Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen"

Transkript

1 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

2 Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål Verksamhetsinformation 3.1 Presentation av verksamheten Värdegrund/verksamhetsidé 4 4 Personal 4.1 Utbildningsnivå Kompetensutveckling Personaltäthet Personalomsättning. 5 5 Redovisning av uppnått resultat 5.1 Svarsfrekvens brukare Svarsfrekvens personal 6 6 Resultat av enkätfrågor gällande TRYGGHET 6.1 Analys av TRYGGHETSFRÅGORNA Åtgärder för utveckling Uppföljning av prioriterade åtgärder Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår 9 7 Resultat av enkätfrågor gällande INFLYTANDE 7.1 Analys av INFLYTANDEFRÅGORNA Åtgärder för utveckling Uppföljning av prioriterade åtgärder Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Resultat av enkätfrågor gällande BEMÖTANDE 8.1 Analys av BEMÖTANDEFRÅGORNA Åtgärder för utveckling Uppföljning av prioriterade åtgärder Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Synpunkter och klagomål från brukare och personal Sammanfattning av enhetens prioriterade åtgärder

3 Förord Denna rapport är 2010 års verksamhetsplan/kvalitetsredovisning för Gylle/Åselby hemtjänst Frågor kring redovisningen kan ställas till undertecknad på tfn eller e-post: Eva Håkansson Enhetschef 2

4 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod 1.2 Enkäter Kvalitetsarbetet i Borlänge kommun styrs genom kommunfullmäktiges mål och genom de inriktningsmål som omsorgsnämnden anger. Dessa mål säkras genom riktlinjer, rutiner och det kvalitetssystem som nämnden använder sig av. Kvalitetssystemet bygger på socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem enligt SoL och LSS (SOSFS 2006:11). Kvalitetssäkringen görs genom enkäter till brukare/närstående och personal, insynsbesök och klagomålshantering. Denna verksamhetsplan/kvalitetsredovisning redovisning mätningar med enkät samt de synpunkter/klagomål som kommer in. Resultat och åtgärder från mätningarna ska tas fram i ett nära samarbete mellan ledning och personal. Enheternas mål och prioriteringar ska sedan redovisas för brukare och närstående/gode män. Detta kan bl.a. ske genom anhörigträffar/ brukarråd, informationsmaterial eller på hemsidan. I kvalitetsredovisningen delas avsnitten in i trygghet, inflytande och bemötande. Dessa begrepp har under lång tid funnits med som ledstjärnor och genomsyrar verksamheternas alla mål. Brukare Enkäter lämnas ut till alla brukare inom hemtjänsten. Enkäten kan besvaras av brukaren själv eller med hjälp av närstående/anhörig eller god man. Personal All personal får en egen enkät och svarar utifrån hur det upplever att brukarna känner trygghet, inflytande och bemötande. Personalenkäten är inte en enkät om personalens arbetsmiljö utan en spegling av brukarnas upplevelser. 2 Omsorgsnämndens mål Omsorgsnämnden har fastställt följande mål för Verksamhet av god kvalitet ska erbjudas äldre och personer med funktionsnedsättning avsett kön och etnicitet. Alla insatser ska präglas av trygghet, inflytande och ett gott bemötande med fokus på att utveckla det sociala innehållet. Äldre och personer med funktionsnedsättningar ska erbjudas flexibla boendeformer och omsorg som förändras utifrån behoven. Anhörigas situation ska särskilt uppmärksammas. All information ska vara tydlig och lättillgänglig för alla. 3

5 Mötesplatser (öppen verksamhet) för äldre och personer med funktionsnedsättning ska utvecklas i samverkan med frivilligorganisationer. Antalet externa placeringar ska minska till fördel för omsorg på hemmaplan. De två första målen som handlar om att verksamheten ska vara av god kvalitet och präglas av trygghet, inflytande och ett gott bemötande, ska följas upp genom årliga enkätundersökningar. Nämndens målsättning och nyckeltal för 2010 är att nöjdheten ska öka med minst två procentenheter. 3 Verksamhetsinformation 3.1 Presentation av verksamheten Gylle/Åselbygruppen utför hemtjänst åt 108 hjälptagare. I hemtjänstgruppen arbetar 26 personal med varierande sysselsättningsgrad. Hemtjänstgruppen arbetar inom ett stort geografiskt område som är både centralt och i ett ytterområde. Gruppen utgår ifrån Gyllehemsvägen där vi har grupplokalen. Enheten har personalmöten var 14:e dag med uppehåll under sommaren. Personalgruppen har 8 leasingbilar till sitt förfogande dessutom har vi cyklar att användas i närområdet. Vi har arbetat med verksamhetsplanen och kvalitetsredovisningen på arbetsplatsträffar. 3.2 Värdegrund/verksamhetsidé Hemtjänsten kännetecknas av att ha en helhetssyn på människan och varje individs behov. Vår policy är att utföra ett gott och individanpassat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Vi värnar om att varje brukare skall ha möjlighet att påverka hur hjälpen ska utföras. Att alla som vill ska kunna bo kvar i det egna hemmet och så långt som möjligt bibehålla sina egna resurser. 4

6 4 Personal 4.1 Utbildningsnivå Personalgruppen består av 24 undersköterskor och 2 vårdbiträden. 4.2 Kompetensutveckling 2009: Alkoholinformation 21 personal à 1,5 tim Rehabiliterande arbetssätt 14 9 tim I-Care 6 6 tim Brandutbildning 12 4 tim Grundutbildning i munvård 2 3 tim Demensutbildning 4 8 tim Palliativ vård 2 8 tim Bemötande/Psykiatri 6 8 tim Studiebesök demensvård 5 8 tim Larminformation 1 2,5 tim Arbetsmiljödagar 2 11 tim Undersköterskeutb 2 pågår Fimpa dig fri 1 8 tim Hälsoinsperatör 3 3 tim Politikerträff 2 2 tim Anhörigombud 1 4 tim Planerad kompetensutveckling 2010: Brand, Hjärt-lungräddning, Munvård, Hot- våld, I-Care,Värdegrund,Valbar studiebesök/utbildningsdag. 4.3 Personaltäthet December 2009: 2104 utförda servicetimmar/ 102 brukare. 22,17 årsarbetare/ 26 personal. 4.4 Personalomsättning Omsättning av personal under 2009, en personal gått i pension. 5

7 5 Redovisning av uppnått resultat Svarsfrekvens 100% 90% 80% 77% 87% 84% 70% 60% 61% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Brukare Personal 5.1 Svarsfrekvens brukare Svarsfrekvensen för brukarna är 61 %, lägre än vid förra mätningen. En orsak till det kan vara att vi har stor andel brukare med stort omvårdnadsbehov, vilket kan vara en bidragande orsak. 54,5 % har svarat själva, övriga har svarat med hjälp av/tillsammans med annan person. 5.2 Svarsfrekvens personal Svarsfrekvensen för personalen är 84 %, ligger i nivå med förra mätningen. Frånvaron i gruppen var hög på grund av semestrar. 6

8 6 Resultat av enkätfrågor gällande TRYGGHET Brukarenkät för Trygghetsfrågorna Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt ,69 3,84 3,76 1) Jag blir alltid informerad vid förändringar av hur hjälpen utförs. - 4,08 3,68 Jag anser att hemtjänstpersonalen hinner utföra de insatser jag 2) beviljats. 4,18 4,21 4,16 3) Jag vet vem som är min kontaktperson. 4,71 3,51 3,57 4) Jag vet vad min kontaktperson kan/ska hjälpa mig med. 3,62 3,18 3,30 Jag anser att hemtjänstpersonalen är väl informerade om mina 5) behov. - 4,25 4,07 Personalenkät för Trygghetsfrågorna Jag anser att brukarna alltid blir informerade vid förändringar av 1) hur hjälpen utförs. 2) Jag anser att hemtjänstpersonalen hinner utföra de insatser brukarna beviljats. Jag anser att brukarna är informerade om vem som är deras 3) kontaktperson. Jag anser att brukarna vet vad kontaktpersonen kan/ska hjälpa till 4) med. 5) Jag anser att hemtjänstpersonalen är väl informerade om brukarnas behov. Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt ,62 3,98 3,63-4,12 3,56 4,10 4,25 3,67 3,10 3,75 3,69 4,00 3,12 3,20-4,62 4,03 Resultat för trygghetsfrågorna 2009 Brukare Personal 5 4,62 4 4,08 4,12 4,21 4,25 3,51 3,75 4,25 3,18 3, Jag blir alltid informerad vid förändringar av hur hjälpen utförs. Jag anser att hemtjänstpersonalen hinner utföra de insatser jag beviljats. Jag vet vem som är min kontaktperson. Jag vet vad min kontaktperson kan/ska hjälpa mig med. Jag anser att hemtjänstpersonalen är väl informerade om mina behov. 7

9 Brukarens värde är högt. Det ligger över kommunens medelvärde. Värdet kan bero på att vi använder arbetsblad som innehåller information om hur brukarens insatser skall genomföras. Beräknade insatstider är väl överensstämmande med brukarens behov. Vi kan bli bättre på att informera brukaren om kontaktpersonens ansvarsområden. Brukaren och personalens värden stämmer överens. Resultaten, brukarens och personalens värde är betydligt högre än tidigare mätningar. Största förändringen till det positiva är frågan jag vet vem som är min kontaktperson. Vi har under året lagt stor vikt vid den frågan. 6.1 Analys av TRYGGHETSFRÅGORNA 1) Information vid förändringar Dialogen i personalgruppen fungerar bra vilket gör att informationen förs vidare personal emellan. Detta gör att information om eventuella förändringar delges brukaren på ett fungerande sätt. Hemtjänstens prioriterade insatser är personlig omvårdnad, serviceinsatser kan därför ibland vid behov flyttas. 2) Tid att utföra de insatser som beviljats Insatstiderna hos brukaren uppdateras kontinuerligt så de är alltid aktuella. Vi anpassar personalbemanningen efter servicetimmar. Vår vilja är att arbeta så att brukaren ej upplever stress. 3) Kunskap om vem som är kontaktperson Vi har på arbetsplatsträffar arbetat med kontaktmannaskapet. Vi har lämnat uppgift om vem som är kontaktperson till alla brukare. Det har resulterat i att brukarens värde i denne fråga har ökat, vi skall fortsätta att arbeta med frågan. 4) Kunskap om vad kontaktpersonalen kan/ska hjälpa till med Den informationen sker idag endast muntligt. Skall förbättras genom att ny informationsfolder, som är under arbete, skall lämnas till brukaren. Skriftlig information är att föredra då hjälptagaren kan ta del av vad som personalen kan hjälpa till med för att undvika missförstånd som kan uppstå. 5) Personalen är väl informerad om brukarens behov Vi har regelbundna träffar med distriktssköterskor, paramedicinare och biståndshandläggare angående brukarens behov. Dokumentation och arbetsblad uppdateras efter aktuella behov. 6.2 Åtgärder för utveckling Uppföljning av års prioriterade åtgärder Vid förra mätningen prioriterade enheten nedanstående åtgärder. Enheten redovisar om detta har genomförts/uppnåtts. 8

10 Att lämna ut en informationsfolder till alla brukare som beskriver vad hemtjänstpersonalen kan hjälpa till med. Resultat: Ej uppfyllt. Att alla brukare vet vem som är kontaktperson genom att skriva namn och telefonnummer i informationsfoldern. Resultat: Information om vem som är kontaktperson är uppfyllt. Ny informationsfolder ej uppfyllt Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kommer enheten under att prioritera: Att ny informationsfolder där det anges vad kontaktpersonen kan/ska hjälpa brukaren med lämnas till brukare. Att alla nya brukare inom 14 dagar tilldelats och har kännedom om vilken som är dess kontaktperson. 7 Resultat av enkätfrågor gällande INFLYTANDE Brukarenkät Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt för Inflytandefrågorna 4,19 4,19 3,90 1) Jag upplever att jag har inflytande vid planeringen av min hjälp. - 4,16 3,89 2) Hemtjänstpersonalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. 4,45 4,28 4,03 Jag anser att hemtjänstpersonalen oftast kommer den tid vi 3) kommit överens om. 4,19 4,24 3,88 4) Jag vet hur jag kan framföra synpunkter och klagomål. 4,00 3,90 3,67 Jag vet vem jag ska vända mig till om mitt behov av hjälp 5) förändras. 3,91 4,44 4,03 Personalenkät Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt för Inflytandefrågorna 4,04 4,10 3,73 1) Jag anser att brukarna har inflytande vid planeringen av hjälpen. - 4,00 3,68 2) Hemtjänstpersonalen frågar brukarna hur de vill att hjälpen ska utföras. 4,67 4,50 4,06 Jag anser att hemtjänstpersonalen oftast kommer den tid som är 3) överenskommen med brukarna. 4,00 4,12 3,62 Jag anser att brukarna vet hur de kan framföra synpunkter och 4) klagomål. 3,67 4,00 3,58 5) Jag anser att brukarna vet vem de ska vända sig till om deras behov av hjälp förändras. 3,89 3,88 3,73 9

11 Resultat för inflytandefrågorna 2009 Brukare Personal 5 4 4,16 4,00 4,50 4,28 4,24 4,12 3,90 4,00 4,44 3, Jag upplever att jag har inflytande vid planeringen av min hjälp. Hemtjänstpersonalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Jag anser att hemtjänstpersonalen oftast kommer den tid vi kommit överens om. Jag vet hur jag kan framföra synpunkter och klagomål. Jag vet vem jag ska vända mig till om mitt behov av hjälp förändras. Brukarens värde är högt, över kommunens medelvärde. Det är något lägre än tidigare mätning. Vi är bra på att informera brukaren om vem den skall vända sig till vid förändrade behov. Vi har en bra rutin kring den informationen. Brukaren upplever att den har inflytande vid planering av insatsen på grund av att vi är lyhörda för brukarens behov. Vi kan bli bättre på att informera om hur man framför synpunkter och klagomål. Värdet på frågan skiljer sig mellan brukare och personal främst frågan hemtjänstpersonalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Det kan bero på att personalen tänker att brukaren vill ha det på samma sätt som de var överens om, när insatsen beviljades. Vi kan bli bättre på att följa upp insatserna. 7.1 Analys av INFLYTANDEFRÅGORNA 1) Brukaren upplever att han/hon har inflytande över planeringen av hjälpen Frågan har ett högt värde vilket kan bero på att personalen är lyhörd för brukarens behov. 2) Personalen frågar hur brukaren vill ha hjälpen utförd Ny brukare som har haft insatser i ca 14 dagar går tillsammans med personal igenom omsorgsrapporten. Möjlighet finns då att påverka hur insatserna skall utföras. 3) Personalen kommer oftast överenskommen tid Vårt mål är att så långt det är möjlig tillgodose detta. Vi kan dock inte arbeta med fastställda tider, så viss flexibilitet måste finnas. Vi prioriterar personlig omvårdnad därefter serviceinsatser. 10

12 4) Kunskap om hur man framför synpunkter och klagomål Vi har tillämpat en ny rutin för att lämna blanketten synpunkter/- förbättringsförslag. Vi skall nu förbättra oss på att förklara syftet med blanketten för brukaren. 5) Kunskap om vem man vänder sig till om behoven förändras Personalen informerar brukaren om vart de vänder sig vid förändringar. Vid behov är personalen behjälplig med ex telefonnummer. 7.2 Åtgärder för utveckling Uppföljning av års prioriterade åtgärder Vid förra mätningen prioriterade enheten nedanstående åtgärder. Enheten redovisar om detta har genomförts/uppnåtts. Att arbeta så att brukaren känner större delaktighet i hur insatserna utförs genom att regelbundet följa upp individuella planen. Resultat: Uppfyllt Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kommer enheten under att prioritera: Att dela ut och förklara syftet med blanketten synpunkter/förbättringsförslag till alla nya brukare. Att nyanställd personal får kunskap om dokumentationsrutiner så att brukarens beviljade insatser utförs med hänsyn till brukarens inflytande. 11

13 8 Resultat av enkätfrågor gällande BEMÖTANDE Brukarenkät för Bemötandefrågorna Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt ,67 4,40 4,36 1) Jag anser att hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. 4,91 4,54 4,55 2) Jag upplever att hemtjänstpersonalen har tid för mig. 4,36 3,94 4,10 Jag anser att hemtjänstpersonalen vet vad de ska göra när de 3) kommer till mig. 4,67 4,42 4,28 Jag upplever att hemtjänstpersonalen respekterar att de arbetar i 4) mitt hem. 4,82 4,68 4,53 Jag upplever att hemtjänstpersonalen förstår mig och mina behov 5) av hjälp. 4,59 4,39 4,36 Personalenkät Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt för Bemötandefrågorna 4,82 4,37 4,23 Jag anser att hemtjänstpersonalen bemöter brukarna på ett bra 1) sätt. 5,00 4,50 4,41 2) Jag anser att hemtjänstpersonalen har tid för brukarna. 4,33 4,00 3,59 Jag anser att hemtjänstpersonalen vet vad de ska göra när de 3) kommer till brukarna. 4,78 4,33 4,28 Jag anser att hemtjänstpersonalen respekterar att de arbetar i 4) brukarnas hem. 5,00 4,33 4,49 5) Jag upplever att hemtjänstpersonalen förstår brukarnas behov av hjälp. 5,00 4,67 4,37 Resultat för bemötandefrågorna 2009 Brukare Personal 5 4,54 4,50 4,42 4,68 4,33 4,33 4,39 4,67 4 3,94 4, Jag anser att hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Jag upplever att hemtjänstpersonalen har tid för mig. Jag anser att hemtjänstpersonalen vet vad de ska göra när de kommer till mig. Jag upplever att hemtjänstpersonalen respekterar att de arbetar i mitt hem. Jag upplever att hemtjänstpersonalen förstår mig och mina behov av hjälp. 12

14 Frågan har ett mycket högt värde, ligger högre än kommunens medelvärde. Detta beror på att personalen respekterar att arbetet utförs i brukarens hem. Stor del av personalen har lång erfarenhet i yrket vilket gör att personalen har hög kompetens. Vi vill bli bättre på att utföra insatsen så att brukaren inte upplever personalen som jäktad. Brukarens och personalens värden stämmer i stort överens men ligger något under tidigare värde. Kan bero på att personalgruppen och brukarantalet har utökats. 8.1 Analys av BEMÖTANDEFRÅGORNA 1) Brukaren anser att personalens bemötande är bra En av anledningarna till det höga värdet är att personalen anser att ett gott bemötande är grunden för arbetet. Personalgruppen har vid flera tillfällen fått utbildning i värdegrund som gett resultat. 2) Brukaren känner att personalen har tid Planerade insatstider följs upp så att de stämmer överens med utförda tiden. Oplanerade insatser som ex larm, sjukvårdskontakter påverkar ibland planeringen. 3) Personalens kunskap om vad de ska hjälpa till med Personalen tar del av arbetsblad, biståndsbeslut och dokumentation. Detta för att informera sig om vad som skall utföras hos brukaren. 4) Personalen respekterar att de arbetar i brukarens hem Personalen respekterar att arbetet utförs i brukarens hem. Detta kan bero på att värdegrunden är väl förankrad och efterlevs. 5) Personalens förståelse av brukarens behov av hjälp Vi har ett rehabiliterande förhållningssätt i arbetet. Är lyhörda och har empatisk förmåga så att brukarens egna resurser tillvaratas/uppmuntras. 8.2 Åtgärder för utveckling Uppföljning av års prioriterade åtgärder Att på arbetsplatsträffar diskutera hur vi utför de beviljade insatserna på bästa sätt. Resultat: Uppfyllt Att arbeta flexibelt utifrån brukarens behov med hjälp av I-Caresystemet. Resultat: Uppfyllt 13

15 Att ge kontaktpersonen tid för att utföra uppdraget. Resultat: Uppfyllt till stor del Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kommer enheten under att prioritera: Att ej titta på arbetsbladet eller klockan under tiden insatsen utförs hos brukaren. Det kan upplevas stressande av brukaren. All ordinarie personal har legitimation som visar att de är anställda i Borlänge Kommun. Att personalen presentera sig och visar sin legitimation direkt när de kommer in till brukaren. 9 Synpunkter och klagomål från brukare och personal Alla som fått en enkät har haft möjlighet att fritt framföra synpunkter och klagomål på verksamheten. Nedan följer en sammanställning av det som framkommit samt vilka åtgärder som verksamheten kommer att vidta. Synpunkter från brukare Önskar fasta tider och hjälp av samma personal, helst inga vikarier. Åtgärder: Vi försöker, så långt det är möjligt, att minimera antal personer, och att komma ungefär vid samma tidpunkt. Brukaren informeras om att de gärna får ringa till gruppen och fråga om vilken tid som insatsen är inplanerad. Oklart vilken hjälp jag behöver och kan bli beviljad. Åtgärder: Informera brukaren om vart man vänder sig för att för rätt hjälpinsats. Det är irritabelt att inte få hela sitt hem städat. Oklara riktlinjer. Jag har städhjälp var 14:e dag, det fungerade bättre innan hemtjänst tog över. Mer tid till matlagning. Nu är maten bra. Jag har observerat att handhygienen inte är god. Jag vet inte vem som är min kontaktperson är. Toppenpersonal- fantastiska människor inom Gyllegruppen. Hur skulle vi göra utan dom? 14

16 Synpunkter från personal I-Care är bra som stöd i arbetet, ser när insatser/personaltimmar inte går ihop. Det blir lätt rörigt för brukarna när det blir många olika personer som kommer. Åtgärder: Diskutera i personalgruppen och att minimera antal personal per brukare och dag. 10 Sammanfattning av enhetens prioriterade åtgärder Under 2010 kommer Gylle-Åselbygruppen att prioritera följande: Trygghet Att ny informationsfolder där det anges vad kontaktpersonen kan/ska hjälpa brukaren med lämnas till brukaren. Att alla nya brukare inom 14 dagar tilldelats och har kännedom om vilken som är dess kontaktperson. Inflytande Att dela ut och förklara syftet med blanketten synpunkter/förbättringsförslag till alla nya brukare. Att nyanställd personal får kunskap om dokumentationsrutiner så att brukarens beviljade insatser utförs med hänsyn till brukarens inflytande. Bemötande Att ej titta på arbetsbladet eller klockan under tiden insatsen utförs hos brukaren. Det kan upplevas stressande av brukaren. Att all ordinarie personal har legitimation som visar att de är anställda i Borlänge kommun. Att personalen presenterar sig och visar sin legitimation direkt när de kommer in till brukaren. 15

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

" #$# % " #$#& & ' )( #* + && *

 #$# %  #$#& & ' )( #* + && * !!" # $ % & " ' " 2 (! " #$# % " #$#& & ' ( )( #* + && * 3 & Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

!! " # # $ " # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2

!!  # # $  # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2 !! " ## $ " ##%% & &' ('#) * %% ) 2 "# Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänstinsatser

Kvalitetsuppföljning av hemtjänstinsatser Styrdokument, rutiner Social- och äldreförvaltningen 2007-08-14/rev. 070821 Elisa-Beth Widman 08-590 971 50 Dnr Fax 08-590 733 41 SOU/2006:373 Elisa-Beth.Widman@upplandsvasby.se Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken)

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn & ungdomar med funktionsnedsättningar 2010 (Utarbetad 2010-02-22)

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06 Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06 Johanna Bendtsen Omsorgshandläggare Lena Thosteman Enhetschef Handläggarenheten SAMMANFATTNING Korttidsvistelsen nådde upp till samtliga

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Stadskontoret. Till vård- och omsorgsberedningen

Stadskontoret. Till vård- och omsorgsberedningen Handläggare Lisa Gunnefur Stadskontoret Till vård- och omsorgsberedningen Tjänsteutlåtande 2011-06-15 Ärende: KS-VOO-2010-00917 Slutrapport Helhetssyn i hemtjänsten Initierare: Stadskontoret Bakgrund En

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats?

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Av: Åsa Wallqvist, Jack Axelsson, Kjell Fransson och Lotta Larsson Innehåll: Vad ska en genomförandeplan

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-11-07 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ärlans serviceboende Adress: Söderströms väg 247 Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Raymond Paulsson, 070-245

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Innehåll Bakgrund 3 Syftet med tillsynen 3 Länsstyrelsens ansvar 3 Kommunens ansvar 4 Hur ofta ska kommunernas tillsyn ske? 4 Hur ska tillsyn bedrivas? 4 Vad

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Inledning Beskrivning Kärnhuset är en enhet för behovsbedömning. Beslut om heldygnsbedömning på Kärnhuset fattas av Biståndshandläggaren inom Äldreomsorgen. Heldygnsbedömningen

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer