Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland."

Transkript

1 Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

2 Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland vill ha en hälso- och sjukvård där utbudet av sjukvård är baserat på befolkningens behov. Det är behoven, inte röststyrka, tradition eller marknadens villkor som ska vara vägledande för framtidens hälso- och sjukvård. Patienterna med de största behoven ska få vård först. Vi vill också att vi ska ha en politisk styrning av sjukvården. Politiker, som medborgarna kan ställa till svars, ska vara tydliga med de beslut de tar om hälso- och sjukvården. Vi anser att det är politikens uppgift att inte bara säga att behoven ska styra i hälso- och sjukvården utan att också peka ut dessa behov. För oss socialdemokrater är det självklart att östgötarna ska kunna känna sig trygga med vården. När du blir sjuk ska kontakten skötas på rätt vårdnivå. Du ska hela tiden veta vilket nästa steg i din behandling är. Du ska alltid bemötas med respekt utifrån dina specifika behov och få en god omvårdnad.! Varför monterar man ner hela sjukvården? Sjukvården monteras inte ner. Vi har en bättre vårdkvalitet idag än vad vi någonsin haft. Visst måste man ibland inom sjukvården precis som inom de flesta verksamheter spara, men att sjukvården skulle vara på väg att nedmonteras är helt felaktigt. De flesta människor som kommer i kontakt med vården är nöjda eller mycket nöjda. I takt med att Sveriges befolkning blir allt äldre och våra krav förändras, förändras också sjukvården. Allt fler och allt äldre människor tas om hand av sjukvården och får därmed ett bättre och längre liv. I Östergötland har vi profilerat våra sjukhus och gjort samtliga sjukhus till gemensamma resurser för länets alla invånare. Vård som vi behöver ofta finns nära; på vårdcentralen, sjukhuset eller kanske i hemmet medan annan vård, som vi behöver mer sällan, exempelvis planerade operationer, kan utföras på något av sjukhusen i länet.! Om ekonomin är så dålig, varför höjer ni inte skatten eller tar ut högre avgifter? Ekonomin i landstinget är inte dålig. Det finns en stark kontroll över ekonomin. Det är lätt att i tider av förändringar, och som många upplever det försämringar, kräva att skatten ska höjas eller att vi ska införa avgifter. Erfarenheter visar att problemen ofta kvarstår trots att man tillför mer pengar till verksamheten. Dessutom måste man ibland göra förändringar utan att det är den akuta ekonomiska situationen som kräver det. Det är inte alltid pengarna som är problemet utan hur verksamheten är organiserad. En del förändringar av sjukvården i Östergötland har gjorts på grund av en svår ekonomisk situation. Men många förändringar har gjorts för att trygga en god och solidarisk vård också för framtida generationer. Medborgarnas krav förändras och till detta måste hälso- och sjukvården anpassas. Genom att förändra sjukvården i Östergötland kan vi trygga en god och solidarisk vård också i morgon. Vi socialdemokrater vill ha en sjukvård på lika villkor och därför vill vi inte heller ha höga avgifter i vården. Behoven, inte din förmåga att betala, ska avgöra om du får vård eller inte.! Varför är det bara neddragningar på allting hela tiden? Ibland sker det neddragningar i vården men man måste också ställa sig frågan varför en förändring eller en omfördelning sker. För oss socialdemokrater är det absolut viktigaste att vi kan garantera en solidarisk hälso- och sjukvård. Ibland behöver man spara inom sjukvården, precis som du och jag behöver spara i vår egen ekonomi. Landstinget har varit tvunget att förändra verksamhet för att säkerställa en god och solidariskt finansierad sjukvård för alla östgötar också i framtiden. Ibland har det som upplevts som neddragningar varit omfördelningar och omflyttningar exempelvis från sjukhus till vårdcentral. Sjukvården kan i dag utföra väldigt mycket. Utvecklingen har de senaste åren gått väldigt fort. Men pengarna räcker inte till allt det som sjukvården rent medicinsk kan utföra. Därför måste man i landstingets ekonomi precis som i vår privata välja, prioritera, vad som är viktigast. Vi socialdemokrater anser att de svårast sjuka, de med störst behov, ska få vård först.

3 ! Får jag någon vård nu när det sparas in på sjukvården så mycket? Det är inte sant att sjukvården ständigt står inför besparingar. Vi satsar på områden där behoven många gånger är eftersatta. Politikerna i Östergötlands landsting har tagit beslut om att prioritera, sätta före, personer som har svåra sjukdomar, äldre och personer med stora behov av sjukvård.! Varför blir sjukvården bara sämre och sämre när vi har världens högsta skatter? Frågan är inte obefogad, men en avgörande punkt är att många upplever att sjukvården blivit sämre när den egentligen förändras och anpassas efter dagens krav på hälso- och sjukvård. Samtidigt är vi ödmjuka och vet att mycket behöver förändras inom sjukvården och att många behov är otillfredsställda. Vår vision om den östgötska hälso- och sjukvården är att det är behoven som ska styra utbudet av hälso- och sjukvård. Så har det inte alltid varit. Starka röster och krafter har fått pengar medan andra fått stå tillbaka, trots stora och många gånger eftersatta behov, vilket för oss socialdemokrater är helt oacceptabelt.! Hur kan politikerna som inte har någon kunskap om vård göra medicinska prioriteringar? Det är inte politiker som gör medicinska prioriteringar. Det gör läkare och annan sjukvårdspersonal. De förtroendevalda gör ekonomiska prioriteringar, som exempelvis att satsa mer pengar på cancervård. Vi socialdemokrater vill att Landstinget i Östergötland ska vara så tydligt som möjligt rörande vad medborgarna kan förvänta sig av den offentliga vården. Det är viktigt att betona att de vårdåtgärder som kommer ifråga för ett politiskt prioriteringsbeslut har bedömts som mindre angelägna av dem som ansvarar för vården av den typen av patienter, det vill säga läkare och annan sjukvårdspersonal. Det politikerna tar ställning till är prioriteringar mellan sjukdomsgrupper medan läkarna prioriterar inom en sjukdomsgrupp. Alla prioriteringar som politikerna gör är framtagna tillsammans med dem som jobbar inom sjukvården och efter en lång tid av kunskapsinhämtning. Landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd har huvudansvaret för att östgötarnas behov av hälso- och sjukvård tillgodoses på bästa möjliga sätt inom de ekonomiska ramar som landstingsfullmäktige ställer till förfogande. De politiska besluten syftar till att skapa ett stöd för vårdpersonalen som varje dag gör prioriteringar i sitt arbete. Alla östgötar har alltid rätt till en bedömning av medicinskt kunnig person.! Varför måste ni prioritera? Prioriteringar i sjukvården görs så att vi kan styra resurserna dit behoven är som störst. Riksdagen tog redan 1997 beslut om prioriteringar i sjukvården. Prioriteringar har alltid gjorts inom sjukvården. Läkaren har tagit ställning till vilken patient som har störst vårdbehov och politikerna har prioriterat genom att ge olika mycket pengar till olika verksamheter. Prioriteringar har skett i det dolda utan den öppenhet som nu tillämpas. Prioriteringarna har många gånger gjorts utifrån andra aspekter än behov. Röststyrka eller gammal vana har lika ofta fått råda. Vad politikerna i Östergötland gjort sedan några år tillbaka är att öppet tala om vilka prioriteringar som görs. Man talar om vilka grupper man valt att satsa på; exempelvis barn och ungdomar, äldre med många sjukdomar, psykiskt sjuka och cancervården. Eftersom de pengar som används i sjukvården aldrig kommer räcka till allt det som sjukvården rent medicinskt kan utföra måste vi prioritera. Vi socialdemokrater vill ha en solidarisk vård där det är behoven som styr utbudet av hälso- och sjukvården och där den med störst behov prioriteras, sätts före.

4 ! Vilka prioriteringar gör ni politiker och vilka gör de som arbetar i sjukvården? Innan prioriteringarna når beslutsbordet i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd har de föregåtts av en lång process där både politiker och anställda i landstinget deltagit. För att politikerna ska kunna ta beslut om vilka sjukdomar som ska prioriteras måste verksamheterna göra en inventering av hur det ser ut just hos dem; hur många får i dagsläget vård och hur många ställs utanför? Har verksamheten långa köer och är det stora behov som är eftersatta? När verksamheten tittat på detta tar politikerna beslut om fördelning av resurser mellan olika sjukdomsgrupper; exempelvis hur mycket pengar som ska fördelas till psykiatrin och hur mycket som ska fördelas till ortopedin. Prioriteringar inom en viss sjukdomsgrupp görs av anställda i vården.! Ni politiker talar om ofta om vårdgaranti. Vad menar ni socialdemokrater med vårdgaranti? Med vårdgaranti menar vi att det aldrig ska ta mer än tre månader från att en läkare har konstaterat att du behöver en behandling till dess att du verkligen blir behandlad. Den nationella vårdgarantin innebär att du inom tre månader ska få din behandling någonstans i Sverige.! Skulle inte sjukvården fungera mycket bättre om någon annan än landstinget skötte den? Nej, sjukvården skulle inte fungera bättre om någon annan skötte den. Man kan naturligtvis alltid diskutera vem eller vilka som är bäst skickade att bestämma över hälso- och sjukvården. Vad som är viktigt för oss socialdemokrater är att vi alla tillsammans, genom politiskt tillsatta organ, beslutar över hälso- och sjukvården och hur våra gemensamma skatteresurser ska användas. De beslut som tas skall vara öppna och kända för östgötarna. Varje östgöte ska ha möjlighet att följa debatten om hälso- och sjukvården och därmed ta ställning för eller emot den förda politiken. Vi socialdemokrater tror på politiken som ett sätt att styra hälso- och sjukvården. Olika partier står för olika politik som prövas av medborgarna vid allmänna val. Men vem prövar att styrelsen i ett privat bolag sköter sig och vem ställs till svars om det privata vårdföretaget inte lever upp till medborgarnas förväntningar? Landstinget i Östergötland har avtal med flera privata utförare. Den privata utföraren förbinder sig att utföra vård som landstinget beställt. På så sätt får vi en mångfald i vården utifrån patientens behov, inte marknadens.! Varför ska jag genom mina skattepengar betala sjukvård för den som missköter sin hälsa; exempelvis rökare, alkoholister och överviktiga? Vi socialdemokrater vill ha en solidariskt utformad vård där det är människans behov som styr utbudet av hälso- och sjukvård. Många av de sjukdomar som vi drabbas av är så kallade välfärdssjukdomar som skapas av en alltför stillasittande livsstil kombinerat med en felaktig kost och ibland också med alkohol och rökning. Detta är riskfaktorer som har stor inverkan på hälsan men det är också faktorer som vi kan påverka själva. Sjukdomar kopplade till livsstilen står för en stor del av västvärldens sjukdomar. Kommer vi tillrätta med dem kommer vi också att minska kostnader för såväl sjukskrivningar som kostnader inom hälso- och sjukvården och läkemedel. Detta är ett ansvar som sjukvården delar tillsammans med den enskilda individen. Landstinget i Östergötland arbetar mycket med folkhälsa och försöker få östgöten att ta ett större ansvar för sin hälsa. Inom landstingets enhet Folkhälsovetenskapligt centrum arbetar man med förebyggande arbete inom områdena tobaksprevention, övervikt och fetma samt aktivitet. Många av länets vårdcentraler erbjuder sluta-röka-program och det blir allt vanligare att läkare skriver ut fysik aktivitet på recept istället för medicin eller rekommenderar sjukskrivning.

5 ! Varför satsas det inga pengar på psykiatrin i landstinget i Östergötland? Detta är fel. I samband med att riksdagen beslutade om statsbudgeten 2004 tog man också beslut om att ge extra pengar till kommuner och landsting. Landstinget i Östergötland fick 75 extra miljoner varav 25 av dessa satsades på vården av psykiskt sjuka.! När jag skulle få min enda hörapparat utprovad sa personalen att jag egentligen behövde två och att det är politikernas fel att jag bara får en. Ni politiker verkar ha fattat oinformerade beslut. Beslutet att i normalfallet bara ge stöd till en hörapparat är taget av politiker utifrån underlag från läkare som arbetar med hörselåkommor. Dessa har bedömt att detta är en lägre prioriterad åtgärd än många andra åtgärder inom hörselområdet. Det är viktigt att komma i håg att alla prioriterade åtgärder är rekommendationer och att det alltid i slutändan är den behandlande läkaren som gör bedömningen av den enskilda patienten.! Varför får man inte välja vårdcentral? Du har rätt att välja vilken av de runt 40 vårdcentralerna i länet du vill vara listad, det vill säga ha en fast läkarkontakt, på. Många väljer att vara listade på en vårdcentral nära hemmet men du kan välja att vara listad på vilken vårdcentral du vill i länet. Om du blir sjuk när du vistas i ett annat landsting kan du söka vård på en vårdcentral i det aktuella landstinget.! Vad är närsjukvård och vad är specialistsjukvård? Vård för åkommor som vi drabbas av ofta, som exempelvis blåskatarr och influensa, tycker vi socialdemokrater ska finnas nära patienten. Detsamma gäller kroniska sjukdomar där den drabbade ofta har ett stort behov av täta kontakter med vården. Det är vård som kan utföras på sjukhuset, på vårdcentralen eller i patientens eget hem. För oss socialdemokrater är det viktigt att människor känner sig trygga och att vården finns nära. Ibland händer det att vi människor drabbas av en svår sjukdom eller skada som kräver specialistkompetens. Det är vård som vi behöver kanske en eller ett par gånger i livet. För att den vård som är vanligt förekommande hos befolkningen och hos individen ska kunna finnas nära människor har vi valt att koncentrera sällanvården till ett av länets sjukhus. Alla tre sjukhusen har fått olika profiler där kompetensen är mycket hög och patienten ges bästa möjliga vård och omvårdnad.! I Östergötland har ni profilerat sjukvården. Vad innebär det för mig som patient? Specialiseringen av sjukhusen i Östergötland innebär att Lasarettet i Motala är profilerat mot ortopediska åkommor, Vrinnevisjukhuset i Norrköping mot kirurgiska åkommor och universitetssjukhuset i Linköping mot akutsjukvård. Akutmottagningarna är öppna dygnet runt året runt på alla tre sjukhusen. Specialiseringen kan innebära att du får åka lite längre för vissa planerade operationer men innebär också att väntetiderna för att få din operation utförd har minskat för flera diagnoser. Länets tre sjukhus är numera en resurs för alla östgötar, inte bara för invånare i kommunen där sjukhuset ligger. Genom profilering och specialisering bli sjukhuset expert på vissa skador och sjukdomar, vilket är positivt för patienten eftersom de får möta välutbildad och kompetent personal som är experter på sitt område. Mer information och material finns att hämta på

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN. Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET

FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN. Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET 1 Bakgrund I arbetet med att utveckla Vårdförbundets idé om vården har 120 framtidsagenter med hjälp

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Moderaternas vision för NU-sjukvården

Moderaternas vision för NU-sjukvården Moderaternas vision för NU-sjukvården juni 2010 En vision för framtiden 3 Framtidens utmaningar 3 Moderaterna och NU-sjukvården 5 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård. 6 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015

Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015 Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015 Motioner A - D 2 (61) Innehållsförteckning A ARBETSMARKNAD... 4 Motion A1 Skrota lön efter Ojämlika löner är oetiskt... 4 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande

Läs mer

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över EJ SLUT FORM. SKULLE HA FÅTT PLATS PÅ EN SIDA... Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över 2005 var ett framgångsrikt år på många sätt. Ekonomin gav ett överskott, den nya sjukvårdsstrukturen

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Vårdval att flytta makten till patienterna

Vårdval att flytta makten till patienterna Vårdval att flytta makten till patienterna ann lindgren anders morin juni 008 Vårdval Produktion: Svensk Information Tryck: Edita Västra Aros Omslagsbild: Johnér Bildbyrå/Plattform Foto: Peter Korpi och

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer