BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER"

Transkript

1 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER

2 .

3 INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de svarande... Handläggningen av bygglov... Vägledning... Handläggning av nybyggnadskarta... Byggkontroll... Helhetsomdöme... 1 Resultatsammanfattning kommunvis Danderyd... Haninge... 1 Huddinge... Håbo... Järfälla... Knivsta... 1 Lidingö... Nacka... Sigtuna...1 Stockholm... 1 Södertälje... Tyresö... Täby... 1 Upplands Väsby... 1 Uppsala... Vallentuna... Vaxholm... Österåker... 1

4 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING KUNDENKÄT Sedan ett antal år samarbetar ett antal kommuner för att utveckla servicen kring bygglovsansökningar. Antalet deltagande kommuner växer för varje år. För tillfället deltar Danderyd, Haninge, Huddinge, Håbo, Järfälla, Knivsta, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Stockholm, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Uppsala,Vallentuna, Vaxholm och Österåker i samarbetet. Som en del i utvecklingsarbetet ingår att följa vissa nyckeltal som t ex handläggningstid och kostnaden för handläggningen. Som mätperiod har man valt månaderna mars till juni. Alla som ansökt om bygglov under den perioden har även ombetts att besvara en kort enkät som behandlat olika kvaliteter i servicen från kommunerna. Enkätsvaren och nyckeltalen har sammanställts i en rapport. Kundenkäten har samlats in varje år sedan. Sweco Eurofutures AB fd Utrednings- och statistikkontoret AB (USK) genomförde under september-november års enkätundersökning. Undersökningsdesign och frågeformulär låg i allt väsentligt i inje med tidigare års undersökningar. METOD OCH GENOMFÖRANDE Undersökningen genomfördes med hjälp av postenkäter till dem som sökt bygglov under mars-juni. I de fall samma person sökt fler en ett bygglov under denna tid skickades dock endast en enkät och svaren är då en sammanvägd bedömning av den service de sökande upplevt. Efter tre påminnelser med nytt formulär hade cirka % besvarat enkäten. Då särskild vikt har lagts vid att uppnå en god andel svarande har de som då inte besvarat enkäten påminnts och intervjuats per telefon. Svarsandelen totalt blev efter telefonuppföljning drygt %. 2

5 TEKNISK BESKRIVNING Antalet ärenden och andelen svarande Antal ärenden Register- Antal ärenden Antal Andel brutto fel netto svarande svarande Danderyd 1 2% Haninge 2 1 2% Huddinge 1 % Håbo 1 2% Järfälla 2 1% Knivsta % Lidingö 1 % Nacka % Sigtuna 1 % Stockholm 2 2% Södertälje 2 % Tyresö % Täby % Upplands Väsby % Uppsala 2 1 % Vallentuna 1 1 1% Vaxholm 1 % Österåker % Samtliga 2 2 % OM RAPPORTEN Kundenkäten kan dels identifiera och säkra kvalitet i vissa kritiska aspekter i bygglovshanteringen, dels användas för benchmarking bland Bygglovalliansens kommuner samt även för att följa den kundupplevda kvaliteten i respektive kommun över tiden. På sidorna - sammanfattas resultaten för samtliga kommuner. Här finns även översiktliga diagram som visar svaren från de ingående kommunerna. Eftersom olika antal kommuner deltagit i undersökningarna genom åren är det mindre relevant att här göra en jämförelse över tiden. Bygglovalliansens kommuner varierar i storlek och hanterar fler eller färre bygglovsärenden. Större kommuner och då särskilt Stockholm får av det skälet större tyngd i de redovisade svaren för hela Bygglovalliansen än de mindre. Det största utrymmet i denna resultatsammanfattning har avsatts för kommunredovisningar. I dessa avsnitt finns såväl tidsjämförelser för respektive kommun som en jämförelse med samtliga kommuners resultat. Här finns även svaren på den enkätens öppna fråga listad i klartext.

6 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING OM DE SVARANDE Först några ord om dem som har svarat. Två av tre kundkontakter avser privatpersoners ansökningar. I första hand Stockholm har en högre andel företagskontakter. Sökte Du bygglov som privatperson eller för företags räkning? Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Uppsala Nacka Bygglovalliansen Som privatperson För arkitektkontors eller byggfirmas räkning För annat företags eller organisations räkning Totalt beviljades bygglov för % av dem som besvarade enkäterna, vilket är procentenheter högre än föregående år. Andelen avslag är mycket låg ( %), men andelen som vid insamligstillfället fortfarande väntade på besked varierar mellan kommunerna (från % i Täby till över % i Stockholm och Danderyd). Detta kan vara värt att ha i åtanke när man tar del av resultatsammanfattningen då detta påverkar bedömningarna av kommunernas service. Beviljade kommunen Dig bygglov? Danderyd Knivsta Lidingö Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker Haninge Huddinge Järfälla Håbo Uppsala Nacka Bygglovalliansen 1 Ja Nej Har ännu inte fått beslut

7 SAMTLIGA KOMMUNER

8 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING HANDLÄGGNINGEN AV BYGGLOV Samtliga svarande fick bedöma olika aspekter på kommunernas handläggning av deras bygglovsansökan. Det var sex påståenden som man ombads att instämma i eller ta avstånd från med hjälp av skalan: Stämmer helt Stämmer ganska väl Stämmer mindre väl Stämmer inte alls Alla påståenden var positivt formulerade, vilket betyder att en hög grad av instämmande motsvarar högt betyg. Kunderna ombads även att gradera de sex kvalitetsaspekternas betydelse från viktigast till minst viktig. Frågan har för vissa varit svår att fylla i på det sätt som avsetts. Rangordningen från viktigaste till minst viktig aspekt ser ut på följande sätt: 1. Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när jag behöver det 2. Handläggningstiden är rimlig. Handläggarna är professionella och inger förtroende. Blanketter och informationsmaterial är begripliga. Avgiften är rimlig. Beslutet är tydligt och klart för mig Rangordning och bedömning skiljer högst obetydligt mellan de år som undersökningen har genomförts. Faktorns betydelse ligger på den vågräta axeln och betyget på den lodräta. Att på detta sätt räkna medelbetyg på en verbal och ickenumerisk skala är inte invändningsfritt eftersom det inte nödvändigtvis är lika stort avstånd mellan de olika skalstegen. Matrisen illustrerar ändå grovt sambandet mellan faktorernas betydelse och det omdöme som de sökande ger. Kvadranten längst upp till vänster innehåller de aspekter som är särskilt viktiga att förbättra. Kvadranten nere till vänster innehåller aspekter vars goda betyg är viktiga att bevara då de bedömts ha stor betydelse. De faktorer som bedöms som viktigast är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med handläggare, att handläggningstiden är rimlig och att handläggarna är professionella och förtroendeingivande. Av dessa faktorer får handläggningstiden lägst betyg. Bäst betyg får Beslutet är tydligt och klart för mig. Det finns ingen entydig skillnad mellan svaren från privatpersoner respektive kontaktpersoner för arkitektkontor/ byggföretag eller andra företag. Däremot är de som fått avslag eller ännu inte fått besked på sin ansökan mer kritiska än de som har fått sin ansökan beviljad. Stämmer inte alls (lågt betyg),, Medeleffekt, 2, 2, A E C B D F Medelbetyg A. B. C. Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när jag behöver det. Blanketter och informationsmaterial är begripliga. Handläggarna är professionella och inger förtroende. 1, D. E. Beslutet är tydligt och klart för mig. Handläggningstiden är rimlig. Stämmer helt (högt betyg) 1, 1, 1, 2, 2,,,,,,,, F. Avgiften är rimlig. Stor betydelse Liten betydelse

9 SAMTLIGA KOMMUNER Handläggningen av bygglov Det är enkelt att komma i kontakt med bygglovhandläggare när jag behöver det Blanketter och informationsmaterial är begripliga Handläggarna är professionella och inger förtroende 2 Beslutet är tydligt och klart för mig 1 Handläggningstiden är rimlig 2 Avgiften är rimlig 1 Samtliga kommuner, medelvärde exklusive vet ej/ej svar Det är enkelt att komma i kontakt med bygglovshandläggare när jag behöver det Blanketter och informationsmaterial är begripliga Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,,

10 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING Handläggarna är professionella och inger förtroende Beslutet är tydligt och klart för mig Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Handläggningstiden är rimlig Avgiften är rimlig Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,,

11 SAMTLIGA KOMMUNER VÄGLEDNING Vad vill de sökande tidigt få vägledning om i handläggningen? På samma sätt som för själva handläggningen av bygglovsärendet ombads de svarande att först rangordna betydelsen av sex olika informationsaspekter och sedan betygsätta dessa. Aspekterna var i rangordning: 1. De villkor som gäller för mitt byggprojekt 2. Kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt. Vilka handlingar jag måste lämna in. Tiden det tar innan jag får börja bygga. Vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt. Kommunens totala avgifter Viktigast bedöms de villkor som gäller för mitt byggprojekt och vilka handllingar jag måste lämna in. Bägge dessa aspekter får ett betyg över medel. Privatpersoner respektive kontaktpersoner för arkitektkontor/byggföretag eller andra företag gör i huvudsak likartade bedömningar av kommunernas service i detta avseende. Däremot är de som fått avslag eller ännu inte fått besked på sin ansökan mer kritiska än de som har fått sin ansökan beviljad. Stämmer inte alls (lågt betyg),, Medeleffekt, A. De villkor som gäller för mitt byggprojekt. 2, 2, A C D B E F Medelbetyg B. C. D. Kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt. Vilka handlingar jag måste lämna in. Tiden det tar innan jag får börja bygga. 1, E. Vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt. Stämmer helt (högt betyg) 1, 1, 1, 2, 2,,,,,,,, F. Kommunens totala avgifter. Stor betydelse Liten betydelse

12 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING Har kommunen givit Dig god vägledning? Jag har tidigt fått god vägledning om De villkor som gäller för mitt byggprojekt 1 Kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt 1 Vilka handlingar jag måste lämna in 1 Tiden det tar innan jag får börja bygga 2 2 Vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt Kommunens totala avgifter 2 Samtliga kommuner, medelvärde exklusive vet ej/ej svar Jag har tidigt fått god vägledning om De villkor som gäller för mitt byggprojekt Kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,,

13 SAMTLIGA KOMMUNER Vilka handlingar jag måste lämna in Tiden det tar innan jag får börja bygga Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt Kommunens totala avgifter Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,,

14 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING HANDLÄGGNING AV NYBYGGNADSKARTA % hade ansökt om en nybyggnadskarta, vilket är marginelt färre än i fjol. Andelen varierar en del mellan kommunerna från % i Stockholm till % i Huddinge. Detta innebär att redovisningen i detta avsnitt bygger på tämligen få svarande för vissa kommuner. Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för nybyggnadskartor när jag behöver det Handläggarna är professionella och inger förtroende Kartan är begriplig 2 Kartan motsvarar mina förväntningar Handläggningstiden är rimlig Avgiften är rimlig 2 2 Samtliga kommuner, medelvärde exklusive vet ej/ej svar Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för nybyggnadskartor när jag behöver det Handläggarna är professionella och inger förtroende Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls 1, 1, 2, 2,,,, 1, 1, 2, 2,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga Anm: Endast svar i Knivsta

15 SAMTLIGA KOMMUNER Kartan är begriplig Kartan motsvarar mina förväntningar Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Handläggningstiden är rimlig Avgiften är rimlig Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,,

16 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING BYGGKONTROLL 2 % hade genomfört byggkontroll vid svarstillfället. Andelen varierar från som minst % i Danderyd till som mest % i Stockholm. Andelen som har svarat på detta avsnitt i enkäten har minskat sedan tidigare års mätningar, då svaren avsåg bygganmälan, byggsamråd. Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för bygganmälan när jag behöver det 1 Blanketter och informationsmaterial om bygganmälan är begripliga Handläggarna är professionella och inger förtroende Handläggningstiden är rimlig 2 Avgiften är rimlig 1 Samtliga kommuner, medelvärde exklusive vet ej/ej svar Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för byggkontroll när jag behöver det Blanketter och informationsmaterial om byggkontroll är begripliga Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,,

17 SAMTLIGA KOMMUNER Handläggarna är professionella och inger förtroende Handläggningstiden är rimlig Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Avgiften är rimlig Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte väl väl alls 1, 1, 2, 2,,,, 1

18 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING HELHETSOMDÖME Jag är nöjd med handläggningen i sin helhet Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Som privatperson För arkitektkontors eller byggfirmas För annat företags eller organisations Beviljad bygglov Ej beviljad bygglov Har ännu inte fått beslut Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Privatpersoner respektive kontaktpersoner för arkitektkontor/byggföretag eller andra företag ger, liksom tidigare år, tämligen likartade helhetsomdömen. Däremot är de som fått avslag (ett fåtal) eller som ännu inte fått besked på sin ansökan avsevärt mer kritiska än de som har fått sin ansökan beviljad (se diagrammet ovan). 1

19 SAMTLIGA KOMMUNER Hur väl uppfyllde handläggningen av ditt ärende dina förväntningarna? Föreställ dig en perfekt handläggningsprocess. Hur nära ett sådant ideal kom handläggningen av ditt ärende? I mycket I ganska I ganska I mycket Mycket Ganska Ganska Mycket hög grad hög grad låg låg nära nära långt långt grad grad ifrån ifrån Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1, 2, 2,,,,

20 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING

21 DANDERYD Resultat - samt jämförelse med samtliga kommuner HELHETSOMDÖME Jag är nöjd med handläggningen i sin helhet Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Danderyd 1 Danderyd Danderyd 2 Hur väl uppfyllde handläggningen av ditt ärende dina förväntningar? Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg grad Vet ej Föreställ dig en perfekt handläggningsprocess. Hur nära ett sådant ideal kom handläggningen av ditt ärende? Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Mycket nära Ganska nära Ganska långt ifrån Mycket långt ifrån Vet ej

22 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING VÄGLEDNING Jag har tidigt fått god vägledning om de villkor som gäller för mitt byggprojekt Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Jag har tidigt fått god vägledning om kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Jag har tidigt fått god vägledning om vilka handlingar jag måste lämna in Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd

23 DANDERYD Jag har tidigt fått god vägledning om tiden det tar innan jag får börja bygga Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 2 2 Danderyd Danderyd 1 2 Danderyd Jag har tidigt fått god vägledning om vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Jag har tidigt fått god vägledning om kommunens totala avgifter Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 2 Danderyd 2 2 Danderyd 2 1 Danderyd 2

24 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING HANDLÄGGNINGEN AV BYGGLOV Det är enkelt att komma i kontakt med bygglovhandläggare när jag behöver det Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Blanketter och informationsmaterial är begripliga Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 2 Danderyd 1 Danderyd Danderyd 2 Handläggarna är professionella och inger förtroende Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 2 2

25 DANDERYD Beslutet är tydligt och klart för mig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 2 1 Danderyd 1 2 Danderyd Danderyd Handläggningstiden är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 2 2 Avgiften är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 2 Danderyd 2 Danderyd 1 Danderyd

26 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING HANDLÄGGNINGEN AV NYBYGGNADSKARTA Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för nybyggnadskartor när jag behöver det Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Handläggarna är professionella och inger förtroende Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 2 Kartan är begriplig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 2 Frågorna om nybyggnadskarta har besvarats av % 1 personer. 2

27 DANDERYD Kartan motsvarar mina förväntningar Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Handläggningstiden är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Avgiften är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd

28 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING BYGGKONTROLL Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för byggkontroll när jag behöver det Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 2 Danderyd 2 Danderyd Danderyd Blanketter och informationsmaterial om byggkontroll är begripliga Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 2 Handläggarna är professionella och inger förtroende Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Frågorna om byggkontroll har besvarats av % personer. 2

29 DANDERYD Handläggningstiden är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Avgiften är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd

30 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING SYNPUNKTER ELLER FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR 1. Borde finnas en checklista på nätet om vilka blanketter som skall fyllas i t ex (vanliga projekt för privatperson). Tillbyggnad villa. Ombyggnad villa. Ombyggnad trädgård. Pool. Altanen, stallet etc. 2. Ovanstående projekts krav finns på nätet.. Ovanstående projekts normala handläggningstider. 1. Jag tycker att väntetid för bygglov var för långt och kostnaden mycket orimligt och ej tydligt i kommunens hemsida under tiden jag sökte. 2. Jag tycker att det är mer rimligt att man kan vänta i förväg att granne på bygglovets påverkan. 1. Svårt att gradera. Allt är viktigt. 2. Likaså.. Jag har haft hjälp av arkitekt och byggledare och har ej skött kontakterna med kommunen själv.. Gäller även denna fråga.. Gäller även denna fråga. Absurt att man måste ha kontrollperson i ansökan, annars får man avslag. Det fördröjer allt, helt omöjligt att hitta kontrollperson. En massa år innan allt är klart. X Alla kontakter sköttes via vår arkitekt som arbetar på AIX-arkitekter. Jag har inga egna synpunkter på processer, men eftersom jag inte hört något klagomål utgår jag ifrån att allt var ok. Fredrik Behöver bygga garage + soprum, problem med råttor. Förening Birgitta-systrarna. Mycket ledsna fastigheten är K-märkt dålig respons. Borde vara mer flexibel i avgiften och tillmötesgående. Bygglovsansökan hade gått ut med några dagar, fick söka igen och betala 2 kr till otrevlig handläggare. Det är styrelsen som har haft all kontakt, jag vet ingenting om detta. X Det är tydligt att kommunens handläggare 1. Bryter mot gällande regelverk, när man inte diarieför inkommande dokumentation via mail. Denna slängs rutinmässigt. 2. Är medvetna om och missnöjda med resurserna de har till förfogande och därmed den service man kan ge medborgarna.. Inte vill bli nådda, då man konsekvent inte svarar i telefonen och låter bli att ringa upp enligt meddelande.. Inte fokuserar på service och trevligt bemötande, utan hellre väljer att växla mellan paragrafrytteri och eget godtyckligt förfarande. Extremt dålig återkoppling. Inge bekräftelse att ärendet är mottaget. Vi fick ringa flera gånger innan vi fick besked att ansökan kommit in och registrerats. Sedan har vi inte hört någonting på månader. Fick nästan av en tillfällighet, reda på att utbyggnationen krävde kontrollmätning av nya hörngränserna. Den informationen borde ingå i utskickade informationshandlingarna. Hade handläggarna arbetat i den privata sektorn hade de snabbt blivit av med jobbet pga. att de underpresterar såvitt avser servicegrad, tillgänglighet, tydlighet, professionalism och handläggningstid, vilka inte alls står i proportion till kostnaderna. Handläggare X är mycket svår att få kontakt med. Återkommer sällan, upplevs av kunder som mycket arrogant och nedlåtande. Inspektörerna i Danderyds kommun upplevs ibland mycket mer paragrafryttare än i andra kommuner. Mycket tråkigt och svårarbetat. Handläggningstiden får ta max veckor. veckor efter att min ansökan lämnats in och jag inte hört ett ljud från kommunen får jag till slut kontakt och handläggningen kan påbörjas. Danderyd kommuns ytterst strikta tillämpning av plan- och bygglag måste ändras enär resurser saknas för att handlägga allt som enligt kommunen kräver lov. Medan andra kommuner är betydligt mer generösa gällande åtgärder som kan vidtagas utan lov. Oprofessionellt är intrycket. Har en projektledare som sköter de flesta kontakter. Sökt internt inom kommunen! Har inte fått besked trots månader - inte hört ett ljud. Jag fick muntligt besked att det jag ville göra bara var en formalitet och att jag borde få lovet inom 2- veckor. Så jag planerade in hantverkare, byggställningar efter det. (Vi skulle genomföra underhåll, så hantverkare och ställningar behövdes ändå).. Sedan tog det veckor att få lovet och då var ställningarna redan rivna. Oklart om vi kommer att genomföra det vi fick lov för. Jag lämnade in bygglovsansökan i mitten av maj. I mitten av augusti tog jag kontakt med kommunen och då hade man inte börjat handlägga ärendet. Jag tycker att man måste titta på varje enskilt fall mer noggrant när man beslutar om bygglov. För att se hur det ser ut i omgivningen på plats. Kommunerna måste bli bättre på att sortera ut projekt i mindre och större. Lätta ärenden typ hyresgästanpassningar av kontor, måste kunna handläggas snabbare. En del ärenden kan klaras av med telefonsamråd och ges startbesked, mkt snabbare. Meddela gärna att ansökan kommit in, vem som är handläggare och så snart besked om uppskattad handläggningstid kan lämnas gör det. För det fall kompletteringar behövs, meddela sökanden detta angående (gäller ej mitt ärende, men flera andra har haft det problemet). Mycket besviken på det opersonliga bemötandet i ett bygglovsärende. Jag har med tanke på 2

31 DANDERYD omständigheterna i detta ärende begärt möte på plats, d.v.s. där i detta fall ett garage skulle byggas. Det finns mer än lagar och regler. Personalen bör utbildas i service. Möjligheten att komma i kontakt och få återkoppling från berörd handläggare har varit under all kritik. Ledtiderna upplevs som mycket långa. På fråga 1 är det väldigt svårt att prioritera eftersom alternativen beror på varandra. Om t ex blanketterna är svåra att förstå så blir det viktigt att kunna komma i kontakt med en handläggare. Rangordning, fråga 1 och 2, svårt. Alla är viktiga. Skandal att ta ut planavgift som är dubbelt så stor som själva bygglovet, utan att man först blir informerad. Bygglovet kostade mer än dubbelt så mycket jämfört med beräknat/förväntat. Orimligt att ta ut planavgift på mer än % av bygglovet. Mycket dåligt att kommunen bytte handläggare för ärendet efter längre tid av upplysningar och dialog med annan handläggare, man bör kunna välja själv. Kommunikationsproblem och missförstånd med ny handläggare, som var dåligt insatt i ärendet. Skickade bara in ett brev ang. rivningskontrakt. Sålde huset och nya ägarna tog över kontakten. Jag skickade bara in ett papper. Språkförbistring fattade inte riktigt. Stora problem med grannarna, de protesterar, har ej kommit någonstans, ej fått bygglov etc., etc. Kan ej ge några uttalanden. Inte pratat med någon direkt som jag kan ge bedömning på. X Tillgänglighet. Svara i telefon hela dagen kundfokus. Tycker det kan/ska vara rimligt att en biståndshandläggare åker ut och tittar när privat person söker bygglov. Det vore bra service och förtroendet hade ökat då beslut tagits utifrån vad han/ hon faktiskt sett med egna ögon. Att sitta på kontoret och ta beslut utan att se om grannar faktiskt blir drabbade eller ej fungerar inte. Låt grannar få tycka till också. Biståndshandläggarna är svåra att få ut på fält, det vet jag/vi sedan tidigare då grannar byggt om. Sedan tiden för behandlingen är alldeles för lång, veckor är ej ok. Sedan när bygglov avslås skall vi vänta ytterligare under lång tid, det måste väl finnas regler för att behandla direkt när nya papper då kommer in? När till och med arkitekter känner till att Danderyds kommun inte har någon ordning och dröjer länge har det gått för långt. Underlag från arbetet, vi har ej haft så mkt personkontakt. Varje ärende är unikt. I vårt fall blev ärendet liggande hos kommunen i över två månader, vilket är oacceptabelt. Det var vi som fick ta kontakt för att få ärendet vidare. Efter detta har både handläggningen och bemötandet varit utan anmärkning. När vi väl fått beslutet hade kommunen gjort fel som vi rättade till. Trots detta tog inte kommunen på sig felet, vilket vi tycker är olyckligt eftersom detta är offentliga handlingar.vi fick nöja oss med en kompromiss. Vi hade ett litet ombyggnadsärende, processen var enkel när man fick någon att prata med. Detta var utmaningen. Det var alltid telefonkö. Vore bra med funktion om åter ringning där handläggaren lovar att återkomma och verkligen gör det också. Vi har i vårt tycke ett ganska enkelt ärende som handlar om att förlänga ett plank med ca 2 meter och byta en garageport till dörr och en dörr till fönster på husets kortsida. Vi lämnade in anmälan för åtgärder som inte kräver bygglov den maj. I slutet av juni ringde en handläggare till mig (på dagtid under min arbetstid) och meddelade att vi behövde komplettera ansökan. Vi lämnade in kompletteringar i början av augusti och därefter har vi inte hört någonting. Det känns orimligt att ett sådant till synes enkelt ärende ska ta så här lång tid och att begäran om komplettering endast lämnas muntligt. Vänliga hälsningar X... (jag har inget behov av att uppgifterna är anonyma) Vi har lämnat in bygglov där vi har följt till punkt och pricka alla regler och föreskrifter. Snart fem månader senare väntar vi fortfarande besked, trots muntliga löfte om lov. Vi tappar både förtroende för byggnadsnämnden och pengar på detta handhavande. Vill verkligen inte svara av olika anledningar som han inte vill gå in på och processen är inte avslutad. X Ärendet avsåg tillbyggnad på fastigheten Sköld. Jag är mycket nöjd totalt sett trots den höga avgiften. Med vänlig hälsning X Ökad tillgänglighet vore ett plus 2

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer