre sätt. Fråga 2. Anser du att sjukvårdspolitikerna i Östergötland hanterar prioriteringsfrågan på ett bra sätt? Ja (7) Nej (55) Vet inte/osäker (38) Antal svar: 2290

4 Hur svarar allmänheten då på frågan om sjukvårdspolitikerna bör göra öppna och tydliga prioriteringar? Här instämmer hela 78 procent, det vill säga en stor majoritet av de svarande i Östergötland vill ha öppna och tydliga politiska prioriteringar. Resultatet är ganska anmärkningsvärt och illustrerar kanske det förhållandet att högljudda opinioner inte alltid representerar majoritetens inställning. Det finns därför anledning att verkligen undersöka medborgarnas attityder och väga dessa resultat mot de åsikter som uttrycks av olika opinionsbildare. Fråga 3. Bör sjukvårdspolitikerna göra öppna och tydliga prioriteringar? Ja (78) Nej (7) Vet inte/osäker (15) Antal svar: 2276 Förmodligen är attributen öppna och tydliga positivt laddade, vilket kan leda till att många svarar ja men samtidigt är kanske politiska prioriteringar negativt laddat. Det är ju så arbetet har gått till i Östergötland; vårdpersonalen har tagit fram kunskapsunderlag och politikerna har stadfäst rangordningen. Medicinska prioriteringar är annars för det mesta dolda, och ibland godtyckliga. Kanske är det därför de svarande önskar att politikerna gör prioriteringarna öppna och tydliga. Återigen, frågan kan måhända tolkas på olika sätt, men det återstår att förklara varför skillnaden mot exempelvis skåningarnas svar är så stor. I Skåne är det endast 54 procent som förordar öppna politiska prioriteringar. Att diskutera: 1. Varför anser 78 procent av östgötarna att sjukvårdspolitikerna bör göra öppna och tydliga prioriteringar? 2. Varför anser 55 procent av de svarande att sjukvårdspolitikerna inte hanterar prioriteringsfrågan på ett bra sätt? 3. Hur bör den politiska prioriteringsprocessen se ut? Tjänstemän Varför finns det sjukvårdsadministratörer över huvud taget? De bedriver ingen som helst sjukvårdande verksamhet och de kostar pengar. Det är skillnad mot vårdpersonalen som botar, lindrar och tröstar alltsammans saker som tjänstemännen är ganska usla på. Följaktligen anser också 44 procent av medborgarna att det finns för många administratörer i Landstinget i Östergötland. Hälften svarar vet inte/osäker. Till detta kan bara tilläggas att det säkerligen finns administratörer som inte tillför systemet särskilt mycket, liksom det faktiskt också finns läkare, lärare, professorer och forskare vars insatser kan ifrågasättas. Det är ändå ständigt sjukvårdsadministratörerna som kommer i skottgluggen, och förmodligen beror det delvis på just att de inte arbetar konkret med att hjälpa patienter. De hanterar löner, budgetuppföljningar, patientavgifter, frikort, kommunala samarbetsavtal etc. alltsammans saker som inte syns. Finns det för många eller för få tjänstemän? Det finns inget generellt svar på den frågan, utan det

5 kan nog se lite olika ut från landsting till landsting. Dessutom är det ofta svårt att exakt definiera vad som är en tjänsteman. I de flesta landstingen tycks administratörerna utgöra ca 7 procent av personalstyrkan, och det verkar inte vara en anmärkningsvärt hög andel. Också i de privata storföretagen utgör administratörerna ofta 5-10 procent av arbetsstyrkan, lite beroende på verksamhet. En del hävdar att hälso- och sjukvården numera är så komplex att det uppstår problem eftersom det inte finns tillräckligt många administratörer. Andra hävdar att det lätt skulle gå att halvera antalet utan att sjukvården därför skulle lida skada. Ingen vet vilket som är det rätta svaret. Att säga upp ett antal tjänstemän är åtminstone inte det enda svaret. Det största problemet är att medicinens möjligheter och allmänhetens krav växer snabbare än vårdens resurser den så kallade sjukvårdsparadoxen. Ju bättre sjukvården fungerar, desto mer får den att göra. Detta faktum kräver att effektiva arbetsinsatser utförs av all personal, oberoende av hur de etiketteras. Fråga 4. Hur många administratörer finns det i Landstinget i Östergötland? För många (44) Lagom många (4) För få (2) Vet inte/osäker (50) Antal svar: 2286 Allmänheten Politiska prioriteringar är nödvändiga, men ändå nästintill omöjliga att genomföra. Hur kan man få vårdpersonalen, allmänheten, de politiska motståndarna och media att förstå att det är nödvändigt att dra ner på vissa gemensamt finansierade vårdinsatser för att kunna garantera vård till dem med störst behov? Det kan vara rimligt att först försöka finna ut vad medborgarna, skattebetalarna och brukarna av vården tycker. En stor del av de svarande verkar också vara beredda att medverka i denna dialog. Nästan tre fjärdedelar av de svarande instämmer i att allmänheten bör delta i diskussioner om hur sjukvårdens resurser ska fördelas. Fråga 5. Bör allmänheten delta i diskussioner om hur sjukvårdens resurser ska fördelas? Ja (72) Nej (13) Vet inte/osäker (15) Antal svar: 2291

6 Något färre, 69 procent, menar att allmänheten bör erbjudas större möjligheter att påverka hur sjukvårdens resurser ska fördelas. Det är uppenbart att det finns ett engagemang för frågorna, men också tidigare studier visar att det finns ett större intresse för att medverka i diskussionerna än att faktiskt påverka besluten. Politikerna är utsedda att företräda medborgarna i dessa frågor, och mötesdeltagarna kan därför inte erbjudas något formellt inflytande, utan endast ges möjlighet att framföra sina argument. Därefter står det de enskilda politikerna fritt att beakta dessa synpunkter. Fråga 6. Bör allmänheten erbjudas större möjligheter att påverka hur sjukvårdens resurser ska fördelas? Ja (69) Nej (15) Vet inte/osäker (16) Antal svar: 2281 Medicinska eller politiska prioriteringar? En väldigt avgörande fråga är vem som ska prioritera bland vårdbehoven. Kliniska prioriteringar har alltid förekommit inom sjukvården, det vill säga allvarliga vårdbehov har givits företräde. Det finns fördelar och nackdelar både med att sjukvårdspersonalen eller att sjukvårdspolitikerna fattar beslut om resursfördelningen. Vårdpersonalen har bättre möjligheter att se till enskilda patienters förutsättningar, och prioriteringarna blir mer individanpassade. Samtidigt finns det en risk för godtycke och bristande insyn, eftersom de kliniska förutsättningarna kan variera mellan olika vårdgivare. Det kan handla om personalgruppens sammansättning, de medicintekniska förutsättningarna och klinikens ekonomi. Dessutom kan enskilda vårdgivare ha olika uppfattningar om vårdbehovets allvarlighetsgrad. Framför allt menar många bland vårdpersonalen att prioriteringsbehoven inom vården är så stora idag att det fordras övergripande politiska beslut. Det är framför allt vårdpersonalen som ställer krav på öppna politiska prioriteringar. Det skulle lyfta en del av ansvaret från vårdpersonalen till mer uttalade och tydliga beslut på den politiska nivån. Vårdpolitiska prioriteringar är rättvisa genom att alla inom samma patientgrupp behandlas lika, men samtidigt minskar möjligheterna att ta hänsyn till enskilda patienters förutsättningar. Det har dock visat sig mycket svårt att genomföra politiska prioriteringar, både i Sverige och utomlands. Det finns starka intressegrupper som motsätter sig sådana beslut, både bland patienter och bland en del vårdpersonal. De politiska motståndarna kan alltid utnyttja ett beslut som drabbar en viss patientgrupp, och media är inte alltid beredda att underlätta processen. Det finns en väg kvar att försöka. Det är att med olika medel försöka få till stånd en dialog med dem som betalar vården och dem som brukar den nämligen befolkningen. Förutom de drygt invånare som svarat på enkäten, har ca 400 av dem anmält intresse för att få mer information och medverka vid träffar med politiker och vårdpersonal. Att diskutera: 1. Hur kan medborgarnas engagemang stärkas ytterligare? 2. Hur bör prioriteringsansvaret fördelas mellan politiker och vårdpersonal? 3. Vilken roll spelar media i sammanhanget?

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009 Förord SKTF är fackförbundet för dig

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen 1 Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Januari 2014 Natalie Bertling, natalie.bertling@lio.se Hälso- och sjukvårdsstrateg, ledningsstaben

Läs mer

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN Fokus på vården En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Projekt Fokus på vården... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Målgrupp... 5 Metod

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Hur olika får det bli?

Hur olika får det bli? PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT Upplysningar om innehållet: Bo Per Larsson, boper.larsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård Anders Anell Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Rapport inom projektet Välfärdens framtida finansiering 2030 Publicerat i augusti 2010 Författaren och Arena Idé Arena Idé är en del

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer