Förändringar i assistansersättningen. IfA informerar dig som är assistansanvändare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändringar i assistansersättningen. IfA informerar dig som är assistansanvändare"

Transkript

1 Förändringar i assistansersättningen IfA informerar dig som är assistansanvändare Vad förändras av regeringens proposition? I regeringens proposition 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans föreslås att du bara kan få assistansersättning under förutsättning att den används för köp av assistans från en annan fysisk eller juridisk person (t ex ett kooperativ, företag eller en kommun, nedan i texten kallat assistansanordnare) eller för kostnader du har om du själv är arbetsgivare för att avlöna dina egna personliga assistenter. Om du köper din assistans av en assistansanordnare och betalar hela den ersättning du är beviljad per timme till anordnaren så behöver du inte betala tillbaka något till Försäkringskassan (annat än att anordnaren måste betala tillbaka de timmar du inte använt under perioden till Försäkrings-kassan). Pengarna blir en intäkt för anordnaren. Anordnaren kan sedan ge dig ersättning för de omkostnader du har haft för din assistans. Försäkringskassan kan inte gå in och granska vilka utbetalningar anordnaren gör till dig (annat än om du är beviljad förhöjd ersättning). Skatteverket kan däremot granska vad anordnaren har gjort med pengarna. Om Skatteverket ser att anordnaren har gjort en utbetalning till dig som Skatteverket inte anser är en omkostnad för assistans kan de besluta att du måste betala skatt för den ersättning du fått. En grundtanke med regeringens förslag är att de assistansberättigade ska välja de anordnare som erbjuder god kvalitet istället för att anlita anordnare som tar ut stora övervinster. Bokföring Tidigare kunde anordnaren bokföra assistansersättningen som en skuld till dig. En sådan hantering blir inte längre tillåten. All ersättning som du betalar till anordnaren blir, som vi har skrivit ovan, anordnarens pengar. Det betyder inte att verksamheten måste sluta att redovisa kostnaderna individuellt. Assistansersättningen kan även fortsättningsvis redovisas på individuella resultatenheter. Hur kan verksamheten ersätta dig för omkostnader du har för din assistans? Av propositionen framgår att eftersom du köper assistansen av en anordnare så bör omkostnader för assistansen normalt vara en utgift i den verksamheten som alltså ska betalas av anordnaren. Socialdepartementet skriver att om den ersättningsberättigade i något fall får lägga ut pengar för sådana kostnader bör denne kunna begära ersättning för ett sådant utlägg av anordnaren. En bra lösning för att du ska slippa ligga ute med pengar bör kunna vara att verksamheten ger ett förskott till dig (eller i förekommande fall din företrädare), en begränsad så kallad stående handkassa. Med det menas en summa kontanter avsedda för kontantinköp. En stående handkassa innehåller ett fixt belopp. Beloppet kan bestå av kontanter och/eller kvitton. När kontanterna börjar ta slut begär du en påfyllning av kassan genom att skicka in befintliga kvitton till anordnaren som då ger dig lika mycket pengar som du Förändringar i assistansersättningen Sida 1 av

2 har kvitton för. Om handkassan vid något tillfälle inte räcker till eller om du av andra orsaker gör egna utlägg ska anordnaren betala ut dessa utlägg till dig mot kvitto. Det är viktigt att du vet vilka slags kostnader anordnaren godkänner som omkostnader. IfA har gjort en lista över vad som kan vara omkostnader. Listan hittar du längre ner i det här dokumentet. Spara pengar? Av propositionen framgår att du som är egen arbetsgivare inte ska få spara pengar mellan olika avräkningsperioder utan när avräkningsperioden är slut ska du självmant betala tillbaka eventuellt överskott till Försäkringskassan. Du som är egen arbetsgivare tillåts alltså inte att sätta av pengar för att betala kostnader som inte uppstår under själva avräkningsperioden (t ex uppsägningskostnader, rehabiliteringskostnader) eller till en dyrare utbildning, resa eller för andra kostnader som kan behöva periodiseras. Det införs inte någon liknande regel för dig som väljer att köpa din assistans från en eller flera anordnare. Du behöver bara visa att du har köpt assistans för hela assistansersättningen. Har anordnaren tagit ut en lägre avgift än vad du har fått i ersättning från Försäkringskassan måste du betala tillbaka mellanskillnaden till Försäkringskassan vid avräkningsperiodens slut. Om avgiften till anordnaren är lika stor som den ersättning du har fått behöver du inte göra någon återbetalning även om pengarna inte har gått åt. Du ska, precis som nu, kunna spara pengar hos din anordnare. Läs i avtalet vad som gäller i just din verksamhet. Vad händer om anordnaren betalar ut pengar felaktigt till dig? Du ska enligt propositionen kunna visa att du har använt din assistansersättning till att köpa assistans för. Om du är egen arbetsgivare ska du kunna visa att ersättningen har använts till kostnader för personliga assistenter. Försäkringskassan föreslås få i uppdrag att utarbeta rutiner för att kunna kontrollera detta. Det kan t ex ske genom att Försäkringskassan tar fram en blankett där du på heder och samvete intygar att assistansersättningen har använts till kostnader för personlig assistans. Om du har betalat hela ersättningen i avgift till anordnaren kan inte Försäkringskassan granska hur ersättningen sedan har använts av anordnaren eftersom det inte finns något förhållande mellan Försäkringskassan och anordnaren. Det blir istället en fråga för Skatteverket. Om anordnaren betalar ut pengar till dig eller ger dig gåvor utöver vad som anses normalt mellan kund/uppdragstagare kan Skatteverket besluta att du ska beskattas för detta och att anordnaren ska betala sociala avgifter på beloppen. Stipendier och fonder Stipendier och andra bidrag ur olika fonder kan tilldelas personer som får assistansersättning enligt de regler som gäller för alla sådana bidrag och det finns inte behov av några särskilda bestämmelser inom det området. Förändringar i assistansersättningen Sida 2 av

3 VAD ÄR EN ASSISTANSOMKOSTNAD? Assistansomkostnad, arbetsgivarens ansvar, kostnad pga funktionshinder eller din egen, privata kostnad? Att leva med funktionshinder innebär ofta höga merkostnader av olika slag. För att begränsa dess inverkan på din privatekonomi finns olika bidrag. Du har, liksom alla andra, egna kostnader för t ex hushåll, kläder, mat och färdmedel. Dessa kostnader ska du betala av egna medel. Handikappersättning och vårdbidrag är ersättningar som utgår från Försäkringskassan. De ska ersätta de merkostnader som uppstår pga funktionsnedsättningen. Försäkringskassan har tagit fram vägledningar gällande dessa båda ersättningsformer. De finns på Försäkringskassans hemsida, DHR (De Handikappades Riksförbund) har tagit fram en checklista som kan användas vid ansökan om handikappersättning. Den finns på DHRs hemsida, FUB (Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna) har tagit fram en liknande checklista för ansökan om vårdbidrag. Den finns på FUBs hemsida, Assistansersättningen ska ersätta de merkostnader du har för att du har personliga assistenter närvarande i ditt hem och/eller vid olika aktiviteter. Ibland är en sådan merkostnad en personalomkostnad, dvs en kostnad som arbetsgivaren har för att ha personal anställd, och i ibland kan det vara en assistansomkostnad, dvs en merkostnad du har för att du har personliga assistenter. Ibland kan det vara svårt att veta vad som kan ersättas av assistansersättningen, vad som ska ersättas av handikappersättning eller vårdbidrag och vad som är din egen, privata kostnad. Det är viktigt att du själv funderar kring om en viss kostnad är en assistansomkostnad eller inte. Du bör kunna motivera hur kostnaden är kopplad till den personliga assistansen. En del anordnare avsätter en viss summa per timme eller månad som ska ersätta dina omkostnader. Då är det extra viktigt att du vet vilka av nedanstående kostnader som ska rymmas i den summan och vilka som bekostas av arbetsgivaren som en följd av arbetsgivaransvaret. Assistansomkostnader vid aktiviteter Om du har kostnader för t ex bio-, konsert-, teaterbiljetter, inträde till olika sportaktiviteter, fika och/eller restaurangbesök i samband med aktiviteter utanför bostaden får du betala din egen entrébiljett, kostnad för fika och/eller mat själv. Assistentens biljett eller kostnad för fika och/eller mat är en merkostnad som ska kunna täckas av assistansersättningen. Mat till assistenten (personalomkostnad) Om en och samma assistent regelbundet bjuds på mat i tjänsten, hemma hos dig eller ute på restaurang, kan assistenten komma att bli förmånsbeskattad för detta och sociala avgifter ska betalas på beloppet. Om det ingår i anställningen att assistenten ska äta tillsammans med dig kan det i vissa fall vara skattefri s k pedagogisk måltid. Assistenten behöver då inte betala för maten och ska inte heller beskattas för det som en förmån. Skatteverket har gjort ett ställningstagande i frågan, Dnr /111, där det framgår att kostförmån som en person får i sitt arbete som personlig assistent åt en annan person som erhåller assistansersättning på grund av psykiskt funktionshinder är skattefri under förutsättning att den personlige assistenten enligt anställningsavtal e.d. är skyldig att delta i måltid med den funktionshindrade. Merkostnader för assistans i bostaden (personalomkostnader) Nedan följer exempel på merkostnader för assistans i bostaden som samtliga bör kunna ersättas av assistansersättningen som personalomkostnader: Kaffe/te, enklare fikabröd, huvudvärkstabletter till assistenten, första hjälpen-material, brandvarnare, telefonkostnader, toalettpapper, tvål, tvättlappar, handskar, handmjukgöringsmedel, handdukar, tvättmedel (om assistentens arbetskläder, handdukar etc tvättas hos brukaren). Även andra kostnader kan förekomma. Förändringar i assistansersättningen Sida 3 av

4 Om assistenten har jour i särskilt avskilt utrymme bör merkostnader för säng, lakan, täcke etc kunna ersättas av assistansersättningen. Kurskostnader för assistenterna eller brukaren (utbildningskostnader) Du bör kunna ersätta dina egna kostnader för kursavgift, resa, mat och logi vid utbildning för att lära dig/förkovra dig i uppgiften som arbetsledare. Texter om detta finns t ex i delbetänkandet som propositionen bygger på. För assistenten bör t ex kurskostnader, föreläsararvode, mat och logi i samband med utbildningen, kostnader för handledning och liknande kunna ersättas av assistansersättningen. OBS! Lön i samband med utbildning är inte en assistansomkostnad utan en lönekostnad. Det utgår dock inte några assistanstimmar för lön under utbildning. Egenadministration (personalkostnader, kontorsmaterial) Kuvert, porto, pennor, papper, almanackor och dylikt till assistenterna och dig (som behövs på grund av assistansen för t ex kommunikation mellan dig - anordnaren, dig - assistenterna, assistenterna - anordnaren) bör kunna ersättas av assistansersättningen. Även andra kostnader kan förekomma. Arbetstekniska hjälpmedel Assistansersättningen bör inte täcka kostnader för andra hjälpmedel än kostnader för enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden (Riksförsäkringsverkets allmänna råd, RAR 2002:6, till 10 LASS). Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet har i en rapport (LOKAH-rapporten, Stockholm 1996) bland annat framhållit att om den enskilde till följd av ett funktionshinder är i behov av en anpassad säng eller lyft i sin bostad bör detta kunna betraktas som ett hjälpmedel i den dagliga livsföringen även om de också används av personalen. En individuellt anpassad rullstol som körs av en personlig assistent bör betraktas som ett individuellt hjälpmedel och inte som en arbetsteknisk utrustning. Arbetsgivarens ansvar avser endast sådan arbetsteknisk utrustning som krävs för att förebygga och förhindra ohälsa och olycksfall bland personalen. För att ytterligare förstärka kommunernas och landstingets hjälpmedelsansvar föreslår LSS-och Hjälpmedelsutredningen i ett betänkande som överlämnades till regeringen hösten 2004 ett förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen när det gäller hjälpmedelsansvarig myndighets ansvar för personliga hjälpmedel till personer med funktionshinder. Det innebär att landsting eller kommun ska ansvara för personliga hjälpmedel som krävs för att den enskilde själv eller tillsammans med någon annan skall kunna tillgodose sina grundläggande personliga behov. Förslaget har remissbehandlats men man har inte gått vidare i frågan. Skyddskläder (t ex tofflor, regnkläder, stövlar) kan i förekommande fall vara sådana arbetstekniska hjälpmedel som kan ersättas med assistansersättningen som personalomkostnader. Hälso- och friskvård (personalomkostnader, friskvård) Assistenter som arbetar mer än 38 procent av sin årsarbetstid under natten ska erbjudas en läkarundersökning innan tjänsten påbörjas (AFS 2005:6). Därefter ska läkarundersökningen upprepas var femte år. Kostnaden för läkarundersökningen är en personalomkostnad som ska ersättas av assistansersättningen. Arbetsgivaren kan också välja att låta andra assistenter genomgå en läkarundersökning innan anställning. Kostnaden betalas i så fall av assistansersättningen. I vissa fall kan det vara befogat att kräva läkarintyg från första dagen när en assistent är sjuk. Det gäller framförallt i de fall assistenten har varit sjuk så ofta att läkarintygen behövs för den rehabiliteringsutredning som ska göras. Kostnaden för läkarintyg bör kunna ersättas av assistansersättningen. Beslut om läkarintyg från första dagen ska fattas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala läkarintyg från första dagen annat än om särskild läkare anvisas. Förändringar i assistansersättningen Sida 4 av

5 Om assistenten skadas i tjänsten och behöver uppsöka läkare ska arbetsgivaren betala detta. Det är en kostnad som ska kunna ersättas av assistansersättning. Enligt skatteverkets regler är det godkänt att arbetsgivaren ger den anställde friskvård som en skattefri förmån. Detta gäller under förutsättning att den är av enklare art, att det riktas till alla anställda och är av mindre värde. Golf, ridning och utförsåkning räknas inte som skattefri friskvård, inte heller medlemsoch startavgifter om de är individuella. Friskvård är inte en rättighet för de personliga assistenterna. En anordnare kan även välja att ge sina anställda friskvård som inte är skattefri. Assistenten kommer då att förmånsbeskattas och sociala avgifter ska läggas till kostnaden för denna form av friskvård. Övrigt Om du vill ge dina assistenter julgåvor bör du med hänvisning till att detta är en normal företeelse inom arbetsmarknaden kunna göra det. Skattefria julgåvor kan ges varje år (maxbelopp, 400 kronor år 2008). Skattefriheten gäller inte för kontanta medel men en gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar är skattefri. Även andra jubileums- och minnesgåvor kan under vissa förutsättningar vara skattefria. Läs mer om skattepliktiga och skattefria förmåner på Skatteverkets hemsida, Förändringar i assistansersättningen Sida 5 av

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen REGERINGSUPPDRAG 1 (81) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen Postadress Besöksadress Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

* Skatteverket SLUTRAPPORT Johan Södersten Datum Dnr 010-574 36 05 2012-11-15 410 766518-12/1211

* Skatteverket SLUTRAPPORT Johan Södersten Datum Dnr 010-574 36 05 2012-11-15 410 766518-12/1211 Dnr 410 766518-12/1211 1(25) Assistansersättning, pilotutredningar Skatteverket har gjort ett antal pilotutredningar av bolag som anordnar personlig assistans. Utredningarna visar på omfattande felaktigheter.

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Çrona Lön LSS. Handbok Copyright DataVara AB

Çrona Lön LSS. Handbok Copyright DataVara AB V Çrona Lön LSS Handbok Copyright DataVara AB Handbok Leif Davidson Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Morgan Klebom Hans Bäcklund, Thomas Palm Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson,

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m Bilaga till tidningen Familjehemmet nr 4 2006 2006:76 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m Ersättningar och villkor vid familjehemsvård är av

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 28 februari 2015. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer