Om enskilda överenskommelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om enskilda överenskommelser"

Transkript

1 Fackförbundet ST Förhandlingsenheten Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig information om vad ni behöver känna till innan, och i samband med att ni träffar ett lokalt kollaktivavtal om enskilda överenskommelser. För att få veta mer om enskilda överenskommelser rekommenderar vi er att läsa skriften Individuell anpassning genom enskild överenskommelse som ni finner på st.org /Förtroendevalda/. Det som vi tar upp här finns utvecklat i den skriften. Ta gärna kontakt med någon av förbundets ombudsmän om det blir aktuellt att träffa ett lokalt kollektivavtal. Chef och medarbetare kan, utan att det finns ett lokalt kollektivavtal, träffa enskilda överenskommelser om följande: ALFA/Villkorsavtalet avvikande arbetstid dvs. arbetstidens förläggning förtroendearbetstid ökat uttag av övertid om annan kompensation för övertidsarbete om annan uppsägningstid AVA (Affärsverksavtalet) om annan kompensation för övertidsarbete (om arbetstagaren har frihet att själv bestämma) arbetstidens förläggning och normalt självständigt avgör om han/hon ska utgöra arbete på övertid) ytterligare övertid (dock begränsat till kvalificerad handläggare) om annan uppsägningstid (speciella fall)

2 Lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Lokalt kollektivavtal krävs för att chef och medarbetare ska kunna träffa enskild överenskommelse om avsättning till extra pensionssparande fler eller färre semesterdagar Ni som tillämpar ALFA kan träffa lokalt avtal om avsättning till extra pensionssparande med stöd av PA 03 (11 ) samt om fler, färre och sparande semesterdagar med stöd av ALFA. Ni som tillämpar AVA (Affärsverksavtalet) kan träffa lokalt avtal om avsättning till extra pensionssparande med stöd av PA 03 (11 ) samt om fler, färre och sparade semesterdagar med stöd av AVA. Det finns möjlighet att träffa lokalt avtal om ytterligare frågor men vi rekommenderar att ni begränsar er till dessa. Viktigt att reglera i det lokala kollektivavtalet Vad som delegeras genom det lokala kollektivavtalet I avtalet skrivs det in att avtalet sluts med stöd av 1 kap 4 ALFA (när det Villkorsavtalet har träff i kraft med stöd av 2 kap 2 Villkorsavtalet) och i särskild paragraf skrivs att arbets-givaren och arbetstagaren får träffa enskild överenskommelse om avvikelser från bestämmel-serna i antalet semesterdagar. I avtalet skrivs det in att avtalet sluts med stöd av 3 kap 11 PA 03 och i särskild paragraf skrivs att arbetsgivaren och arbetstagaren får träffa enskild överenskommelse om avstående från lön eller motsvarande förmån i stället ska tillgodoräknas arbetstagaren i form av en extra avgift till den kompletterande ålderspensionen. Här kan även de som omfattas av AVA ge möjlighet till att omvandla värdet på sparade semesterdagar till en extra avgift. Giltighet och uppsägning En enskild överenskommelse ska vara skriftlig och ska avse en period om högst ett år. Att den avser en period om högst ett år kräver att den vårdas, dvs att man inte bara låter den enskilda överenskommelsen fortsätta att gälla efter ett år utan att man aktivt bestämt en ny period. Det kan därför vara lämpligt med en reglerad uppsägningstid när det gäller enskilda överenskommelse om semester och pension. Exempelvis att en enskild överenskommelse ska vara skriftlig och gälla tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om x månader. Vi avråder från att ni tillämpar Saco-S modell som innebär att uppsägningsregler helt lämnas till chef och medarbetare att bli överens om. Fackförbundet ST Sidan 2 (5)

3 Information till lokal facklig organisation Innan enskild överenskommelse träffas, ska berörd lokal arbetstagarorganisation informeras. Värdesäkring av den enskilda överenskommelsen Enskilda överenskommelser ska vara utformade så att de kan sägas upp eller upphöra att gälla utan att några avtalsvärden går förlorade. Värdet ska dokumenteras i samband med att enskild överenskommelse ingås. Skälet till detta är att man ska veta till vilket värde man ska återgå om överenskommelsen upphör att gälla. Ett alternativ kan vara att ni tydligt skriver in i avtalet avseende värden och vad som sker när en enskild överenskommelse upphör. Alternativet är att ni tar upp det i eventuella partsgemen-samma anvisningar/motsvarande. När man gör pensionsavsättningar uppstår en vinst genom att arbetsgivaren betalar en lägre skatt på det som avsätts. Försök se till att denna vinst tillfaller den anställde. Försök också se till att arbetsgivaren fortsätter att betala tjänstepension på lönen före löneavståendet. Uppföljning Lokala parter ska årligen göra en uppföljning av enskilda överenskommelser, t.ex avseende omfattningen av träffade överenskommelser och om vad man träffat enskild överenskommelse. Frågan om möjlighet till halv semesterdag Detta bör regleras i särskild ordning som en möjlighet för alla. Är det inte möjligt så skriv in att man ska kunna träffa enskild överenskommelse om del av semesterdag. Fackförbundet ST Sidan 3 (5)

4 Bilaga till avtalet alternativt gemensamma anvisningar När det gäller regleringar av hur enskilda överenskommelser praktiskt ska hanteras kan det vara lämpligt att ta in det i en bilaga till avtalet eller i partsgemensamma anvisningar eller partsgemensam information. Exempel på vad som kan vara bra att ta med i en bilaga eller gemensamma anvisningar är följande: Information till den anställde Arbetsgivaren ska lämna sådan information till den anställde att denne kan överblicka konsekvenserna av en enskild överenskommelse. Detta är särskilt viktigt eftersom vissa enskilda överenskommelser kan innebära att allmän försäkring, den allmänna pensionen, kollektiv-avtalade försäkringar och ersättningar kan påverkas negativt. Värden Information om vilka värden som ska gälla vid olika typer av enskilda överenskommelser. Dels när man ingår överenskommelsen och dels när den sägs upp eller upphör att gälla. Skälig tid Det är viktigt att den enskilda för skälig tid att överväga konsekvenserna av att träffa en enskild överenskommelse. Med skälig till kan avses den tid som behövs för att kontakta ST lokalt. Övrigt Vad händer om medlemmen blir tjänstledig eller slutar sin anställning? Enskilda överens-kommelser tecknas under de förutsättningar som gäller då överenskommelsen ingår. Om förutsättningarna ändras, t.ex. om arbetstagaren är tjänstledig upphör normalt överenskommelsen att gälla. Därför är det bra att reglera vad som ska gälla hos er. När man slutar anställningen upphör överenskommelsen att gälla. Hur många semesterdagar kan man träffa enskild överenskommelse om? Bra att informera om att det enbart är dagar utöver de 25 lagstadgade dagarna som kan komma ifråga för enskild överenskommelse. Ge gärna information om alla möjligheter till enskild överenskommelse som kan träffas, d.v.s inte bara de som omfattas av ert lokala kollektivavtal. Mall Se till att arbetsgivaren tar fram en mall för enskilda överenskommelser, så att inte något glöms bort eller missas när överenskommelsen träffas. Fackförbundet ST Sidan 4 (5)

5 Något om effekterna av enskilda överenskommelser När man avstår en löneökning eller avstår en del av lönen för en förmån kallas det för löneväx-ling. Vanligaste formen av löneväxling är när man avstår en löneökning man skulle ha fått och i stället gör en avsättning till pensionssparande. Det blir också en löneväxling om man avstår en del av lönen för att få en extra semesterdag. Man kan också löneväxla på så sätt att man avstår semesterdag för att få en högre lön. Den allmänna pensionen m.m. kan påverkas Alla inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp räknas in i den allmänna pensionen. Eftersom det tillkommer avgifter brukar man säga att gränsen för när den allmänna pensionen påverkas vid löneväxling går vid 8.04 inkomstbasbelopp. För 2012 så var gränsen en månadsinkomst på kr och för 2013 är den en månads-inkomst på kr. Aktuellt inkomstbasbelopp hittar du på Pensionsmyndighetens hemsida. Avstår man en löneökning eller avstår lön under denna nivå påverkas den allmänna pensionen negativt. Eftersom den allmänna pensionen är något man får så länge man lever så kan effekten bli särskilt kännbar. Även andra allmänna försäkringar som sjukpenning, föräldrapenning samt A-kassa påverkas. Kollektivavtalade förmåner och ersättningar som är beräknade på månadslönen påverkas också. Mer information om detta finner du i dokumentet Individuell anpassning genom enskild överenskommelse. Ibland talas om att man gör ett bruttolöneavdrag. Ett bruttolöneavdrag får effekt på allmän pension, försäkringar och kollektivavtalade förmåner och ersättningar som beräknas på lönen. OBSERVERA Som förtroendevald ska du aldrig ge råd till en medlem i skatte- eller försäkringsfrågor. Hänvisa till bank- eller försäkringsbolag, SPV eller Försäkringskassan beroende på vad som kan påverkas. Fackförbundet ST Sidan 5 (5)

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta Partsgemensam information till arbetstagarna Information till dig som är född 1985 eller tidigare och överväger tjänstepensionsavtalet AKAP-KL i stället för KAP-KL. - en information från parterna på AKAP-KL

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13)

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13) Författningssamling 1(13) Pensionspolicy för kommunens anställställda och förtroendevalda antagen av kommunfullmäktige 2012-05-14, 104 Gäller från 2012-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

Pensionspolicy för Nässjö kommun

Pensionspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-12-09 163 Reviderad: 2014-04-24 70 Pensionspolicy för Nässjö kommun 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Anställningsvillkor i lag och avtal... 3 3. Anställningsform... 3 Tillsvidareanställning... 3 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

Pension. Policyuttalande. Bakgrund

Pension. Policyuttalande. Bakgrund Pension Policyuttalande 1. Lidköpings kommun vill möjliggöra för den anställde att pensionera sig på deltid och att utnyttja möjligheten att ta ut pensionsförmåner flexibelt samtidigt som vi vill värna

Läs mer

Frågor och svar om föräldraledighet

Frågor och svar om föräldraledighet Frågor och svar om föräldraledighet Att vara föräldraledig kan vara problematiskt på dagens arbetsmarknad. Uppsägning under ledigheten, omplacering vid återkomsten och sämre löneutveckling är saker som

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se.

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se. 1/13 Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08 Dnr KS/2014:39 Karin.kraftman@upplandsvasby.se Pensionspolicy Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till 6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Med rätt arbetsgivare får du en lön till Därför behövs en guide för tjänstepension 4 Vad är normala villkor för arbetsgivarbetalda tjänstepensioner

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 6 Uppdateras: 2019 Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2.

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Policy och riktlinjer för pensionshantering i

Policy och riktlinjer för pensionshantering i FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.30 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-23, 15 Policy och riktlinjer för pensionshantering i Vingåkers Kommun I samarbete med INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer