Nöjdhet och förtroende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nöjdhet och förtroende"

Transkript

1 Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, Lina Helgerud, Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Attraktiv stad Karlstadsbornas förtroende för kommunen ska förbättras Indikator: Förtroendeindex -1, SCB:s medborgarundersökning Indikator: Andel medborgare som skickat in en enkel fråga via e-post och fått svar inom två arbetsdagar, Kommunens kvalitet i korthet Indikator: Andel av medborgarna som uppfattar att de fått ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga, Kommunens kvalitet i korthet Indikator: Bemötande, Kund- och brukarundersökning Indikator: Helhetsintryck, Kund- och brukarundersökning Målområde: Attraktiv stad Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad Indikator: Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Karlstad? betygsindex -1, SCB:s medborgarundersökning Indikator: Kommunen som plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index, SCB:s medborgarundersökning Målområde: Utbildning och kunskap Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas tillvara Indikator: Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling, betygsindex -1, Kommunens kvalitet i korthet Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post Organisationsnr Postadress Karlstads kommun Karlstad Besöksadress Kontaktcenter Västra Torggatan 26 Telefon Fax Bankgiro

2 Sid 2(6) Förtroende Medborgarundersökningens förtroendeindex för år 214 visar att Karlstad fortsatt får bra resultat. Karlstad har tredje högsta värde av de 119 kommuner som deltagit i undersökningen. Undersökningens högsta förtroendeindex är 58, medelvärde är 44 och lägsta värde är 28. I förhållande till jämförelsekommunerna ligger Karlstad i topp. Förtroendeindex baseras på frågor om medborgarnas förtroende för hur politikerna arbetar för kommunens bästa, hur ansvarstagna kommunens politiker är, hur väl kommunen högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa samt hur väl politiska beslut genomförs. DIAGRAM 1: FÖRTOENDEINDEX,FÖR JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA ÅR 212 TILL 214, SCB:S MEDBORGARUNDERSÖKNING Källa: SCB Ett generellt mönster i undersökningen är att kvinnor i högre utsträckning än män uppger ett något högre förtroende för kommunen. I Karlstad är kvinnornas förtroendeindex 57 medan det för männen är 52. Som en del i kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförs mätningar på andelen som får svar inom två dagar på en fråga via e-post samt bemötandet i telefon när medborgaren ringer och ställer en fråga. Under tidsperioden 212 till 214 har Karlstads resultat förbättrats, inom båda områdena. När det gäller bemötandet i telefon når Karlstad toppresultat, 1, år 214. Medelvärdet för bemötande är 86 och när det gäller andel som fått svar inom två dagar på fråga via e-post är medelvärdet 79. År 214 deltog 22 kommunerna i undersökningen.

3 Sid 3(6) TABELL 1: ANDEL AV FÅTT SVAR PÅ EN ENKEL FRÅGA INOM TVÅ ARBETSDAGAR SAMT ANDEL SOM UPPFATTAR ETT GOTT BEMÖTANDE NÄR DE VIA TELEFON STÄLLT EN ENKEL FRÅGA, ÅR 212 TILL 214 Källa: SKL:s undersökning kommunens kvalitet i korthet Införandet av kommunens kontaktcenter är en av förklaringarna till toppresultatet när det gäller bemötande. Upplevelsen är att medborgarna nästan blir överraskade när de i kontakt med kontaktcentret kan få svar på frågor eller information på en gång. Under hösten kommer kontaktcenter att genomföra en egen mätning av kundnöjdhet. Bemötande och helhetsintryck I samtliga kund- och brukarundersökningar (KBU) inom Karlstads kommun ställs två gemensamma frågor. En om bemötande och en om helhetsintrycket av verksamheten. Årets resultat visar på fortsatt höga betyg inom de stora verksamheterna barn- och ungdomsförvaltningen, gymnasieförvaltningen samt inom LSS, som en del av vård- och omsorgsförvaltningen. Sammantaget varierar upplevelsen av bemötandet mellan 4,2 till 4,9 på en femgradig skala. Resterande resultat för vård- och omsorgsförvaltningen, hemtjänst och särskilt boende, kommer senare under hösten. DIAGRAM 2: JAG FÅR ETT BRA BEMÖTANDE I VERKSAMHETEN ÅR 213 OCH 214, SKALA I-5, KUND- OCH BRUKARUNDERSÖKNINGEN 5 4,9 4,6 4,8 4,8 4,6 4,2 4,4 4, Källa: Karlstads kommuns kund- och brukarundersökningar Bedömningen av helhetsintrycket av verksamheterna ligger i nivå med förra året. Betygen varierar mellan 3,8 till 4,8 på en femgradig skala.

4 Sid 4(6) DIAGRAM 3: JAG ÄR SOM HELHET NÖJD MED VERKSAMHETEN ÅR 213 OCH 214, SKALA 1-5, KUND- OCH BRUKARUNDERSÖKNINGEN 5 4 4,7 4,5 4,8 4,7 4,1 3,8 4,2 4, Källa: Karlstads kommuns kund- och brukarundersökningar När det gäller resultaten för både bemötande och helhetsintrycket av verksamheten är det variationerna inom verksamheterna det som är mest intressanta för att fortsatt kunna förbättra verksamheterna. De nerbrutna siffrorna möjliggör för att upptäcka förändringar och variationer mellan enheter/skolor och variationer över tid. Vid jämförelser mellan enheter måste hänsyn tas till att antalet svaranden kan variera mycket mellan olika enheter. Analyserna inom respektive verksamhet visar att det finns variationer i svaren utifrån vem som svarat, flicka/pojke och kvinna/man, och i vissa fall om det är kommunal eller annan huvudman. Både när det gäller bemötande och helhetsintryck är det värdefullt att reflektera över vilken nivå som är rimlig. Stolthet och trivsel Resultatet från medborgarundersökningen år 214 visar att Karlstad fortsatt har ett högt resultat när det gäller Karlstad som plats att bo och leva på, betygsindex 7. Karlstad ligger fortsatt i topp bland jämförelse kommunerna. Betygindexet baseras på frågor om hur nöjd kommuninvånaren är med kommunen som plats att bo och leva på, hur väl kommunen uppfyller förväntningar på en bra plats att bo och leva på samt en fråga om hur väl kommunen stämmer in på idealet av en perfekt plats att leva och bo på. År 214 var högsta betygsindex 77, medelvärde 6 och lägsta betygsindex 42.

5 Sid 5(6) DIAGRAM 4: KOMMUNEN SOM PLATS ATT BO OCH LEVA PÅ, BETYGSINDEX -1, SCB:S MEDBORGARUNDERSÖKNING Källa: SCB Det är fortsatt många av Karlstadsborna som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Karlstad, enligt SCB:s medborgarundersökning. Under tidsperioden mellan 212 till 214 har Karlstad legat stabilt med ett betygsindex kring 79. I förhållande till jämförelsekommunerna ligger Karlstad i topp. Högsta betygindex vid medborgarundersökningen 214 är 84, medelvärdet är 64 och längsta betygindex är 4. DIAGRAM 5:.. KAN DU REKOMMENDERA VÄNNER OCH BEKANTA ATT FLYTTA TILL KARLSTAD ÅR 214, SCB:S MEDBORGARUNDERSÖKNING Källa: SCB Vid alla tre mätningar har kvinnorna i Karlstad ett något högre betygsindex än männen, vilket innebär att andelen kvinnor som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Karlstad är större än bland männen. 214 var kvinnornas betygsindex 81 medan det var 76 för män. Attraktionsundersökningen som kommunikationsenheten lät genomföra under våren visar att Karlstad ansågs som ett intressant ställe att bo på, i jämförelse med Gävle, Sundsvall och Växjö.

6 Sid 6(6) Erfarenheter och kunskaper I kommunens kvalitet i korthet (KKiK) sammanställs en mängd frågor kring medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utvecklingsarbete. Bland annat ställs frågor om vi publicerar handlingar på webben, om vi använder oss av synpunktshantering, medborgarförslag, öppna nämndmöten, om vi genomför medborgarundersökningar, om det går att ställa frågor till politiken via webben med mera. Från första mätningen 212 till årets mätning har vi ökat från betygsindex 5 till 7. I förhållande till de av våra jämförelsekommuner som deltagit i mätningen ligger Karlstad bland topp tre. 214 var bästa betygsindex 77, medelvärdet 5 och lägsta betygsindex 18. DIAGRAM 6: HUR VÄL KOMMUNEN MÖJLIGGÖR FÖR MEDBORGARNA ATT DELTA I KOMMUNENS UTVECKLINGSARBETE, ÅR 212 TILL 214, KOMMUNENS KVALITET I KORTHET Örebro Sundsvall Jönköping Karlstad Växjö Kalmar 213 Källa: SKL:s undersökning kommunens kvalitet i korthet När det gäller KKiKs mätning av medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utvecklingsarbete är frågan om Karlstad har förutsättningar att nå ett högre betygsindex. I Karlstad tillämpas bara öppna nämndmöten för kommunstyrelsen och inte bland övriga nämnder. Medborgarbudget är inte heller något som tillämpas i Karlstad vilket gör att kommunens inte kan nå maximalt betygsindex.

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Sunne kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Mora kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lysekils kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Sundsvalls kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Sundsvalls kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Sundsvalls kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Sidan 3 av 208 Ärende 1 Sidan 4 av 208 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Bergström 2014-01-15

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Ulricehamns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Svalövs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Håbo kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Håbo kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Håbo kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1)

3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-02-26 Tid 2013-02-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Rapport: gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande,

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Lunds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Strängnäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Laholms kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2013-04-08 Tid 2013-04-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 68 Årsredovisning för Botkyrka kommun

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Borås stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Järfälla kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Järfälla kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Järfälla kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Haninge kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Haninge kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Haninge kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Nässjö kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Nässjö kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Nässjö kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer