Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01"

Transkript

1 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors kommun som assistansanordnare innebär detta bland annat att Du överlämnar Försäkringskassans utredning och beslut till kommunen Du uppdrar åt Försäkringskassan att utbetala assistansersättning till kommunen. Assistansersättningen används till att täcka sådana kostnader som framgår av Riksförsäkringsverkets Allmänna råd, rörande tillämpning av 10 Lagen om Assistansersättning, SFS 1993:389 Du överlämnar arbetsgivaransvaret till kommunen, vilket innefattar rekrytering av personal anställning schemaläggning arbetsledning arbetsmiljöansvar arbetsplatsmöten fortbildning beviljande och planering av semester och ledigheter När kommunen anställer personal gäller lagar för offentligt anställda såsom arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, semesterlagen, sekretesslagen och lagen om etnisk diskriminering. Rekrytering Du har genom samråd med ansvarig enhetschef, inflytande över rekrytering av assistansen. Kommunen rekryterar i första hand personal bland redan anställda som kan och vill fungera som personlig assistent. I de fall då detta inte är tillräckligt sker rekrytering av andra än redan kommunanställda. 1

2 Assistansens omfattning Kramfors kommun utför assistans enligt beslut av kommunens LSS-handläggare med stöd av LSS eller enligt utredning och beslut av Försäkringskassans handläggare med stöd av LASS. Assistansen utförs enbart inom Sverige om inte kommunen vid varje enskilt tillfälle medger undantag. Assistansens omfattning innebär att assistenterna utför de uppgifter som Du är beviljad för din egen persons skull. Vid anställningstillfället skall tillsammans med dig klargöras vilka uppgifter som ingår och vilka som inte ingår i assistansen. Som exempel ingår följande uppgifter inte i assistansen. - arbetsuppgifter för annan familjemedlems räkning - skötsel av trädgård och utemiljö - reparationer i bostaden - skötsel av husdjur (kan vid behov diskuteras) Genomförande Du planerar, tillsammans med assistenten hur din assistans ska genomföras i en genomförandeplan. Denna plan ingår i assistenternas uppdrag samt att dokumentera om och när det som är överenskommet i planen inte följs. Det finns utarbetad rutin för hur denna plan ska upprättas. Arbetsmiljö och hjälpmedel Som arbetsgivare behöver kommunen följa arbetsmiljölagen och ta hänsyn till psykiska, fysiska, sociala och tekniska skäl som påverkar personalens hälsa. Bedömer arbetsgivaren behov av arbetstekniska hjälpmedel för att underlätta för personalens arbetsmiljö ordnas och bekostas detta av kommunen. Som assistansberättigad behöver Du medge att nödvändiga arbetstekniska hjälpmedel får användas i ditt hem samt i övrigt åta dig att verka för en god arbetsmiljö. Som assistansberättigad upplåter Du i normalfallet ditt hem som arbetsplats för assistenterna. Det innebär att assistenterna kan vistas i din bostad under tiden som assistansen är beviljad. Det innebär också att om assistans är beviljad under nattetid behövs det finnas plats för assistenten att sova. Kontaktpärm Hos dig som assistansberättigad ska finnas en kontaktpärm i syfte att underlätta informationen mellan dig, olika assistenter och andra aktuella yrkesgrupper som kan komma att vistas i ditt hem. Innehållet ska skrivas på sådant sätt att Du och assistansen enkelt ska kunna ta del av den vård, omsorg och rehabilitering som gäller dig. Din/dina assistenter ansvarar för att pärmen ständigt uppdateras. 2

3 Pärmen ska innehålla - aktuella namn, adresser och telefonnummer samt organisationsskiss för Område Funktionsstöd där personlig assistans ingår organisatoriskt i Kramfors kommun. - Denna erbjudande- beskrivning för den som valt Kramfors kommun som assistansanordnare - Riksförsäkringsverkets Allmänna råd, 10 Lagen om Assistansersättning, SFS 1993:389 - beslut - medicinlista, delegering och annat...finns i gula HSL- mappen - instruktioner för förflyttning/hjälpmedel - träningsprogram HSL- mapp - genomförandeplan - dokumentation utifrån genomförandeplan - systematiserat arbete vid fel o brister och Lex Sarah - eventuell överenskommelse med god man - eventuell överenskommelse vad avser bilkörning - hantering av privata medel - skadeanmälansblankett om något går sönder hos dig - förtydligande av assistansuppdragets innebörd i Kramfors kommun. hur vill Kramfors kommun att assistenterna ska uppfatta sitt uppdrag - beskrivning för vad som ingår och inte i assistenternas arbetsuppgifter - aktuellt schema för assistenterna - utförandeplan d v s praktiskt stöd för assistenter - checklista vid introduktion ny personal - anställningsavtal - inventeringslista - nyckelregister - bestämmelser för sekretess och tystnadsplikt - övrigt Assistentens frånvaro Vid assistenters frånvaro behövs resurser omfördelas. Vår ambition är att ge dig assistans till belåtenhet samtidigt som hänsyn tas till lagar och bestämmelser för våra anställda. När du är missnöjd med din assistans I första hand kontaktar Du ansvarig enhetschef för assistansen hos dig. I kontaktpärmen finns aktuella telefonnummer till berörd chef. Du har också möjlighet att kontakta den andra enhetschefen inom personlig assistans. Tystnadsplikt Kommunens personal har tystnadsplikt om dina förhållanden enligt sekretesslagen. Sekretesslagen omfattar både muntliga och skriftliga uppgifter. Tystnadsplikten gäller även efter att personal slutat sin anställning som personlig assistent. Om något går sönder Om något går sönder i ditt hem, på grund av olyckshändelse eller oaktsamhet från assistenten, kommer vi i kommunen att ersätta dig för sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning enligt Allmänna skadeståndsrättsliga regler. Inträffar skada gör Du anmälan på särskild blankett till kommunen. (i kontaktpärmen) 3

4 Redovisning av utförd assistanstid Varje månad lämnas en redovisning av faktisk utförd tid till Försäkringskassan. Denna redovisning är underlag för Kommunens ersättning från Försäkringskassan. Vi på Kommunen skickar den till dig snarast efter månadsskiftet. Du/din företrädare åtar dig att varje månad underteckna denna redovisning och skicka in den till Försäkringskassan. Du bidrar till smidighet i vår administration när Du skickar påskriven rapport till FK senast 10:e i varje månad. Vi tackar dig på förhand för hjälpen med detta. Anmälan och ansökan till kommunen När det sker förändringar i ditt liv behöver Du anmäla och ansöka om de åtgärder som då behövs. För att vi på ett smidigt sätt ska kunna bidra till dig behöver Du åta dig att: Ansöka om tillfälligt utökat behov av assistans hos kommunens LSS-handläggare Detta behöver göras 30 dagar i förväg 60 dagar om det gäller resa där assistans ska följa med. Ansöka om varaktig utökning av assistans enligt LASS hos Försäkringskassan och samtidigt meddela detta till enhetschefen. Anmäla planerat avbrott i assistansen till enhetschefen. Detta behöver göras senast 30 dagar före avbrottet. Om avbrottet är längre än 10 dagar behöver vi veta det, 60 dagar före avbrottet. Anmäla önskemål om förändring i personvalet av assistent. Resor med färdtjänst, buss och bil Vid behov av resor är det kommunala färdsätt och färdtjänst som Du bör nyttja i första hand. Har Du egen bil finns möjligheten att Du gör en överenskommelse med assistenten om att hon/han använder din bil för att ni gemensamt transporterar er till de aktiviteter som är av vikt för dig. Den överenskommelsen behöver göras med varje personlig assistent. Detta dokumenteras och sätts i kontaktpärmen. Kommunen som arbetsgivare kan inte tvinga arbetstagare att köra eller åka i de assistansberättigas bilar och inte heller använda sina egna privata bilar. Om en överenskommelse görs behöver din bil följa den standard och trafiksäkerhet som kommunen kräver för sina anställda, Hur dessa bestämmelser ser ut finns att hämta i riktlinjer för trafiksäkerhet samt tillhörande rutin. Om en överenskommelse görs mellan dig och assistenten och avser assistentens egen bil gäller även här samma riktlinjer och rutin. Semesterresor o andra nöjesresor Vid längre resor, semester och konferenser och liknande där assistansen ska följa med, behöver Du eller din företrädare söka om tillfällig utökat behov för assistansen. (se punkten anmälan och ansökan) Med hänsyn till planeringsmöjligheter för såväl kommunen som för den assistenten som ska följa med dig på din resa, behöver en sådan ansökan lämnas till LSS-handläggare senast 60 dagar före planerat avresedatum. 4

5 Sjukhusvistelse och annan vistelse på institution Om och när Du som assistansberättigad vistas på sjukhus, institution eller har annan frånvaroorsak kommer din assistent att arbeta sina timmar hos annan assistansberättigad, alternativt inom annan verksamhet i kommunen. Vid specifika skäl följer assistenten med dig. Det kan handla om att Du har svårigheter att kommunicera. Hemtjänstuppdrag Kommunen är en stor arbetsgivare som också utför många andra arbetsuppgifter som går utanför assistansens område. Du kan ex ha blivit beviljad hemtjänstinsatser. I den mån det fungerar så nyttjar vi assistenten till att utföra hemtjänstinsatserna hos dig istället för att ytterligare en person ska komma till dig för att utföra dessa uppgifter. Arbetsplatsträffar Assistenterna har arbetsplatsträffar med enhetschefen. Dessa träffar berör frågor runt anställning, arbetsmiljö och fackligt. Teamträffar De assistenter som arbetar hos dig ska möjliggöra schemalagda teamträffar tillsammans med dig och din eventuella företrädare. Syftet med träffarna är att följa upp genomförandeplanen, eventuellt göra ny eller att justera i utförandeplanen. Träffarna genomförs efter behov men som riktvärde anges minst två tillfällen på våren och två tillfällen på hösten. Uppsägning Uppdraget upphör efter uppsägning. Uppsägningstiden är 3 månader om inte överenskommelse träffas om annan tid. Detta görs då skriftligen liksom uppsägning skall också ske skriftligen. Avtal Uppdraget hos dig regleras i ett avtal mellan Kramfors kommun och Dig som assistansberättigad. I avtalet skriver Du under på att Du tagit del av denna beskrivning. och att vi därmed har en överenskommelse om vad som gäller för din assistans. 5

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Avtal för personlig assistans

Avtal för personlig assistans Avtal för personlig assistans 1. Parter Företag Assistans ViKan AB, 556848-5873, och 2. Bakgrund nedan kallad uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer