Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors"

Transkript

1 Sånnahallen - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Metod Resultat av kundundersökningen Vikten av påståenden Betygsättning av påståenden Sammanlagt resultat Nöjd Kund Index (NKI) Bilaga

3 1. Inledning Föreningarna ska erbjudas ändamålsenliga och fräscha anläggningar med hög grad av service och tillgänglighet. Detta är ett av de mål som finns i det nya fritids- och idrottspolitiska programmet. För att nå upp till detta mål kan ett sätt vara att varje år genomföra en brukarundersökning i någon av de större kommunala idrottsanläggningarna. Detta för att upptäcka eventuella förbättringsåtgärder för anläggningen. Detta är också något som framgår av det fritids- och idrottspolitiska programmet. Under våren 2009 har en brukarundersökning genomförts i Sånnahallen. Detta är en idrottshall som är oerhört väl använd och den största inomhusanläggningen i Åhus. Sånnahallen består av följande delar: - A-hallen - B-hallen - Bordtennishall - Styrketräningslokal - Tillhörande omklädningsrum - Kiosk (drivs av Åhushandbollens Ungdomssällskap) Sånnahallen är uthyrd cirka timmar under en säsong (jämför med exempelvis Fröknegårdshallen som är uthyrd cirka timmar). Publikkapaciteten i A-hallen uppgår till cirka 350 personer. I foajén finns en mindre cafeteria som under vinterhalvåret delvis fungerar som värmestuga. En liknande undersökning har tidigare gjorts i Idrottshallen i Kristianstad. Några justeringar i frågebatteriet och sättet som brukarna ska svara på har dock gjorts. Att jämföra resultaten av dessa två anläggningar kan vara intressant i den mån det går. Detta då Idrottshallen har en helt annan bemanning med fyra vaktmästare som sköter anläggningen. Sånnahallen drivs som en skolidrottshall och städas av en lokalvårdare två timmar per dag, dock inte helger. Ytterligare en person har, genom Åhushandbollens Ungdomssällskap, ett samordningsansvar för att se till att verksamheten i anläggningen fungerar. 2. Syfte Syftet är att få en bild av vad brukarna tycker om den kommunalt ägda och drivna Sånnahallen och vilka eventuella åtgärder som ska prioriteras. 3. Metod En kvantitativ metod med tillfällighetsurval användes där enkäter slumpvis delades ut till brukare som befann sig i Sånnahallen vid de aktuella undersökningstillfällena. I så stor utsträckning som det varit möjligt har vi vid insamlingen försökt få en så stor spridning av ålder, kön och funktion (aktiv eller tränare/ledare) i föreningen som möjligt. Insamlingen av materialet skedde i Sånnahallen under mars månad Metoden ger en generell bild av hur besökarna upplever Sånnahallen. Enkäten innehöll tre olika delar. Först bakgrundsfrågor, sedan sju påståenden där brukarna skulle välja de fyra viktigaste påståendena och rangordna dem från fyra till ett. Sist följde åtta påståenden, i princip identiska med de första sju påståendena men kompletterade med ytterligare ett. Dessa skulle betygsättas på en skala från Mycket nöjd till Mycket missnöjd. Enkäterna bearbetades i Excel. De olika värdena har lagts samman och ett medelvärde har räknats ut för varje enskilt påstående. 3

4 En sådan här undersökning används med fördel då det på ett enkelt sätt går att vikta en brukares synpunkter utifrån det som han/hon upplever som viktigt och hur nöjd han/hon är med detta. 4. Resultat av kundundersökningen 84 ifyllda enkäter samlades in. Åldersintervallet spänner från år. Fördelningen av de brukare som svarat på enkäten ser ut på följande vis: Andel killar/män 53 stycken (63 %) Andel tjejer/kvinnor 31 stycken (37 %) Totalt: 84 stycken (100 %) Andel aktiva 63 stycken (75 %) Andel tränare/ledare 21 stycken (25 %) Totalt: 84 stycken (100 %) De idrotter som är representerade i undersökningen är handboll, fotboll, bordtennis och gymnastik. Handboll är den idrott som till största del utövas i Sånnahallen. Det är också denna idrott de flesta av dem som svarat på enkäten är aktiva i på ett eller annat sätt, nämligen 64 stycken (76 %). Sex personer har missat att fylla i, alternativt hoppat över att fylla i, några svar. Fyra av enkäterna har bristfällig ifyllnad av vilka fyra påståenden som anses vara viktigast för personen ifråga. Dessa fyra enkäter har tagits bort i sammanställningen över vikten av påståendena men tagits med i sammanställningen av betygsättningen av påståendena. Två av enkäterna hade inte fullständigt ifyllda betyg för varje påstående. De betyg som är ifyllda har tagits med i sammanställningen, de som inte är ifyllda är borttagna från sammanställningen. Vi har alltså valt att ta med så många svar som möjligt, även av de enkäter som inte är fullständigt ifyllda. 4

5 4.1 Vikten av påståenden Enkätens första sida bestod av sju påståenden, varav fyra skulle väljas ut och rangordnas. En fyra skulle sättas vid det viktigaste påståendet och en etta vid det minst viktiga av de fyra utvalda påståendena. Teckenförklaring: Tot. = Totalt, M = Man, K = Kvinna, A = Aktiv, T = Tränare/Ledare Vikten av följande påståenden (0-4 poäng) Det är viktigt att Sånnahallen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) Tot. M K A T 2,50 2,43 2,62 2,53 2,43 Det är viktigt att omklädningsrum och duschar i Sånnahallen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) Det är viktigt att bokade tränings- och matchtider verkligen utnyttjas. 2,11 2,04 2,24 2,27 1,67 1,83 2,16 1,24 1,78 1,95 Det är viktigt med rätt ventilation och halltemperatur. 1,21 0,84 1,86 1,47 0,48 Det är viktigt med en dialog mellan olika föreningar som nyttjar Sånnahallen, för att till exempel kunna byta tränings- och/eller matchtid. Det är viktigt med en dialog mellan oss användare och de som sköter anläggningen (kultur & fritid, Hasse G) så att det blir så få störningar som möjligt på ordinarie verksamhet. Det är viktigt att jag får löpande information om sådant som rör verksamheten i Sånnahallen. 1,15 1,20 1,07 1,10 1,29 0,70 0,71 0,69 0,34 1,71 0,59 0,76 0,28 0,63 0,48 Resultatet visar att det mest prioriterade området är att Sånnahallen hålls i ett bra skick (städning och skötsel). Tre av de fyra viktigaste påståendena rör den fysiska miljön. Kvinnor och aktiva tycker att dessa tre områden är ännu viktigare än vad män och tränare/ledare tycker. Män och tränare/ledare tycker i sin tur att det är viktigare att bokade tider utnyttjas än vad kvinnor och aktiva tycker. En dialog mellan föreningar som nyttjar Sånnahallen, samt en dialog mellan föreningarna och anläggningsansvariga tycker tränare/ledare är viktigare än vad de aktiva tycker. 5

6 4.2 Betygsättning av påståenden Enkätens andra sida bestod av åtta påståenden som skulle betygsättas utifrån hur brukarna upplever att det fungerar i Sånnahallen idag. Den fyrgradiga skalan som användes var: 4 = Mycket nöjd, 3 = Ganska nöjd, 2 = Ganska missnöjd, 1 = Mycket missnöjd Teckenförklaring: Tot. = Totalt, M = Man, K = Kvinna, A = Aktiv, T = Tränare/Ledare Betygsättning av följande påståenden (1-4 poäng) Tot. M K A T Tilldelade träningstider och matchtider utnyttjas fullt ut. 3,39 3,50 3,19 3,42 3,29 Ventilationen och halltemperaturen är bra. 3,14 3,04 3,32 3,24 2,86 Dialogen mellan oss användare och de som sköter anläggningen fungerar bra och det blir få störningar på ordinarie verksamhet. Dialogen mellan olika föreningar som nyttjar Sånnahallen fungerar bra så att föreningarna kan byta tränings- och/eller matchtider vid behov. Jag får löpande information som rör verksamheten i Sånnahallen. 3,11 3,09 3,13 3,16 2,95 3,06 3,06 3,06 3,11 2,90 2,92 2,85 3,03 2,97 2,76 Sånnahallen hålls i bra skick (städning och skötsel) 2,77 2,62 3,03 2,84 2,57 Omklädningsrum och duschar hålls i bra skick (städning och skötsel) 2,54 2,33 2,90 2,62 2,29 Mitt samlade intryck av Sånnahallen 3,17 3,08 3,32 3,31 2,76 Totalt sett får anläggningen bra betyg. Alla påståenden ligger över 2 i genomsnitt och fyra av sju påståenden ligger över 3 i genomsnitt. Generellt är kvinnor och aktiva mer nöjda med anläggningen än vad män och tränare/ledare är. Det samlade intrycket av Sånnahallen får också bra betyg, 3,17. Det är endast tränare/ledare som gett det samlade intrycket av Sånnahallen ett betyg under 3 i genomsnitt. 6

7 4.3 Sammanlagt resultat Resultatet nedan beskriver det samlade resultatet för Sånnahallen. Vikten av och betygsättning av påståenden Vikt (0-4 poäng) Betyg (1-4 poäng) Det är viktigt att Sånnahallen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 2,50 2,77 Det är viktigt att omklädningsrum och duschar i Sånnahallen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 2,11 2,54 Det är viktigt att bokade tränings- och matchtider verkligen utnyttjas. 1,83 3,39 Det är viktigt med rätt ventilation och halltemperatur. 1,21 3,14 Det är viktigt med en dialog mellan olika föreningar som nyttjar Sånnahallen, för att till exempel kunna byta tränings- och/eller matchtid. Det är viktigt med en dialog mellan oss användare och de som sköter anläggningen (kultur & fritid, Hasse G) så att det blir så få störningar som möjligt på ordinarie verksamhet. Det är viktigt att jag får löpande information om sådant som rör verksamheten i Sånnahallen. 1,15 3,06 0,70 3,11 0,59 2,92 7

8 Matrisen nedan ger en generell bild över hur situationen ser ut i Sånnahallen och den ger en fingervisning om var ett eventuellt förbättringsarbete bör ske. Om ett påstående har fått ett lägre betygsvärde än 3,0 (dvs. ett lågt betyg) har påståendet satts till vänster i tabellen och har ett påstående fått ett högre viktvärde än 2,0 (dvs. hög prioritet) har påståendet hamnat i tabellens övre hälft. Påståendet Mitt samlade intryck av Sånnahallen finns inte med i denna matris. Hög prioritet Bör åtgärdas! - Städning och skötsel i stort - Städning och skötsel, omkl.rum och duschar Viktigt att behålla! Låg prioritet Åtgärda på sikt! - Löpande information om Sånnahallen Lågt betyg Håll ögonen på! - Utnyttjande av tränings- och matchtider - Ventilation och halltemperatur - Dialog mellan föreningar - Dialog mellan brukare och anläggningsansvariga Högt betyg Det som framgår av matrisen är att det endast är städning/skötsel i stort och städning/skötsel av omklädningsrum och duschar som fått en så hög prioritet att det hamnat i den övre delen av matrisen. Dessa två påståenden har samtidigt så låga betyg att de bör åtgärdas. Detta kan naturligtvis bero på den låga graden av städning och skötsel i denna hårt utnyttjade idrottshall. I övrigt får förhållandena i Sånnahallen anses förhållandevis tillfredsställande. 5. Nöjd Kund Index (NKI) För att få nöjda kunder eller brukare är det viktigt att ta reda på hur kunderna värderar verksamheten. Nöjd Kund Index (NKI) är ett känt instrument, som bland andra Statistiska Centralbyrån använder i undersökningar. Kultur- och fritidsförvaltningen i Umeå kommun har använt instrumentet vid undersökningar av sina kommunala anläggningar, och Umeå kommun har som riktgräns att ett NKI större än 3,0 (på en 4-gradig skala) är ett bra värde för en anläggning. Är NKI-värdet mindre än 3,0 bör en granskning göras för att se var ett eventuellt förbättringsarbete bör ligga. I undersökningen har ett NKI för Sånnahallen räknats ut genom att samtliga värden från betygsättningen läggs ihop och sedan divideras med antalet påståenden, i detta fall åtta påståenden. Nöjd Kund Index för Sånnahallen är 3, Bilaga Enkät: Kundundersökning Sånnahallen 8

9 KUNDUNDERSÖKNING SÅNNAHALLEN Enkäten besvaras anonymt och dina svar blir en del av en sammanställning A. Bakgrundsfrågor A1. Ange om du är kvinna eller man. Markera med kryss. Kvinna. Man. A2. Ange din ålder. A3. Jag nyttjar Sånnahallen huvudsakligen som (markera med kryss) Föreningsledare/tränare Aktiv i förening A4. Vilken idrott utövar du huvudsakligen i Sånnahallen? B. Rangordna påståenden Läs igenom följande sju påståenden. Välj ut de fyra påståenden som Du tycker är viktigast för dig. Rangordna dessa fyra påståenden från 4 till 1 i fallande ordning (4, 3, 2, 1) där siffran 4 motsvarar det viktigaste påståendet och siffran 1 det minst viktigaste påståendet. B1 Rangordna här Det är viktigt att jag får löpande information om sådant som rör verksamheten i Sånnahallen. B2 Det är viktigt med en dialog mellan oss användare och de som sköter anläggningen (Kultur & fritid, Hasse G) så att det blir så få störningar som möjligt på ordinarie verksamhet. B3 B4 B5 B6 B7 Det är viktigt att bokade träning och matchtider verkligen utnyttjas. Det är viktigt med en dialog mellan olika föreningar som nyttjar Sånnahallen, för att t.ex. kunna byta tränings och eller matchtid. Det är viktigt att Sånnahallen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) Det är viktigt att omklädningsrum och duschar i Sånnahallen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) Det är viktigt med rätt ventilation och halltemperatur. 9

10 C. Betygsätt påståenden Nu ska Du betygsätta samtliga åtta påståenden utifrån hur Du tycker att det fungerar i Sånnahallen idag. Kryssa för det alternativ som bäst motsvarar Din uppfattning. Betygsätt varje påstående. C1 Jag får löpande information som rör verksamheten i Sånnahallen. C2 Dialogen mellan oss användare och de som sköter anläggningen fungerar bra och det blir få störningar på ordinarie verksamhet. C3 Tilldelade träningstider och matchtider utnyttjas fullt ut. C4 Dialogen mellan olika föreningar som nyttjar Sånnahallen fungerar bra så att föreningarna kan byta tränings- och eller matchtider vid behov. C5 Sånnahallen hålls i bra skick (städning och skötsel) C6 Omklädningsrum och duschar hålls i bra skick (städning och skötsel) C7 Ventilationen och halltemperaturen är bra. C8 Mitt samlade intryck av Sånnahallen. Övriga synpunkter som jag vill framföra: 10

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...3

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer