Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR AN-2013/ (4) HANDLÄGGARE Erika Svärdh , Äldreomsorgsnämnden Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge Förslag till beslut 1. Äldreomsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge. 2. Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en modell för kompensation om man inte inom rimlig angiven tid blir erbjuden plats i ett äldreboende enligt sitt biståndsbeslut. Sammanfattning Den 18 maj 2010 tog äldreomsorgsnämnden beslut om en värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge. Inför 2012 gav kommunfullmäktige äldreomsorgsnämnden i uppdrag att utveckla värdighetsgarantin. Syftet med värdighetsgarantin är att beskriva vad man som invånare kan förvänta sig av äldreomsorgens bemötande, service, insatser och tjänster. Värdegrunden och kvalitetsdeklarationerna i den befintliga värdighetsgarantin har reviderats, och en ny deklaration för dagverksamheten har tagits fram. Värdegrunden har reviderats med utgångpunkt i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som finns inskriven i socialtjänstlagen sedan den 1 januari Värdighetsgarantin har också kompletterats med ett avsnitt om personalens tystnadsplikt och ett avsnitt om rätten att få information på ett annat språk eller i anpassad form. Värdighetsgarantin omfattar alla utförare, i såväl kommunal som extern regi. Beskrivning av ärendet Den 18 maj 2010 tog äldreomsorgsnämnden beslut om att införa en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge. Den består av äldreomsorgens värdegrund, kvalitetsdeklarationer för biståndskansliet, hemtjänst och äldreboenden, samt information om hur man lämnar synpunkter och klagomål. Värdighetsgarantin omfattar alla utförare, i såväl kommunal som extern regi. I Mål och budget 2012 gav kommunfullmäktige äldreomsorgsnämnden i uppdrag att utveckla värdighetsgarantin för att trygga en god omsorg. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR AN-2013/ (4) Äldreomsorgsnämnden har fått prestationsersättning från Socialstyrelsen för arbetet med att utveckla värdighetsgarantin. Värdegrunden och kvalitetsdeklarationerna i den befintliga värdighetsgarantin har reviderats, och en ny deklaration för dagverksamheten har tagits fram. Värdighetsgarantin har också kompletterats med ett avsnitt om personalens tystnadsplikt och ett avsnitt om rätten att få information på ett annat språk eller i anpassad form. Syftet med värdighetsgarantin är att beskriva vad man som invånare kan förvänta sig av äldreomsorgens bemötande, service, insatser och tjänster. Kunder, anhöriga, invånare och äldreomsorgspersonal hos såväl kommunala som privata utförare ska på ett tydligt sätt kunna se vilken kvalitetsnivå nämnden vill att tjänsterna ska hålla. Innehållet i värdighetsgarantin följs upp i nämndens ordinarie verksamhetsuppföljningar och kundenkäter, samt i synpunkts- och klagomålshanteringen. Kvalitetsdeklarationerna ska revideras en gång per år. Kvalitetsdeklaration för dagverksamheten Dagverksamhetens kvalitetsdeklaration bygger på synpunkter som kom fram i en fokusgrupp med besökare på dagverksamheten i Huddinge centrum i december Dessutom har intervjuer gjorts med företrädare för äldreomsorgen och förvaltningens kvalitetsenhet. Reviderad värdegrund Värdegrunden har reviderats med utgångpunkt i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som finns inskriven i socialtjänstlagen sedan den 1 januari De fem värdeorden som har funnits i Huddinges lokala värdegrund de senaste tio åren finns kvar: mening, respekt, trygghet, kunskap och gott bemötande. Däremot har beskrivningarna av vad värdeorden betyder reviderats så att de stämmer överens med Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3). Kompletterande information om äldreomsorgen Värdighetsgarantin ska kompletteras med lättillgänglig, tydlig och korrekt information om hur man ansöker om äldreomsorg, vad omsorgen kostar, hur det går till när man har fått ett beslut, vad de olika insatserna innebär och vilka öppna verksamheter kommunen erbjuder. Informationen finns bland annat i broschyren Äldreomsorg för dig och på huddinge.se. Det ska också vara lätt att hitta information om äldreomsorgens utvecklings- och uppföljningsarbete.

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR AN-2013/ (4) Värdighetsgarantin kommer att finnas som en egen broschyr och ska publiceras på huddinge.se. Den kommer att översättas till de största invandrarspråken bland äldre i Huddinge. Lokala värdighetsgarantier med kompensation Den 1 januari 2011 infördes en ny bestämmelse i lagen om vissa kommunala befogenheter. Den nya regleringen ger kommunerna befogenhet att i vissa fall kompensera en enskild kommuninvånare, till exempel när socialnämnden inte har fullgjort en garanti inom en viss tid eller på ett visst sätt. Det är kommunen själv som avgör om, när och på vilka villkor kompensation ska lämnas. En grundförutsättning är att kommunen beaktar likställighetsprincipen så att alla invånare ges kompensation på lika villkor. Förvaltningen har i arbetet med att utveckla äldreomsorgens värdighetsgaranti inte utrett möjligheten att införa kompensation för enskilda äldreomsorgskunder. Förvaltningens synpunkter I den utvecklade värdighetsgarantin har flera viktiga uppdateringar gjorts. Äldreomsorgens värdegrund stämmer nu överens med den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som finns inskriven i socialtjänstlagen. Dagverksamheten har fått en kvalitetsdeklaration vilket gör det enklare för besökarna att ta reda på vad de kan förvänta sig. Tillsammans med Jämför service på huddinge.se, och allmän information om äldreomsorgen, ger värdighetsgarantin bra möjligheter för invånarna att ta reda på hur äldreomsorgen i Huddinge fungerar, vad de kan förvänta sig och vilken kvalitetsnivå äldreomsorgen håller. Innan ett eventuellt införande av kompensation till enskilda äldre, i de fall nämnden brister i sina garantier, bör en fördjupad utredning göras som bland annat belyser likställighetsprincipen, kostnader för nämnden, kompensationsnivåer, hur man ska åberopa kompensation och var ansvaret för beslut om kompensation ska ligga. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Erika Svärdh Kommunikationschef

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR AN-2013/ (4) Bilagor Förslag till utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge Beslutet delges Kommunstyrelsen Huddinge pensionärsråd

5 1 (13) HANDLÄGGARE Erika Svärdh , Äldreomsorgsnämnden Förslag till utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge Äldreomsorgens värdegrund Personalens tystnadsplikt Kvalitetsdeklarationer för biståndskansliet, hemtjänsten, äldreboenden och dagverksamhet. Din rätt till information på ett annat språk eller i anpassad form Hjälp oss att bli bättre så lämnar du synpunkter och klagomål Värdighetsgarantin kompletteras med lättillgänglig, tydlig och korrekt information om hur man ansöker om äldreomsorg, vad omsorgen kostar, hur det går till när man har fått ett beslut, vad de olika insatserna innebär och vilka öppna verksamheter kommunen erbjuder. Informationen finns bland annat i broschyren Äldreomsorg för dig och på huddinge.se. Det ska också vara lätt att hitta information om äldreomsorgens utvecklings- och uppföljningsarbete. Värdighetsgarantin kommer att finnas som en egen broschyr och ska publiceras på huddinge.se. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Kommunikationsenheten Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 2 (13) Äldreomsorgens värdegrund Enligt socialtjänstlagen ska äldreomsorgen inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och att de får känna välbefinnande (5 kap. 4 socialtjänstlagen 2001:543). Arbetet inom äldreomsorgen i Huddinge ska präglas av mening, respekt, trygghet, kunskap och gott bemötande. De fem värdeorden är utgångspunkten i äldreomsorgens värdegrund. Vi diskuterar kontinuerligt vårt arbetssätt med varandra för att se till att vi alltid följer värdegrunden i mötet med våra kunder och deras anhöriga. Mening Vi medverkar till en aktiv och meningsfull tillvaro genom att erbjuda delaktighet, inflytande och socialt innehåll för att främja gemenskap och glädje. Respekt Vi möter varje kund som en unik individ oavsett bakgrund, religion, etnisk tillhörighet, ålder och kön. Våra kunder får leva sitt liv i enlighet med sin personlighet och identitet. Vi värnar om den enskilda individens privatliv, integritet och självbestämmande. Omsorgen präglas av en stark tro på alla individers möjlighet, vilja och förmåga att ta ansvar för sitt liv. Trygghet Vi ger god äldreomsorg av kunnig personal i en trygg miljö. Omsorgen utgår från kundens individuella livssituation och önskemål, bygger på en helhetssyn, är samordnad och präglas av kontinuitet. Kunskap Vi tar tillvara varje individs kunskap och erfarenhet och vi lär av varandra. Gott bemötande Vi strävar efter att ha ett öppet och respektfullt förhållningssätt som bekräftar den enskilda individens behov av att bli sedd och hörd. Vi visar lyhördhet, respekt och empati.

7 3 (13) Personalens tystnadsplikt Alla som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta om dig och din situation för någon utomstående. De får inte heller lämna ut uppgifter om dig till någon annan myndighet utan ditt samtycke, förutom i särskilda fall. Uppgifter om dig får inte diskuteras arbetskamrater emellan, om inte arbetet kräver det. Tystnadsplikten gäller även för personer som har slutat jobba. Även när personalen har kontakt med dina närstående gäller tystnadsplikten. Det är du själv som bestämmer vilken information dina närstående ska få. Det är bara den personal som behöver känna till uppgifterna för att utföra sitt arbete som har rätt att läsa det som står i dokumentationen om dig. Däremot har du alltid rätt att själv läsa vad som skrivs om dig, och om du vill kan även dina närstående få läsa dokumentationen. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess gäller för alla som arbetar inom äldreomsorgen, oavsett om det är i kommunens egna verksamheter eller hos privata utförare.

8 4 (13) Kvalitetsdeklaration för äldreomsorgens biståndskansli Du som är över 65 år och behöver hjälp för att klara din vardag kan ansöka om äldreomsorg. Vad du får hjälp med beror på vad just du behöver och vilken hjälp du kan få på annat sätt. Du kan till exempel få hjälp med hushållssysslor och personlig omvårdnad i hemmet. Om du har ett stort behov av vård och omsorg dygnet runt kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. Rätten till äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen. Om du vill ansöka om hjälp vänder du dig till biståndskansliet på social- och äldreomsorgsförvaltningen. Vi gör alltid en individuell bedömning av dina behov. Med denna bedömning som grund fattar vi ett beslut om du har rätt till det bistånd du ansökt om. Denna kvalitetsdeklaration anger vad du i din kontakt med biståndshandläggaren i vissa viktiga avseenden har rätt att förvänta dig. Vi är tillgängliga När du vill komma i kontakt med oss ringer du till Huddinge kommuns servicecenter. De kan svara på enklare frågor och hänvisa dig till ansvarig biståndshandläggare. Om handläggaren inte är anträffbar blir du uppringd senast nästkommande arbetsdag. Din ansökan om äldreomsorg kan vara skriftlig eller muntlig. Vi vill att du ska få ett gott bemötande i alla dina kontakter med oss. Vi utreder dina behov på ett tydligt, sakligt och lättförståeligt sätt När du ansöker om bistånd inleder vi omedelbart en utredning för att kunna bedöma ditt behov av stöd. Vilka stödinsatser du kan beviljas avgörs utifrån dina individuella behov och i enlighet med socialtjänstlagen. Utredningen sker skyndsamt. Du får ditt beslut inom två veckor om du har ansökt om hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm eller andra insatser i ordinärt boende. Ansöker du om särskilt boende får du ditt beslut inom sex veckor. Vi tillämpar kollegiehandledning och kollegiegranskning regelbundet för att säkerställa den enskildes rättssäkerhet inför lagen. Vi har tystnadsplikt och respekterar din personliga integritet. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att inom tre veckor överklaga beslutet till förvaltningsrätten och vi kan hjälpa dig med detta.

9 5 (13) Du är delaktig Du är delaktig i utredningen och kan påverka på vilket sätt det stöd och de insatser som du har beviljats ska utföras. Du kan välja utförare inom hemtjänsten När du blir beviljad hemtjänst kan du själv välja utförare. Du får information om de hemtjänstutförare som du kan välja bland. Är du inte nöjd efter ditt val har du möjlighet att byta och du får din nya utförare inom fem arbetsdagar. Du kan önska äldreboende När du blir beviljad att flytta till ett äldreboende kan du önska vilket boende du vill komma till. Inom tre månader får du ett erbjudande om äldreboende. Om erbjudandet inte motsvarar dina önskemål har du möjlighet att tacka nej. Du har möjlighet att tacka nej till två olika erbjudanden, därefter måste du förnya din ansökan om äldreboende. Parboendegaranti Om du har fått ett beslut om äldreboende kan din make eller maka, registrerad partner eller sambo flytta med dig till äldreboendet. Förutsättningen är att ni har bott varaktigt tillsammans innan beslutet eller att en av er redan bor i ett äldreboende. Informationen ska vara lätt att förstå Informationen du får från biståndskansliet ska vara lätt att förstå. Du kan be att få informationen på ditt eget språk eller som lättläst, punktskrift eller ljudbok.

10 6 (13) Kvalitetsdeklaration för hemtjänsten Kvalitetsdeklarationen anger vad du som hemtjänstkund i Huddinge kommun har rätt att förvänta dig i form av bemötande, stöd och omsorg. Deklarationen gäller alla hemtjänstutförare i Huddinge kommun. Flera av hemtjänstutförarna har valt att skriva egna kvalitetsdeklarationer utöver den gemensamma. Du hittar dessa på varje utförares företagspresentation. Det är lätt att nå hemtjänsten Hemtjänsten svarar i telefonen när du ringer under kontorstid. Om du ringer utanför kontorstid återkommer de till dig snarast. Dessutom går det alltid bra att lämna meddelande på hemtjänstutförarens telefonsvarare som lyssnas av kontinuerligt av personal. När du lämnar synpunkter eller klagomål på hemtjänsten får du en återkoppling från din hemtjänstutförare inom tre vardagar. Du får ett gott bemötande All personal arbetar utifrån äldreomsorgsnämndens värdegrund för att värna din integritet, delaktighet och trygghet. Du får ett gott bemötande och personalen är lyhörd för dina behov och värderingar. Personalen som kommer hem till dig respekterar att de arbetar i ditt hem. Du får välja utförare När du har beviljats hemtjänst kan du själv välja utförare. Du får information om alla de hemtjänstutförare som du kan välja bland. Är du inte nöjd efter ditt val har du möjlighet att byta och du får din nya utförare inom fem arbetsdagar. Du får en kontaktansvarig Du får en egen kontaktansvarig hos hemtjänsten inom sju dagar från det att dina insatser har påbörjats. Den kontaktansvarige har huvudansvaret för den hemtjänst du får och planerar insatserna tillsammans med dig. Är du inte nöjd har du rätt att byta kontaktansvarig. Du får vara delaktig Personalen planerar din hemtjänst tillsammans med dig och om du vill kan dina närstående också vara med. Du berättar hur och när du vill att din hjälp ska utföras så att hemtjänsten kan utforma insatserna efter dina behov och önskemål. Inom tre veckor från det att du har börjat få hemtjänst upprättar personalen tillsammans med dig en genomförandeplan som sedan följs upp

11 7 (13) minst en gång per år. När dina behov eller önskemål ändras uppdaterar ni tillsammans genomförandeplanen så att den stämmer överens med dina behov. Personalen som kommer hem till dig känner till innehållet i planen. Personalen legitimerar sig Hemtjänstpersonalen kan alltid legitimera sig och bär sin legitimation väl synlig så att du vet vem som är hemma hos dig. Du får svar på ditt trygghetslarm omedelbart När du som har trygghetslarm larmar oss besvarar vi ditt larm omedelbart och inom 30 minuter kommer hemtjänstpersonal hem till dig. Du får information i god tid Du får muntlig och skriftlig information från hemtjänsten. Du får i god tid information om nyheter eller förändringar. Senast samma morgon meddelar hemtjänsten om det har blivit en ändring av tiden för hemtjänstbesöket eller om det kommer annan personal än den ordinarie hem till dig. Informationen du får från hemtjänsten ska vara lätt att förstå. Du kan be att få informationen på ditt eget språk eller som lättläst, punktskrift eller ljudbok. Kunskap hos personalen Hemtjänstutförarna i Huddinge har kunnig personal som tillgodoser alla dina omsorgsbehov. All personal får kontinuerlig kompetensutveckling.

12 8 (13) Kvalitetsdeklaration för äldreboenden När behovet av omsorg och vård blir så stort att det inte längre känns tryggt att bo kvar hemma kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. På äldreboendet får du ett rum eller en lägenhet som blir ditt hem. Omsorgspersonal, sjuksköterskor och rehabpersonal ger dig den omsorg, vård och rehabilitering som du behöver. När du blir beviljad att flytta till ett äldreboende kan du önska vilket boende du vill komma till. Kvalitetsdeklarationen anger vad du har rätt att förvänta dig i form av bemötande, stöd och omsorg när du bor på ett äldreboende i Huddinge kommun. Du får ett gott bemötande All personal på äldreboendet arbetar utifrån äldreomsorgsnämndens värdegrund för att värna din integritet, delaktighet och trygghet. Du får ett gott bemötande och personalen är lyhörd för dina behov och värderingar. Personalen respekterar att de arbetar i ditt hem. När du lämnar synpunkter eller klagomål på äldreboendet får du en återkoppling inom tre vardagar. Du får en kontaktansvarig Du får en kontaktansvarig inom sju dagar från det att du flyttat in på äldreboendet. Den kontaktansvarige har huvudansvaret för den omsorg som du får och planerar de dagliga rutinerna tillsammans med dig. Är du inte nöjd har du rätt att byta kontaktansvarig. Du får vara delaktig Planeringen av de dagliga rutinerna görs tillsammans med dig och om du vill kan dina närstående också vara med. Du berättar hur och när du vill ha din hjälp så att personalen kan utforma insatserna efter dina behov och önskemål. Inom tre veckor från det att du har flyttat in på äldreboendet upprättar personalen tillsammans med dig en genomförandeplan som sedan följs upp minst en gång per år. När dina behov eller önskemål ändras gör ni tillsammans en ny planering. Personalen som arbetar tillsammans med dig känner till innehållet i planen. Du får information Du får i god tid information om nyheter, förändringar, aktiviteter och bokade tider med till exempel läkare eller sjukgymnast. Du får både muntlig och skriftlig information.

13 9 (13) Informationen du får från biståndskansliet och äldreboendet ska vara lätt att förstå. Du kan be att få informationen på ditt eget språk eller som lättläst, punktskrift eller ljudbok. Du får god mat och en trivsam måltidsmiljö När du flyttar in på äldreboendet får du möjlighet att berätta om dina önskemål kring mat och måltider. Önskemålen dokumenteras i en genomförandeplan. Du kan när som helst ändra eller lämna ytterligare önskemål och synpunkter om maten. Maten som serveras är varierad och anpassad efter äldres behov. Måltiderna serveras jämnt fördelade över dygnets vakna timmar och nattfastan överstiger inte 11 timmar. Nattfastan är tiden mellan kvällens sista och morgonens första måltid. Äldreboendet ska sträva efter att skapa en god måltidsmiljö som präglas av trivsel och samvaro. Aktiviteter och samvaro Våra äldreboenden erbjuder social samvaro och organiserade aktiviteter av olika slag. Personalen är lyhörd för dina önskemål om utevistelse. Kunskap hos personalen Våra äldreboenden har kunnig personal som tillgodoser dina vård-, rehabiliterings- och omsorgsbehov. All personal får kontinuerlig kompetensutveckling.

14 10 (13) Kvalitetsdeklaration dagverksamhet Äldreomsorgens dagverksamhet är till för dig som bor i eget hem, men som vill komma ut på olika aktiviteter och träffa andra människor. Dagverksamheterna i Huddinge har olika inriktningar: social samvaro, fysisk rehabilitering och demens. Kvalitetsdeklarationen anger vad du som besökare på en dagverksamhet har rätt att förvänta dig i form av bemötande, stöd och aktiviteter. Deklarationen gäller alla dagverksamheter i Huddinge kommun. Du får vara delaktig Dagverksamheten utgår alltid från dina individuella behov. Personalen gör tillsammans med dig en planering av dina besök och skriver ner det ni kommer överens om i en genomförandeplan. Om du vill kan dina närstående vara med vid planeringen. Genomförandeplanen ska upprättas inom tre veckor efter ditt första besök, och ska sedan följas upp minst en gång per år. När dina behov eller önskemål ändras gör ni en ny planering. Du får ett gott bemötande All personal arbetar utifrån äldreomsorgsnämndens värdegrund för att värna din integritet, delaktighet och trygghet. Du får ett gott bemötande och personalen är lyhörd för dina behov och värderingar. När du lämnar synpunkter eller klagomål på dagverksamheten får du en återkoppling inom tre vardagar. Aktiviteter och samvaro Dagverksamheterna erbjuder social samvaro och organiserade aktiviteter av olika slag. Du har möjlighet att påverka dagverksamhetens utbud av aktiviteter. Det finns både gruppaktiviteter och individuella aktiviteter, och det är dina önskemål och behov som styr vilka aktiviteter du deltar i. Aktiviteterna är utformade med utgångspunkt i varje besökares behov, förmåga, intresse och önskemål. Aktiviteterna ska bidra till att du kan behålla och stärka dina fysiska och sociala förmågor. Gemensamma måltider På dagverksamheten är måltiderna och kaffestunderna gemensamma och är en viktig del i den sociala samvaron. Maten som serveras är varierad och anpassad efter äldres behov. Personalen är lyhörd för dina önskemål kring maten. Om du behöver stöd vid måltiderna får du det.

15 11 (13) Du får information Du får i god tid information om förändringar, till exempel ändringar i aktivitetsprogrammet. Informationen du får från dagverksamheten ska vara lätt att förstå. Du kan be att få informationen på ditt eget språk eller som lättläst, punktskrift eller ljudbok. Kunskap hos personalen Våra dagverksamheter har kunnig personal som tillgodoser dina behov och önskemål. All personal får kontinuerlig kompetensutveckling.

16 12 (13) Du har rätt till information på ett annat språk eller i anpassad form Du som har ett annat modersmål än svenska kan få informationen översatt till det språk du önskar. Du kan också få informationen i anpassad form, till exempel punktskrift, lättläst eller ljudbok. Du är välkommen att ta kontakt med social- och äldreomsorgsförvaltningens kommunikationsenhet om du vill ha en text på ett annat språk eller i anpassad form. Du kan även kontakta biståndskansliet eller äldreomsorgspersonalen. Huddinge är förvaltningsområde för finska som minoritetsspråk. Du har därför rätt att få äldreomsorgen utförd helt eller delvis på finska. Din biståndshandläggare kan ge mer information om äldreboende och hemtjänst med finskspråkig personal.

17 13 (13) Hjälp oss att bli bättre så lämnar du synpunkter och klagomål Om du inte tycker att vi lever upp till våra kvalitetsdeklarationer, eller om vi brister på annat sätt, vill vi veta det så att vi kan åtgärda det som har blivit fel. Du är också välkommen att lämna förslag som kan hjälpa oss att förbättra verksamheten inom äldreomsorgen. (Använd gärna blanketten på nästa sida. Fyll i den, tejpa ihop och posta den sedan till oss utan frimärke. Vi betalar portot. Det går också bra att lämna den i kommunens reception, på biblioteket eller till någon av cheferna inom äldreomsorgen. Du kan också gå in på eller skicka e-post till Denna text är till själva broschyren, på webben länkar vi till Hjälp oss att bli bättre-formuläret. När din synpunkt kommer till kommunen blir den en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Du kan skriva till oss utan att lämna ditt namn. Nackdelen är att vi då inte kan återkomma till dig för att berätta hur vi arbetar med dina synpunkter eller klagomål.

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri

Kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-11 SN-2013/4615.710 1 (2) missbruk och socialpsykiatri Förslag till beslut antar förvaltningens förslag till kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri.

Läs mer

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun!

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Vad är en värdighetsgaranti? En värdighetsgaranti

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Lokala värdighetsgarantier i Norrköping Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett tillägg

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Socialförvaltningen informerar

Socialförvaltningen informerar Socialförvaltningen informerar Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Lokal värdegrund i Norbergs

Läs mer

Värdighetsgaranti för handläggarenheten Värdighetsgarantier beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns tjänster, service och verksamheter. De följs upp årligen. Du som behöver

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen

Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen Vår värdegrund Det kommunala stödet och omsorgen regleras i socialtjänstlagen och det ska se till att varje enskild person får den hjälp han/hon behöver

Läs mer

inom äldreomsorgen i Västerås stad

inom äldreomsorgen i Västerås stad inom äldreomsorgen i Västerås stad Värdigt liv och välbefinnande I socialtjänstlagen finns en ny bestämmelse, den nationella värdegrunden. Den innebär att all personal i äldreomsorgen ska arbeta för att

Läs mer

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Daglig verksamhet Välkommen till Huddinge kommuns egenregi Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med en stor öppenhet

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

KVALITETSKRAV OCH MÅL

KVALITETSKRAV OCH MÅL Fastställd 2012-11-22 Omsorgs- och utbildningsutskottet KVALITETSKRAV OCH MÅL VÅRD OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE Gäller från 2013-01-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas

Läs mer

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Mölndals stad

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Mölndals stad Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Mölndals stad Värdigt liv och välbefinnande Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

inom äldreomsorgen i Västerås stad

inom äldreomsorgen i Västerås stad inom äldreomsorgen i Västerås stad Fastställd av äldrenämnden juni 2015 Värdigt liv och välbefinnande I socialtjänstlagen finns den nationella värdegrunden för äldre. Den innebär att all personal i äldreomsorgen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Värdighetsgarantier i äldreomsorgen Värdighetsgarantier 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på i Ale kommun Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa ska handla Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Uppföljning av korttidsvistelse - Unika Sverige AB.

Uppföljning av korttidsvistelse - Unika Sverige AB. SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-10 SN-2014/2957.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Skellefteå kommuns hemtjänst är till för dig som behöver socialt stöd och omsorg för att kunna bo kvar hemma och klara dig själv. Att

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012.

Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012. Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012. Så här använder du den elektroniska blanketten 1. Spara blanketten i din dator. Döp den exempelvis till

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning.

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning. Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav för kunder i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning i Varbergs kommun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kommun har som en av sina strategiska målsättningar

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Granskning av lagen om valfrihetssystem (LOV) yttrande över en revisionsrapport

Granskning av lagen om valfrihetssystem (LOV) yttrande över en revisionsrapport SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-11 AN-2013/151.730 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Huddinge kommuns hemtjänst!

Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! I Huddinge får alla hemtjänstkunder själva välja utförare. Vi är det kommunala alternativet som bedriver hemtjänst

Läs mer

Tillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende utförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Tillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende utförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 AN-2014/373.732 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Tillsyn

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma

Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Skellefteå kommuns hemtjänst är till för dig som behöver socialt stöd och omsorg för att kunna bo kvar hemma. Att få hemtjänst för första

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt socialtjänstlagen (SoL) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17 80 00 till Gävle kommuns kundtjänst.

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Vård- och omsorgsboende Vem kan få vård- och omsorgsboende? När dina behov av vård och omsorg blir så stora att du inte längre kan bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Genomförandeplan Äldre i Degerfors kommun med sociala omsorgs- och vårdinsatser ska få en individuell genomförandeplan upprättad. Tidsaspekten för upprättandet ser olika ut,

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Hemtjänst. Skurups kommun

Hemtjänst. Skurups kommun Hemtjänst Skurups kommun 2 Att ansöka om hemtjänst Om du önskar ansöka om insatser, exempelvis hemtjänst, så kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter med telefonnummer till biståndshandläggare

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Vad är en lokal värdighetsgaranti? Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen, beslutad av omsorgsnämnden. Värdighetsgarantin

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Särskilt boende i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Rutin 1 (5) 2012-11-28 Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Nationell värdegrund I Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) infördes den 1 januari 2011 en bestämmelse om en nationell värdegrund för

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende Omvårdnad och serviceinsatser inom särskilt boende Ansökan om bistånd till särskilt boende Insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan till kommunens biståndshandläggare. Ansökan

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg En service- och är ett löfte om innehåll och kvalitet på dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum 170901 Information om hemtjänsten 2 (5) Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser varierar från

Läs mer

Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband med den personliga omvårdnaden

Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband med den personliga omvårdnaden Lokala värdighetsgarantier inom verksamheter som ger stöd och service till personer med funktionsnedsättning i Upplands-Bro kommun (beslutade av socialnämnden 2012-11-28) Rätt till privatliv och kroppslig

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av värdighetsgarantier

Riktlinjer för hantering av värdighetsgarantier Riktlinjer för hantering av värdighetsgarantier Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2013 05 15 Dokumentansvarig: Christine Sjökvist Senast reviderat den: Riktlinjer

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-10-26 Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar: att förslag till lokala

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Uppföljning av korttidsvistelse - Bambi ekonomisk förening

Uppföljning av korttidsvistelse - Bambi ekonomisk förening SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-03 SN-2014/2962.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Hemtjänst i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att inspirera

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors 2013-02-08 Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors Inledning Den nationella värdegrunden och dess innehåll ligger till grund för värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Robertsfors kommun.

Läs mer

Kvalitetsgarantier för Äldreboende i Tidaholms kommun

Kvalitetsgarantier för Äldreboende i Tidaholms kommun Kvalitetsgarantier för Äldreboende i Tidaholms kommun KVALITETSGARANTIER FÖR ÄLDREBOENDE Kvalitetsgarantier beskriver och förtydligar omvårdnadsförvaltningens insatser för dig som kommuninvånare. Kvalitetsgarantier

Läs mer

Anvisningar Social dokumentation

Anvisningar Social dokumentation Anvisningar social dokumentation Senast uppdaterat: 2011-07-06 Socialförvaltningen Anvisningar Social dokumentation För äldre- och handikappomsorgens personal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1

Läs mer