Omsorgsförvaltningen Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV"

Transkript

1 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två överanställda medarbetare för att minska vikariebehovet. Hur arbetar ni med kontaktmannaskap? Alla kunder, förutom dem med endast larm som insats har kontaktman. Kontaktmannen deltar i vissa fall av vårdplaneringar som sker i hemmet. Kund kan byta kontaktman om önskemål finns. Hur arbetar ni med genomförandeplanerna? Kontaktmannen upprättar genomförandeplanen tillsammans med kund, alla genomförandeplaner är inte uppdaterade senaste året och finns ännu inte inlagda i Treserva. Hur många kunder som har aktuella genomförandeplaner är osäkert. Tycker ni att samverkan med övriga aktörer fungerar bra? Fungerar bra med de allra flesta, de upplever lite svårt att nå Rehab och distriktssköterskor i primärvården. Har ni medverkat i de möten som erbjudits? Vårdplanering, samrådsmöte? Enhetschef deltar i vårdplanering som sker i hemmet i de fall biståndshandläggare önskar, vid behov deltar kontaktperson. Eventuella frågor runt kund tas upp på veckomöte då också distriktssjuksköterska kan delta. Veckomötena schemaläggs så att all personal kan vara med 2 torsdagar på 6 veckor. Enhetschef och personal deltar i teamträffar var 8:e vecka tillsammans med hemsjukvårdens sköterskor och Rehab. Hur ser ni till att ha rätt kompetens? Enhetschef eftersträvar undersköterskeutbildning. Rekrytering sker via Bemanningsenheten. Hur ser ni till att ha rätt bemanning? För närvarande finns två överanställda medarbetare för att minska vikariebehovet. Det pågår en ständig diskussion om schema, planering, nya kunder och omplanering med kort varsel utifrån behov och beviljade insatser. Diskussion förs även om hemtjänstinsatser som utförs som inte är beviljade, samt att personalen ibland planerar om det som TES-planerarna har gjort utifrån nya hemtjänstbeslut. Har ni rutiner för nyckelhantering, personliga medel? Ja, rutiner finns. Hur förverkligar ni värdegrunden i praktiken? Ständigt levande diskussioner nu efter det uppskattade arbetet med värdegrundsdialogerna.

2 Hur kvalitetsutvecklar ni er verksamhet? Planeringsdag där aktivitetsplan upprättats, följs upp löpande. Enhetschef deltar inte i första besöket hos kund. Fullt förtroende för att personalen gör ett bra första besök och rapporterar eventuella arbetsmiljöproblem. För den fysiska arbetsmiljön gör arbetsterapeut och sjukgymnast bra bedömningar vilket fungerar väl vid utskrivning från sjukhus, men den rutinen fungerar mindre bra när kunden får successivt ökade insatser utan sjukhusvistelse. Hur följer ni själva upp verksamheten? Ännu inte kommit igång med tillräcklig dokumentation i Treserva. Hemtjänstpersonalen gör inte på egen hand riskbedömningar för fall, trycksår och undernäring samarbete sker med sköterska från Hemsjukvården. Enhetschef följer dock öppna jämförelser och vet att hemtjänsten Ljusdal hade 97% nöjda kunder i senaste rapporten samt följer också antal personal per vecka per kund för att öka kontinuiteten och samstämmighet mellan beviljad, planerad och utförd tid. Har ni haft några avvikelser? De avvikelser hemtjänsten Ljusdal haft är Lex Sarah ärenden, som vidarebefordrats till utredare. Under sommaren 2014 har arbete påbörjats med att rapportera även fallskadskador som sker i ordinärt boende.

3 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Antal kunder: 68 med omvårdnadsinsatser. Personal: ca 20 Färila hemtjänst Hur arbetar ni med kontaktmannaskap? Listor för kontaktman uppdateras kontinuerligt utifrån ständiga förändringar. Alla kunder har kontaktman och varje personal är kontaktman till ca 3 personer/heltid. Kontaktmannen är länken mellan kund och enhetschef, förmedlar eventuella förändringar till enhetschef och planerare. Hur arbetar ni med genomförandeplanerna? De flesta kunderna har genomförandeplaner, men i Treserva finns ännu så länge bara några få inlagda. Kontaktman skriver genomförandeplanen på papper. Enhetschef planerar att bjuda in enhetschef från andra enheter där man jobbat ett tag i Treserva för att motivera personalen att komma igång och se vikten av att dokumentera i Treserva. Hur fungerar ert systematiska kvalitetsarbete? Avvikelser, synpunkter och åtgärder följs alltid upp på arbetsplatsträff 1 gång/månad. Saknar ibland återkoppling från sjukhus på inlämnad avvikelse. Tycker ni att samverkan med övriga aktörer fungerar bra? När kund är inskriven i hemsjukvård fungerar samarbetet mellan kommunala sjuksköterskor och hemtjänstpersonal mycket bra. Har ni medverkat i de möten som erbjudits? Vårdplanering, samrådsmöte? Enhetschef deltar inte i vårdplaneringar, utan detta gör kontaktpersonen. Om någon kund har ett omfattande vård- och omsorgsbehov deltar enhetschef i vårdplanering och är alltid uppdaterad om kund är på väg hem från sjukhus. Hur ser ni till att ha rätt kompetens? Ny personal går alltid med erfaren under dagtur 2-3 dagar för introduktion. Hur ser ni till att ha rätt bemanning? Svårt att få vikarie från Bemanningsenheten. Mycket tid läggs därför på att diskutera bemanning med ordinarie personal och ordna vikarier. Funderar över att ha någon överanställning för att minska vikariebehovet i Färila. Hur kvalitetsutvecklar ni er verksamhet? Enhetschef i Färila försöker alltid vara tillgänglig som chef och intresserar sig för att försöka göra saker bättre, lyfter stora och små frågor dagligen och på APT. Utifrån bromspaket under hösten har ingen planeringsdag genomförts. Detta försvårar arbetet med verksamhetsplanen och aktivitetsplanen utifrån att planerna inte ska göras ensidigt av enhetschefen.

4 Enhetschef är inte med vid första besök hos kund, hinner inte och det behövs inte då den erfarna personalen klarar detta själva. Kommunens sjuksköterskor och arbetsterapeut i hemsjukvården påtalar eventuella risker i arbetsmiljön hos kund. Om det är speciella förutsättningar är enhetschefen delaktig. Har ni rutiner för nyckelhantering, personliga medel? Ja, rutiner finns. Hur förverkligar ni värdegrunden i praktiken? Värdegrundsmaterialet har diskuterats och upplevs positivt. Behöver finnas med i verksamhetsplanen för att hållas levande. Hur följer ni själv upp verksamheten? Hemtjänsten Färila följer risker och riskbedömningar av fall, trycksår och undernäring. Enhetschef följer öppna jämförelser och variation över år. Personalen följer själva antal personal per vecka per kund och är måna om att försöka hålla hög kontinuitet för kunderna. Enhetschef följer samstämmigheten mellan beviljad, planerad och utförd tid och diskuterar på arbetsplatsträffar.

5 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Addera Omsorg Antal kunder: ca 70 kunder. 20 personal, ordinarie anställda och extrapersonal, ca 10 anställs vid behov. Alla är anställda på 75%, men ges möjlighet att arbeta upp vid behov. Personalen är uppdelade i två grupper för ökad kontinuitet hos kunderna. Planeringsansvariga jobbar ute i verksamheten 15-20% för att ha kännedom om kunderna samt för att följa upp förändringar. Särskild grupp skapas för palliativt ärende. Skapas när det behövs. Arbetskläder med logga kommer att köpas in. Hur arbetar ni med kontaktmannaskap? Planeringsansvarig är alltid med på första besöket hos kund. Kontaktmannen är inplanerad på många besök per vecka hos kund för att ge kontinuitet och trygghet. Kontaktmannen delar ut välkomstkasse med information, deltar vid vårdplaneringar och är den som lyssnar efter lite extra. Varje personal är kontaktman till 4-5 kunder. Kunden kan byta kontaktman vid önskemål. Hur arbetar ni med genomförandeplanerna? Till nästan 100% finns en aktuell genomförandeplan för Adderas kunder, uppdateras två ggr per år. De arbetar för att ha väl uppdaterade genomförandeplaner. Lars Olsson säger Detta på grund av att vi anser det som extremt viktigt att både vi och kunden tillsammans kan lägga upp hur insatserna ska se ut så att vår kund får den hjälp och stöd som den både önskar och behöver. En genomförandeplan ska vara upprättad inom 2 veckor. En del kunder undrar varför en genomförandeplan ska skrivas, men får förklarat för sig att det är till gagn för dem och att det gör att personalen jobbar mer lika och att deras önskemål kommer fram bättre. Vid genomgång av genomförandeplan bestäms också var kunden önskar få handlat. Addera handlar där kunden önskar/tillfälle. Hur fungerar ert systematiska kvalitetsarbete? Det finns en handbok på hemsidan (inloggning krävs) och en beskrivning av ledningssystemet. Varje höst hålls ett upptaktsmöte då en verksamhetsplan görs för vad som ska förbättras under året och en prioritering av vad som är viktigast att göras först. Följs upp på möten under året där man bockar av att det är genomfört. Tycker ni att samverkan med övriga aktörer fungerar bra? Ja, med både kommunen, hemsjukvården och biståndshandläggarna. Ofta bra dialog med biståndshandläggare samt regelbundna och spontana möten med hemsjukvården.

6 Har ni medverkat i de möten som erbjudits? Vårdplanering, samrådsmöte? Kontaktperson och planeringsansvariga deltar i vårdplanering. Addera deltar i samrådsmöten. Hur ser ni till att ha rätt kompetens? Det finns inget krav på att personal ska ha usk-utbildning, men är ett önskemål. Addera ser det som viktigare är att personalen har rätt egenskaper och inställning. Internutbildning ges till ansvariga, bl a en chefsutbildning. Hur ser ni till att ha rätt bemanning? Som ovan. Har ni haft några avvikelser, ex LEX-Sarah, klagomål? Få avvikelser. Har rutin för avvikelserapportering med strukturerad uppföljning och åtgärder för att händelsen inte ska ske igen! Uppföljning sker på APT/gruppmöten och övriga berörda kontaktas. Hur kvalitetsutvecklar ni er verksamhet? Ledningssystem finns och rutiner är upprättade för att kvalitetsutveckla verksamheten. Addera har en vikariepärm info till nyanställda, rutin för avvikelserapportering och har regelbundet ledningsgrupp, gruppträff och arbetsplatsträff. Information finns på hemsidan Har ni rutiner för nyckelhantering, personliga medel? Ja, rutiner finns. Kvittens förvaras i kundpärm och i verksamhetens pärm. Addera hanterar helst inga kontanter, utan föredrar kundkort. 2 medarbetare från Addera ansvarar för apoteksärenden. Hur förverkligar ni värdegrunden i praktiken? Addera har inte använt sig av Socialstyrelsens studiematerial, men har värdeorden med i upprättandet av genomförandeplan och i alla möten. Hur följer ni själva upp verksamheten? Distriktssköterskorna gör riskbedömningar för kund och kontaktar Addera om åtgärder och eventuella risker. Genomförandeplanerna för kunderna följs upp kontinuerligt. Addera följer beviljad, planerad och utförd tid. Hälsogenomgång för personal har gjorts av Priserva med aktiviteter för att förbättra hälsoläget.

7 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Laila Ekh 14 kunder. Uppdrag: Service: Städ, tvätt, inköp, apoteksärenden. Personal: 5 heltidsanställda (4 + Laila), 6-7 extra vid behov. Hur följer du upp verksamheten? Laila besöker kund regelbundet, nästan vartannat tillfälle, dels som en del av schemaläggning, dels i syfte att stämma av att allt fungerar som det ska. Kollar då av att kunden har det bra, att tidpunkten för besöken sker enligt överenskommelse, att de gjort det kunden vill ha uträttat eller om det ska till några förändringar. Hur ser du till att ha rätt kompetens? Önskemål att personalen ska ha jobbat inom äldreomsorg. Nya medarbetare jobbar ihop med Laila till en början. Måste vara lämpad, fungera ihop med kunder och övrig personal. Ha rätt inställning. Hur ser du till att ha rätt bemanning? Laila ser till att kunden känner minst två i personalen. Detta för att kunden ska känna sig trygg inför eventuell frånvaro. Personalen arbetar ibland två och två hos vissa kunder. Har du haft några avvikelser, ex LEX-Sarah, klagomål? Vad gör du om det uppstår? Har inte haft någon egen avvikelse. Har uppmärksammat något någon gång hos kund och då kontaktat anhörig. Känner till Lex Sarah och att utredare finns i Ljusdals kommun. Vid uppföljningen informerades om möjliga vägar för Laila och hennes personal att rapportera avvikelse, hjälpa kund med klagomål/synpunkt, själva lämna synpunkt. Hur kvalitetsutvecklar du din verksamhet? Laila gör alltid första besöket hos kund. Se även svaret på fråga ett. Har du rutiner för nyckelhantering, personliga medel? Laila har inga nycklar. Handlar med ICA-kort som ordnas av kund eller anhörig. Tycker du att samverkan med övriga aktörer fungerar bra? Samverkan fungerar bra med hemtjänst. Laila Ekh önskar att uppdragen från biståndshandläggare underlättas, så att tiden mellan det muntliga uppdraget och det skriftliga förkortas, då Laila inte startar insatserna innan det skriftliga uppdraget har kommit. Efter detta uppföljningsbesök har en ny rutin upprättats och tagits i bruk där detta önskemål har uppfyllts. Har du medverkat i de möten som erbjudits? Vårdplanering, samrådsmöte, övriga möten?

8 Laila deltar i samrådsmöten och övriga möten hon har blivit inbjuden till. Övriga frågor Laila lämnar synpunkter på schablontiden för städ. Hon upplever den alldeles för kort!.

9 Ingrid Johansson KA-städ Antal kunder: 1, enbart städning. Antal personal: 2, Johan Bäckvall själv och en till Hur följer du upp verksamheten? Johan gör kontroller. Han åker ut till kunden och går igenom det som ska göras och om det blir rätt gjort. Hur nöjd kunden är. Hur ser du till att ha rätt kompetens? Befintlig personal har lång erfarenhet av städning. Nya går dubbelt för att lära sig med Johan. Lär sig metoder. Hur ser du till att ha rätt bemanning? Har lagom med kunder för befintlig bemanning. Svårt att rekrytera ny personal för att kunna utöka. Har du haft några avvikelser, ex LEX-Sarah, klagomål? Vad gör du om det uppstår? Om en avvikelse uppstår tar Johan kontakt med kunden och rättar till det. Lyssnar med kunden hur kunden vill ha det och går igenom med personalen. Vet om att han ska anmäla till kommunen om han upptäcker avvikelse hos kunden gällande övriga hemtjänstinsatser. Har du rutiner för nyckelhantering, personliga medel? Har inga nycklar eller personliga medel. Tycker du att samverkan med övriga aktörer fungerar bra? Har enbart en kund och runt den har det fungerat bra. Har du medverkat i de möten som erbjudits? Vårdplanering, samrådsmöte, övriga möten? KA-städ har inte deltagit så ofta.

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Besök hos Modus Vivendi och samtal med Astrid Kontaktmannaskap Företaget har vuxit i antal medarbetare och därför har arbete lagts ner för

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2).

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2). KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lennart Gröndal Datum 2014-03-24 Diarienummer ALN-2014-0087.30 Äldrenämnden Synpunkter på granskning av hemvården i Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Redovisning av ett projektarbete i Eskilstuna kommun Sassa Kusserow, Anna Vörde Sirviö FoU i Sörmland Projektredovisning 2008:2 1 Förord

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Under hösten 2011 inleddes arbetet i nya blandade lokala lärande nätverk inom det

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer