ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV"

Transkript

1 ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

2 TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser vad du får göra på din tomt. Det finns en kommunövergripande plan, en översiktsplan, som anger vart det är prioriterat att bygga ut staden, skapa nya bostäder, industrier eller kontors- och handelsområden. De planer eller bestämmelser som främst berör dig som ska bygga på, bygga till eller bygga nytt är kommunens detaljplaner. Detaljplanen anger i detalj vad som får byggas på en enskild tomt. Där anges till exempel antal våningar, hur många kvadratmeter som får byggas, taklutning eller färgsättning. Inom vissa områden gäller områdesbestämmelser. De är en förenklad variant av en detaljplan. FÅR JAG LOV? Många åtgärder kräver bygglov oavsett om du bor inom ett område med detaljplan, områdesbestämmelser eller på landsbygden inom sammanhållen bebyggelse. Inom områden där det finns en detaljplan eller områdesbestämmelser krävs bland annat Bygglov om du vill bygga på, till eller nytt Rivningslov om du river en hel byggnad eller delar av den Bygglov för att ändra användningen eller utseendet på en byggnad Bygglov för att glasa in en uteplats Bygglov för att sätta upp en skylt Marklov om du förändrar marknivån väsentligt genom att fylla eller gräva Det finns åtgärder som kräver att du gör en anmälan även om de inte kräver lov till exempel installation av en braskamin och rivning av byggnader utanför detaljplanelagt område.

3 Typ av ärende Bygglov Anmälan Kontrollansvarig Nybyggnad fritidshus ja nej ja Nybyggnad carport ja nej ja, över 30 kvadratmeter eller spännvidd max 5 meter Nybyggnad garage ja nej ja, över 30 kvadratmeter eller spännvidd max 5 meter Ändring carport till garage ja nej ja, för carport större än 30 kvadratmeter Byte av takform på garage ja nej nej Nybyggnad balkong ja nej ja, vid flerbostadshus nej, vid enbostadshus Inglasning befintlig balkong eller uteplats, flerbostadshus Inglasning av uteplats eller balkong, enbostadshus Tak över uteplats ja nej ja ja nej nej Särskilda regler finns för en- och tvåbostadshus. I andra fall krävs bygglov. nej nej Installation av braskamin nej ja nej Installation av braskamin ja nej nej med fasadändring Installation av kassett i befintlig nej ja nej spis med ny håltagning för rökrör Byte av panna - flytande till nej ja nej fast bränsle t.ex. från olja till ved Mindre fasadändring, t.ex ändring av fönster ja nej nej Större fasadändring, t.ex. burspråk, takkupa, färgsättning, materialbyte ja nej nej, såvida inte ändringen innebär ett ingrepp i bärande konstruktion Pool Altan Mur/plank Solfångare Pooler som grävs ner i marken kräver inte bygglov. Pooler ovan mark kan kräva bygglov Altaner högre än 1,2 meter ovan mark kräver bygglov. Konstruktioner under 1,1 meter och med en genomsiktlighet på minst 30 procent räknas som staket och kräver inte bygglov. Murar och plank lägre än 0,5 meter kräver inte bygglov. Särskilda bygglovbefriade regler finns för en- och tvåbostadshus. Om högst en fjärdedel av taket täcks och solfångaren ligger plant på taket krävs inget bygglov. Uppvinklade solfångare och solfångare som placeras på fasaden kräver alltid bygglov.

4 BOR DU I ETT EN- ELLER TVÅBOSTADSHUS? Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus kan du oftast få göra nedanstående åtgärder utan bygglov. Karlstad har många fina byggnader och många hus har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Om du bor i ett sådant hus ska du kontakta stadsbyggnadsförvaltningen innan du gör någon ändring. BYTA FASAD, TAK ELLER MÅLA OM Om du inte ändrar husets eller områdets karaktär väsentligt får du utan bygglov måla om och byta fasad- eller takmaterial. Exempel på väsentlig ändring kan vara att byta fasadmaterial från tegel till träfasad. En byggnads karaktär kan innebära tidstypiskt utseende eller vad som kännetecknar området, till exempel enhetliga färger och material. Den väsentliga ändringen kan vara svår att avgöra på egen hand därför rekommenderar vi att du tar kontakt med oss på stadsbyggnadsförvaltningen innan du genomför ändringen. BYGGA MUR ELLER PLANK Du får bygga mur eller plank utan bygglov för att anordna uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter. De får inte placeras närmare tomtgränser än 4,5 meter utan grannes skriftliga medgivande. Karlstads kommun har också övriga riktlinjer för byggande av murar och plank. Konstruktioner som är högst 1,1 meter och har minst 30 procent genomsiktlighet är att likställa med staket och kräver inte bygglov. Murar och plank som är lägre än 0,5 meter kräver inte heller bygglov. BYGGA SKÄRMTAK Du får bygga skärmtak över sådana uteplatser som beskrivs under Bygga mur eller plank, altaner, balkonger eller entréer. Den totala arean av skärmtaken på din tomt får inte överskrida 15 kvadratmeter. Taken får inte placeras närmare tomtgränser än 4,5 meter utan grannes skriftliga medgivande.

5 Murar och plank Staket

6 BYGGA FRIGGEBOD Du får bygga komplementbyggnader utan bygglov, om den sammanlagda byggnadsarean inte är större än 15 kvadratmeter. Byggnadsarea är den yta en byggnad upptar på marken. Byggnaderna får inte vara högre än 3 meter från medelnivå av marken intill byggnaden till taknock. De får inte placeras närmare tomtgränser än 4,5 meter utan grannes skriftliga medgivande. VAD GÄLLER PÅ LANDET? Om du ska bygga ett nytt hus på landet har Karlstads kommun en folder Att bygga på landet där du hittar goda råd om vad du bör tänka på. Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behövs inte bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader. Du får också uppföra helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, men de får inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov. Men om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar medge det. VAD GÄLLER FÖR EN ARRENDETOMT? Om du har en arrendetomt måste du få tillstånd av arrendatorn för att göra ändringar. Detta gäller även om det du tänkt göra inte kräver något lov eller någon anmälan. BOR DU NÄRA VATTEN? Strandskyddet varierar mellan meter från strandlinjen både inåt land och ut i vattnet. Vänern har ett strandskydd på 300 meter. Beroende av vart du tänkt bygga kan stadsbyggnadsnämnden eller länsstyrelsen besluta om dispens från strandskyddet. För att få en dispens krävs att det finns särskilda skäl. Tänk på att även om det du tänker bygga inte kräver bygglov kan det krävas en strandskyddsdispens. Ett exempel är om du vill sätta upp en friggebod, ett plank eller dylikt nära vattnet. Då måste du i de flesta fall söka strandskyddsdispens hos kommunen.

7

8 VÅRDA DITT HUS Även om det du tänkt göra inte kräver lov eller anmälan ska ändringar ändå utföras med varsamhet och med hänsyn till byggnadens tidstypiska eller kulturhistoriska karaktär. Många av Karlstads byggnader har också ett särskilt skydd i detaljplanen mot ändringar. Vi hjälper gärna till med kostnadsfria råd på färgsättning och utformning. HUR LÄNGE GÄLLER ETT BYGGLOV? Ett bygglov gäller i fem år, men du ska påbörja arbetena inom två år för att ett lov ska fortsätta gälla. VAD KOSTAR DET? Avgiften tas ut enligt en taxa som är bestämd av kommunfullmäktige. Aktuella priser för olika typer av ärenden finns på HUR LÅNG TID TAR DET? Normal handläggningstid för bygglov är 10 veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om ärendet är komplett och begär in komplettering om det behövs. En del ärenden beslutas inte av handläggarna utan av stadsbyggnadsnämnden. Dessa ärenden har längre handläggningstid. Antalet sökta bygglov ökar under våren och sommaren. Om du har planer på att börja bygga under semestern lämna gärna in din ansökan redan i början av året. VILKA RITNINGAR SKA SKICKAS IN? Du får gärna söka bygglov direkt via vår e-tjänst på e-tjanster.karlstad.se. Då kan du lämna in handlingarna digitalt. Det ställs stora krav på ritningar som ska lämnas in tillsammans med ansökan om lov. Alla handlingar som är i pappersform ska lämnas in i två exemplar. Handlingarna ska uppfylla följande krav skalenliga ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas avstånd till tomtgränser ska måttsättas

9 De handlingar du ska skicka in är situationsplan, det vill säga hur tomten ser ut uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500. Vid nybyggnation av till exempel en villa ska en nybyggnadskarta lämnas in. Nybyggnadskartan ska visa husets placering och anslutningspunkter till vatten- och avlopp. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kartservice, tel , för att beställa en karta eller gå in på karlstad.se och använd e-tjänsten. ritning på planlösningen i skala 1:100 ritning på alla fasader som berörs i skala 1:100 kontrollplan. En kontrollplan krävs för alla ärenden som kräver en ansökan om lov eller en anmälan. Den är ett dokument som redovisar vilka kontroller som ska utföras under byggets gång och av vem kontrollerna ska utföras. Syftet med en kontrollplan är att säkerställa byggnadens tekniska kvalitet så att den uppfyller samhällets krav. Beroende av vad som ska göras så kan den vara mer eller mindre omfattande. I enkla ärenden krävs bara enstaka kontrollpunkter. Exempel på en kontrollplan finns på karlstad.se/bygglov Om du söker bygglov inom en arrendetomt ska du ange avtalsnumret för arrendet. Blanketter och exempel på ritningar hittar du på Din ansökan kommer inte att hanteras förrän den innehåller kompletta handlingar. VART SKA ANSÖKAN SKICKAS? Ansökningsblanketten skickas tillsammans med kompletta handlingar i två exemplar till Karlstads kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Stadshuset Karlstad Besöksadress är Drottninggatan 32, Karlstad. Du kan också söka bygglov direkt via vår e-tjänst på e-tjanster.karlstad.se

10 VAD HÄNDER MED MITT ÄRENDE? 1. Ansökan inkommer till stadsbyggnadsförvaltningen. 2. Ditt ärende registreras och kontrolleras så att alla ritningar och blanketter är med. 3. Om handlingarna inte är kompletta skickas en begäran om komplettering till dig. Ditt ärende fördelas inte till någon handläggare förrän ärendet är komplett. 4. Ditt ärende fördelas till en handläggare och granskningen påbörjas. 5. Ärendet skickas eventuellt på remiss till berörda myndigheter, organisationer eller grannar. Om ansökan inte följer gällande detaljplan eller om föreslagen åtgärd är i ett område som saknar detaljplan, skickas ärendet till grannar för att de ska ges möjlighet att lämna synpunkter. 6. Handläggaren åker eventuellt ut på platsen och gör en bedömning. Ibland blir du kontaktad innan handläggaren åker ut för att gemensamt gå igenom den tänkta byggnationen. Handläggaren har rätt att beträda en fastighet utan fastighetsägarens tillstånd. 7. Beslut fattas av handläggaren eller av stadsbyggnadsnämnden. I de fall grannar eller myndigheter haft synpunkter eller i principiellt viktiga ärenden fattas beslutet av stadsbyggnadsnämnden. 8. Beslutet skickas ut till dig genom delgivning. Enligt lag ska också ett beslut om bygglov kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom ska grannar eller andra berörda som haft synpunkter i ärendet delges beslutet. Övriga berörda får genom brev upplysningar om att bygglov beviljats. I vissa fall kungörs bygglovet i de lokala tidningarna. 9. Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörande eller delgivning. NÄR FÅR JAG BÖRJA BYGGA? Innan du får börja bygga så ska det ges ett startbesked. I många ärenden tas beslut om startbesked samtidigt som beslutet om bygglov till exempel vid skyltar, murar och plank eller vid mindre tillbyggnader. Vid till exempel större tillbyggnader eller nybyggnationer krävs det ett så kallat tekniskt samråd innan ett startbesked kan ges. Vid samrådet träffar du en handläggare för en genomgång av projektet och det fastställs vilka kontroller med mera som krävs.

11 KRÄVS BYGGLOV? TA FRAM HANDLINGAR SKICKA ANSÖKAN GRANSKNING PÅBÖRJAS GRANNHÖRANDE BESLUT BYGGLOV STARTBESKED

12 Karlstads kommun VILL DU VETA MER? Mer information om bygglov och tillstånd hittar du på Mer information om konsumentfrågor och energifrågor finns också på Du hittar även information på Boverkets hemsida, Konsumentverket, Du är välkommen att kontakta oss via kommunens Kontaktcenter tel eller e-post: Byggavdelningen har öppet måndag-onsdag, fredag. Torsdagar stängt för granskning av ärenden. Karlstads Kommun. Stadsbyggnadsförvaltningen Karlstad. Tel:

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat.

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat. Känsla och kunskap ger gott resultat. Byggserviceavdelningen på Rydlers Bygg består av erfarna snickare som utför arbeten med allt från små fönsterbyten, till mer komplicerade renoveringar. Om ni är i

Läs mer

INFORMATION INNAN DU BÖRJAR

INFORMATION INNAN DU BÖRJAR Kundmanual Fastighet Vad är en fastighet? Sök fastighetsbeteckning Fastighetsinformation Lagfaren ägare sidan 3 sidan 3 sidan 6 sidan 7 Bygglov Ritningar/Bygglov sidan 8 Mejla, spara på usb eller skriva

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer