EXAMENSARBETE. 25 kvm Komplementbyggnad (Attefallshus) Jesper Torstensson Högskoleexamen Samhällsbyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. 25 kvm Komplementbyggnad (Attefallshus) Jesper Torstensson 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 25 kvm Komplementbyggnad (Attefallshus) Jesper Torstensson 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

2

3 Förord Detta examensarbete på 7,5 högskolepoäng görs som avslutning på utbildningen Samhällsbyggnad programmet vid Luleå tekniska universitet. Arbetet har utgått från egna idéer. Jag vill tacka Martin Lindmark på Luleå tekniska universitet för grundläggande kunskaper. Sedan vill jag även tacka Andreas Wenberg på bygglovsavdelningen i Uppsala kommun för hjälp med information och vägledning. Luleå December 2014

4 Sammanfattning Sommaren 2014 blev det tillåtet att bygga en komplementbyggnad på 25 kvm utan att behöva söka bygglov. Denna byggnad är möjlig att inreda för permanentboende. På grund av den höga bostadsbristen var tanken från regeringen en möjlighet till uthyrning till unga vuxna som studerar eller vill flytta hemifrån. Det som behövs för att bygga en komplementbyggnad på tomten är att lämna in en bygganmälan och sedan invänta ett startbesked. En bygganmälan kan kosta olika beroende på i vilken kommun den sökande tänkt bygga. Komplementbyggnaden får strida mot detaljplan och den får även byggas på prickad mark. Något grannehörande som det är i en bygglovsansökan behövs inte göras. Detta kan medföra tvister mellan grannarna då det en dag kan stå en komplementbyggnad som skymmer sjöutsikten för närliggande bostäder. Höjden för den nya komplementbyggnaden är 4 meter till knock från mark. Detta gör det möjligt att bygga ett sovloft för att frigöra yta. Med sovloft finns det mer utrymme för kök, toalett och vardagsrum.

5 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Syfte Metod Mål Bygglovsprocessen innan de nya reglerna infördes Bakgrund Remisser Ändringar i Plan- och bygglagen Priser för bygganmälan Slutsatser Smart planlösning VA och el Strida mot detaljplan Omkringliggande bostäder Inmurande effekt Diskussion Referenser Bilagor i

6 1. Inledning 1.1. Bakgrund Den 4 juni 2004 blev det klart att den som vill bygga en komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter ska inte längre behöva söka bygglov för denna typ av byggnad. Det gäller även om komplementbyggnaden strider mot detaljplan. Det som måste göras innan byggandet kan starta är att lämna in en bygganmälan till kommunen och kommunen ska därefter lämna ett startbesked innan byggandet får starta. Lagändringen började gälla från den 2 juli En komplementbyggnad på 25 kvm är även kallad Attefallshus i folkmun. Namnet Attefallhus har uppkommit genom att det var Stefan Attefall som drev genom förslaget om en komplementbyggnad på 25 kvm. Denna byggnad är bygglovsbefriad och kan strida mot gällande detaljplan Syfte Syftet med examensarbetet är att få en fördjupning om hur en ny lagändring som tillåter att bygga en komplementbyggnad utan att behöva söka bygglov. Den tillåtna höjden till knock som är 4 meter gör det möjligt att bygga ett sovloft och där med frigöra större ytor på bottenplanet Metod En fördjupning i bygglovsprocessen kommer att ske för att få kunskap om processen. Kontakt med olika kommuner kommer att ske om hur de ser på komplementbyggnaden som får strida mot detaljplanen. Skapa en komplementbyggnad i Revit på 25 kvm med 4 meter i knockhöjd. Möjligheterna hur en bostad kan se ut med ett sovloft. Detta frigör mycket yta i bostaden med plats för kök, toalett, sovloft och ett vardagsrum Mål Målet med rapporten var att skaffa sig en förståelse för hur nya ändringar i plan- och bygglagen kunde bli klart så snabbt, även fast de nya ändringarna fick hård kritik. Genom att skaffa sig kunskaper om vilka åtgärder som kräver bygglov och vilka åtgärder som är bygglovsbefriade, visas här en mindre presentation av en smart planlösning för komplementbyggnader. På så sätt kan man snabbt ta till sig dem nya ändringarna i plan- och bygglagen och vad som är tillåtet att göra. 1

7 2. Bygglovsprocessen innan de nya reglerna infördes Det finns vissa ändringar som får utföras utan bygglov på en tomt som ligger inom detaljplan. I figur 1 beskrivs vilka ändringar som är bygglovsbefriade. Figur 1 I anslutning till bostadshus behövs det inte sökas bygglov för att anordna skyddade uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Mur och plank får även uppföras, men det får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Utan bygglov är det tillåtet att anordna skärmtak över uteplats, altan, balkong och entré, men skärmtaket får inte vara större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. När det gäller grannar som berörs kan de godkänna mur, plank, skärmtak och friggebod som placeras närmare än 4,5 m från tomtgränsen och då behövs inte bygglov sökas. Ligger tomten utanför ett område med detaljplan är det tillåtet att utan bygglov färga om, byta fasadbeklädnad och byta takmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det krävs bygglov för åtgärder i speciella områden som har kulturhistoriska byggnader. Ligger fastigheten inom en detaljplan finns det regler för vad som får byggas och hur det får skilja sig från området. Vilka regler som finns för detaljplanen står i planbestämmelserna. Där står det hur mycket av tomten som får bebyggas. Hur många byggnader som får uppföras på tomten och även andra regler som varierar en del mellan olika detaljplaner. Det beror på hur den som gjort detaljplanen vill att området ska se ut och hur mycket det får sticka ut ur mängden. 2

8 2.1. Bakgrund Regeringen ville att det ska bli tillåtet att bygga större friggebodar utan att behöva söka bygglov. Boverket fick i uppgift att undersöka möjligheterna till att utöka storleken på friggebodarna som tillåter 15 kvm. Denna förändring i plan- och bygglagen kommer att underlätta för den enskilde byggaren samtidigt som en avlastning för byggnadsnämnden sker. Att fokusera på nyproduktion av bostäder anser regeringen är viktigare. Sverige har under längre tid haft problem med bostadsbristen var det ungefär unga vuxna som saknade ett eget boende. 158 kommuner i landet uppger att de har brist på bostäder för unga vuxna. Detta är en ökning med 36 procent jämfört med för tio år sedan. Meningen med att införa fler bygglovsbefriade åtgärder är för att påskynda processen. Regeringen vill få fart på bostadsbyggandet genom att bygglovsbefria vissa åtgärder och minska belastningen hos bygglovsavdelningen. I figur 2 vissas ett diagram på en undersökning av hyresgästföreningen om hur unga vuxna önskar att bo och hur det verkliga boendet ser ut mellan åren 1997 till Figur 1 Hyresgästföreningen (2014) 3

9 2.2. Remisser Boverket fick i uppgift av regeringen att föreslå åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov. Dessa förslag skickade sedan boverket ut till olika instanser. Alla instanser var inte positiva till detta förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Lagrådet var en av instanserna som avstyrkte förslaget om komplementbyggnaden på 25 kvm. Grannarnas och närboendes rätt till domstolsprövning var inte tillgodosedd antydde Lagrådet. Att byggnadsåtgärderna ska få genomföras utan bygglov och samtidigt få strida mot detaljplan kunde inte lagrådet tillstyrka. En utredning av konsekvenser bör göras. 3. Ändringar i Plan- och bygglagen Den 2 juli blev det tillåtet att göra flera ändringar utan bygglov. Den ändring som har mest betydande effekt på detaljplaner och bostadsbyggandet i Sverige är en komplementbyggnad på 25 kvadratmeter som får uppföras utan bygglovsansökan. Innan byggnation påbörjas krävs en bygganmälan och ett startbesked. För att komplementbyggnaden inte ska kunna byggas hur som helst finns det vissa krav som måste uppfyllas. Krav som måste uppfyllas Komplementbyggnad om högst 25 kvadratmeter även om det strider mot detaljplan. Nockhöjden får max vara 4 meter från marken. Avstånd till järnvägsspår ska minst vara 30 meter. Komplementbyggnad får inte placeras närmare än 4,5 meter utan grannens godkännande. Det blev även tillåtet att göra andra ändringar Tillbyggnad med högst två takkupor. Tillbyggnad om 15 kvadratmeter. Inredning av ytterligare en bostad. Det finns vissa fall som det krävs bygglov ändå Kommun kan i detaljplan kräva bygglov inom ett område som utgör en värdefull miljö. Byggnaden är särskilt värdefull från historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område. Tillbyggnaden är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken. 4

10 Kommunen kan komma att kräva även andra handlingar Avlopp ska bostaden anslutas till det befintliga avloppet kan tillstånd behövas från miljökontoret. Strandskydd en anmälan inom strandskydd söks hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Mindre än 4,5 meter till tomtgräns Det behövs grannens skriftliga medgivande och en situationsplan med fastlagda tomtgränser från lantmäteriet. Inom område med kulturmiljöintresse Tillstånd från Länsstyrelsen om byggnaden sker inom eller i närheten av fornminnesområden. Dispens från landskapsbildskydd söks hos länsstyrelsen. Finns det byggnad med bevarandeskydd söks tillstånd enligt kulturminneslagen. Tillstånd som kan krävas enligt annan lagstiftningen som byggherre ska skicka in Tillstånd från ledningsrättshavren. Tillstånd från trafikverket om byggnaden placeras inom vägområde för allmän väg. Tillstånd för inkoppling av fjärrvärme. Ritning på inkoppling till kommunalt vatten och avlopp Priser för bygganmälan Att bygga en komplementbyggnad kan kosta mer än många hade tänkt när det blev befriat från bygglov. Kraven för att börja bygga är istället en bygganmälan, startbesked och slutbesked. Priset för en bygganmälan varierar beroende på vart i landet den tänkta byggnaden ska byggas. I Heby kommun är kostnaden för en bygganmälan mellan 1 100kr till 1 500kr medan i Uppsala är kostnaden för en bygganmälan mellan 5 000kr till kr. Kommunerna har utgått från timtaxa och sedan uppskattat tiden för varje ärende. Bilaga 1 är en lista över vad kostnaden för en bygganmälan är i Uppsala län och Stockholm. 5

11 4. Slutsatser 4.1. Smart planlösning En smart planlösning kan frigöra många extra kvadratmeter i en bostad. Sovloft är en lösningen för att kunna få ut mer än dessa 25 kvm som är tillåtet att bygga utan bygglov. Figur 3 är ett exempel hur det går att frigöra mer plats i bostaden. Genom att använda sig av ett sovloft blir det mer plats på bottenplanet. På bottenplanet är det totalt 25 kvm. Det är den maximala ytan som enligt den nya lagändring som skedde 2 juli Höjden på taket gör det inte möjligt att bygga 2 våningar med en normal takhöjd, men det går bra att göra ett mindre sovloft. Exemplet i figur 3 visar hur en lösning på sovloft skulle kunna se ut. I figur 3 är sovloftet placerat över köket och toaletten. Toalettens väggar är tänkt att användas som bärande för sovloftet. Figur 2 För att en yta i ett bostadshus ska räknas som boarea krävs det att takhöjden är över 1,9 m. I detta hus är takhöjden under 1,9 m uppe på sovloftet och där med går det att utnyttja denna yta till att sova på. Det finns utrymme för säng och lite annat. Med denna lösning blir det ett sovloft på 10 kvm med måtten 5x2 meter. På nedre plan finns det plats för kök, toalett och ett vardagsrum med tilltagna takhöjden på 3,6 m. Den totala arean som blir på det nedre planet är 25 kvm. I figur 4 visar det planlösningen på nedre planet i detta hus. Sovloftet har en takhöjd på 1,6 m och detta gör att takhöjden i köket och på toaletten blir 2 m. 6

12 En smart planlösning är en viktig del om en bostad är på 25 kvm. Figur 4 visar ett exempel på en lösning hur nedre planet kan användas. Det finns plats för det viktigast som behövs i ett hem Figur 3 Plan 1 Figur 5 visar planlösningen på plan 2 med sovloftet. Figur 4 plan 2 (Sovloft) 7

13 4.3. VA och el För att använda komplementbyggnaden som ett permanentboende behövs det VA och el. Det är något som kan kosta mer än vad många har räknat med. Det är därmed viktigt att kontrollera kostnaderna i ett tidigt skede Strida mot detaljplan Detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Med den nya ändringen i plan- och bygglagen får bygglovsbefriade åtgärder nu strida mot en detaljplan. Det går alltså att bygga en komplementbyggnad på prickad mark (mark som inte får bebyggas). I Figur 6 visas en detaljplan med prickad mark. Den prickade marken finns på kanterna av de gul markerade områdena. Prickad mark Figur 6 Det är kommunen som uppför detaljplaner för att kunna ha regler att rätta sig efter. Med den nya ändringen i plan- och bygglagen hamnar nu kommunerna i en gråzon. Kommunerna kan inte längre rätta sig efter de regler som är uppförda för enskilda detaljplaner Omkringliggande bostäder Uppförs det en komplementbyggnad och den ligger inte närmare än 4,5 meter från tomtgränsen så kan inte grannarna som har åsikter om detta göra något yttrande. Innan de nya ändringarna i plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 juli 2014 var det krav på att söka bygglov för komplementbyggnad. I bygglovsprocessen ingår det ett grannehörande. Detta innebär att de berörda grannarna får information om bygglovet och sedan har de 14 dagar på sig att komma med synpunkter. Är huset lagt 4,5 m från tomtgränsen behövs inte något grannehörande, detta kan leda till konflikter. Med ändringarna som skedde i plan och bygglagen den 2 juli 2014 hamnar kommunerna i gråzon för vissa ärenden. 8

14 4.6. Inmurande effekt Kommer flera husägare att bygga både friggebod och komplementbyggnader kommer det bli väldigt trångt med små hus i områden. En husägare kan bygga som en mur runt tomten och det blir en konstig känsla i området, en god bebyggd miljö är inte tillgodosedd. I figur 7 vissas ett exempel på hur det kan komma att se ut på en tomt om husägaren bygger ut så mycket det tillåts. Figur 7 5. Diskussion Istället för att tillåta att uppföra ytterligare en byggnad skulle det kunnat lösas på ett annat sätt. Med de nya reglerna som infördes kan alltså totalt 3 familjer bo på samma tomt. En utökning av friggeboden är ett alternativ. Friggeboden är kvar som bygglovsbefriad upp till 15 kvm. Ska det byggas större än 15 kvm blir de krav på en bygganmälan. Gränsen för hur stor komplementbyggnaden får vara är 25 kvm. Med denna lösning blir det inte samma inmurande effekt på tomterna. Det går endast att uppföra en extra byggnad på tomten istället för två stycken byggnader som det idag går med de nya reglerna i plan- och bygglagen. 9

15 5. Referenser Boverket (2014). Får jag bygga? Hämtad från jag- bygga- juni pdf Hyresgästföreningen (2014) unga vuxna saknar egen bostad. Hämtat från vuxna/ Lagrådets yttrande ( ). Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. Hämtad från n%20krav%20p%e5%20bygglov.pdf Regeringsuppdrag ( ). Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från krav på bygglov. Hämtad från Civilutskottet betänkande 2013/14:CU32. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. Hämtad från Lagar/Utskottens- dokument/betankanden/201314nya- atgarder- som- kan- ge_h101cu32/?html=true Hyresgästföreningen ( ) unga vuxna saknar egen bostad. Hämtad från vuxna/ Plan- och bygglagen (2010:900). Hämtat från Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan- - och- bygglag _sfs / Figur 1 hämtad från bo- och- miljo/bygglov- tillstand- och- fastighetsfragor/ansoka- om- bygglov/fragor- och- svar/ Figur 2 hämtad från vuxna/ Figur 6 hämtad från sa_dp_liten.jpg Figur 7 hämtad från content/uploads/sites/3/2014/08/db6a9f5cdffc0be896291a39d1b9d1bf- pv_web- 643x619.jpg 10

16 6. Bilagor Bilaga 1 Kommun 1.(Pris 2.(Krävs(utstakning Sigtuna 1)600,2)900 Heby 1)100,1)500 Ja)i)detaljplan,)~1)500 Salem 1)500,7)000 Ja.)Extra)kostnad Vallentuna ~4)000 Ingår Järfälla 3)200 Knivsta 2)020 Sollentuna ~2)000 Upplands,Bro 1)600,6)000 Lägeskontroll.)Från)1)000)kr. Nykvarn Timdebitering Östhammar 2)000,5)000 Tierp Timdebitering Ja,)2)200)kr Sundbyberg 2)344 Älvkarleby 1)300,4)500 Ja,)om)nära)tomtgräns,)1)400(,4)000) Enköping 1)500,4)000 Stockholm 3)135 Ja,)om)nära)gräns.)) Nynäshamn 3)200 Botkyrka 6)534 Lägeskontroll Haninge 2)900 Lidingö Timdebitering Huddinge 5)750 Ja,)om)nära)gräns.)Extra)kostnad Österåker 3)200,6)600 Om)nära)tomtgräns Södertälje Timdebitering Ja.)Extra)kostnad Täby 4)500,9)800 Solna Taxan Ja,)om)nära)gräns.)Extra)kostnad Norrtälje 4)700,6)463 Ja,)om)nära)gräns.)Extra)kostnad Ekerö 8)800 Eventuell,)upp)till)handläggaren Upplands,Väsby 7)000,12)700 Värmdö 8)600,9)000 Nacka 2)650,10)070 Ja,)om)nära)4,5)m)från)gräns.)5)000)kr Håbo 2)398,11)455.)Primärkarta)krävs Vaxholm 2)000,12)000 Danderyd 3)900,7)800 Lägeskontr.)3)000,4)000)kr. Tyresö Timdebitering Om)nära)4,5)m)från)tomtgräns,)3)441,6)882)kr Uppsala 5)000,18)000 Lägeskontroll,)~1)000 11

17 Kommun Sigtuna Heby Salem Vallentuna Järfälla Knivsta Sollentuna Upplands0Bro Nykvarn Östhammar Tierp Sundbyberg Älvkarleby Enköping Stockholm Nynäshamn Botkyrka Haninge Lidingö Huddinge Österåker Södertälje Täby Solna Norrtälje Ekerö Upplands0Väsby Värmdö Nacka Håbo Vaxholm Danderyd Tyresö Uppsala 3.(Nekas(någon Kultur Kultur K0märkta3hus Kultur Om3Q0märkt3i3detaljplan Duvbo Kultur På3små3tomter Kultur Kultur,3ytterst3få3områden Kultur.3Dalarö,3Årsta3havsbad3m3fl,3finns3på3lista Kultur Kultur.3Hänvisar3till3hemsidan Inom3kulturområden3krävs3bygglov Bostadshuset3kan3nekas3i3koloniområde3och3Helgö Kultur.3Sandhamn,3Mariagatan. Kultur Kultur JA.3Ville3inte3uppge3var,3eftersom3jag3inte3kunde3uppge3var3min3fastighet3låg. Bevarandeområden Kulturmiljöinventeringar 12

18 Kommun 4.(Ny(taxa 5.(Handläggningstid Sigtuna 3,4.w Heby 3.w Salem 4,5.w Vallentuna Järfälla På.gång <.10.w Knivsta På.gång ~.2.w Sollentuna På.gång <.10.w Upplands,Bro 2.w Nykvarn På.gång 2,3.w Östhammar 2,5.w Tierp På.gång 1,2.w Sundbyberg 1,2.w Älvkarleby 3.w Enköping På.gång 2,3.w Stockholm <.10.w Nynäshamn 3,4.w Botkyrka Ja <.10.w Haninge På.gång 5,6.w Lidingö 8,10.w Huddinge På.gång <.10.w Österåker 2014 Södertälje <.10.w Täby Solna <.10.w Norrtälje 1.w Ekerö 5,10.w Upplands,Väsby Ja,.juli.2014 <.10.w Värmdö ~.3.w Nacka På.gång ~.4.w Håbo Ja 1,2.w Vaxholm Ja >.6,7.w Danderyd Ja Längre.än.bygglov. Tyresö På.gång 4,6.w,.skyndsamt Uppsala Ja 1,4.w 13

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret. Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller

Läs mer

Bygglovbefriade åtgärder

Bygglovbefriade åtgärder Bygglovbefriade åtgärder Informationskväll på SBK Mari von Sivers och Beatrice Udén Bygglovbefriad tillbyggnad En tillbyggnad max 15 kvm bruttoarea, inte över taknockshöjd och inte närmare tomtgräns än

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet.

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet. Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014

Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014 INFORMATIONSBREV JUNI 2014 Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014 Med anledning av de nya plan och bygglovsreglerna kommer här lite information angående de nya reglerna som träder i kraft den

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Miljö- och stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Tillämpning av plan- och bygglagen 9 kap. 4a-d, åtgärder

Läs mer

Sydnärkes Byggförvaltning

Sydnärkes Byggförvaltning Sydnärkes Byggförvaltning Laxå Askersund Lekeberg 2016 830 st dokumenterade ärenden varav 87 i nämnden Totalt har Sydnärkes Byggnämnd handlagt: 384 bygglov, 70 st anmälan, 403 startbesked/slutbesked, 58

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Attefallshus. Attefallshus

Attefallshus. Attefallshus Attefallshus Attefallshus Byggavdelningen Byggavdelningen Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret 2017-03-04 2017-03-18 Vad är ett Attefallshus? Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om:

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om: Den 1 juli 2017 ändras plan- och bygglagen (PBL) så att ytterligare åtgärder undantas från kravet på bygglov. I vissa fall behöver du dock göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du börjar

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Anmälan "Attefallshus"

Anmälan Attefallshus Anmälan "Attefallshus" Fastighet och sökande/byggherre Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Fastighetsägare (om annan än sökanden) Sökanden: Förnamn Personnummer / Organisationsnummer Utdelningsadress

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Kävlinge

Välkommen till. Informationsträff. Kävlinge Välkommen till Informationsträff Kävlinge 2015-03-19 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av plank

Exempelritningar för nybyggnad av plank + 21.00 Exempelritningar för nybyggnad av plank 1.75 N + 21.50 5 21.25 1.6 22.3 + 20.75 3 BÅSTAD DANDERYD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KNIVSTA LIDINGÖ NACKA SIGTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE TYRESÖ TÄBY UPPLANDSVÄSBY

Läs mer

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad Exempelritningar för murar och markuppfyllnad 1.0 2.5 BÅSTAD DANDERYD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KNIVSTA LIDINGÖ NACKA SIGTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE TYRESÖ TÄBY UPPLANDS VÄSBY UPPSALA VAXHOLM ÖREBRO

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef Kommande regeländringar Yvonne Svensson Rättschef Fem aktuella lagändringar och lagförslag Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd Fler bostäder åt unga

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Stockholms län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, en undersökning av 40 av 54 -kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30 Förord Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Stockholms län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Regeringens förslag till ändringar i PBL

Regeringens förslag till ändringar i PBL Regeringens förslag till ändringar i PBL Kerstin Åkerwall Kerstin.akerwall@boverket.se Proposition om studentbostäder Prop. 2013/14:59 Prop. 17/12-13 Gäller från 1/7-14 Beslut 10/4-14 Proposition om studentbostäder

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 Författningssamling Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 RIKTLINJER FÖR ALTANER, UTEPLATSER OCH BALKONGER Ibland kan det vara svårt

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

2014-03-20. Promemoria. Socialdepartementet Finansdepartementet

2014-03-20. Promemoria. Socialdepartementet Finansdepartementet Promemoria 2014-03-20 Socialdepartementet Finansdepartementet Regeringens regelförenklingar för villa- och småhusägare och möjligheter kring uthyrning Idag har regeringen fattat beslut om en proposition

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Datum 2014-06-25 Diarienummer 1(17) Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Fråga 1 Får tillbyggnad innehålla kök/våtrum? Utan KA? Svar 1 Boverket: Ja

Läs mer

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för 2 miljoner människor Viktig resurs

Läs mer

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad?

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad? Bakgrund Efter miljonprogrammet minskade hemlösheten för att sedan under 90- talet öka igen. Hemlöshet är både en social och bostad politisk fråga. 18 000 i Sverige saknar egen bostad. Lever vi i ett välfärdssamhälle

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2012:5 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2010 SLB-ANALYS, APRIL ÅR 2012 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 4 Totala utsläpp

Läs mer

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Sundbybergs Koloniträdgårdsförening Box 1071 Januari 2010 172 22 Sundbyberg Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Bygga nytt, ändra, bygga om. Generellt krävs tillstånd från styrelsen för

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

ANVÄNDARTRÄFF 2015 SVEN-ÅKE SONESSON STOCKHOLM DEN 16 MARS 2015

ANVÄNDARTRÄFF 2015 SVEN-ÅKE SONESSON STOCKHOLM DEN 16 MARS 2015 ANVÄNDARTRÄFF 2015 SVEN-ÅKE SONESSON STOCKHOLM DEN 16 MARS 2015 NYTT FRÅN 2015-01-01 DETALJPLANEN Förfarandet Tidigare: Nu: Normalt (vanligt) förfarande Enkelt förfarande Standardförfarande Samråd med

Läs mer

MURAR, PLANK OCH STAKET I BJUVS KOMMUN

MURAR, PLANK OCH STAKET I BJUVS KOMMUN Bjuvs kommun Box 501, 267 25 Bjuv BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS Mejerigatan 3 042-458 50 00 info@bjuv.se www.bjuv.se MURAR, PLANK OCH STAKET I BJUVS KOMMUN Riktlinjer och rådgivning Läs våra riktlinjer

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad Exempelritningar för murar och markuppfyllnad + 21.75 1.0 + 21.75 + 20.75 2.5 BÅSTAD DANDERYD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KNIVSTA LIDINGÖ NACKA SIGTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE TYRESÖ TÄBY UPPLANDS VÄSBY

Läs mer