Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting"

Transkript

1 Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare

2 Historik

3 Stockholms läns landsting började tidigt arbeta med prioriteringar 2002 prövades en modell för vertikal prioritering inom ett antal sjukdomsgrupper. Resultatet indikerade att genom samarbete mellan landsting och nationella aktörer skulle vertikal prioritering kunna användas för 75 % av vården. I Seminarieserien Vårdens Villkor - Vårdens framtid under åren diskuterade beslutsfattare (politiker och tjänstemän) och verksamhetsföreträdare prioriteringar, värderingar och effektivitet. Seminarierna utgick från Värdegrunden den hälso- och sjukvårdetiska plattformen för Stockholms läns landsting som bygger på prioriteringsutredningen. Den politiska ledningen ansåg att vertikala prioriteringar var vårdens uppdrag medan horisontella prioriteringar var politikens uppdrag.

4 Den stora utmaningen Exempel på behovskartläggningar

5 Behovskartläggningar som stöd för vårdutbud Sedan 90-talet har omfattande behovskartläggningar genomförts med syfte att skapa underlag för planering av vårdutbud inom de olika sjukvårdsregionerna i Stockholms läns landsting. Efter sammanslagning av regionerna 2004 genomfördes behovskartläggningar omfattande hela landstinget som underlag för styrning av allt vårdutbud i landstinget. Långtidsutredningen 2008 År 2030 kommer befolkningen att vara 20 procent fler och med en ökad andel äldre. och med en med Med hänsyn tagen till förändrad ålderssammansättning allt annat lika kommer antalet vårddagar att öka med 16 procent och besöken i öppenvård och besöken i öppenvården med 15 procent, 2018 jämfört med Idag står gruppen 25 till 64 år för ca 45 procent av samtliga besök i öppenvården.

6 Underlag till Framtidsplanen 2011 Befolkningen i länet ökar till 2020 med ytterligare invånare. Ökar årligen med en medelstor svensk stad eller två SL-bussar per dag. Vi lever längre och antalet äldre med stora vårdbehov blir fler och ökar mest. Invånarna tar till sig allt mer information och ställer högre krav. Patienters och medborgares syn på vården varierar mellan olika grupper bland annat beroende på ålder, kön, etnicitet och diagnos. Utlandsfödda och personer med sämre hälsa är mindre nöjda. Födda utanför norden har generellt sämre hälsa och upplever sämre tillgänglighet. Kvinnor uppger lägre självskattad hälsa.

7 7 Analys inom utvecklingsarbetet med aktiv hälsostyrning En liten grupp av patienter inom landstinget har mycket omfattande behov av hälso- och sjukvård 1% av befolkningen står för ca 30% av den totala hälso- och sjukvårdskostnaden inom SLL. Dessa ca vårdtunga patienter har i snitt 8 olika diagnoser 65 vårdkontakter per år En inläggning var tredje månad, oftast akut Mycket låg självskattad livskvalitet Stora behov av rådgivning, coachning och vårdkoordinering 35% av dessa patienter är yngre än 65 år Gruppen vårdtunga är inte statisk endast ca 15% återfinns bland de vårdtunga även året efter Internationella erfarenheter visar att case och disease management, eller aktiv hälsostyrning (AHS), kan förbättra och effektivisera vården för denna patientgrupp Källa: HSF, Health Navigator analys

8 Vårdutbudet måste öka genom prioriteringar? Exempel

9 Politiska mål för Stockholms läns landsting Långsiktiga mål: Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården En ekonomi i balans Mål för hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården ska bidra till en god hälsa i befolkningen Hälso- och sjukvården ska ha god kvalitet, med säker vård till rätt patient Hälso- och sjukvården ska upplevas som tillgänglig för medborgaren Patienternas väntetid ska i möjligaste mån minimeras Stor grad av valfrihet och likvärdighet för medborgarna samt mångfald inom Hälso- och sjukvården Medarbetare och patienter ska vara nöjda Ekonomin för Hälso- och sjukvården ska vara i balans Hälso- och sjukvården bidrar till en hållbar miljö

10 Politiska prioriteringar - ökad tillgänglighet Med syfte att förbättra jämlikhet och bättre tillgodose vårdbehovet för patienter med nga långa väntetider infördes vårdval. Exempel Vårdguiden/1177 på telefon och internet ger råd råd och tid direkt till vissa vårdgivare Vårdval husläkarmottagning har ökat vårdutbudet och antalet läkarbesök i socialt utsatta områden Vårdval höft-/knäplastikoperation har eliminerat köer genom ökat antal operationer till lägre totalkostnad

11 11 Prioritera - hälsofrämjande och förebyggande insatser Aktiv hälsostyrning är en internationellt validerad metodik som syftar till att proaktivt stödja utvalda målgrupper inom hälso- och sjukvården Kort definition Aktiv hälsostyrning syftar till att identifiera och proaktivt stödja målgrupper med stora vårdbehov i syfte att förbättra hälsan och livskvaliteten samt förbättra resursanvändandet för dessa patienter Målgrupper Case management Disease management Population health management Patienter med omfattande och komplexa vårdbehov Patienter med kroniska diagnoser Folkhälsa och primärprevention Källa: Care Contimuum Alliance; Cochrane Review; SLL

12 Framtidsplanen andra steget Sidan 12 Prioritering i framtidens hälso- och sjukvård Vårdnätverket visionsbild

13 Framtidsplanen andra steget Sidan 13 Vårdutbudet behöver öka Ökat utbud av vård för att möta de nya behoven behöver vårdutbudet öka från dagens ca vårdtillfällen per år till ca en ökning med ca vårdtillfällen, vilket innebär 16 procent. Mer vård nära invånarna - ökningen kommer främst att ske utanför akutsjukhusen bland annat i sjukhus med specialistvård och geriatrik.

14 Framtidsplanen 10-årig investeringsplan Stort behov av investeringar i sjukvårdsbyggnader. Budgetarbetet visade att samtliga investeringar inte var genomförbara enligt ursprunglig plan utan att dessa måste prioriteras. samtliga Prioriteringen visade att det var mer resurseffektivt att investera i närsjukhusen där fanns lediga lokaler och kostnaden för investering var avsevärt lägre. Vårdnivå Investering Förutsättning Universitetssjukhus ca 30 mkr/vpl Investering i nytt NKS Akutsjukhus ca 15 mkr/vpl Investering i bef akutsjukhus Närsjukhus ca 3 mkr/vpl Investering i bef närsjukhus Totalt beräknas investeringar för m kr innebärande drygt 700 vårdplatser i en till två patientsrum vid närsjukhusen, enkelrum enbart när så är nödvändigt.

15 Framtidsplanen andra steget Prioriteringar genom beslutsstöd Exempel

16 Projekt Innovis En effektiv och tydlig beslutsprocess införs kring introduktion och uppföljning av nya läkemedel i vården i SLL. Etablerade metoder för uppföljning av läkemedelsförskrivningen införs för prioriterade läkemedel. Implementeras i förvaltningen 2013

17 / RCC Stockholm-Gotland En process för alla scenarier. Nytt lm Ny indikation Nytt lm /särlm L ä k e m e d e l patienter Lågt pris Alla vårdgivare Budgetberedning Utbildningar Kommunikation Uppföljning Forskning L ä k e m e d e l 400 patienter Högt pris Sjukhus/privata specialister Uppföljning L ä k e m e d e l 6-7 patienter Extremt högt pris Sjukhus Uppföljning A B C

18 Prioriteringar genom beslutstöd Säkerställer en jämlik och efter givna resurser god vård Medicinsk programarbete MPA inom Vårdgivarstöd vårdprogram Utgår från den etiska plattformen och prioriteringsutredningen. Utformas inom områden Utformas inom områden där det saknas vägledning, kan i vissa fall komplettera nationella riktlinjer. I dagsläget finns ett fyrtiotal vårdprogram utarbetade Läkemedels Kommittén Kloka listan För säker och effektiv läkemedelsanvändning Metodrådet Stockholm Gotland Regional funktion för evidensbaserad utvärdering av nya och ifrågasatta metoder och processer i vården enligt SBU-modell Regionalt Cancercentrum RCC - vårdprogram Rekommendationer grundar sig på aktuella nationella riktlinjer utarbetade av Socialstyrelsen eller annan organisation på uppdrag av Socialstyrelsen. Nya forskningsresultat ska tas in och evidensgraderas. Uppföljning av vårdprogram sker i kvalitetsregister.

19 Personliga reflektioner

20 Personliga reflektioner Varför prioriteringar? Nya sjukdomsbilder ex barnfetma Skapa resurser för nya medborgare Mer jämlik hälso- och sjukvård Ökad efterfrågan på akut vård Hur prioritera framöver? EU-direktiv och Patientmaktsutredningen Ansvarsfull hälso- och sjukvård Går det att genomföra landstingsvisa vertikala och horisontella prioriteringar - eller måste vi samverka nationellt? Hur möjliggöra öppenhet? enligt nationell modell för öppna prioriteringar, för befolkningen i ett landsting med hög inflyttning och där en tredjedel kommer från andra kulturer? Hur involvera politiken och engagera den medicinska professionen?

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen Kunskapsstyrning inom SLL Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Telefon: 08-737 25 00 Datum: 2012-08-30 Diarienummer: HSN 1208-1012 Avd.

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av det arbete

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER STRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN En starkare Stockholmsregion med Alliansen Stockholm är en av Europas mest attraktiva, gröna och snabbväxande storstadsregioner. Fler väljer varje år att flytta

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Rapport 2013:1 Vem har vårdvalet gynnat? En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer