STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT Innehåll"

Transkript

1 1

2 Innehåll Om undersökningen 3 Om resultatredovisningen 4 Om de som har at 5 Tre faser 9 Förstudie-/idéfas 11 Planeringsfas 22 Genomförandefas 36 Service från kommunen och dess handläggare 47 Helhetsomdöme 58 Handläggares och byggherrars omdömen 60 Upplands Väsby kommunresultat 66 2

3 Om undersökningen Kommunerna i Botkyrka, Haninge, Nacka, Södertälje, och Täby, Upplands Väsby, Huddinge, Sollentuna och Stockholm har sedan några år tillbaka ett samarbete som syftar till att jämföra kommunernas hantering av stadsbyggnadsprojekt med varandra och därigenom möjliggöra effektivitetsförbättringar. Initiativet går under namnet Stadsbyggnadsbenchen. Under hösten genomförde Stadsbyggnadsbenchens nio kommuner en kundundersökning. Undersökningen samlades in med hjälp av webbenkäter. Syftet var att kartlägga hur byggherrar uppfattar kontakter och samarbete med kommunerna i samband stadsbyggnadsprojekts olika faser. Målgrupp för enkäten var de byggherrar som varit verksamma, d.v.s. haft projekt i resp. kommun under senare tid, från fram till hösten. Motande undersökning gjordes även bland de åtta kommuner som då var med i Stadsbyggnadsbenchen. Sweco Strategy f.d. Stockholms stads utrednings- och Statistikkontor AB (USK) stod för insamling och avrapportering. Respektive kommun stod för registeruppgifter till byggherrar/projektutvecklare. Endast kontakter i samband med normalt planförfarande ingick i undersökningen. Samtliga kontaktpersoner som medverkat i projekt där planbesked erhållits positivt eller negativt ingick i undersökningen. Enkäterna riktades till både anställda av byggherrarna samt externa projektutvecklare, dvs alla som har kontaktytor med kommunen i någon del av stadsbyggnadsprojekten. Vissa kontaktpersoner har haft kontakt med kommunen under processens alla faser andra endast under en eller ett par. I vissa fall har en och samma kontaktperson varit inblandad i flera planärenden under den aktuella tiden. De behövde endast bea en enkät. De som haft kontakt med fler kommuner ombads att bea ett frågepaket per kommun. 3

4 Om resultatredovisningen Enkätens frågor berörde olika aspekter på service och kontakter med kommunen under olika faser av stadsbyggnadsprojekten. Byggherrarna ombads att göra bedömningen på en tiogradig skala där 1=inte alls och 10=i högsta grad. De kunde även kryssa för att de saknade åsikt. Till alla delfrågor fanns möjlighet att lämna en kommentar. Den möjligheten har används i ganska begränsad omfattning. Bättre utnyttjad är möjligheten att lämna förslag till förbättringar av servicen. Dessa på öppna frågor finns listade i klartext i separata bilagor för respektive kommun. I det övergripande avsnittet som syftar till att ge en överblick över sfördelningen totalt för Stadsbyggnadsbenchen samt eventuella variationer mellan kommunerna redovisas smönstret i form av medelvärden. Stapeldiagram visar fördelningen mellan låga och höga betyg/omdömen. I många diagram finns även referensvärden från års undersökning. Det gäller de frågor som då var likadant formulerade eller där frågeformuleringen endast justerats marginellt. et ande redovisas i en kolumn till höger om diagrammen. et ande i vissa kommuner är tämligen lågt. Dessutom har frågorna om respektive fas endast ställt still dem som har haft kontakt under den fasen. Några, men för de flesta frågor förhållandevis få, saknar åsikt och ingår därför inte i sfördelningen. I de fall färre än 4 har lämnat ett på den 10-gradiga skalan redovisas ingen uppgift. Det gäller vissa frågor under genomförandefasen för kommuner med få kontakter. Enkäten till byggherrar/projektutvecklare kompletterades med en självskattning. I självskattningen ombads några handläggare att själva bedöma den egna kommunens service och kontakt i samma dimensioner som byggherrarna. 4

5 Om de som har at Enkäten sändes inledningsvis ut till 400 personer angående 448 kommunkontakter. Några menade att de inte haft kontakt med den aktuella kommunen, andra att kontakten precis var inledd och att de därför inte hade någon uppfattning. Vissa kontaktpersoner hade slutat på företaget eller var långtidslediga/sjukskrivna. Andelen ande när bruttoregistret justerats för detta blev 65 %. Svarsandelen är markant högre än då mycket tid satsades på uppföljning per telefon. kommunvis Kommun Andel ande Botkyrka kommun % Haninge kommun % Huddinge kommun % Nacka kommun % Sollentuna kommun % Stockholms stad % Södertälje kommun % Täby kommun % Upplands Väsby kommun % Samtliga % 5

6 Om de som har at Hur många anställda har företaget du arbetar för? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Sollentuna Stockholm Södertälje Alla företagsstorlekar fanns väl representerade bland de ande. Drygt fyra av tio tillhörde den största storleksklassen med över 100 anställda. Täby Upplands Väsby Samtliga Samtliga eller fler 6

7 Om de som har at Har du tidigare varit i kontakt med x kommun i denna typ av ärende? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Sollentuna Stockholm Södertälje Majoriteten hade tidigare erfarenhet av kontakter med den bedömda kommunen i samma typ av ärende. Drygt hälften hade haft kontakt med kommunen tre gånger tidigare eller mer. Täby Upplands Väsby Samtliga Ja, vid 3 tillfällen eller fler Ja, vid 1-2 tillfällen Samtliga Nej, aldrig 7

8 Om de som har at Under vilka delar av stadsbyggnadsprojektet har du haft kontakt med x kommun? (%) (Flera alternativ kunde markeras) Flest, över åtta av tio, hade haft kontakt med kommunerna under planeringsfasen. Tre av fyra hade erfarenhet från förstudie-idéfas och drygt hälften av genomförandefasen. Förstudie/idéfas Planeringsfas Genomförandefas Annat 8

9 Tre faser Det fanns frågeavsnitt för tre faser av stadsbyggnadsprojekten. Hur faserna definierades framgick tydligt i enkäten. 9

10 Tre faser Helhetsomdöme för de tre faserna (medelvärde) från de som haft kontakt under respektive fas grad Frågeavsnitten om varje fas avslutades med ett helhetsomdöme. Helhetsbetyget stiger något ju längre in i processen vi befinner oss. Detta gäller i stort sett alla kommuner. Dock inte de med högst betyg Södertälje och Upplands Väsby. Genomförandefasen Planeringsfasen Förstudiefasen 10

11 Förstudie/idéfas Hur var du med x kommun under förstudiefasen när det gäller Omdöme per delfråga. Samtliga nio kommuner (medelvärde) från de som haft kontakt under denna fas grad

12 Förstudie/idéfas Hur var du med x kommun under förstudiefasen när det gäller Omdöme per delfråga. Höga och låga betyg. Samtliga nio kommuner från de som haft kontakt under denna fas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Handlingarnas innehåll och kvalitet (planbesked, ev förstudie/start PM etc) Kommunens öppenhet för att lyssna och diskutera byggherrars idéer och förslag Det sätt som ställningstaganden och beslut motiveras Hur rimlig avgiften för hanteringen av ditt ärende var Faktiskt handläggningstid/ kommunens ledtid Lågt (1-4) Mellan 5-7) Kommunens förmåga att hålla överenskommen tidplan Högt (8-10) Förmågan att tydliggöra de olika arbetsmomenten under förstudiefasen Hur tydligt kommunen motiverat hur allmänna intressen vägts mot enskilda intressen Förstudiefasen på det hela taget

13 Förstudie/idéfas Hur var du med x kommun under förstudiefasen när det gäller Handlingarnas innehåll och kvalitet (planbesked, ev förstudie/start PM etc). Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

14 Förstudie/idéfas Hur var du med x kommun under förstudiefasen när det gäller Kommunens öppenhet för att lyssna och diskutera byggherrars idéer och förslag. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

15 Förstudie/idéfas Hur var du med x kommun under förstudiefasen när det gäller Det sätt som ställningstaganden och beslut motiveras. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

16 Förstudie/idéfas Hur var du med x kommun under förstudiefasen när det gäller Hur rimlig avgiften för hanteringen av ditt ärende var. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

17 Förstudie/idéfas Hur var du med x kommun under förstudiefasen när det gäller Faktiskt handläggningstid/ kommunens ledtid. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

18 Förstudie/idéfas Hur var du med x kommun under förstudiefasen när det gäller Kommunens förmåga att hålla överenskommen tidplan. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

19 Förstudie/idéfas Hur var du med x kommun under förstudiefasen när det gäller Förmågan att tydliggöra de olika arbetsmomenten under förstudiefasen. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

20 Förstudie/idéfas Hur var du med x kommun under förstudiefasen när det gäller Hur tydligt kommunen motiverat hur allmänna intressen vägts mot enskilda intressen. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

21 Förstudie/idéfas Hur var du med x kommun under förstudiefasen när det gäller Förstudiefasen på det hela taget. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

22 Planeringsfas Hur var du med x kommun under planeringsfasen när det gäller Omdöme per delfråga. Samtliga nio kommuner (medelvärde) från de som haft kontakt under denna fas grad

23 Planeringsfas Hur var du med x kommun under planeringsfasen när det gäller Omdöme per delfråga. Höga och låga betyg. Samtliga nio kommuner från de som haft kontakt under denna fas Planhandlingarnas innehåll och kvalitet (planbeskrivning, kartor, gestaltningsprogram etc) Kommunikation med sakägare och allmänhet (dialog, samrådsmöten, kommunens hemsida etc) Krav på material från byggherren i form av utredningar, kartor och illustrationer Detaljplanens genomförbarhet (t ex detaljeringsnivå) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det sätt som ställningstaganden och beslut motiveras Samordning mellan olika enheter/förvaltningar inom kommunen Hur kostnader fördelas mellan kommun och byggherre. Hur rimlig planavgiften/kommunens kostnad enligt planavtal var Lågt (1-4) Mellan 5-7) Högt (8-10) Faktisk handläggningstid/ kommunens ledtid Kommunens förmåga att hålla överenskommen tidplan Hur tydligt kommunen motiverat hur allmänna intressen vägts mot enskilda intressen Planeringsfasen på det hela taget

24 Planeringsfas Hur var du med x kommun under planeringsfasen när det gäller Planhandlingarnas innehåll och kvalitet (planbeskrivning, kartor, gestaltningsprogram etc). Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

25 Planeringsfas Hur var du med x kommun under planeringsfasen när det gäller Kommunikation med sakägare och allmänhet (dialog, samrådsmöten, kommunens hemsida etc). Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

26 Planeringsfas Hur var du med x kommun under planeringsfasen när det gäller Krav på material från byggherren i form av utredningar, kartor och illustrationer. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

27 Planeringsfas Hur var du med x kommun under planeringsfasen när det gäller Detaljplanens genomförbarhet (t ex detaljeringsnivå). Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

28 Planeringsfas Hur var du med x kommun under planeringsfasen när det gäller Det sätt som ställningstaganden och beslut motiveras. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

29 Planeringsfas Hur var du med x kommun under planeringsfasen när det gäller Samordning mellan olika enheter/förvaltningar inom kommunen. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

30 Planeringsfas Hur var du med x kommun under planeringsfasen när det gäller Hur kostnader fördelas mellan kommun och byggherre.. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

31 Planeringsfas Hur var du med x kommun under planeringsfasen när det gäller Hur rimlig planavgiften/kommunens kostnad enligt planavtal var. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

32 Planeringsfas Hur var du med x kommun under planeringsfasen när det gäller Faktisk handläggningstid/ kommunens ledtid. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

33 Planeringsfas Hur var du med x kommun under planeringsfasen när det gäller Kommunens förmåga att hålla överenskommen tidplan. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

34 Planeringsfas Hur var du med x kommun under planeringsfasen när det gäller Hur tydligt kommunen motiverat hur allmänna intressen vägts mot enskilda intressen. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

35 Planeringsfas Hur var du med x kommun under planeringsfasen när det gäller Planeringsfasen på det hela taget. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

36 Genomförandefas Hur var du med x kommun under genomförandefasen när det gäller Omdöme per delfråga. Samtliga nio kommuner (medelvärde) från de som haft kontakt under denna fas grad

37 Genomförandefas Hur var du med x kommun under genomförandefasen när det gäller Omdöme per delfråga. Höga och låga betyg. Samtliga nio kommuner från de som haft kontakt under denna fas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Handlingarnas innehåll och kvalitet Kommunikation och möten Krav på material från byggherren i form av utredningar, kartor och illustrationer Samordning mellan berörda byggherrar Kommunens utbyggnadstakt av infrastruktur (gata, VA, övriga ledningar el, tele, fiber mm) Lågt (1-4) Mellan 5-7) Tydligheten kring utbyggnadskostnader etc som byggherren enligt träffade avtal ska stå för Högt (8-10) Faktisk handläggningstid (till dess mark blir tillgänglig för husproduktion) Kommunens förmåga att hålla överenskommen tidplan Genomförandefasen på det hela taget

38 Genomförandefas Hur var du med x kommun under genomförandefasen när det gäller Handlingarnas innehåll och kvalitet. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

39 Genomförandefas Hur var du med x kommun under genomförandefasen när det gäller Kommunikation och möten. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

40 Genomförandefas Hur var du med x kommun under genomförandefasen när det gäller Krav på material från byggherren i form av utredningar, kartor och illustrationer. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

41 Genomförandefas Hur var du med x kommun under genomförandefasen när det gäller Samordning mellan berörda byggherrar. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

42 Genomförandefas Hur var du med x kommun under genomförandefasen när det gäller Kommunens utbyggnadstakt av infrastruktur (gata, VA, övriga ledningar el, tele, fiber mm). Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

43 Genomförandefas Hur var du med x kommun under genomförandefasen när det gäller Tydligheten kring utbyggnadskostnader etc som byggherren enligt träffade avtal ska stå för. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

44 Genomförandefas Hur var du med x kommun under genomförandefasen när det gäller Faktisk handläggningstid (till dess mark blir tillgänglig för husproduktion). Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

45 Genomförandefas Hur var du med x kommun under genomförandefasen när det gäller Kommunens förmåga att hålla överenskommen tidplan. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

46 Genomförandefas Hur var du med x kommun under genomförandefasen när det gäller Genomförandefasen på det hela taget. Medelvärde kommunvis från de som haft kontakt under denna fas grad

47 Service från kommunen och dess handläggare Hur eller miss var du med x kommun när det gäller Omdöme per delfråga. Samtliga nio kommuner (medelvärde) grad

48 Service från kommunen och dess handläggare Hur eller miss var du med x kommun när det gäller Omdöme per delfråga. Höga och låga betyg. Samtliga nio kommuner 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Handläggarnas tillgänglighet Tillgänglighet till information och handlingar via webben Återkoppling och information från din handläggare/kontaktperson under ärendets gång Handläggarnas yrkeskompetens Lågt (1-4) Handläggarnas kompetens som projektledare Mellan 5-7) Högt (8-10) Handläggarnas attityd och bemötande Handläggarnas förmåga att hålla överenskommen tidplan Att undvika dröjsmål mellan processens olika faser Samspelet mellan politik och tjänstemän

49 Service från kommunen och dess handläggare Hur eller miss var du med x kommun när det gäller Handläggarnas tillgänglighet. Medelvärde kommunvis grad

50 Service från kommunen och dess handläggare Hur eller miss var du med x kommun när det gäller Tillgänglighet till information och handlingar via webben. Medelvärde kommunvis grad

51 Service från kommunen och dess handläggare Hur eller miss var du med x kommun när det gäller Återkoppling och information från din handläggare/kontaktperson under ärendets gång. Medelvärde kommunvis grad

52 Service från kommunen och dess handläggare Hur eller miss var du med x kommun när det gäller Handläggarnas yrkeskompetens. Medelvärde kommunvis grad

53 Service från kommunen och dess handläggare Hur eller miss var du med x kommun när det gäller Handläggarnas kompetens som projektledare. Medelvärde kommunvis grad

54 Service från kommunen och dess handläggare Hur eller miss var du med x kommun när det gäller Handläggarnas attityd och bemötande. Medelvärde kommunvis grad

55 Service från kommunen och dess handläggare Hur eller miss var du med x kommun när det gäller Handläggarnas förmåga att hålla överenskommen tidplan. Medelvärde kommunvis grad

56 Service från kommunen och dess handläggare Hur eller miss var du med x kommun när det gäller Att undvika dröjsmål mellan processens olika faser. Medelvärde kommunvis grad

57 Service från kommunen och dess handläggare Hur eller miss var du med x kommun när det gäller Samspelet mellan politik och tjänstemän. Medelvärde kommunvis grad

58 Helhetsomdöme Nöjd-kund-index ( Ju högre desto mer positivt omdöme) Bygger på tre delfrågor rörande helhetsomdömet av kommunernas handläggning av stadsbyggnadsprojekten

59 Helhetsomdöme Nöjd-kund-index ( Ju högre desto mer positivt omdöme) Bygger på tre delfrågor rörande helhetsomdömet av kommunernas handläggning av stadsbyggnadsprojekten 59

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT 2014. Om undersökningen

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT 2014. Om undersökningen 1 Om undersökningen Kommunerna i Botkyrka, Haninge, Nacka, Södertälje, och Täby, Upplands Väsby, Huddinge, Sollentuna och Stockholm har sedan några år tillbaka ett samarbete som syftar till att jämföra

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN 59

SÖDERTÄLJE KOMMUN 59 SÖDERTÄLJE KOMMUN 59 STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER STADSBYGGNADSPROCESSEN 212. SÖDERTÄLJE KOMMUN. Förstudie-/idéfas Hur nöjd var du med Södertälje kommun under förstudiefasen när det gäller Omdöme

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

STADSBYGGNADSBENCHEN SLUTRAPPORT BOVERKET. Sweco Management AB. Sweco

STADSBYGGNADSBENCHEN SLUTRAPPORT BOVERKET. Sweco Management AB. Sweco SLUTRAPPORT BOVERKET Sweco Management AB Sweco Innehåll Förord 2 1 Stadsbyggnadsbenchen 3 1.1 Presentation av Stadsbyggnadsbenchen 3 1.2 Syfte 3 1.3 Sammanfattning aktiviteter under 2014-2015 4 2 Status

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de svarande...

Läs mer

Benchsamarbete för ökad effektivitet

Benchsamarbete för ökad effektivitet Benchsamarbete för ökad effektivitet Publicera, kommunicera med omvärlden Mäta Kunskap om effektiv stadsbyggnadsprocess Utveckla och förbättra i egen kommun Idéer och goda exempel Indikatorer på samband

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2017

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Kungsbacka kommun 2017

Företagsklimatet i Kungsbacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2017

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Nyköpings kommun 2017

Företagsklimatet i Nyköpings kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Eskilstuna kommun 2017

Företagsklimatet i Eskilstuna kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Ronneby kommun 2017

Företagsklimatet i Ronneby kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Växjö kommun 2017

Företagsklimatet i Växjö kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Timrå kommun 2017

Företagsklimatet i Timrå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Kalmar kommun 2017

Företagsklimatet i Kalmar kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Kramfors kommun 2017

Företagsklimatet i Kramfors kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Knivsta kommun 2017

Företagsklimatet i Knivsta kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2017

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Trollhättans stad 2017

Företagsklimatet i Trollhättans stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Falu kommun 2017

Företagsklimatet i Falu kommun 2017 Företagsklimatet i Falu kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 Falu kommun Primär målgrupp: Företag

Läs mer

Företagsklimatet i Nordanstigs kommun 2017

Företagsklimatet i Nordanstigs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Flens kommun 2017

Företagsklimatet i Flens kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2015 års undersökning Nästa steg

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2015 års undersökning Nästa steg 1 Serviceundersökningen 215 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Innehåll Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 215 års undersökning Nästa steg 2 Serviceundersökningen 215 företags uppfattning

Läs mer

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2017

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2017

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2017

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Västerviks kommun 2017

Företagsklimatet i Västerviks kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2017

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Gullspångs kommun 2017

Företagsklimatet i Gullspångs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Tanums kommun 2017

Företagsklimatet i Tanums kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Stockholms län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Stockholms län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna om hemtjänsten och särskilt boende Eslövs

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V).

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V). SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 juni 2017 KS-2017/1240 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 juni 2017 Tid och plats Klockan 09:00-12:15, A-salen Ledamöter Malin Danielsson (L), ordförande

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet

Stockholmsregionens möte med näringslivet Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2007 Heby Knivsta Vallentuna Karlskoga Nykvarn Katrineholm Flen Innehåll 1. BAKGRUND 4 2. UNDERSÖKNINGENS

Läs mer

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2014 års undersökning Nästa steg

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2014 års undersökning Nästa steg 1 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Innehåll Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 214 års undersökning Nästa steg 2 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet

Stockholmsregionens möte med näringslivet Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2009 FOTO : MATTON 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 1. BAKGRUND 4 2. UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING 4 2.1

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 12 Temarapport: Droger Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 FOTO : Shutterstock Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Val av verksamhetsområden 4 Definition

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, en undersökning av 40 av 54 -kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30 Förord Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att

Läs mer

Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kundundersökning

Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kundundersökning Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kundundersökning Image, NKI och leveranser Generell imagemätning samt NKI för utvärdering av leveranser Uppdraget Naturvårdsverket har vänt sig till Sweco Eurofutures

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel Gymnasieskolans årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

FEBRUARI Bättre service för ett bättre lokalt företagsklimat

FEBRUARI Bättre service för ett bättre lokalt företagsklimat Bättre service för ett bättre lokalt företagsklimat FEBRUARI 2011 Bättre service för ett bättre lokalt företagsklimat Bättre service för ett bättre lokalt företagsklimat 1 Bättre service för ett bättre

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten 2010 Stockholmsenkäten Temarapport - Droger och spel Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar FEBRUARI 2011 Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Sammanfattning Ett bra lokalt företagsklimat handlar till stor del om

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 15-2-4 1 Stockholmsenkäten 14 Temarapport: Psykisk hälsa Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 15-2-4 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras.

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras. 2013-10-03 DETALJPLAN FÖR KORPILOMBOLO 8:22, Samrådsredogörelse Hur samrådet har bedrivits Förslag till detaljplan har varit på samråd 2013-09-11 t.o.m. 2013-10-03. Detaljplaneförslaget handläggs med normalt

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-19 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Skola, fritid, föräldrar och spel Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-19 2 Kartlägga

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Företagsklimatet i Jönköpings kommun 2015

Företagsklimatet i Jönköpings kommun 2015 Företagsklimatet i s kommun 0 Fakta Intervjuperiod januari-april 0 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal svar i s kommun från

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Företagsklimatet i Halmstads kommun Anna Gillek Dahlström, Jönköping

Företagsklimatet i Halmstads kommun Anna Gillek Dahlström, Jönköping Företagsklimatet i Halmstads kommun 2016 Anna Gillek Dahlström, Jönköping Vad är företagsklimat? Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 3 Företagens välfärdsavtryck

Läs mer

Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen

Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen En regions attraktionskraft kan definieras som dess förmåga att locka till sig människor och företag. Genom företagen skapas en arbetsmarknad

Läs mer