Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?"

Transkript

1 Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer Kramfors kommun som assistansanordnare 1

2 INNEHÅLL När någon får personlig assistans - LSS Lagen - Besluten - Lassersättning ( Lagen om assistansersättning) - Vem skall vara arbetsgivare - Kommunen som arbetsgivare/assistansgivare - Överenskommelse Vid anställning av personliga assistenter. - Kund o personalpärm - Arbetstidsschema - Rekrytering av personal - Första kontakten med assistenten - Inskolning - Ömsesidig respekt Assistentens yrkesroll - Integritet - Tystnadsplikt - Anmälningsskyldighet - Medicinhantering - Sjukvårdsinsatser - Hantering av privata medel - Familjesituationen Kommunens arbetsmiljöansvar - Arbetsplatsträffar - Teamträffar - Handledning - Delaktighet och utveckling - Utbildning - Semester och annan ledighet - Arbetskläder/skyddskläder - Skydd mot smitta - Förflyttningsteknik - Hjälpmedel - Assistentens placering och förändrad placering - Uppmuntran/Tydlighet Övrigt praktiskt - Merkostnader - Om något går sönder - Resor och bil- användning - Längre resor - Restaurang och café- besök - Teater och biobesök - Avslut och utveckling av denna folder 2

3 NÄR NÅGON FÅR PERSONLIG ASSISTANS LSS Lagen Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som trädde i kraft En av de grundläggande principerna i LSS är full delaktighet och jämlikhet. Med det menas att den som omfattas av LSS lagen har medansvar och är likställd sina medmänniskor. Den personliga assistenten ska finnas i assistansbrukarens närhet och enbart utföra de sysslor som denne inte klarar på grund av sitt funktionshinder. Beslutet Vid ansökan om personlig assistans bedömer en biståndshandläggare från kommunen eller försäkringskassan behovet av personlig hjälp med vissa grundläggande behov som: att sköta sin hygien att klä av och på sig att inta måltider att kommunicera med andra Den som ansökt, assistansbrukaren/kunden får beslut på ett antal timmar fördelat per vecka eller sexmånadsperiod, och det är dessa som sedan fördelas i ett arbetstidsschema för personliga assistenterna. Beslutet är tidsbegränsat och omprövas vid dess utgång. Vid tillfälliga behov om fler assistanstimmar måste man ansöka om detta hos kommunens handläggare. Lassersättning (Lagen om assistansersättning) Antalet beslutade timmar genererar en timersättning som ska täcka alla kostnader kring assistansen. Löner, utbildning, arbetsledning, administration och omkostnader för assistenterna. Ersättningen räknas ut av staten och betalas till den som är arbetsgivare. Varje månad sammanställs utförda assistanstimmar och en räkning skickas till försäkringskassan. Denna räkning ska undertecknas av assistansbrukaren eller någon i dennes närhet som har särskild fullmakt och då skickas räkningen direkt till försäkringskassan. Efter 6 månader från beslutets början görs en slutavräkning och ej utnyttjade timmar försvinner. En del kan bara ha assistans enligt LSS o andra med LASS Vem skall vara assistansgivare. Den som blivit beviljad personlig assistans kan välja anställningsform för assistansen. Om man vill ta arbetsgivaransvaret själv betalas Lassersättningen direkt till assistansbrukaren/kunden som sköter anställningen och personalansvaret. Som egen arbetsgivare kan man inte anställa någon i hushållsgemenskapen. Som brukare kan man vara ansluten till kooperativ eller välja ett privat alternativ. 3

4 Kommunen som arbetsgivare och assistansgivare Har man valt Kramfors kommun som arbetsgivare till sina assistenter lämnas hela arbetsgivaransvaret med rekrytering, anställning, rehabilitering och arbetsmiljö till kommunen. Se Erbjudande och villkor för assistans, ett häfte som vänder sig till den som vill ha sin assistans utförd av kommunen samt dennes personliga assistenter. Assistansbrukaren/kunden får besök av ansvarig enhetschef för genomgång av beslutet och samtal kring anställningen av assistenter. Innan mötet är det bra om assistansbrukaren/kunden funderar på hur han/hon vill att det ska fungera, vad man klarar själv och vad man behöver hjälp/stöd med. Finns det husdjur som kan ge allergier eller har brukaren någon allergi som ska tänkas på? Finns speciella intressen eller trosuppfattningar som ska tas hänsyn till? Överenskommelse Ett skriftligt avtal mellan brukaren och kommunen skrivs. Avtalet bygger på att assistansbrukaren/kunden tagit del av denna information och eventuellt andra speciella överenskommelser. Om man vill byta från Kramfors kommun till annan assistansgivare ska avtalet sägas upp skriftligen 3 månader i förväg om inte annat skriftligen är överenskommet. VID ANSTÄLLNING AV PERSONLIGA ASSISTENTER När kommunen anställer personal gäller lagar och avtal för offentligt anställda såsom arbetstidslagen, semesterlag/avtal och lagen om etnisk diskriminering med flera. Kund o personalpärm med förtydligande av arbetsuppgifter Såväl assistansbrukare/kund som personal har tillgång till pärm med gällande uppgifter i. Beskrivningarna är till för att assistenterna ska veta vilka grundläggande assistansbehov assistansbrukare/kund har fått beslut på och vilket eventuellt ansvar assistenterna har kring hantering av medicin, privata medel (pengar) och annat. Tillfälliga vikarier informeras utifrån innehåll i pärmen och dess beskrivningar. Innehållsregistret visar vad som ska finnas tillgängligt. De kursiverade frågorna ska kunna besvaras och ständigt vara uppdaterade, under respektive flik. Assistenterna ansvarar för att uppdaterade ändringar som görs, nytt material o s v kontinuerligt ersätter det som är förbrukat. Assistansbrukare/kund kan sedan tillsammans med sina assistenter utveckla pärmen ytterligare om det önskas. 4

5 Arbetstidsschema Utifrån behov av assistans och gällande lagar och avtal har enhetschefen gjort ett arbetstidsschema för assistenterna. Om det sedan ska förändras krävs planering och samverkan för berörda parter som assistansbrukare/kund, assistenter och enhetschef. På vissa arbetsplatser kan det vara svårt för assistenterna att ta lunchrast och lämna arbetsstället. Då kan enhetschefen förhandla om att få byta rast mot måltidsuppehåll. Om måltidsuppehåll beviljas så får assistenterna möjlighet att äta under sitt arbetspass, de har betalt för tiden och finns tillgänglig för assistansbrukaren/kunden. Rekrytering av personal Vid rekrytering av personal tas hänsyn till redan anställda personliga assistenter som är utan arbete samt andra anställda som kommunen bedömer kunna klara assistansjobbet med inskolning, Innan anställning ska assistansbrukare/kund i samråd med enhetschef få möjlighet till inflytande av de assistenter som står till förfogande. Assistansbrukare/kund kan också själv ha förslag på någon som kan vara lämplig. Första kontakten med assistenten Den första kontakten mellan assistent och assistansbrukare/kund är viktig. I samtal får de veta mer om varandra, vilka önskemål och intressen som gäller, vad hjälpbehovet består i och vilka förväntningar som finns på varandra. Inskolning Beroende på funktionshinder och behov får den nya assistenten inskolning tillsammans med ordinarie personal eller någon annan i assistansbrukare/kund närhet. Enhetschef ger information till assistenterna om aktuell person och dennes funktionshinder. En mer grundlig inskolning får assistenten av assistansbrukare/kund tillsammans med ordinarie personal. Inskolningen ska innehålla: arbetet som personlig assistent, uppdragets innebörd, vad ska assistenten bidra med och genomgång av kund o personal - pärm, personalpärm och riktlinjer samt rutiner som berör arbetsmiljö, anställningsavtal, ordningsregler, förhållningssätt, fackligt m m. ev. speciella arbetsuppgifter för just denna kund/brukare ev. hjälpmedel och förflyttningsteknik som är aktuellt ev. hantering av mediciner och privata medel (pengar) ev. ekonomiska överenskommelser mellan assistent/brukare som t ex kaffekassa, när man äter tillsammans. Kommunens värdegrund och innebörd. 5

6 Ömsesidig respekt En viktig aspekt för ett gott samarbete och en god arbetsmiljö är att alla parter som assistansbrukare/kund, anhöriga, assistenter och chefer har respekt för varandra. Genom ärlighet och ödmjukhet kan man prata igenom och lösa de flesta svårigheter och på så sätt komma närmare varandra och utveckla samarbetet. Ingenting är så svårt att man inte kan prata om det. ASSISTENTENS YRKESROLL Assistentens viktigaste arbetsuppgift är att genom lyhördhet, delaktighet och flexibilitet underlätta vardagen för assistansbrukare/kund. Att tillsammans, som en förlängd arm hitta lösningar, styrka och motivation, och på så sätt sänka funktionshindrets tröskel. Assistenten ska följa arbetsbeskrivning, göra och följa genomförandeplan (se rutin) som överenskommet med assistansbrukare/kund och följa instruktioner som sjukvårdspersonal, arbetsterapeut m fl gett. Assistenten ska verka för ett gott arbetsklimat gentemot arbetskamrater genom att delta i arbetsplatsträffar och utbildningar samt tillsammans med assistansbrukare/kund skola in vikarier och ny personal. Uppstår tveksamhet kring praktiska arbetsuppgifter ska enhetschefen kontaktas. Integritet Assistenten ska i alla situationer ta hänsyn till integritet och kunna vara lyhörd i sin kontakt med assistansbrukare/kund och dess anhöriga. En bra och tydlig kommunikation mellan samtliga berörda är grundläggande villkor för att det viktiga samspelet ska fungera. Tystnadsplikt När en assistent anställs får denne skriva under försäkran om tystnadsplikt. Denna försäkran gäller hela förvaltningen under tid som anställd och även därefter. Tystnadsplikten innebär att man inte yppar vad man erfarit (d v s hört, sett eller uppmärksammat på annat sätt) gällande enskilda personliga förhållanden. Tystnadsplikten innebär också att man förbinder sig att förvara alla handlingar gällande enskild person och vissa allmänna handlingar otillgängliga för andra. Brott mot tystnadsplikt, vårdslös förvaring och obehörigt utlämnande av allmänna handlingar kan medföra åtal och straff. Tystnadsplikten gäller självklart gentemot alla utomstående och till viss del mellan assistansbrukare/kund personliga assistenter, undantag kan göras om det gäller brukarens välbefinnande för assistansbrukare/kund och som då överenskommits. 6

7 Anmälningsskyldighet Alla anställda har skyldighet att anmäla till sin enhetschef om de uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgen om enskild enl. SOSFS 2 000:5 så kallad Lex Sarah. Även mindre allvarliga missförhållanden i omsorgen ska systematiserat anmälas, åtgärdas och följas opp i vad som kallas fel och brister. De har även anmälningsskyldighet enl. 15 i LSS om de uppmärksammar att en assistansbrukare/kund antas behöva hjälp av god man eller förvaltare. Medicinhantering I medicinlista (gul mapp) ska det tydligt framgå om och i så fall vilket ansvar assistenterna har kring gällande medicin. Hälso o sjukvården är ansvariga för vad innehållet i gula mappen ska vara. Vi ansvarar för att mappen verkligen innehåller detta såsom: - aktuell läkemedelslista aktuella recept patientbricka omvårdnadsstatus vårdplan - vårdrapport/socialt o medicinskt meddelande - ev; spec. behandlingsanvisningar träningsprogram/hjälpmedelsinstruktioner - KAD journal Gula mappen ska alltid vara uppdaterad och färdig för att tas med på läkar- sjukhusbesök. Egenvård och Sjukvårdsinsatser Läkare bedömer o lämnar skriftligt utlåtande om det som ordinerats ska betraktas som egenvård. Egenvård innebär att läkare bedömt personen tillräknelig att utföra den medicinska insatsen själv eller att han/hon klarar att själv informera sin assistent om hur utförandet av den medicinska insatsen ska gå till. I vissa fall när det är bedömt som sjukvård behöver ansvarig sköterska delegera sjukvårdsinsatsen personligt till assistenten. Det sker med information och klargöranden skriftligt om vad som ska göras, hur det ska gå till och när det ska göras. Den som har delegation fyller i åtgärdslistor allt eftersom insatserna ges. Delegeringen ska vara tidsbestämd. Hantering av privata medel Om assistansbrukare/kund själv har ansvaret men behöver praktisk hjälp vid betalningar, uttag och betalningar av räkningar kallas det handräckning. Om assistenterna har ansvaret skall det ske enligt utarbetade riktlinjer och rutiner med företrädare eller god man/förvaltare och skriftlig överenskommelse görs. Särskilda blanketter för överenskommelse finns i pärmen. Där ska också tydlig information finnas om hur kassabokföring, signering av kvitton med mera ska gå till. All hantering av assistansbrukare/kund pengar skall ske med brukarens delaktighet, vilket innebär att assistenterna inte får handla med brukarens pengar eller ta ut pengar åt brukaren utan att denne är med. ASSISTENTERNA FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER TA EMOT ELLER LÅNA PENGAR AV ASSISTANSBRUKARE/KUND. 7

8 Familjesituationen Att ha personlig assistans när man lever i familj kan ibland vara komplicerat för både familjemedlemmar och assistenter. Fördelningen av arbetsuppgifter i hemmet kan vara svår men i alla lägen måste man tänka på att assistenten är anställd för brukaren som dennes förlängda arm och ska inte blandas in i särskilda familjeförhållanden och ordväxlingar. KOMMUNENS ARBETSMILJÖANSVAR Som arbetsgivare behöver kommunen följa arbetsmiljölagen och ta hänsyn till fysiska, psykiska, sociala och tekniska skäl som påverkar personalens hälsa. För att försäkra sig om assistenternas arbetsförhållanden följer arbetsledaren en viss ordning kring: Arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffar sker enligt fastställd rutin en gång /månad. Bestämda punkter berörs,( se rutin) Enhetschefen leder träffarna som inkluderar arbetsmiljöarbetet i det aktuella hemmet. Riskbedömningar av hemmet som helhet (kartläggning) görs 2ggr/år med stöd av utarbetad checklista. Systematiskt arbetsmiljöarbete görs på varje APT där skyddsombud alternativt arbetsmiljöombud har särskild funktion för arbetsplatsen tillsammans med enhetschefen. Teamträffar Förutom APT samlas assistenterna med assistansbrukaren/kunden i syfte att ständigt utveckla och följa upp assistenternas arbete mot enklare vardag för assistansbrukare/kund. I gemensamma samtal med assistansbrukare/kund berörs det som fungerar till belåtenhet och det som inte fungerar. Genom dialog o överenskommelser fastställs hur man ska gå vidare. Såväl arbetsbeskrivningar som genomförandeplan ligger som grund för samtalen. Avvikelser, ändringar ska dokumenteras i daganteckningar som lämnas till enhetschef som i sin tur dokumenterar i LSS- programmet. (se rutin) Ibland sker dessa träffar i kombination med APT o ibland separat. Det är inte säkert att enhetschefen är med på team- delen varje tillfälle. Handledning Assistenterna kan vid behov få professionell handledning individuellt eller i grupp. Det kan gälla arbetsmiljö o stöd från arbetsterapeut/sjukgymnast men det kan också behövas vid konflikthantering eller extremt påfrestande arbetssituation för assistenterna. Delaktighet och utveckling Varje assistent ska få möjlighet till utveckling både individuellt och i sitt arbetslag. Detta kan ske genom t ex utbildningar, handledning och samtal. Bland assistenterna finns skyddsombud eller arbetsmiljöombud som har uppdrag i samverkan mellan arbetsgivaren (kommunen) och arbetstagaren (assistenterna) kring frågor kopplat till arbetsmiljön. 8

9 Utbildning Nyanställda personliga assistenter erbjuds introduktionsutbildning. I övrigt kan kommunen anordna utbildningar på områden där behov finns att förmedla ytterligare kunskap på vissa områden. Semester och annan ledighet Assistenterna har rätt till ledighet enligt gängse lagar och avtal. Ledigheten ansöks om hos enhetschefen efter regler som finns angivna i pärmen med riktlinjer och rutiner och i de interna ordningsreglerna. Arbetskläder/skyddskläder Förvaltningen lämnar normalt inte ut arbetskläder till sin personal, men har assistenterna behov av skyddskläder t ex plastförkläden, stövlar och handskar köps detta in via enhetschefen. I HSL (hälso- sjukvårdslagen)- rutinerna finns angivet hur skötsel av arbetskläder ska gå till. Skydd mot smitta För att kommunen ska kunna ge assistenten fullgott skydd bör brukaren meddela enhetschefen om denna har någon form av blodsmitta. I HSL- rutinerna för blodsmitta anges hur man förfar då detta är aktuellt. Förflyttningsteknik För att assistenterna ska kunna hjälpa assistansbrukaren/kunden med förflyttningar på ett tryggt och säkert sätt utan risk för skador kan de behöva lära sig förflyttningsteknik. Det finns ergonomiombud som delger allmän kunskap kontinuerligt efter bestämd rutin. I det specifika fallet kan såväl sjukgymnast som arbetsterapeut via enhetschefen bli aktuell att konsultera. Hjälpmedel För att kunna ge god assistans utan att riskera att assistansbrukaren/kunden eller assistenten skadas kan man behöva installera hjälpmedel i hemmet. Detta sker i samråd mellan assistansbrukare/kund, assistent och enhetschef. Assistentens placering och förändrade placering Assistenten är anställd hos EN person med beviljat rätt till assistans. Om ändring sker så att assistansbrukaren/kunden väljer privat assistans istället följer lämpligast de anställda med till den arbetsgivaren om inget hindrar detta. Vid sjukdom och sjukhusvistelse kan det ibland bli så att assistenterna beviljas följa med på sjukhuset och i andra fall inte. Då behöver assistenterna, under sjukhusvistelsen tjänstgöra hos någon annan assistansbrukare/kund. 9

10 Vid dödsfall uppstår arbetsbrist för just de assistenter som jobbat hos den avlidne. Efter förhandling med facket sker uppsägning och uppsägningstiden avgörs av både ålder och hur länge man arbetat inom kommunen. Kommunen har återanställningsskyldighet efter uppsägningstiden utgång om ledigt arbete uppkommer och kompetens finns. Vid resa för assistansbrukare/kund kan det bli aktuellt för assistenten att följa med. Dessa resor ska planeras i god tid med tanke på schemaförändringar och planering för assistenten. Uppmuntran och tydlighet Uppmuntran och tydlighet är viktigt för alla människor och därför är återkoppling till assistenten en del i arbetet. Både det som fungerar och det som behöver förbättras är angeläget att ständigt prata om mellan chef, assistenter emellan och assistansbrukare/kund. En annan typ av uppmuntran är att i samband med viss födelsedag, pensionering överlämnas present eller liknande av kommunen. Assistansbrukare/kund kan vilja ge gåva till assistenterna. Här säger kommunens regelverk att det är okey med gåva av mindre värde som t ex blomma eller choklad. Större gåvor får assistenterna inte ta emot för att det kan uppfattas som otillbörlig belöning- muta. Enhetschefen kan ge mer information om vad som räknas som otillbörlig belöning. ASSISTENTERNA FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER TA EMOT ELLER LÅNA PENGAR AV ASSISTANSBRUKARE/KUND. ÖVRIGT PRAKTISKT Merkostnader Brukaren ska inte ha några merkostnader för assistans. Det innebär inga andra kostnader än det som täcks av pengen från försäkringskassan. Om något går sönder eller försvinner Kommunen ersätter assistansbrukaren/kunden om assistenten av misstag har sönder någon eller att något försvinner. Det sker enligt Allmänna skadeståndsrättsliga regler Inträffar skada gör Du anmälan på särskild blankett till kommunen. (i pärmen) Resor och bil- användning Kommunala färdsätt och färdtjänst skall så långt det är möjligt används men skulle assistenten skjutsa assistansbrukaren/kunden i dennes eller i egen bil, finns inte någon speciell kommunal försäkring som täcker skador utan hänvisas till kundens respektive assistentens egna försäkringar. Kunden och assistenten kommer själva överens om milersättning. Kommunen rekommenderar dock den skattefria ersättningen som enhetschefen kan ge aktuell information om. 10

11 Kostnader som uppstår för assistenten vid resor med kommunala färdsätt och färdtjänst ersätts via lönen Om kundens bil ska nyttjas behövs en skriftlig överenskommelse göras med varje personlig assistent. Detta gäller även om din bil används. Bilen behöver följa den standard o trafiksäkerhet som kommunen kräver för sina anställda. Se riktlinjer och rutin för detta Dokumentera överenskommelser och sätts i pärm 1. Kommunen som arbetsgivare kan inte tvinga arbetstagare att köra eller åka i de assistansberättigas bilar och inte heller använda sina egna privata bilar. Längre resor Vid längre resor, semester och konferenser och liknande där assistansen ska följa med, lämnar kunden en ansökan om tillfällig utökat behov för assistansen. Med hänsyn till planeringsmöjligheter för såväl kommunen som för assistenten som ska följa med lämnas ansökan in till LSS-handläggare senast 60 dagar före planerat avresedatum. Restaurang- och cafébesök Vid restaurang och cafébesök får medföljande assistenter ersättning för hela sitt utlägg i samband med sjuktransport eller liknande. Kvitton är nödvändiga att redovisas för ersättning. Om assistenten tillsammans med assistansbrukare/kund besöker restaurang eller café på hemmaplan gäller inte detta om inte särskilda skäl framgår i gällande genomförandeplan. Hämt- mat ersätts aldrig till personal. Vid särskilda skäl är ersättningen /måltid maximerad till 75:-. Överstigande belopp får assistenten betala själv. Enhetschefen kontaktas undantagslöst innan måltid/fika. Kvitton är nödvändiga att redovisas för ersättning. Assistenten ersätts via lönen dessa kostnader. Teater- och biobesök Medföljande assistent får ersättning för biljetten via lönen. Kvitton är nödvändiga att redovisas för ersättning. AVSLUT Denna folder syftar till att ge en bild av vad assistansuppdraget innebär för assistenten En del information sammanfaller med den erbjudandefolder som i första hand vänder sig till kunden.det finns ett värde för dig som assistent att ta dela av båda dessa foldrar. Det är tacksamt om du vill utveckla/förbättra innehållet i denna folder så att den så långt möjligt överensstämmer med verkligheten och det som är aktuellt och mest intressant för just den personliga assistans- yrkesrollen. Förslag till utveckling kan tas upp på APT eller direkt till enhetschefen. 11

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Namn: Enhetschefen är: telefon: Handledare på avd är: Sjuksköterskor är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Servicebostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer