Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?"

Transkript

1 Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer Kramfors kommun som assistansanordnare 1

2 INNEHÅLL När någon får personlig assistans - LSS Lagen - Besluten - Lassersättning ( Lagen om assistansersättning) - Vem skall vara arbetsgivare - Kommunen som arbetsgivare/assistansgivare - Överenskommelse Vid anställning av personliga assistenter. - Kund o personalpärm - Arbetstidsschema - Rekrytering av personal - Första kontakten med assistenten - Inskolning - Ömsesidig respekt Assistentens yrkesroll - Integritet - Tystnadsplikt - Anmälningsskyldighet - Medicinhantering - Sjukvårdsinsatser - Hantering av privata medel - Familjesituationen Kommunens arbetsmiljöansvar - Arbetsplatsträffar - Teamträffar - Handledning - Delaktighet och utveckling - Utbildning - Semester och annan ledighet - Arbetskläder/skyddskläder - Skydd mot smitta - Förflyttningsteknik - Hjälpmedel - Assistentens placering och förändrad placering - Uppmuntran/Tydlighet Övrigt praktiskt - Merkostnader - Om något går sönder - Resor och bil- användning - Längre resor - Restaurang och café- besök - Teater och biobesök - Avslut och utveckling av denna folder 2

3 NÄR NÅGON FÅR PERSONLIG ASSISTANS LSS Lagen Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som trädde i kraft En av de grundläggande principerna i LSS är full delaktighet och jämlikhet. Med det menas att den som omfattas av LSS lagen har medansvar och är likställd sina medmänniskor. Den personliga assistenten ska finnas i assistansbrukarens närhet och enbart utföra de sysslor som denne inte klarar på grund av sitt funktionshinder. Beslutet Vid ansökan om personlig assistans bedömer en biståndshandläggare från kommunen eller försäkringskassan behovet av personlig hjälp med vissa grundläggande behov som: att sköta sin hygien att klä av och på sig att inta måltider att kommunicera med andra Den som ansökt, assistansbrukaren/kunden får beslut på ett antal timmar fördelat per vecka eller sexmånadsperiod, och det är dessa som sedan fördelas i ett arbetstidsschema för personliga assistenterna. Beslutet är tidsbegränsat och omprövas vid dess utgång. Vid tillfälliga behov om fler assistanstimmar måste man ansöka om detta hos kommunens handläggare. Lassersättning (Lagen om assistansersättning) Antalet beslutade timmar genererar en timersättning som ska täcka alla kostnader kring assistansen. Löner, utbildning, arbetsledning, administration och omkostnader för assistenterna. Ersättningen räknas ut av staten och betalas till den som är arbetsgivare. Varje månad sammanställs utförda assistanstimmar och en räkning skickas till försäkringskassan. Denna räkning ska undertecknas av assistansbrukaren eller någon i dennes närhet som har särskild fullmakt och då skickas räkningen direkt till försäkringskassan. Efter 6 månader från beslutets början görs en slutavräkning och ej utnyttjade timmar försvinner. En del kan bara ha assistans enligt LSS o andra med LASS Vem skall vara assistansgivare. Den som blivit beviljad personlig assistans kan välja anställningsform för assistansen. Om man vill ta arbetsgivaransvaret själv betalas Lassersättningen direkt till assistansbrukaren/kunden som sköter anställningen och personalansvaret. Som egen arbetsgivare kan man inte anställa någon i hushållsgemenskapen. Som brukare kan man vara ansluten till kooperativ eller välja ett privat alternativ. 3

4 Kommunen som arbetsgivare och assistansgivare Har man valt Kramfors kommun som arbetsgivare till sina assistenter lämnas hela arbetsgivaransvaret med rekrytering, anställning, rehabilitering och arbetsmiljö till kommunen. Se Erbjudande och villkor för assistans, ett häfte som vänder sig till den som vill ha sin assistans utförd av kommunen samt dennes personliga assistenter. Assistansbrukaren/kunden får besök av ansvarig enhetschef för genomgång av beslutet och samtal kring anställningen av assistenter. Innan mötet är det bra om assistansbrukaren/kunden funderar på hur han/hon vill att det ska fungera, vad man klarar själv och vad man behöver hjälp/stöd med. Finns det husdjur som kan ge allergier eller har brukaren någon allergi som ska tänkas på? Finns speciella intressen eller trosuppfattningar som ska tas hänsyn till? Överenskommelse Ett skriftligt avtal mellan brukaren och kommunen skrivs. Avtalet bygger på att assistansbrukaren/kunden tagit del av denna information och eventuellt andra speciella överenskommelser. Om man vill byta från Kramfors kommun till annan assistansgivare ska avtalet sägas upp skriftligen 3 månader i förväg om inte annat skriftligen är överenskommet. VID ANSTÄLLNING AV PERSONLIGA ASSISTENTER När kommunen anställer personal gäller lagar och avtal för offentligt anställda såsom arbetstidslagen, semesterlag/avtal och lagen om etnisk diskriminering med flera. Kund o personalpärm med förtydligande av arbetsuppgifter Såväl assistansbrukare/kund som personal har tillgång till pärm med gällande uppgifter i. Beskrivningarna är till för att assistenterna ska veta vilka grundläggande assistansbehov assistansbrukare/kund har fått beslut på och vilket eventuellt ansvar assistenterna har kring hantering av medicin, privata medel (pengar) och annat. Tillfälliga vikarier informeras utifrån innehåll i pärmen och dess beskrivningar. Innehållsregistret visar vad som ska finnas tillgängligt. De kursiverade frågorna ska kunna besvaras och ständigt vara uppdaterade, under respektive flik. Assistenterna ansvarar för att uppdaterade ändringar som görs, nytt material o s v kontinuerligt ersätter det som är förbrukat. Assistansbrukare/kund kan sedan tillsammans med sina assistenter utveckla pärmen ytterligare om det önskas. 4

5 Arbetstidsschema Utifrån behov av assistans och gällande lagar och avtal har enhetschefen gjort ett arbetstidsschema för assistenterna. Om det sedan ska förändras krävs planering och samverkan för berörda parter som assistansbrukare/kund, assistenter och enhetschef. På vissa arbetsplatser kan det vara svårt för assistenterna att ta lunchrast och lämna arbetsstället. Då kan enhetschefen förhandla om att få byta rast mot måltidsuppehåll. Om måltidsuppehåll beviljas så får assistenterna möjlighet att äta under sitt arbetspass, de har betalt för tiden och finns tillgänglig för assistansbrukaren/kunden. Rekrytering av personal Vid rekrytering av personal tas hänsyn till redan anställda personliga assistenter som är utan arbete samt andra anställda som kommunen bedömer kunna klara assistansjobbet med inskolning, Innan anställning ska assistansbrukare/kund i samråd med enhetschef få möjlighet till inflytande av de assistenter som står till förfogande. Assistansbrukare/kund kan också själv ha förslag på någon som kan vara lämplig. Första kontakten med assistenten Den första kontakten mellan assistent och assistansbrukare/kund är viktig. I samtal får de veta mer om varandra, vilka önskemål och intressen som gäller, vad hjälpbehovet består i och vilka förväntningar som finns på varandra. Inskolning Beroende på funktionshinder och behov får den nya assistenten inskolning tillsammans med ordinarie personal eller någon annan i assistansbrukare/kund närhet. Enhetschef ger information till assistenterna om aktuell person och dennes funktionshinder. En mer grundlig inskolning får assistenten av assistansbrukare/kund tillsammans med ordinarie personal. Inskolningen ska innehålla: arbetet som personlig assistent, uppdragets innebörd, vad ska assistenten bidra med och genomgång av kund o personal - pärm, personalpärm och riktlinjer samt rutiner som berör arbetsmiljö, anställningsavtal, ordningsregler, förhållningssätt, fackligt m m. ev. speciella arbetsuppgifter för just denna kund/brukare ev. hjälpmedel och förflyttningsteknik som är aktuellt ev. hantering av mediciner och privata medel (pengar) ev. ekonomiska överenskommelser mellan assistent/brukare som t ex kaffekassa, när man äter tillsammans. Kommunens värdegrund och innebörd. 5

6 Ömsesidig respekt En viktig aspekt för ett gott samarbete och en god arbetsmiljö är att alla parter som assistansbrukare/kund, anhöriga, assistenter och chefer har respekt för varandra. Genom ärlighet och ödmjukhet kan man prata igenom och lösa de flesta svårigheter och på så sätt komma närmare varandra och utveckla samarbetet. Ingenting är så svårt att man inte kan prata om det. ASSISTENTENS YRKESROLL Assistentens viktigaste arbetsuppgift är att genom lyhördhet, delaktighet och flexibilitet underlätta vardagen för assistansbrukare/kund. Att tillsammans, som en förlängd arm hitta lösningar, styrka och motivation, och på så sätt sänka funktionshindrets tröskel. Assistenten ska följa arbetsbeskrivning, göra och följa genomförandeplan (se rutin) som överenskommet med assistansbrukare/kund och följa instruktioner som sjukvårdspersonal, arbetsterapeut m fl gett. Assistenten ska verka för ett gott arbetsklimat gentemot arbetskamrater genom att delta i arbetsplatsträffar och utbildningar samt tillsammans med assistansbrukare/kund skola in vikarier och ny personal. Uppstår tveksamhet kring praktiska arbetsuppgifter ska enhetschefen kontaktas. Integritet Assistenten ska i alla situationer ta hänsyn till integritet och kunna vara lyhörd i sin kontakt med assistansbrukare/kund och dess anhöriga. En bra och tydlig kommunikation mellan samtliga berörda är grundläggande villkor för att det viktiga samspelet ska fungera. Tystnadsplikt När en assistent anställs får denne skriva under försäkran om tystnadsplikt. Denna försäkran gäller hela förvaltningen under tid som anställd och även därefter. Tystnadsplikten innebär att man inte yppar vad man erfarit (d v s hört, sett eller uppmärksammat på annat sätt) gällande enskilda personliga förhållanden. Tystnadsplikten innebär också att man förbinder sig att förvara alla handlingar gällande enskild person och vissa allmänna handlingar otillgängliga för andra. Brott mot tystnadsplikt, vårdslös förvaring och obehörigt utlämnande av allmänna handlingar kan medföra åtal och straff. Tystnadsplikten gäller självklart gentemot alla utomstående och till viss del mellan assistansbrukare/kund personliga assistenter, undantag kan göras om det gäller brukarens välbefinnande för assistansbrukare/kund och som då överenskommits. 6

7 Anmälningsskyldighet Alla anställda har skyldighet att anmäla till sin enhetschef om de uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgen om enskild enl. SOSFS 2 000:5 så kallad Lex Sarah. Även mindre allvarliga missförhållanden i omsorgen ska systematiserat anmälas, åtgärdas och följas opp i vad som kallas fel och brister. De har även anmälningsskyldighet enl. 15 i LSS om de uppmärksammar att en assistansbrukare/kund antas behöva hjälp av god man eller förvaltare. Medicinhantering I medicinlista (gul mapp) ska det tydligt framgå om och i så fall vilket ansvar assistenterna har kring gällande medicin. Hälso o sjukvården är ansvariga för vad innehållet i gula mappen ska vara. Vi ansvarar för att mappen verkligen innehåller detta såsom: - aktuell läkemedelslista aktuella recept patientbricka omvårdnadsstatus vårdplan - vårdrapport/socialt o medicinskt meddelande - ev; spec. behandlingsanvisningar träningsprogram/hjälpmedelsinstruktioner - KAD journal Gula mappen ska alltid vara uppdaterad och färdig för att tas med på läkar- sjukhusbesök. Egenvård och Sjukvårdsinsatser Läkare bedömer o lämnar skriftligt utlåtande om det som ordinerats ska betraktas som egenvård. Egenvård innebär att läkare bedömt personen tillräknelig att utföra den medicinska insatsen själv eller att han/hon klarar att själv informera sin assistent om hur utförandet av den medicinska insatsen ska gå till. I vissa fall när det är bedömt som sjukvård behöver ansvarig sköterska delegera sjukvårdsinsatsen personligt till assistenten. Det sker med information och klargöranden skriftligt om vad som ska göras, hur det ska gå till och när det ska göras. Den som har delegation fyller i åtgärdslistor allt eftersom insatserna ges. Delegeringen ska vara tidsbestämd. Hantering av privata medel Om assistansbrukare/kund själv har ansvaret men behöver praktisk hjälp vid betalningar, uttag och betalningar av räkningar kallas det handräckning. Om assistenterna har ansvaret skall det ske enligt utarbetade riktlinjer och rutiner med företrädare eller god man/förvaltare och skriftlig överenskommelse görs. Särskilda blanketter för överenskommelse finns i pärmen. Där ska också tydlig information finnas om hur kassabokföring, signering av kvitton med mera ska gå till. All hantering av assistansbrukare/kund pengar skall ske med brukarens delaktighet, vilket innebär att assistenterna inte får handla med brukarens pengar eller ta ut pengar åt brukaren utan att denne är med. ASSISTENTERNA FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER TA EMOT ELLER LÅNA PENGAR AV ASSISTANSBRUKARE/KUND. 7

8 Familjesituationen Att ha personlig assistans när man lever i familj kan ibland vara komplicerat för både familjemedlemmar och assistenter. Fördelningen av arbetsuppgifter i hemmet kan vara svår men i alla lägen måste man tänka på att assistenten är anställd för brukaren som dennes förlängda arm och ska inte blandas in i särskilda familjeförhållanden och ordväxlingar. KOMMUNENS ARBETSMILJÖANSVAR Som arbetsgivare behöver kommunen följa arbetsmiljölagen och ta hänsyn till fysiska, psykiska, sociala och tekniska skäl som påverkar personalens hälsa. För att försäkra sig om assistenternas arbetsförhållanden följer arbetsledaren en viss ordning kring: Arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffar sker enligt fastställd rutin en gång /månad. Bestämda punkter berörs,( se rutin) Enhetschefen leder träffarna som inkluderar arbetsmiljöarbetet i det aktuella hemmet. Riskbedömningar av hemmet som helhet (kartläggning) görs 2ggr/år med stöd av utarbetad checklista. Systematiskt arbetsmiljöarbete görs på varje APT där skyddsombud alternativt arbetsmiljöombud har särskild funktion för arbetsplatsen tillsammans med enhetschefen. Teamträffar Förutom APT samlas assistenterna med assistansbrukaren/kunden i syfte att ständigt utveckla och följa upp assistenternas arbete mot enklare vardag för assistansbrukare/kund. I gemensamma samtal med assistansbrukare/kund berörs det som fungerar till belåtenhet och det som inte fungerar. Genom dialog o överenskommelser fastställs hur man ska gå vidare. Såväl arbetsbeskrivningar som genomförandeplan ligger som grund för samtalen. Avvikelser, ändringar ska dokumenteras i daganteckningar som lämnas till enhetschef som i sin tur dokumenterar i LSS- programmet. (se rutin) Ibland sker dessa träffar i kombination med APT o ibland separat. Det är inte säkert att enhetschefen är med på team- delen varje tillfälle. Handledning Assistenterna kan vid behov få professionell handledning individuellt eller i grupp. Det kan gälla arbetsmiljö o stöd från arbetsterapeut/sjukgymnast men det kan också behövas vid konflikthantering eller extremt påfrestande arbetssituation för assistenterna. Delaktighet och utveckling Varje assistent ska få möjlighet till utveckling både individuellt och i sitt arbetslag. Detta kan ske genom t ex utbildningar, handledning och samtal. Bland assistenterna finns skyddsombud eller arbetsmiljöombud som har uppdrag i samverkan mellan arbetsgivaren (kommunen) och arbetstagaren (assistenterna) kring frågor kopplat till arbetsmiljön. 8

9 Utbildning Nyanställda personliga assistenter erbjuds introduktionsutbildning. I övrigt kan kommunen anordna utbildningar på områden där behov finns att förmedla ytterligare kunskap på vissa områden. Semester och annan ledighet Assistenterna har rätt till ledighet enligt gängse lagar och avtal. Ledigheten ansöks om hos enhetschefen efter regler som finns angivna i pärmen med riktlinjer och rutiner och i de interna ordningsreglerna. Arbetskläder/skyddskläder Förvaltningen lämnar normalt inte ut arbetskläder till sin personal, men har assistenterna behov av skyddskläder t ex plastförkläden, stövlar och handskar köps detta in via enhetschefen. I HSL (hälso- sjukvårdslagen)- rutinerna finns angivet hur skötsel av arbetskläder ska gå till. Skydd mot smitta För att kommunen ska kunna ge assistenten fullgott skydd bör brukaren meddela enhetschefen om denna har någon form av blodsmitta. I HSL- rutinerna för blodsmitta anges hur man förfar då detta är aktuellt. Förflyttningsteknik För att assistenterna ska kunna hjälpa assistansbrukaren/kunden med förflyttningar på ett tryggt och säkert sätt utan risk för skador kan de behöva lära sig förflyttningsteknik. Det finns ergonomiombud som delger allmän kunskap kontinuerligt efter bestämd rutin. I det specifika fallet kan såväl sjukgymnast som arbetsterapeut via enhetschefen bli aktuell att konsultera. Hjälpmedel För att kunna ge god assistans utan att riskera att assistansbrukaren/kunden eller assistenten skadas kan man behöva installera hjälpmedel i hemmet. Detta sker i samråd mellan assistansbrukare/kund, assistent och enhetschef. Assistentens placering och förändrade placering Assistenten är anställd hos EN person med beviljat rätt till assistans. Om ändring sker så att assistansbrukaren/kunden väljer privat assistans istället följer lämpligast de anställda med till den arbetsgivaren om inget hindrar detta. Vid sjukdom och sjukhusvistelse kan det ibland bli så att assistenterna beviljas följa med på sjukhuset och i andra fall inte. Då behöver assistenterna, under sjukhusvistelsen tjänstgöra hos någon annan assistansbrukare/kund. 9

10 Vid dödsfall uppstår arbetsbrist för just de assistenter som jobbat hos den avlidne. Efter förhandling med facket sker uppsägning och uppsägningstiden avgörs av både ålder och hur länge man arbetat inom kommunen. Kommunen har återanställningsskyldighet efter uppsägningstiden utgång om ledigt arbete uppkommer och kompetens finns. Vid resa för assistansbrukare/kund kan det bli aktuellt för assistenten att följa med. Dessa resor ska planeras i god tid med tanke på schemaförändringar och planering för assistenten. Uppmuntran och tydlighet Uppmuntran och tydlighet är viktigt för alla människor och därför är återkoppling till assistenten en del i arbetet. Både det som fungerar och det som behöver förbättras är angeläget att ständigt prata om mellan chef, assistenter emellan och assistansbrukare/kund. En annan typ av uppmuntran är att i samband med viss födelsedag, pensionering överlämnas present eller liknande av kommunen. Assistansbrukare/kund kan vilja ge gåva till assistenterna. Här säger kommunens regelverk att det är okey med gåva av mindre värde som t ex blomma eller choklad. Större gåvor får assistenterna inte ta emot för att det kan uppfattas som otillbörlig belöning- muta. Enhetschefen kan ge mer information om vad som räknas som otillbörlig belöning. ASSISTENTERNA FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER TA EMOT ELLER LÅNA PENGAR AV ASSISTANSBRUKARE/KUND. ÖVRIGT PRAKTISKT Merkostnader Brukaren ska inte ha några merkostnader för assistans. Det innebär inga andra kostnader än det som täcks av pengen från försäkringskassan. Om något går sönder eller försvinner Kommunen ersätter assistansbrukaren/kunden om assistenten av misstag har sönder någon eller att något försvinner. Det sker enligt Allmänna skadeståndsrättsliga regler Inträffar skada gör Du anmälan på särskild blankett till kommunen. (i pärmen) Resor och bil- användning Kommunala färdsätt och färdtjänst skall så långt det är möjligt används men skulle assistenten skjutsa assistansbrukaren/kunden i dennes eller i egen bil, finns inte någon speciell kommunal försäkring som täcker skador utan hänvisas till kundens respektive assistentens egna försäkringar. Kunden och assistenten kommer själva överens om milersättning. Kommunen rekommenderar dock den skattefria ersättningen som enhetschefen kan ge aktuell information om. 10

11 Kostnader som uppstår för assistenten vid resor med kommunala färdsätt och färdtjänst ersätts via lönen Om kundens bil ska nyttjas behövs en skriftlig överenskommelse göras med varje personlig assistent. Detta gäller även om din bil används. Bilen behöver följa den standard o trafiksäkerhet som kommunen kräver för sina anställda. Se riktlinjer och rutin för detta Dokumentera överenskommelser och sätts i pärm 1. Kommunen som arbetsgivare kan inte tvinga arbetstagare att köra eller åka i de assistansberättigas bilar och inte heller använda sina egna privata bilar. Längre resor Vid längre resor, semester och konferenser och liknande där assistansen ska följa med, lämnar kunden en ansökan om tillfällig utökat behov för assistansen. Med hänsyn till planeringsmöjligheter för såväl kommunen som för assistenten som ska följa med lämnas ansökan in till LSS-handläggare senast 60 dagar före planerat avresedatum. Restaurang- och cafébesök Vid restaurang och cafébesök får medföljande assistenter ersättning för hela sitt utlägg i samband med sjuktransport eller liknande. Kvitton är nödvändiga att redovisas för ersättning. Om assistenten tillsammans med assistansbrukare/kund besöker restaurang eller café på hemmaplan gäller inte detta om inte särskilda skäl framgår i gällande genomförandeplan. Hämt- mat ersätts aldrig till personal. Vid särskilda skäl är ersättningen /måltid maximerad till 75:-. Överstigande belopp får assistenten betala själv. Enhetschefen kontaktas undantagslöst innan måltid/fika. Kvitton är nödvändiga att redovisas för ersättning. Assistenten ersätts via lönen dessa kostnader. Teater- och biobesök Medföljande assistent får ersättning för biljetten via lönen. Kvitton är nödvändiga att redovisas för ersättning. AVSLUT Denna folder syftar till att ge en bild av vad assistansuppdraget innebär för assistenten En del information sammanfaller med den erbjudandefolder som i första hand vänder sig till kunden.det finns ett värde för dig som assistent att ta dela av båda dessa foldrar. Det är tacksamt om du vill utveckla/förbättra innehållet i denna folder så att den så långt möjligt överensstämmer med verkligheten och det som är aktuellt och mest intressant för just den personliga assistans- yrkesrollen. Förslag till utveckling kan tas upp på APT eller direkt till enhetschefen. 11

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Att vara personlig assistent Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett personligt utformat stöd som ges åt person

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Förvaltningen för funktionshindrade

Förvaltningen för funktionshindrade 2011-06-17 En trygg personlig assistans Förvaltningen för funktionshindrade Förvaltningen för funktionshindrade Box 34800 701 35 Örebro 019-21 10 00 1 Erbjudande om personlig assistans enligt LASS eller

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS Innehåll i insatsen Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23, 44 Socialförvaltningen Gotlands kommun Innehåll Personlig assistans 3 Beslut 3 Verkställighet 3 Innehållet

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Delregional överenskommelse inom Södra Älvsborg Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse

Läs mer

Välkommen till Handikappomsorgen

Välkommen till Handikappomsorgen Välkommen till Handikappomsorgen Namn: Enhetschef är: telefon: Handledare är: Sjuksköterska (OAS) är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge Dig en sammanfattning av

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Förändringar i assistansersättningen. IfA informerar dig som är assistansanvändare

Förändringar i assistansersättningen. IfA informerar dig som är assistansanvändare Förändringar i assistansersättningen IfA informerar dig som är assistansanvändare Vad förändras av regeringens proposition? I regeringens proposition 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans föreslås

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18-19 UTBILDNINGAR 2015 ÅRSPLAN INTRODUKTION LSS

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Namn: Enhetschefen är: telefon: Handledare på avd är: Sjuksköterskor är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 INTRODUKTION - dagtid Sid 4 INTRODUKTION - kvällstid Sid 5 LSS OCH YRKESROLLEN Sid 6 Sid 7 ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER BRANDSKYDD Sid

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Avtal för personlig assistans

Avtal för personlig assistans Avtal för personlig assistans 1. Parter Företag Assistans ViKan AB, 556848-5873, och 2. Bakgrund nedan kallad uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. Personliga assistenter

ANSTÄLLNINGSAVTAL. Personliga assistenter ANSTÄLLNINGSAVTAL Överenskommelse har träffats om: ny anställning ändrade anställningsvillkor fr o m A. Parter Arbetsgivare (företag/förening) Tfn (även riktnr) Adress Postnr Organisationsnummer Den anställdes

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-05 Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer