Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen"

Transkript

1 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

2 Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål Verksamhetsinformation 3.1 Presentation av verksamheten Värdegrund/verksamhetsidé 4 4 Personal 4.1 Utbildningsnivå Kompetensutveckling Personaltäthet Personalomsättning. 5 5 Redovisning av uppnått resultat 5.1 Svarsfrekvens brukare Svarsfrekvens personal 6 6 Resultat av enkätfrågor gällande TRYGGHET 6.1 Analys av TRYGGHETSFRÅGORNA Åtgärder för utveckling Uppföljning av prioriterade åtgärder Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår 9 7 Resultat av enkätfrågor gällande INFLYTANDE 7.1 Analys av INFLYTANDEFRÅGORNA Åtgärder för utveckling Uppföljning av prioriterade åtgärder Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Resultat av enkätfrågor gällande BEMÖTANDE 8.1 Analys av BEMÖTANDEFRÅGORNA Åtgärder för utveckling Uppföljning av prioriterade åtgärder Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Synpunkter och klagomål från brukare och personal Sammanfattning av enhetens prioriterade åtgärder

3 Förord Denna rapport är 2010 års verksamhetsplan/kvalitetsredovisning för Gylle/Åselby hemtjänst Frågor kring redovisningen kan ställas till undertecknad på tfn eller e-post: Eva Håkansson Enhetschef 2

4 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod 1.2 Enkäter Kvalitetsarbetet i Borlänge kommun styrs genom kommunfullmäktiges mål och genom de inriktningsmål som omsorgsnämnden anger. Dessa mål säkras genom riktlinjer, rutiner och det kvalitetssystem som nämnden använder sig av. Kvalitetssystemet bygger på socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem enligt SoL och LSS (SOSFS 2006:11). Kvalitetssäkringen görs genom enkäter till brukare/närstående och personal, insynsbesök och klagomålshantering. Denna verksamhetsplan/kvalitetsredovisning redovisning mätningar med enkät samt de synpunkter/klagomål som kommer in. Resultat och åtgärder från mätningarna ska tas fram i ett nära samarbete mellan ledning och personal. Enheternas mål och prioriteringar ska sedan redovisas för brukare och närstående/gode män. Detta kan bl.a. ske genom anhörigträffar/ brukarråd, informationsmaterial eller på hemsidan. I kvalitetsredovisningen delas avsnitten in i trygghet, inflytande och bemötande. Dessa begrepp har under lång tid funnits med som ledstjärnor och genomsyrar verksamheternas alla mål. Brukare Enkäter lämnas ut till alla brukare inom hemtjänsten. Enkäten kan besvaras av brukaren själv eller med hjälp av närstående/anhörig eller god man. Personal All personal får en egen enkät och svarar utifrån hur det upplever att brukarna känner trygghet, inflytande och bemötande. Personalenkäten är inte en enkät om personalens arbetsmiljö utan en spegling av brukarnas upplevelser. 2 Omsorgsnämndens mål Omsorgsnämnden har fastställt följande mål för Verksamhet av god kvalitet ska erbjudas äldre och personer med funktionsnedsättning avsett kön och etnicitet. Alla insatser ska präglas av trygghet, inflytande och ett gott bemötande med fokus på att utveckla det sociala innehållet. Äldre och personer med funktionsnedsättningar ska erbjudas flexibla boendeformer och omsorg som förändras utifrån behoven. Anhörigas situation ska särskilt uppmärksammas. All information ska vara tydlig och lättillgänglig för alla. 3

5 Mötesplatser (öppen verksamhet) för äldre och personer med funktionsnedsättning ska utvecklas i samverkan med frivilligorganisationer. Antalet externa placeringar ska minska till fördel för omsorg på hemmaplan. De två första målen som handlar om att verksamheten ska vara av god kvalitet och präglas av trygghet, inflytande och ett gott bemötande, ska följas upp genom årliga enkätundersökningar. Nämndens målsättning och nyckeltal för 2010 är att nöjdheten ska öka med minst två procentenheter. 3 Verksamhetsinformation 3.1 Presentation av verksamheten Gylle/Åselbygruppen utför hemtjänst åt 108 hjälptagare. I hemtjänstgruppen arbetar 26 personal med varierande sysselsättningsgrad. Hemtjänstgruppen arbetar inom ett stort geografiskt område som är både centralt och i ett ytterområde. Gruppen utgår ifrån Gyllehemsvägen där vi har grupplokalen. Enheten har personalmöten var 14:e dag med uppehåll under sommaren. Personalgruppen har 8 leasingbilar till sitt förfogande dessutom har vi cyklar att användas i närområdet. Vi har arbetat med verksamhetsplanen och kvalitetsredovisningen på arbetsplatsträffar. 3.2 Värdegrund/verksamhetsidé Hemtjänsten kännetecknas av att ha en helhetssyn på människan och varje individs behov. Vår policy är att utföra ett gott och individanpassat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Vi värnar om att varje brukare skall ha möjlighet att påverka hur hjälpen ska utföras. Att alla som vill ska kunna bo kvar i det egna hemmet och så långt som möjligt bibehålla sina egna resurser. 4

6 4 Personal 4.1 Utbildningsnivå Personalgruppen består av 24 undersköterskor och 2 vårdbiträden. 4.2 Kompetensutveckling 2009: Alkoholinformation 21 personal à 1,5 tim Rehabiliterande arbetssätt 14 9 tim I-Care 6 6 tim Brandutbildning 12 4 tim Grundutbildning i munvård 2 3 tim Demensutbildning 4 8 tim Palliativ vård 2 8 tim Bemötande/Psykiatri 6 8 tim Studiebesök demensvård 5 8 tim Larminformation 1 2,5 tim Arbetsmiljödagar 2 11 tim Undersköterskeutb 2 pågår Fimpa dig fri 1 8 tim Hälsoinsperatör 3 3 tim Politikerträff 2 2 tim Anhörigombud 1 4 tim Planerad kompetensutveckling 2010: Brand, Hjärt-lungräddning, Munvård, Hot- våld, I-Care,Värdegrund,Valbar studiebesök/utbildningsdag. 4.3 Personaltäthet December 2009: 2104 utförda servicetimmar/ 102 brukare. 22,17 årsarbetare/ 26 personal. 4.4 Personalomsättning Omsättning av personal under 2009, en personal gått i pension. 5

7 5 Redovisning av uppnått resultat Svarsfrekvens 100% 90% 80% 77% 87% 84% 70% 60% 61% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Brukare Personal 5.1 Svarsfrekvens brukare Svarsfrekvensen för brukarna är 61 %, lägre än vid förra mätningen. En orsak till det kan vara att vi har stor andel brukare med stort omvårdnadsbehov, vilket kan vara en bidragande orsak. 54,5 % har svarat själva, övriga har svarat med hjälp av/tillsammans med annan person. 5.2 Svarsfrekvens personal Svarsfrekvensen för personalen är 84 %, ligger i nivå med förra mätningen. Frånvaron i gruppen var hög på grund av semestrar. 6

8 6 Resultat av enkätfrågor gällande TRYGGHET Brukarenkät för Trygghetsfrågorna Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt ,69 3,84 3,76 1) Jag blir alltid informerad vid förändringar av hur hjälpen utförs. - 4,08 3,68 Jag anser att hemtjänstpersonalen hinner utföra de insatser jag 2) beviljats. 4,18 4,21 4,16 3) Jag vet vem som är min kontaktperson. 4,71 3,51 3,57 4) Jag vet vad min kontaktperson kan/ska hjälpa mig med. 3,62 3,18 3,30 Jag anser att hemtjänstpersonalen är väl informerade om mina 5) behov. - 4,25 4,07 Personalenkät för Trygghetsfrågorna Jag anser att brukarna alltid blir informerade vid förändringar av 1) hur hjälpen utförs. 2) Jag anser att hemtjänstpersonalen hinner utföra de insatser brukarna beviljats. Jag anser att brukarna är informerade om vem som är deras 3) kontaktperson. Jag anser att brukarna vet vad kontaktpersonen kan/ska hjälpa till 4) med. 5) Jag anser att hemtjänstpersonalen är väl informerade om brukarnas behov. Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt ,62 3,98 3,63-4,12 3,56 4,10 4,25 3,67 3,10 3,75 3,69 4,00 3,12 3,20-4,62 4,03 Resultat för trygghetsfrågorna 2009 Brukare Personal 5 4,62 4 4,08 4,12 4,21 4,25 3,51 3,75 4,25 3,18 3, Jag blir alltid informerad vid förändringar av hur hjälpen utförs. Jag anser att hemtjänstpersonalen hinner utföra de insatser jag beviljats. Jag vet vem som är min kontaktperson. Jag vet vad min kontaktperson kan/ska hjälpa mig med. Jag anser att hemtjänstpersonalen är väl informerade om mina behov. 7

9 Brukarens värde är högt. Det ligger över kommunens medelvärde. Värdet kan bero på att vi använder arbetsblad som innehåller information om hur brukarens insatser skall genomföras. Beräknade insatstider är väl överensstämmande med brukarens behov. Vi kan bli bättre på att informera brukaren om kontaktpersonens ansvarsområden. Brukaren och personalens värden stämmer överens. Resultaten, brukarens och personalens värde är betydligt högre än tidigare mätningar. Största förändringen till det positiva är frågan jag vet vem som är min kontaktperson. Vi har under året lagt stor vikt vid den frågan. 6.1 Analys av TRYGGHETSFRÅGORNA 1) Information vid förändringar Dialogen i personalgruppen fungerar bra vilket gör att informationen förs vidare personal emellan. Detta gör att information om eventuella förändringar delges brukaren på ett fungerande sätt. Hemtjänstens prioriterade insatser är personlig omvårdnad, serviceinsatser kan därför ibland vid behov flyttas. 2) Tid att utföra de insatser som beviljats Insatstiderna hos brukaren uppdateras kontinuerligt så de är alltid aktuella. Vi anpassar personalbemanningen efter servicetimmar. Vår vilja är att arbeta så att brukaren ej upplever stress. 3) Kunskap om vem som är kontaktperson Vi har på arbetsplatsträffar arbetat med kontaktmannaskapet. Vi har lämnat uppgift om vem som är kontaktperson till alla brukare. Det har resulterat i att brukarens värde i denne fråga har ökat, vi skall fortsätta att arbeta med frågan. 4) Kunskap om vad kontaktpersonalen kan/ska hjälpa till med Den informationen sker idag endast muntligt. Skall förbättras genom att ny informationsfolder, som är under arbete, skall lämnas till brukaren. Skriftlig information är att föredra då hjälptagaren kan ta del av vad som personalen kan hjälpa till med för att undvika missförstånd som kan uppstå. 5) Personalen är väl informerad om brukarens behov Vi har regelbundna träffar med distriktssköterskor, paramedicinare och biståndshandläggare angående brukarens behov. Dokumentation och arbetsblad uppdateras efter aktuella behov. 6.2 Åtgärder för utveckling Uppföljning av års prioriterade åtgärder Vid förra mätningen prioriterade enheten nedanstående åtgärder. Enheten redovisar om detta har genomförts/uppnåtts. 8

10 Att lämna ut en informationsfolder till alla brukare som beskriver vad hemtjänstpersonalen kan hjälpa till med. Resultat: Ej uppfyllt. Att alla brukare vet vem som är kontaktperson genom att skriva namn och telefonnummer i informationsfoldern. Resultat: Information om vem som är kontaktperson är uppfyllt. Ny informationsfolder ej uppfyllt Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kommer enheten under att prioritera: Att ny informationsfolder där det anges vad kontaktpersonen kan/ska hjälpa brukaren med lämnas till brukare. Att alla nya brukare inom 14 dagar tilldelats och har kännedom om vilken som är dess kontaktperson. 7 Resultat av enkätfrågor gällande INFLYTANDE Brukarenkät Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt för Inflytandefrågorna 4,19 4,19 3,90 1) Jag upplever att jag har inflytande vid planeringen av min hjälp. - 4,16 3,89 2) Hemtjänstpersonalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. 4,45 4,28 4,03 Jag anser att hemtjänstpersonalen oftast kommer den tid vi 3) kommit överens om. 4,19 4,24 3,88 4) Jag vet hur jag kan framföra synpunkter och klagomål. 4,00 3,90 3,67 Jag vet vem jag ska vända mig till om mitt behov av hjälp 5) förändras. 3,91 4,44 4,03 Personalenkät Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt för Inflytandefrågorna 4,04 4,10 3,73 1) Jag anser att brukarna har inflytande vid planeringen av hjälpen. - 4,00 3,68 2) Hemtjänstpersonalen frågar brukarna hur de vill att hjälpen ska utföras. 4,67 4,50 4,06 Jag anser att hemtjänstpersonalen oftast kommer den tid som är 3) överenskommen med brukarna. 4,00 4,12 3,62 Jag anser att brukarna vet hur de kan framföra synpunkter och 4) klagomål. 3,67 4,00 3,58 5) Jag anser att brukarna vet vem de ska vända sig till om deras behov av hjälp förändras. 3,89 3,88 3,73 9

11 Resultat för inflytandefrågorna 2009 Brukare Personal 5 4 4,16 4,00 4,50 4,28 4,24 4,12 3,90 4,00 4,44 3, Jag upplever att jag har inflytande vid planeringen av min hjälp. Hemtjänstpersonalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Jag anser att hemtjänstpersonalen oftast kommer den tid vi kommit överens om. Jag vet hur jag kan framföra synpunkter och klagomål. Jag vet vem jag ska vända mig till om mitt behov av hjälp förändras. Brukarens värde är högt, över kommunens medelvärde. Det är något lägre än tidigare mätning. Vi är bra på att informera brukaren om vem den skall vända sig till vid förändrade behov. Vi har en bra rutin kring den informationen. Brukaren upplever att den har inflytande vid planering av insatsen på grund av att vi är lyhörda för brukarens behov. Vi kan bli bättre på att informera om hur man framför synpunkter och klagomål. Värdet på frågan skiljer sig mellan brukare och personal främst frågan hemtjänstpersonalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Det kan bero på att personalen tänker att brukaren vill ha det på samma sätt som de var överens om, när insatsen beviljades. Vi kan bli bättre på att följa upp insatserna. 7.1 Analys av INFLYTANDEFRÅGORNA 1) Brukaren upplever att han/hon har inflytande över planeringen av hjälpen Frågan har ett högt värde vilket kan bero på att personalen är lyhörd för brukarens behov. 2) Personalen frågar hur brukaren vill ha hjälpen utförd Ny brukare som har haft insatser i ca 14 dagar går tillsammans med personal igenom omsorgsrapporten. Möjlighet finns då att påverka hur insatserna skall utföras. 3) Personalen kommer oftast överenskommen tid Vårt mål är att så långt det är möjlig tillgodose detta. Vi kan dock inte arbeta med fastställda tider, så viss flexibilitet måste finnas. Vi prioriterar personlig omvårdnad därefter serviceinsatser. 10

12 4) Kunskap om hur man framför synpunkter och klagomål Vi har tillämpat en ny rutin för att lämna blanketten synpunkter/- förbättringsförslag. Vi skall nu förbättra oss på att förklara syftet med blanketten för brukaren. 5) Kunskap om vem man vänder sig till om behoven förändras Personalen informerar brukaren om vart de vänder sig vid förändringar. Vid behov är personalen behjälplig med ex telefonnummer. 7.2 Åtgärder för utveckling Uppföljning av års prioriterade åtgärder Vid förra mätningen prioriterade enheten nedanstående åtgärder. Enheten redovisar om detta har genomförts/uppnåtts. Att arbeta så att brukaren känner större delaktighet i hur insatserna utförs genom att regelbundet följa upp individuella planen. Resultat: Uppfyllt Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kommer enheten under att prioritera: Att dela ut och förklara syftet med blanketten synpunkter/förbättringsförslag till alla nya brukare. Att nyanställd personal får kunskap om dokumentationsrutiner så att brukarens beviljade insatser utförs med hänsyn till brukarens inflytande. 11

13 8 Resultat av enkätfrågor gällande BEMÖTANDE Brukarenkät för Bemötandefrågorna Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt ,67 4,40 4,36 1) Jag anser att hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. 4,91 4,54 4,55 2) Jag upplever att hemtjänstpersonalen har tid för mig. 4,36 3,94 4,10 Jag anser att hemtjänstpersonalen vet vad de ska göra när de 3) kommer till mig. 4,67 4,42 4,28 Jag upplever att hemtjänstpersonalen respekterar att de arbetar i 4) mitt hem. 4,82 4,68 4,53 Jag upplever att hemtjänstpersonalen förstår mig och mina behov 5) av hjälp. 4,59 4,39 4,36 Personalenkät Gylle/Åselbygruppen Hemtj totalt för Bemötandefrågorna 4,82 4,37 4,23 Jag anser att hemtjänstpersonalen bemöter brukarna på ett bra 1) sätt. 5,00 4,50 4,41 2) Jag anser att hemtjänstpersonalen har tid för brukarna. 4,33 4,00 3,59 Jag anser att hemtjänstpersonalen vet vad de ska göra när de 3) kommer till brukarna. 4,78 4,33 4,28 Jag anser att hemtjänstpersonalen respekterar att de arbetar i 4) brukarnas hem. 5,00 4,33 4,49 5) Jag upplever att hemtjänstpersonalen förstår brukarnas behov av hjälp. 5,00 4,67 4,37 Resultat för bemötandefrågorna 2009 Brukare Personal 5 4,54 4,50 4,42 4,68 4,33 4,33 4,39 4,67 4 3,94 4, Jag anser att hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Jag upplever att hemtjänstpersonalen har tid för mig. Jag anser att hemtjänstpersonalen vet vad de ska göra när de kommer till mig. Jag upplever att hemtjänstpersonalen respekterar att de arbetar i mitt hem. Jag upplever att hemtjänstpersonalen förstår mig och mina behov av hjälp. 12

14 Frågan har ett mycket högt värde, ligger högre än kommunens medelvärde. Detta beror på att personalen respekterar att arbetet utförs i brukarens hem. Stor del av personalen har lång erfarenhet i yrket vilket gör att personalen har hög kompetens. Vi vill bli bättre på att utföra insatsen så att brukaren inte upplever personalen som jäktad. Brukarens och personalens värden stämmer i stort överens men ligger något under tidigare värde. Kan bero på att personalgruppen och brukarantalet har utökats. 8.1 Analys av BEMÖTANDEFRÅGORNA 1) Brukaren anser att personalens bemötande är bra En av anledningarna till det höga värdet är att personalen anser att ett gott bemötande är grunden för arbetet. Personalgruppen har vid flera tillfällen fått utbildning i värdegrund som gett resultat. 2) Brukaren känner att personalen har tid Planerade insatstider följs upp så att de stämmer överens med utförda tiden. Oplanerade insatser som ex larm, sjukvårdskontakter påverkar ibland planeringen. 3) Personalens kunskap om vad de ska hjälpa till med Personalen tar del av arbetsblad, biståndsbeslut och dokumentation. Detta för att informera sig om vad som skall utföras hos brukaren. 4) Personalen respekterar att de arbetar i brukarens hem Personalen respekterar att arbetet utförs i brukarens hem. Detta kan bero på att värdegrunden är väl förankrad och efterlevs. 5) Personalens förståelse av brukarens behov av hjälp Vi har ett rehabiliterande förhållningssätt i arbetet. Är lyhörda och har empatisk förmåga så att brukarens egna resurser tillvaratas/uppmuntras. 8.2 Åtgärder för utveckling Uppföljning av års prioriterade åtgärder Att på arbetsplatsträffar diskutera hur vi utför de beviljade insatserna på bästa sätt. Resultat: Uppfyllt Att arbeta flexibelt utifrån brukarens behov med hjälp av I-Caresystemet. Resultat: Uppfyllt 13

15 Att ge kontaktpersonen tid för att utföra uppdraget. Resultat: Uppfyllt till stor del Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kommer enheten under att prioritera: Att ej titta på arbetsbladet eller klockan under tiden insatsen utförs hos brukaren. Det kan upplevas stressande av brukaren. All ordinarie personal har legitimation som visar att de är anställda i Borlänge Kommun. Att personalen presentera sig och visar sin legitimation direkt när de kommer in till brukaren. 9 Synpunkter och klagomål från brukare och personal Alla som fått en enkät har haft möjlighet att fritt framföra synpunkter och klagomål på verksamheten. Nedan följer en sammanställning av det som framkommit samt vilka åtgärder som verksamheten kommer att vidta. Synpunkter från brukare Önskar fasta tider och hjälp av samma personal, helst inga vikarier. Åtgärder: Vi försöker, så långt det är möjligt, att minimera antal personer, och att komma ungefär vid samma tidpunkt. Brukaren informeras om att de gärna får ringa till gruppen och fråga om vilken tid som insatsen är inplanerad. Oklart vilken hjälp jag behöver och kan bli beviljad. Åtgärder: Informera brukaren om vart man vänder sig för att för rätt hjälpinsats. Det är irritabelt att inte få hela sitt hem städat. Oklara riktlinjer. Jag har städhjälp var 14:e dag, det fungerade bättre innan hemtjänst tog över. Mer tid till matlagning. Nu är maten bra. Jag har observerat att handhygienen inte är god. Jag vet inte vem som är min kontaktperson är. Toppenpersonal- fantastiska människor inom Gyllegruppen. Hur skulle vi göra utan dom? 14

16 Synpunkter från personal I-Care är bra som stöd i arbetet, ser när insatser/personaltimmar inte går ihop. Det blir lätt rörigt för brukarna när det blir många olika personer som kommer. Åtgärder: Diskutera i personalgruppen och att minimera antal personal per brukare och dag. 10 Sammanfattning av enhetens prioriterade åtgärder Under 2010 kommer Gylle-Åselbygruppen att prioritera följande: Trygghet Att ny informationsfolder där det anges vad kontaktpersonen kan/ska hjälpa brukaren med lämnas till brukaren. Att alla nya brukare inom 14 dagar tilldelats och har kännedom om vilken som är dess kontaktperson. Inflytande Att dela ut och förklara syftet med blanketten synpunkter/förbättringsförslag till alla nya brukare. Att nyanställd personal får kunskap om dokumentationsrutiner så att brukarens beviljade insatser utförs med hänsyn till brukarens inflytande. Bemötande Att ej titta på arbetsbladet eller klockan under tiden insatsen utförs hos brukaren. Det kan upplevas stressande av brukaren. Att all ordinarie personal har legitimation som visar att de är anställda i Borlänge kommun. Att personalen presenterar sig och visar sin legitimation direkt när de kommer in till brukaren. 15

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

" #$# % " #$#& & ' )( #* + && *

 #$# %  #$#& & ' )( #* + && * !!" # $ % & " ' " 2 (! " #$# % " #$#& & ' ( )( #* + && * 3 & Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Innehåll Sid Inledning. 3 - Våra utgångspunkter i kvalitetsarbetet 3 - Modell kvalitetsarbete.. 4 - Kvalitetsstyrningsprocessen. 4 - Kvalitetsredovisning Förvaltningsövergripande

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst

Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst Revisionsrapport Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst Söderhamns kommun Oktober 2009 Karin Bohlin 1 Sammanfattning Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier,

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer