Resurscentrum Kundundersökning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resurscentrum Kundundersökning 2011"

Transkript

1 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB

2 Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet 10 Modell för kundnöjdhet 11 Resultat kundnöjdhet 13 NKI 14 Åtgärdsmatris 18 Framtid, möjligheter och styrkor 59 Framtida efterfrågan 60 Resurscentrums förbättringsområden 62 Resurscentrums styrkor 64 Bilagor i separata dokument Bilaga A: Enkät för EC, PC och PE Bilaga B: Enkät för Ledare Bilaga C: Kommentarer och öppna svar Resultat nyckelindikatorer 22 Dialog 23 Kvalitet 26 Flexibilitet 37 Tillgänglighet 44 Tydlighet 52

3 Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 2 Sammanfattning Resurscentrums NKI ökar Resurscentrums totala NKI är i årets mätning 66 på en hundragradig skala, vilket är en ökning med två enheter jämfört med NKI-värdet för affärsområdet EA har ökat sedan 2010, medan NKI för affärsområdet HR är oförändrat. Fortsatt hög prestation när det gäller tillgänglighet, kvalitet och flexibilitet Resurscentrums kunder är även i årets mätning mycket nöjda med nyckelfaktorerna Tillgänglighet, Kvalitet och Flexibilitet som även har en positiv inverkan på den övergripande kundnöjdheten. Kunderna är mer nöjda med flexibiliteten som ökar två enheter och i år är 77 på en hundragradig skala, vilket tyder på en hög nivå av kundnöjdhet inom detta område. Låg nöjdhet för Dialog Kunderna är minst nöjda när det gäller nyckelfaktorn Dialog som har index 65, vilket är fem enheter lägre jämfört med Attityderna till detta område bör förbättras då det har en negativ påverkan på den totala kundnöjdheten. Tydlighet är förbättringsområde Nöjdheten för området Tydlighet är fortsatt låg och sett till enskilda frågor så är det särskilt på den övergripande nivån som förbättringar kan göras. Nöjdheten är lägst när det gäller Resurscentrums förmåga att informera om sina tjänster. Fler faktorer påverkar NKI Flera av nyckelindikatorerna får som tidigare mätningar ett högre index än helhetsfrågorna, vilket tyder på att det finns fler faktorer som påverkar NKI.

4 Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 3 Sammanfattning Affärsområde EA EA uppnår i år ett NKI på 67, vilket är en tydlig ökning jämfört med Affärsområdet EA:s styrkor är Tillgänglighet, Kvalitet och Flexibilitet som får höga resultat och påverkar den totala kundnöjdheten inom affärsområdet positivt. Dessa områden bör vårdas för att inte kundnöjdheten ska minska. EA:s främsta förbättringsområdet är Tydlighet som får ett förhållandevis lågt resultat och påverkar den totala nöjdheten inom området negativt. Dialog har en mycket stor påverkan på den totala kundnöjdheten, vilket innebär att området fortsätter att vara ett utvecklingsområde trots att resultatet har förbättrats sedan föregående mätning. Affärsområde HR EA uppnår i år ett NKI på 65, vilket är ett oförändrat resultat jämfört med fjolårets mätning. Affärsområdets främsta styrkor är Kvalitet och Flexibilitet som får fortsatt höga resultat och har en mycket hög påverkan på den totala kundnöjdheten. Även Tillgänglighet får höga resultat och har en relativt hög påverkan på kundnöjdheten. HR:s förbättringsområden är Dialog och Tydlighet, som båda får relativt låga resultat och har viss negativ inverkan på den totala kundnöjdheten inom affärsområdet. Resultatet för nyckelfaktorn Dialog har minskat sedan 2010.

5 Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 4 Sammanfattning Ekonomichefer (EC) Den totala kundnöjdheten bland ekonomicheferna är något högre jämfört med 2010 och är i år 63. Resultaten har ökat för områdena Dialog och Flexibilitet, men minskat något för Kvalitet och Tillgänglighet. Personalchefer (PC) Gruppen Personalchefer har den lägsta totala kundnöjdheten med ett NKI-värde på 57, vilket är sex enheter lägre jämfört med Resultaten för samtliga nyckelindikatorer har minskat sedan i fjol. Produktionsenhetschefer (PE) Den totala kundnöjdheten för gruppen produktionsenhetschefer är i år hela fem enheter högre än Ett NKI på 71 ger denna grupp det högsta NKI-värdet av samtliga målgrupper i undersökningen. Dock har nöjdheten i enskilda frågor minskat inom flera området. Särskilt tydligt är det inom området Dialog och att dialogen med Resurscentrum sker tillräckligt ofta. Ledare Kundnöjdheten för gruppen Ledare ligger på oförändrad eller något högre nivå, jämfört med 2010.

6 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Metod och målgrupper Enkät Fakta om respondenterna

7 Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 6 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Resurscentrum har sedan 2009 har hand om större delar av ekonomi- och HR-processerna i Landstinget i Östergötland. Kundundersökningen har genomförts årligen sedan Syftet är att följa upp hur kunderna upplever Resurscentrums tjänster och konsulter i dimensionerna tillgänglighet, kvalitet, tydlighet, dialog och flexibilitet. Resultatet syftar till att vara ett underlag för Resurscentrums verksamhetsutveckling. Genomförande Undersökningen har genomförts under augustiseptember 2011 av CMA Research AB, se för mer information. Projektledare på CMA: Johanna Svanberg Analys har genomförts av Theres Sjölin. Kontaktperson på Resurscentrum: Robert Ring.

8 Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 7 Fakta om undersökningen Metod Undersökningen täcker in fyra olika målgrupper: PE Produktionsenhetschefer PC Personalchefer EC Ekonomichefer Ledare Verksamhets- och vårdenhetschefer inom Landstinget Nytt för i år är att samtliga målgrupper har bjudits in att besvara en webbenkät. I tidigare mätningar har de tre förstnämnda målgrupperna intervjuats via telefon. Urvalet har för de tre första grupperna varit alla som tillhör målgruppen, dvs. en totalundersökning. I målgruppen ledare har istället två slumpmässiga urval à 216 respektive 218 respondenter dragits (totalt 433, efter bortfall är nettourvalet 425). Svarsfrekvens I enkäten riktad till PC/EC/PE-chefer har 36 svar inkommit, vilket innebär en svarsfrekvens på 75 procent. 295 ledare har besvarat motsvarande enkät till denna målgrupp, med en svarsfrekvens på 69 procent. Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS. Felmarginaler Bland ledarna är felmarginalen c:a ± 1-4 procent på totalnivå. (95% konfidensintervall).

9 Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 8 Fakta om undersökningen Enkät Enkäten består av sju delar, se schema till höger. Hela enkäten finns i bilaga B och C, med de exakta frågeformuleringarna. Målgruppen Produktionsenhetschefer (PE) besvarar frågorna om Resurscentrums övergripande tillgänglighet, kvalitet, tydlighet, dialog och flexibilitet samt frågor om helheten. Personalchefer (PC) besvarar också de övergripande frågorna, helhetsfrågorna samt frågor om de tjänster som tillhör HR-området, dvs lönetjänster samt övriga HRtjänster. De personalchefer som har tillgång till HRkonsult besvarar även frågor om dessa. Ekonomichefer (EC) besvarar de övergripande frågorna, helhetsfrågorna samt frågor om redovisningstjänster. De ekonomichefer som har tillgång till en ekonomikonsult besvarar frågor om dessa. Ledarna är uppdelade i två grupper; ekonomi respektive HR, för att den enskilda ledaren inte ska få allt för många frågor. Ledare ekonomi får frågor om ekonomikonsulter, redovisningstjänster samt om helheten. Ledare HR får frågor om HR-konsulter, lönetjänster, övriga HR-tjänster samt frågor om helheten. Endast till PE, PC och EC Endast till PC och EC med konsult för respektive konsult, samt till ledare Endast till PC och EC för respektive tjänsteområden, samt till ledare Besvaras av alla Frågor om Resurscentrums övergripande tillgänglighet, kvalitet, tydlighet, dialog och flexibilitet Frågor om HRkonsulter Frågor om ekonomikonsulter Frågor om lönetjänster Frågor om redovisningstjänster Frågor om övriga HR-tjänster Frågor om helheten

10 Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 9 Fakta om respondenterna Fakta om respondenterna Antal Andel Målgrupp Affärsområde Får frågor om konsulter EC 13 4% PC 12 4% PE 11 3% Ledare % Affärsområde EA % Affärsområde HR % Produktionsenhetschefer (PE) 11 3% Ekonomikonsulter % HR-konsult % Har ej tillgång till konsult 11 3%

11 Resultat kundnöjdhet Modell för kundnöjdhet Resultat för kundnöjdhet Nöjd-Kund-Index NKI Åtgärdsmatris

12 Modell för kundnöjdhet Uppbyggnad av NKI Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 11 Frågor i enkäten: Övergripande kundnöjdhet: Besvaras av alla Tre frågor om helheten NKI

13 Modell för kundnöjdhet Uppbyggnad av nyckelindikatorer Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 12 Frågor i enkäten: Orsaker till kundnöjdhet (nyckelindikatorer): Endast till PE, PC och EC Endast till PC och EC med konsult för respektive konsult, samt till ledare Frågor om Resurscentrums övergripande tillgänglighet, kvalitet, tydlighet, dialog och flexibilitet Frågor om HRkonsulter Frågor om ekonomikonsulter Dialog Kvalitet Flexibilitet Endast till PC och EC för respektive tjänsteområden, samt till ledare Frågor om lönetjänster Frågor om redovisningstjänster Frågor om övriga HR-tjänster Tillgänglighet Tydlighet

14 Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 13 Resultat kundnöjdhet Resurscentrum uppnår ett totalt NKI på 66, vilket är en godkänd nivå av kundnöjdhet och två enheter högre jämfört med föregående mätning. De nyckelindikatorer som får högst resultat är Tillgänglighet och Kvalitet. Kunderna är mindre nöjda med faktorn Tydlighet. Som vid tidigare mätningar får flertalet nyckelindikatorer högre resultat än NKI, vilket tyder på att det finns fler faktorer utöver dessa som påverkar den totala kundnöjdheten. Nyckelindikatorn Dialog har minskat mest med fem enheter jämfört med föregående mätning, medan Flexibilitet ökat mest med två enheter. Orsaker till kundnöjdhet (nyckelindikatorer): Tillgänglighet Kvalitet 80 (-1) 79 (±0) Övergripande kundnöjdhet: NKI och delindex beräknas på en skala från 0-100, där 100 är den högsta nivån av kundnöjdhet. Flexibilitet 77 (+2) NKI 66 (+2) Dialog 65 (-5) Tydlighet 60 I årets uträkning av indexet Tydlighet ingår även de övergripande frågor som ställts till Ledare varför ingen jämförelse görs.

15 NKI Enskilda frågor Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 14 Kunderna är i stor utsträckning totalt sett nöjda med Resurscentrum och två av tre anser att Resurscentrum motsvarar deras förväntningar. En förhållandevis stor andel har inget åsikt, eller är neutrala i frågan om hur nära Resurscentrum ligger ett tänkt ideal Hur nöjd är du med Resurscentrum totalt sett?* ,8 3,7 9% Hur väl motsvarar Resurscentrum dina förväntningar?** ,7 3,6 11% Inget åsikt Föreställ dig att Resurscentrum vore perfekt i alla avseenden. Hur pass nära detta ideal tycker du att Resurscentrum ligger?*** % 20% 40% 60% 80% 100% Betyg 4-5 Betyg 3 Betyg 1-2 3,4 3,3 15% *) 1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd **) 1=Inte alls, 5=Helt ***) 1=Mycket långt ifrån, 5=Kan inte komma närmare Bas: Samtliga respondenter (331 st)

16 NKI Enskilda frågor - utveckling Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 15 Den totala kundnöjdheten är för samtliga för samtliga helhetsfrågor bättre jämfört med 2010 års mätning. Hur nöjd är du med Resurscentrum totalt sett?* 3,7 3,8 3, Hur väl motsvarar Resurscentrum dina förväntningar?** 3,6 3,7 3, Föreställ dig att Resurscentrum vore perfekt i alla avseenden. Hur pass nära detta ideal tycker du att Resurscentrum ligger?*** 3,3 3, ,4 *) 1=Mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd **) 1=Inte alls, 5=Helt ***) 1=Mycket långt ifrån, 5=Kan inte komma närmare Bas: Samtliga respondenter (331 st 2011)

17 NKI Jämförelse affärsområden Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 16 Kunder inom affärsområdet EA är i större utsträckning nöjda jämfört med kunder inom affärsområdet HR. Störst ökning jämfört med 2010 års mätning har skett bland kunder inom affärsområdet EA, där nästan alla faktorer fått ett högre resultat. Inom affärsområdet HR får flera faktorer ett lägre resultat jämfört med Störst förändring gäller faktorn Dialog. Till affärsområde EA räknas EC samt de ledare som besvarat ekonomifrågorna. Till affärsområde HR räknas PC samt ledare som besvarat HR-frågorna. Observera att ledarna, när det gäller NKI-frågorna, svarar för hela sin bild av Resurscentrum, vilket kan inkludera båda affärsområdena. Observera även att PE inte inkluderas i något affärsområde, vilket gör att de totala resultaten inte motsvarar en sammanslagning av affärsområdenas resultat. Affärsområde EA Affärsområde HR Totalt NKI Dialog Flexibilitet Kvalitet Tillgänglighet Tydlighet Bas: Samtliga respondenter (331 st 2011)

18 NKI Jämförelse målgrupper utveckling sedan 2010 Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 17 Alla målgrupper utom Personalcheferna har i större utsträckning mer positiva helhetsattityder till Resurscentrum, jämfört med 2010 års mätning. Den största ökningen står gruppen Produktionsenhetschefer för, där NKI ökat med hela fem enheter till 71. Detta är ett mycket bra resultat vad gäller kundnöjdhet. EC PC PE Ledare Totalt NKI Dialog Flexibilitet Kvalitet Tillgänglighet Tydlighet Bas: Samtliga respondenter (331 st 2011)

19 Åtgärdsmatris Modell Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 18 Åtgärdsmatrisen ger oss råd om vad vi ska prioritera för att få störst effekt på kundnöjdheten (NKI). Vårda Fortsätt att prestera bra på de faktorer som hamnar i det gröna området. Det är dessa faktorer som i hög grad bidrar positivt till kundnöjdheten. Förbättra En förbättring av de faktorer som hamnar i det röda området kommer att ha stor påverkan på kundnöjdheten. Det är dessa faktorer som i hög grad påverkar kundnöjdheten negativt. Övervaka Kunderna kan vara både missnöjda och nöjda med faktorer i det grå området, utan att det påverkar kundnöjdheten. En faktor som hamnar i detta område kräver ingen direkt åtgärd men bör övervakas. Låg Hög Påverkan Hög (>75) (65-75) Låg (<65) Prestation

20 Åtgärdsmatris Resultat hela Resurscentrum Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 19 Åtgärdsmatrisen ger oss råd om vad vi ska prioritera för att få störst effekt på kundnöjdheten (NKI). Vårda Resurscentrum bör fortsätta att prestera bra när det gäller faktorerna Kvalitet, Flexibilitet samt Tillgänglighet. Dessa faktorer har i dagsläget en positiv inverkan på den totala kundnöjdheten. Förbättra Förbättringsarbete bör även fortsättningsvis fokusera på faktorerna Tydlighet och Dialog, då dessa har en negativ inverkan på den totala kundnöjdheten. Övervaka Kvalitet Flexibilitet Tillgänglighet Tydlighet Dialog Hög (>75) (65-75) Låg (<65) Prestation I dagsläget finns det inga områden som har låg påverkan på den övergripande kundnöjdheten. Låg Hög Påverkan

21 Åtgärdsmatris Resultat för Affärsområde EA Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 20 Åtgärdsmatrisen ger oss råd om vad vi ska prioritera för att få störst effekt på kundnöjdheten (NKI). Vårda Inom affärsområdet EA bör Resurscentrum fortsätta prestera bra när det gäller faktorerna Kvalitet, Flexibilitet och Tillgänglighet då dessa har en positiv inverkan på helhetsbetyget. Förbättra En förbättring gällande faktorn Tydlighet inom affärsområdet EA kan få en positiv effekt på NKI. Även prestationen för faktorn Dialog bör förbättras då denna har en hög påverkan på helhetsbetyget. Övervaka Kvalitet Flexibilitet Tillgänglighet Tydlighet Dialog Hög (>75) (65-75) Låg (<65) Prestation I dagsläget finns det inga områden som har låg påverkan på kundnöjdheten inom affärsområdet EA. Låg Hög Påverkan

22 Åtgärdsmatris Resultat Affärsområde HR Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 21 Åtgärdsmatrisen ger oss råd om vad vi ska prioritera för att få störst effekt på kundnöjdheten (NKI). Vårda Fortsätt hålla bra prestation gällande Kvalitet och Flexibilitet då dessa har hög påverkan på helhetsbetyget. Även faktorn Tillgänglighet har en viss påverkan på kundnöjdheten inom affärsområdet HR. Förbättra En förbättring av faktorerna Dialog och Tydlighet inom affärsområdet HR kan ha en positiv effekt på helhetsbetyget då dessa i dagsläget har en negativ påverkan på den totala kundnöjdheten. Övervaka Tillgänglighet Kvalitet Flexibilitet Dialog Tydlighet Hög (>75) (65-75) Låg (<65) Prestation I dagsläget finns det inga områden som har låg påverkan på den kundnöjdheten inom affärsområdet HR. Låg Hög Påverkan

23 Resultat nyckelindikatorer Dialog Kvalitet Flexibilitet Tillgänglighet Tydlighet

24 Dialog Övergripande Resurscentrum Hälften av kunderna instämmer i att det förs en konstruktiv dialog med Resurscentrum angående uppdragen. Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 23 Drygt hälften av respondenterna anser att dialogen med Resurscentrum sker tillräckligt ofta. Lägg märke till att en relativt stor andel har inte haft någon åsikt i frågan. Det förs en konstruktiv dialog angående uppdragen mellan dig och Resurscentrum Inget åsikt 3,6 3,8 6% Dialogen med Resurscentrum sker tillräckligt ofta ,7 4,0 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Bas: PE, PC och EC. (36 st)

25 Dialog Övergripande Resurscentrum utveckling Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 24 Inom detta område har det skett en viss försämring sedan föregående mätning, främst gällande att dialogen med Resurscentrum sker tillräckligt ofta. Årets värden ligger på ungefär samma nivå som 2009 års mätning. Det förs en konstruktiv dialog angående uppdragen mellan dig och Resurscentrum ,6 3, ,5 Dialogen med Resurscentrum sker tillräckligt ofta 3,7 4,0 3, Bas: PE, PC och EC. (36 st 2011)

26 Dialog Övergripande Resurscentrum per målgrupp Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 25 Ekonomichefer visar på likande eller något bättre resultat jämfört med 2010 års mätning. Personal- och produktionsenhetschefer instämmer istället i lägre grad i påståenden som rör dialog Antal svarande Det förs en konstruktiv dialog angående uppdragen mellan dig och Resurscentrum EC PC PE Totalt 3,7 3,7 3,6 3,4 4,0 3,7 3,8 3,6 Dialogen med Resurscentrum sker tillräckligt ofta 3,8 4,0 3,6 3,3 4,5 3,8 4,0 3,7 Bas: PE, PC och EC. (36 st 2011)

27 Kvalitet Övergripande Resurscentrum Kunderna är i störst utsträckning nöjda med Resurscentrums förmåga att hålla överenskomna leveranstider och att tjänsterna skapar mervärde i verksamheten. Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 26 Nästan en av tre kunder instämmer inte i att Resurscentrum ger ett enhetligt ledningsstöd. Dock är det en stor andel respondenter som inte haft någon åsikt i frågan. Resurscentrums utbud täcker dina behov inom ekonomi och HR Inget åsikt 3,5 3,8 11% Uppdragen genomförs i enlighet med dina förväntningar ,5 3,9 3% Resurscentrum håller överenskomna leveranstider ,5 4,0 11% De tjänster som du köper från Resurscentrum skapar mervärde i din verksamhet ,8 4,0 6% Resurscentrum ger ett enhetligt ledningsstöd ,2 3,4 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Bas: PE, PC och EC. (36 st)

28 Kvalitet Övergripande Resurscentrum utveckling Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 27 En försämring av resultaten har skett för samtliga frågor inom området Kvalitet, jämfört med Kunderna är främst mindre nöjda med Resurscentrums förmåga att hålla överenskomna leveranstider och att uppdragen genomförs i enlighet med förväntningar. Resultaten ligger även under 2009 års mätningar, med undantag för påståendet om att tjänsterna ger mervärde i verksamheten. Resurscentrums utbud täcker dina behov inom ekonomi och HR Uppdragen genomförs i enlighet med dina förväntningar 3,5 3,9 3,9 Resurscentrum håller överenskomna leveranstider 3,5 4,0 3,8 3,5 3, ,0 De tjänster som du köper från Resurscentrum skapar mervärde i din verksamhet 3,8 4,0 3,8 Resurscentrum ger ett enhetligt ledningsstöd 3,2 3,4 3, Bas: PE, PC och EC. (36 st 2011)

29 Kvalitet Övergripande Resurscentrum per målgrupp Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 28 Samtliga grupper uppvisar resultat som ligger på en lägre nivå jämfört med 2010 års mätning. Störst försämring står gruppen personalchefer för. Framförallt instämmer dessa i mindre utsträckning med att Resurscentrum håller överenskomna leveranstider. Produktionsenhetschefer är generellt mest nöjda inom området Kvalitet, medan personalchefer är minst nöjda Antal svarande Resurscentrums utbud täcker dina behov inom ekonomi och HR Uppdragen genomförs i enlighet med dina förväntningar Resurscentrum håller överenskomna leveranstider De tjänster som du köper från Resurscentrum skapar mervärde i din verksamhet Resurscentrum ger ett enhetligt ledningsstöd EC PC PE Totalt 3,5 3,4 3,9 3,1 4,0 3,8 3,8 3,5 4,0 3,5 3,8 3,1 3,8 3,7 3,9 3,5 3,8 3,7 4,0 3,0 4,1 3,9 4,0 3,5 4,1 3,8 3,7 3,6 4,0 4,0 4,0 3,8 3,2 3,0 3,3 2,8 3,6 3,7 3,4 3,2 Bas: PE, PC och EC. (36 st 2011)

30 Kvalitet HR-konsulter Kunderna är överlag mycket nöjda med kvaliteten gällande sina HR-konsulter. Mest nöjda är de med bemötande. Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 29 De instämmer även i stor utsträckning i att konsulterna presenterar materialet på ett förståeligt sätt samt att materialet är rätt. Din HR-konsult har ett trevligt bemötande ,6 4,5 3% Inget åsikt har rätt kompetens för sitt uppdrag ,1 4,3 8% levererar sitt arbete på utsatt tid ,0 4,1 3% presenterar material som är rätt ,1 4,2 8% presenterar sitt material på ett förståeligt sätt ,2 4,3 5% har tillräcklig verksamhetskunskap för att bidra med relevant HR-stöd ,9 4,1 5% har bra omvärldskunskap ,0 4,1 18% är aktiv/a i diskussion kring verksamhet och ekonomi ,8 3,9 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Bas: PC, PE och Ledare som arbetar med HR-konsulter från Resurscentrum. (159 st)

31 Kvalitet HR-konsulter utveckling per målgrupp Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 30 Både personalchefer och ledare uppvisar bättre resultat för flera frågor jämfört med Störst ökning har skett gällande konsultens bemötande. Personalchefer är även mer nöjda med materialet som presenteras. Gruppen Produktionsenhetschefer fick inte svara på frågor om HR-konsulter i föregående mätning. Noterbart är dock att dessa överlag har något mindre positiva attityder inom området Kvalitet, jämfört med övriga grupper. Din/a HR-konsult/er Antal svarande har ett trevligt bemötande har rätt kompetens för sitt uppdrag levererar sitt arbete på utsatt tid presenterar material som är rätt presenterar sitt material på ett förståeligt sätt har tillräcklig verksamhetskunskap för att bidra med relevant HR-stöd har bra omvärldskunskap är aktiv/a i diskussion kring verksamhet och ekonomi PC PE Ledare 4,5 4,8-4,3 4,5 4,7 4,5 4,4-3,8 4,3 4,1 4,5 4,4-4,0 4,0 4,0 4,2 4,8-3,8 4,2 4,1 4,5 4,6-4,0 4,3 4,2 4,0 4,2-4,0 4,1 3,9 3,8 4,2-4,0 4,1 4,0 4,3 4,2-3,3 3,8 3,8 Bas: PC, PE och Ledare som arbetar med HR-konsulter från Resurscentrum. (159 st 2011)

32 Kvalitet Ekonomer Kunderna är generellt sett mycket nöjda med kvaliteten hos ekonomikonsulterna från Resurscentrum. Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 31 Mest nöjda är de med bemötandet samt att arbetet levereras på utsatt tid och att det presenteras på ett förståeligt sätt. Din ekonom har ett trevligt bemötande ,8 4,7 4% Inget åsikt har rätt kompetens för sitt uppdrag ,4 4,4 14% levererar sitt arbete på utsatt tid ,4 4,5 8% presenterar material som är rätt ,3 4,3 9% presenterar sitt material på ett förståeligt sätt ,3 4,2 7% har analyserat det ekonomiska resultatet ,2 4,1 9% har tillräcklig verksamhetskännedom för att bidra med råd ,8 3,7 15% har bra omvärldskunskap ,1 4,0 27% är aktiv/a i diskussion kring verksamhet och ekonomi ,1 4,1 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Bas: EC, PE och Ledare som arbetar med Ekonomikonsulter från Resurscentrum. (161 st)

33 Kvalitet Ekonomer utveckling per målgrupp Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 32 Gruppen ekonomichefer är för flertalet frågor i större utsträckning nöjda jämfört med 2010 medan resultaten för ledare generellt sett ligger på en oförändrad nivå. Gruppen produktionsenhetschefer fick inte svara på frågor om HR-konsulter i föregående mätning. Dessa visar dock ett något högre resultat jämfört med gruppen ledare samt, i vissa frågor, ekonomichefer. Din/a ekonom/er EC PE Ledare Antal svarande har ett trevligt bemötande har rätt kompetens för sitt uppdrag levererar sitt arbete på utsatt tid presenterar material som är rätt presenterar sitt material på ett förståeligt sätt har analyserat det ekonomiska resultatet har tillräcklig verksamhetskännedom för att bidra med råd har bra omvärldskunskap är aktiv/a i diskussion kring verksamhet och ekonomi 4,4 4,8-4,6 4,7 4,8 4,1 4,2-4,4 4,4 4,5 4,6 4,8-4,6 4,4 4,4 3,9 4,8-4,4 4,3 4,3 3,8 4,2-4,4 4,2 4,3 3,8 4,2-4,6 4,2 4,1 4,0 3,8-4,6 3,7 3,8 3,6 3,4-5,0 4,0 4,1 4,0 4,2-4,5 4,1 4,1 Bas: EC, PE och Ledare som arbetar med Ekonomikonsulter från Resurscentrum. (161 st år 2011)

34 Kvalitet Löneassistenternas tjänster Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 33 Kunderna är i mycket hög grad nöjda med de tjänster som löneassistenterna från Resurscentrum levererar. Löneassistenterna Inget åsikt Dina tjänster blir rätt utförda ,3 4,2 11% Dina tjänster blir levererade på utsatt tid ,4 4,2 10% har ett trevligt bemötande ,6 4,5 11% hjälper dig att lösa problem ,5 4,5 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Bas: PC, PE och Ledare som svarat på frågor om lönetjänster. (159 st)

35 Kvalitet Redovisningsavdelningens tjänster Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 34 Kunderna är överlag nöjda med redovisningsavdelningen och dess tjänster. Mest nöjda är de med bemötande och problemlösning. Det är en relativt stor andel svarande som inte har kunnat ta ställning till frågor om kvaliteten i redovisningsavdelningens tjänster. Redovisningsavdelningen Inget åsikt Dina tjänster blir rätt utförda ,0 3,9 14% Dina tjänster blir levererade på utsatt tid ,1 4,1 16% har ett trevligt bemötande ,3 4,3 17% hjälper dig att lösa problem ,2 4,1 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Bas: EC, PE och Ledare som svarat på frågor om redovisningstjänster. (162 st)

36 Kvalitet HR-konsulternas tjänster Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 35 När det gäller HR-konsulterna vid enskilt tjänsteköp så är kunderna i mycket stor utsträckning nöjda, särskilt vad gäller bemötande. Det är en relativt stor andel svarande som inte har kunnat ta ställning till frågor om kvaliteten i redovisningsavdelningens tjänster. HR-konsulterna vid enskilt tjänsteköp Dina tjänster blir utförda enligt överenskommelse ,0 3,9 17% Inget åsikt Dina tjänster blir levererade på utsatt tid ,0 3,9 18% har ett trevligt bemötande ,5 4,5 17% hjälper dig att lösa problem ,2 4,2 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Bas: PC, PE och Ledare som svarat på frågor om HR-tjänster. (160 st)

37 Kvalitet Tjänster utveckling Kunderna är generellt sett mer nöjda med kvaliteten kring Resurscentrums tjänster. Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 36 Attityderna till löneassistenternas tjänster har ökat sedan 2010 när det gäller Kvalitet. Bas: PC, PE och Ledare som svarat på frågor om lönetjänster. (159 st 2011) PC, PE och Ledare som svarat på frågor om HR-tjänster. (160 st 2011) EC, PE och Ledare som svarat på frågor om redovisningstjänster. (162 st 2011) Antal svarande Löneassistenterna Dina tjänster blir rätt utförda Dina tjänster blir levererade på utsatt tid har ett trevligt bemötande hjälper dig att lösa problem Redovisningsavdelnignen Dina tjänster blir rätt utförda Dina tjänster blir levererade på utsatt tid har ett trevligt bemötande hjälper dig att lösa problem HR-konsulterna vid enskilt tjänsteköp Dina tjänster blir utförda enligt överenskommelse Dina tjänster blir levererade på utsatt tid har ett trevligt bemötande hjälper dig att lösa problem - - 4,2 4,2 4,2 4,3 4,2 4, ,3 4,3 4,2 4,4 4,2 4, ,7 5,0 4,5 4,6 4,5 4, ,6 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 EC PC Ledare Totalt 4,0 4, ,9 4,0 3,9 4,0 4,3 4, ,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4, ,3 4,3 4,3 4,3 3,7 4, ,2 4,2 4,1 4, ,0 3,7 3,9 4,0 3,9 4, ,9 3,7 3,9 4,0 3,9 4, ,5 4,4 4,4 4,6 4,5 4, ,2 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2

38 Flexibilitet Övergripande Resurscentrum Drygt hälften håller med om att Resurscentrum är flexibla avseende att ta nya uppdrag eller att avsluta/förändra uppdrag. Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 37 Kunderna har delade meningar gällande Resurscentrums förmåga att utveckla/anpassa nya tjänster efter kundens behov. Resurscentrum är flexibla avseende att utveckla/anpassa nya tjänster efter dina behov Inget åsikt 3,3 3,4 19% Resurscentrum är flexibla avseende att ta nya uppdrag ,5 3,6 22% Resurscentrum är flexibla avseende att avsluta/förändra uppdrag ,4 3,8 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Bas: PE, PC och EC. (36 st)

39 Flexibilitet Övergripande Resurscentrum utveckling Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 38 Resultaten inom området Flexibilitet ligger på en något lägre nivå jämfört med 2010 och Framförallt så är kunderna i mindre utsträckning nöjda med Resurscentrums flexibilitet avseende att avsluta/förändra uppdrag. Resurscentrum är flexibla avseende att utveckla/anpassa nya tjänster efter dina behov Resurscentrum är flexibla avseende att ta nya uppdrag 3,5 3,6 3,8 3,3 3, ,3 Resurscentrum är flexibla avseende att avsluta/förändra uppdrag 3,4 3,8 3, Bas: PE, PC och EC. (36 st 2011)

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del 2013-07-03 Fredrik Askhem Markör Marknad och Kommunikation AB Bakgrund Teknisk beskrivning och om rapporten Greppa Näringen har låtit

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB SGS Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Avidentifierad version SGS kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011 RAPPORT 1(6) -10-05 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 1. Bakgrund Under åren 2006-2009 har enkätundersökningar motsvarande denna genomförts av företaget

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Vårdtagare om hemsjukvården Göteborg våren 2009

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning Sammanfattning av nöjdkundmätning Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING... 2014 Trivector Information Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström DEL 1: UNDERSÖKNINGEN 2 INLEDNING Trivector Information AB har under november 2014 genomfört

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Trivector Information AB Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström DEL 1: UNDERSÖKNINGEN 2 INLEDNING Trivector

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Antal svar Vittra, Brotorp fsk: 42 (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: 6 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Image, NKI och leveranser... Image och NKI Trivector Information Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström INLEDNING Trivector Information AB har under november

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna om hemtjänsten och särskilt boende Eslövs

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Låneindikator. April 2011

Låneindikator. April 2011 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Rättsmedicinalverkets kunder om kontakten med

Läs mer

Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola 41 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Insikt 2013 Strömstads kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Strömstads kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Strömstads kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Strömstads kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer