Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen"

Transkript

1 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

2 Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål Verksamhetsinformation 3.1 Presentation av verksamheten Värdegrund/verksamhetsidé 4 4 Personal 4.1 Utbildningsnivå Kompetensutveckling Personaltäthet Personalomsättning. 5 5 Redovisning av uppnått resultat 5.1 Svarsfrekvens brukare Svarsfrekvens personal 6 6 Resultat av enkätfrågor gällande TRYGGHET 6.1 Analys av TRYGGHETSFRÅGORNA Åtgärder för utveckling Uppföljning av prioriterade åtgärder Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår 9 7 Resultat av enkätfrågor gällande INFLYTANDE 7.1 Analys av INFLYTANDEFRÅGORNA Åtgärder för utveckling Uppföljning av prioriterade åtgärder Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Resultat av enkätfrågor gällande BEMÖTANDE 8.1 Analys av BEMÖTANDEFRÅGORNA Åtgärder för utveckling Uppföljning av prioriterade åtgärder Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Synpunkter och klagomål från brukare och personal Sammanfattning av enhetens prioriterade åtgärder

3 Förord Denna rapport är 2010 års verksamhetsplan/kvalitetsredovisning för Gylle/Åselby hemtjänst Frågor kring redovisningen kan ställas till undertecknad på tfn eller e-post: Eva Håkansson Enhetschef 2

4 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod 1.2 Enkäter Kvalitetsarbetet i Borlänge kommun styrs genom kommunfullmäktiges mål och genom de inriktningsmål som omsorgsnämnden anger. Dessa mål säkras genom riktlinjer, rutiner och det kvalitetssystem som nämnden använder sig av. Kvalitetssystemet bygger på socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem enligt SoL och LSS (SOSFS 2006:11). Kvalitetssäkringen görs genom enkäter till brukare/närstående och personal, insynsbesök och klagomålshantering. Denna verksamhetsplan/kvalitetsredovisning redovisning mätningar med enkät samt de synpunkter/klagomål som kommer in. Resultat och åtgärder från mätningarna ska tas fram i ett nära samarbete mellan ledning och personal. Enheternas mål och prioriteringar ska sedan redovisas för brukare och närstående/gode män. Detta kan bl.a. ske genom anhörigträffar/ brukarråd, informationsmaterial eller på hemsidan. I kvalitetsredovisningen delas avsnitten in i trygghet, inflytande och bemötande. Dessa begrepp har under lång tid funnits med som ledstjärnor och genomsyrar verksamheternas alla mål. Brukare Enkäter lämnas ut till alla brukare inom hemtjänsten. Enkäten kan besvaras av brukaren själv eller med hjälp av närstående/anhörig eller god man. Personal All personal får en egen enkät och svarar utifrån hur det upplever att brukarna känner trygghet, inflytande och bemötande. Personalenkäten är inte en enkät om personalens arbetsmiljö utan en spegling av brukarnas upplevelser. 2 Omsorgsnämndens mål Omsorgsnämnden har fastställt följande mål för Verksamhet av god kvalitet ska erbjudas äldre och personer med funktionsnedsättning avsett kön och etnicitet. Alla insatser ska präglas av trygghet, inflytande och ett gott bemötande med fokus på att utveckla det sociala innehållet. Äldre och personer med funktionsnedsättningar ska erbjudas flexibla boendeformer och omsorg som förändras utifrån behoven. Anhörigas situation ska särskilt uppmärksammas. All information ska vara tydlig och lättillgänglig för alla. 3

5 Mötesplatser (öppen verksamhet) för äldre och personer med funktionsnedsättning ska utvecklas i samverkan med frivilligorganisationer. Antalet externa placeringar ska minska till fördel för omsorg på hemmaplan. De två första målen som handlar om att verksamheten ska vara av god kvalitet och präglas av trygghet, inflytande och ett gott bemötande, ska följas upp genom årliga enkätundersökningar. Nämndens målsättning och nyckeltal för 2010 är att nöjdheten ska öka med minst två procentenheter. 3 Verksamhetsinformation 3.1 Presentation av verksamheten Gylle/Åselbygruppen utför hemtjänst åt 108 hjälptagare. I hemtjänstgruppen arbetar 26 personal med varierande sysselsättningsgrad. Hemtjänstgruppen arbetar inom ett stort geografiskt område som är både centralt och i ett ytterområde. Gruppen utgår ifrån Gyllehemsvägen där vi har grupplokalen. Enheten har personalmöten var 14:e dag med uppehåll under sommaren. Personalgruppen har 8 leasingbilar till sitt förfogande dessutom har vi cyklar att användas i närområdet. Vi har arbetat med verksamhetsplanen och kvalitetsredovisningen på arbetsplatsträffar. 3.2 Värdegrund/verksamhetsidé Hemtjänsten kännetecknas av att ha en helhetssyn på människan och varje individs behov. Vår policy är att utföra ett gott och individanpassat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Vi värnar om att varje brukare skall ha möjlighet att påverka hur hjälpen ska utföras. Att alla som vill ska kunna bo kvar i det egna hemmet och så långt som möjligt bibehålla sina egna resurser. 4

6 4 Personal 4.1 Utbildningsnivå Personalgruppen består av 24 undersköterskor och 2 vårdbiträden. 4.2 Kompetensutveckling 2009: Alkoholinformation 21 personal à 1,5 tim Rehabiliterande arbetssätt 14 9 tim I-Care 6 6 tim Brandutbildning 12 4 tim Grundutbildning i munvård 2 3 tim Demensutbildning 4 8 tim Palliativ vård 2 8 tim Bemötande/Psykiatri 6 8 tim Studiebesök demensvård 5 8 tim Larminformation 1 2,5 tim Arbetsmiljödagar 2 11 tim Undersköterskeutb 2 pågår Fimpa dig fri 1 8 tim Hälsoinsperatör 3 3 tim Politikerträff 2 2 tim Anhörigombud 1 4 tim Planerad kompetensutveckling 2010: Brand, Hjärt-lungräddning, Munvård, Hot- våld, I-Care,Värdegrund,Valbar studiebesök/utbildningsdag. 4.3 Personaltäthet December 2009: 2104 utförda servicetimmar/ 102 brukare. 22,17 årsarbetare/ 26 personal. 4.4 Personalomsättning Omsättning av personal under 2009, en personal gått i pension. 5

7 5 Redovisning av uppnått resultat Svarsfrekvens 100% 90% 80% 77% 87% 84% 70% 60% 61% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Brukare Personal 5.1 Svarsfrekvens brukare Svarsfrekvensen för brukarna är 61 %, lägre än vid förra mätningen. En orsak till det kan vara att vi har stor andel brukare med stort omvårdnadsbehov, vilket kan vara en bidragande orsak. 54,5 % har svarat själva, övriga har svarat med hjälp av/tillsammans med annan person. 5.2 Svarsfrekvens personal Svarsfrekvensen för personalen är 84 %, ligger i nivå med förra mätningen. Frånvaron i gruppen var hög på grund av semestrar. 6

8 6 Resultat av enkätfrågor gällande TRYGGHET Brukarenkät för Trygghetsfrågorna Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt ,69 3,84 3,76 1) Jag blir alltid informerad vid förändringar av hur hjälpen utförs. - 4,08 3,68 Jag anser att hemtjänstpersonalen hinner utföra de insatser jag 2) beviljats. 4,18 4,21 4,16 3) Jag vet vem som är min kontaktperson. 4,71 3,51 3,57 4) Jag vet vad min kontaktperson kan/ska hjälpa mig med. 3,62 3,18 3,30 Jag anser att hemtjänstpersonalen är väl informerade om mina 5) behov. - 4,25 4,07 Personalenkät för Trygghetsfrågorna Jag anser att brukarna alltid blir informerade vid förändringar av 1) hur hjälpen utförs. 2) Jag anser att hemtjänstpersonalen hinner utföra de insatser brukarna beviljats. Jag anser att brukarna är informerade om vem som är deras 3) kontaktperson. Jag anser att brukarna vet vad kontaktpersonen kan/ska hjälpa till 4) med. 5) Jag anser att hemtjänstpersonalen är väl informerade om brukarnas behov. Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt ,62 3,98 3,63-4,12 3,56 4,10 4,25 3,67 3,10 3,75 3,69 4,00 3,12 3,20-4,62 4,03 Resultat för trygghetsfrågorna 2009 Brukare Personal 5 4,62 4 4,08 4,12 4,21 4,25 3,51 3,75 4,25 3,18 3, Jag blir alltid informerad vid förändringar av hur hjälpen utförs. Jag anser att hemtjänstpersonalen hinner utföra de insatser jag beviljats. Jag vet vem som är min kontaktperson. Jag vet vad min kontaktperson kan/ska hjälpa mig med. Jag anser att hemtjänstpersonalen är väl informerade om mina behov. 7

9 Brukarens värde är högt. Det ligger över kommunens medelvärde. Värdet kan bero på att vi använder arbetsblad som innehåller information om hur brukarens insatser skall genomföras. Beräknade insatstider är väl överensstämmande med brukarens behov. Vi kan bli bättre på att informera brukaren om kontaktpersonens ansvarsområden. Brukaren och personalens värden stämmer överens. Resultaten, brukarens och personalens värde är betydligt högre än tidigare mätningar. Största förändringen till det positiva är frågan jag vet vem som är min kontaktperson. Vi har under året lagt stor vikt vid den frågan. 6.1 Analys av TRYGGHETSFRÅGORNA 1) Information vid förändringar Dialogen i personalgruppen fungerar bra vilket gör att informationen förs vidare personal emellan. Detta gör att information om eventuella förändringar delges brukaren på ett fungerande sätt. Hemtjänstens prioriterade insatser är personlig omvårdnad, serviceinsatser kan därför ibland vid behov flyttas. 2) Tid att utföra de insatser som beviljats Insatstiderna hos brukaren uppdateras kontinuerligt så de är alltid aktuella. Vi anpassar personalbemanningen efter servicetimmar. Vår vilja är att arbeta så att brukaren ej upplever stress. 3) Kunskap om vem som är kontaktperson Vi har på arbetsplatsträffar arbetat med kontaktmannaskapet. Vi har lämnat uppgift om vem som är kontaktperson till alla brukare. Det har resulterat i att brukarens värde i denne fråga har ökat, vi skall fortsätta att arbeta med frågan. 4) Kunskap om vad kontaktpersonalen kan/ska hjälpa till med Den informationen sker idag endast muntligt. Skall förbättras genom att ny informationsfolder, som är under arbete, skall lämnas till brukaren. Skriftlig information är att föredra då hjälptagaren kan ta del av vad som personalen kan hjälpa till med för att undvika missförstånd som kan uppstå. 5) Personalen är väl informerad om brukarens behov Vi har regelbundna träffar med distriktssköterskor, paramedicinare och biståndshandläggare angående brukarens behov. Dokumentation och arbetsblad uppdateras efter aktuella behov. 6.2 Åtgärder för utveckling Uppföljning av års prioriterade åtgärder Vid förra mätningen prioriterade enheten nedanstående åtgärder. Enheten redovisar om detta har genomförts/uppnåtts. 8

10 Att lämna ut en informationsfolder till alla brukare som beskriver vad hemtjänstpersonalen kan hjälpa till med. Resultat: Ej uppfyllt. Att alla brukare vet vem som är kontaktperson genom att skriva namn och telefonnummer i informationsfoldern. Resultat: Information om vem som är kontaktperson är uppfyllt. Ny informationsfolder ej uppfyllt Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kommer enheten under att prioritera: Att ny informationsfolder där det anges vad kontaktpersonen kan/ska hjälpa brukaren med lämnas till brukare. Att alla nya brukare inom 14 dagar tilldelats och har kännedom om vilken som är dess kontaktperson. 7 Resultat av enkätfrågor gällande INFLYTANDE Brukarenkät Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt för Inflytandefrågorna 4,19 4,19 3,90 1) Jag upplever att jag har inflytande vid planeringen av min hjälp. - 4,16 3,89 2) Hemtjänstpersonalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. 4,45 4,28 4,03 Jag anser att hemtjänstpersonalen oftast kommer den tid vi 3) kommit överens om. 4,19 4,24 3,88 4) Jag vet hur jag kan framföra synpunkter och klagomål. 4,00 3,90 3,67 Jag vet vem jag ska vända mig till om mitt behov av hjälp 5) förändras. 3,91 4,44 4,03 Personalenkät Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt för Inflytandefrågorna 4,04 4,10 3,73 1) Jag anser att brukarna har inflytande vid planeringen av hjälpen. - 4,00 3,68 2) Hemtjänstpersonalen frågar brukarna hur de vill att hjälpen ska utföras. 4,67 4,50 4,06 Jag anser att hemtjänstpersonalen oftast kommer den tid som är 3) överenskommen med brukarna. 4,00 4,12 3,62 Jag anser att brukarna vet hur de kan framföra synpunkter och 4) klagomål. 3,67 4,00 3,58 5) Jag anser att brukarna vet vem de ska vända sig till om deras behov av hjälp förändras. 3,89 3,88 3,73 9

11 Resultat för inflytandefrågorna 2009 Brukare Personal 5 4 4,16 4,00 4,50 4,28 4,24 4,12 3,90 4,00 4,44 3, Jag upplever att jag har inflytande vid planeringen av min hjälp. Hemtjänstpersonalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Jag anser att hemtjänstpersonalen oftast kommer den tid vi kommit överens om. Jag vet hur jag kan framföra synpunkter och klagomål. Jag vet vem jag ska vända mig till om mitt behov av hjälp förändras. Brukarens värde är högt, över kommunens medelvärde. Det är något lägre än tidigare mätning. Vi är bra på att informera brukaren om vem den skall vända sig till vid förändrade behov. Vi har en bra rutin kring den informationen. Brukaren upplever att den har inflytande vid planering av insatsen på grund av att vi är lyhörda för brukarens behov. Vi kan bli bättre på att informera om hur man framför synpunkter och klagomål. Värdet på frågan skiljer sig mellan brukare och personal främst frågan hemtjänstpersonalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Det kan bero på att personalen tänker att brukaren vill ha det på samma sätt som de var överens om, när insatsen beviljades. Vi kan bli bättre på att följa upp insatserna. 7.1 Analys av INFLYTANDEFRÅGORNA 1) Brukaren upplever att han/hon har inflytande över planeringen av hjälpen Frågan har ett högt värde vilket kan bero på att personalen är lyhörd för brukarens behov. 2) Personalen frågar hur brukaren vill ha hjälpen utförd Ny brukare som har haft insatser i ca 14 dagar går tillsammans med personal igenom omsorgsrapporten. Möjlighet finns då att påverka hur insatserna skall utföras. 3) Personalen kommer oftast överenskommen tid Vårt mål är att så långt det är möjlig tillgodose detta. Vi kan dock inte arbeta med fastställda tider, så viss flexibilitet måste finnas. Vi prioriterar personlig omvårdnad därefter serviceinsatser. 10

12 4) Kunskap om hur man framför synpunkter och klagomål Vi har tillämpat en ny rutin för att lämna blanketten synpunkter/- förbättringsförslag. Vi skall nu förbättra oss på att förklara syftet med blanketten för brukaren. 5) Kunskap om vem man vänder sig till om behoven förändras Personalen informerar brukaren om vart de vänder sig vid förändringar. Vid behov är personalen behjälplig med ex telefonnummer. 7.2 Åtgärder för utveckling Uppföljning av års prioriterade åtgärder Vid förra mätningen prioriterade enheten nedanstående åtgärder. Enheten redovisar om detta har genomförts/uppnåtts. Att arbeta så att brukaren känner större delaktighet i hur insatserna utförs genom att regelbundet följa upp individuella planen. Resultat: Uppfyllt Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kommer enheten under att prioritera: Att dela ut och förklara syftet med blanketten synpunkter/förbättringsförslag till alla nya brukare. Att nyanställd personal får kunskap om dokumentationsrutiner så att brukarens beviljade insatser utförs med hänsyn till brukarens inflytande. 11

13 8 Resultat av enkätfrågor gällande BEMÖTANDE Brukarenkät för Bemötandefrågorna Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt ,67 4,40 4,36 1) Jag anser att hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. 4,91 4,54 4,55 2) Jag upplever att hemtjänstpersonalen har tid för mig. 4,36 3,94 4,10 Jag anser att hemtjänstpersonalen vet vad de ska göra när de 3) kommer till mig. 4,67 4,42 4,28 Jag upplever att hemtjänstpersonalen respekterar att de arbetar i 4) mitt hem. 4,82 4,68 4,53 Jag upplever att hemtjänstpersonalen förstår mig och mina behov 5) av hjälp. 4,59 4,39 4,36 Personalenkät Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt för Bemötandefrågorna 4,82 4,37 4,23 Jag anser att hemtjänstpersonalen bemöter brukarna på ett bra 1) sätt. 5,00 4,50 4,41 2) Jag anser att hemtjänstpersonalen har tid för brukarna. 4,33 4,00 3,59 Jag anser att hemtjänstpersonalen vet vad de ska göra när de 3) kommer till brukarna. 4,78 4,33 4,28 Jag anser att hemtjänstpersonalen respekterar att de arbetar i 4) brukarnas hem. 5,00 4,33 4,49 5) Jag upplever att hemtjänstpersonalen förstår brukarnas behov av hjälp. 5,00 4,67 4,37 Resultat för bemötandefrågorna 2009 Brukare Personal 5 4,54 4,50 4,42 4,68 4,33 4,33 4,39 4,67 4 3,94 4, Jag anser att hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Jag upplever att hemtjänstpersonalen har tid för mig. Jag anser att hemtjänstpersonalen vet vad de ska göra när de kommer till mig. Jag upplever att hemtjänstpersonalen respekterar att de arbetar i mitt hem. Jag upplever att hemtjänstpersonalen förstår mig och mina behov av hjälp. 12

14 Frågan har ett mycket högt värde, ligger högre än kommunens medelvärde. Detta beror på att personalen respekterar att arbetet utförs i brukarens hem. Stor del av personalen har lång erfarenhet i yrket vilket gör att personalen har hög kompetens. Vi vill bli bättre på att utföra insatsen så att brukaren inte upplever personalen som jäktad. Brukarens och personalens värden stämmer i stort överens men ligger något under tidigare värde. Kan bero på att personalgruppen och brukarantalet har utökats. 8.1 Analys av BEMÖTANDEFRÅGORNA 1) Brukaren anser att personalens bemötande är bra En av anledningarna till det höga värdet är att personalen anser att ett gott bemötande är grunden för arbetet. Personalgruppen har vid flera tillfällen fått utbildning i värdegrund som gett resultat. 2) Brukaren känner att personalen har tid Planerade insatstider följs upp så att de stämmer överens med utförda tiden. Oplanerade insatser som ex larm, sjukvårdskontakter påverkar ibland planeringen. 3) Personalens kunskap om vad de ska hjälpa till med Personalen tar del av arbetsblad, biståndsbeslut och dokumentation. Detta för att informera sig om vad som skall utföras hos brukaren. 4) Personalen respekterar att de arbetar i brukarens hem Personalen respekterar att arbetet utförs i brukarens hem. Detta kan bero på att värdegrunden är väl förankrad och efterlevs. 5) Personalens förståelse av brukarens behov av hjälp Vi har ett rehabiliterande förhållningssätt i arbetet. Är lyhörda och har empatisk förmåga så att brukarens egna resurser tillvaratas/uppmuntras. 8.2 Åtgärder för utveckling Uppföljning av års prioriterade åtgärder Att på arbetsplatsträffar diskutera hur vi utför de beviljade insatserna på bästa sätt. Resultat: Uppfyllt Att arbeta flexibelt utifrån brukarens behov med hjälp av I-Caresystemet. Resultat: Uppfyllt 13

15 Att ge kontaktpersonen tid för att utföra uppdraget. Resultat: Uppfyllt till stor del Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kommer enheten under att prioritera: Att ej titta på arbetsbladet eller klockan under tiden insatsen utförs hos brukaren. Det kan upplevas stressande av brukaren. All ordinarie personal har legitimation som visar att de är anställda i Borlänge Kommun. Att personalen presentera sig och visar sin legitimation direkt när de kommer in till brukaren. 9 Synpunkter och klagomål från brukare och personal Alla som fått en enkät har haft möjlighet att fritt framföra synpunkter och klagomål på verksamheten. Nedan följer en sammanställning av det som framkommit samt vilka åtgärder som verksamheten kommer att vidta. Synpunkter från brukare Önskar fasta tider och hjälp av samma personal, helst inga vikarier. Åtgärder: Vi försöker, så långt det är möjligt, att minimera antal personer, och att komma ungefär vid samma tidpunkt. Brukaren informeras om att de gärna får ringa till gruppen och fråga om vilken tid som insatsen är inplanerad. Oklart vilken hjälp jag behöver och kan bli beviljad. Åtgärder: Informera brukaren om vart man vänder sig för att för rätt hjälpinsats. Det är irritabelt att inte få hela sitt hem städat. Oklara riktlinjer. Jag har städhjälp var 14:e dag, det fungerade bättre innan hemtjänst tog över. Mer tid till matlagning. Nu är maten bra. Jag har observerat att handhygienen inte är god. Jag vet inte vem som är min kontaktperson är. Toppenpersonal- fantastiska människor inom Gyllegruppen. Hur skulle vi göra utan dom? 14

16 Synpunkter från personal I-Care är bra som stöd i arbetet, ser när insatser/personaltimmar inte går ihop. Det blir lätt rörigt för brukarna när det blir många olika personer som kommer. Åtgärder: Diskutera i personalgruppen och att minimera antal personal per brukare och dag. 10 Sammanfattning av enhetens prioriterade åtgärder Under 2010 kommer Gylle-Åselbygruppen att prioritera följande: Trygghet Att ny informationsfolder där det anges vad kontaktpersonen kan/ska hjälpa brukaren med lämnas till brukaren. Att alla nya brukare inom 14 dagar tilldelats och har kännedom om vilken som är dess kontaktperson. Inflytande Att dela ut och förklara syftet med blanketten synpunkter/förbättringsförslag till alla nya brukare. Att nyanställd personal får kunskap om dokumentationsrutiner så att brukarens beviljade insatser utförs med hänsyn till brukarens inflytande. Bemötande Att ej titta på arbetsbladet eller klockan under tiden insatsen utförs hos brukaren. Det kan upplevas stressande av brukaren. Att all ordinarie personal har legitimation som visar att de är anställda i Borlänge kommun. Att personalen presenterar sig och visar sin legitimation direkt när de kommer in till brukaren. 15

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser.

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser. Anita Care AB Kvalitetsberättelse 2016-01-30 (Solna Stad) Verksamhetsbeskrivning Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-13 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Proffssystern i Stockholm AB Adress: Bagartorpsringen 26, 170 64 Solna Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hengameh Azari,

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Hemtjänst. Skurups kommun

Hemtjänst. Skurups kommun Hemtjänst Skurups kommun 2 Att ansöka om hemtjänst Om du önskar ansöka om insatser, exempelvis hemtjänst, så kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter med telefonnummer till biståndshandläggare

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänstinsatser

Kvalitetsuppföljning av hemtjänstinsatser Styrdokument, rutiner Social- och äldreförvaltningen 2007-08-14/rev. 070821 Elisa-Beth Widman 08-590 971 50 Dnr Fax 08-590 733 41 SOU/2006:373 Elisa-Beth.Widman@upplandsvasby.se Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad

Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad 2017 Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad 1 Nytt förbättrat arbetssätt för hemtjänsten Nu inför vi ett nytt förbättrat arbetssätt för hemtjänsten i Stockholms

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen

Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen Vår värdegrund Det kommunala stödet och omsorgen regleras i socialtjänstlagen och det ska se till att varje enskild person får den hjälp han/hon behöver

Läs mer

Riktlinjer för Anhörigstöd

Riktlinjer för Anhörigstöd 2013-08-20 Riktlinjer för Anhörigstöd Inledning Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare eller längre tid, ska erbjudas olika former av stöd. Det gäller både om den närstående

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Socialförvaltningen informerar

Socialförvaltningen informerar Socialförvaltningen informerar Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Lokal värdegrund i Norbergs

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Socialnämnden 2006-04-26 2 Verksamhetsplan för hemvården Hästen... 3 Uppdrag... 3 Värdegrund synsätt... 3 Respektfullt bemötande... 3 Engagemang... 3 Flexibilitet...

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

!! " # # $ " # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2

!!  # # $  # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2 !! " ## $ " ##%% & &' ('#) * %% ) 2 "# Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 En kontaktperson är en medmänniska som ska göra det lättare för en person med funktionsnedsättning att leva

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-19 AN-2013/108.730 1 (4) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05, 0708-79 04 80 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats?

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Av: Åsa Wallqvist, Jack Axelsson, Kjell Fransson och Lotta Larsson Innehåll: Vad ska en genomförandeplan

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

" #$# % " #$#& & ' )( #* + && *

 #$# %  #$#& & ' )( #* + && * !!" # $ % & " ' " 2 (! " #$# % " #$#& & ' ( )( #* + && * 3 & Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Värdighetsgarantier i äldreomsorgen Värdighetsgarantier 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Verksamhetsmål för äldrenämnden

Verksamhetsmål för äldrenämnden Verksamhetsmål för äldrenämnden 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 VERKSAMHETSIDÉ Vad gör nämnden och för vem 4 VISION Vad vill vi 6 MÅL Vad ska göras och vilka resultat ska uppnås

Läs mer

Kontaktpersonalen har en central funktion i kvalitetssäkring för hyresgästens/kundens vård och omsorg.

Kontaktpersonalen har en central funktion i kvalitetssäkring för hyresgästens/kundens vård och omsorg. Inom hemtjänsten Inom äldreomsorgen i Grästorps kommun arbetar vi enligt modellen att varje hyresgäst/kund skall ha en egen kontaktpersonal en person som känner hyresgästen/kunden lite mer. Kontaktpersonalen

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden.

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Kvalitetsberättelse Inledning Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Huvudkontoret med ekonomi-, löne- och administrationsavdelning

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, av hemtjänsten i Malmköping i Flens kommun den 6 april 2005

Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, av hemtjänsten i Malmköping i Flens kommun den 6 april 2005 1(6) Birgitta Lundström/Helena Forssell 0155-26 41 46/26 41 19 Flens kommun Socialnämnden 642 81 Flen Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, av hemtjänsten i Malmköping i Flens kommun den 6 april

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer