Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen"

Transkript

1 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen

2 Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål Verksamhetsinformation 3.1 Presentation av verksamheten Värdegrund/verksamhetsidé 4 4 Personal 4.1 Utbildningsnivå Kompetensutveckling Personaltäthet Personalomsättning. 5 5 Redovisning av uppnått resultat 5.1 Svarsfrekvens brukare Svarsfrekvens personal 6 6 Resultat av enkätfrågor gällande TRYGGHET 6.1 Analys av TRYGGHETSFRÅGORNA Åtgärder för utveckling Uppföljning av prioriterade åtgärder Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår 9 7 Resultat av enkätfrågor gällande INFLYTANDE 7.1 Analys av INFLYTANDEFRÅGORNA Åtgärder för utveckling Uppföljning av prioriterade åtgärder Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Resultat av enkätfrågor gällande BEMÖTANDE 8.1 Analys av BEMÖTANDEFRÅGORNA Åtgärder för utveckling Uppföljning av prioriterade åtgärder Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Synpunkter och klagomål från brukare och personal Sammanfattning av enhetens prioriterade åtgärder

3 Förord Denna rapport är 2010 års verksamhetsplan/kvalitetsredovisning för Hagalundsgruppen Frågor kring redovisningen kan ställas till undertecknad på tfn eller e-post: Lena Björk Enhetschef 2

4 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod 1.2 Enkäter Kvalitetsarbetet i Borlänge kommun styrs genom kommunfullmäktiges mål och genom de inriktningsmål som omsorgsnämnden anger. Dessa mål säkras genom riktlinjer, rutiner och det kvalitetssystem som nämnden använder sig av. Kvalitetssystemet bygger på socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem enligt SoL och LSS (SOSFS 2006:11). Kvalitetssäkringen görs genom enkäter till brukare/närstående och personal, insynsbesök och klagomålshantering. Denna verksamhetsplan/kvalitetsredovisning redovisning mätningar med enkät samt de synpunkter/klagomål som kommer in. Resultat och åtgärder från mätningarna ska tas fram i ett nära samarbete mellan ledning och personal. Enheternas mål och prioriteringar ska sedan redovisas för brukare och närstående/gode män. Detta kan bl.a. ske genom anhörigträffar/ brukarråd, informationsmaterial eller på hemsidan. I kvalitetsredovisningen delas avsnitten in i trygghet, inflytande och bemötande. Dessa begrepp har under lång tid funnits med som ledstjärnor och genomsyrar verksamheternas alla mål. Brukare Enkäter lämnas ut till alla brukare inom hemtjänsten. Enkäten kan besvaras av brukaren själv eller med hjälp av närstående/anhörig eller god man. Personal All personal får en egen enkät och svarar utifrån hur det upplever att brukarna känner trygghet, inflytande och bemötande. Personalenkäten är inte en enkät om personalens arbetsmiljö utan en spegling av brukarnas upplevelser. 2 Omsorgsnämndens mål Omsorgsnämnden har fastställt följande mål för Verksamhet av god kvalitet ska erbjudas äldre och personer med funktionsnedsättning avsett kön och etnicitet. Alla insatser ska präglas av trygghet, inflytande och ett gott bemötande med fokus på att utveckla det sociala innehållet. Äldre och personer med funktionsnedsättningar ska erbjudas flexibla boendeformer och omsorg som förändras utifrån behoven. Anhörigas situation ska särskilt uppmärksammas. All information ska vara tydlig och lättillgänglig för alla. 3

5 Mötesplatser (öppen verksamhet) för äldre och personer med funktionsnedsättning ska utvecklas i samverkan med frivilligorganisationer. Antalet externa placeringar ska minska till fördel för omsorg på hemmaplan. De två första målen som handlar om att verksamheten ska vara av god kvalitet och präglas av trygghet, inflytande och ett gott bemötande, ska följas upp genom årliga enkätundersökningar. Nämndens målsättning och nyckeltal för 2010 är att nöjdheten ska öka med minst två procentenheter. 3 Verksamhetsinformation 3.1 Presentation av verksamheten Hagalundsgruppen utför hemtjänst åt ca 100 st brukare. Dessutom har vi ca 65 st brukare med endast trygghetslarm. Det geografiska området är stadsdelen Hagalund, och där bor många äldre personer. Gruppen har många brukare med endast serviceinsatser. Personalen går/cyklar till de olika brukarna. En tjänstebil finns som används vid inköp. Hemtjänstlokalen är belägen på Thenstedtsgatan 3. I gruppen arbetar 24 st undersköterskor/vårdbiträden. Alla som vill arbeta heltid gör det. Vi använder oss av planeringssystemet I Care. All personal har varit delaktig i arbetet med kvalitetsredovisning/verksamhetsplan. 3.2 Värdegrund/verksamhetsidé Hagalundsgruppen kännetecknas av ett gott bemötande. Vårt uppdrag är att verkställa beslut beträffande hemtjänstinsatser. Insatserna är beslutade utifrån Socialtjänstlagen. Vi vill att brukaren får möjlighet att påverka sina insatser. Vår policy är att brukaren ska uppleva nöjdhet. Vi vill arbeta för att brukaren, och personalen, ej upplever stress. 4

6 4 Personal 4.1 Utbildningsnivå 70 % av personalgruppen är undersköterskor. Resterande är vårdbiträden med varierande utbildning. 4.2 Kompetensutveckling 2009: Alkoholinformation 25 personal à 1,5 tim Rehabiliterande arbetssätt 10 9 tim I Care 4 6 tim Brandutbildning 22 4 tim Demensutbildning 5 8 tim Bemötande psykiatri 9 8 tim Anhörigombud 2 4 tim Larminformation 2 2 tim Träff med politiker 1 2 tim Hälsoinspiratör 2 3 tim Arbetsmiljödagar 1 11 tim Planerad kompetensutveckling 2010: Brand, Hjärt-lung-räddning, Tandvård, Hot och våld, I Care fortutbildning, Värdegrund, Valbar studiebesök/utbildningsdag. 4.3 Personaltäthet December 2009: 2000 utförda servicetimmar/108 st brukare. 20,64 årsabetare/24 st personal. 4.4 Personalomsättning Omsättning av personal under : 1 personal till annan tjänst inom kommunen 1 personal tjänstledig för fackligt uppdrag 3 personal pensionsavgångar 5

7 5 Redovisning av uppnått resultat Svarsfrekvens 100% 90% 80% 70% 74% 73% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 47% 52% 0% Brukare Personal 5.1 Svarsfrekvens brukare Svarsfrekvensen för brukarna är 52 %, något högre än vid förra mätningen. Vi anser att det är en rimlig nivå då brukarna är äldre och kanske är ovana med enkäter/blanketter. 68,4 % har svarat själva, resterande med hjälp av/tillsammans med annan. 5.2 Svarsfrekvens personal Svarsfrekvensen för personalen är 73 %, något lägre än vid förra mätningen. Det kan bero på att vi hade en något högre personalomsättning vid tidpunkten då enkätundersökningen gjordes. 6

8 6 Resultat av enkätfrågor gällande TRYGGHET Brukarenkät Medelvärde för Trygghetsfrågorna Medelvärde Hagalundsgruppen Hemtj totalt ,73 3,73 3,76 1) Jag blir alltid informerad vid förändringar av hur hjälpen utförs. - 3,75 3,68 Jag anser att hemtjänstpersonalen hinner utföra de insatser jag 2) beviljats. 4,25 3,95 4,16 3) Jag vet vem som är min kontaktperson. 3,14 3,62 3,57 4) Jag vet vad min kontaktperson kan/ska hjälpa mig med. 2,97 3,41 3,30 Jag anser att hemtjänstpersonalen är väl informerade om mina 5) behov. - 3,91 4,07 Personalenkät Medelvärde för Trygghetsfrågorna Jag anser att brukarna alltid blir informerade vid förändringar av 1) hur hjälpen utförs. 2) Jag anser att hemtjänstpersonalen hinner utföra de insatser brukarna beviljats. Jag anser att brukarna är informerade om vem som är deras 3) kontaktperson. Jag anser att brukarna vet vad kontaktpersonen kan/ska hjälpa till 4) med. 5) Jag anser att hemtjänstpersonalen är väl informerade om brukarnas behov. Medelvärde Hagalundsgruppen Hemtj totalt ,17 3,72 3,63-3,25 3,56 3,62 3,69 3,67 2,15 4,06 3,69 3,69 3,44 3,20-4,19 4,03 Resultat för trygghetsfrågorna 2009 Brukare Medelvärde Personal 5 4 3,75 3,25 3,95 3,69 3,62 4,06 3,41 3,44 3,91 4, Jag blir alltid informerad vid förändringar av hur hjälpen utförs. Jag anser att hemtjänstpersonalen hinner utföra de insatser jag beviljats. Jag vet vem som är min kontaktperson. Jag vet vad min kontaktperson kan/ska hjälpa mig med. Jag anser att hemtjänstpersonalen är väl informerade om mina behov. 7

9 Brukarens värde är högt. Det ligger i nivå med kommunens medelvärde. Värdet kan bero på att vi använder arbetsblad som innehåller information om hur brukarens insatser ska genomföras. Även dokumentationen har utvecklats. Vi kan bli bättre på att informera brukaren om kontaktpersonens ansvarsområden. Brukarens och personalens värden stämmer väl överens. Resultaten, brukarens och personalens, är betydligt högre än vid tidigare mätning. Framför allt är det frågan jag vet vem som är min kontaktperson som förbättrats. Det beror på att vi infört en ny rutin som används när vi får nya brukare. 6.1 Analys av TRYGGHETSFRÅGORNA 1) Information vid förändringar 63,6 % av brukarna instämmer till stor del/instämmer helt. Varje brukare har en omsorgsrapport. I rapporten finns angivet hur den beviljade insatsen ska utföras. Rapporten delges brukaren och brukaren/anhörig undertecknar den. Vid förändrade insatser skapas en ny omsorgsrapport, så att den är aktuell. De övriga svaren kan bero på att brukaren upplever att vi inte informerat i tillräckligt god tid, ex byte av dag för serviceinsats. Hemtjänstens verksamhet gör att vi ibland måste flytta serviceinsatser till förmån för personlig omvårdnad. 2) Tid att utföra de insatser som beviljats 69,7 % av brukarna instämmer till stor del/instämmer helt. Insatstiderna justeras fortlöpande så att de aktuella. Gångtiden mellan brukarna är inplanerade på arbetsbladet. Personalbemanning görs efter det aktuella behovet för varje dag. De övriga svaren kan bero på att vi inte varit tillräckligt bra på att arbeta, i en för brukaren anpassad takt. 3) Kunskap om vem som är kontaktperson 64,2 % av brukarna instämmer till stor del/instämmer helt. Alla brukare får skriftlig information om vem som är dess kontaktperson, samt telefonnummer till grupplokalen där personalen kan nås. De övriga svaren kan bero på att man inte har haft anledning att ta upp något särskilt med hemtjänsten, och därför inte noterat vem som är dess kontaktperson. 4) Kunskap om vad kontaktpersonalen kan/ska hjälpa till med 57,4 % av brukarna instämmer till stor del/instämmer helt. Sker muntligt. Ska förbättras genom att ny informationsfolder, som är under arbete, ska lämnas till brukaren. De övriga svaren kan bero på att informationen endast ges muntligt och att den kanske därför glöms/misstolkas. 8

10 5) Personalen är väl informerad om brukarens behov 70,7 % av brukarna instämmer till stor del/instämmer helt. Informationen förmedlas via arbetsbladen/biståndsbeslut samt genom dokumentation. Vi har regelbundna träffar med behovsbedömare, enhetschef, primärvårdens distriktsköterskor och arbetsterapeuter angående brukarens aktuella omvårdnads/hjälpmedels behov. De övriga svaren kan bero på att behovet kan variera beroende på dagsform och på vilken personal som utför insatsen. Brukaren kanske känner sig mer bekväm med personal som de haft samröre med under längre tid. 6.2 Åtgärder för utveckling Uppföljning av års prioriterade åtgärder Vid förra mätningen prioriterade enheten nedanstående åtgärder. Enheten redovisar om detta har genomförts/uppnåtts. Att brukaren får en namngiven kontaktperson inom 14 dagar. Resultat: uppfyllt Att information om vem som är kontaktperson och dess funktion lämnas, och förklaras, till brukare. Ny informationsfolder är under arbete. Resultat: Information om vem som är kontaktperson är uppfyllt. Ny informationsfolder ej uppfyllt. Att fortsätta jobba för att brukaren ska uppleva trygghet i att det, så långt det är möjligt, är samma personal som utför insatserna. Resultat: delvis uppfyllt Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kommer enheten under att prioritera: Att ny informationsfolder, där det anges vad kontaktpersonen kan/ska hjälpa brukaren med, lämnas till brukaren. Att personalkontinuiteten höjs med 10 % hos brukare med en sammanräknad insatstid på mer än 40 tim/månad 9

11 7 Resultat av enkätfrågor gällande INFLYTANDE Brukarenkät Medelvärde för Inflytandefrågorna Medelvärde Hagalundsgruppen Hemtj totalt ,04 3,96 3,90 1) Jag upplever att jag har inflytande vid planeringen av min hjälp. - 3,98 3,89 2) Hemtjänstpersonalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. 4,21 4,02 4,03 Jag anser att hemtjänstpersonalen oftast kommer den tid vi 3) kommit överens om. 3,84 3,62 3,88 4) Jag vet hur jag kan framföra synpunkter och klagomål. 3,89 3,91 3,67 Jag vet vem jag ska vända mig till om mitt behov av hjälp 5) förändras. 3,95 4,28 4,03 Medelvärde Personalenkät Hagalundsgruppen Hemtj totalt Medelvärde för Inflytandefrågorna 3,85 4,08 3,73 1) Jag anser att brukarna har inflytande vid planeringen av hjälpen. - 3,94 3,68 2) Hemtjänstpersonalen frågar brukarna hur de vill att hjälpen ska utföras. 4,54 4,50 4,06 Jag anser att hemtjänstpersonalen oftast kommer den tid som är 3) överenskommen med brukarna. 3,85 3,75 3,62 Jag anser att brukarna vet hur de kan framföra synpunkter och 4) klagomål. 3,38 4,12 3,58 5) Jag anser att brukarna vet vem de ska vända sig till om deras behov av hjälp förändras. 3,54 4,06 3,73 Resultat för inflytandefrågorna 2009 Brukare Medelvärde Personal 5 4 3,98 3,94 4,02 4,50 3,62 3,75 3,91 4,28 4,12 4, Jag upplever att jag har inflytande vid planeringen av min hjälp. Hemtjänstpersonalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Jag anser att hemtjänstpersonalen oftast kommer den tid vi kommit överens om. Jag vet hur jag kan framföra synpunkter och klagomål. Jag vet vem jag ska vända mig till om mitt behov av hjälp förändras. 10

12 Brukarens värde är högt, över kommunens medelvärde. Det är dock lägre än vid förra mätningen. Vi är bra på att informera om hur brukaren kan framföra synpunkter och klagomål. Detta beror på att vi infört en ny rutin kring detta. Brukaren är även väl medveten om vem den ska vända sig till vid förändrade behov. Vi är mindre bra på att utföra insatsen på den tid som brukaren förväntat sig. Vi kan bli bättre på att fråga brukaren om den är nöjd. Det gäller efter varje utförd insats, samt vid regelbundna tidsintervaller. Värdet på frågan skiljer sig mellan brukare och personal, främst frågan hemtjänstpersonalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Det kan bero på att personalen tänker att brukaren vill ha det på samma sätt som de var överens om, när insatsen beslutades. Vi kan bli bättre på att följa upp/förändra det. 7.1 Analys av INFLYTANDEFRÅGORNA 1) Brukaren upplever att han/hon har inflytande över planeringen av hjälpen 69 % av brukarna upplever att det stämmer till stor del/instämmer helt. Vi är lyhörda för brukarens behov. Insatserna utförs enligt beviljat bistånd. De övriga svaren kan bero på att vi inte har möjlighet att utföra insatserna på fastställda tider. 2) Personalen frågar hur brukaren vill ha hjälpen utförd 74,5 % av brukarna instämmer till stor del/instämmer helt. En värdegrund hos personalen är att alltid tänka på att de arbetar i brukarens hem. Vi har ett rehabiliterande arbetssätt. Stöttar brukaren i att fortsätta göra det den själv kan. De övriga svaren kan bero på att personalen och brukaren kan ha olika syn på vad brukaren kan göra själv/behöver stöttning i. 3) Personalen kommer oftast överenskommen tid 67,2 % av brukarna instämmer till stor del/instämmer helt. Vi försöker så långt det är möjligt att komma den tid som brukaren förväntar sig. De övriga svaren kan bero på att vi inte alltid har möjlighet att komma vid samma tidpunkt. Vi prioriterar personlig omvårdnad som ex hygien, mat och medicin. Därefter serviceinsatser. När vi får ett larm så går vi direkt på det. 4) Kunskap om hur man framför synpunkter och klagomål 74,5 % instämmer till stor del/instämmer helt. Vi har tillämpat en ny rutin för att lämna blanketten synpunkter/förbättringsförslag till brukaren. Den rutinen fungerar bra. De övriga svaren kan bero på vi inte lyckats med denna rutin fullt ut. 11

13 5) Kunskap om vem man vänder sig till om behoven förändras 81 % instämmer till stor del/instämmer helt. Personalen och behovsbedömaren har ett bra samarbete, och personalen har god kunskap i att förmedla till brukaren om vem brukaren ska vända sig till vid förändrade behov. De övriga svaren kan bero på att vi inte informerat brukaren om detta vid rätt tillfälle. 7.2 Åtgärder för utveckling Uppföljning av års prioriterade åtgärder Vid förra mätningen prioriterade enheten nedanstående åtgärder. Enheten redovisar om detta har genomförts/uppnåtts. Att överlämna, och förklara, blanketten synpunkter/förbättringsförslag. Den ska ligga i informationskuvertet tillsammans med övrig information. Resultat: uppfyllt Att diskutera med brukaren hur insatsen ska utföras. Föra in den informationen på arbetsbladen och i omsorgsrapporten. Resultat: uppfyllt Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kommer enheten under att prioritera: Att ha som rutin att alltid avsluta insatsen/besöket med att fråga brukaren om insatsen var tillbelåten. Att kontaktpersonen var 3:e månad följer upp att brukarens insatser utförs på ett bra sätt. 12

14 8 Resultat av enkätfrågor gällande BEMÖTANDE Brukarenkät Medelvärde för Bemötandefrågorna Medelvärde Hagalundsgruppen Hemtj totalt ,35 4,39 4,36 1) Jag anser att hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. 4,88 4,57 4,55 2) Jag upplever att hemtjänstpersonalen har tid för mig. 3,63 3,92 4,10 Jag anser att hemtjänstpersonalen vet vad de ska göra när de 3) kommer till mig. 4,43 4,34 4,28 Jag upplever att hemtjänstpersonalen respekterar att de arbetar i 4) mitt hem. 4,59 4,71 4,53 Jag upplever att hemtjänstpersonalen förstår mig och mina behov 5) av hjälp. 4,22 4,39 4,36 Medelvärde Personalenkät Hagalundsgruppen Hemtj totalt Medelvärde för Bemötandefrågorna 4,67 4,41 4,23 Jag anser att hemtjänstpersonalen bemöter brukarna på ett bra 1) sätt. 5,00 4,57 4,41 2) Jag anser att hemtjänstpersonalen har tid för brukarna. 4,00 3,79 3,59 Jag anser att hemtjänstpersonalen vet vad de ska göra när de 3) kommer till brukarna. 4,50 4,36 4,28 Jag anser att hemtjänstpersonalen respekterar att de arbetar i 4) brukarnas hem. 5,00 4,71 4,49 5) Jag upplever att hemtjänstpersonalen förstår brukarnas behov av hjälp. 4,86 4,64 4,37 Resultat för bemötandefrågorna 2009 Brukare Medelvärde Personal 5 4,57 4,57 4,34 4,36 4,71 4,71 4,64 4,39 4 3,92 3, Jag anser att hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt. Jag upplever att hemtjänstpersonalen har tid för mig. Jag anser att hemtjänstpersonalen vet vad de ska göra när de kommer till mig. Jag upplever att hemtjänstpersonalen respekterar att de arbetar i mitt hem. Jag upplever att hemtjänstpersonalen förstår mig och mina behov av hjälp. 13

15 Frågan har ett mycket högt värde. Detta för att gruppen lever upp till sin värdegrund: Vi vill kännetecknas av ett gott bemötande och att alltid respektera att vi arbetar i brukarens hem. En stor del av personalstyrkan har lång erfarenhet i yrket och för värdegrunden vidare till ny personal. Resultatet är över kommunens medelvärde. Vi vill bli bättre på att utföra insatser på så sätt, att brukaren inte upplever personalen som jäktad. Brukarens och personalens värden stämmer väl överens. Brukarens värde ligger något över tidigare mätning. Personalens värde ligger under föregående mätning. Det kan bero på att personalen vill förbättra sig ännu mer i bemötandefrågan. 8.1 Analys av BEMÖTANDEFRÅGORNA 1) Brukaren anser att personalens bemötande är bra 93,3 % av brukarna instämmer till stor del/instämmer helt. Det för att vi hela tiden vill ha ett gott bemötande till brukarna. Den ledstjärnan hålls alltid aktuell hos oss. De övriga svaren kan bero på att vi presenterat oss på ett mindre bra sätt, eller ej visat legitimation. 2) Brukaren känner att personalen har tid 74,6 % av brukarna instämmer till stor del/instämmer helt. Det för att vi kontinuerligt följer upp insatstiderna så att de är aktuella. De övriga svaren kan bero på att det ibland uppstår oplanerade insatser som ex larm och sjukvårdsinsatser som påverkar verksamheten, och vi upplevs ha/har mindre tid. 3) Personalens kunskap om vad de ska hjälpa till med 84,7 % av brukarna instämmer till stor del/instämmer helt. Det för att vi har aktuella arbetsblad och omsorgsrapporter. De övriga svaren kan bero på att det finns andra förväntningar hos brukaren än de insatser som är beviljade. 4) Personalen respekterar att de arbetar i brukarens hem 96,6 % av brukarna instämmer till stor del/instämmer helt. Det för att den värdegrunden genomsyrar vårt arbetssätt. Vi tänker alltid på att vår arbetsplats är i brukarens hem. 5) Personalens förståelse av brukarens behov av hjälp 84,7 % av brukarna instämmer till stor del/instämmer helt. Det för att vi har ett rehabiliterande förhållningssätt. De försöker att arbeta med händerna på ryggen och stötta brukaren. Lyhördhet är viktigt. De övriga svaren kan bero på att någon kan ha svårt att förstå personalens vilja att praktisera hjälp till självhjälp. 14

16 8.2 Åtgärder för utveckling Uppföljning av års prioriterade åtgärder Vid förra mätningen prioriterade enheten nedanstående åtgärder. Enheten redovisar om detta har genomförts/uppnåtts. Att arbeta flexibelt utifrån brukarens behov, ha aktuella insatstider, med hjälp av planeringssystemet. Resultat: uppfyllt Att ge kontaktpersonen inplanerad tid för att utföra de åtaganden som ingår i uppdraget. Resultat: uppfyllt Prioriterade åtgärder under kommande verksamhetsår Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kommer enheten under att prioritera: Att ej titta på arbetsbladet eller klockan under tiden insatsen utförs hos brukaren. Det kan upplevas stressande för brukaren. Att presentera sig/heja direkt när personalen kommer innanför dörren hos brukaren: hej, hej, här kommer Karin från hemtjänsten Att all ordinarie personal har legitimation som visar att de är anställd i Borlänge kommun. Att alla vikarier har legitimation som visar att de är vikarieanställda i Borlänge kommun. 9 Synpunkter och klagomål från brukare och personal Alla som fått en enkät har haft möjlighet att fritt framföra synpunkter och klagomål på verksamheten. Nedan följer en sammanställning av det som framkommit samt vilka åtgärder som verksamheten kommer att vidta. 15

17 Synpunkter från brukare Har inte fått reda på vem som är min kontaktperson. Åtgärder: Ny rutin kring detta är gjord. Önskar fasta tider och samma personal. Åtgärder: Vi försöker, så långt det är möjligt, att minimera antal personer, och att komma ungefär vid samma tidpunkt. Brukaren informeras om att de gärna får ringa till gruppen och fråga vilken tid som insatsen är inplanerad. Vore bra att få köksdörrarna och luckorna torkade någon gång. Åtgärder: Informera brukaren om att man kan byta ut serviceinsatser mot annan. Tycker inte om ordet brukare. Vill att det ska vara behövande av hemtjänst. Seg potatis, smaklöst och trist. Avgift totalt, hemtjänsttimmar + larm + spisvakt blir för högt. Jag tycker mycket bra om hemtjänsten. Glada trevliga tjejer allesammans. Bättre kan de inte vara. Synpunkter från personal Laga mat hos brukaren och utföra mer omsorgsarbete. Mera tid hos brukaren. Åtgärder: Se över att insatstiden är korrekt. Ändrat arbetssätt kring behovsbedömningen, hemtjänstgruppen har kontakt med flera olika behovsbedömare. Olika synsätt på hur brukarens behov ska tillgodoses. Åtgärder: Synpunkten vidarebefordras till berörda. 16

18 10 Sammanfattning av enhetens prioriterade åtgärder Under kommer Hagalundgruppen att prioritera följande: Trygghet Att ny informationsfolder, där det anges vad kontaktpersonen kan/ska hjälpa brukaren med, lämnas till brukaren. Att personalkontinuiteten höjs med 10 % hos brukare med en sammanräknad insatstid på mer än 40 tim/månad. Inflytande Att ha som rutin att alltid avsluta insatsen/besöket med att fråga brukaren om insatsen var till belåtenhet. Att kontaktpersonen var 3:e månad följer upp att brukarens insatser utförs på ett bra sätt. Bemötande Att ej titta på arbetsbladet, eller klockan, under tiden insatsen utförs hos brukaren. Det kan upplevas stressande för brukaren. Att presentera sig/heja direkt när personalen kommer innanför dörren hos brukaren: hej, hej här kommer Karin ifrån hemtjänsten Att all ordinarie personal har legitimation som visar att de är anställda i Borlänge kommun. Att alla vikarier har legitimation som visar att de är vikarieanställda i Borlänge kommun. 17

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Hemtjänst. Skurups kommun

Hemtjänst. Skurups kommun Hemtjänst Skurups kommun 2 Att ansöka om hemtjänst Om du önskar ansöka om insatser, exempelvis hemtjänst, så kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter med telefonnummer till biståndshandläggare

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser.

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser. Anita Care AB Kvalitetsberättelse 2016-01-30 (Solna Stad) Verksamhetsbeskrivning Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Hemtjänst i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att inspirera

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänstinsatser

Kvalitetsuppföljning av hemtjänstinsatser Styrdokument, rutiner Social- och äldreförvaltningen 2007-08-14/rev. 070821 Elisa-Beth Widman 08-590 971 50 Dnr Fax 08-590 733 41 SOU/2006:373 Elisa-Beth.Widman@upplandsvasby.se Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

" #$# % " #$#& & ' )( #* + && *

 #$# %  #$#& & ' )( #* + && * !!" # $ % & " ' " 2 (! " #$# % " #$#& & ' ( )( #* + && * 3 & Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Värdighetsgarantier i äldreomsorgen Värdighetsgarantier 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum 170901 Information om hemtjänsten 2 (5) Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser varierar från

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 En kontaktperson är en medmänniska som ska göra det lättare för en person med funktionsnedsättning att leva

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Vård och omsorg. Välkommen till HEMTJÄNSTEN

Vård och omsorg. Välkommen till HEMTJÄNSTEN Vård och omsorg Välkommen till HEMTJÄNSTEN Hemtjänst Hemtjänsten i Vansbro kommun omfattar hjälp i hemmet med de insatser i ditt dagliga liv som Du behöver stöd eller hjälp med, på grund av sjukdom eller

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Samverkan Övergripande mål: Förskola och hem Deluppgift: Föräldraenkät Ingela Nyberg, Barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Socialförvaltningen informerar

Socialförvaltningen informerar Socialförvaltningen informerar Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Lokal värdegrund i Norbergs

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-13 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Proffssystern i Stockholm AB Adress: Bagartorpsringen 26, 170 64 Solna Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hengameh Azari,

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Kontaktpersonalen har en central funktion i kvalitetssäkring för hyresgästens/kundens vård och omsorg.

Kontaktpersonalen har en central funktion i kvalitetssäkring för hyresgästens/kundens vård och omsorg. Inom hemtjänsten Inom äldreomsorgen i Grästorps kommun arbetar vi enligt modellen att varje hyresgäst/kund skall ha en egen kontaktpersonal en person som känner hyresgästen/kunden lite mer. Kontaktpersonalen

Läs mer

!! " # # $ " # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2

!!  # # $  # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2 !! " ## $ " ##%% & &' ('#) * %% ) 2 "# Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning Älvsjö stadsdelsförvaltning Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Dnr 7.281-2015 Sida 1 (6) 2015-07-21 Handläggare Karin Lindbom Telefon: 08-508 21 000 Älvsjö stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer