Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011"

Transkript

1 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, Örebro Virkesvägen 24, Stockholm Tel: , Fax: Tel: , Fax:

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodbeskrivning... 5 Frågeformulär... 5 Population och urval... 5 Datainsamling... 5 Svarsfrekvens och bortfall... 5 Resultatredovisning... 6 Resultat... 7 Nöjd Kommun Index... 7 Vara kommuns kultur och fritidsverksamhet Parker grönområden och miljö Gator och vägar Övriga frågor Kontakten med Vara kommun Möjligheter till inflytande på beslut Vara kommuns övergripande mål Prioriteringsmatris Sidan 2 av 22

3 Sammanfattning På uppdrag av Vara kommun har Markör hösten 2011 genomfört en Invånarenkäten riktad till ett slumpvis urval av personer mellan år och som är mantalsskrivna i Vara kommun. Undersökningen har genomförts med hjälp av en postal enkät som skickades hem till respondenten. En påminnelse genomfördes till dem som inte besvarat enkäten. Totalt besvarades enkäten av 527 personer vilket ger en svarsfrekvens på 53 procent. Undersökningen genomfördes mellan vecka För kommunen som helhet och fördelat på olika bakgrundsvariabler såsom kön, ålder och var i kommunen man är bosatt har ett Nöjd Kommun Index (NKI) beräknats. Indexet beräknas som ett medelvärde av tre övergripande frågor som besvarar: - Ett övergripande betyg om kommunen - Hur väl kommunen motsvarar invånarnas förväntningar på en plats att bo och leva på - Hur nära en perfekt plats Vara kommun är att bo och leva på Nöjd Kommun Index uppgår till 54, ett godkänt resultat men som också visar att det finns potential till förbättring. Undersökningen visar att framför allt de äldre invånarna över 65 år är mer nöjda medan de yngsta är dem som är minst nöjda med kommunen. De över 65 år når ett index på 58 medan Nöjd Kommun Index för dem som är mellan år uppgår till 49. Undersökningen visar också att boende i Vedum är mest nöjda med ett index på 57 medan boende i Stora Levene ger ett något lägre betyg och når ett index på 49. En jämförelse mellan män och kvinnor visar inte på några skillnader i Nöjd Kommun Index. Avseende de övergripande målen för kommunen kan konstateras att 94 procent av invånarna instämmer i påståendet att de trivs med att bo och leva i Vara kommun. 76 procent uppger också att de kan rekommendera vänner att flytta till Vara kommun. 57 procent uppger 2011 att de litar på att skattemedlen används effektivt jämfört med 46 procent i föregående undersökning 2009/ procent av invånarna uppger 2011 att Vara kommuns verksamhet drivs på ett sådant sätt att det skapar mervärde för dem som bor i kommunen. Motsvarande andel 2009/2010 var 59 procent. Andra områden som invånarna upplever fungerar väl i Vara kommun är t ex vatten, avlopp, sophämtning och avfallshantering där 90 procent eller fler instämmer i att hanteringen sköts bra. Allt fler invånare upplever också att kommunen arbetar aktivt för att skydda miljön, 82 procent 2011 jämfört med 74 procent 2009/2010. Exempel på områden där invånarna är mindre nöjda och som enligt den statistiska prioriteringsmatrisen har större påverkan på Nöjd Kommun Index är bland annat: Sidan 3 av 22

4 - Kommunens arbete med att aktivt minska antalet fastigheter som är ovårdade/dåligt underhållna och att aktivt arbeta för trivsamma bostadsområden - Renhållning och underhåll av gator, gång och cykelvägar - Det känns tryggt att vistas utomhus när som helst på dygnet Utöver ovanstående områden som är dem som har störst påverkan på NKI så visar undersökningen även på några andra områden där kommunens invånare ger lägre betyg. Även dessa bör beaktas vid prioritering av åtgärder även om de inte enligt en statistisk analys har lika stor påverkan på Nöjd Kommun Index. Exempel på frågor är: - Vara kommun erbjuder den kollektivtrafik jag har behov av - Det finns möjligheter att få arbete inom rimligt avstånd - Frågor om invånarnas upplevda möjligheter till insyn och inflytande över beslut Sidan 4 av 22

5 Metodbeskrivning Frågeformulär Frågeformuläret för 2011 års undersökning har utarbetats i samarbete mellan Vara kommun och Markör. För att möjliggöra jämförelser med tidigare år har skalan hållits intakt jämfört med För att bättre möta Vara kommuns behov av information har ett antal frågor tillkommit och några har formulerats om för bättre tydlighet. Jämförelse över tid görs för de frågor som är oförändrade jämfört med 2009/2010. Beräkningen och skalan för NKI har anpassats till branschstandard och som bland annat används av SCB och Sveriges Kommuner och Landsting. Formuläret består av påståenden som besvaras på en skala huruvida respondenten upplever att han/hon kan instämma i påståendet. Respondenten har också fått möjlighet att fylla i alternativet ingen åsikt. Frågeformuläret avslutas med en öppen fråga där respondenten fritt kunnat skriva synpunkter/kommentarer. Resultatet av den öppna frågan redovisas i ett separat dokument. Population och urval Vara kommun försåg Markör med en databas innehållande samtliga invånare mellan år som är mantalsskrivna i kommunen. Markör drog ur databasen ett slumpmässigt urval av invånare. Datainsamling Ett brev innehållande information om undersökningen, enkät samt portofritt svarskuvert skickades hem till de slumpvis utvalda invånarna under vecka 36, Till dem som inte besvarat enkäten vecka 38 skickades en postal påminnelse innehållande information, enkät och svarskuvert. Sista svarsdag var fredag vecka 41, Svarsfrekvens och bortfall Totalt postades enkäter. Av dem kom 9 i retur från posten och en meddelade att de flyttat från kommunen. Det gav ett nettourval om 991 personer. Av nettourvalets 991 personer har 527 besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 53 procent. Sidan 5 av 22

6 Resultatredovisning Till skillnad från 2009 har ingen viktning av svaren genomförts med avseende på kön, ålder eller kommundel. Anledningen till detta är att en viktning enligt tidigare modell baseras på små baser (få svarande i åldersgrupper, kön i en viss kommundel) varför risken att viktningen i sig skapar skevheter i resultatet bedöms som större än nyttan av viktningen. Istället redovisas resultatet totalt som oviktade värden samt att jämförelser görs mellan kön, åldersgrupper och kommundelar i separata tabeller i Excel. Jämförelserna görs per fråga och skalsteg. I vissa fall summerar inte diagrammen till exakt 100 procent. Differensen beror på avrundning till hela procenttal i redovisningen. Sidan 6 av 22

7 Resultat Nöjd Kommun Index Ett NKI-index har beräknats enligtt gällande branschstandard. NKI-beräkningen baseras på tre frågor som besvaratss på en skalaa mellan Frågorna är: - Övergripande betyg: Hur nöjd är du med Vara kommun i desss helhet som en plats att bo och leva på? - Motsvarar förväntningarna: : Hur väl uppfyller Varaa kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? - Ideal kommun: Föreställ digg en plats som är perfekt att bo ochh leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att Vara kommun är? Betygen för de tre frågorna har indexerats (Svarsskalan 1-10 harr räknats om till 0-100) och ett medelvärde har beräknats för respektive fråga. Därefter har ett medelvärde beräknats av de tre frågorna för attt få fram NKI. Vara kommun når ett NKI på 54. Det övergripande betyge är högst medan invånarna ger ett lägre betyg på hurr när en perfekt plats Vara kommunn är att bo och leva på. Av diagrammet nedan framgår andelarna av invånarna somm avgivit ett visst betyg på respektivee fråga. Sidan 7 av 22

8 Av diagrammet framgårr att majoriteten av invånarna är nöjda med Vara kommun. Dock uppger 20 procent av invånarna att de totalt sett intee är särskilt nöjda med Vara kommun, 25 procent tycker inte att kommunen uppfyller deras förväntningar och drygtt var tredje invånare upplever inte att a Vara kommun är en perfekt plats att bo och leva på. Sidan 8 av 22

9 Av diagrammet framgårr att invånarna i de olika kommundelarna är ungefär lika nöjda. Vedum sticker utt med någott högre värden medan Stora S Levenee får lite lägre. En jämförelse mellan olika åldersgrupper visar att de äldre är mer nöjda med kommunen än de yngre invånarna. Det är relativt vanligt förekommande att äldre i undersökningar ger något högre betyg jämfört med yngre. Sidan 9 av 22

10 Av diagrammet ovan framgår att kvinnor och män totalt sett är lika nöjda med kommunen. Sidan 10 av 22

11 Vara kommuns kultur och fritidsverksamhet Av undersökningen framgår att invånarna i Vara kommun är nöjda med möjligheterna till olika typer t av fritidsaktiviteter. Mest nöjdd är invånarna med möjligheten till organiserade aktiviteter genom olika idrottsföreningar där 94 procent instämmer i påståendet. Även möjligheterna till spontanidrott t genom t ex motionsspår, bollplaner, öppna parkytor etc. får goda betyg av invånarna där 84 procent instämmer i påståendet. Lägst betyg får påståendett om det finns trevliga utflyktsmål i Vara kommun. I dettaa påstående instämmer 707 procent av invånarna. Sidan 11 av 22

12 Parker grönområden och miljö Sidan 12 av 22

13 Av diagrammen ovan framgår att invånarna är allt mer nöjda med Vara kommunss miljöarbete. 82 procent av invånarna upplever 2011 att kommunen arbetar aktivt för att skydda miljön. Motsvarande e andel i föregående undersökning var 74 procent. Invånarna är också mer positiva till att kommunenn arbetar aktivt för vackra och trivsamma bostadsområ åden samt att hanteringen av vattenn och avlopp, sophämtning och avfallshantering fungerar bättre 2011 jämfört med 2009/2010. Däremot får kommunenn lägre betygg 2011 när det gäller skötsel av lekplatser och parkområden samt underhåll av befintliga fastigheter. Gator och vägar Sidan 13 av 22

14 Gator och vägar är ett område där invånarna ger kommunen blandat betyg. Tillgången och tillgängligheten på cykelvägar, trottoarer och gångvägarr får i stort ett gott betyg. Detsamma gäller trafiksäkerheten. Det tydligaste utvecklingsområdet inom Vara kommun är kollektivtrafiken där nästan 2 av 3 invånare inte instämmer i påståendet att kommunen erbjuder den kollektivtrafik jag har behov av. Även snöröjningen får lägre betyg 2011 jämfört med föregående undersökning. Resultatet är med all säkerhet en effektt av de sista två årens stränga vintrar. Sidan 14 av 22

15 Övriga frågor Allt fler tycker att det ärr lätt att skaffa den bostad man söker i Vara kommun. Trots att fler är positiva 2011 så är området ettt fortsatt utvecklingsområde då drygt varannan invånare uppger att t de inte alls eller knappast kan instämma i påståendet. Även andelen som uppger att det känns tryggt att vistas utomhus när som helst på dygnet i Vara kommun har ökat instämmer 79 procent av invånarna i påståendet jämfört med 73 procentt i undersökningen 2009/2010. Två av tre invånare upplever att dett finns möjlighet att få arbete a inom rimligt avstånd från bostaden. Sidan 15 av 22

16 Kontakten med Varaa kommunn Var tredje invånare i Vara kommunn uppger att de försökt komma k i kontakt med Vara kommun eller politiker under de senaste 12 månaderna. Av de som sökt kontakt är de allra flesta nöjda medd bemötandet och 4 av 5 upplever också att det är lätt att få kontakt med rätt personn när man ringer till kommunens telefonväxel. Sidan 16 av 22

17 Möjligheter till beslut inflytande på Av diagrammet framgårr att index över hur invånarna ser på insynen och inflytandet över besluten är betydligt lägre än för kommunindex totalt. Av diagrammet på nästa sida framgår att 16 procent inte alls är nöjda medan ungefär lika stor andel upplever sig vara nöjda med möjligheten tilll insyn och inflytandet över beslut. Flertalet invånare ger ett ljummet betyg mellan 3 och 6 på den 10- gradiga skalan. Av diagrammen på kommande sidor framgår också att t attityderna i stort är desamma oavsett ålder, könn eller vilken kommundel man bor i. Sidan 17 av 22

18 Sidan 18 av 22

19 Sidan 19 av 22

20 Vara kommuns övergripande mål Resultaten på frågorna ovan visar att invånarna trivs bra i Vara kommun. k Tree av fyra uppger också att de kan rekommendera vänner att flytta till kommunen. 57 procent uppger att de litar på att skattemedlen används effektivt, en ökning med 11 procentenheter sedan 2009/2010. Allt fler instämmer också i påståendet att kommunens Sidan 20 av 22

21 verksamhet drivs på ett sådant sätt att det skapar mervärde för den som bor i kommunen, 70 procent 2011 jämfört med 59 procent 2009/10. Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen nedan visar frågorna indelade efter betyg d.v.s. andelen som svarat att de instämmer helt eller delvis (stående axeln) och hur stark påverkan frågan har på NKI (liggande axeln). Frågorna till höger i matrisen är den hälft av frågor som har störst påverkan på NKI. Motsatt har de frågor som ligger till vänster en lägre påverkan på NKI. Samtliga frågor i de två högra rutorna i matrisen har en korrelation som är starkare än 0,32 medan frågorna i de vänstra rutorna har en korrelation på 0,32 eller lägre. I de två översta rutorna återfinns frågor som har en större andel än 79 procent som instämmer i påståendet. Hälften av frågorna har en andel där 79 procent eller fler instämmer helt eller delvis i påståendet. Frågor nere i höger hörn har således en stor påverkan på NKI och ett relativt lågt betyg. Dessa bör prioriteras. Motsvarande har frågor i den övre vänstra rutan en lägre påverkan på NKI samtidigt som betyget är gott. Dessa frågor är därför inte lika viktiga att prioritera för att nå ett högt NKI. Observera dock att ett högt NKI inte behöver vara ett självändamål. Varje fråga måste därför även ställas i relation till andra mål och syften som kommunen har när åtgärder skall prioriteras. Sidan 21 av 22

22 Bevara: Framgångsfaktorer: Goda möjligheter till spontanidrott Rikt utbud av kulturaktiviteter Goda möjlighter till organiserade aktiviteter genom Rikt utbud av fritidsaktiviteter olika idrottsföreningar Arbetar aktivt för att skydda miljön Betyg (andel som instämmer helt eller delvis) Median 79 Många trevliga strövområden och naturområden Dricksvattnet från kommunala VA-nätet smakar bra Den kommunala vatten- och avloppshanteringen sköts bra Sophämtning och avfallshantering sköts bra Enkelt att ta sig fram på trottoarer och gångvägar Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt Lätt att få kontakt med rätt person när man ringer Vara kommuns telefonväxel Bevaka: Lekplatser och parkområden sköts bra Väl utbyggt nät av cykelvägar Snöröjningen av gator och vägar är bra Vara kommun erbjuder den kollektivtrafik jag har behov av Lätt att skaffa den bostad man söker i Vara kommun I den del av Vara kommun där jag bor är det rent och städat Trafiksäkerheten på cykelvägar är bra Utveckla: Trevliga utflyktsmål Arbetar aktivt för att minska antalet ovårdade, misskötta och dåligt underhållna fastigheter Arbetar aktivt för vackra och trivsamma bostadsområden Gator och vägar underhålls/repareras bra Renhållningen av gator och vägar är bra Gång- och cykelvägar sköts på ett bra sätt Trafiksäkerheten på gator och vägar är bra Tryggt att vistas utomhus när som helst på dygnet Möjligheter att få arbete inom rimligt avstånd från bostaden Median Korrelation 0,32 Korrelation med NKI Sidan 22 av 22

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013

ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Hälsan ur ett etniskt perspektiv En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Anne-Marie Wallin, Monica Carlberg Frågeformuläret som ligger till grund för

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11 Vägen ut - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt Emil Holmsten 2012-01-11 V ä g e n u t 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE... 6 DEFINITIONER... 7 ÄLDRE MÄNNISKOR... 7 TILLGÄNGLIGHET...

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Stödet för mer vindkraft försvagas Stödet för mer vindkraft försvagas Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen ökar.

Läs mer