Metodavsnitt kvalitativ del

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodavsnitt kvalitativ del"

Transkript

1 Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en indelning av de sökande beroende på vilket beslut de fått i skuldsaneringsprocessen, samt var i processen de befinner sig. Urvalet delades in i följande kategorier: Gäldenärer som fått skuldsanering beviljad och är under pågående skuldsanering. Gäldenärer som fått avslag. Gäldenärer som avslutat skuldsaneringen. Syftet med de olika kategorierna var att få reda på huruvida det finns ett samband mellan vilket beslut man fått och vilken upplevelse av skuldsaneringsprocessen man har. Vår förhoppning var även att vi i urvalet automatiskt skulle komma i kontakt med gäldenärer som inte fullföljt/klarat av betalplanen. Vi kunde dock inte på detta sätt komma i kontakt med personer som inte fullföljt betalplanen, utan fick istället göra en specialkörning i REX för att ta fram ett urval av gäldenärer som fått sina beslut om skuldsanering upphävda av tingsrätten. Att komma i kontakt med denna grupp var viktigt för att få kunskap om vad som gör att man inte klarar av skuldsaneringen; vad det är som skiljer dem ifrån de som fullföljer betalplanen. En annan viktig faktor var att få en spridning av i vilket steg i processen beslutet tagits, antingen på KFM eller i tingsrätt. Är upplevelsen av processen färgad av i vilken instans man fått beslutet? Ansökningar som lett till en överenskommelse i steg 1 ingår inte i den här undersökningen, eftersom sådana per definition inte innebär skuldsanering. För att få ett respresentativt urval av de sökande definierades sedan vilka bakgrundsvariabler som var relevanta att ha med på de sökande i urvalet: Kön Ålder Sysselsättning Ort Skuldstorlek Betalningsprocent för de som har skuldsanering Årtal då gäldenären varit aktuell för skuldsanering Utifrån detta kan vi också få reda på ifall t.ex. kvinnor har andra typer av synpunkter än män och vice versa, samt huruvida övriga faktorer har någon betydelse för vilken upplevelse man har av processen.

2 Vår målsättning var att genomföra 30 djupintervjuer med gäldenärer. I den kvalitativa delen var inte mängden djupintervjuer den huvudsakliga faktorn. Det viktiga var att få synpunkter från ett så brett urval som möjligt, att få åsikter representerade från olika grupper sökande. Skuldsaneringenheterna i Malmö, Karlstad och Gävle bistod med att ta fram ett slumpmässigt urval av gäldenärer som ansökt om skuldsanering. Efter att i samarbete med TNS Gallup gjort en överskådlig bortfallsananlys 1 beräknades vi behöva 50 sökande ifrån vardera myndighet, 150 st totalt, för att få tillräckligt många intervjuer (30 st). Anledningen till att just Karlstad, Gävle och Malmö valdes ut var för att dessa var så olika varandra som möjligt, både ur handläggningssynpunkt och ur ett geografiskt spridningsperspektiv. Då det i den här delen av undersökningen varit viktigt att få så stor variation i urvalet som möjligt, har vi med hjälp av bakgrundsvariablerna på egen hand kunnat också styrt urvalet så att de som i slutändan intervjuats utgör ett representativt urval av gäldenärsstocken som sökt skuldsanering. Tillvägagångssätt 1-4 veckor innan vi började ringa för att rekrytera gäldenärer, skickades ett brev ut till var och en av de gäldenärer som fanns med i urvalet. Detta för att tala om att vi skulle komma att ringa inom några veckor. I brevet förklarades också syfte och bakgrund till undersökningen. För att ge personen möjlighet att ställa frågor fanns telefonnummer och mailadress till projektansvariga. Ungefär vart tionde brev returnerades därför att adressaten var okänd. Vi beräknade att kunna göra 10 intervjuer på vardera ort, och reserverade totalt sex dagar för detta ändamål. Då vi begränsat tidsutrymmet till specifika datum 2 har det varit svårt för vissa intervjupersoner att delta. Det har därför funnits möjlighet att göra intervjun per telefon. Detta alternativ har föreslagits då personen avböjt att ställa upp på en personlig intervju. Totalt 44 djupintervjuer har genomförts varav hälften personliga. 24 män och 20 kvinnor har intervjuats. Att vår målsättning om 30 intervjuer överstegs beror dels på att det var svårt att få gäldenärer ur alla kategorier att ställa upp i lika höga utsträckning, vilket vi behövde kompensera i slutändan genom att endast ringa till kvinnor, personer som fått avslag, och personer som avbrutit betalplanen. Åtta stycken av de som vi skickat ut breven till har 1 Vi kunde förutse en svarsfrekvens på mellan 10 till 20 procent. Bortfallet beräknades utifrån tidigare undersökningar. Att komma i kontakt med personen kräver vidare uppdaterade personuppgifter på personerna i urvalet, att telefonnumret är riktigt, att personen i fråga svarar, att personen vill ställa upp, att personen kan ställa upp under de förutsättningar som ges (dagtid, helst personligen och de specifika datum som vi planerat för intervjuerna på respektive ort), och att intervjupersonen sedan dyker upp eller går att få tag i under avstämd tid. 2 Gävle 25-26/3, Karlstad 30-31/3 och Malmö14-15/4 2004

3 själva ringt upp någon av oss och bett om att få delta i undersökningen. Av dessa har alla utom en varit män. Intervjuerna har genomförts på så neutrala platser som möjligt. Detta för att undvika att gäldenärens svar påverkas av miljön. I Gävle fanns det möjlighet att göra intervjuerna på kommunhuset. I Karlstad genomfördes intervjuerna på Skattemyndigheten. I Malmö gjordes intervjuerna i en konferenslokal som vi hyrt för detta ändamål. En vecka innan den överenskomna tidpunkten för intervjun, fick intervjupersonerna ett brev i vilket tid och plats för intervjun bekräftades. Intervjupersonen fick sedan träffa en av oss som intervjuade. Anledningen till att vi valde att göra intervjuerna en och en, var att det skulle kännas mer bekvämt för intervjupersonen. Av de som vi intervjuat har 21 st pågående skuldsanering. Tre st av dessa har fått skuldsaneringen förlängd eller med ändrad betalningsprocent genom omprövning. Fyra personer väntar på beslut, åtta st har fått avslag, åtta st har avslutat sin skuldsanering och fyra st har avbrutit betalplanen. Av samtliga har knappt hälften fått sitt beslut i tingsrätt och ett fåtal i hovrätt. De intervjuade har varit aktuella för skuldsanering mellan 1995 och Varje intervju har tagit ca en timme. Borgenärer Undersökningen vänder sig till borgenärer som någon gång haft ett skuldsaneringsärende registrerat hos KFM. För att få ett representativt urval bland borgenärerna var det viktigt att ha en spridning vad gäller följande parametrar: Region Borgenärens storlek Antal skuldsaneringsärenden som företaget hanterar per år Därefter delades urvalet in i följande kategorier: Ombud som sköter borgenärers fordringar (inkassobolag) Borgenärer som sköter fordringarna själva - Stora borgenärer - Små borgenärer Vad vi kallar mindre borgenärer är företag som inte har så stor erfarenhet av skuldsanering (fåtal ärenden) och som är rent storleksmässigt små. För att ge exempel ifrån vårt urval representeras de små borgenärerna av bl.a. en fastighetsägare, en bilverkstad och en kommun. Till de större borgenärerna räknas bl.a. inkassobyråer och banker. Vi ville även komma i kontakt med privatpersoner som varit borgenärer i skuldsaneringärenden. Detta urval var dock mycket begränsat och det fåtal som vi kunde nå hade ingen eller mycket liten kunskap om skuldsanering, och förstod inte frågorna. Det var därför inte meningsfullt att fullfölja intervjuerna. Kategorin privatpersoner har därför utbelivit i undersökningen, något som vi är medvetna om kan vara en svaghet.

4 Tillvägagångssätt Sammanlagt genomfördes 18 intervjuer med borgenärer varav fyra st var personliga och 14 st gjordes per telefon. Att vi var mer öppna för att göra telefonintervjuer med borgenärerna beror på tidsbrist och att företagen geografiskt sett är mer utspridda. De borgenärer som intervjuades valdes noggrant ut för att ha så djup kunskap om skuldsanering som möjligt. Syfte och bakgrund med intervjun förklarades och om personen i fråga ville och kunde ställa upp bokades tid för en intervju. Intervjuerna med borgenärerna har i regel tagit ca en timme. Representativitet/Tillförlitlighet Urvalet av gäldenärer valdes ut av myndigheterna i Malmö, Karlstad och Gävle. Därefter kunde vi själva styra så att vi fick en bred variation i bakgrundsvariabler på gäldenärerna. I en kvalitativ undersökning är syftet inte att få ett representativt urval utan att få så många olika åsikter som möjligt där olika grupper i befolkningen är representerade. Två personer har genomfört intervjuerna och sammanställt svaren av intervjuerna med borgenärer och gäldenärer. Detta är något som naturligtvis kan påverka resultatet. Varje intervjuares erfarenheter präglar sättet att ställa frågan, vilket i sin tur påverkar respondentens sätt att formulera svaret. Vår målsättning har dock varit att låta intervjupersonen berätta så mycket som möjligt på egen hand. Det finns en risk att de gäldenärer vi kommit i kontakt med är mer positiva än genomsnittet. De som har en negativ upplevelse av skuldsaneringsprocessen och som mår dåligt kanske inte är lika benägna att ställa upp på en intervju. Vi har stött på en del gäldenärer som inte velat ställa upp för att de mått dåligt eller velat lägga skuldsaneringen bakom sig. Intervjustruktur och frågekonstruktion- djupintervjuer Resultat ifrån tidigare genomförda undersökningar av SKV 3 har pekat på olika sakområden som visat sig vara viktiga för gäldenärer och borgenärer. Denna kunskap har fungerat som underlag när frågeställningarna till djupintervjuerna togs fram. För att förankra utvärderingens form och innehåll hos berörda medparter bildades dessutom en referensgrupp bestående av Anders Andersson KFM Stockholm, Eva Månsson, KFM Härnösand, och Johanna Nygård Esbo KFM Göteborg. De har kommenterat undersökningen under arbetets gång och gett synpunkter på vilka frågor de ansett vara relevanta. Tillsammans med TNS Gallup har vi diskuterat frågeformulering samt intervjustruktur. Frågorna rör processens utformning och de olika stegen i skuldsaneringsprocessen. Fokus ligger på helhetsbilden av processen samt på steg 2, KFM:s agerande i processen. Gemensamt för gäldenärs- och borgenärsfrågorna är de uppdelade på olika sakområden som i flera fall är gemensamma. 3 T.ex. Enkätundersökningarna och Attitydprojektet

5 Frågorna till gäldenärer baseras på följande sakområden: Tillvägagångssätt Bemötande Tillgänglighet Stöd Väntetid Information Delaktighet Betalplan Social och ekonomisk situation Helhet Frågorna till borgenärer baseras på följande sakområden: Tillvägagångssätt (inkl. bedömningsgrunder) Bemötande Sakkunskap Kvalitet på utredningar Tillgänglighet Väntetid Information Delaktighet Effektivitet Intervjuerna med gäldenärer innehåller frågor som är inriktade på personliga förhållanden, t.ex. om skuldernas uppkomst och hur man upplever situationen av att ha skulder, medan intervjuerna med borgenärer är mer fokuserade på affärsmässiga teman såsom effektivitet, sakkunskap och kvalitet på utredningar. Gäldenärsintervjuerna kompletteras med specifika frågor som är knutna till respektive persons omständigheter i processen, t.ex. vilket beslut personen fått och i vilken instans samt var i processen personen befinner sig tidsmässigt.

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Ny skuldsaneringslag

Ny skuldsaneringslag Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Susanne Andersen Christine Gauffin Ny skuldsaneringslag - Ett snabbare och enklare förfarande? - Hur borgenärsgynnande är lagen? Företagsekonomi C-uppsats 15

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Omprövningar av skuldsaneringsbeslut. Rapport 2000:14

Omprövningar av skuldsaneringsbeslut. Rapport 2000:14 Omprövningar av skuldsaneringsbeslut Rapport 2000:14 Förord Sedan skuldsaneringslagen kom 1994 har Konsumentverket genomfört en utvärdering av lagen 1996. Föreliggande rapport är en studie av omprövningar

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet

För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet Institutionen för ekonomi Kandidatuppsats 10 p Högskolan Kristianstad VT 2005 För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Författare: Kristina Ewald Jens

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Att flytta eller inte flytta?

Att flytta eller inte flytta? Att flytta eller inte flytta? Utvärderingsrapport om Projekt Stockholm INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:03 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 1. Utvärderingens ramar 5 Bakgrund 5 Utgångspunkter och

Läs mer

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Diarienummer: KS 24-2013/396 Slutrapport Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) Malmö högskola 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Att handla på Internet

Att handla på Internet Rapport 9: Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer