Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen"

Transkript

1 Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen

2 Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen Konsumentverket 2016 Ansvarig handläggare: Helena Olofsson, Johanna Heneryd, Karin Nordenson och Margareta Lindberg

3 3 (20) Förord Konsumentverket har fått regeringens uppdrag att tillhandahålla rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen och följa upp hur de används. Bakgrunden är att omfattningen och kvaliteten på budget- och skuldrådgivningen i landets kommuner varierar liksom att verksamheten är relativt okänd. Konsumentverket vill tacka alla som med stort engagemang och expertkunnande har bidragit i arbetet. Cecilia Tisell Generaldirektör

4 4 (20) Innehållsförteckning Förord Sammanfattning Inledning Syfte och målgrupp Inledning Bakgrund Budget- och skuldrådgivningen Framtagandet av rekommendationerna Rekommendationer Rekommendation 1 Verksamhetens innehåll Rekommendation 2 Utbildning och kompetens Rekommendation 3 Likvärdigt arbetssätt och säkerställa kompetens Rekommendation 4 Kapacitet och uppföljning Rekommendation 5 - Tillgänglighet Rekommendation 6 Stöd utan oskäligt dröjsmål Avslutning Källförteckning Bilaga 1 Regeringsuppdraget... 18

5 5 (20) 1 Sammanfattning Konsumentverket har fått regeringens uppdrag att ta fram och tillhandahålla rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen och följa upp hur de används. Bakgrunden är att omfattningen och kvaliteten på budget- och skuldrådgivningen varierar liksom att verksamheten är relativt okänd. Rekommendationerna utgör en vägledning och ska bidra till utveckling och uppföljning av kommunernas budget- och skuldrådgivning. Enhetliga rekommendationer kan bidra till att verksamheten stärks, kvaliteten ökar och att variationerna mellan kommunerna minskar. Rekommendationerna vänder sig i första hand till beslutsfattare, politiker och chefer för budget- och skuldrådgivningsverksamhet i kommunerna samt de yrkesverksamma budgetoch skuldrådgivarna. De vänder sig även till Kronofogden och allmänheten genom att förtydliga vad budget- och skuldrådgivningen bör hjälpa skuldsatta med. Det ska vara tydligt för invånarna vilken hjälp de kan förvänta sig. Konsumentverket bedömer att rekommendationerna också kan bidra som stöd för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) när de utövar tillsyn. Vid framtagandet av rekommendationerna har Konsumentverket utgått från beskrivningen av budget- och skuldrådgivning i propositionen 1 inför de nya skuldsaneringslagarna: Med budget- och skuldrådgivning avses att invånarna ska ha tillgång till kvalificerad rådgivningsverksamhet. Kommunerna måste därför förvissa sig om att rådgivarna har den utbildning och erfarenhet som krävs för uppdraget samt att de ges möjlighet till regelbunden fortbildning. Kommunerna måste även se till att rådgivningsverksamheten har sådan kapacitet att en hjälpsökande kan få bistånd utan oskäligt dröjsmål. En gäldenär måste snabbt få hjälp att t.ex. ansöka om skuldsanering eller att på annat sätt erbjudas stöd för att lösa sina ekonomiska problem. Konsumentverket anser att budget- och skuldrådgivningen behöver ha en kapacitet och ett innehåll som motsvarar samtliga nedanstående rekommendationer för att verksamheten ska vara kvalificerad: Rekommendation 1 Verksamhetens innehåll Rekommendation 2 Utbildning och kompetens Rekommendation 3 Likvärdigt arbetssätt och säkerställa kompetens Rekommendation 4 Kapacitet och uppföljning Rekommendation 5 Tillgänglighet Rekommendation 6 Stöd utan oskäligt dröjsmål Konsumentverket kommer att följa upp hur rekommendationerna används och redovisa det till regeringen senast den 1 juni Regeringens proposition 2015/16:125 Skuldsanering- förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt, sidan 276

6 6 (20) 2 Inledning 2.1 Syfte och målgrupp Syftet med rekommendationerna är att alla skuldsatta ska få kvalificerad budget- och skuldrådgivning när de behöver det, oavsett i vilken kommun de bor. Budget- och skuldrådgivningen kan genom kvalificerad rådgivning bidra till att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att finna en lösning på sin situation. Utgångspunkten bör vara att kommunen anpassar verksamhetens resurser efter det faktiska behovet. Rekommendationerna vänder sig i första hand till beslutsfattare, politiker och chefer för budget- och skuldrådgivningsverksamhet i kommunerna, samt de yrkesverksamma budgetoch skuldrådgivarna. De syftar till att tydliggöra för kommunerna vilka förväntningar som ställs på en kvalificerad budget- och skuldrådgivning, bidra till utveckling samt ge underlag för att följa upp verksamheten. Rekommendationer för den kommunala rådgivningen ska bidra till att verksamhetens roll stärks, kvaliteten ökar och till att variationerna mellan kommunerna minskar. 2.2 Inledning Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för kommunerna. För den enskilde är rådgivningen dock frivillig och bygger på dennes egen önskan och medverkan. Kommunens roll förtydligades när uppdraget flyttades från skuldsaneringslagen till socialtjänstlagen, 1 november I socialtjänstlagen 5 kap 12 första stycket anges att kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Skyldigheten gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering eller skuldsanering för företagare (F-skuldsanering) är helt avslutad. Budget- och skuldrådgivning utgör socialtjänst oavsett i vilken del av den kommunala verksamheten som tjänsten erbjuds 2. Budget- och skuldrådgivningen i kommunerna ska genom olika former av ekonomisk rådgivning bidra till att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att finna en lösning på sin situation. Det kan handla om att aktivt medverka till en skuldsanering eller att hjälpa till att försöka uppnå frivilliga överenskommelser med fordringsägarna. Rådgivarna stödjer de rådsökande genom information, diskussion och uppmuntran. De påverkar attityder samt motiverar och förändrar sättet de rådsökande handskas med sin privatekonomi. Rådgivningen har i första hand ett långsiktigt perspektiv, men vissa akuta problem måste ibland lösas på kort sikt. Kommunerna har en central roll för att skuldsaneringslagarna ska vara effektiva och ändamålsenliga. Det är kommunerna själva som avgör omfattning, hur och var budget- och 2 Regeringens proposition 2015/16:125 Skuldsanering- förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt, sidan 102

7 7 (20) skuldrådgivningen ska utföras. Verksamheten ser därför olika ut i olika delar av landet, allt från kommuner som har verksamhet med flera anställda till en kommun som inte har någon budget- och skuldrådgivning alls 3. För att kunna förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att finna en lösning på sin situation anser Konsumentverket att budget- och skuldrådgivning bör innefatta samtliga följande delar såsom budgetrådgivning, skuldrådgivning, stöd inför och under skuldsanering, samverkan och utåtriktade insatser. Så ser det inte ut idag. 2.3 Bakgrund Kommunernas verksamhet ser olika ut vilket uppmärksammas i Konsumentverkets årliga kartläggning av den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Under 2015 fick Konsumentverket ett regeringsuppdrag att utföra en fördjupad kartläggning och analys av budget- och skuldrådgivningen i kommunerna. Det resulterade i rapporten Med väntan växer skulden (2015:8). I rapporten bekräftas tidigare uppgifter om att omfattningen och kvaliteten på budget- och skuldrådgivningen varierar liksom att verksamheten är relativt okänd. Några av slutsatserna var att kvalitetskriterier är nödvändiga, tillsyn bör initieras och samverkan med andra aktörer behöver utvidgas. Riksrevisionen genomförde 2015 en granskning av hur effektivt skuldsaneringssystemet är 4. En av frågeställningarna var om regeringen hade skapat förutsättningar för en ändamålsenlig kommunal budget-och skuldrådgivningsverksamhet. Riksrevisionens slutsatser var att regelverket som styr den statliga tillsynen över den kommunala budgetoch skuldrådgivningen behöver tydliggöras. Det krävs för att säkerställa att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har förutsättningar att utföra tillsyn över verksamheten i kommunerna samt granska verksamhetens kvalitet. Riksrevisionen ansåg också att det bör tas fram tydliga grundkrav och mål för den kommunala budget- och skuldrådgivningen för att möjliggöra ändamålsenlig tillsyn och för att stärka verksamhetens roll. I betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället SOU 2013:78 konstateras också att det behövs åtgärder bl.a. för att åstadkomma en större likvärdighet beträffande tillgänglighet och kvalitet och att rådgivningen är tillgänglig när den behövs och håller god kvalitet. Tydligare krav och mål för budget- och skuldrådgivningen efterfrågas även av IVO och av Riksrevisionen. Regeringen har gett Konsumentverket i uppdrag att, efter samråd med IVO, Kronofogden, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra berörda aktörer, ta fram och tillhandahålla rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen och följa upp hur de används. 3 Konsumentverkets rapport 2015:8 Med väntan växer skulden en fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 4 Riksrevisionens rapport Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? RIR 2015:14

8 2.4 Budget- och skuldrådgivningen (20) Budget- och skuldrådgivning är en uppskattad och värdefull insats för att hjälpa skuldsatta. Behovet av denna rådgivning är dock större än den kommunala budget- och skuldrådgivningen klarar av att möta. I var femte kommun är väntetiden till ett första besök längre än fyra veckor. Detta trots att kännedomen bland medborgarna är låg och många på grund av skuld och skam drar sig för att vända sig till verksamheten. Många söker hjälp av budget- och skuldrådgivningen i ett mycket sent skede. Verksamheten saknar många gånger mål och uppföljning och ingen tillsyn över verksamheten bedrivs. Yrkeskåren efterfrågar fler verktyg än skuldsanering i arbetet med skuldsatta och de önskar mer vidareutbildning. Få budget- och skuldrådgivare anser att verksamheten är effektiv för att förebygga överskuldsättning 5. Konsumentverkets senaste kartläggning visade bland annat att 6 : I hela landet arbetade cirka 360 personer med budget- och skuldrådgivning. Många arbetade deltid och den sammanlagda arbetstiden motsvarade 240 årsarbetskrafter. Av landets 290 kommuner hade 80 stycken en heltid eller mer. 56 kommuner lade mindre än en arbetsdag per vecka på budget- och skuldrådgivning varav 35 kommuner erbjöd en halvdag eller mindre per vecka. Tolv kommuner erbjöd upp till 1,5 timmar per vecka. En kommun lade så få timmar per år att det motsvarade mindre än en minuts arbetstid per vecka. Minst tid läggs i de allra minsta kommunerna. De allra flesta kommuner, 173 stycken, hade budget- och skuldrådgivning i egen regi och varken köpte eller sålde verksamhet till någon annan. 74 kommuner köpte sin verksamhet varav 66 köpte av annan kommun och åtta köpte av konsult. 40 kommuner, 14 procent, sålde verksamhet och 16 av dem sålde till fler än en kommun. 41 procent av arbetstiden lades på arbete med skuldsanering medan 35 procent lades på rådgivning. Knappt 8 procent av arbetstiden avsåg insatser för att förebygga problem. Det var 101 kommuner som inte arbetade förebyggande överhuvudtaget. Väntetiden för att få träffa en budget- och skuldrådgivare varierade upp till 36 veckor var spannet större, upp till ett år. Den genomsnittliga väntetiden till budget- och skuldrådgivningen i landet var fyra veckor. Nio kommuner hade en väntetid på tjugo veckor eller mer. 2.5 Framtagandet av rekommendationerna Under arbetet har Konsumentverket haft samråd och diskussioner med representanter för Sveriges Kommuner och Landsting, Kronofogden, Socialstyrelsen och IVO, samt representanter för Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare och verksamhetschefer över budget- och skuldrådgivare. Urvalet av chefer gjordes utifrån varierande storlek på kommunerna och blandning mellan erfarna och nya chefer för verksamheten. Budget- och skuldrådgivarna fick möjlighet att lämna synpunkter och förslag till rekommendationerna under utbildningsdagarna för budget- och skuldrådgivarna under Konsumentverkets rapport 2015:8 Med väntan växer skulden en fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 6 Kommunernas budget- och skuldrådgivning en lägesrapport 2016, Rapport 2016:5

9 9 (20) 3 Rekommendationer I detta kapitel redovisas sex rekommendationer. Nedanstående text ur propositionen till de nya skuldsaneringslagarna samt socialtjänstlagen utgör rättslig grund. Vidare grundar sig rekommendationerna på tidigare rapporter, studier, forskning och samlade erfarenheter. Med budget- och skuldrådgivning avses att invånarna ska ha tillgång till kvalificerad rådgivningsverksamhet. Kommunerna måste därför förvissa sig om att rådgivarna har den utbildning och erfarenhet som krävs för uppdraget samt att de ges möjlighet till regelbunden fortbildning. Kommunerna måste även se till att rådgivningsverksamheten har sådan kapacitet att en hjälpsökande kan få bistånd utan oskäligt dröjsmål. En gäldenär måste snabbt få hjälp att t.ex. ansöka om skuldsanering eller att på annat sätt erbjudas stöd för att lösa sina ekonomiska problem. 7 Under 2017 kommer en utförligare beskrivning av budget- och skuldrådgivning att tas fram. Den kommer bland annat att redogöra för olika aktörers roller och ansvar samt visa exempel från olika verksamheter. Konsumentverket kommer att följa upp hur rekommendationerna används i kommunerna och redovisa till regeringen senast den 1 juni Regeringens proposition 2015/16:125 Skuldsanering- förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt, sidan 276

10 10 (20) 3.1 Rekommendation 1 Verksamhetens innehåll Budget- och skuldrådgivning bör vara likvärdig och innehålla samtliga följande delar: Budgetrådgivning Skuldrådgivning Stöd inför och under skuldsanering Samverkan Utåtriktade insatser Budget- och skuldrådgivningen ska genom olika former av ekonomisk rådgivning bidra till att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att finna en lösning på sin situation. Därför är det viktigt att verksamheten innefattar alla delar som krävs för att en rådsökande ska kunna få både en kort- och långsiktig ekonomisk rehabilitering. En grundläggande del i verksamheten är budgetrådgivning. En förutsättning för en god långsiktig effekt är att budgeten går ihop såväl i dagsläget som i framtiden så att inte nya skulder uppstår. Rådgivaren och den rådsökande börjar med att kartlägga den ekonomiska situationen. Om inkomsten inte räcker till utgifterna kan rådgivaren visa på alternativa lösningar, men det är den rådsökande som måste välja, prioritera och ibland bryta vanor. Det kräver ofta en del arbete för rådgivaren att motivera och skapa framtidstro. Parallellt med budgetrådgivning behövs också skuldrådgivning i de fall det finns skulder. När skuldsituationen är klarlagd kan rådgivaren visa olika alternativa lösningar med konsekvensbeskrivningar i det enskilda fallet. Rådgivaren kan verka för att en överenskommelse kommer till stånd med fordringsägarna. En annan lösning kan vara att ansöka om skuldsanering. Budget- och skuldrådgivaren har en viktig funktion i skuldsaneringsprocessen. Arbete med skuldsanering innefattar hela processen, från ansökan till Kronofogden till dess att skuldsaneringen är genomförd. Det kan handla om att ge stöd vid överklagan av beslut om skuldsanering eller omprövning på grund av ändrade förutsättningar eller att ge budgetrådgivning. Det är av största vikt att vardagsekonomin fungerar under processen för att skuldsaneringen ska lyckas och vara rehabiliterande. Under den här tiden behöver rådgivaren aktivt stötta rådsökanden. Det är budget- och skuldrådgivarens ansvar att ha en aktiv kontakt med den rådsökande under hela processen. Även de som tidigare inte tagit hjälp av en budget- och skuldrådgivare ska ha möjlighet att få hjälp under den fortsatta skuldsaneringsprocessen om de så önskar. Samverkan är viktigt och behöver få utrymme i verksamheten. Samverkan med andra yrkesgrupper behövs såväl i enskilda fall som i mer övergripande frågor. För att nå framgång med budget- och skuldrådgivningen kan den rådsökande till exempel behöva stöd i frågor som inte handlar om ekonomi. Rådgivaren bör då förmedla kontakt med den verksamhet som bäst kan ge det stödet. Det kan handla om kontakt med såväl landsting som kommunala och statliga verksamheter exempelvis psykiatri, socialtjänst eller Försäkringskassan. För att den rådsökande ska kunna ta till sig rådgivningen kan det i

11 11 (20) vissa fall också vara viktigt att den rådsökande får stöd av exempelvis god man eller personligt ombud. Rådgivarens arbete omfattar ett så brett kunskapsområde att det inte är rimligt att ha spetskompetens i varje del. Ett utbyggt kontaktnät underlättar för att inhämta kompletterande fakta och kunskap som behövs i specifika ärenden. Genom samverkan inom kommunen, med myndigheter, organisationer och det civila samhället kan rådgivaren även bidra till arbetet mot överskuldsättning på ett mer övergripande plan. Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad verksamhet som ska erbjudas skuldsatta invånare. Dock har studier visat att det är många som inte känner till att den finns. Därför behövs utåtriktade insatser. Verksamheten behöver synas i kommunerna i olika sammanhang för att säkerställa att invånarna har kännedom om att budget- och skuldrådgivning finns och vad de kan få hjälp med. Information om verksamheten och kontaktmöjligheter bör vara tydliga på kommunens webbplats. Kännedomsinsatser ökar troligen inte bara kunskapen om verksamheten utan också insikten att överskuldsättning kan drabba de flesta. Sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa och liknande livssituationer är vanliga orsaker till överskuldsättning och kan drabba även dem som normalt klarar sin ekonomi. De kommuner som har möjlighet att aktivt förebygga framtida problem med skulder exempelvis genom att rådgivarna föreläser för olika målgrupper kan med fördel göra det. Idag har verksamheten och de som arbetar med budget- och skuldrådgivning olika benämningar. Det försvårar för invånarna att veta vilken hjälp de kan förvänta sig och hur de ska söka efter verksamheten. Detta skulle underlättas genom att kommunerna använder samma benämning. Dessutom skulle det bli tydligt för Kronofogdens handläggare och andra yrkesgrupper vilken hjälp som budget- och skuldrådgivarna ger skuldsatta.

12 12 (20) 3.2 Rekommendation 2 Utbildning och kompetens Budget- och skuldrådgivaren bör ha en utbildning och kompetens som motsvarar: högskoleexamen inom ekonomi, juridik eller beteendevetenskap specifik kompetens i yrkesrollen god förmåga att bemöta och kommunicera med olika individer Vid tillsättning av ny rådgivare bör kommunen beakta att budget- och skuldrådgivning är ett kvalificerat arbete som normalt kräver en högskoleexamen. Det är även viktigt att rådgivaren får en specifik introduktion i yrkesrollen. Förutom juridisk, ekonomisk och beteendevetenskaplig 8 kompetens krävs god förmåga att bemöta, kommunicera och skapa förtroende hos olika individer. Studier visar att det är viktigt att budget- och skuldrådgivaren är lyhörd och empatisk i mötet med den rådsökande samt att rådgivningen präglas av respekt för den rådsökande. Rådgivningsärenden tenderar att bli alltmer komplicerade och den som kontaktar en budget- och skuldrådgivare kan befinna sig i en krissituation. En del rådsökande kan ha särskilda behov som innebär att rådgivaren behöver ha en god förmåga att möta dessa personer. 8 Beteendevetenskap innefattar psykologi, sociologi och pedagogik

13 13 (20) 3.3 Rekommendation 3 Likvärdigt arbetssätt och säkerställa kompetens Budget- och skuldrådgivarna bör arbeta likvärdigt och säkerställa kompetens genom att: delta regelbundet i fortbildning använda arbetsverktygen Portalen och Boss delta i regelbunden handledning Arbetsområdet är så brett att rådgivaren behöver ha en bred kunskap och ha förmågan att samverka och inhämta information när så krävs. Utbildning inom yrkesrollen är centralt för att kvaliteten i verksamheten ska vara god. Det behöver finnas utrymme för rådgivaren att omvärldsbevaka för att hålla sig uppdaterad om vad som händer och om eventuella regelförändringar. Rådgivaren bör därför kompetensutveckla sig genom regelbunden fortbildning inom sitt arbetsområde. Konsumentverkets Portalen, en informationsportal, fungerar som ett viktigt verktyg. Ärendehanterings- och statistiksystemet Boss, som Konsumentverket har i uppdrag att tillhandahålla budget och skuldrådgivningen, bör användas. Detta ger ett likvärdigt arbetssätt och ger värdefull kunskap om verksamheten och de rådsökande. Vidare utgör det ett viktigt underlag för omvärldsbevakning, planering och utveckling av verksamheten. Det är viktigt för att kunna följa utvecklingen och få statistikunderlag på nationell nivå. Det ger också möjlighet för Konsumentverket att få kunskap för att kunna ge verksamheten bättre stöd. Rådgivaren bör erbjudas både process- och ärendehandledning i sitt arbete. Detta för att öka kompetensen om olika individers beteenden men också för att få möjlighet att diskutera komplicerade ärenden med andra. 3.4 Rekommendation 4 Kapacitet och uppföljning Budget- och skuldrådgivningen bör utgå från behovet och därför ha: kapacitet som grundar sig på regelbundna behovsanalyser i den egna kommunen tydliga och mätbara mål för verksamheten som följs upp Det övergripande målet för budget- och skuldrådgivningen är att genom olika former av ekonomisk rådgivning bidra till att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att finna en lösning på sin situation. För att kommunen ska kunna bidra till detta och säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet i verksamheten bör kommunen göra regelbundna analyser av behovet. Några parametrar att ta hänsyn till kan vara antalet personer i kommunen som har registrerade skulder hos Kronofogden, arbetslöshet, inkomstnivåer och behov av ekonomiskt bistånd.

14 14 (20) Kartläggningar har visat att det ibland av olika anledningar saknats budget- och skuldrådgivning under långa perioder. Detta har orsakat att rådsökande inte fått det stöd de behövt. Det bör därför säkerställas att verksamheten kan bedrivas även vid eventuell sjukdom, semester och vakanser. Utifrån analysen bör ett antal specifika och mätbara mål tas fram. Målen behöver följas upp årligen och en åtgärdsplan bör tas fram om målen inte uppfylls. Kommunen bör utse en ansvarig person för detta. 3.5 Rekommendation 5 - Tillgänglighet För att säkerställa en god tillgänglighet bör budget- och skuldrådgivningen: informera om vilket stöd verksamheten kan ge, vilka kontaktmöjligheter som finns och under vilka tider verksamheten kan nås erbjuda olika sätt att ta kontakt vara nåbar inom några dagar vara lokaliserad med hänsyn tagen till den rådsökandes integritet Tillgänglighet handlar om möjligheten att ha kännedom om, hitta till, och att få kontakt. Det bör finnas information om stödet som ges av budget- och skuldrådgivningen, kontaktuppgifter och vilka öppettider, telefontider och svarstider som finns. På kommunens webbplats bör det finnas aktuell och sökbar information om verksamheten. Den rådsökande bör kunna kontakta verksamheten på olika sätt, såsom telefon, besök och e-post. Det är viktigt att den rådsökande får kontakt så snart som möjligt men senast inom några dagar. Öppen mottagning kan vara ett sätt att erbjuda snabb kontakt. Den kan dock inte ersätta möjligheten att istället få en enskild besökstid. Tidigare studier har visat att lokalisering och utformningen av verksamheten har stor betydelse för att de rådsökande ska söka sig till verksamheten och för att minska känslan av skam och utsatthet. Utifrån det bör utgångspunkten vara den rådsökandes behov, integritet och trygghet. Rådgivarens säkerhet är också en viktig aspekt att ta hänsyn till vid val av placering. Verksamheten bör vara lätt att nå på en neutral eller diskret plats. Verksamheten kan med fördel vara placerad i samma lokal som andra verksamheter som inte är känsligt att besöka så att det inte är uppenbart vilken verksamhet den rådsökande ska till.

15 15 (20) 3.6 Rekommendation 6 Stöd utan oskäligt dröjsmål Verksamheten måste kunna erbjuda stöd utan oskäligt dröjsmål och därför bör kommunen: erbjuda ett första enskilt bokat möte inom fyra veckor erbjuda tider med kort varsel erbjuda löpande stöd till dem som har pågående skuldsanering, F-skuldsanering eller frivilliga uppgörelser Flera studier vittnar om att det är vanligt att rådsökande har skuld- och skamkänslor över sina ekonomiska svårigheter. Steget att söka hjälp är ofta stort och kopplat till mycket vånda. Därför väntar många lång tid innan de kontaktar budget- och skuldrådgivningen. När den rådsökande väl har den kraft och motivation som krävs för att göra något åt sin situation är det angeläget att det är lätt att få kontakt med budget- och skuldrådgivningen och att den rådsökande snabbt får möjlighet till ett första besök. I en ekonomiskt utsatt situation är tiden en viktig faktor. Konsumentverket har mot den bakgrunden bedömt att längre än fyra veckor bör ingen behöva vänta. Utifrån det enskilda fallet och de behov som föreligger kan tiden till nästa möte variera. Det finns situationer när rådsökande inte kan vänta fyra veckor utan att konsekvenserna skulle bli för stora. Därför behöver verksamheten kunna erbjuda en tid snabbt. I enlighet med barnkonventionen är det särskilt angeläget att det finns en beredskap att snabbt kunna ta emot familjer där barn berörs. Den som ansökt om skuldsanering har kort tid på sig att svara på kompletterande frågor från Kronofogden. Detsamma gäller vid omprövningar och överklaganden. Då är det viktigt att det finns en rådgivare som med kort varsel kan hjälpa till. Såväl rådsökande som Kronofogden har då behov av att få direktkontakt med budgetoch skuldrådgivare. Verksamheten ska ha utrymme att aktivt stödja dem som beviljats skuldsanering eller F-skuldsanering under hela skuldsaneringsprocessen. Även de som har en frivillig uppgörelse med sina fordringsägare ska få stöd under tiden betalning pågår.

16 16 (20) 4 Avslutning Från och med den 1 november 2016 regleras kommunernas ansvar för budget- och skuldrådgivning i socialtjänstlagen. I och med det utökas IVO:s möjligheter att bedriva tillsyn över verksamheten. Konsumentverkets rekommendationer ska fungera som en vägledning för framförallt chefer i samband med planering, styrning, utveckling och uppföljning av verksamheten. Rekommendationerna kan även tydliggöra vad som kan vara rimliga förväntningar hos en rådsökande. Dessutom kan IVO hämta stöd från rekommendationerna när de utövar tillsyn över budget- och skuldrådgivningen. Regeringens och Konsumentverkets förhoppning är att alla rådsökande ska få ett likvärdigt stöd av god kvalitet oavsett vilken kommun de bor i och att de ska finna en långsiktig lösning på sina ekonomiska problem. Rekommendationerna hoppas vi ska bidra till att verksamheten och kvaliteten generellt sett stärks i landet i denna viktiga verksamhet.

17 17 (20) 5 Källförteckning Betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället? SOU 2013:78 Konsumentverkets rapport 2015:8 Med väntan växer skulden en fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Konsumentverkets rapport 2016:5 Kommunernas budget- och skuldrådgivning En lägesrapport 2016 Konsumentverkets rapport 2010:6, Samverkan för en effektivare hjälp för skuldsatta. Författad av Lisbeth Sandvall. Regeringens proposition 2015/16:125 Skuldsanering- förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Riksrevisionens rapport Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? RiR 2015:14 Sandvall, Lisbeth, Överskuldsättningens ansikten. En studie av vägar in och ut ur ekonomiska svårigheter. Nr 69/2011, Linnéuniversitetet Uppdrag till Konsumentverket att ta fram rekommendationer för budget- och skuldrådgivning, Fi2016/00957/KO, se bilaga 1

18 6 Bilaga 1 Regeringsuppdraget 18 (20)

19 19 (20)

20 Konsumentverket, Box 48, Karlstad. Telefon: konsumentverket.se

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Nya skuldsaneringslagar så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Den 1 november 2016 träder en ny skuldsaneringslag i kraft (2016:675). Dessutom införs en ny skuldsaneringslag för företagare,

Läs mer

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-17 Handläggare Johanna Lood Telefon: 08-508 25 206 Till Socialnämnden 2017-10-17 Riktlinjer för

Läs mer

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag Vad innebär en reformerad skuldsaneringslag för den kommunala budget- och skuldrådgivningen? Ny skuldsaneringslag 1 januari 2007 Den första

Läs mer

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9 ABCD Varbergs kommun Granskning av kommunens funktion för budget- och Revisionsrapport Antal sidor:9 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 3 6. Nationell lagstiftning

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

Konsumentrådgivning i Nacka kommun

Konsumentrådgivning i Nacka kommun 2016-02-22 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/38 Arbets- och företagsnämnden Konsumentrådgivning i Nacka kommun Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att fortsätta erbjuda nackaborna

Läs mer

Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta

Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta Civilutskottets betänkande 2015/16:CU17 Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Utskottet

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte, revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning och metod... 1 2.1.

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor)

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor) Kansliavdelningen S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Lisbeth Westerlund Tfn: 08-508 25 016 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-01-12 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28 DNR 106-636/2004 Till Socialtjänstnämnden Ett

Läs mer

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning.

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. 1 Vilken hjälp kan du få? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd, utifrån

Läs mer

EY Building a better working world. Tjörns kommun. Granskning av kommunens budget- och skuldrådgivning

EY Building a better working world. Tjörns kommun. Granskning av kommunens budget- och skuldrådgivning Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2014 Tjörns kommun Granskning av kommunens budget- och skuldrådgivning EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1. Bakgrund 3

Läs mer

Kartläggning- Budget och skuldrådgivning. Sollentuna kommun

Kartläggning- Budget och skuldrådgivning. Sollentuna kommun www.pwc.se Promemoria Kartläggning- Budget och skuldrådgivning Per Larsson Sollentuna kommun Maj 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3. Avgränsning... 3 1.4. Metod... 3

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Februari 2015 Dnr /2015. Lägesrapport. Budget- och skuldrådgivning i Stockholms stad. stockholm.se

Februari 2015 Dnr /2015. Lägesrapport. Budget- och skuldrådgivning i Stockholms stad. stockholm.se Februari 2015 Dnr 3.1.2-28/2015 Lägesrapport Budget- och skuldrådgivning i Stockholms stad stockholm.se Februari 2015 Dnr: 3.1.2-28/2015 Utgivare: Socialförvaltningen Kontaktperson: Malin Eriksson 3 (18)

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Rapport 2011:7 Budget- och skuldrådgivning beskrivning av en viktig verksamhet 1 Budget- och skuldrådgivning beskrivning av en viktig verksamhet Konsumentverket 2011 2 (31) 3 (31) Sammanfattning Budget-

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst

BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Vi är viktiga! Vi som arbetar som budget- och skuldrådgivare är viktiga och gör skillnad för de människor vi arbetar med. De vi möter

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Riktlinjer Budget- och skuldrådgivning

Riktlinjer Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning stockholm.se Budget- och skuldrådgivning Dnr: 3.1.1-291-2017 Utgivare: Socialförvaltningen 3 (24) Innehåll 1. Inledning... 4 Socialtjänstens mål och principer... 4 2. Formella

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen Uppdraget I samråd med Kronofogden, SKL, Socialstyrelsen, IVO och andra berörda aktörer Tillgängliga 31 december 2016 Uppföljning i årsredovisning

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan

Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan 1 2014-01-14 Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare

Läs mer

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-18 Handläggare Emma Braconier Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantör

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en omarbetad. skuldsaneringslag

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en omarbetad. skuldsaneringslag Kommunal budget- och skuldrådgivning med en omarbetad skuldsaneringslag Omarbetad skuldsaneringslag 1 juli 2011 Skuldsanering infördes i svensk rätt genom skuldsaneringslagen (1994:334). Den lagen ersattes

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004 Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson, Leif Sandberg, Solveig Ängström Tfn: 08-508 12 000 Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2004-12-28 SDN 2005-01-27

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur 2015-09-13 SN 2014/0652.03.01 0480-450860 Socialnämnden Budget- och skuldrådgivning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att uppdra

Läs mer

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011.

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. 1(6) Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. Under våren 2010 fick Socialstyrelsen flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen Värdigt liv i

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN

Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN Konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården Det är kommunerna som via den sociala barn- och

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Förvaltningsyttrande Sida 1 (6) 2017-06-19 Handläggare Carolina Morales Telefon: 08-508 25 146 Till Socialnämnden 2017-08-22 Välfärdsutredningens

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) 2016-12-14 1850/16 En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Skuldsanering Karlshamns kommun

Skuldsanering Karlshamns kommun Har du skulder som du aldrig kommer kunna betala? Kontakta oss! Då kanske skuldsanering är något för dig! Här är en guide om hur du ansöker på egen hand. Budget och skuldrådgivningen KARLSHAMNS KOMMUN

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Samverkan för en effektivare hjälp till skuldsatta

Samverkan för en effektivare hjälp till skuldsatta Rapport 2010:6 Samverkan för en effektivare hjälp till skuldsatta Samverkan för en effektivare hjälp till skuldsatta Rapport 2010:6 Konsumentverket 2010 2 3 Inledning Denna rapport fokuserar på en samverkan

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet och service

Riktlinjer för tillgänglighet och service Riktlinjer för tillgänglighet och service Antagna av kommunstyrelsen den xx månad xx, 2016KS/0674 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:186 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Överskuldsättning

Motion till riksdagen 2015/16:186 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Överskuldsättning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:186 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Överskuldsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Månadsuppföljning 2013 Konsument Uppsala

Månadsuppföljning 2013 Konsument Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-11-05 Diarienummer UAN-2013-0496 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsuppföljning 2013 Konsument Uppsala Förslag

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna ENHETEN FÖR VUXNA Sid 1 (5) Giltig 2016 - Inom enheten för vuxna utreder och föreslår vi insatser för dig som ansöker om ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska insatser, söker stöd för våld i nära relationer

Läs mer

Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn

Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn Rapportsammandrag Stadsrevisionen 7 oktober 2015 Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn Bakgrund Ensamkommande barn är personer under 18 år som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Under

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2002 2003:14 När får jag mitt bistånd? (III) - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL

Läs mer

stödet till anhöriga omsorgsgivare 1 emelie juter NSPHs inspirationsdag om anhörigstöd

stödet till anhöriga omsorgsgivare 1 emelie juter NSPHs inspirationsdag om anhörigstöd 1 emelie juter NSPHs inspirationsdag om anhörigstöd 2014-11-07. Riksrevisionens utgångspunkter 2 Den omsorg som ges av anhöriga till närstående har en samhällsbärande funktion. Utan de anhörigas omsorgsinsatser

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter Regeringsbeslut II:14 2016-12-20 S2011/08293/FST S2016/07874/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 STOCKHOLM Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av

Läs mer

Kommunernas budget- och skuldrådgivning en lägesrapport 2010

Kommunernas budget- och skuldrådgivning en lägesrapport 2010 Rapport 2010:8 Kommunernas budget- och skuldrådgivning en lägesrapport 2010 Kommunernas budget- och skuldrådgivning En lägesrapport 2010 Rapport 2010:8 Konsumentverket 2010 2 3 Sammanfattning Att hjälpa

Läs mer

Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag

Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag Ulla Essén Annika Jalap Hermanson 2014-05-21 Några nya publikationer från Socialstyrelsen Allmänna råd och meddelandeblad Allmänna råd

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete 8 steg till ett lokalt ANDT-arbete Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Foldern är framtagen av länsstyrelserna i Värmland och Örebro län samt kommuner. Länsstyrelsen en samlande

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Samverkansrutin för landsting och kommun

Samverkansrutin för landsting och kommun Omvårdnadsförvaltningen 2015-09-03 Samverkansrutin för landsting och kommun Samordnad Individuell Plan (SIP) Inledning Sedan 1 januari 2010 finns i 2 kap. 7 Socialtjänstlagen och i 3 f Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Bättre möjlighet till skuldsanering

Bättre möjlighet till skuldsanering 2010/11 mnr: C4 pnr: -S83023 Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och mål... 4 3. Verksamheten... 5 4. Antal ärenden... 6 5. Analys av ärenden... 7 5.1 Kön, ålder och boendeform...

Läs mer

Att vara medlem i BUS. Vi gör skillnad

Att vara medlem i BUS. Vi gör skillnad Medlem i BUS Att vara medlem i BUS Vi gör skillnad BUS är en opolitisk yrkesförening för verksamma budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Medlemskapet i föreningen ger tillgång till: Nätverksmöten

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Dnr SN13/38 RIKTLINJER för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Socialnämnden 2013-12-19 Dnr SN13/38 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målgrupper... 3 2.1 Målgrupp för insats enligt

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 1. Organisatorisk tillhörighet 2014-07-01 Administrativ service är en serviceenhet tillhörande Kommunservice. Till Administrativ service hör verksamheterna

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014 PM 2013:16 RI (Dnr 001-1587/2013) Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1.

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Tillsynsstrategi för myndigheten för yrkeshögskolan

Tillsynsstrategi för myndigheten för yrkeshögskolan YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (5) Diarienr: YH 2012/1691 Tillsynsstrategi Tillsynsstrategi för myndigheten för yrkeshögskolan Gällande regelverk Myndighetens för yrkeshögskolans tillsynsstrategi tar sin utgångspunkt

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer