BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER"

Transkript

1 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1

2 .

3 INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de svarande... Handläggningen av bygglov... Vägledning... Handläggning av nybyggnadskarta... Byggkontroll (bygganmälan och byggsamråd)... 1 Helhetsomdöme... 1 Resultatsammanfattning kommunvis Danderyd... 1 Haninge... 1 Huddinge... Håbo... Järfälla... 1 Knivsta... Lidingö... Nacka... Sigtuna... Stockholm... Södertälje... 1 Tyresö... 1 Täby... Upplands Väsby... Uppsala... 1 Vallentuna... Vaxholm... Österåker...

4 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING KUNDENKÄT Sedan ett antal år samarbetar ett antal kommuner för att utveckla servicen kring bygglovsansökningar. Antalet deltagande kommuner växer för varje år. För tillfället deltar Danderyd, Haninge, Huddinge, Håbo, Järfälla, Knivsta, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Stockholm, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Uppsala,Vallentuna, Vaxholm och Österåker i samarbetet. Som en del i utvecklingsarbetet ingår att följa vissa nyckeltal som t ex handläggningstid och kostnaden för handläggningen. Som mätperiod har man valt månaderna mars till juni. Alla som ansökt om bygglov under den perioden har även ombetts att besvara en kort enkät som behandlat olika kvaliteter i servicen från kommunerna. Enkätsvaren och nyckeltalen har sammanställts i en rapport. Kundenkäten har samlats in varje år sedan. Utrednings- och statistikkontoret AB (USK) genomförde under september-november års enkätundersökning. Undersökningsdesign och frågeformulär låg i allt väsentligt i inje med tidigare års undersökningar. METOD OCH GENOMFÖRANDE Undersökningen genomfördes med hjälp av postenkäter till dem som sökt bygglov under mars-juni. I de fall samma person sökt fler en ett bygglov under denna tid skickades dock endast en enkät och svaren är då en sammanvägd bedömning av den service de sökande upplevt. Särskild vikt har de senaste åren lagt vid att förbättra andelen svarande, en andel som fram t.o.m. har stannat vid omkring %. Åren - besvarade 1- % enkäten. års undersökning besvarades av %. Högre andel svarande innebär inte nödvändigtvis att svarsfördelningen ändras, men osäkerheten i skattningar minskar naturligtvis.

5 TEKNISK BESKRIVNING Antalet ärenden och andelen svarande Antal ärenden Register- Antal ärenden Antal Andel brutto fel netto svarande svarande Danderyd % Haninge 1 1 % Huddinge % Håbo 1 % Järfälla 1 1 % Knivsta 1 % Lidingö % Nacka % Sigtuna 1 1 % Stockholm % Södertälje % Tyresö % Täby 1 % Upplands Väsby 1 % Uppsala 1 % Vallentuna % Vaxholm 1 1 % Österåker 1 % Totalt 1 % OM RAPPORTEN Kundenkäten kan dels identifiera och säkra kvalitet i vissa kritiska aspekter i bygglovshanteringen, dels användas för benchmarking bland Bygglovalliansens kommuner samt även för att följa den kundupplevda kvaliteten i respektive kommun över tiden. På sidorna - sammanfattas resultaten för samtliga kommuner. Här finns även översiktliga diagram som visar svaren från de ingående kommunerna. Eftersom olika antal kommuner deltagit i undersökningarna genom åren är det mindre relevant att här göra en jämförelse över tiden. Bygglovalliansens kommuner varierar i storlek och hanterar fler eller färre bygglovsärenden. Större kommuner och då särskilt Stockholm får av det skälet större tyngd i de redovisade svaren för hela Bygglovalliansen än de mindre. Det största utrymmet i denna resultatsammanfattning har avsatts för kommunredovisningar. I dessa avsnitt finns såväl tidsjämförelser för respektive kommun som en jämförelse med samtliga kommuners resultat. Här finns även svaren på den enkätens öppna fråga listad i klartext.

6 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING OM DE SVARANDE Först några ord om dem som har svarat. Närmare sju av tio kundkontakter avser privatpersoners ansökningar. I första hand Stockholm har en högre andel företagskontakter. Jämfört med är andelen privata bygglovsansökningar detta år något högre. Sökte Du bygglov som privatperson eller för företags räkning? Danderyd Haninge 1 Huddinge 1 Håbo 1 Järfälla 1 Knivsta 1 Lidingö 1 Nacka 1 1 Sigtuna 1 Stockholm 1 1 Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Bygglovalliansen Som privatperson För arkitektkontors eller byggnadsfirmas räkning För annat företags eller organisations räkning Totalt beviljades bygglov för % av dem som besvarade enkäterna, vilket är procentenheter lägre än föregående år. Andelen avslag är mycket låg ( %), men andelen som vid insamligstillfället fortfarande väntade på besked varierar mellan kommunerna. Detta kan vara värt att ha i åtanke när man tar del av resultatsammanfattningen då detta påverkar bedömningarna av kommunernas service. Beviljade kommunen Dig bygglov? Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Bygglovalliansen 1 Ja Nej har ännu inte fått beslut

7 SAMTLIGA KOMMUNER Mitt under undersökningsperioden ( maj) infördes en ny plan- och bygglag ett faktum som mycket väl kan påverka de svarandes bedömningar av kommunernas service. Bland dem som har besvarat enkäten har en klar majoritet lämnat in sin ansökan före maj, enligt den gamla plan- och bygglagen. I Knivsta tillhör hela nio av tio svar den gamla plan- och bygglagen. Gjordes din ansökan före eller efter maj? Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Bygglovalliansen 1 G:a plan- o bygglagen Nya plan- o bygglagen

8 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING HANDLÄGGNINGEN AV BYGGLOV Samtliga svarande fick bedöma olika aspekter på kommunernas handläggning av deras bygglovsansökan. Det var sex påståenden som man ombads att instämma i eller ta avstånd från med hjälp av skalan: Stämmer helt Stämmer ganska väl Stämmer mindre väl Stämmer inte alls Alla påståenden var positivt formulerade, vilket betyder att en hög grad av instämmande motsvarar högt betyg. Kunderna ombads även att gradera de sex kvalitetsaspekternas betydelse från viktigast till minst viktig. Frågan har för vissa varit svår att fylla i på det sätt som avsetts. Rangordningen från viktigaste till minst viktig aspekt ser ut på följande sätt: 1. Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när jag behöver det. Handläggningstiden är rimlig. Handläggarna är professionella och inger förtroende. Blanketter och informationsmaterial är begripliga. Avgiften är rimlig. Beslutet är tydligt och klart för mig Rangordning och bedömning skiljer högst obetydligt mellan de år som undersökningen har genomförts. Faktorns betydelse ligger på den vågräta axeln och betyget på den lodräta. Att på detta sätt räkna medelbetyg på en verbal och ickenumerisk skala är inte invändningsfritt eftersom det inte nödvändigtvis är lika stort avstånd mellan de olika skalstegen. Matrisen illustrerar ändå grovt sambandet mellan faktorernas betydelse och det omdöme som de sökande ger. Kvadranten längst upp till vänster innehåller de aspekter som är särskilt viktiga att förbättra. Kvadranten nere till vänster innehåller aspekter vars goda betyg är viktiga att bevara då de bedömts ha stor betydelse. De faktorer som bedöms som viktigast är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med handläggare, att handläggningstiden är rimlig och att handläggarna är professionella och förtroendeingivande. Av dessa faktorer får handläggningstiden lägst betyg. Bäst betyg får Beslutet är tydligt och klart för mig. Det finns ingen entydig skillnad mellan svaren från privatpersoner respektive kontaktpersoner för arkitektkontor/ byggföretag eller andra företag. Däremot är de som fått avslag eller ännu inte fått besked på sin ansökan mer kritiska än de som har fått sin ansökan beviljad. Stämmer inte alls (lågt betyg),, Medelbetyg,,, A E C B D F Medeleffekt A. B. C. Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när jag behöver det. Blanketter och informationsmaterial är begripliga. Handläggarna är professionella och inger förtroende. 1, D. E. Beslutet är tydligt och klart för mig. Handläggningstiden är rimlig. Stämmer helt (högt betyg) F. 1, 1, 1,,,,,,,,,, Avgiften är rimlig. Stor betydelse Liten betydelse

9 SAMTLIGA KOMMUNER Handläggningen av bygglov Det är enkelt att komma i kontakt med bygglovhandläggare när jag behöver det 1 Blanketter och informationsmaterial är begripliga Handläggarna är professionella och inger förtroende 1 Beslutet är tydligt och klart för mig Handläggningstiden är rimlig 1 Avgiften är rimlig 1 1 Samtliga kommuner, medelvärde exklusive vet ej/ej svar Det är enkelt att komma i kontakt med bygglovshandläggare när jag behöver det Blanketter och informationsmaterial är begripliga Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,,

10 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING Handläggarna är professionella och inger förtroende Beslutet är tydligt och klart för mig Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Handläggningstiden är rimlig Avgiften är rimlig Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,,

11 SAMTLIGA KOMMUNER VÄGLEDNING Vad vill de sökande tidigt få vägledning om i handläggningen? På samma sätt som för själva handläggningen av bygglovsärendet ombads de svarande att först rangordna betydelsen av sex olika informationsaspekter och sedan betygsätta dessa. Aspekterna var i rangordning: 1. De villkor som gäller för mitt byggprojekt. Kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt. Vilka handlingar jag måste lämna in. Tiden det tar innan jag får börja bygga. Vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt. Kommunens totala avgifter Viktigast bedöms de villkor som gäller för mitt byggprojekt och vilka handllingar jag måste lämna in. Bägge dessa aspekter får ett betyg över medel. Privatpersoner respektive kontaktpersoner för arkitektkontor/byggföretag eller andra företag gör i huvudsak likartade bedömningar av kommunernas service i detta avseende. Däremot är de som fått avslag eller ännu inte fått besked på sin ansökan mer kritiska än de som har fått sin ansökan beviljad. Stämmer inte alls (lågt betyg),, Medelbetyg, A. De villkor som gäller för mitt byggprojekt.,, A C B D E F Medeleffekt B. C. D. Kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt. Vilka handlingar jag måste lämna in. Tiden det tar innan jag får börja bygga. 1, E. Vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt. Stämmer helt (högt betyg) 1, 1, 1,,,,,,,,,, F. Kommunens totala avgifter. Stor betydelse Liten betydelse

12 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING Har kommunen givit Dig god vägledning? Jag har tidigt fått god vägledning om De villkor som gäller för mitt byggprojekt Kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt 1 Vilka handlingar jag måste lämna in Tiden det tar innan jag får börja bygga 1 Vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt 1 1 Kommunens totala avgifter 1 1 Samtliga kommuner, medelvärde exklusive vet ej/ej svar Jag har tidigt fått god vägledning om De villkor som gäller för mitt byggprojekt Kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,,

13 SAMTLIGA KOMMUNER Vilka handlingar jag måste lämna in Tiden det tar innan jag får börja bygga Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt Kommunens totala avgifter Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,,

14 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING HANDLÄGGNING AV NYBYGGNADSKARTA % hade ansökt om en nybyggnadskarta, vilket är något fler än i fjol. Andelen varierar en del mellan kommunerna från % i Knivsta till % i Tyresö. Detta innebär att redovisningen i detta avsnitt bygger på tämligen få svarande för vissa kommuner. Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för nybyggnadskartor när jag behöver det 1 Handläggarna är professionella och inger förtroende Kartan är begriplig Kartan motsvarar mina förväntningar Handläggningstiden är rimlig Avgiften är rimlig 1 Samtliga kommuner, medelvärde exklusive vet ej/ej svar Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för nybyggnadskartor när jag behöver det Handläggarna är professionella och inger förtroende Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Anm: Endast svar i Knivsta

15 SAMTLIGA KOMMUNER Kartan är begriplig Kartan motsvarar mina förväntningar Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Handläggningstiden är rimlig Avgiften är rimlig Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, 1

16 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING BYGGKONTROLL (BYGGANMÄLAN OCH BYGGSAMRÅD) Tre av tio sökande hade även gjort bygganmälan och/eller haft byggsamråd. Det är procentenheter färre än. Andelen varierar från som minst 1 % i Täby till som mest % i Huddinge. Här ser vi en tydlig skillnad mellan dem som ansökt före respektive efter maj. Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för bygganmälan när jag behöver det Blanketter och informationsmaterial om bygganmälan är begripliga Handläggarna är professionella och inger förtroende 1 1 Handläggningstiden är rimlig Avgiften är rimlig Samtliga kommuner, medelvärde exklusive vet ej/ej svar Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för bygganmälan när jag behöver det Blanketter och informationsmaterial om bygganmälan är begripliga Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, 1

17 SAMTLIGA KOMMUNER Handläggarna är professionella och inger förtroende Handläggningstiden är rimlig Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls 1, 1,,,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Avgiften är rimlig Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte väl väl alls 1, 1,,,,,, 1

18 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING HELHETSOMDÖME Jag är nöjd med handläggningen i sin helhet Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt ganska mindre inte helt ganska mindre inte väl väl alls väl väl alls 1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga Som privatperson För arkitektkontors och byggfirmas räkning För annat företags eller organisations räkning Beviljats bygglov Ej beviljat/ inget beslut än Före maj (gamla plan- och bygglagen) Efter maj (nya planoch bygglagen) Privatpersoner respektive kontaktpersoner för arkitektkontor/byggföretag eller andra företag ger tämligen likartade helhetsomdömen. Inte heller mellan dem som ansökt före respektive efter maj. Däremot är de som fått avslag eller ännu inte fått besked på sin ansökan avsevärt mer kritiska än de som har fått sin ansökan beviljad (se diagrammet ovan). 1

19 SAMTLIGA KOMMUNER Hur väl uppfyllde handläggningen av ditt ärende dina förväntningarna? Föreställ dig en perfekt handläggningsprocess. Hur nära ett sådant ideal kom handläggningen av ditt ärende? I mycket I ganska Ganska Mycket Mycket Ganska Ganska Mycket hög grad hög grad långt längt nära nära långt långt ifrån ifrån ifrån ifrån Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,, Danderyd Haninge Huddinge Håbo Järfälla Knivsta Lidingö Nacka Sigtuna Stockholm Södertälje Tyresö Täby Uppl Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Österåker Samtliga 1, 1,,,,,,

20 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING

21 DANDERYD Resultat - samt jämförelse med samtliga kommuner HELHETSOMDÖME Jag är nöjd med handläggningen i sin helhet Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Danderyd 1 Danderyd Hur väl uppfyllde handläggningen av ditt ärende dina förväntningar? Danderyd 1 Danderyd 1 Danderyd I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg grad Vet ej Föreställ dig en perfekt handläggningsprocess. Hur nära ett sådant ideal kom handläggningen av ditt ärende? Danderyd 1 Danderyd Danderyd 1 Mycket nära Ganska nära Ganska långt ifrån Mycket långt ifrån Vet ej 1

22 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING VÄGLEDNING Jag har tidigt fått god vägledning om de villkor som gäller för mitt byggprojekt Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 1 Jag har tidigt fått god vägledning om kontakter jag måste ta för mitt byggprojekt Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 1 Danderyd Danderyd Jag har tidigt fått god vägledning om vilka handlingar jag måste lämna in Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Danderyd Danderyd

23 DANDERYD Jag har tidigt fått god vägledning om tiden det tar innan jag får börja bygga Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Danderyd 1 1 Jag har tidigt fått god vägledning om vilken typ av karta som behövs för mitt byggprojekt Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Danderyd 1 1 Danderyd Jag har tidigt fått god vägledning om kommunens totala avgifter Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Danderyd Danderyd 1 1 1

24 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING HANDLÄGGNINGEN AV BYGGLOV Det är enkelt att komma i kontakt med bygglovhandläggare när jag behöver det Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Danderyd 1 1 Blanketter och informationsmaterial är begripliga Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 1 Danderyd Handläggarna är professionella och inger förtroende Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 1 Danderyd 1 1 1

25 DANDERYD Beslutet är tydligt och klart för mig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Danderyd 1 Danderyd Handläggningstiden är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Avgiften är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Danderyd Danderyd 1 1 1

26 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING HANDLÄGGNINGEN AV NYBYGGNADSKARTA Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för nybyggnadskartor när jag behöver det Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Danderyd 1 1 Handläggarna är professionella och inger förtroende Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Kartan är begriplig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Danderyd

27 DANDERYD Kartan motsvarar mina förväntningar Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Handläggningstiden är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Avgiften är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Danderyd 1 1

28 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING BYGGKONTROLL (BYGGANMÄLAN OCH BYGGSAMRÅD) Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare för bygganmälan när jag behöver det Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Blanketter och informationsmaterial om bygganmälan är begripliga Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Danderyd Danderyd 1 Handläggarna är professionella och inger förtroende Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 Danderyd 1 1

29 DANDERYD Handläggningstiden är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd 1 1 Danderyd Danderyd 1 Avgiften är rimlig Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd Danderyd

30 BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING SYNPUNKTER ELLER FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR Handläggare tillgänglig i tfn.. Tid max mån ( mån före svar).. Har lagt ner projekt pga ovan. Privatisera bygglovshantering. Funkar ej utan fler personal.. Tar för lång tid (max veckor).. Svårt jobba med kommunen, man förstår ej sökandes situation och kostnadsläge vid försening. Saknas handläggare ibland.. Varierande kval på bedömning.. Snabbare behandling max veckor. Tillgänglighet mycket bättre.. Lättare att förstå blanketter, processen.. Ansökan fastnar före handläggare och tas lång tid före behandling. Tog över veckor att få den nya situtionsplanen, som kostar pengar. Hade redan en situationsplan sedan gammalt - varför dög inte den?. Trots samtal med kommunen innan jag skickade in ansökan och försäkran om att de skulle kontakta mig vid ev oklarheter fick jag bara ett brev hem med avslag, svårt förstå formuleringen, jag ringde upp och det tog lång tid innan jag förstod vad som menades.. I sak tycker jag att avslaget var trist då det innebär att bygga ytterligare en byggnad i stället för att bygga ut en befintlig. Vid ansökan två blev ansökan beviljad.. Mycket otydligt vad kostnaderna är i förväg (karta - situationsplan - lägeskonturer - bygglov).. Otydligt vad olika steg innebär och vem man skall kontakta.. Trevlig personal. Jag hade välkomnat möjligheten att sitta ner med någon initialt och gå igenom processen. Kanske införa 1. återkommande möten man kan gå till med temat skall Du ansöka om bygglov eller. individuellt möte. Mvh X Att ankomststämpling görs vid ankomst, ej dagar senare (speciellt vid ändring av rutiner såsom gjordes vid a maj). Önskvärt att kunna få kostnad för bygglov vid förfrågan. Fortfarande i dag - nära beslut har vi ingen aning om vart det kommer att landa, skandalöst. Bra, men lite dyrt. Byt ut inkompetenta handläggare. Driver fastighetsverksamhet i Blekinge och Skåne. uttryckte till min arkitekt att han kommer aldrig att få bygglov. Horribelt, efter två års överklagande till Länsstyrelsen fick byggnadskontoret en riktig reprimand. Då fick jag bygglov utan att det togs upp i byggnadsnämnden i Danderyd. Detta är horribelt hur de sitter som maktfaktor och gör som de vill. Byt ut hela byggnadskontoret i Danderyd för folkets bästa. X Fick bygglov för ommålning av huset. Fick avslag på ett fönster jag önskade öppna i köksregionen. Det fanns ett godkänt bygglov från år på det fönster vi önskade ta upp som aldrig blev genomfört. Egentligen förstod jag aldrig argumenten för avslaget då det ju en gång var godkänt. Handläggare har egna idéer och följer ej detaljplanen. Handläggaren ringde tillbaka - bra (tyvärr oväntat ). Tillgängligheten har förbättrats sedan ett par år tillbaka. Byggnadsnämnden är tyvärr både inkompetent och saktfärdig i sitt arbete, vilket går ut över tjänstemännen på kommunen. Handläggningstid. Helt omöjligt att få tag i handläggarna. De få jag pratat med har en otrevlig ton och dåligt bemötande. Ett privat företag hade gått i konkurs om de agerat så här. Hur görs efterkontroll - info saknas. Jag anser att man skall få skriftlig ordentlig motivering till avslag. Om avslaget är för alltid eller kan omprövas eller accepteras med förändring. Har endast fått ett muntligt nej, utan motivering. Jag behövde ej bygglov, men det var en känsla att det var en ganska godtycklig beslutsprocess för att komma fram till det beslutet, dvs hade jag pratat med ngn annan handläggare hade beslutet kanske blivit annorlunda? Jag har inte bygglov pga pågående detaljplanearbete. Jag kan därför inte svara på många frågor. Jag tycker att det vore informativt om jag kan följa ett ärende på nätet: Ärendet beräknas tidigast handläggas, ärendenr, ärendet handläggs datum, ärendet är handlagt, ärendehandläggare, ärendet är komplett/ ärendet behöver ej kompletteras, beslut. Jag tycker att punkt 1 och i enkäten är fel ställd för mig som bygglovsansökare - det går inte att rangordna så jag har slumpvist fyllt i frågorna. Konstant frånvarande handläggare, ringer aldrig tillbaka. Sökt bygglov i april och ombedd att lämna ändringar, men har inte fått någon återkoppling ännu i nov. Svårt att ha någon uppfattning, när man inte kommer framåt. Kortare handläggningstid. Kortare handläggningstid. Kortare tid, bättre tillgänglighet. Kvittens på inlämning och möjligt lämna via mail. Mycket nöjd med allt och alla har bara tre () kommentarer. 1. Tycker att handläggning tar lång tid (flera månader innan bn).. Svårt att komma i kontakt med handläggare (verkar ha för mycket att göra/överbelagda) mycket trevliga och professionella när man väl får tag på dem.. Dyrt, speciellt VA-

31 DANDERYD avgiften. Återigen inte handläggarnas fel/beslut. Ni måste korta ned handläggningstiden. Tillgängligheten är obefintlig. Förslag på förbättringar. Se till att anställa fler handläggare. Omöjligt att besvara större delen av frågorna, då jag endast haft kontakt med kommunen en gång. Sedan lämnat över ärendet till arkitekt för att få hjälp. Eftersom det var oklart för mig vilka handlingar som behövde lämnas in. Otydlig att tolka i detalj, tog längre tid. Processen var bra. Dock tillät inte kommunen den frihetsgrad i lösningen som jag önskade. Det föreföll som om kommunen blivit mer restriktiv med ändringar på husen i det område jag bor i jämfört med för - år sedan. Saknar t ex uppgift om kostnaden för en bestyrkt kopia ur primärkartan. Slutanmälan finns ej på webb och otydlig. Snabbare svar. Svårt att i förväg få uppgift om avgifter. Tjänstemännen knappar ut sig från telefon och är svåra att nå. Det är inte okej att först tala om att man är på tjänsteärende till t ex kl 1. och när man ringer 1.1 har personen gått för dagen. Det verkar vara en ohälsosam arbetskultur från -talet som inte passar i dagens moderna samhälle som ställer krav på tillgänglighet. Tydligare info om kostnader. Vi har fått dubbla budskap för vårt bygge. Handläggaren hör inte av sig på utsagd tid. Är sjuk, har semester, har 1 ärenden. Vågar inte fatta beslut. Är otydlig i storleken som har gjort att vi har ritat om gånger. Viktigt med påstötning om möte med förklaringar. Därigenom hela lovet kan göras direkt, ej söka komplettering separat. Vårt bygglovsärende har pågått i månader och vi väntar fortfarande besked.

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum Rapport från en FoU-cirkel för biståndshandläggare inom äldreomsorgen Medverkande Annika Larsson Ann-Britt Lundin Eva Johansson Erja Mattson

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JURIDIKSKOLA Innehållsförteckning Skall man som konsument behöva acceptera fel i vara? sid 4 Är alla fel lika allvarliga? sid 4 Vågar man ge rekommendationer till kunder? sid 5 Vad har vi för upplysningsplikt?

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer