Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare"

Transkript

1 Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid 2 Service Omvårdnad Följeslagning Trygghetsringning Beviljad tid som inte är tidsbestämd 1.2 Ej kunddebiterad tid sid 3 Dubbelbemanning Avrundad tid Omställningstid Bomtid ersätts inte sid 4 2. Ledsagning sid 4 3. Avlösning anhörigstöd sid 4 4. Personlig assistans enligt LSS sid 5 5. Hälso-och sjukvårdsinsatser sid 5 6. Biståndsbeslut sid 7 7. Uppföljning av biståndsbeslut sid 7 8. Genomförandeplan sid 7 9. Allmänt om användning av beviljad tid sid Återkoppling till biståndshandläggare sid Plötsligt förändrade hjälpbehov sid 8 1

2 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid Kunddebiterad tid är den tid, som kunden betalar avgift för. Kunddebiterad tid kan vara service eller omvårdnad. Service Städning tvätt och inköp är serviceinsatser. Om inköp sker tillsammans med kund räknas det som omvårdnad. Omvårdnad Personlig omvårdnad: av/påklädning, personlig hygien, hjälp i matsituationen promenadhjälp, följeslagning till läkare mm. Följeslagning Om kunden behöver någon medföljande till läkarbesök och liknande är det följeslagning, till skillnad från ledsagning se nedan. Följeslagning redovisas som kunddebiterad tid, omvårdnad. Följeslagning beviljas då anhörig eller frivilligorganisationer inte kan bistå. Trygghetsringning Daglig kort telefonkontakt för att höra hur kunden mår. Normal beviljad tid 1 tim/vecka. Avrundad tid kan inte förekomma. Trygghetsringning ersätts med checkbeloppet för omvårdnad dagtid. Utföraren gör tillsammans med kund/anhörig en larmkedja dvs en plan över vem som kontaktas om kunden inte svarar. Man kommer överens om kunden ska lämna nyckel för att hemtjänsten ska komma in om kunden inte svarar. Beviljad insats, som inte är tidsbestämd Ibland förekommer bistånd beviljas för apoteksärende, eller post/bankärenden utan att beviljad tid anges. Så kan ske när det är svårt att förutsäga hur mycket tid som kommer att behövas. Dessa insatser förutsätts så långt möjligt ske i samband med inköp. När utförd tid redovisas skrivs en kommentar i kolumnen Övrigt. 2

3 1.2 Ej kunddebiterad tid Avser tid, som kunden inte betalar avgift för. Ej kunddebiterad tid är: dubbelbemanning, avrundad tid, omställningstid. Dubbelbemanning Beviljas för tid då kunden behöver hjälp av två personer samtidigt. Vanligt skäl är hjälp vid förflyttningar. Kunden betalar avgift för enkel tid, men anordnaren får betalt för dubbel tid. Omvårdnadstid beviljas för hela omvårdnadsbehovet. Dubbelbemanning beviljas för den tid då det behövs två personer, vanligtvis kortare tid, t.ex morgonhjälp beviljas 45 min, varav 30 min är dubbelbemannad. Avrundad tid När en insats beviljats, som är kortare än 30 minuter, ersätts resterande tid upp till 30 min som avrundad tid. Kunden betalar avgift för faktiskt utförd tid. Om kunden vid något tillfälle inte vill ha hela den beviljade tiden utförd, och detta innebär att utförd tid hos kunden blir mindre än 30 minuter får avrundad tid tillgodoräknas. OBS! resterande beviljad tid för detta tillfälle, har då förfallit och kan inte utföras vid annat tillfälle. Exempel: En kund är beviljad 45 min hjälp på morgonen. Kunden önskar hjälp endast 20 min. 10 minuter utgör avrundad tid. De 25 minuter, som återstår av beviljad tid för detta tillfälle får inte utföras annan tid. Om kunden vid flera tillfällen avstår från att få beviljad tid utförd fullt ut ska detta återkopplas till biståndshandläggaren, eftersom det innebär att beviljad tid inte stämmer med behovet. Omställningstid Omställningstid utgår för beviljad och inplanerad tid hos kunden, som inte kunnat utföras på grund av - dödsfall - kunden har åkt in på sjukhus - kunden har fått plats på korttidshem eller särskilt boende och utföraren inte fått kännedom om detta fem dagar i förväg. Beviljad tid, som inte kunnat utföras av andra skäl ersätts inte. 3

4 Omställningstid utgår för max 5 dagar. Varje dag ersätts med 1/30 av den beviljade månadstiden. Omställningstid ersätts med checkbeloppet för omvårdnad dagtid. Bomtid ersätts inte Inplanerad tid, som inte kan utföras pga att kunden inte är hemma, eller tackar nej till hjälpen ( bomtid ) ersätts inte. Ersättning utgår enbart för de skäl som anges ovan under Omställningstid. 2. Ledsagning Ledsagning innebär hjälp att komma ut på fritids- och kulturella aktiviteter. Om hjälp vid inköp av mat, promenader och följeslagning till läkarbesök har beviljats ingår detta i hemtjänstinsatsen. Ledsagning beviljas för personer med funktionshinder, som inte kan ta sig ut själva eller med hjälp av färdtjänst. Ledsagning beviljas då behoven inte kan tillgodoses med stöd av anhöriga eller frivilligorganisationer Ledsagning kan beviljas enligt socialtjänstlagen eller enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) Vad som gäller i det enskilda fallet framgår av biståndsbeslutet. 3. Avlösning anhörigstöd Insatsen innebär att en anhörig, som vårdar sin närstående får möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter. Den som utför avlösningen tar tillfälligt över den omvårdnad, som den anhörige annars utför. I biståndsbeslut för äldre används ofta begreppet anhörigstöd. I redovisningen används begreppet avlösning. Båda begreppen avser samma sak. Avlösning kan beviljas enligt socialtjänstlagen eller enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) Vad som gäller i det enskilda fallet framgår av biståndsbeslutet. 4

5 4. Personlig assistans enligt LSS Personlig assistans en insats för svårt funktionshindrade, enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Insatsen kan beviljas för behov som för andra personer tillgodoses genom hemtjänst och ledsagning. Insatsen innebär en större inflytande än för andra insatser när det gäller när och av vem insatsen utförs. Ersättningen är densamma som personlig assistans enligt LASS (som beviljas genom försäkringskassan) och regleras av staten. 5. Hälso-och sjukvårdsinsatser Socialtjänsten beviljar aldrig bistånd för hälso-och sjukvårdsinsatser (medicindelning, smörjning med salvor, som är ordinerade av läkare, såromläggning mm) Hälso- och sjukvårdsuppgifter måste alltid ordineras av läkare eller distriktssköterska. De kan ibland utföras av annan personal t.ex. vårdbiträden eller undersköterskor i hemtjänst. För att få göra en medicinsk arbetsuppgift krävs delegation av områdesansvarig distriktssköterska. Om kunden vid samma tillfälle som en beviljad hemtjänstinsats utförs behöver en hälso-och sjukvårdsinsats och den ryms inom beviljad tid kan den utföras av hemtjänst och ersättas enligt hemtjänstcheck. Om däremot ingen hemtjänstinsats är beviljad vid det tillfälle då hälso-och sjukvårdsinsatser ska utföras, eller om beviljad tid för hemtjänst inte räcker ligger ansvaret på primärvården. Primärvården kan välja att köpa tjänster av hemtjänstanordnare. En överenskommelse görs med respektive vårdcentral. Se vidare Välfärd i Nackas dokument om samverkan rörande hälso-och sjukvårdsinsatser. 5

6 6. Biståndsbeslut Biståndsbeslutet reglerar vilken insats som ska utföras och omfattningen. I biståndsbeslutet för hemtjänst finns en arbetsplan, som anger vilka insatser som beviljats och beräknad tid för insatser vid varje tillfälle, t.ex morgon, lunchtid, kvällstid. Beviljade insatser som, hemtjänstanordnarna inte ansvarar för t.ex trygghetslarm och dagverksamhet brukar också nämnas i arbetsplanen. I beslutstexten anges den samlade månadstiden för varje aktuell insats: Serviceinsatser Omvårdnad (avser dagtid vardag och helgtid) Omvårdnad kväll (avser insatser som utförs kl ) Dubbelbemanning Ledsagning Avlösning/anhörigstöd 7. Uppföljning av biståndsbeslut Biståndshandläggaren följer upp beslut vid förändrade behov, samt regelbundet minst en gång per år. För att göra en fullständig uppföljning kommer handläggarna att begära att få ta del av tidrapporter och serviceplan. 8. Genomförandeplan. Kunden kommer överens med utföraren om hur och när insatserna skall utföras. Utföraren ansvarar för att tillsammans med kunden upprätta en plan för när insatserna utförs, genomförandeplan Genomförandeplanen ska bygga på biståndsbeslutet och arbetsplanen i beslutet. Planen skall konkretisera när de olika hjälpinsatserna ska utföras och vara undertecknad av kund och anordnare. Planen skickas till handläggaren senast 14 dagar efter nytt beslut. Se särskild information om genomförandeplan och förslag till mall för planen! 9. Allmänt om användning av beviljad tid. Kunden har möjlighet att i samråd med utföraren vid enstaka tillfälle använda tiden till annan hjälpinsats än vad som beviljats enligt biståndsbeslutet. Om detta sker återkommande ska beslutet omprövas, eftersom det inte stämmer med behovet. Hjälp beviljas för behov som är kontinuerliga och återkommande. 6

7 Möjligheten att spara timmar från en månad till en annan är därför begränsade och kan möjlighen gälla över ett månadsskifte. Om kunden är borta från hemmet en period under månaden t.ex är på sjukhus, korttidsboende, bortrest eller har fått utökad tid på dagverksamhet kan hemtjänstinsatser av naturliga skäl inte utföras. Dessa timmar kan inte heller sparas till senare tillfälle. Tid som inte är beviljad ersätts inte. 10. Återkoppling till biståndshandläggare Vid förändrade behov skall biståndshandläggaren kontaktas. Det gäller både då hjälpbehoven ökar och minskar. Detta för att biståndsbeslutet hela tiden ska stämma med aktuellt behov. 11. Hastigt förändrade hjälpbehov Om det inträffar att kunden plötsligt får ett förändrat hjälpbehov och behöver utökad tid ska anordnaren omgående ta kontakt med biståndshandläggaren för beslut. Skulle ordinarie handläggare inte vara på plats, vänder man sig till en annan biståndshandläggare. Socialtjänstens reception tel kan hänvisa till annan biståndshandläggare. Om akuta förändringar av hjälpbehovet uppkommer under kväll eller helg kontaktas biståndshandläggaren nästa vardag. Ersättning utgår för tillfälliga och nödvändiga insatser, som satts in under tiden fram till nästa vardag. Regler och rutiner för inrapportering av utförd tid och ersättning finns i dokumentet: Hur utförd tid rapporteras och Manual för tidrapportering Harriet Holmgren 7