Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner"

Transkript

1 Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell

2 .

3 INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de svarande... Handläggningen av bygglov... Vägledning... Handläggning av nybyggnadskarta... Byggkontroll... Helhetsomdöme... Resultatsammanfattning kommunvis Danderyd... Haninge... Huddinge... Håbo... Järfälla... Knivsta... Lidingö... Nacka... Sigtuna... Stockholm... Tyresö... Täby... Upplands Väsby... Vallentuna... Vaxholm... Österåker...

4 Bygglovalliansen kundundersökning Kundenkät Sedan ett antal år samarbetar ett antal kommuner för att utveckla servicen kring bygglovsansökningar. För tillfället deltar Danderyd, Haninge, Huddinge, Håbo, Järfälla, Knivsta, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Stockholm, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker i samarbetet. Som en del i utvecklingsarbetet ingår att följa vissa nyckeltal som t ex handläggningstid och kostnaden för handläggningen. Som mätperiod har man valt månaderna mars till juni. Alla som ansökt om bygglov under den perioden har även ombetts att besvara en kort enkät som behandlat olika kvaliteter i servicen från kommunerna. Enkätsvaren och nyckeltalen har sammanställts i en rapport. Kundenkäten har samlats in varje år sedan. Sweco Eurofutures AB fd Utrednings- och statistikkontoret AB (USK) genomförde under september-november års enkätundersökning. Undersökningsdesign och frågeformulär låg i allt väsentligt i inje med tidigare års undersökningar. Metod och genomförande Undersökningen genomfördes med hjälp av postenkäter till dem som sökt bygglov under mars-juni. I de fall samma person sökt fler en ett bygglov under denna tid skickades dock endast en enkät och svaren är då en sammanvägd bedömning av den service de sökande upplevt. Efter tre påminnelser med nytt formulär hade % besvarat enkäten. Då särskild vikt har lagts vid att uppnå en god andel svarande har de som då inte besvarat enkäten påminnts och intervjuats per telefon. Svarsandelen totalt blev efter telefonuppföljning drygt %.

5 Teknisk beskrivning Antalet ärenden och andelen svarande Antal ärenden Register- Antal ärenden Antal Andel brutto fel netto svarande svarande Danderyd % Haninge % Huddinge % Håbo 1 % Järfälla % Knivsta % Lidingö 1 % Nacka 1 % Sigtuna 1 % Stockholm 1 1 1% Tyresö % Täby % Upplands Väsby % Vallentuna % Vaxholm % Österåker 1 % Samtliga 1 1 % Om rapporten Kundenkäten kan dels identifiera och säkra kvalitet i vissa kritiska aspekter i bygglovshanteringen, dels användas för benchmarking bland Bygglovalliansens kommuner samt även för att följa den kundupplevda kvaliteten i respektive kommun över tiden. På sidorna - sammanfattas resultaten för samtliga kommuner. Här finns även översiktliga diagram som visar svaren från de ingående kommunerna. Eftersom olika antal kommuner deltagit i undersökningarna genom åren är det mindre relevant att här göra en jämförelse över tiden. Bygglovalliansens kommuner varierar i storlek och hanterar fler eller färre bygglovsärenden. Större kommuner och då särskilt Stockholm får av det skälet större tyngd i de redovisade svaren för hela Bygglovalliansen än de mindre. Det största utrymmet i denna resultatsammanfattning har avsatts för kommunredovisningar. I dessa avsnitt finns såväl tidsjämförelser för respektive kommun som en jämförelse med samtliga kommuners resultat. Här finns även svaren på den enkätens öppna fråga listad i klartext.

6 Bygglovalliansen kundundersökning Om de svarande Först några ord om dem som har svarat. Tre ev fyra kundkontakter avser privatpersoners ansökningar. Stockholm, Sigtuna och Upplands Väsby har en högre andel företags- kontakter, men för Stockholms del är andelen privatpersoner ovanligt hög. Sökte Du bygglov som privatperson eller för företags räkning? Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Bygglovalliansen Som privatperson För arkitektkontors eller byggfirmas räkning För annat företags eller organisations räkning Totalt beviljades bygglov för % av dem som besvarade enkäterna, vilket är procentenheter högre än föregående år. Andelen avslag är mycket låg ( %), men andelen som vid insamligstillfället fortfarande väntade på besked varierar mellan kommunerna (från 1 % i Huddinge till % i Danderyd). Detta kan vara värt att ha i åtanke när man tar del av resultatsammanfattningen då detta påverkar bedömningarna av kommunernas service. Beviljade kommunen Dig bygglov? Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka 1 1 Bygglovalliansen Ja Nej Har ännu inte fått beslut

7 samtliga kommuner

8 Bygglovalliansen kundundersökning handläggningen av bygglov Samtliga svarande fick bedöma olika aspekter på kommunernas handläggning av deras bygglovsansökan. Det var sex påståenden som man ombads att instämma i eller ta avstånd från med hjälp av skalan: Stämmer helt Stämmer ganska väl Stämmer mindre väl Stämmer inte alls Alla påståenden var positivt formulerade, vilket betyder att en hög grad av instämmande motsvarar högt betyg. Kunderna ombads även att gradera de sex kvalitetsaspekternas betydelse från viktigast till minst viktig. Frågan har för vissa varit svår att fylla i på det sätt som avsetts. Rangordningen från viktigaste till minst viktig aspekt ser ut på följande sätt: 1. Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när jag behöver det. Handläggarna är professionella och inger förtroende. Handläggningstiden är rimlig. Blanketter och informationsmaterial är begripliga. Beslutet är tydligt och klart för mig. Avgiften är rimlig Rangordning och bedömning skiljer högst obetydligt mellan de år som undersökningen har genomförts. Faktorns betydelse ligger på den vågräta axeln och betyget på den lodräta. Att på detta sätt räkna medelbetyg på en verbal och ickenumerisk skala är inte invändningsfritt eftersom det inte nödvändigtvis är lika stort avstånd mellan de olika skalstegen. Matrisen illustrerar ändå grovt sambandet mellan faktorernas betydelse och det omdöme som de sökande ger. Kvadranten längst upp till vänster innehåller de aspekter som är särskilt viktiga att förbättra. Kvadranten nere till vänster innehåller aspekter vars goda betyg är viktiga att bevara då de bedömts ha stor betydelse. De faktorer som bedöms som viktigast är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med handläggare, att handläggningstiden är rimlig och att handläggarna är professionella och förtroendeingivande. Bäst betyg får Beslutet är tydligt och klart för mig. Lägst är omdömet om avgiften. Vid denna mätning är kontaktpersoner för arkitektkontor/ byggföretag något mer kritiska än privatpersoner och sökande i andra företag eller organisationer. Liksom tidigare år är de som har fått avslag eller ännu inte fått besked på sin ansökan mer kritiska än de som har fått sin ansökan beviljad. Stämmer inte alls (lågt betyg),, Medeleffekt,, 1 Medelbetyg 1.. Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när jag behöver det. Handläggarna är professionella och inger förtroende., 1,... Handläggningstiden är rimlig. Blanketter och informationsmaterial är begripliga. Beslutet är tydligt och klart för mig. Stämmer helt (högt betyg). 1, 1, 1,,,,,,,,,, Avgiften är rimlig. Stor betydelse Liten betydelse

9 samtliga kommuner Handläggningen av bygglov Det är enkelt att komma i kontakt med bygglovhandläggare när jag behöver det Blanketter och informationsmaterial är begripliga Handläggarna är professionella och inger förtroende Beslutet är tydligt och klart för mig Handläggningstiden är rimlig 1 Avgiften är rimlig Samtliga kommuner, medelvärde exklusive vet ej/ej svar Det är enkelt att komma i kontakt med bygglovshandläggare när jag behöver det Blanketter och informationsmaterial är begripliga Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,,

10 Bygglovalliansen kundundersökning Handläggarna är professionella och inger förtroende Beslutet är tydligt och klart för mig Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,, Handläggningstiden är rimlig Avgiften är rimlig Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,, Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga

11 samtliga kommuner Vägledning Vad vill de sökande tidigt få vägledning om i handläggningen? På samma sätt som för själva handläggningen av bygglovsärendet ombads de svarande att först rangordna betydelsen av sex olika informationsaspekter och sedan betygsätta dessa. Aspekterna var i rangordning: 1. De villkor som gäller för mitt byggprojekt. Vilka handlingar jag måste lämna in. Kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt. Tiden det tar innan jag får börja bygga. Vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt. Kommunens totala avgifter Viktigast bedöms de villkor som gäller för mitt byggprojekt och vilka handllingar jag måste lämna in. Bägge dessa aspekter får ett betyg över medel. Vid denna mätning är kontaktpersoner för arkitektkontor/ byggföretag något mer kritiska än privatpersoner och sökande i andra företag eller organisationer. Liksom tidigare år är de som har fått avslag eller ännu inte fått besked på sin ansökan mer kritiska än de som har fått sin ansökan beviljad. Stämmer inte alls (lågt betyg),, Medeleffekt, 1. De villkor som gäller för mitt byggprojekt.,, 1 Medelbetyg... Vilka handlingar jag måste lämna in. Kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt. Tiden det tar innan jag får börja bygga. 1,. Vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt. Stämmer helt (högt betyg) 1, 1, 1,,,,,,,,,,. Kommunens totala avgifter. Stor betydelse Liten betydelse

12 Bygglovalliansen kundundersökning Har kommunen givit Dig god vägledning? Jag har tidigt fått god vägledning om De villkor som gäller för mitt byggprojekt Kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt Vilka handlingar jag måste lämna in Tiden det tar innan jag får börja bygga Vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt Kommunens totala avgifter Samtliga kommuner, medelvärde exklusive vet ej/ej svar Jag har tidigt fått god vägledning om De villkor som gäller för mitt byggprojekt Kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,,

13 samtliga kommuner Vilka handlingar jag måste lämna in Tiden det tar innan jag får börja bygga Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls 1, 1,,,,,, Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,, Vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt Kommunens totala avgifter Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls 1, 1,,,,,, Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,,

14 Bygglovalliansen kundundersökning Handläggning av nybyggnadskarta % hade ansökt om en nybyggnadskarta, vilket är samma omfattning som i fjol. Andelen varierar en del mellan kommunerna från % i Stockholm till % i Haninge och % i Huddinge. Detta innebär att redovisningen i detta avsnitt bygger på tämligen få svarande för vissa kommuner. Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för nybyggnadskartor när jag behöver det Handläggarna är professionella och inger förtroende Kartan är begriplig Kartan motsvarar mina förväntningar Handläggningstiden är rimlig 1 1 Avgiften är rimlig Samtliga kommuner, medelvärde exklusive vet ej/ej svar Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för nybyggnadskartor när jag behöver det Handläggarna är professionella och inger förtroende Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls 1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,, Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga

15 samtliga kommuner Kartan är begriplig Kartan motsvarar mina förväntningar Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,, Handläggningstiden är rimlig Avgiften är rimlig Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,, Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga

16 Bygglovalliansen kundundersökning byggkontroll % hade genomfört byggkontroll vid svarstillfället, vilket är lägre än i fjol. Andelen varierar från som minst % i Vallentuna till som mest % i Upplands Väsby. Andelen som har svarat på detta avsnitt i enkäten har minskat sedan tidigare års mätningar, då svaren avsåg bygganmälan, byggsamråd. Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för bygganmälan när jag behöver det Blanketter och informationsmaterial om bygganmälan är begripliga Handläggarna är professionella och inger förtroende Handläggningstiden är rimlig Avgiften är rimlig Samtliga kommuner, medelvärde exklusive vet ej/ej svar Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för byggkontroll när jag behöver det Blanketter och informationsmaterial om byggkontroll är begripliga Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,,

17 samtliga kommuner Handläggarna är professionella och inger förtroende Handläggningstiden är rimlig Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls 1, 1,,,,,, Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,, Avgiften är rimlig Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte väl väl alls 1, 1,,,,,,

18 Bygglovalliansen kundundersökning Helhetsomdöme Jag är nöjd med handläggningen i sin helhet Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Bygglovalliansen Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,, Som privatperson För arkitektkontors eller byggfirmas räkning För annat företags eller organisations räkning Beviljad bygglov Ej beviljad bygglov Har ännu inte fått beslut Samtliga 1, 1,,,,,, Vid denna mätning är kontaktpersoner för arkitektkontor/ byggföretag (ett fåtal) något mer kritiska än privatpersoner och sökande i andra företag eller organisationer. Liksom tidigare år är de som har fått avslag eller ännu inte fått besked på sin ansökan mer kritiska än de som har fått sin ansökan beviljad.

19 samtliga kommuner Hur väl uppfyllde handläggningen av ditt ärende dina förväntningarna? Föreställ dig en perfekt handläggningsprocess. Hur nära ett sådant ideal kom handläggningen av ditt ärende? I mycket I ganska I ganska I mycket Mycket Ganska Ganska Mycket hög grad hög grad låg låg nära nära långt långt grad grad ifrån ifrån Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Tyresö Täby Uppl Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Nacka Samtliga 1, 1,,,,,,

20 Bygglovalliansen kundundersökning

21 Danderyd Resultat - samt jämförelse med samtliga kommuner Helhetsomdöme Jag är nöjd med handläggningen i sin helhet Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen Hur väl uppfyllde handläggningen av ditt ärende dina förväntningar? Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg grad Vet ej Föreställ dig en perfekt handläggningsprocess. Hur nära ett sådant ideal kom handläggningen av ditt ärende? Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Bygglovalliansen Mycket nära Ganska nära Ganska långt ifrån Mycket långt ifrån Vet ej

22 Bygglovalliansen kundundersökning vägledning Jag har tidigt fått god vägledning om de villkor som gäller för mitt byggprojekt Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Danderyd Danderyd Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om vilka handlingar jag måste lämna in Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 1 Bygglovalliansen

23 DANDERYD Jag har tidigt fått god vägledning om tiden det tar innan jag får börja bygga Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om kommunens totala avgifter Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen

24 Bygglovalliansen kundundersökning handläggningen av bygglov Det är enkelt att komma i kontakt med bygglovhandläggare när jag behöver det Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen Blanketter och informationsmaterial är begripliga Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Bygglovalliansen

25 DANDERYD Beslutet är tydligt och klart för mig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Bygglovalliansen Handläggningstiden är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen 1 Avgiften är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Bygglovalliansen

26 Bygglovalliansen kundundersökning handläggningen av nybyggnadskarta Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för nybyggnadskartor när jag behöver det Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen Kartan är begriplig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen Frågorna om nybyggnadskarta har besvarats av % personer.

27 DANDERYD Kartan motsvarar mina förväntningar Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen Handläggningstiden är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen 1 1 Avgiften är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen

28 Bygglovalliansen kundundersökning byggkontroll Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för byggkontroll när jag behöver det Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen Blanketter och informationsmaterial om byggkontroll är begripliga Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen Frågorna om byggkontroll har besvarats av % personer.

29 DANDERYD Handläggningstiden är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen Avgiften är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Bygglovalliansen

30 Bygglovalliansen kundundersökning

31 Haninge Resultat - samt jämförelse med samtliga kommuner Helhetsomdöme Jag är nöjd med handläggningen i sin helhet Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen Hur väl uppfyllde handläggningen av ditt ärende dina förväntningar? Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg grad Vet ej Föreställ dig en perfekt handläggningsprocess. Hur nära ett sådant ideal kom handläggningen av ditt ärende? Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen Mycket nära Ganska nära Ganska långt ifrån Mycket långt ifrån Vet ej

32 Bygglovalliansen kundundersökning vägledning Jag har tidigt fått god vägledning om de villkor som gäller för mitt byggprojekt Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge 1 Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om vilka handlingar jag måste lämna in Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen

33 Haninge Jag har tidigt fått god vägledning om tiden det tar innan jag får börja bygga Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge 1 Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om kommunens totala avgifter Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge 1 Haninge Bygglovalliansen 1

34 Bygglovalliansen kundundersökning handläggningen av bygglov Det är enkelt att komma i kontakt med bygglovhandläggare när jag behöver det Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen Blanketter och informationsmaterial är begripliga Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen

35 Haninge Beslutet är tydligt och klart för mig Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge 1 Bygglovalliansen Handläggningstiden är rimlig Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen 1 Avgiften är rimlig Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen

36 Bygglovalliansen kundundersökning handläggningen av nybyggnadskarta Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för nybyggnadskartor när jag behöver det Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge 1 1 Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen Kartan är begriplig Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen Frågorna om nybyggnadskarta har besvarats av % personer.

37 Haninge Kartan motsvarar mina förväntningar Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge 1 Haninge Haninge 1 Haninge Bygglovalliansen Handläggningstiden är rimlig Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen 1 1 Avgiften är rimlig Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen

38 Bygglovalliansen kundundersökning byggkontroll Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för byggkontroll när jag behöver det Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen Blanketter och informationsmaterial om byggkontroll är begripliga Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge 1 Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen Frågorna om byggkontroll har besvarats av % personer.

39 Haninge Handläggningstiden är rimlig Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen Avgiften är rimlig Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Haninge Bygglovalliansen

40 Bygglovalliansen kundundersökning

41 Huddinge Resultat - samt jämförelse med samtliga kommuner Helhetsomdöme Jag är nöjd med handläggningen i sin helhet Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge 1 1 Huddinge Huddinge Huddinge 1 Huddinge Bygglovalliansen Hur väl uppfyllde handläggningen av ditt ärende dina förväntningar? Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Bygglovalliansen I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg grad Vet ej Föreställ dig en perfekt handläggningsprocess. Hur nära ett sådant ideal kom handläggningen av ditt ärende? Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge 1 1 Bygglovalliansen Mycket nära Ganska nära Ganska långt ifrån Mycket långt ifrån Vet ej

42 Bygglovalliansen kundundersökning vägledning Jag har tidigt fått god vägledning om de villkor som gäller för mitt byggprojekt Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge 1 1 Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om vilka handlingar jag måste lämna in Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge 1 Bygglovalliansen

43 Huddinge Jag har tidigt fått god vägledning om tiden det tar innan jag får börja bygga Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge 1 Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om kommunens totala avgifter Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge 1 Huddinge Bygglovalliansen 1

44 Bygglovalliansen kundundersökning handläggningen av bygglov Det är enkelt att komma i kontakt med bygglovhandläggare när jag behöver det Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Bygglovalliansen Blanketter och informationsmaterial är begripliga Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge 1 Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Bygglovalliansen

45 Huddinge Beslutet är tydligt och klart för mig Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Bygglovalliansen Handläggningstiden är rimlig Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Bygglovalliansen 1 Avgiften är rimlig Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Bygglovalliansen

46 Bygglovalliansen kundundersökning handläggningen av nybyggnadskarta Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för nybyggnadskartor när jag behöver det Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge 1 Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge 1 Bygglovalliansen Kartan är begriplig Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge 1 1 Bygglovalliansen Frågorna om nybyggnadskarta har besvarats av % 1 personer.

47 Huddinge Kartan motsvarar mina förväntningar Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge 1 Huddinge 1 Huddinge Huddinge Bygglovalliansen Handläggningstiden är rimlig Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge 1 1 Bygglovalliansen 1 1 Avgiften är rimlig Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge 1 1 Bygglovalliansen

48 Bygglovalliansen kundundersökning byggkontroll Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för byggkontroll när jag behöver det Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge 1 1 Huddinge 1 Huddinge Bygglovalliansen Blanketter och informationsmaterial om byggkontroll är begripliga Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Bygglovalliansen Frågorna om byggkontroll har besvarats av % personer.

49 Huddinge Handläggningstiden är rimlig Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Bygglovalliansen Avgiften är rimlig Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge Huddinge 1 Bygglovalliansen

50 Bygglovalliansen kundundersökning

51 Håbo Resultat - samt jämförelse med samtliga kommuner Helhetsomdöme Jag är nöjd med handläggningen i sin helhet Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo 1 Håbo Håbo 1 Håbo Håbo 1 Bygglovalliansen Hur väl uppfyllde handläggningen av ditt ärende dina förväntningar? Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Bygglovalliansen I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg grad Vet ej Föreställ dig en perfekt handläggningsprocess. Hur nära ett sådant ideal kom handläggningen av ditt ärende? Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo 1 1 Bygglovalliansen Mycket nära Ganska nära Ganska långt ifrån Mycket långt ifrån Vet ej

52 Bygglovalliansen kundundersökning vägledning Jag har tidigt fått god vägledning om de villkor som gäller för mitt byggprojekt Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo 1 Håbo Håbo Håbo Håbo Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om vilka handlingar jag måste lämna in Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Bygglovalliansen

53 Håbo Jag har tidigt fått god vägledning om tiden det tar innan jag får börja bygga Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo 1 Håbo Håbo Håbo Håbo Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om kommunens totala avgifter Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Bygglovalliansen 1

54 Bygglovalliansen kundundersökning handläggningen av bygglov Det är enkelt att komma i kontakt med bygglovhandläggare när jag behöver det Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo 1 1 Bygglovalliansen Blanketter och informationsmaterial är begripliga Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo 1 Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Bygglovalliansen

55 Håbo Beslutet är tydligt och klart för mig Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo 1 Bygglovalliansen Handläggningstiden är rimlig Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo 1 1 Bygglovalliansen 1 Avgiften är rimlig Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Bygglovalliansen

56 Bygglovalliansen kundundersökning handläggningen av nybyggnadskarta Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för nybyggnadskartor när jag behöver det Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Bygglovalliansen Kartan är begriplig Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Bygglovalliansen Frågorna om nybyggnadskarta har besvarats av % personer.

57 Håbo Kartan motsvarar mina förväntningar Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Bygglovalliansen Handläggningstiden är rimlig Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo 1 Bygglovalliansen 1 1 Avgiften är rimlig Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo 1 Bygglovalliansen

58 Bygglovalliansen kundundersökning byggkontroll Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för byggkontroll när jag behöver det Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Bygglovalliansen Blanketter och informationsmaterial om byggkontroll är begripliga Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo 1 Bygglovalliansen Frågorna om byggkontroll har besvarats av % personer.

59 Håbo Handläggningstiden är rimlig Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo 1 Bygglovalliansen Avgiften är rimlig Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo Håbo 1 Bygglovalliansen

60 Bygglovalliansen kundundersökning

61 Järfälla Resultat - samt jämförelse med samtliga kommuner Helhetsomdöme Jag är nöjd med handläggningen i sin helhet Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla 1 1 Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Bygglovalliansen Hur väl uppfyllde handläggningen av ditt ärende dina förväntningar? Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Bygglovalliansen I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg grad Vet ej Föreställ dig en perfekt handläggningsprocess. Hur nära ett sådant ideal kom handläggningen av ditt ärende? Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Bygglovalliansen Mycket nära Ganska nära Ganska långt ifrån Mycket långt ifrån Vet ej

62 Bygglovalliansen kundundersökning vägledning Jag har tidigt fått god vägledning om de villkor som gäller för mitt byggprojekt Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla 1 1 Järfälla 1 Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla 1 Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla 1 Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om vilka handlingar jag måste lämna in Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Bygglovalliansen

63 Järfälla Jag har tidigt fått god vägledning om tiden det tar innan jag får börja bygga Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla 1 Järfälla Järfälla 1 Järfälla Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla 1 Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om kommunens totala avgifter Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla 1 Bygglovalliansen 1

64 Bygglovalliansen kundundersökning handläggningen av bygglov Det är enkelt att komma i kontakt med bygglovhandläggare när jag behöver det Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla 1 Bygglovalliansen Blanketter och informationsmaterial är begripliga Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla 1 Bygglovalliansen

65 Järfälla Beslutet är tydligt och klart för mig Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Bygglovalliansen Handläggningstiden är rimlig Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Bygglovalliansen 1 Avgiften är rimlig Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Bygglovalliansen

66 Bygglovalliansen kundundersökning handläggningen av nybyggnadskarta Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för nybyggnadskartor när jag behöver det Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla 1 Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Bygglovalliansen Kartan är begriplig Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Bygglovalliansen Frågorna om nybyggnadskarta har besvarats av % personer.

67 Järfälla Kartan motsvarar mina förväntningar Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla 1 Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Bygglovalliansen Handläggningstiden är rimlig Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla 1 1 Bygglovalliansen 1 1 Avgiften är rimlig Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Bygglovalliansen

68 Bygglovalliansen kundundersökning byggkontroll Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för byggkontroll när jag behöver det Järfälla Järfälla Järfälla 1 1 Järfälla 1 Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Bygglovalliansen Blanketter och informationsmaterial om byggkontroll är begripliga Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla 1 1 Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Bygglovalliansen Frågorna om byggkontroll har besvarats av % personer.

69 Järfälla Handläggningstiden är rimlig Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla 1 1 Bygglovalliansen Avgiften är rimlig Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla 1 Bygglovalliansen

70 Bygglovalliansen kundundersökning

71 Knivsta Resultat - samt jämförelse med samtliga kommuner Helhetsomdöme Jag är nöjd med handläggningen i sin helhet Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 Knivsta Knivsta Knivsta 1 Knivsta 1 Bygglovalliansen Hur väl uppfyllde handläggningen av ditt ärende dina förväntningar? Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 Bygglovalliansen I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg grad Vet ej Föreställ dig en perfekt handläggningsprocess. Hur nära ett sådant ideal kom handläggningen av ditt ärende? Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 1 Bygglovalliansen Mycket nära Ganska nära Ganska långt ifrån Mycket långt ifrån Vet ej

72 Bygglovalliansen kundundersökning vägledning Jag har tidigt fått god vägledning om de villkor som gäller för mitt byggprojekt Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om vilka handlingar jag måste lämna in Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 1 Knivsta Knivsta 1 Knivsta 1 Bygglovalliansen

73 Knivsta Jag har tidigt fått god vägledning om tiden det tar innan jag får börja bygga Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 Knivsta Knivsta Knivsta 1 Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om kommunens totala avgifter Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Bygglovalliansen 1

74 Bygglovalliansen kundundersökning handläggningen av bygglov Det är enkelt att komma i kontakt med bygglovhandläggare när jag behöver det Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 Bygglovalliansen Blanketter och informationsmaterial är begripliga Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 1 Bygglovalliansen

75 Knivsta Beslutet är tydligt och klart för mig Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 1 Bygglovalliansen Handläggningstiden är rimlig Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Bygglovalliansen 1 Avgiften är rimlig Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 Bygglovalliansen

76 Bygglovalliansen kundundersökning handläggningen av nybyggnadskarta Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för nybyggnadskartor när jag behöver det Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 Bygglovalliansen Kartan är begriplig Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Bygglovalliansen Frågorna om nybyggnadskarta har besvarats av % personer.

77 Knivsta Kartan motsvarar mina förväntningar Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 Bygglovalliansen Handläggningstiden är rimlig Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 1 Bygglovalliansen 1 1 Avgiften är rimlig Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Bygglovalliansen

78 Bygglovalliansen kundundersökning byggkontroll Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för byggkontroll när jag behöver det Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 Bygglovalliansen Blanketter och informationsmaterial om byggkontroll är begripliga Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Bygglovalliansen Frågorna om byggkontroll har besvarats av % personer.

79 Knivsta Handläggningstiden är rimlig Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta 1 Bygglovalliansen Avgiften är rimlig Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Knivsta Bygglovalliansen

80 Bygglovalliansen kundundersökning

81 LIDINGÖ Lidingö Resultat - samt jämförelse med samtliga kommuner Helhetsomdöme Jag är nöjd med handläggningen i sin helhet Lidingö 1 Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö 1 1 Lidingö 1 Lidingö Bygglovalliansen Hur väl uppfyllde handläggningen av ditt ärende dina förväntningar? Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö 1 Bygglovalliansen I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg grad Vet ej Föreställ dig en perfekt handläggningsprocess. Hur nära ett sådant ideal kom handläggningen av ditt ärende? Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö 1 Bygglovalliansen Mycket nära Ganska nära Ganska långt ifrån Mycket långt ifrån Vet ej

82 Bygglovalliansen kundundersökning vägledning Jag har tidigt fått god vägledning om de villkor som gäller för mitt byggprojekt Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö 1 Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om vilka handlingar jag måste lämna in Lidingö Lidingö Lidingö 1 Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Bygglovalliansen

83 LIDINGÖ Jag har tidigt fått god vägledning om tiden det tar innan jag får börja bygga Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö 1 Lidingö Lidingö 1 Lidingö 1 Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö 1 Bygglovalliansen Jag har tidigt fått god vägledning om kommunens totala avgifter Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö 1 Lidingö Bygglovalliansen 1

84 Bygglovalliansen kundundersökning handläggningen av bygglov Det är enkelt att komma i kontakt med bygglovhandläggare när jag behöver det Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö 1 Bygglovalliansen Blanketter och informationsmaterial är begripliga Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö 1 1 Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö 1 1 Bygglovalliansen

85 LIDINGÖ Beslutet är tydligt och klart för mig Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö 1 Bygglovalliansen Handläggningstiden är rimlig Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Bygglovalliansen 1 Avgiften är rimlig Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Bygglovalliansen

86 Bygglovalliansen kundundersökning handläggningen av nybyggnadskarta Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för nybyggnadskartor när jag behöver det Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö 1 Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö 1 1 Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Bygglovalliansen Kartan är begriplig Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Bygglovalliansen Frågorna om nybyggnadskarta har besvarats av % personer.

87 LIDINGÖ Kartan motsvarar mina förväntningar Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Bygglovalliansen Handläggningstiden är rimlig Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Bygglovalliansen 1 1 Avgiften är rimlig Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö 1 Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Bygglovalliansen

88 Bygglovalliansen kundundersökning byggkontroll Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för byggkontroll när jag behöver det Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Bygglovalliansen Blanketter och informationsmaterial om byggkontroll är begripliga Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Bygglovalliansen Handläggarna är professionella och inger förtroende Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö 1 Bygglovalliansen Frågorna om byggkontroll har besvarats av % personer.

89 LIDINGÖ Handläggningstiden är rimlig Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Bygglovalliansen Avgiften är rimlig Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Lidingö Bygglovalliansen

90 Bygglovalliansen kundundersökning

91 Nacka Resultat - samt jämförelse med samtliga kommuner Helhetsomdöme Jag är nöjd med handläggningen i sin helhet Nacka Nacka Nacka 1 Nacka Nacka 1 Nacka 1 Nacka 1 1 Nacka 1 Nacka Bygglovalliansen Hur väl uppfyllde handläggningen av ditt ärende dina förväntningar? Nacka Nacka Nacka Nacka Nacka 1 Bygglovalliansen I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg grad Vet ej Föreställ dig en perfekt handläggningsprocess. Hur nära ett sådant ideal kom handläggningen av ditt ärende? Nacka Nacka Nacka Nacka Nacka 1 1 Bygglovalliansen Mycket nära Ganska nära Ganska långt ifrån Mycket långt ifrån Vet ej

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de svarande...

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Enkät resultat 2013. Bygglov 74 skickades ut 32 svarade 43% deltog.

Enkät resultat 2013. Bygglov 74 skickades ut 32 svarade 43% deltog. Enkät resultat 2013 Bygglov 74 skickades ut 32 ade 43% deltog. Kundenkät bygglov Åtvidabergs kommun, Byggkontoret genomför enkätundersökningar bland alla som har ansökt om bygglov. Resultaten i enkäterna

Läs mer

Teknisk beskrivning: Kundenkät 2008... 3 Metod och genomförande... 3 Om rapporten... 4

Teknisk beskrivning: Kundenkät 2008... 3 Metod och genomförande... 3 Om rapporten... 4 USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB En intervjuundersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB 0 . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät 0... Metod

Läs mer

BYGGLOVSALLIANSEN 2009

BYGGLOVSALLIANSEN 2009 BYGGLOVSALLIANSEN 0 ENKÄT TILL 0 KUNDER I KOMMUNER Foto: yanan Li Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Gunnar Lindqvist 0-0 00 gunnar.lindqvist@usk.stockholm.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk

Läs mer

Kundenkät (miljöärende).

Kundenkät (miljöärende). Kundenkät (miljöärende). Omfattar 4 inkomna svar (av 1 utsända enkäter). 1. Vad är viktigt för Dig när Du har kontakt med kommunen om Ditt ärende/din verksamhet? Rangordna påståendena nedan med 1-. Sätt

Läs mer

Enkät för bygglov/karta

Enkät för bygglov/karta Enkät för bygglov/karta Vad är viktigt för dig när du har kontakt med oss? 1=mindre viktigt 5=viktigast Att det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när jag behöver det (7%) 1 (1%) 7 (60%),9 Att

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT 2014. Om undersökningen

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT 2014. Om undersökningen 1 Om undersökningen Kommunerna i Botkyrka, Haninge, Nacka, Södertälje, och Täby, Upplands Väsby, Huddinge, Sollentuna och Stockholm har sedan några år tillbaka ett samarbete som syftar till att jämföra

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet

Stockholmsregionens möte med näringslivet Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2009 FOTO : MATTON 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 1. BAKGRUND 4 2. UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING 4 2.1

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT Innehåll

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT Innehåll 1 Innehåll Om undersökningen 3 Om resultatredovisningen 4 Om de som har at 5 Tre faser 9 Förstudie-/idéfas 11 Planeringsfas 22 Genomförandefas 36 Service från kommunen och dess handläggare 47 Helhetsomdöme

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, en undersökning av 40 av 54 -kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30 Förord Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Stockholms län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av plank

Exempelritningar för nybyggnad av plank + 21.00 Exempelritningar för nybyggnad av plank 1.75 N + 21.50 5 21.25 1.6 22.3 + 20.75 3 BÅSTAD DANDERYD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KNIVSTA LIDINGÖ NACKA SIGTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE TYRESÖ TÄBY UPPLANDSVÄSBY

Läs mer

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad Exempelritningar för murar och markuppfyllnad 1.0 2.5 BÅSTAD DANDERYD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KNIVSTA LIDINGÖ NACKA SIGTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE TYRESÖ TÄBY UPPLANDS VÄSBY UPPSALA VAXHOLM ÖREBRO

Läs mer

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun 1(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Bakgrund Arvidsjaurs miljö- och

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av plank

Exempelritningar för nybyggnad av plank + 21.00 Exempelritningar för nybyggnad av plank 1.75 N + 21.50 5 21.25 1.6 0.6 1.5 0.6 3.1 6.2 22.7 BÅSTAD DANDERYD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KNIVSTA LIDINGÖ NACKA SIGTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE TYRESÖ

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun 200-06-01- Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1 Kund-/brukarundersökning Bygglov

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 FOTO : Shutterstock Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Val av verksamhetsområden 4 Definition

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2010, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2010, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2010-06-10 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun 2(6) Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2007, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2007 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2007, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2007 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 200 Bygglov Arvidsjaurs kommun 200-0-0 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun 2(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet

Stockholmsregionens möte med näringslivet Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2007 Heby Knivsta Vallentuna Karlskoga Nykvarn Katrineholm Flen Innehåll 1. BAKGRUND 4 2. UNDERSÖKNINGENS

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 200 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2009-06-16 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun 2(6) Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad Exempelritningar för murar och markuppfyllnad + 21.75 1.0 + 21.75 + 20.75 2.5 BÅSTAD DANDERYD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KNIVSTA LIDINGÖ NACKA SIGTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE TYRESÖ TÄBY UPPLANDS VÄSBY

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Stockholms län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Servicemätning 2015. en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen

Servicemätning 2015. en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Servicemätning 2015 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Innehåll FOTO: OMSLAG APELÖGA, SCANDINAV BILDBYRÅ. DENNA SIDA SUNDBYBERGS STAD/DANIEL LARSSON. Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av plank 21.75

Exempelritningar för nybyggnad av plank 21.75 + 21.00 Exempelritningar för nybyggnad av plank 21.75 N + 21.50 1.25 1.6 22.3 + 20.75 3.1 31 BÅSTAD DANDERYD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KNIVSTA LIDINGÖ NACKA SIGTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE TYRESÖ TÄBY

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Väringaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Hur kunde det bli så här?

Hur kunde det bli så här? Hur kunde det bli så här? Det nya landskapet Restriktivare bedömningar fler som blir åldersuppskrivna och får avslag på sin asylansökan Ny LMA inget bistånd av Mig efter 18-årsdagen vid avslag Socialtjänsten

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Vårdtagare om hemsjukvården Göteborg våren 2005

Läs mer

Serviceundersökning Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Lidingö stads service under 2010

Serviceundersökning Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Lidingö stads service under 2010 Serviceundersökning 2011 Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Lidingö stads service under 2010 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

Brukarundersökning 2012, serveringstillstånd m.fl. Standardrapport

Brukarundersökning 2012, serveringstillstånd m.fl. Standardrapport Brukarundersökning 2012, serveringstillstånd m.fl. Standardrapport Procent Antal Telefon 48% 36 E-post 61,3% 46 Brev 28% 21 Inspektion 38,7% 29 Personligt möte 37,3% 28 Annat sätt 4% 3 Svarande 75 Inget

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna om hemtjänsten och särskilt boende Eslövs

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen juni 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande kommuner

Läs mer

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner,

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner, RAPPORT 0 Enkätundersökning inom förskola och grundskola Samverkan mellan flera kommuner: Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Våren 0 P Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Serviceundersökning 2011. Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Nacka kommuns service under 2010

Serviceundersökning 2011. Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Nacka kommuns service under 2010 Serviceundersökning 2011 Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Nacka kommuns service under 2010 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus FASAD FASAD MOT NORR BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen april 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen.

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer