Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010"

Transkript

1 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun har två rådgivare som sammanlagt arbetar 80 timmar per vecka. Rådgivningen tog 009 emot 7 ärenden. De flesta personerna kommer för budgetrådgivning men många kommer också för att få hjälp med skuldsanering. Budget- o skuldrådgivningen finns i samma lokaler som mottagningsteamet för ekonomiskt bistånd. Verksamheten hör också organisatoriskt till socialtjänsten. I alla påbörjade ärenden upprättas en hushållsbudget tillsammans med den rådsökande. Det är grunden för all rådgivning, och innebär en total genomgång av personens ekonomi, alla inkomster och utgifter, tillgångar och skulder. Finns det problem med att betala skulder försöker rådgivaren tillsammans med personen finna lösningar på skuldproblemen. För att dessa lösningar ska kunna fungera är det viktigt med en helhetsbild, att kunna sortera olika slag av problem, och förstå hur de olika problemen påverkar varandra. Rådgivaren kan räkna fram realistiska betalningsförslag och kan bistå med kontakter och förhandlingar med fordringsägare och myndigheter. Saknas helt möjlighet att betala något förbereder rådgivaren personen på vad som händer när man inte längre kan betala sina skulder. Handlar det om överskuldsättning informerar rådgivaren om vad en skuldsaneringsprocess innebär samt ger hjälp med att söka skuldsanering. Syftet med rådgivningen är att få en lösning på de ekonomiska problemen på sikt och inte bara för stunden. Det handlar om hjälp till självhjälp. Personen som tar kontakt måste ha motivationen och ansvaret för att klara fortsättningen. Syfte/mål Målet med undersökningen är att ta reda på om verksamheten varit till nytta för personer som besökt rådgivarna. Vad som varit till nytta kan uppfattas på flera olika sätt men här inriktar vi oss på att få en uppfattning om vad personen själv anser. Det är den upplevda nyttan av kontakt med rådgivaren. Vi vill också få en bild av hur informationen och bemötandet uppfattas. Resultatet kan bli en del av input i förbättringsarbetet i budget- o skuldrådgivningen. Årets undersökning är i stort sett identisk med de som gjordes 007 och 008 Metod Vi har valt att göra en enkätundersökning via telefon. Dels för att få en hög svarsfrekvens men också för att få undersökningen gjord under kort tid. En enkät har tagits fram i nära samarbete med rådgivarna. Enkäten innehåller frågor och två frågor kring kontaktorsak och kontaktväg. Frågorna är utformade som påstående som personen får instämma i eller inte.

2 Rådgivarna skickade ut ett brev till slumpmässigt urval om 77 personer av de som besökt budget- och skuldrådgivningen under 009 I brevet, som skickades ut 0 dagar innan, informerade man om undersökningen och frivilligheten att delta. De uppmanade också att ringa om man hade frågor. Under tiden september till 7 oktober, ringde undersökaren på det telefonnummer som personen gett budgetrådgivaren. Genomförande Av de 77 personer som ingick i det slumpmässiga urvalet var det ingen som meddelade att de inte ville delta. Tre brev kom tillbaka med anledning: hade flyttat, giltig eftersändning saknas. Telefonnummer saknades till några. Undersökaren gjorde därför försök att ringa upp resterande 70 personer i urvalet. Det skedde under dag- och kvällstid de dagar som undersökningen pågick, - ggr. gick ej att nå eftersom de ej svarade eller att numret var felaktigt eller ej fungerande. Av de 7 (8% av urvalet) som gick att nå på telefon var det fem som valde att inte delta. De som besvarande enkäten kan delas in i tre grupper. Grupp ett är de personer som haft en kontakt med rådgivarna. Grupp två är de som haft flera kontakter och grupp tre som tagit kontakt för att få skuldsanering. I grupp ingår 8 personer (bortfall ) I grupp ingår. 6 personer (bortfall ) I grupp ingår 8 personer (bortfall 0) Resultat Redovisningen av resultatet är dels utifrån de tre grupperna och dels sammanlagt för alla som deltog i undersökningen. Det redovisas utifrån enkätens skala för de olika påståenden som personerna fick ta ställning till. Där. stämmer helt, stämmer till stor del, stämmer delvis och stämmer inte alls. Ett medelvärde har räknats fram för alla som deltar i respektive grupp. Värdena är osäkra pga. att antal svarande är lågt, särskilt på gruppnivå. Det i sin tur beror på att det varit svårt att nå personerna i urvalet. Vid förra undersökningen svarade 50 personer mot denna gång. De områden som redovisas för grupp och är: -, en fråga som försöker fånga om personen hade kännedom om vilken ekonomisk den hade när den kom till budget- o skuldrådgivningen. -, som innehåller frågor om upplysningar om rättigheter/skyldigheter. - Kartläggning, om den kartläggning man gjorde av ekonomin var gav en riktig bild av ekonomin och gav en bättre översikt av ekonomin. - Förslag på förändring, tar upp förslag vad gäller skulder och förändring i levnads- och konsumtionsmönster. -, är det stöd man upplevt att man fått av rådgivaren. -, hur man blivit bemött av rådgivaren. -, handlar om kontakten med rådgivaren gjort att man mår psykiskt bättre än tidigare. -, om personen följt de rekommendationer man kom fram till under rådgivningen. Personer som kommer till budget- o skuldrådgivningen har tagit kontakt av olika anledningar. Av de intervjuade personerna har uppgett att huvudanledningen är skulder, uppger var det små inkomster, för 6 var det både skulder och små inkomster. Grupp, de som besökt budget- o skuldrådgivningen en gång.

3 Diagram Grupp (n=8) Kartläggning Förslag på förändring Värden inom () avser förra undersökningen 008. Av resultatet framkommer att nästan alla personer som haft en kontakt med rådgivningen kände till sin ekonomiska när de kom. De instämmer till stor del eller helt i att de fått ett bra stöd, (,) och ett bra bemötande,8 (,8) av rådgivaren. Den information man fått om rättigheter och skyldigheter och är man mindre nöjd med. Här ligger medelvärdet på,7 (,9), dvs. ett till stor del instämmande. Det kartläggningsarbete som gjorts är man något mer nöjd med, (,0). Några tycker att man inte berört detta alls under det enda samtal man haft med rådgivaren. Detta förhållande gäller också kring frågan om man fått förslag på förändring och om dess förslag upplevts som bra. Här hamnar värdet på,5 (,9). Om personens mående förbättrats av detta enda samtal stämmer till stor del och vi får ett medvärde på,6 (,0) för detta område. Har man följt de rekommendationer man kommit fram till? Här finner vi att svaren är spridda över hela skalan och medelvärdet hamnar på,8 (,). Hälften av personerna tycker inte att man kommit fram till några rekommendationer i detta enda samtal och att man därför inte haft något att följa. Man kan uppfatta det som att personen kommit med fel förväntningar.

4 Grupp, de som besökt budget- o skuldrådgivningen flera gånger. Den här gruppens kontakt med rådgivaren ser olika ut. Några kommer ett par gånger medan andra har en längre kontakt. Diagram Grupp (n=6) Kartläggning Förslag på förändring Värden inom () avser förra undersökningen 008. För den här gruppen har kontakten med rådgivaren varit bra i de flesta avseenden. Inom samtliga områden ligger medelvärdet mellan instämmer till stor del och helt i de på ståenden som täcker in respektive område. De båda områdena som handlar om stöd och bemötande ligger i topp. Här instämmer man helt i att rådgivarnas stöd,6 (,6) och bemötande,8 (,8) är bra. Områdena: förslag på förändring, information, följt rekommendationerna, förbättrat mående och kartläggning hamnar i intervallet,0,. Instämmandet i att dessa områden varit bra ligger mellan till stor del och helt.

5 Grupp, de som besökt budget- o skuldrådgivningen för att få skuldsanering. Den här gruppen skiljer sig det något eftersom de är klara över vad de behöver och ofta blivit rekommenderade av bank eller kronofogdemyndigheten att ta kontakt med rådgivningen för att få skuldsanering. Viss information är inte aktuell för denna grupp. Det är inte heller aktuellt med en kartläggning och råd om förändringar för dem. Därför är endast sex områden relevanta för den här gruppen: - (Samma som för grupp o, se ovan) -, som innehåller frågor om upplysningar om rättigheter/skyldigheter och specifik information om skuldsanering. -, rent allmänt och inför skuldsaneringen. - (Samma som för grupp o, se ovan) - (Samma som för grupp o, se ovan) - (Samma som för grupp o, se ovan) Diagram Grupp (n=8) Värden inom () avser förra undersökningen 008. Resultatet visar att personerna också i den här gruppen är väl bekanta med sin ekonomiska. Den information man får tycker man till är bra,9 (,6). Det stöd och bemötande man får av rådgivaren är bra och får,0 (,0) av,0 (,0) möjliga. Personerna i gruppen tycker att deras mående till stor del förbättrats i och med kontakten med rådgivaren. Man anser sig ha följt de rekommendationer som man kommit fram till i stor utsträckning. Instämmandet ligger mellan till stor del och helt,6 (,7). 5

6 Sammanlagt resultat Om vi slår samman resultatet för samliga personer som ingick i undersökning och samtidigt delar upp de områden som redovisats ovan framträder en bild av budget- o skuldrådgivningens hela verksamhet. Först kan vi konstatera att nästan alla personer som tar kontakt med budget- o skuldrådgivningen vet vilken ekonomisk de har när de kommer till rådgivaren, värde,7 (,9). et och bemötandet som rådgivaren ger hamnar högt,,5 (,6) respektive,8 (,9). De allra flesta som haft kontakt med budget- och skuldrådgivningen följer de rekommendationer som man tillsammans kommer fram till,, (,). Den kartläggning som görs värderas också högt, (,) De områden som hamnar lite lägre i undersökningen är, förbättrat mående och förslag på förändringar. De får värden,9 och,8 (, och,0) Sist men inte minst bör framhållas att har förbättrats ytterligare och får i denna mätning ett högre värde (,) jämfört med förra undersökningen (,9; 008 och,8; 007. Diagram Sammanlagt (n=) Kartläggning Förslag på förändring Slutsatser Målet med undersökningen var att ta reda på om verksamheten varit till nytta för personer som besökt rådgivarna. Undersökningen ska också ge en bild av hur informationen och bemötandet uppfattats. Av resultatet framgår att de flesta uppger att de följer de rekommendationer de fått av budgetrådgivarna. Värdet, av,0 visar att nyttan med verksamheten är hög. t och stödet uppfattas som mycket bra vilket är en viktig förutsättning för ett positivt resultat av verksamheten. 6

7 En glädjande del i resultatet är att informationen förbättrats och får nu värdet, av,0. Området identifierades i tidigare undersökningar som ett förbättringsområde. Att det blivit en förbättring är helt tydligt. Nyköping dec 00 Torbjörn Stedt Kvalitetsansvarig 7

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer