Avtal för personlig assistans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal för personlig assistans"

Transkript

1 Avtal för personlig assistans 1. Parter Företag Assistans ViKan AB, , och 2. Bakgrund nedan kallad uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller lagen (1993:389) om assistansersättning, rätt till personlig assistent/assistansersättning. Syftet med detta avtal är att uppnå ett för uppdragsgivaren personligt utformat stöd, tjänsten personlig assistans, som genomförs så att den stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv som andra. Assistans ViKan AB skall tillhandahålla tjänsten enligt vid var tid gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Assistans ViKan AB skall värna kundens beslutanderätt, val av personliga assistenter och verka för en god arbetsmiljö. 3. Assistans ViKan ABs åtaganden Assistans ViKan AB har arbetsgivaransvar för uppdragsgivarens personliga assistenter och ansvarar för att upprätta en arbetsledarbeskrivning grundat på uppdragsgivarens önskemål. Assistans ViKan AB ansvarar för att administrera den statliga/kommunala ersättningen, schemaläggning, löneberedning och rekrytering av personliga assistenter. Insatserna skall anpassas till uppdragsgivarens individuella behov. Assistans ViKan AB skall upprätta en genomförandeplan i samråd med uppdragsgivaren. I planen skall framgå vilka behov som skall tillgodoses och på vilket sätt. Assistans ViKan AB skall åtgärda ingivna klagomål och föra dokumentation över åtgärderna. Assistans ViKan AB skall skriftligen redovisa uppdragsgivarens förbrukade medel. Sidan 1 av 6

2 4. Uppdragsgivarens åtaganden 4.1 Uppdragsgivaren är, om inget annat överenskommits, arbetsledare för de egna personliga assistenterna. 4.2 Uppdragsgivaren skall lämna över det underlag och information som är nödvändig för att utföra assistansen. Eventuella förhållanden som påverkar utförandet av assistansen skall meddelas Assistans ViKan AB omedelbart. 4.3 Uppdragsgivaren skall inom fastställd tid månatligen insända erforderliga handlingar i form av tidrapporter och annat underlag. Uppdragsgivaren ansvarar för att person med befogenhet undertecknar handlingar. 4.4 När Assistans ViKan AB begär redovisning av assistansomkostnad skall uppdragsgivaren tillhandahålla detta. 5. Köp av personlig assistans Assistansersättningen används för köp av personlig assistans av Assistans ViKan AB och för att täcka kostnader som uppstår vid utförandet av assistans. Med kostnader för personliga assistenter avses 1. Löne- och lönebikostnader 2. Administrationskostnader 3. Utbildningsomkostnader 4. Assistansomkostnader 5. Arbetsmiljöinsatser Parterna skall avtala om en administrativ avgift per timme och Assistans ViKan AB skall i bilaga till avtalet precisera vad som ingår i denna avgift. (Se bilaga 1). 5.1 Uppdragsgivaren lämnar fullmakt till Assistans ViKan AB att ta emot den statliga/kommunala ersättningen i samband med köp av personlig assistans. (Se bilaga 2). Sidan 2 av 6

3 6. Särskilda villkor 6.1 Detta avtal är avhängigt rätten till personlig assistans i enlighet med gällande beslut. Avtalet upphör att gälla omedelbart när beslutet om personlig assistans inte längre gäller. 6.2 Vid sjukhusvistelse gäller avtalet under förutsättning att uppdragsgivaren beviljats assistans under sjukhusvistelsen. 6.3 Tillägg och ändringar till detta avtal skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter. (Se bilaga 3). 7. Avtalets giltighet Avtalet gäller från och med och löper tills vidare med 3 månaders uppsägning från båda parter. Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen. Detta avtal har upprättats i två original, varav parterna innehar varsitt. 8. Tvist Tvist med anledning av detta avtal skall slutligt avgöras av allmän domstol. Ort: Datum: Assistans ViKan AB Uppdragsgivaren (för minderåriga skall undertecknande göras av legal (a) förmyndare och för den som har förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken, skall även förvaltaren underteckna detta avtal). Sidan 3 av 6

4 Bilaga 1. _ Procent fördelning av schablon ersättningen 87% löne och lönebikostnader, avses kostnader för personliga assistenter i deras yrkesutövning samt under utbildning och vid personalsamråd. Kostnaderna bör omfatta grundlön, lagstadgade sociala avgifter, sjuklön, särskild löneskatt, semesterersättning, obtillägg, jour- och beredskapsersättning, övertids- och mertidsersättning, traktamente, semesterlön vid semesterlönegrundande frånvaro, försäkringar enligt kollektivavtal eller liknande, ersättningar enligt förtroendemannalagen (1974:358), uppsägningslön och lön vid permission samt övriga avtalsreglerade kostnader. 8 % för administrationskostnader, avses lönekostnader för administrativ personal, reseersättning och traktamente till administrativ personal, lokalkostnader, driftskostnader, inventariekostnader, revision, företagsförsäkringar, avgift till arbetsgivarorganisation eller branschorganisation, kostnader för rekrytering, marknadsföring och investeringar samt den ersättningsberättigades egna arvode för att administrera sin personliga assistans. % för utbildningsomkostnader, kostnader för utbildningar, fortbildningar och handledning av personal, kostnader för lärare och föreläsare och lokalkostnader. När administrativ personal deltar i utbildningar bör deras lönekostnad anses vara en del av utbildningsomkostnaderna. % för assistansomkostnader, kostnader som den ersättningsberättigade har för sina personliga assistenter i samband med gemensamma aktiviteter och resor utanför bostaden, som exempelvis arbetskläder, inträdesavgifter och liknande kostnader för assistenter vid aktiviteter tillsammans med den ersättningsberättigade. OBS! Här gäller även skatteverkets regler, såsom lagad mat = Förmån som skall beskattas. % för arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader, kostnader för att stärka arbetet för en god arbetsmiljö för de personliga assistenterna. I kostnadsslaget för arbetsmiljöinsatser bör de kostnader ingå som en arbetsgivare generellt har för sin personal, till exempel för att möjliggöra intag av mat och skötsel av hygien i de fall det finns skäl för sådana åtgärder på en arbetsplats. Personalomkostnader bör omfatta kostnader för att främja goda villkor i assistenternas arbete men som inte är en del av arbetsmiljöinsatserna, som exempelvis företagshälsovård, friskvård, olika former av personalarrangemang, personal dagar och liknande aktiviteter. Det bör enbart vara sådana kostnader för de personliga assistenterna som hör till arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader. Sidan 4 av 6

5 Bilaga 2 Fullmakt för köp av assistans för hela min beviljade assistans ersättningen. Jag,pers.nr. Har avtal med Assistans ViKan AB som min assistanssamordnare. Avtalet gäller från och med upp till 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. ( Kopia av avtal har Ni sedan ovan datum) Intygar härmed att jag köper assistans för hela assistansersättningen som jag är beviljad. Med kostnader för personliga assistenter avses 1. löne- och lönebikostnader 2. administrationskostnader 3. utbildningsomkostnader 4. assistansomkostnader 5. arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader. Assistans ViKan AB har F-skattesedel Ort: Datum: Uppdragsgivaren (för minderåriga skall undertecknande göras av legal (a) förmyndare och för den som har förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken, skall även förvaltaren underteckna detta avtal). Sidan 5 av 6

6 Bilaga 3 Tillägg och ändringar Assistans ViKan AB Uppdragsgivaren (för minderåriga skall undertecknande göras av legal (a) förmyndare och för den som har förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken, skall även förvaltaren underteckna detta avtal. Sidan 6 av 6

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Kriminalvårdens riktlinjer 2006:2 Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Mål och syfte Kriminalvården eftersträvar ett utvecklat samarbete med ideella

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2013-2016 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Bransc havtal Energi

Bransc havtal Energi Branschavtal Energi Energiföretagens arbetsgivareförening och SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2012-2013 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2012 31 mars 2013 Kollektivavtal mellan EnergFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 1(7) AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 2(7) AVTALSMALL, LÅN AV PATIENTJOURNALER 3 3.10.1 Bakgrund och syfte 3 3.10.2 Tillträde 4 3.10.3 Kontaktpersoner 4 3.10.4 Utlånade

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer